Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 14. april 2009 Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Kultur og Borgerservice Århus Kommune har i samarbejde med Realdania/Realea A/S gennemført en projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling for Multimediehuset/Inderhavnen i Århus. På baggrund af de i udbudsmaterialet oplistede tildelingskriterier har bedømmelseskomitéen erklæret schmidt hammer lassen architects som vinder af udbuddet efter forhandling og dermed den samlede konkurrence. AK/2009/ Sagsnummer AK/2009/00020 Sagsbehandler Henrik Traberg Telefon Direkte telefon Det er hermed muligt at fortsætte den proces, som bygger på partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania. Udover udarbejdelse af et udvidet dispositionsforslag betyder det også igangsættelse af udarbejdelse af et lokalplansforslag for projektet og tillæg til Kommuneplanen svarende til konkurrenceområdet. E-post E-post direkte Realisering af projektforslaget forudsætter en fjernelse af Pier 1, hvilket er i overensstemmelse med tidligere beslutning foretaget af Århus Byråd. Fjernelsen af Pier 1 vil ske i etaper, da Pier 1 også vil skulle rumme parkeringspladser og byggepladser. Den resterende fjernelse vil ske i forbindelse med udførelsen af Havnepladsen. Konkurrencen er udbudt i henhold til gældende bygningsreglement og projektvinder lever op hertil. Mulighederne for at Multimediehusbygningen kan komme til at leve op til henholdsvis energiklasse 2 og 1 vil blive undersøgt, herunder hvilke konsekvenser dette vil have i forhold til anlægsøkonomi, driftsøkonomi, funktioner, materialevalg og arkitektoniske løsninger. Mecanoo architecten har efter offentliggørelsen af den erklærede projektvinder (3. marts 2009) indgivet en klage til Klagenævnet for Ud-

2 bud. Klagen går primært på forhold omkring oversættelse af bedømmelseskomitéens evalueringsrapport fra dansk til engelsk. Århus Kommunes eksterne juridiske rådgiver på projektet vurderer, at klagen ikke vil få opsættende virkning i forhold til indgåelse af totalrådgiverkontrakt. Hvis klagen mod forventning skulle vise sig at få opsættende virkning, vil kontrakt med totalrådgiver først blive indgået efter at klagesagen er afgjort. Århus Byråd vil så snart afgørelsen foreligger, blive orienteret om klagesagens udfald. Med indstillingen foretages der en afslutning af anlægsregnskabet på den oprindelige bevilling til Multimediehuset, der blev givet i 2005, da projektet kun indeholdt et Multimediehus, som erstatning for det nuværende Hovedbibliotek. Det uforbrugte rådighedsbeløb fra den oprindelige bevilling indgår i det nuværende rådighedsbeløb for det nye centrale havnebyrum og Multimediehus. Der anmodes om en projekteringsbevilling på 28 mio. kr. i 2009 til udarbejdelse af lokalplansforslag og udvidet dispositionsforslag og videre planlægning af det samlede projekt indeholdende Multimediehus med nyt Hovedbibliotek, Borgerservice, optionsareal på ca m 2, parkeringsanlæg til ca biler, velkomstcenter, Havnebyrum og afsluttende åbning af Århus Å. 2. Beslutningspunkter At 1) totalrådgivningskontrakten for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus tildeles i overensstemmelse med bedømmelseskomitéens indstilling. At 2) der på baggrund af den kommende totalrådgivers konkurrenceforslag igangsættes udarbejdelse af lokalplansforslag, tillæg til Kommuneplanen samt udarbejdelse af en miljøvurdering. At 3) der med valg af vinderprojekt, besluttes en fjernelse af Pier 1 i henhold til forudsætningerne for realisering af vinderprojektet. At 4) Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice bemyndiges til efter indstilling fra Styregruppen for Partnerskabsaftalen med Realdania at tage beslutning om valg af parkeringsanlæg i forbindelse med Multimediehuset. Side 2 af 16

3 At 5) der gives en projekteringsbevilling i 2009 på 28 mio. kr. til Kultur og Borgerservice til dækning af det videre arbejde med udarbejdelse af det udvidede dispositionsforslag og lokalplansarbejde samt øvrige projekteringsopgaver i forbindelse med projektet. At 6) projekteringsbevillingen finansieres af det samlede rådighedsbeløb for projektet. A 7) afslutning af anlægsregnskabet for den oprindelige anlægsbevilling til Multimediehuset godkendes. At 8) Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice to gange årligt vil orientere Århus Byråd om projektets status og udvikling. 3. Baggrund Århus Kommune (Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice) har i samarbejde med Realdania/Realea A/S gennemført en projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling for Multimediehuset/Inderhavnen i Århus. Konkurrencen er gennemført på baggrund af den indgåede partnerskabsaftale mellem Århus Kommune og Realdania. 3.1 Projektkonkurrence Der har været gennemført to udbudsfaser, hvor der til den første fase blev prækvalificeret 6 rådgiverteams. En bedømmelseskomité - bestående af Borgmesteren, Rådmanden for Teknik og Miljø, Rådmanden for Kultur og Borgerservice, en repræsentant for hver af de øvrige politiske partier i byrådet, Realdania/Realea A/S og fire fagdommere - udvalgte tre vindere. De tre vindere fik mulighed for at deltage i et udbud efter forhandling, som blev afsluttet februar Udbud efter forhandling De tre rådgiverteams, der har deltaget i udbuddet efter forhandling, er: schmidt hammer lassen architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue aps, ALECTIA A/S, Bosch & Fjord aps, Bibliotekskonsulenter Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen Side 3 af 16

4 AART a/s, Arkitema K/S, Bascon A/S, COWI A/S, Prof. Niels Ole Finnemann, Peter Dreyer/Seismonaut, Lennart Bjørneborn/Danmarks Biblioteksskole, Hans Peter Kuhn Mecanoo architecten, Gjørtz, Pank & Partnere A/S, ABT Consulting Engineers og NIRAS Forhandlingerne (udbud efter forhandling) med hver af de tre tilbudsgivere har været bygget op omkring fire hovedtemaer: 1. Arkitektur, funktion, indretning, materialevalg samt byrum, havneplads og trafikale forhold. 2. Bærende konstruktioner, anlægsteknik, installationer, energi, indeklima og bæredygtighed. 3. Udviklingsproces, inddragelse, bemanding og samarbejde samt kontraktforhold. 4. Anlægsøkonomi. Vurderingen af de endelige tilbud er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og er sket i henhold til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter nedenstående underkriterier gengivet i tabel 1. Tabel 1: Tildelingsmodel- udbud efter forhandling Vurderingselementer økonomisk mest fordelagtige Vægtning 1. Arkitektonisk, funktionel og teknisk kvalitet af det tilbudte projekt 30% efter afklaring af eventuelle usikkerhedselementer i forhold til forståelsen af konkurrencebesvarelsen, herunder fornøden viderebearbejdning inden for rammerne af det afleverede forslag. 2. Projektets evne og robusthed i forhold til overholdelse af den 30% økonomiske ramme. 3. Forslag til bemanding af opgaven 15% 4. Forslag til den kommende udviklings- og samarbejdsproces, 15% inkl. interessent- og borgerinddragelse 5. Honorartilbud 10% På baggrund af tildelingskriterierne i udbudsmaterialet kunne Bedømmelseskomitéen i forbindelse med komitéens afsluttende møde den 18. februar 2009, erklære schmidt hammer lassen architects som vinder af udbuddet efter forhandling. Side 4 af 16

5 Den 3. marts 2009 blev vinderen og vinderprojektforslaget offentliggjort. Det indstilles herefter med nærværende indstilling til byrådet, at totalrådgiverydelsen tildeles schmidt hammer lassen architects. I byrådsbeslutningen fra den 17. december 2008 blev der givet bevilling til afslutning af konkurrencen og projektering de første måneder af Afslutning af oprindelige anlægsbevilling til Multimediehuset Der blev i forbindelse med Budget 2004 og den 10-årige anlægsinvesteringsplan for Århus Kommune afsat et rådighedsbeløb til etablering af Multimediehuset som på daværende tidspunkt (alene) indeholdt et nyt hovedbibliotek for Århus. I 2005 blev der givet en bevilling til igangsætning af den indledende planlægning af projektet. I forbindelse med byrådsbeslutningen den 26. marts 2008 blev den oprindelige bevilling til Multimediehuset lagt sammen med en række anlægsprojekter under Teknik og Miljø, så der herefter er tale om et sammenhængende fælles projekt. Nærværende indstilling indeholder afslutning af anlægsregnskabet for den oprindelige bevilling til Multimediehuset. 4. Den forventede effekt Effekten af beslutningerne i byrådsindstillingen kan opstilles i forskellige niveauer. Konkret medfører det, at den igangværende proces for det samlede projekt kan fortsættes, og der arbejdes videre med realisering af vinderprojektforslaget. Hermed fastholdes mål, proces, tidsplan og ressourceforbrug som tidligere vedtaget af Århus Byråd. Dernæst betyder det, at der kan igangsættes det nødvendige planlægningsmæssige grundlag for realisering af det samlede projekt i form af lokalplansforslag, forslag til tillæg til Kommuneplanen og udarbejdelse af miljøvurdering. Hermed sikres der det retlige grundlag for at realisere projektet. På den lidt længere bane har indstillingen den effekt, at det samlede projekt kan realiseres. Hermed får borgere og besøgende i Århus et Multimediehus indeholdende et nyt moderne hovedbibliotek, et nyt centralt og moderne borgerservicebetjeningssted, centrale moderne Side 5 af 16

6 og innovative parkeringsfaciliteter, nyt havnebyrum med store muligheder for individuel udfoldelse og afholdelse af events m.v., kobling af havn, nyt byrum og eksisterende midtby samt løsning og integrering af en række infrastrukturelle udfordringer. Den netop gennemførte konkurrence er udbudt efter gældende bygningsreglement. Det afgivne tilbud/projekt fra schmidt hammer lassen architects er derfor udarbejdet under denne forudsætning. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice ønsker imidlertid at være ambitiøse på projektets vegne på netop dette område for på den måde at være med til at understøtte kommende krav og mål på miljøområdet. Det undersøges derfor, hvilke konsekvenser det vil have, at opgradere projektet til henholdsvis energiklasse 2 og energiklasse 1. Overholdelse af energiklasse 2 vil i forhold til gældende bygningsreglement medføre krav om en reduktion i energiforbruget på ca. 26 %. Opfyldelse af energiklasse 1 vil medføre krav om reduktion i forhold til gældende bygningsreglement på ca. 47 % af det årlige energiforbrug i bygningen. De undersøgte konsekvenser vil omfatte anlægsøkonomiske, driftsøkonomiske, materialemæssige, funktionsmæssige og arkitektoniske forhold. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice vil, når undersøgelsesresultaterne foreligger, vende tilbage til Århus Byråd. Det samlede projekt har som ambition, at være præget af en høj grad af tilgængelighed i ordets bredeste forstand. Denne ambition har været en del af konkurrencematerialet og derfor et af de mange elementer, som de konkurrence skulle opfylde. I den fremadrettede proces vil der ligeledes være særlig fokus på tilgængelighedsspørgsmålet, således at Multimediehuset m.m. vil være tilgængeligt for alle borgere og besøgende i Århus uanset forudsætninger. Som en del af arbejdet med tilgængelighed indeholder vinderprojektforslaget 40 handicapparkeringspladser og 25 specialparkeringspladser i det tilhørende parkeringsanlæg i Multimediehuset. 5. De planlagte ydelser 5.1 Overordnet ydelse Det valgte vinderprojektforslag betyder som forudsat i konkurrencematerialet at der nu kan udarbejdes et dispositionsforslag, indeholdende et: Side 6 af 16

7 Multimediehus indeholdende et nyt hovedbibliotek og borgerservice på i alt ca m 2, udlejningsarealer i størrelsesordenen m 2 og et tilhørende parkeringsanlæg til ca biler. Trafikkorridor, omlægning af Europaplads og et integreret ankomstcenter. Gennemførelse af den sidste del af åbning af Århus Å. Kobling af by og havn samt omlægning af Havnepladsen med tilhørende bynære havnearealer. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice indstiller i overensstemmelse med bedømmelseskomitéens afgørelse til Århus Byråd, at schmidt hammer lassen architects tildeles kontrakten som totalrådgiver på projektet Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus. Det udvidede dispositionsforslag vil efterfølgende skulle danne grundlag for udbud i forhold til de entreprenører, der skal stå for selve udførelsesfasen. På baggrund af det konkrete projekt skal der ligeledes laves en udbudsstrategi for projektet, da det formentlig vil være mest hensigtsmæssigt økonomisk, kvalitetsmæssigt, tidsmæssigt og procesmæssigt at udbyde projektet i etaper. Den gennemførte konkurrence er udbudt med et krav om etablering af et parkeringsanlæg i en høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, der er smukt, trygt og imødekommende og som indeholder innovative og nytænkende løsninger. Styregruppen for partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania vil i første halvår af 2009 undersøge mulighederne for, at det foreslåede parkeringsanlæg fra schmidt hammer lassen architects realiseres med en automatisk løsning. Det indstilles, at Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice på baggrund af indstilling for Styregruppen for partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania kan tage stilling til evt. etablering af en automatisk parkeringsløsning. Side 7 af 16

8 De enkelte udbud kan have forskellige former, bl.a. i form af storeller hovedentrepriser. Det har bl.a. betydning for hvornår og hvordan i projektfasen den enkelte entreprenør inddrages. Selve udførelsesfasen forventes at påbegyndes medio Multimediehuset var fra starten af en arbejdstitel for et kommende nyt hovedbibliotek i Århus. schmidt hammer lassen architects kalder deres projektforslag for Urban Mediaspace. 5.2 Det konkrete projekt Vinderprojektforslagets masterplan skaber et havnebyrum af meget overbevisende kvalitet med 3 artistisk smukt formede pladser, der hver er givet sin funktionsbestemte udformning. Det nye havnebyrum fungerer i sin helhed som et hængsel, der på meget overbevisende måde fanger stedets bevægelsesmønstre. Funktionelt supplerer Havnepladsen Midtbyens historiske torvedannelser og opfordrer med sin fleksibilitet og åbenhed til nye banebrydende aktiviteter for byens borgere og erhvervsliv på en særlig livgivende måde. Bygningskomplekset fanger med sin meget overbevisende placering på en sikkert proportioneret bastion stedets bevægelsesmønstre og giver mulighed for et fremragende funktionelt samspil med omgivelserne. Såvel visionsafsnittet for Multimediehuset som rumprogrammet på borgerservice og biblioteksdelen i udbudsmaterialet er overbevisende adresseret og behandlet. Tilbuddet afspejler en forståelse af de udfordringer, som bibliotekerne står overfor. Optionsarealet disponeres på en meget overbevisende måde. Optionsarealerne er fleksible over for forskellige indretningsmæssige muligheder. Forslaget til et innovativt p-anlæg er en meget overbevisende løsning af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. Til- og udkørselsforholdene er enkle og overskuelige, og der er i niveau med ankomstcentret plads til specialparkering og korttidsparkering. Projektet er mere detaljeret beskrevet og vurderet i bilag 3 og illustreret i bilag 5, 6 og 7. Side 8 af 16

9 5.3 VVM-screening samt udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til Kommuneplanen med miljøvurdering. Med udpegning af projektvinder er det muligt at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til Kommuneplanen for det berørte område, svarende til konkurrenceområdet. Etableringen af Multimediehuset og havnepladsen vurderes at falde ind under Infrastrukturanlæg Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser i bilag 2 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december Det betyder, at der på baggrund af et konkret projekt udarbejdes en VVM-screening, hvori der tages stilling til, om projektet er VVM-pligtigt. Er det tilfældet, skal der i tilknytning til kommuneplantillægget udarbejdes en VVM-redegørelse for det konkrete projekt. Da der er tale om at realisering af projektet indeholder landindvinding og fjernelse af eksisterende kajkanter skal projektet godkendes af Kystinspektoratet, der ligeledes vurderer, om projektet er VVM-pligtigt for så vidt angår anlægsarbejderne i havnebassinet. Det vurderes, at planerne, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal miljøvurderes, idet planerne kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Der skal gennemføres en screening og scoping, hvor det indkredses, hvilke emner, der skal uddybes yderligere i en egentlig miljørapport. Det er blandt andet emner i relation til støj, vibrationspåvirkninger, luftforurening/lugt, arkitektoniske og kystlandskabelige forhold (jf. Århus Kommunes Højhuspolitik og Planlovens 11a, stk. 4 og 16, stk. 4), påvirkning af det lokale klima, herunder sol / skygge, vind og refleksioner samt afstand til risikovirksomheder, der skal undersøges nærmere." 5.4 Pier 1 Århus Byråd vedtog den 27. juni 2007 indstillingen De Bynære Havnearealer Bebyggelse af Pier 1, hvori en bebyggelse af Pier 1 frafaldes, således at rammen for en samlet projektkonkurrence, herunder konkurrence for Den Sydlige Bastion, Havnepladsen og å-åbningen fra Mindebroen til havnen bliver, at der i konkurrenceprogrammet lægges op til en hel eller eventuel delvis fjernelse af Pier 1 og ikke en egentlig bebyggelse. Dette indgik efterfølgende i konkurrencebetingelserne. Ifølge vinderprojektetforslaget er Pier 1 ikke en del af den samlede løsning. Side 9 af 16

10 Pier 1 vil i forbindelse med udførelsesfasen for område A (Multimediehus, ankomstcenter, p-anlæg, å-åbning m.v.) kun delvis blive fjernet, da den skal anvendes til dels parkeringspladser og byggeplads. I forbindelse med færdiggørelse af område B (Havnepladsen) vil den resterende del af Pier 1 blive fjernet. 5.5 Højhuspolitik Århus Kommunes højhuspolitik indgår i konkurrencebetingelserne, hvorefter at udgangspunktet er at projektet skal holde sig inden for en grænse på 25m over terræn (defineret fra kote 2,5). Der er dog i konkurrencebetingelserne givet mulighed for, hvis det kan begrundes arkitektonisk eller visuelt, at der kan ske en bebyggelse udover de 25m. Projektvinderprojektet fra schmidt hammer lassen architects har med en topkote på 25,8 det vil sige 23,3 over kote 2,5 overholdt udbudsbetingelsernes højdevilkår. 6. Organisering af indsatsen Den overordnede organisering af det samlede projekt er beskrevet og besluttet i byrådsindstillingen vedtaget den 17. december Organiseringen er bygget op omkring en projektorganisering, som matcher de udfordringer der er i et så omfattende projekt, som der her er tale om. Ligeledes tager organiseringen hensyn til og udgangspunkt i, at der er tale om et projekt forankret i flere magistratsafdelinger i Århus Kommune og at der er tale om et samarbejdsprojekt mellem Århus Kommune og Realdania/Realea A/S. I forbindelse med gennemførelse af konkurrencen (udbud efter forhandling) har der været anvendt ekstern rådgivning omkring projektforslagenes økonomiske robusthed i henhold til de i udbudsmaterialet stillede krav. Udover projektets bygherrerådgiver Rambøll har der være anvendt det meget anerkendte engelske byggeøkonomiske rådgivningsfirma David Langdon. Anvendelse af Davis Langdon i forbindelse med konkurrenceafholdelsen er en del af aftalen mellem Århus Kommune og Realdania. Styregruppen for partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania vil vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt, at benytte Davis Langdons ekspertise i den kommende proces med udarbejdelse at et udvidet dispositionsforslag. Dette vil i gi- Side 10 af 16

11 vet fald skulle ske inden for de eksisterende rammer for gennemførelse af projektet. Som en del af den netop afsluttede konkurrence, har de bydende konkurreret på forslag til den videre proces i projektet, herunder forslag til inddragelse. Inddragelse af brugere, borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere har fra starten af Multimediehusprojektet været en grundlæggende præmis, som fortsat vil blive vægtet højt. De kommende borgerinddragelsesprocesser vil derfor tage udgangspunkt heri samt i forslaget fra schmidt hammer lassen architects. De konkrete borgerinddragelsesaktiviteter er ikke endeligt formuleret og planlagt, men skal indtænkes i de kommende faser og processer i forbindelse med både projektering og efterfølgende udførelse. Det betyder set over hele projektets forløb fra den første indledende planlægning til at Multimediehuset og havnebyrummet m.m. kan tages i brug at karakteren af inddragelse vil ændre sig og blive tilpasset de enkelte projektfaser og de muligheder det giver. Udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til Kommuneplanen byggende på vinderprojektforslaget - vil ske i henhold til principperne for brugerinddragelse i Århus Kommune, og de procedurer, der er for gennemførelse af lokalplansforslagsprocesser. Det forventes, at byrådsindstillingen vedrørende offentliggørelse af forslag til lokalplan for konkurrenceområdet kan fremsendes til byrådet ultimo 2009/primo Den endelige vedtagelse af lokalplanen for området forventes at ske medio Side 11 af 16

12 Århus Byråd vil fremadrettet endvidere skulle behandle indstillinger vedrørende godkendelse af det samlede projekt efter entrepriseudbud, aftalegrundlaget for udlejning af de optionelle ca m 2, aftalegrundlag for parkeringsanlægget samt godkendelse af det endelige anlægsregnskab. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice vil fremadrettet sikre 2 årlige orienteringer af Århus Byråd (henholdsvis forår og efterår) - samt efter behov - om projektets status og udvikling. Mecanoo architecten har efter offentliggørelsen af den erklærede projektvinder (3. marts 2009) indgivet en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagen går primært på forhold omkring oversættelse af bedømmelseskomitéens evalueringsrapport fra dansk til engelsk. Århus Kommunes eksterne juridiske rådgiver på projektet vurderer, at klagen ikke vil få opsættende virkning i forhold til indgåelse af totalrådgiverkontrakt med konkurrencevinder. Hvis klagen mod forventning skulle vise sig at få opsættende virkning, vil kontrakt med schmidt hammer lassen architects først blive indgået efter at klagesagen er afgjort. Århus Byråd vil så snart afgørelsen foreligger, blive orienteret om klagesagens udfald. 7. Konsekvenser for ressourcer Beslutning om projektvinder, fortsættelse af udarbejdelse af det udvidede dispositionsforslag og igangsættelse af lokalplanarbejdet er en del af det samlede projekt for Multimediehuset/Inderhavnen i Århus. Finansieringsmæssigt er de igangsatte aktiviteter ligeledes en del af det samlede projekt, og holdes derfor inden for det samlede rådighedsbeløb til projektet. 7.1 Projekteringsbevilling I forbindelse med byrådsindstillingen vedtaget 17. december 2008 blev der givet en projekteringsbevilling for 2009 på i alt 35 mio. kr. (P/L-2008), som skulle dække over dels afslutning af konkurrencen, dels de indledende arbejder med dispositionsforslaget i forbindelse med afslutning af konkurrencen i 1. kvartal Side 12 af 16

13 I forbindelse med indstillingen vedtaget 17. december 2008 blev der givet en indtægtsanlægsbevilling på 27 mio. kr., fordelt på 5 mio. kr. i 2008 og 22 mio. kr. i Bevillingen dækker over bidraget fra Realdania. Der er fra 2008 er overført et uforbrugt udgiftsrådighedsbeløb på 3,97 mio. kr. og indtægtsrådighedsbeløb på -4,28 mio. kr. til projektet i Beløb der hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på ekstern rådgivning i forbindelse med konkurrenceafholdelse samt en mindre tidsmæssig forskydning i udgifterne for afslutningen af udbuddet efter forhandling. Til det fortsatte projekteringsarbejde foreslås der givet en projekteringsbevilling for 2009 på i alt 28 mio. kr. (P/L-2009). Beløbet foreslås finansieret over det eksisterende rådighedsbeløb for det samlede projekt. 7.2 Afslutning af anlægsregnskab på oprindelig bevilling til Multimediehuset Med nærværende indstilling foreslås den oprindelige anlægsbevilling på Multimediehuset afsluttet. Det er konsekvensen af, at projektets anlægsøkonomi fremadrettet er samlet i ét anlægsprojekt, hvor rådighedsbeløbene er placeret på anlægsreserven og udmøntes efter konkrete byrådsindstillinger. Det gør den samlede økonomistyring og opfølgning for projektet enklere at gennemføre. I forbindelse med byrådsindstillingen vedtaget den 1. juni 2005 Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden til begyndende projektering af nyt Multimediehus blev der givet en anlægsbevilling på i alt 8,603 mio. kr. (P/L 2005) til Multimediehuset. Anlægsbevillingen er fordelt over årene I perioden skete der i forbindelse med regnskabsaflæggelse for de enkelte år og fremsendelse af byrådsindstillinger på projektet en række justeringer i form af overførelse af uforbrugte bevillingsbeløb samt fremskrivning af rådighedsbeløb. I forbindelse med regnskab 2007 blev der overført 1,800 mio. kr. fra den oprindelige bevilling til Multimediehuset til den nye samlede projektbevilling for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus. Hermed lukkes der for forbrug på den oprindelige bevilling til Multimediehuset. Side 13 af 16

14 Samlet set er den oprindelige anlægsbevilling for Multimediehuset på 9,164 mio. kr. og med et samlet forbrug på 9,164 mio. kr. (begge beløb i P/L 2008). Det giver en afvigelse på 0 (nul) kroner. Regnskabsafslutningen er vist i nedenstående tabel 2. Tabel 2 Afslutning af anlægsregnskab på oprindelig anlægsbevilling Dato for oprindelig bevilling Dato for seneste ajourførte anlægsbevilling Dato for anlægsprojektets regnskabsmæssige afslutning Sagsstyringsnummer 5979 projektering af nyt Multimediehus 1. juni marts juli 2008 Økonomi (1.000 kr.) Sagsstyringsnummer 5979 projektering af nyt Multimediehus Ajourført bevilling Bogført forbrug Afvigelse (beløb) Afvigelse (procent) I tabel 3 er hovedposterne på de afholdte udgifter oplistet. Heraf fremgår det, at rådgivningsbistand, projektledelse, projektdeltagelse samt bruger og borgerinddragelse har været de væsentligste udgiftsposter. Tabel 3 Udgiftsfordeling på afsluttet anlægsbevilling. Udgiftspost kr. Rådgivningsydelser (bygherre, juridisk etc.) Projektledelse Projektdeltagelse, understøttelse og faglig bistand Bruger og borgerinddragelse 502 Diverse 355 I alt Side 14 af 16

15 Nicolai Wammen Peter Thyssen Jacob Bundsgaard Johansen / / / Niels Højberg Carl Nielsen Kirsten Jørgensen Bilag Bilag 1: Bevillingsstyringsprogram: AB (vedlagt originalsagen/- elektronisk). Bilag 2: Finansieringsoversigt (kopi til alle, + elektronisk). Bilag 3: Evalueringsrapport for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus (kopi til alle, + elektronisk). Bilag 4: Bilag 2 til evalueringsrapport for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus (kopi til alle, + elektronisk). 1 Bilag 5: Illustrationsbilleder fra vinderprojektet (kopi til alle, + elektronisk). Bilag 6: Illustrationsvideo (10 min.) fra projektvinderforslag fra schmidt hammer lassen architects: Bilag 7: Illustrationssnit fra vinderprojektet (kopi til alle, + elektronisk). 1 Bilag 3 og 4 er elektronisk to adskilte bilag, men i papirform ét sammenhængende fysisk bilag. Side 15 af 16

16 Tidligere beslutninger Århus Byråd vedtog den 17. december 2008 indstillingen Partnerskabsaftale - Inderhavnen i Århus - byens nye centrale byrum. Århus Byråd vedtog den 26. marts 2008 indstillingen Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. Århus Byråd vedtog den 27. juni 2007 indstillingen De Bynære Havnearealer Bebyggelse af Pier 1. Århus Byråd vedtog den 1. juni 2005 indstillingen Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden til begyndende projektering af nyt Multimediehus. Side 16 af 16

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Udbud efter forhandling Totalrådgivning Udbudsbetingelser af 30. september 2008 Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Udbud efter forhandling

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 81 Århus C Side 1 NDSTLLNG Til Århus Byråd Den 23. december 24 via Magistraten Jour. nr.:.1.s8.1.4 (51) Ref.: TBK Tlf. nr.: 894 2366

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0 Til: Realdania/Styregruppen BY, KULTUR OG ERHVERV Dato:2.12.2014 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: agi@balk.dk Kontakt: Annegitte Hjort Sagsnr: 2013-20167 Dok.nr: 2013-152132 Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Multimediehuset..hvorfor og hvordan? April 2008

Multimediehuset..hvorfor og hvordan? April 2008 Multimediehuset..hvorfor og hvordan? April 2008 Udfordringer for Udfordringer for biblioterne biblioterne Biblioteksudfordringer Demografien Nye medborgere De nye gamle" Brugerne Mere individuelle Handler

Læs mere

Her følger en nærmere redegørelse for sagens baggrund og for Social- og Indenrigsministeriets

Her følger en nærmere redegørelse for sagens baggrund og for Social- og Indenrigsministeriets Århus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Sagsnr. 2014-4722 Doknr. 263840 Dato 28-09-2015 Vedrørende Dokk1 Økonomi- og Indenrigsministeriet, nu Social- og Indenrigsministeriet, blev i april 2013 via oplysninger

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere