Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619."

Transkript

1 Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution i henhold til lov om friskoler og private grundskoler, med hjemsted i Århus Kommune. Skolen er oprettet d. 8. august Skolens formål Det er Rudolf Steiner-Skolens formål at drive en 12-årig enhedsskole funderet på den antroposofiske pædagogik, som Rudolf Steiner grundlagde med den første Waldorfskole i Skolen pædagogiske mål er: At fremme elevernes individuelle fysiske, sjælelige og åndelige udvikling, i respekt for deres egne forudsætninger og muligheder. Idealet er det frie, skabende og moralsk handlende menneske. Skolen er åben for alle elever uanset forældrenes religiøse eller politiske anskuelser. Skolen er ikke knyttet til noget trossamfund eller nogen politisk retning. 3. Skolens drift 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og ved frivillige bidrag fra Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Århus samt bidrag og gaver fra andre. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelser herom i lov om friskoler og private grundskoler, og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over. 3. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. 4. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmaterialet, byggeforanstaltninger. 4. Skolelederen 1. Skolelederen har overfor Undervisningsministeriet, forældrekreds og skolens bestyrelse ansvar for: - den daglige pædagogiske ledelse - at den daglige skolevirksomhed er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter. - at forvaltningen af undervisningsudgifter er forsvarlig og sker inden for de økonomiske rammer, der er godkendt af bestyrelsen. Side 1 af 5

2 2. Skolelederen indstiller til ansættelse og afskedigelse af 4 afdelingsledere. Beslutningen træffes af bestyrelsen. Skolelederen indstiller til ansættelse og afskedigelse af skolens lærere og andet personale. Beslutningen træffes af bestyrelsen. Vikarer ansættes af skolelederen. 3. Skolelederen indstiller til ansættelse og afskedigelse af skolens lærere og andet personale. Beslutningen træffes af bestyrelsen. Vikarer ansættes af skolelederen. 5. Forældrekreds og valg af tilsynsførende 1. Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af Lov om friskoler og private grundskoler mv. og denne vedtægt tilkommer den eller de personer der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolen i henhold til 9 stk. 2 i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen indkaldes til et årsmøde i maj måned, hvor det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der kan stemme ved valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen, jfr. 7.1 af vedtægterne. Det pædagogiske og administrative personale kan deltage uden stemmeret. På årsmødet fremlægges bestyrelsens beretning. Tilsynsførende fremlægger sin tilsynserklæring. Forældrekredsen vælger repræsentanter til bestyrelsen og en eller flere eksterne tilsynsførende. 4. På forældrekredsens ordinære møde skal det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab ligge til gennemsyn. 5. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære møder i forældrekredsen. Indkaldelse af møder i forældrekredsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. 6. Skoleforening 1. Skolen blev i 1955 grundlagt af Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Århus. Den har sin egen bestyrelse. Samtlige forældre /forældremyndighedshavende samt lærere og faste medarbejdere ved Rudolf Steiner-Skolen i Århus er medlem af Skoleforeningen. Elever som er over 18 år, kan selv være medlem af Skoleforeningen. Skoleforeningen er kontingentfri for forældre, elever, lærere og faste medarbejdere ved Rudolf Steiner-Skolen i Århus. Andre kan optages ved henvendelse til skoleforeningens bestyrelse. 2. Skoleforeningens bestyrelse kan afvise medlemskab i Skoleforeningen for personer som ikke er forældre/forældremyndighedshavende til elever på skolen, medarbejdere eller myndige elever på skolen. (Bilag 1: Skoleforeningens vedtægter) 7. Bestyrelsens sammensætning 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer. Endvidere er valgt en eller flere suppleanter. Skolen har to vælgende organer skoleforeningen og forældrekredsen. 2. Af bestyrelsens 7 medlemmer vælges : a. 4 medlemmer samt en eller flere suppleanter vælges af bestyrelsen for Rudolf Steiner- Skoleforeningen i Århus. Ansatte ved skolen samt skolens elever kan ikke deltage ved valg Side 2 af 5

3 til bestyrelsen eller vælges til bestyrelsen. Medlemmer valgt af Skoleforeningen vælges for 4 år og kan ikke afsættes i funktionsperioden. Genvalg kan finde sted. b. 3 medlemmer samt en eller flere suppleanter vælges af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i vedtægtsbekendtgørelsens 7, stk. 2. b. Medlemmer valgt af forældrekredsen vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal Friskolelovens 5 stk. 6 indeholdende generelle habilitetsbestemmelser og herunder Tilskudsbekendtgørelsen 7 omhandlende lejemål af væsentligt omfang overholdes. 3. Et bestyrelsesmedlem valgt af forældrekredsen kan afsættes af det vælgende organ i valgperioden på et møde foranstaltet af samme organ, hvor punktet fremgår af dagsorden. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dagsorden skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Bestyrelsesmedlemmer valgt af skoleforeningen kan ikke afsættes i funktionsperioden. 4. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. Lov om friskoler og private grundskoler mv. samt Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden. 5. Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af hhv. forældrekredsen og skoleforeningen. 6. Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt elever kan ikke være medlem af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer når de samtidig er forældre til elever på skolen. 7. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR, med bopæl i Danmark. 8. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. 9. Bestyrelsesmedlemmer er ikke i udøvelsen af deres hverv undergivet beslutninger truffet af Skoleforeningen eller forældrekredsen. 10. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne må samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed der udlejer bygninger til skolen. 11. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive gjort ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. 8 Bestyrelsens arbejde 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, der vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes evt. forfald. Der kan i øvrigt nedsættes arbejdsudvalg efter behov. Bestyrelsen har beslutningskompetencen. 2. For bestyrelsen, skoleleder og andre ansatte ved skolen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt. 3. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler mv. og skolens vedtægter. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen. Side 3 af 5

4 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter indstilling fra skolelederen. 6. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møde skal ske. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokol. Protokollen underskrives af de medlemmer der har deltaget i mødet. 7. Konstateret inhabilitet skal føres til protokol. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler. Der udarbejdes særskilt årsrapport for 11. og 12. klasse. Bestyrelsen har ansvaret for at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen. Årsrapporten skal indsendes til ministeriet inden og være underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. 9. Forældre til elever samt fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, årsrapporter og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. 10. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og af betaling for SFO. 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Såfremt formandens og eventuelt ved dennes fravær næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed er udslagsgivende, skal dette fremgå af vedtægten. 12. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og om ethvert overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. 9. Tegningsret 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening, eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. 2. Til køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. 3. Skolens bestyrelse kan give skolens leder i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndigelse til at udføre overordnede ledelsesfunktioner når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssigt daglig ledelse. 10. Vedtægtsændringer 1. Ændringer i vedtægtsbestemmelserne angående skolens styrelse og økonomiske forhold skal godkendes af Undervisningsministeriet. 2. Ændring af vedtægterne besluttes af bestyrelsen med mindst 3/4 flertal. Forud for beslutningen forelægges ændringerne til orientering for forældrekredsen på et møde. 3. Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal. Forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom Side 4 af 5

5 11. Nedlæggelse 1. Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. 2. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen med 3/4 flertal, og kun efter at bestyrelsen har modtaget udtalelse fra forældrekredsen herom. 3. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter skriftligt om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for at skolens virksomhed må indstilles. 5. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. 7. Overskydende midler ved skolens nedlæggelse anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem Lov om friskoler og private grundskoler m.v., fortrinsvis sådanne formål, der bygger på Rudolf Steiners pædagogiske ideer. 12 Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsens navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå hvem der er formand og næstformand. Ovenstående vedtægtsudkast er godkendt af bestyrelsen efter 10 i de gamle vedtægter af april 1998 og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Formand Næstformand Henrik Bredholt Ingse Iversen Sophia Frovin Jensen Iben Mosbæk Poul Slothsvej 14 Bushøjvænget 73 Arnegårdsvej 2 Høegh-Guldbergsgade 117, Højbjerg 8270 Højbjerg 8230 Åbyhøj 8000 Århus C Susanne Iversen Hanne Sall Henrik Bjerre Lisbeth El Jørgensen (Suppl.) Sadelmagertoften 184,1 Stubagervej 11 Præstehaven 27 Høegh-Guldbergsgade 117, Højbjerg 8220 Brabrand 8210 Århus V 8000 Århus C Århus, den August 2008 Godkendt af Undervisningsministeriet den Side 5 af 5

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Vasevej 28-30 6950 Ringkøbing 1. Hjemsted og formal Det Kristne Gymnasium (herefter kaldet KG) CVR-nr. 86 04 08 16 er en selvejende uaf hngig uddanneisesinstitution med

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål. 1. Grindsted Landbrugsskole er en selvejende institution med hjemsted i Billund Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for TRADIUM

Vedtægter for TRADIUM Vedtægter for TRADIUM Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Tradium er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere