Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus"

Transkript

1 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler, fastsat af sektorbestyrelsen. 3 Medlemmer At medvirke til at alle er organiseret indenfor overenskomstområdet. At styrke sammenholdet og virke for medlemmernes fælles interesser, fagligt, kulturelt og politisk. At arbejde for gode arbejds- og miljøforhold for medlemmerne. At påvirke udviklingen på arbejdspladserne fagligt og politisk. At være ideskabende, kreative og positive. At medvirke til at styrke FOA s tillidsvalgte til matchning af arbejdsgiverne. Stk.3 Alle Social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter, som er beskæftiget indenfor overenskomstområdet kan være medlem af Social og sundhedsassistentklubben. Jf. FOA Århus afdelingens love, er alle FOA Århus afdelingens medlemmer, medlem af en klub, såfremt en sådan findes. Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. 4 Kontingent For medlemmer af FOA Århus afdelingen, opkræves klubkontingentet sammen med FOA Århus afdelingens kontingent af FOA Århus. For øvrige medlemmer opkræves kontingentet separat. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. 5 Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Klubben afholder ordinær generalforsamling en gang om året i efteråret.

2 Indkaldelse Klubbestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 30 dages varsel, ved avertering og/eller skriftlig indkaldelse. Indkaldelse til generalforsamling tilgår samtidig afdeling / sektor i FOA Århus. Dagsorden Dagsordnen skal bekendtgøres ved indkaldelsen. Dagsordnen skal mindst indeholde: Valg af dirigent Beretning Regnskab Indkomne forslag Valg Stk. 4 Forslag Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag vedtages med almindelig stemmeflerhed. Der foretages skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker dette. Stk. 5 Fastsættelse af løn m.v. Generalforsamlingen fastsætter løn m.v. for formand og næstformand, samt for bestyrelsen m.fl. Stk. 6 Valg Formand / næstformand Generalforsamlingen vælger formand og næstformand i henholdsvis ulige og lige år. Valgperioden er 2-årig. Stk. 7 Valg Bestyrelsesmedlemmer Generalforsamlingen vælger herudover 4 bestyrelsesmedlemmer hvoraf to vælges i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer vælge i lige år. Valgperioden er 2-årig. Stk. 8 Valg Bilagskontrollanter Generalforsamlingen vælger herudover 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. Valgperioden er 2-årig. Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen. Stk. 9 Valg Sektorbestyrelsesmedlemmer

3 Generalforsamlingen vælger sektorbestyrelsesmedlem og suppleant for henholdsvis social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter til sektorbestyrelsen i FOA Århus. Kandidater skal være medlem af FOA Århus. Valgperioden er 2-årig jf. FOA Århus afdelingens love. 0 Valg Faggrupperepræsentanter Generalforsamlingen vælger faggrupperepræsentant for henholdsvis social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter, samt suppleanter for disse. Valgperioden er 2-årig. Kandidater skal være medlem af FOA Århus. 1 Opstilling af kandidater og afstemning Forslag til kandidater til formands og næstformandsposten fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal være forsynet med skriftlig accept fra hver enkelt opstillet kandidat. Kandidater til øvrige poster kan opstilles på generalforsamlingen. Valgene foregår ved almindelig stemmeflerhed. Ved flere kandidater til en post, foretages skriftlig afstemning. 2 Brevstemmer Medlemmer der er forhindret i at deltage i ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, kan stemme pr. brev til personvalg. Brevafstemning kan ske ved henvendelse til klubben 6 hverdage før generalforsamlingen i åbningstiden. Brevstemmer kan deltage i flere afstemningsrunder, såfremt deres kandidat fortsætter. Der kan ved brevafstemning kun stemmes på en kandidat til hver post. 3 Referat m.v. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, som skal godkendes af dirigenten. Skriftligt referat samt revideret regnskab fra generalforsamlingen skal tilsendes sektoren senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen. Ved nyvalg i bestyrelsen, skal sektoren underrettes skriftligt. 6 Ekstraordinær generalforsamling Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når klubbens bestyrelse finder det nødvendigt. Endvidere kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. På den ekstra ordinære generalforsamling, kan der ikke behandles andre spørgsmål end dem, der er opført på dagsordnen.

4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter, at der er fremsat begæring herom til klubbestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 4 dages varsel. 7 Klubbens regnskab Bogføring og revision af klubbens regnskab foretages af FOA Århus / økonomiafdelingen. Stk.4 Stk. 5 Der udarbejdes årligt regnskab til godkendelse på klubbens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens regnskab. Formand og næstformand skal i samarbejde med økonomiafdelingen i FOA Århus holde bestyrelsen orienteret om klubbens regnskab. Klubbestyrelsen fastsætter det kontante beløb, som må være i kassen. Det øvrige indsættes i bank/ sparekasse lydende på klubbens navn, og kan kun hæves ved næstformandens og formandens underskrift. 8 Bestyrelsen Stk.4 Formand og næstformand er frikøbt på fuld tid. De øvrige bestyrelsesmedlemmer frikøbes i det omfang, der er behov for det i gennemsnit 18 timer pr. måned pr. bestyrelsesmedlem til bestyrelsesmøder samt diverse arbejdsopgaver, aftalt i klubbens bestyrelse. Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller i henhold til forretningsordnen. Som minimum afholdes kvartalsmøder. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden 9 Klubbens arbejdsopgaver At udvikle arbejds og personaleforhold samt gode arbejdsmiljøer. Samle og styrke MED- arbejdet i forhold til ledelsen Indsamle oplysninger til sektoren om medlemmernes ønsker og behov i forhold til overenskomstmæssige krav, løn, arbejdsforhold og uddannelse. Løse rådgivende opgaver i forhold til sektoren Løse opgaver i forhold til medlemmerne Medvirke til at overenskomsten, arbejdsmiljøloven og samarbejdsaftaler overholdes.

5 Arrangere faglige og kulturelle medlemsmøder. At være bindeled mellem sektor og medlemmer. At medvirke til den faglige udvikling blandt medlemmerne. At medvirke til at alle er organiseret indenfor overenskomstområdet At medvirke til sektorens fortsatte udvikling. At styrke sammenholdet blandt de tillidsvalgte på arbejdspladsen. At indsamle og videreformidle informationer til medlemmer, tillidsvalgte og sektor. At markere sig fagligt og politisk. 10. Nedlæggelse / sammenlægning Nedlæggelse: Klubbestyrelsen kan, i samarbejde med sektoren nedlægge en klub. Klubben kan ikke nedlægges, så længe 1/3 af klubbens medlemmer ønsker den bevaret. Ved nedlæggelse kræves skriftlig urafstemning, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelsen. Sammenlægning / deling: Eventuel sammenlægning/ deling af klubber skal vedtages på de berørte klubbers generalforsamlinger. I tilfælde af deling af klubben, skal sektoren være behjælpelig. Generalforsamlingen kan med 2/3 flerhed og en efterfølgende urafstemning blandt klubbens medlemmer med 2/3 stemmeflerhed for, beslutte at sammenlægge sig med en eller flere klubber, der har interessesammenfald. Efter en urafstemning offentliggøres resultatet i Nyhedsbladet for Social- og sundhedsassistenter / plejehjemsassistenter og på klubbens hjemmeside Klubbens opløsning: I tilfælde af klubbens opløsning overføres samtlige midler og effekter til sektoren til fælles formål. Ved en evt. sammenlægning vil såvel inventar som likvide midler overgå til den nye klub. 11 Ikrafttræden Disse love træder i kraft ved deres vedtagelse. Lovene er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 12. november 2007

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere