Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder."

Transkript

1 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard (TH), Leif Hansen (LH), Jan Donde (JD), og Birgitte V. Andersen (BVA). TVA bød velkommen og speciel velkomst til det nye medlem og de nye poster. 1. Godkendelse af dagsorden samt Rigets tilstand a) DIF tilskud 2015 Det formodede tilskud fra DIF i 2015 er fastsat til kr , hvilket vil sige cirka kr mindre end budgetteret. b) Team Danmark tilskud 2015 JD og sportschef Lotte Olsen har haft møde med Team Danmark den 4. september Der har de fået en tilkendegivelse på, at DBwF i 2015-tilskud får kr. 1,2 mio., svarende til det beløb, som står i budget c) Kommunikationsstrategi d) App Vi har modtaget udkast til en kommunikationsstrategi fra Jette Eliassen. Dette tages med som punkt på næste møde i Forbundsbestyrelsen. TVA er blevet kontaktet omkring udvikling af en app til smartphones/iphones vedrørende Bowlingportalen. Desværre må data fra Bowlingportalen ikke gengives, så lige pt. har vi ikke denne mulighed. TVA vender tilbage over for vedkommende og siger til ham, at p.t. må vi desværre ikke udarbejde en app på baggrund af data fra Bowlingportalen, men da kontrakten skal genforhandles i maj 2015, vil vi på dette tidspunkt arbejde for at få flere rettigheder til Bowlingportalen, herunder rettigheder til at gengive data fra portalen, hvorefter vi eventuelt kan vende tilbage til udvikling af app en. Dog vil der ikke være penge i budgettet til udarbejdelse af en app, men frivilligt arbejde er altid velkomment..

2 e) Bowlingportalen Der mangler udarbejdelse af brugermanualer til de personer, som skal udføre opgaven med Bowlingportalen, ligesom der også mangler registrering af nogle stævner, hvilket der skal følges op på. TH er politisk tovholder vedrørende Bowlingportalen og tager kontakt til Per Henriksen og Kenneth Rugaard for at sikre, at alle de ressourcer, der har stillet deres arbejdskraft til rådighed også har de vejledninger m.m., som de har brug for, for at kunne udføre dette arbejde. 2. Fremtidig mødestruktur og mødeledelse i Forbundsbestyrelsen TVA fortalte om hans tanker vedrørende fremtidige møder, og foreslog, at JD fremover er mødeleder og sørger for, at dagsordenen bliver holdt, og at hvert punkt sluttes af med en konklusion. Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Fremover vil dagsordenen, så vidt mulig, være delt op i Politiske drøftelser/beslutninger, Sagsbehandling og Orientering. 3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 30. august 2014 a) Generel evaluering Ud fra de tunge punkter, der skulle behandles på mødet, viste det sig, at når bare alle er godt forberedte, så forløber mødet godt. b) Actionpunkter Opkrævning af det ekstraordinære tilskud fra medlemmerne. (sagsbehandles under pkt. 9) Der er behov for ekstra opmærksomhed omkring lyden, da der desværre har været store udfordringer med lyden fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Hvad angår de tekniske faciliteter, vil det være ønskeligt med en mikrofonholder, så vi ikke har headset og håndholdt mikrofon, som ikke er optimalt. c) Overlevering TVA orienterede omkring overlevering fra Per Henriksen til TVA. JD beder Per Henriksen aflevere den eksterne harddisk, som tilhører DBwF, og herefter betragtes overleveringen som afsluttet.

3 4. Forbundsbestyrelsens fremadrettede ressortområder Medlemmerne i Forbundsbestyrelsen fik tildelt følgende områder, hvor de har det politiske ansvar: Lovudvalget/jura - TVA DM/DT-udvalget - HG Ungdomsudvalget - JB IT/Bowlingportalen TH Økonomi LH Det at have det politiske ansvar betyder ikke, at det er den person, der skal sørge for at arrangementer m.m. bliver gennemført. Det betyder, at det er den person i Forbundsbestyrelsen, som de forskellige udvalg har som kontaktperson til Forbundsbestyrelsen. JD sørger for, at dette bliver synliggjort på hjemmesiden. Vedrørende DM-udvalget tager TVA kontakt til Kim T. Andersen for at få bekræftet, at han tiltræder som formand i udvalget, og herudover skal TVA have oplyst navnene på de øvrige personer, som Kim T. Andersen ønsker at få med i udvalget, da Forbundsbestyrelsen har besluttet, at udvalget ikke kun må bestå af ét medlem, da det er for sårbart. TVA og HG skal udarbejde en drejebog, der fastsætter hvordan kommunikationen mellem formand og næstformand skal foregår, så hvis den ene har forfald, så kan den anden træde til og være opdateret på samme niveau. 5. Politisk/administrative økonomiske godkendelsesprocedurer Forbundsbestyrelsens medlemmer skal sende deres udgiftsbilag til JD, som herefter godkender og sørger for at sende videre til DIF til bogføring og udbetaling. JD sender sine udgiftsbilag til TVA til godkendelse inden bogføring og udbetaling hos DIF. 6. Kvartalsrapporter. Fremadrettet offentliggørelsesstrategi Forbundsbestyrelsen besluttede, at kvartalsrapporter fremover vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Det vil give medlemmerne et indtryk af, hvad der er bogført ved udgangen af et kvartal.

4 Det betyder dog, at vores budgetter skal periodiseres, for ellers vil det nemt kunne give et forkert billede af økonomien, henset til at vores udgifter ligger i klumper hen over året, alt efter hvilke arrangementer der f.eks. er på elitesiden. JD sørger for at få periodiseret budgettet for 2014, og der arbejdes hen imod, at kvartalsrapporter bliver offentliggjort på hjemmesiden fra og med 3. kvartal Fremadrettet skal udvalgene fremsende periodiserede budgetter, af hensyn til en mere retvisende balance. 7. Status på vakante positioner (herunder bemanding UU) a) Ungdomsleder Ungdomslederen er fratrådt med øjeblikkelig virkning. JB orienterede omkring status med at finde en ny ungdomsleder til DBwF. b) Disciplinærudvalget Der er desværre ikke fundet noget emne endnu. Hvis der kommer en sag til Disciplinærudvalget, inden der er fundet en formand, blev der drøftet, hvordan man skulle behandle sagen. De to øvrige medlemmer må behandle sagen og evt. søge ekstern hjælp i samarbejde med administrationen. c) Lovudvalget TVA tager kontakt og får bekræftet tidligere tilsagn til formandsposten. 8. Årshjul FB møder frem til repræsentantskabsmødet 2015 Kommende møder i Forbundsbestyrelsen: a) Lørdag, den 29. november 2014 kl i Aarhus. b) Søndag, den 11. januar 2014 kl i Aarhus (struktur, årsbalance). c) Lørdag, den 21. marts 2014 i Viborg tidspunkt fastsættes senere. d) Søndag, den 19. april 2014 i Odense kl (repræsentantskabsmødet). e) Repræsentantskabsmøde 9. maj 2015 i Fredericia.

5 9. Ekstraordinært medlemstilskud i 2015 a) Detailbeslutninger/ Administrativ håndtering Beløbet opkræves for alle medlemmer over 18 år pr. 1. januar Beløbet opkræves af DBwF hos klubberne, medmindre unionerne har tilkendegivet, at de betaler beløbet for klubberne, så opkræves beløbet hos unionerne. 10. Regnskab VM 2013 Forbundskontoret modtager forsat spørgsmål med relation til budgetoverskridelsen i forbindelse med VM For at opnå en dybdegående viden, for så vidt angår regnskabet for VM 2013, besluttede Forbundsbestyrelsen at se nærmere på regnskabet fra VM. 11. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2014 JD orienterede om enkelte poster på resultatopgørelsen pr. 31. august Næste budgetopfølgning sker pr. 30. september Strukturprocessen TVA orienterede om, at der netop har været et yderligere møde i styregruppen. Forløbet er meget positivt, og de er kommet rigtig langt i processen. Referaterne fra styregruppemøderne er tilgængelige på hjemmesiden. 13. Indsatsområder Turneringskoncepter, Børn & Unge, Lempeligere regler På et seminar i januar 2014 vedtog Forbundsbestyrelsen at sætte fokus på ovennævnte 3 punkter. Først skulle der indhentes en del data, og det er der nu taget hul på, og det er valgt at sætte alle tre indsatsområder i gang sideløbende, for at speede processen op. Der er arrangeret et møde med DIF s børn- og ungekonsulent, med henblik på at blive opdateret på hvilke trends, vi er oppe imod med børn og unges idrætsmønstre, herunder at børn i dag ikke er loyale over for deres idrætsgren, men skifter mellem de forskellige idrætsgrene, og alle de andre tilbud der er til børn og unge i dag.

6 14. Orientering fra udvalgene a) Ungdomsudvalget Ungdomsudvalget har bedt om at få balance igen pr. 30. november 2014, og rettelser af fejlkonteringer kan løbende sendes til JD. b) DT-Udvalget TVA og HG holder snarest et overdragelsesmøde med Allan Jacobsen. 15. Orientering fra Sportschefen Sportschef Lotte Olsen var inviteret med til dette møde, idet Forbundsbestyrelsen har haft et ønske om at mødes med hende for at få status på, hvad der er af tiltag inden for den sportslige organisation. a) Sportslig organisation/talentorganisering Nedenstående er nogle af punkterne fra Lotte Olsens information omkring arbejdet i den sportslige organisation: - Den 21. september 2014 blev der afholdt et forældremøde med ungdomsbruttotruppens forældre, hvor forældrene blandt andet får orientering om, hvad der forventes af dem som forældre. - Der arbejdes med en tidligere integration af ungdomsspillerne med seniorerne, så afstanden mellem ungdoms- og seniorlandshold ikke er så stor, blandt andet ved at ungdommen på sigt skal deltage i nogen af de ting, der gennemføres for seniorerne. - De 2 assistenttrænere for seniorer har fået ændret deres ansættelsesforhold, så de primært er til stede ved samlinger, da cheftrænerne kan varetage de øvrige arbejdsopgaver. - Der vil i 2015 blive sparet på træneruddannelsen til dametrænerne, da det har vist sig, at trænerne har en tilstrækkeligt uddannelsesniveau p.t. - I dametruppen arbejdes der primært i øjeblikket med mere kontinuerlighed i bowlingspillet. - For så vidt angår herretruppen arbejdes der hen i mod VM.

7 - På grund af nedskæringer og strukturelle omlægninger har det være nødvendigt at fjerne talentchefstillingen. Martin Wozny er stadig ansat som talenttræner i Odense og undomslandstræner med fokus på drengene. - Der fortsættes med 6 talentcentre. - Jette Larsen er udtrådt som træner i talentcenteret i Horsens og i stedet er Jimmy Dan Mortensen indtrådt. - Der fortsættes med 2 talenttrænere på hvert talentcenter. JB bad om, at det blev præciseret, hvilket talentcenter man er tilknyttet, så der er ens retningslinjer i hele Danmark. b) TD Masterplan 2015 d) ATK Der har været afholdt arbejdsgruppemøde med Team Danmark. Masterplanen bliver lavet med afsæt i budget Torsdag den 25. september 2014 er der et nyt møde med Team Danmark, og inden da skal JD og Lotte Olsen gennemgå budgettallene. Nogen af de ting der er med i masterplanen er: - At få lave fysiske træningsprogrammer til eliten, og fysisk test 2 gange årligt. - At få tilknyttet en diætist, der skal hjælpe spillerne med at finde ud af, hvad der vil være bedst for dem at spise, bl.a. under konkurrencer og hårde træningsperioder. - At uddanne trænerne bedre med hensyn til idrætspsykologi, så der ikke skal en ekstern psykolog med ud til mesterskaberne. Denne arbejdsopgave har været en udfordring, men der er nu sendt en ansøgning af sted, og den er også godkendt. Der er blevet lavet en aftale med en sportsjournalist, som skal stå for at skrive ATK for bowling. Hun har tidligere skrevet ATK i bl.a. badminton. Der er budgetteret med en tidsramme på 300 timer, hvilket der er sat penge af til i budgettet. Noget af researchen vil bestå af spørgeskemaer, interview via Face Time og Skype. Det forventes, at hendes materiale ligger færdig ved udgangen af Når materialet er færdigt, så skal det overvejes, hvordan det bliver distribueret videre ud til klubberne. Dette kunne evt. være at lave en plan for, hvor mange pro-

8 cent af klubberne i Danmark, vi skal nå ud til pr. år. Tanken i øjeblikket er, at man starter oppe fra med f.eks. talentcentre, og så går ud efter til bredden. Når projektet er så langt, at det er klar til gennemlæsning af interessenterne, så sendes det også til Forbundsbestyrelsen. Præsentation vedrørende ATK og personerne der er tilknyttet ATK sender Lotte rundt til Forbundsbestyrelsen. 16. Mødeafrunding og evaluering JD undersøger, om vi stadig modtager 10 gratis weekendovernatning hos Scandic pr. år. Disse overnatninger kan bruges i forbindelse med møder eller andre bowlingaktiviteter, hvor man repræsenterer DBwF. Hvis man har punkter, der ønskes medtaget på møder i Forbundsbestyrelsen, skal disse punkter og eventuelle bilag være rundsendt til medlemmerne senest 2 dage forinden, ellers kan det ikke forventes, at punktet vil blive behandlet på mødet. Mødet slut kl. 16:45. Referent Birgitte V. Andersen

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere