Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 14. april 2009 Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Kultur og Borgerservice Århus Kommune har i samarbejde med Realdania/Realea A/S gennemført en projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling for Multimediehuset/Inderhavnen i Århus. På baggrund af de i udbudsmaterialet oplistede tildelingskriterier har bedømmelseskomitéen erklæret schmidt hammer lassen architects som vinder af udbuddet efter forhandling og dermed den samlede konkurrence. AK/2009/ Sagsnummer AK/2009/00020 Sagsbehandler Henrik Traberg Telefon Direkte telefon Det er hermed muligt at fortsætte den proces, som bygger på partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania. Udover udarbejdelse af et udvidet dispositionsforslag betyder det også igangsættelse af udarbejdelse af et lokalplansforslag for projektet og tillæg til Kommuneplanen svarende til konkurrenceområdet. E-post E-post direkte Realisering af projektforslaget forudsætter en fjernelse af Pier 1, hvilket er i overensstemmelse med tidligere beslutning foretaget af Århus Byråd. Fjernelsen af Pier 1 vil ske i etaper, da Pier 1 også vil skulle rumme parkeringspladser og byggepladser. Den resterende fjernelse vil ske i forbindelse med udførelsen af Havnepladsen. Konkurrencen er udbudt i henhold til gældende bygningsreglement og projektvinder lever op hertil. Mulighederne for at Multimediehusbygningen kan komme til at leve op til henholdsvis energiklasse 2 og 1 vil blive undersøgt, herunder hvilke konsekvenser dette vil have i forhold til anlægsøkonomi, driftsøkonomi, funktioner, materialevalg og arkitektoniske løsninger. Mecanoo architecten har efter offentliggørelsen af den erklærede projektvinder (3. marts 2009) indgivet en klage til Klagenævnet for Ud-

2 bud. Klagen går primært på forhold omkring oversættelse af bedømmelseskomitéens evalueringsrapport fra dansk til engelsk. Århus Kommunes eksterne juridiske rådgiver på projektet vurderer, at klagen ikke vil få opsættende virkning i forhold til indgåelse af totalrådgiverkontrakt. Hvis klagen mod forventning skulle vise sig at få opsættende virkning, vil kontrakt med totalrådgiver først blive indgået efter at klagesagen er afgjort. Århus Byråd vil så snart afgørelsen foreligger, blive orienteret om klagesagens udfald. Med indstillingen foretages der en afslutning af anlægsregnskabet på den oprindelige bevilling til Multimediehuset, der blev givet i 2005, da projektet kun indeholdt et Multimediehus, som erstatning for det nuværende Hovedbibliotek. Det uforbrugte rådighedsbeløb fra den oprindelige bevilling indgår i det nuværende rådighedsbeløb for det nye centrale havnebyrum og Multimediehus. Der anmodes om en projekteringsbevilling på 28 mio. kr. i 2009 til udarbejdelse af lokalplansforslag og udvidet dispositionsforslag og videre planlægning af det samlede projekt indeholdende Multimediehus med nyt Hovedbibliotek, Borgerservice, optionsareal på ca m 2, parkeringsanlæg til ca biler, velkomstcenter, Havnebyrum og afsluttende åbning af Århus Å. 2. Beslutningspunkter At 1) totalrådgivningskontrakten for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus tildeles i overensstemmelse med bedømmelseskomitéens indstilling. At 2) der på baggrund af den kommende totalrådgivers konkurrenceforslag igangsættes udarbejdelse af lokalplansforslag, tillæg til Kommuneplanen samt udarbejdelse af en miljøvurdering. At 3) der med valg af vinderprojekt, besluttes en fjernelse af Pier 1 i henhold til forudsætningerne for realisering af vinderprojektet. At 4) Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice bemyndiges til efter indstilling fra Styregruppen for Partnerskabsaftalen med Realdania at tage beslutning om valg af parkeringsanlæg i forbindelse med Multimediehuset. Side 2 af 16

3 At 5) der gives en projekteringsbevilling i 2009 på 28 mio. kr. til Kultur og Borgerservice til dækning af det videre arbejde med udarbejdelse af det udvidede dispositionsforslag og lokalplansarbejde samt øvrige projekteringsopgaver i forbindelse med projektet. At 6) projekteringsbevillingen finansieres af det samlede rådighedsbeløb for projektet. A 7) afslutning af anlægsregnskabet for den oprindelige anlægsbevilling til Multimediehuset godkendes. At 8) Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice to gange årligt vil orientere Århus Byråd om projektets status og udvikling. 3. Baggrund Århus Kommune (Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice) har i samarbejde med Realdania/Realea A/S gennemført en projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling for Multimediehuset/Inderhavnen i Århus. Konkurrencen er gennemført på baggrund af den indgåede partnerskabsaftale mellem Århus Kommune og Realdania. 3.1 Projektkonkurrence Der har været gennemført to udbudsfaser, hvor der til den første fase blev prækvalificeret 6 rådgiverteams. En bedømmelseskomité - bestående af Borgmesteren, Rådmanden for Teknik og Miljø, Rådmanden for Kultur og Borgerservice, en repræsentant for hver af de øvrige politiske partier i byrådet, Realdania/Realea A/S og fire fagdommere - udvalgte tre vindere. De tre vindere fik mulighed for at deltage i et udbud efter forhandling, som blev afsluttet februar Udbud efter forhandling De tre rådgiverteams, der har deltaget i udbuddet efter forhandling, er: schmidt hammer lassen architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue aps, ALECTIA A/S, Bosch & Fjord aps, Bibliotekskonsulenter Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen Side 3 af 16

4 AART a/s, Arkitema K/S, Bascon A/S, COWI A/S, Prof. Niels Ole Finnemann, Peter Dreyer/Seismonaut, Lennart Bjørneborn/Danmarks Biblioteksskole, Hans Peter Kuhn Mecanoo architecten, Gjørtz, Pank & Partnere A/S, ABT Consulting Engineers og NIRAS Forhandlingerne (udbud efter forhandling) med hver af de tre tilbudsgivere har været bygget op omkring fire hovedtemaer: 1. Arkitektur, funktion, indretning, materialevalg samt byrum, havneplads og trafikale forhold. 2. Bærende konstruktioner, anlægsteknik, installationer, energi, indeklima og bæredygtighed. 3. Udviklingsproces, inddragelse, bemanding og samarbejde samt kontraktforhold. 4. Anlægsøkonomi. Vurderingen af de endelige tilbud er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og er sket i henhold til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter nedenstående underkriterier gengivet i tabel 1. Tabel 1: Tildelingsmodel- udbud efter forhandling Vurderingselementer økonomisk mest fordelagtige Vægtning 1. Arkitektonisk, funktionel og teknisk kvalitet af det tilbudte projekt 30% efter afklaring af eventuelle usikkerhedselementer i forhold til forståelsen af konkurrencebesvarelsen, herunder fornøden viderebearbejdning inden for rammerne af det afleverede forslag. 2. Projektets evne og robusthed i forhold til overholdelse af den 30% økonomiske ramme. 3. Forslag til bemanding af opgaven 15% 4. Forslag til den kommende udviklings- og samarbejdsproces, 15% inkl. interessent- og borgerinddragelse 5. Honorartilbud 10% På baggrund af tildelingskriterierne i udbudsmaterialet kunne Bedømmelseskomitéen i forbindelse med komitéens afsluttende møde den 18. februar 2009, erklære schmidt hammer lassen architects som vinder af udbuddet efter forhandling. Side 4 af 16

5 Den 3. marts 2009 blev vinderen og vinderprojektforslaget offentliggjort. Det indstilles herefter med nærværende indstilling til byrådet, at totalrådgiverydelsen tildeles schmidt hammer lassen architects. I byrådsbeslutningen fra den 17. december 2008 blev der givet bevilling til afslutning af konkurrencen og projektering de første måneder af Afslutning af oprindelige anlægsbevilling til Multimediehuset Der blev i forbindelse med Budget 2004 og den 10-årige anlægsinvesteringsplan for Århus Kommune afsat et rådighedsbeløb til etablering af Multimediehuset som på daværende tidspunkt (alene) indeholdt et nyt hovedbibliotek for Århus. I 2005 blev der givet en bevilling til igangsætning af den indledende planlægning af projektet. I forbindelse med byrådsbeslutningen den 26. marts 2008 blev den oprindelige bevilling til Multimediehuset lagt sammen med en række anlægsprojekter under Teknik og Miljø, så der herefter er tale om et sammenhængende fælles projekt. Nærværende indstilling indeholder afslutning af anlægsregnskabet for den oprindelige bevilling til Multimediehuset. 4. Den forventede effekt Effekten af beslutningerne i byrådsindstillingen kan opstilles i forskellige niveauer. Konkret medfører det, at den igangværende proces for det samlede projekt kan fortsættes, og der arbejdes videre med realisering af vinderprojektforslaget. Hermed fastholdes mål, proces, tidsplan og ressourceforbrug som tidligere vedtaget af Århus Byråd. Dernæst betyder det, at der kan igangsættes det nødvendige planlægningsmæssige grundlag for realisering af det samlede projekt i form af lokalplansforslag, forslag til tillæg til Kommuneplanen og udarbejdelse af miljøvurdering. Hermed sikres der det retlige grundlag for at realisere projektet. På den lidt længere bane har indstillingen den effekt, at det samlede projekt kan realiseres. Hermed får borgere og besøgende i Århus et Multimediehus indeholdende et nyt moderne hovedbibliotek, et nyt centralt og moderne borgerservicebetjeningssted, centrale moderne Side 5 af 16

6 og innovative parkeringsfaciliteter, nyt havnebyrum med store muligheder for individuel udfoldelse og afholdelse af events m.v., kobling af havn, nyt byrum og eksisterende midtby samt løsning og integrering af en række infrastrukturelle udfordringer. Den netop gennemførte konkurrence er udbudt efter gældende bygningsreglement. Det afgivne tilbud/projekt fra schmidt hammer lassen architects er derfor udarbejdet under denne forudsætning. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice ønsker imidlertid at være ambitiøse på projektets vegne på netop dette område for på den måde at være med til at understøtte kommende krav og mål på miljøområdet. Det undersøges derfor, hvilke konsekvenser det vil have, at opgradere projektet til henholdsvis energiklasse 2 og energiklasse 1. Overholdelse af energiklasse 2 vil i forhold til gældende bygningsreglement medføre krav om en reduktion i energiforbruget på ca. 26 %. Opfyldelse af energiklasse 1 vil medføre krav om reduktion i forhold til gældende bygningsreglement på ca. 47 % af det årlige energiforbrug i bygningen. De undersøgte konsekvenser vil omfatte anlægsøkonomiske, driftsøkonomiske, materialemæssige, funktionsmæssige og arkitektoniske forhold. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice vil, når undersøgelsesresultaterne foreligger, vende tilbage til Århus Byråd. Det samlede projekt har som ambition, at være præget af en høj grad af tilgængelighed i ordets bredeste forstand. Denne ambition har været en del af konkurrencematerialet og derfor et af de mange elementer, som de konkurrence skulle opfylde. I den fremadrettede proces vil der ligeledes være særlig fokus på tilgængelighedsspørgsmålet, således at Multimediehuset m.m. vil være tilgængeligt for alle borgere og besøgende i Århus uanset forudsætninger. Som en del af arbejdet med tilgængelighed indeholder vinderprojektforslaget 40 handicapparkeringspladser og 25 specialparkeringspladser i det tilhørende parkeringsanlæg i Multimediehuset. 5. De planlagte ydelser 5.1 Overordnet ydelse Det valgte vinderprojektforslag betyder som forudsat i konkurrencematerialet at der nu kan udarbejdes et dispositionsforslag, indeholdende et: Side 6 af 16

7 Multimediehus indeholdende et nyt hovedbibliotek og borgerservice på i alt ca m 2, udlejningsarealer i størrelsesordenen m 2 og et tilhørende parkeringsanlæg til ca biler. Trafikkorridor, omlægning af Europaplads og et integreret ankomstcenter. Gennemførelse af den sidste del af åbning af Århus Å. Kobling af by og havn samt omlægning af Havnepladsen med tilhørende bynære havnearealer. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice indstiller i overensstemmelse med bedømmelseskomitéens afgørelse til Århus Byråd, at schmidt hammer lassen architects tildeles kontrakten som totalrådgiver på projektet Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus. Det udvidede dispositionsforslag vil efterfølgende skulle danne grundlag for udbud i forhold til de entreprenører, der skal stå for selve udførelsesfasen. På baggrund af det konkrete projekt skal der ligeledes laves en udbudsstrategi for projektet, da det formentlig vil være mest hensigtsmæssigt økonomisk, kvalitetsmæssigt, tidsmæssigt og procesmæssigt at udbyde projektet i etaper. Den gennemførte konkurrence er udbudt med et krav om etablering af et parkeringsanlæg i en høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, der er smukt, trygt og imødekommende og som indeholder innovative og nytænkende løsninger. Styregruppen for partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania vil i første halvår af 2009 undersøge mulighederne for, at det foreslåede parkeringsanlæg fra schmidt hammer lassen architects realiseres med en automatisk løsning. Det indstilles, at Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice på baggrund af indstilling for Styregruppen for partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania kan tage stilling til evt. etablering af en automatisk parkeringsløsning. Side 7 af 16

8 De enkelte udbud kan have forskellige former, bl.a. i form af storeller hovedentrepriser. Det har bl.a. betydning for hvornår og hvordan i projektfasen den enkelte entreprenør inddrages. Selve udførelsesfasen forventes at påbegyndes medio Multimediehuset var fra starten af en arbejdstitel for et kommende nyt hovedbibliotek i Århus. schmidt hammer lassen architects kalder deres projektforslag for Urban Mediaspace. 5.2 Det konkrete projekt Vinderprojektforslagets masterplan skaber et havnebyrum af meget overbevisende kvalitet med 3 artistisk smukt formede pladser, der hver er givet sin funktionsbestemte udformning. Det nye havnebyrum fungerer i sin helhed som et hængsel, der på meget overbevisende måde fanger stedets bevægelsesmønstre. Funktionelt supplerer Havnepladsen Midtbyens historiske torvedannelser og opfordrer med sin fleksibilitet og åbenhed til nye banebrydende aktiviteter for byens borgere og erhvervsliv på en særlig livgivende måde. Bygningskomplekset fanger med sin meget overbevisende placering på en sikkert proportioneret bastion stedets bevægelsesmønstre og giver mulighed for et fremragende funktionelt samspil med omgivelserne. Såvel visionsafsnittet for Multimediehuset som rumprogrammet på borgerservice og biblioteksdelen i udbudsmaterialet er overbevisende adresseret og behandlet. Tilbuddet afspejler en forståelse af de udfordringer, som bibliotekerne står overfor. Optionsarealet disponeres på en meget overbevisende måde. Optionsarealerne er fleksible over for forskellige indretningsmæssige muligheder. Forslaget til et innovativt p-anlæg er en meget overbevisende løsning af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. Til- og udkørselsforholdene er enkle og overskuelige, og der er i niveau med ankomstcentret plads til specialparkering og korttidsparkering. Projektet er mere detaljeret beskrevet og vurderet i bilag 3 og illustreret i bilag 5, 6 og 7. Side 8 af 16

9 5.3 VVM-screening samt udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til Kommuneplanen med miljøvurdering. Med udpegning af projektvinder er det muligt at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til Kommuneplanen for det berørte område, svarende til konkurrenceområdet. Etableringen af Multimediehuset og havnepladsen vurderes at falde ind under Infrastrukturanlæg Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser i bilag 2 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december Det betyder, at der på baggrund af et konkret projekt udarbejdes en VVM-screening, hvori der tages stilling til, om projektet er VVM-pligtigt. Er det tilfældet, skal der i tilknytning til kommuneplantillægget udarbejdes en VVM-redegørelse for det konkrete projekt. Da der er tale om at realisering af projektet indeholder landindvinding og fjernelse af eksisterende kajkanter skal projektet godkendes af Kystinspektoratet, der ligeledes vurderer, om projektet er VVM-pligtigt for så vidt angår anlægsarbejderne i havnebassinet. Det vurderes, at planerne, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal miljøvurderes, idet planerne kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Der skal gennemføres en screening og scoping, hvor det indkredses, hvilke emner, der skal uddybes yderligere i en egentlig miljørapport. Det er blandt andet emner i relation til støj, vibrationspåvirkninger, luftforurening/lugt, arkitektoniske og kystlandskabelige forhold (jf. Århus Kommunes Højhuspolitik og Planlovens 11a, stk. 4 og 16, stk. 4), påvirkning af det lokale klima, herunder sol / skygge, vind og refleksioner samt afstand til risikovirksomheder, der skal undersøges nærmere." 5.4 Pier 1 Århus Byråd vedtog den 27. juni 2007 indstillingen De Bynære Havnearealer Bebyggelse af Pier 1, hvori en bebyggelse af Pier 1 frafaldes, således at rammen for en samlet projektkonkurrence, herunder konkurrence for Den Sydlige Bastion, Havnepladsen og å-åbningen fra Mindebroen til havnen bliver, at der i konkurrenceprogrammet lægges op til en hel eller eventuel delvis fjernelse af Pier 1 og ikke en egentlig bebyggelse. Dette indgik efterfølgende i konkurrencebetingelserne. Ifølge vinderprojektetforslaget er Pier 1 ikke en del af den samlede løsning. Side 9 af 16

10 Pier 1 vil i forbindelse med udførelsesfasen for område A (Multimediehus, ankomstcenter, p-anlæg, å-åbning m.v.) kun delvis blive fjernet, da den skal anvendes til dels parkeringspladser og byggeplads. I forbindelse med færdiggørelse af område B (Havnepladsen) vil den resterende del af Pier 1 blive fjernet. 5.5 Højhuspolitik Århus Kommunes højhuspolitik indgår i konkurrencebetingelserne, hvorefter at udgangspunktet er at projektet skal holde sig inden for en grænse på 25m over terræn (defineret fra kote 2,5). Der er dog i konkurrencebetingelserne givet mulighed for, hvis det kan begrundes arkitektonisk eller visuelt, at der kan ske en bebyggelse udover de 25m. Projektvinderprojektet fra schmidt hammer lassen architects har med en topkote på 25,8 det vil sige 23,3 over kote 2,5 overholdt udbudsbetingelsernes højdevilkår. 6. Organisering af indsatsen Den overordnede organisering af det samlede projekt er beskrevet og besluttet i byrådsindstillingen vedtaget den 17. december Organiseringen er bygget op omkring en projektorganisering, som matcher de udfordringer der er i et så omfattende projekt, som der her er tale om. Ligeledes tager organiseringen hensyn til og udgangspunkt i, at der er tale om et projekt forankret i flere magistratsafdelinger i Århus Kommune og at der er tale om et samarbejdsprojekt mellem Århus Kommune og Realdania/Realea A/S. I forbindelse med gennemførelse af konkurrencen (udbud efter forhandling) har der været anvendt ekstern rådgivning omkring projektforslagenes økonomiske robusthed i henhold til de i udbudsmaterialet stillede krav. Udover projektets bygherrerådgiver Rambøll har der være anvendt det meget anerkendte engelske byggeøkonomiske rådgivningsfirma David Langdon. Anvendelse af Davis Langdon i forbindelse med konkurrenceafholdelsen er en del af aftalen mellem Århus Kommune og Realdania. Styregruppen for partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania vil vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt, at benytte Davis Langdons ekspertise i den kommende proces med udarbejdelse at et udvidet dispositionsforslag. Dette vil i gi- Side 10 af 16

11 vet fald skulle ske inden for de eksisterende rammer for gennemførelse af projektet. Som en del af den netop afsluttede konkurrence, har de bydende konkurreret på forslag til den videre proces i projektet, herunder forslag til inddragelse. Inddragelse af brugere, borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere har fra starten af Multimediehusprojektet været en grundlæggende præmis, som fortsat vil blive vægtet højt. De kommende borgerinddragelsesprocesser vil derfor tage udgangspunkt heri samt i forslaget fra schmidt hammer lassen architects. De konkrete borgerinddragelsesaktiviteter er ikke endeligt formuleret og planlagt, men skal indtænkes i de kommende faser og processer i forbindelse med både projektering og efterfølgende udførelse. Det betyder set over hele projektets forløb fra den første indledende planlægning til at Multimediehuset og havnebyrummet m.m. kan tages i brug at karakteren af inddragelse vil ændre sig og blive tilpasset de enkelte projektfaser og de muligheder det giver. Udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til Kommuneplanen byggende på vinderprojektforslaget - vil ske i henhold til principperne for brugerinddragelse i Århus Kommune, og de procedurer, der er for gennemførelse af lokalplansforslagsprocesser. Det forventes, at byrådsindstillingen vedrørende offentliggørelse af forslag til lokalplan for konkurrenceområdet kan fremsendes til byrådet ultimo 2009/primo Den endelige vedtagelse af lokalplanen for området forventes at ske medio Side 11 af 16

12 Århus Byråd vil fremadrettet endvidere skulle behandle indstillinger vedrørende godkendelse af det samlede projekt efter entrepriseudbud, aftalegrundlaget for udlejning af de optionelle ca m 2, aftalegrundlag for parkeringsanlægget samt godkendelse af det endelige anlægsregnskab. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice vil fremadrettet sikre 2 årlige orienteringer af Århus Byråd (henholdsvis forår og efterår) - samt efter behov - om projektets status og udvikling. Mecanoo architecten har efter offentliggørelsen af den erklærede projektvinder (3. marts 2009) indgivet en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagen går primært på forhold omkring oversættelse af bedømmelseskomitéens evalueringsrapport fra dansk til engelsk. Århus Kommunes eksterne juridiske rådgiver på projektet vurderer, at klagen ikke vil få opsættende virkning i forhold til indgåelse af totalrådgiverkontrakt med konkurrencevinder. Hvis klagen mod forventning skulle vise sig at få opsættende virkning, vil kontrakt med schmidt hammer lassen architects først blive indgået efter at klagesagen er afgjort. Århus Byråd vil så snart afgørelsen foreligger, blive orienteret om klagesagens udfald. 7. Konsekvenser for ressourcer Beslutning om projektvinder, fortsættelse af udarbejdelse af det udvidede dispositionsforslag og igangsættelse af lokalplanarbejdet er en del af det samlede projekt for Multimediehuset/Inderhavnen i Århus. Finansieringsmæssigt er de igangsatte aktiviteter ligeledes en del af det samlede projekt, og holdes derfor inden for det samlede rådighedsbeløb til projektet. 7.1 Projekteringsbevilling I forbindelse med byrådsindstillingen vedtaget 17. december 2008 blev der givet en projekteringsbevilling for 2009 på i alt 35 mio. kr. (P/L-2008), som skulle dække over dels afslutning af konkurrencen, dels de indledende arbejder med dispositionsforslaget i forbindelse med afslutning af konkurrencen i 1. kvartal Side 12 af 16

13 I forbindelse med indstillingen vedtaget 17. december 2008 blev der givet en indtægtsanlægsbevilling på 27 mio. kr., fordelt på 5 mio. kr. i 2008 og 22 mio. kr. i Bevillingen dækker over bidraget fra Realdania. Der er fra 2008 er overført et uforbrugt udgiftsrådighedsbeløb på 3,97 mio. kr. og indtægtsrådighedsbeløb på -4,28 mio. kr. til projektet i Beløb der hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på ekstern rådgivning i forbindelse med konkurrenceafholdelse samt en mindre tidsmæssig forskydning i udgifterne for afslutningen af udbuddet efter forhandling. Til det fortsatte projekteringsarbejde foreslås der givet en projekteringsbevilling for 2009 på i alt 28 mio. kr. (P/L-2009). Beløbet foreslås finansieret over det eksisterende rådighedsbeløb for det samlede projekt. 7.2 Afslutning af anlægsregnskab på oprindelig bevilling til Multimediehuset Med nærværende indstilling foreslås den oprindelige anlægsbevilling på Multimediehuset afsluttet. Det er konsekvensen af, at projektets anlægsøkonomi fremadrettet er samlet i ét anlægsprojekt, hvor rådighedsbeløbene er placeret på anlægsreserven og udmøntes efter konkrete byrådsindstillinger. Det gør den samlede økonomistyring og opfølgning for projektet enklere at gennemføre. I forbindelse med byrådsindstillingen vedtaget den 1. juni 2005 Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden til begyndende projektering af nyt Multimediehus blev der givet en anlægsbevilling på i alt 8,603 mio. kr. (P/L 2005) til Multimediehuset. Anlægsbevillingen er fordelt over årene I perioden skete der i forbindelse med regnskabsaflæggelse for de enkelte år og fremsendelse af byrådsindstillinger på projektet en række justeringer i form af overførelse af uforbrugte bevillingsbeløb samt fremskrivning af rådighedsbeløb. I forbindelse med regnskab 2007 blev der overført 1,800 mio. kr. fra den oprindelige bevilling til Multimediehuset til den nye samlede projektbevilling for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus. Hermed lukkes der for forbrug på den oprindelige bevilling til Multimediehuset. Side 13 af 16

14 Samlet set er den oprindelige anlægsbevilling for Multimediehuset på 9,164 mio. kr. og med et samlet forbrug på 9,164 mio. kr. (begge beløb i P/L 2008). Det giver en afvigelse på 0 (nul) kroner. Regnskabsafslutningen er vist i nedenstående tabel 2. Tabel 2 Afslutning af anlægsregnskab på oprindelig anlægsbevilling Dato for oprindelig bevilling Dato for seneste ajourførte anlægsbevilling Dato for anlægsprojektets regnskabsmæssige afslutning Sagsstyringsnummer 5979 projektering af nyt Multimediehus 1. juni marts juli 2008 Økonomi (1.000 kr.) Sagsstyringsnummer 5979 projektering af nyt Multimediehus Ajourført bevilling Bogført forbrug Afvigelse (beløb) Afvigelse (procent) I tabel 3 er hovedposterne på de afholdte udgifter oplistet. Heraf fremgår det, at rådgivningsbistand, projektledelse, projektdeltagelse samt bruger og borgerinddragelse har været de væsentligste udgiftsposter. Tabel 3 Udgiftsfordeling på afsluttet anlægsbevilling. Udgiftspost kr. Rådgivningsydelser (bygherre, juridisk etc.) Projektledelse Projektdeltagelse, understøttelse og faglig bistand Bruger og borgerinddragelse 502 Diverse 355 I alt Side 14 af 16

15 Nicolai Wammen Peter Thyssen Jacob Bundsgaard Johansen / / / Niels Højberg Carl Nielsen Kirsten Jørgensen Bilag Bilag 1: Bevillingsstyringsprogram: AB (vedlagt originalsagen/- elektronisk). Bilag 2: Finansieringsoversigt (kopi til alle, + elektronisk). Bilag 3: Evalueringsrapport for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus (kopi til alle, + elektronisk). Bilag 4: Bilag 2 til evalueringsrapport for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus (kopi til alle, + elektronisk). 1 Bilag 5: Illustrationsbilleder fra vinderprojektet (kopi til alle, + elektronisk). Bilag 6: Illustrationsvideo (10 min.) fra projektvinderforslag fra schmidt hammer lassen architects: Bilag 7: Illustrationssnit fra vinderprojektet (kopi til alle, + elektronisk). 1 Bilag 3 og 4 er elektronisk to adskilte bilag, men i papirform ét sammenhængende fysisk bilag. Side 15 af 16

16 Tidligere beslutninger Århus Byråd vedtog den 17. december 2008 indstillingen Partnerskabsaftale - Inderhavnen i Århus - byens nye centrale byrum. Århus Byråd vedtog den 26. marts 2008 indstillingen Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. Århus Byråd vedtog den 27. juni 2007 indstillingen De Bynære Havnearealer Bebyggelse af Pier 1. Århus Byråd vedtog den 1. juni 2005 indstillingen Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden til begyndende projektering af nyt Multimediehus. Side 16 af 16

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 28-03-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 28 marts 2011 kl 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus Medlemmerne var til stede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere