Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 14. april 2009 Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Kultur og Borgerservice Århus Kommune har i samarbejde med Realdania/Realea A/S gennemført en projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling for Multimediehuset/Inderhavnen i Århus. På baggrund af de i udbudsmaterialet oplistede tildelingskriterier har bedømmelseskomitéen erklæret schmidt hammer lassen architects som vinder af udbuddet efter forhandling og dermed den samlede konkurrence. AK/2009/ Sagsnummer AK/2009/00020 Sagsbehandler Henrik Traberg Telefon Direkte telefon Det er hermed muligt at fortsætte den proces, som bygger på partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania. Udover udarbejdelse af et udvidet dispositionsforslag betyder det også igangsættelse af udarbejdelse af et lokalplansforslag for projektet og tillæg til Kommuneplanen svarende til konkurrenceområdet. E-post E-post direkte Realisering af projektforslaget forudsætter en fjernelse af Pier 1, hvilket er i overensstemmelse med tidligere beslutning foretaget af Århus Byråd. Fjernelsen af Pier 1 vil ske i etaper, da Pier 1 også vil skulle rumme parkeringspladser og byggepladser. Den resterende fjernelse vil ske i forbindelse med udførelsen af Havnepladsen. Konkurrencen er udbudt i henhold til gældende bygningsreglement og projektvinder lever op hertil. Mulighederne for at Multimediehusbygningen kan komme til at leve op til henholdsvis energiklasse 2 og 1 vil blive undersøgt, herunder hvilke konsekvenser dette vil have i forhold til anlægsøkonomi, driftsøkonomi, funktioner, materialevalg og arkitektoniske løsninger. Mecanoo architecten har efter offentliggørelsen af den erklærede projektvinder (3. marts 2009) indgivet en klage til Klagenævnet for Ud-

2 bud. Klagen går primært på forhold omkring oversættelse af bedømmelseskomitéens evalueringsrapport fra dansk til engelsk. Århus Kommunes eksterne juridiske rådgiver på projektet vurderer, at klagen ikke vil få opsættende virkning i forhold til indgåelse af totalrådgiverkontrakt. Hvis klagen mod forventning skulle vise sig at få opsættende virkning, vil kontrakt med totalrådgiver først blive indgået efter at klagesagen er afgjort. Århus Byråd vil så snart afgørelsen foreligger, blive orienteret om klagesagens udfald. Med indstillingen foretages der en afslutning af anlægsregnskabet på den oprindelige bevilling til Multimediehuset, der blev givet i 2005, da projektet kun indeholdt et Multimediehus, som erstatning for det nuværende Hovedbibliotek. Det uforbrugte rådighedsbeløb fra den oprindelige bevilling indgår i det nuværende rådighedsbeløb for det nye centrale havnebyrum og Multimediehus. Der anmodes om en projekteringsbevilling på 28 mio. kr. i 2009 til udarbejdelse af lokalplansforslag og udvidet dispositionsforslag og videre planlægning af det samlede projekt indeholdende Multimediehus med nyt Hovedbibliotek, Borgerservice, optionsareal på ca m 2, parkeringsanlæg til ca biler, velkomstcenter, Havnebyrum og afsluttende åbning af Århus Å. 2. Beslutningspunkter At 1) totalrådgivningskontrakten for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus tildeles i overensstemmelse med bedømmelseskomitéens indstilling. At 2) der på baggrund af den kommende totalrådgivers konkurrenceforslag igangsættes udarbejdelse af lokalplansforslag, tillæg til Kommuneplanen samt udarbejdelse af en miljøvurdering. At 3) der med valg af vinderprojekt, besluttes en fjernelse af Pier 1 i henhold til forudsætningerne for realisering af vinderprojektet. At 4) Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice bemyndiges til efter indstilling fra Styregruppen for Partnerskabsaftalen med Realdania at tage beslutning om valg af parkeringsanlæg i forbindelse med Multimediehuset. Side 2 af 16

3 At 5) der gives en projekteringsbevilling i 2009 på 28 mio. kr. til Kultur og Borgerservice til dækning af det videre arbejde med udarbejdelse af det udvidede dispositionsforslag og lokalplansarbejde samt øvrige projekteringsopgaver i forbindelse med projektet. At 6) projekteringsbevillingen finansieres af det samlede rådighedsbeløb for projektet. A 7) afslutning af anlægsregnskabet for den oprindelige anlægsbevilling til Multimediehuset godkendes. At 8) Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice to gange årligt vil orientere Århus Byråd om projektets status og udvikling. 3. Baggrund Århus Kommune (Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice) har i samarbejde med Realdania/Realea A/S gennemført en projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling for Multimediehuset/Inderhavnen i Århus. Konkurrencen er gennemført på baggrund af den indgåede partnerskabsaftale mellem Århus Kommune og Realdania. 3.1 Projektkonkurrence Der har været gennemført to udbudsfaser, hvor der til den første fase blev prækvalificeret 6 rådgiverteams. En bedømmelseskomité - bestående af Borgmesteren, Rådmanden for Teknik og Miljø, Rådmanden for Kultur og Borgerservice, en repræsentant for hver af de øvrige politiske partier i byrådet, Realdania/Realea A/S og fire fagdommere - udvalgte tre vindere. De tre vindere fik mulighed for at deltage i et udbud efter forhandling, som blev afsluttet februar Udbud efter forhandling De tre rådgiverteams, der har deltaget i udbuddet efter forhandling, er: schmidt hammer lassen architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue aps, ALECTIA A/S, Bosch & Fjord aps, Bibliotekskonsulenter Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen Side 3 af 16

4 AART a/s, Arkitema K/S, Bascon A/S, COWI A/S, Prof. Niels Ole Finnemann, Peter Dreyer/Seismonaut, Lennart Bjørneborn/Danmarks Biblioteksskole, Hans Peter Kuhn Mecanoo architecten, Gjørtz, Pank & Partnere A/S, ABT Consulting Engineers og NIRAS Forhandlingerne (udbud efter forhandling) med hver af de tre tilbudsgivere har været bygget op omkring fire hovedtemaer: 1. Arkitektur, funktion, indretning, materialevalg samt byrum, havneplads og trafikale forhold. 2. Bærende konstruktioner, anlægsteknik, installationer, energi, indeklima og bæredygtighed. 3. Udviklingsproces, inddragelse, bemanding og samarbejde samt kontraktforhold. 4. Anlægsøkonomi. Vurderingen af de endelige tilbud er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og er sket i henhold til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter nedenstående underkriterier gengivet i tabel 1. Tabel 1: Tildelingsmodel- udbud efter forhandling Vurderingselementer økonomisk mest fordelagtige Vægtning 1. Arkitektonisk, funktionel og teknisk kvalitet af det tilbudte projekt 30% efter afklaring af eventuelle usikkerhedselementer i forhold til forståelsen af konkurrencebesvarelsen, herunder fornøden viderebearbejdning inden for rammerne af det afleverede forslag. 2. Projektets evne og robusthed i forhold til overholdelse af den 30% økonomiske ramme. 3. Forslag til bemanding af opgaven 15% 4. Forslag til den kommende udviklings- og samarbejdsproces, 15% inkl. interessent- og borgerinddragelse 5. Honorartilbud 10% På baggrund af tildelingskriterierne i udbudsmaterialet kunne Bedømmelseskomitéen i forbindelse med komitéens afsluttende møde den 18. februar 2009, erklære schmidt hammer lassen architects som vinder af udbuddet efter forhandling. Side 4 af 16

5 Den 3. marts 2009 blev vinderen og vinderprojektforslaget offentliggjort. Det indstilles herefter med nærværende indstilling til byrådet, at totalrådgiverydelsen tildeles schmidt hammer lassen architects. I byrådsbeslutningen fra den 17. december 2008 blev der givet bevilling til afslutning af konkurrencen og projektering de første måneder af Afslutning af oprindelige anlægsbevilling til Multimediehuset Der blev i forbindelse med Budget 2004 og den 10-årige anlægsinvesteringsplan for Århus Kommune afsat et rådighedsbeløb til etablering af Multimediehuset som på daværende tidspunkt (alene) indeholdt et nyt hovedbibliotek for Århus. I 2005 blev der givet en bevilling til igangsætning af den indledende planlægning af projektet. I forbindelse med byrådsbeslutningen den 26. marts 2008 blev den oprindelige bevilling til Multimediehuset lagt sammen med en række anlægsprojekter under Teknik og Miljø, så der herefter er tale om et sammenhængende fælles projekt. Nærværende indstilling indeholder afslutning af anlægsregnskabet for den oprindelige bevilling til Multimediehuset. 4. Den forventede effekt Effekten af beslutningerne i byrådsindstillingen kan opstilles i forskellige niveauer. Konkret medfører det, at den igangværende proces for det samlede projekt kan fortsættes, og der arbejdes videre med realisering af vinderprojektforslaget. Hermed fastholdes mål, proces, tidsplan og ressourceforbrug som tidligere vedtaget af Århus Byråd. Dernæst betyder det, at der kan igangsættes det nødvendige planlægningsmæssige grundlag for realisering af det samlede projekt i form af lokalplansforslag, forslag til tillæg til Kommuneplanen og udarbejdelse af miljøvurdering. Hermed sikres der det retlige grundlag for at realisere projektet. På den lidt længere bane har indstillingen den effekt, at det samlede projekt kan realiseres. Hermed får borgere og besøgende i Århus et Multimediehus indeholdende et nyt moderne hovedbibliotek, et nyt centralt og moderne borgerservicebetjeningssted, centrale moderne Side 5 af 16

6 og innovative parkeringsfaciliteter, nyt havnebyrum med store muligheder for individuel udfoldelse og afholdelse af events m.v., kobling af havn, nyt byrum og eksisterende midtby samt løsning og integrering af en række infrastrukturelle udfordringer. Den netop gennemførte konkurrence er udbudt efter gældende bygningsreglement. Det afgivne tilbud/projekt fra schmidt hammer lassen architects er derfor udarbejdet under denne forudsætning. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice ønsker imidlertid at være ambitiøse på projektets vegne på netop dette område for på den måde at være med til at understøtte kommende krav og mål på miljøområdet. Det undersøges derfor, hvilke konsekvenser det vil have, at opgradere projektet til henholdsvis energiklasse 2 og energiklasse 1. Overholdelse af energiklasse 2 vil i forhold til gældende bygningsreglement medføre krav om en reduktion i energiforbruget på ca. 26 %. Opfyldelse af energiklasse 1 vil medføre krav om reduktion i forhold til gældende bygningsreglement på ca. 47 % af det årlige energiforbrug i bygningen. De undersøgte konsekvenser vil omfatte anlægsøkonomiske, driftsøkonomiske, materialemæssige, funktionsmæssige og arkitektoniske forhold. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice vil, når undersøgelsesresultaterne foreligger, vende tilbage til Århus Byråd. Det samlede projekt har som ambition, at være præget af en høj grad af tilgængelighed i ordets bredeste forstand. Denne ambition har været en del af konkurrencematerialet og derfor et af de mange elementer, som de konkurrence skulle opfylde. I den fremadrettede proces vil der ligeledes være særlig fokus på tilgængelighedsspørgsmålet, således at Multimediehuset m.m. vil være tilgængeligt for alle borgere og besøgende i Århus uanset forudsætninger. Som en del af arbejdet med tilgængelighed indeholder vinderprojektforslaget 40 handicapparkeringspladser og 25 specialparkeringspladser i det tilhørende parkeringsanlæg i Multimediehuset. 5. De planlagte ydelser 5.1 Overordnet ydelse Det valgte vinderprojektforslag betyder som forudsat i konkurrencematerialet at der nu kan udarbejdes et dispositionsforslag, indeholdende et: Side 6 af 16

7 Multimediehus indeholdende et nyt hovedbibliotek og borgerservice på i alt ca m 2, udlejningsarealer i størrelsesordenen m 2 og et tilhørende parkeringsanlæg til ca biler. Trafikkorridor, omlægning af Europaplads og et integreret ankomstcenter. Gennemførelse af den sidste del af åbning af Århus Å. Kobling af by og havn samt omlægning af Havnepladsen med tilhørende bynære havnearealer. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice indstiller i overensstemmelse med bedømmelseskomitéens afgørelse til Århus Byråd, at schmidt hammer lassen architects tildeles kontrakten som totalrådgiver på projektet Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus. Det udvidede dispositionsforslag vil efterfølgende skulle danne grundlag for udbud i forhold til de entreprenører, der skal stå for selve udførelsesfasen. På baggrund af det konkrete projekt skal der ligeledes laves en udbudsstrategi for projektet, da det formentlig vil være mest hensigtsmæssigt økonomisk, kvalitetsmæssigt, tidsmæssigt og procesmæssigt at udbyde projektet i etaper. Den gennemførte konkurrence er udbudt med et krav om etablering af et parkeringsanlæg i en høj arkitektonisk og funktionel kvalitet, der er smukt, trygt og imødekommende og som indeholder innovative og nytænkende løsninger. Styregruppen for partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania vil i første halvår af 2009 undersøge mulighederne for, at det foreslåede parkeringsanlæg fra schmidt hammer lassen architects realiseres med en automatisk løsning. Det indstilles, at Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice på baggrund af indstilling for Styregruppen for partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania kan tage stilling til evt. etablering af en automatisk parkeringsløsning. Side 7 af 16

8 De enkelte udbud kan have forskellige former, bl.a. i form af storeller hovedentrepriser. Det har bl.a. betydning for hvornår og hvordan i projektfasen den enkelte entreprenør inddrages. Selve udførelsesfasen forventes at påbegyndes medio Multimediehuset var fra starten af en arbejdstitel for et kommende nyt hovedbibliotek i Århus. schmidt hammer lassen architects kalder deres projektforslag for Urban Mediaspace. 5.2 Det konkrete projekt Vinderprojektforslagets masterplan skaber et havnebyrum af meget overbevisende kvalitet med 3 artistisk smukt formede pladser, der hver er givet sin funktionsbestemte udformning. Det nye havnebyrum fungerer i sin helhed som et hængsel, der på meget overbevisende måde fanger stedets bevægelsesmønstre. Funktionelt supplerer Havnepladsen Midtbyens historiske torvedannelser og opfordrer med sin fleksibilitet og åbenhed til nye banebrydende aktiviteter for byens borgere og erhvervsliv på en særlig livgivende måde. Bygningskomplekset fanger med sin meget overbevisende placering på en sikkert proportioneret bastion stedets bevægelsesmønstre og giver mulighed for et fremragende funktionelt samspil med omgivelserne. Såvel visionsafsnittet for Multimediehuset som rumprogrammet på borgerservice og biblioteksdelen i udbudsmaterialet er overbevisende adresseret og behandlet. Tilbuddet afspejler en forståelse af de udfordringer, som bibliotekerne står overfor. Optionsarealet disponeres på en meget overbevisende måde. Optionsarealerne er fleksible over for forskellige indretningsmæssige muligheder. Forslaget til et innovativt p-anlæg er en meget overbevisende løsning af høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. Til- og udkørselsforholdene er enkle og overskuelige, og der er i niveau med ankomstcentret plads til specialparkering og korttidsparkering. Projektet er mere detaljeret beskrevet og vurderet i bilag 3 og illustreret i bilag 5, 6 og 7. Side 8 af 16

9 5.3 VVM-screening samt udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til Kommuneplanen med miljøvurdering. Med udpegning af projektvinder er det muligt at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til Kommuneplanen for det berørte område, svarende til konkurrenceområdet. Etableringen af Multimediehuset og havnepladsen vurderes at falde ind under Infrastrukturanlæg Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser i bilag 2 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december Det betyder, at der på baggrund af et konkret projekt udarbejdes en VVM-screening, hvori der tages stilling til, om projektet er VVM-pligtigt. Er det tilfældet, skal der i tilknytning til kommuneplantillægget udarbejdes en VVM-redegørelse for det konkrete projekt. Da der er tale om at realisering af projektet indeholder landindvinding og fjernelse af eksisterende kajkanter skal projektet godkendes af Kystinspektoratet, der ligeledes vurderer, om projektet er VVM-pligtigt for så vidt angår anlægsarbejderne i havnebassinet. Det vurderes, at planerne, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal miljøvurderes, idet planerne kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Der skal gennemføres en screening og scoping, hvor det indkredses, hvilke emner, der skal uddybes yderligere i en egentlig miljørapport. Det er blandt andet emner i relation til støj, vibrationspåvirkninger, luftforurening/lugt, arkitektoniske og kystlandskabelige forhold (jf. Århus Kommunes Højhuspolitik og Planlovens 11a, stk. 4 og 16, stk. 4), påvirkning af det lokale klima, herunder sol / skygge, vind og refleksioner samt afstand til risikovirksomheder, der skal undersøges nærmere." 5.4 Pier 1 Århus Byråd vedtog den 27. juni 2007 indstillingen De Bynære Havnearealer Bebyggelse af Pier 1, hvori en bebyggelse af Pier 1 frafaldes, således at rammen for en samlet projektkonkurrence, herunder konkurrence for Den Sydlige Bastion, Havnepladsen og å-åbningen fra Mindebroen til havnen bliver, at der i konkurrenceprogrammet lægges op til en hel eller eventuel delvis fjernelse af Pier 1 og ikke en egentlig bebyggelse. Dette indgik efterfølgende i konkurrencebetingelserne. Ifølge vinderprojektetforslaget er Pier 1 ikke en del af den samlede løsning. Side 9 af 16

10 Pier 1 vil i forbindelse med udførelsesfasen for område A (Multimediehus, ankomstcenter, p-anlæg, å-åbning m.v.) kun delvis blive fjernet, da den skal anvendes til dels parkeringspladser og byggeplads. I forbindelse med færdiggørelse af område B (Havnepladsen) vil den resterende del af Pier 1 blive fjernet. 5.5 Højhuspolitik Århus Kommunes højhuspolitik indgår i konkurrencebetingelserne, hvorefter at udgangspunktet er at projektet skal holde sig inden for en grænse på 25m over terræn (defineret fra kote 2,5). Der er dog i konkurrencebetingelserne givet mulighed for, hvis det kan begrundes arkitektonisk eller visuelt, at der kan ske en bebyggelse udover de 25m. Projektvinderprojektet fra schmidt hammer lassen architects har med en topkote på 25,8 det vil sige 23,3 over kote 2,5 overholdt udbudsbetingelsernes højdevilkår. 6. Organisering af indsatsen Den overordnede organisering af det samlede projekt er beskrevet og besluttet i byrådsindstillingen vedtaget den 17. december Organiseringen er bygget op omkring en projektorganisering, som matcher de udfordringer der er i et så omfattende projekt, som der her er tale om. Ligeledes tager organiseringen hensyn til og udgangspunkt i, at der er tale om et projekt forankret i flere magistratsafdelinger i Århus Kommune og at der er tale om et samarbejdsprojekt mellem Århus Kommune og Realdania/Realea A/S. I forbindelse med gennemførelse af konkurrencen (udbud efter forhandling) har der været anvendt ekstern rådgivning omkring projektforslagenes økonomiske robusthed i henhold til de i udbudsmaterialet stillede krav. Udover projektets bygherrerådgiver Rambøll har der være anvendt det meget anerkendte engelske byggeøkonomiske rådgivningsfirma David Langdon. Anvendelse af Davis Langdon i forbindelse med konkurrenceafholdelsen er en del af aftalen mellem Århus Kommune og Realdania. Styregruppen for partnerskabsaftalen mellem Århus Kommune og Realdania vil vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt, at benytte Davis Langdons ekspertise i den kommende proces med udarbejdelse at et udvidet dispositionsforslag. Dette vil i gi- Side 10 af 16

11 vet fald skulle ske inden for de eksisterende rammer for gennemførelse af projektet. Som en del af den netop afsluttede konkurrence, har de bydende konkurreret på forslag til den videre proces i projektet, herunder forslag til inddragelse. Inddragelse af brugere, borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere har fra starten af Multimediehusprojektet været en grundlæggende præmis, som fortsat vil blive vægtet højt. De kommende borgerinddragelsesprocesser vil derfor tage udgangspunkt heri samt i forslaget fra schmidt hammer lassen architects. De konkrete borgerinddragelsesaktiviteter er ikke endeligt formuleret og planlagt, men skal indtænkes i de kommende faser og processer i forbindelse med både projektering og efterfølgende udførelse. Det betyder set over hele projektets forløb fra den første indledende planlægning til at Multimediehuset og havnebyrummet m.m. kan tages i brug at karakteren af inddragelse vil ændre sig og blive tilpasset de enkelte projektfaser og de muligheder det giver. Udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til Kommuneplanen byggende på vinderprojektforslaget - vil ske i henhold til principperne for brugerinddragelse i Århus Kommune, og de procedurer, der er for gennemførelse af lokalplansforslagsprocesser. Det forventes, at byrådsindstillingen vedrørende offentliggørelse af forslag til lokalplan for konkurrenceområdet kan fremsendes til byrådet ultimo 2009/primo Den endelige vedtagelse af lokalplanen for området forventes at ske medio Side 11 af 16

12 Århus Byråd vil fremadrettet endvidere skulle behandle indstillinger vedrørende godkendelse af det samlede projekt efter entrepriseudbud, aftalegrundlaget for udlejning af de optionelle ca m 2, aftalegrundlag for parkeringsanlægget samt godkendelse af det endelige anlægsregnskab. Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice vil fremadrettet sikre 2 årlige orienteringer af Århus Byråd (henholdsvis forår og efterår) - samt efter behov - om projektets status og udvikling. Mecanoo architecten har efter offentliggørelsen af den erklærede projektvinder (3. marts 2009) indgivet en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagen går primært på forhold omkring oversættelse af bedømmelseskomitéens evalueringsrapport fra dansk til engelsk. Århus Kommunes eksterne juridiske rådgiver på projektet vurderer, at klagen ikke vil få opsættende virkning i forhold til indgåelse af totalrådgiverkontrakt med konkurrencevinder. Hvis klagen mod forventning skulle vise sig at få opsættende virkning, vil kontrakt med schmidt hammer lassen architects først blive indgået efter at klagesagen er afgjort. Århus Byråd vil så snart afgørelsen foreligger, blive orienteret om klagesagens udfald. 7. Konsekvenser for ressourcer Beslutning om projektvinder, fortsættelse af udarbejdelse af det udvidede dispositionsforslag og igangsættelse af lokalplanarbejdet er en del af det samlede projekt for Multimediehuset/Inderhavnen i Århus. Finansieringsmæssigt er de igangsatte aktiviteter ligeledes en del af det samlede projekt, og holdes derfor inden for det samlede rådighedsbeløb til projektet. 7.1 Projekteringsbevilling I forbindelse med byrådsindstillingen vedtaget 17. december 2008 blev der givet en projekteringsbevilling for 2009 på i alt 35 mio. kr. (P/L-2008), som skulle dække over dels afslutning af konkurrencen, dels de indledende arbejder med dispositionsforslaget i forbindelse med afslutning af konkurrencen i 1. kvartal Side 12 af 16

13 I forbindelse med indstillingen vedtaget 17. december 2008 blev der givet en indtægtsanlægsbevilling på 27 mio. kr., fordelt på 5 mio. kr. i 2008 og 22 mio. kr. i Bevillingen dækker over bidraget fra Realdania. Der er fra 2008 er overført et uforbrugt udgiftsrådighedsbeløb på 3,97 mio. kr. og indtægtsrådighedsbeløb på -4,28 mio. kr. til projektet i Beløb der hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på ekstern rådgivning i forbindelse med konkurrenceafholdelse samt en mindre tidsmæssig forskydning i udgifterne for afslutningen af udbuddet efter forhandling. Til det fortsatte projekteringsarbejde foreslås der givet en projekteringsbevilling for 2009 på i alt 28 mio. kr. (P/L-2009). Beløbet foreslås finansieret over det eksisterende rådighedsbeløb for det samlede projekt. 7.2 Afslutning af anlægsregnskab på oprindelig bevilling til Multimediehuset Med nærværende indstilling foreslås den oprindelige anlægsbevilling på Multimediehuset afsluttet. Det er konsekvensen af, at projektets anlægsøkonomi fremadrettet er samlet i ét anlægsprojekt, hvor rådighedsbeløbene er placeret på anlægsreserven og udmøntes efter konkrete byrådsindstillinger. Det gør den samlede økonomistyring og opfølgning for projektet enklere at gennemføre. I forbindelse med byrådsindstillingen vedtaget den 1. juni 2005 Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden til begyndende projektering af nyt Multimediehus blev der givet en anlægsbevilling på i alt 8,603 mio. kr. (P/L 2005) til Multimediehuset. Anlægsbevillingen er fordelt over årene I perioden skete der i forbindelse med regnskabsaflæggelse for de enkelte år og fremsendelse af byrådsindstillinger på projektet en række justeringer i form af overførelse af uforbrugte bevillingsbeløb samt fremskrivning af rådighedsbeløb. I forbindelse med regnskab 2007 blev der overført 1,800 mio. kr. fra den oprindelige bevilling til Multimediehuset til den nye samlede projektbevilling for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus. Hermed lukkes der for forbrug på den oprindelige bevilling til Multimediehuset. Side 13 af 16

14 Samlet set er den oprindelige anlægsbevilling for Multimediehuset på 9,164 mio. kr. og med et samlet forbrug på 9,164 mio. kr. (begge beløb i P/L 2008). Det giver en afvigelse på 0 (nul) kroner. Regnskabsafslutningen er vist i nedenstående tabel 2. Tabel 2 Afslutning af anlægsregnskab på oprindelig anlægsbevilling Dato for oprindelig bevilling Dato for seneste ajourførte anlægsbevilling Dato for anlægsprojektets regnskabsmæssige afslutning Sagsstyringsnummer 5979 projektering af nyt Multimediehus 1. juni marts juli 2008 Økonomi (1.000 kr.) Sagsstyringsnummer 5979 projektering af nyt Multimediehus Ajourført bevilling Bogført forbrug Afvigelse (beløb) Afvigelse (procent) I tabel 3 er hovedposterne på de afholdte udgifter oplistet. Heraf fremgår det, at rådgivningsbistand, projektledelse, projektdeltagelse samt bruger og borgerinddragelse har været de væsentligste udgiftsposter. Tabel 3 Udgiftsfordeling på afsluttet anlægsbevilling. Udgiftspost kr. Rådgivningsydelser (bygherre, juridisk etc.) Projektledelse Projektdeltagelse, understøttelse og faglig bistand Bruger og borgerinddragelse 502 Diverse 355 I alt Side 14 af 16

15 Nicolai Wammen Peter Thyssen Jacob Bundsgaard Johansen / / / Niels Højberg Carl Nielsen Kirsten Jørgensen Bilag Bilag 1: Bevillingsstyringsprogram: AB (vedlagt originalsagen/- elektronisk). Bilag 2: Finansieringsoversigt (kopi til alle, + elektronisk). Bilag 3: Evalueringsrapport for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus (kopi til alle, + elektronisk). Bilag 4: Bilag 2 til evalueringsrapport for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus (kopi til alle, + elektronisk). 1 Bilag 5: Illustrationsbilleder fra vinderprojektet (kopi til alle, + elektronisk). Bilag 6: Illustrationsvideo (10 min.) fra projektvinderforslag fra schmidt hammer lassen architects: Bilag 7: Illustrationssnit fra vinderprojektet (kopi til alle, + elektronisk). 1 Bilag 3 og 4 er elektronisk to adskilte bilag, men i papirform ét sammenhængende fysisk bilag. Side 15 af 16

16 Tidligere beslutninger Århus Byråd vedtog den 17. december 2008 indstillingen Partnerskabsaftale - Inderhavnen i Århus - byens nye centrale byrum. Århus Byråd vedtog den 26. marts 2008 indstillingen Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. Århus Byråd vedtog den 27. juni 2007 indstillingen De Bynære Havnearealer Bebyggelse af Pier 1. Århus Byråd vedtog den 1. juni 2005 indstillingen Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden til begyndende projektering af nyt Multimediehus. Side 16 af 16

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 81 Århus C Side 1 NDSTLLNG Til Århus Byråd Den 23. december 24 via Magistraten Jour. nr.:.1.s8.1.4 (51) Ref.: TBK Tlf. nr.: 894 2366

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde, Michael Jacobsen) 11.september 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde, Michael Jacobsen) 11.september 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018898 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde, Michael Jacobsen) 11.september 2009 K E N D E L S E Mecanoo Architecten b.v. (advokat Henning Biil, København) mod Århus

Læs mere

Indstilling. Sportscampus Aarhus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13.

Indstilling. Sportscampus Aarhus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. maj 2008 Sportscampus Aarhus Århus Kommune Kultur og Borgerservice Teknik og Miljø Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Elite

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Indstilling. Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v. Århus Kommune

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø

Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice Dato 4. juli 2016 Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø Anlægsbevilling til etablering af havnebad i Bassin

Læs mere

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1.

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. september 2008 Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Udbud efter forhandling Totalrådgivning Udbudsbetingelser af 30. september 2008 Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Udbud efter forhandling

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT I BA og MTM

UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT I BA og MTM Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT I BA og MTM Den 26. april 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Kultur og Borgerservice

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Åben dagsorden Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø 1. Resume Teknik og Miljø foreslår

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. december 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P20/01/00021 05.01.02P20/00/04203

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. marts 2016 Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Anlægsbevilling til vejbroer (projektering og udførelse) til

Læs mere

Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen

Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den : 2. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 9001 /

Læs mere

Indstilling. Letbanen etape 1, forberedende anlægsarbejder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25.

Indstilling. Letbanen etape 1, forberedende anlægsarbejder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Aarhus Letbane I/S har med brev af 20. marts 2013 (bilag 1) anmodet

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 11. Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 11. Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 11 Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. oktober 2015 Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstillingen omhandler igangsætning af tekniskøkonomisk analyse

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21.

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. december 2009 Styrkelse af turismeindsatsen i Århus 1. Resume Den erhvervsdrivende fond Visit Aarhus (herefter VA) blev stiftet

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 03-06- 2008 Århus Kommunes ansøgning om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af ejerlejlighed med parkeringsanlæg under det kommende Multimediehus på

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 27. maj 2009.

Indstilling. Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 27. maj 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. maj 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet 1. Resume Byrådet har ønsket at Bispetorvet

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 2125 Jour. nr.: Ref.: LDP Nye partnerskabsinitiativer

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Borgmesterens Afdeling 14. juni 2017 Side 1 af 4 Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23.

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Teknik og Miljø har med baggrund i budgetforlig 2008 lavet en teknisk

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter BILAG 1 UDBUDSSTRATEGI TITEL Udbudsstrategi Hannebjerg DATO 3. februar 2016 TIL Hørsholm Kommune FRA COWI PROJEKTNR A029686 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15.

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten rgmesterens Afdeling Den 15. marts 2013 1. Resume På byrådskonferencen april 2012 drøftede Byrådet styrket innovation. Der var bred opbakning til at arbejde

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. februar 2016 salg af Vejlby Skole Dispositionsbeløbet fra indstilles anvendt til modernisering af Stensagerskolen og som tilskud til

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere