Generalforsamling Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest"

Transkript

1 Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

2

3 Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Tirsdag den 27. marts 2007 kl i Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé, 8000 Århus C. 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. a. Investeringsforeningen Nordea Invest. b. Placeringsforeningen Nordea Invest. 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer. a. Investeringsforeningen Nordea Invest. b. Placeringsforeningen Nordea Invest. 2.1 Forslag til bestyrelseshonorar for a. Investeringsforeningen Nordea Invest, jf. bilag 2. b. Placeringsforeningen Nordea Invest, jf. bilag Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag: a. Forslag om justering af investeringsunivers for samt navneændring af afdeling DanBonds, jf. bilag 3a. b. Forslag om justering af investeringsunivers for samt navneændring af afdeling Balance, jf. bilag 3b. c. Forslag om justering af investeringsunivers for afdeling Lange obligationer, jf. bilag 3c. d. Forslag om justering af investeringsunivers for samt navneændring af afdeling InterBonds, jf. bilag 3d. e. Forslag om navneændring af afdeling Stabil til Stabil Balanceret, jf. bilag 3e. f. Forslag om justering af investeringsunivers for afdeling Østeuropa, jf. bilag 3f. g. Forslag til ændring af foreningens vedtægter, således at selskabers aktiviteter sidestilles med hjemsted og noteringssted, samt at det præciseres, at bestyrelsen har den overordnede ledelse, også for så vidt angår investeringerne, jf. bilag 3g. h. Forslag om nyt binavn for foreningen, jf. bilag 3h. i. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovenstående forslag. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. a. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest er efter tur direktør Lars Eskesen, koncerndirektør Hans Munk Nielsen og medlem af Europa- Parlamentet Anne E. Jensen. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, koncerndirektør Hans Munk Nielsen og medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af administrerende direktør Thomas Hofman-Bang, jf. bilag 4a. b. På valg i Placeringsforeningen Nordea Invest er efter tur direktør Lars Eskesen, koncerndirektør Hans Munk Nielsen og medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, koncerndirektør Hans Munk Nielsen og medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af administrerende direktør Thomas Hofman-Bang, jf. bilag 4b. 5. Valg af revisorer. a. For Investeringsforeningen Nordea Invest foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders Gjelstrup. b. For Placeringsforeningen Nordea Invest foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders Gjelstrup. 6. Eventuelt. Bestyrelsen for Placeringsforeningen Nordea Invest har fremsat nedenstående forslag: j. Forslag om justering af foreningens vedtægter, jf. bilag 3j. k. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovenstående forslag.

4 Ad dagsordenens punkt 2.1 For 2007 foreslås det samlede bestyrelseshonorar for investeringsselskabet og de administrerede foreninger fastsat til kr , med udbetaling af to henholdsvis tre gange til næstformand og formand. Honoraret fordeles som hidtil mellem foreningerne efter formueforhold og aktivitetsniveau. For 2006 udgjorde det totale bestyrelseshonorar i Investeringsforeningen Nordea Invest kr , mens det i Placeringsforeningen Nordea Invest udgjorde kr Ad dagsordenens punkt 3a Det foreslås at DanBonds skifter navn til Korte obligationer, samt at afdelingen i et vist omfang får mulighed for at investere i udenlandske obligationer. Stemmeretten kan for dagsordenens punkt 3a kun udøves af medlemmerne i afdelingen. 6. stk stk. 1 Grundet det efterhånden Nr. 1. DanBonds Investerer i danske obligationer. Nr. 1. Korte obligationer Investerer fortrinsvis i danske obligationer. Afdelingen investerer endvidere i udenlandske obligationer. Såfremt disse udenlandske obligationer handles på børser eller markeder, der ikke er beliggende i EU eller EØS, skal de pågældende børser eller markeder være medlem af WFE og beliggende i et land, der er fuldt medlem af OECD. begrænsede udbud af korte danske obligationer samt muligheden for at opnå et merafkast ved investering i udenlandske obligationer, primært euro-denominerede obligationer, hvor valutarisikoen er minimal, anbefales det, at afdelingen får mulighed for at investere i udenlandske obligationer i et vist omfang. Afdelingen kan højst investere 50 pct. af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25. Afdelingen kan endvidere som led i sin investeringsstrategi indskyde midler i pengeinstitutter. Afdelingen kan højst investere 50 pct. af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25. Afdelingen kan endvidere som led i sin investeringsstrategi indskyde midler i pengeinstitutter.

5 Ad dagsordenens punkt 3b Det foreslås, at Balance omdannes til en obligationsafdeling med navnet Mellemlange obligationer. Balance er i dag i en situation, hvor medlemmerne forlader afdelingen, hvilket bl.a. skyldes den uhensigtsmæssige beskatning. Dette betyder, at afdelingens formue reduceres og i dag har en størrelse, hvor det er blevet sværere at levere en fornuftig spredning i investeringerne, primært i aktieandelen. Omdannelsen af afdelingen skal ses i lyset af, at denne udvikling forventes at fortsætte. For de medlemmer, der ønsker en blandet investering, findes der i dag andre og mere velegnede blandede afdelinger i Nordea Invest, der kan opfylde dette ønske. Stemmeretten kan for dagsordenens punkt 3b kun udøves af medlemmerne i afdelingen. 6. stk stk. 1 Investeringsprofilen ændres således, at der fremover ikke investeres i aktier. Nr. 7. Balance Investerer i danske og udenlandske aktier og obligationer eller tilsvarende værdipapirer, idet der herved tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer. Nr. 4. Mellemlange obligationer Investerer fortrinsvis i danske obligationer. Afdelingen investerer endvidere i udenlandske obligationer. Såfremt disse udenlandske obligationer handles på børser eller markeder, der ikke er beliggende i EU eller EØS, skal de pågældende børser eller markeder være medlem af WFE og beliggende i et land, der er fuldt medlem af OECD. Afdelingen kan højst investere 50 pct. af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25 og bevisudstedende. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25. Udbytte udbetales to gange om året med et acontoudbytte den 15. september og det endelige udbytte på den ordinære generalforsamling det efterfølgende år. Acontoudbyttet kan kun bestå af indtjente renter fra det første halvår. Afdelingen får mulighed for at udbetale udbytte to gange om året, hvor den på nuværende tidspunkt kun kan udbetale udbytte i forbindelse med den ordinære generalforsamling. De øvrige numre i 6, stk. 1 ændres som en konsekvens.

6 Ad dagsordenens punkt 3c Det foreslås at Lange obligationer i et vist omfang får mulighed for at investere i udenlandske obligationer. Stemmeretten kan for dagsordenens punkt 3c kun udøves af medlemmerne i afdelingen. 6. stk stk. 1 Grundet det begrænsede udbud Nr. 4. Nr. 4. af lange danske obligationer Lange obligationer Lange obligationer samt muligheden for at opnå Investerer i danske obligationer. Investerer fortrinsvis i danske et merafkast ved investering i obligationer. Afdelingen investerer udenlandske obligationer, primært endvidere i udenlandske obligationer. Såfremt disse udenlandske hvor valutarisikoen er minimal, euro-denominerede obligationer, obligationer handles på børser eller anbefales det, at afdelingen markeder, der ikke er beliggende i får mulighed for at investere i EU eller EØS, skal de pågældende udenlandske obligationer i et vist børser eller markeder være medlem omfang. af WFE og beliggende i et land, der er fuldt medlem af OECD. Afdelingen kan højst investere 50 pct. af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25. Udbytte udbetales to gange om året med et acontoudbytte den 15. september og det endelige udbytte på den ordinære generalforsamling det efterfølgende år. Acontoudbyttet kan kun bestå af indtjente renter fra det første halvår. Afdelingen kan på dækket basis anvende finansielle instrumenter som led i formueplejen. Andele i afdelingen udstedes gennem Afdelingen kan højst investere 50 pct. af formuen i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25. Udbytte udbetales to gange om året med et acontoudbytte den 15. september og det endelige udbytte på den ordinære generalforsamling det efterfølgende år. Acontoudbyttet kan kun bestå af indtjente renter fra det første halvår. Afdelingen kan på dækket basis anvende finansielle instrumenter som led i formueplejen. Andele i afdelingen udstedes gennem Ad dagsordenens punkt 3d Det foreslås, at InterBonds omdannes til et investeringsselskab og at investeringsrammerne udvides som beskrevet. Derudover foreslås afdelingens navn ændret til Globale obligationer. InterBonds kan i dag investere i udenlandske obligationer via direkte investering, dog ikke high yield bonds. Den foreslåede vedtægtsændring og omdannelse til investeringsselskab gør det muligt både at investere direkte i high yield bonds og at investere i disse og andre specielle segmenter gennem andre investeringsinstitutter, hvor dette er en fordel, for at opnå en tilstrækkelig risikospredning. Hidtil har man som medlem i afdelingen været beskattet efter realisationsprincippet, der medførte, at man først blev beskattet af kursgevinsten på beviserne i forbindelse med salg. Efter omdannelsen vil man som medlem af afdelingen skulle opgøre sin beskatning efter et modificeret lagerprincip. Den skattemæssige omdannelse får

7 virkning fra 1. januar 2007, og i forbindelse med overgang til beskatning efter det modificerede lagerprincip skal man som medlem i afdelingen opgøre en overgangsbeskatning. Opgørelsen af denne overgangsbeskatning vil blive beskrevet på samt i medlemsbladet. Omdannelsen til lagerbeskattet afdeling skal ses i sammenhæng med, at medlemmer vil miste retten til fradrag for tab, hvis omdannelsen ikke gennemføres, i og med at afdelingen får mulighed for at investere i andet end udenlandske obligationer. Ved at opgøre beskatningen efter det modificerede lagerprincip opretholder man muligheden for opnå fradrag for eventuelle tab på beviserne. Stemmeretten kan for dagsordenens punkt 3d kun udøves af medlemmerne i afdelingen. Nuværende formulering 6. stk 1 Nr. 6. InterBonds Investerer i udenlandske obligationer. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25. Foreslået formulering 6. stk 1 Nr. 27. Globale obligationer Investerer primært i udenlandske obligationer. Endvidere kan afdelingen investere i erhvervsobligationer, herunder i ikke-børsnoterede erhvervsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Dette marked omtales under forskellige navne, bl.a. markedet for high yield bonds og OTC-Fixed Income-markedet. Markedet er reguleret af The National Association of Securities Dealers Inc. og indirekte af SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) via godkendelse af mæglerne og registrering af udstederne. Afdelingen kan også investere i ikke-børsnoterede Rule 144Audstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for 1 år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af Disse obligationer handles også på det amerikanske marked for high yield bonds. For begge typer ikke-børsnoterede erhvervsobligationer gælder, at de er af vidt forskellig kvalitet og alene opfylder de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af erhvervsobligationer. Der investeres kun i erhvervsobligationer med: 1. En cirkulerende mængde på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering, der er højere end CC (Standard&Poors) henholdsvis Ca (Moody s). 3. Mindst 2 af de internationalt førende børsmæglere som daglige prisstillere. Yderligere kan afdelingen investere i andele i andre danske foreninger eller udenlandske investeringsinstitutter eller disse foreningers og investeringsinstitutters afdelinger. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Afdelingen er udbyttebetalende, dog finder vedtægternes 25, stk. 1 ikke anvendelse. Afdelingen kan udlodde af formuen for at sikre en stabil udlodning pr. andel. Afdelingen kan som led i formueplejen. Andele (De øvrige numre i 6, stk. 1 ændres som en konsekvens.)

8 Ad dagsordenens punkt 3e Stabil-konceptet er med lanceringen af den nye aktieafdeling bredt ud på to afdelinger: Stabil ( 6 stk. 1, nr. 29) og Stabile Aktier ( 6 stk. 1, nr. 13), hvor Stabil investerer i både aktier og obligationer, mens Stabile Aktier kun investerer i aktier. For at sikre mod en eventuel forveksling mellem afdeling Stabil og afdeling Stabile Aktier foreslår bestyrelsen en navneændring for Stabil til Stabil Balanceret. Stemmeretten kan for dagsordenens punkt 3e kun udøves af medlemmerne i afdelingen. Ad dagsordenens punkt 3f Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer for afdeling Østeuropa. De berørte formuleringer er fremhævet. Stemmeretten kan for dagsordenens punkt 3f kun udøves af medlemmerne i afdelingen. 6. stk. 1 nr. 18. Østeuropa Investerer i østeuropæiske aktier. Østeuropa afgrænses mod vest af det oprindelige EU og mod øst af Uralbjergene. 6. stk. 1 nr. 18. Østeuropa Investerer fortrinsvis i østeuropæiske aktier. Østeuropa afgrænses mod vest af det oprindelige EU og mod øst af Uralbjergene. Afdelingen kan endvidere investere en mindre del af sin formue i aktier fra lande, der grænser op til Østeuropa. Den øgede velstand i Østeuropa bevirker, at en række af de lande, der grænser op til regionen (eksempelvis Kazakhstan, Georgien, Armenien, Uzbekistan), nu begynder at vise det samme investeringsmæssige potentiale, som man så i Østeuropa for 7-10 år siden. For at få mulighed for at være en del af denne udvikling, ønskes det at udvide rammerne for afdelingen. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25. Afdelingen har jf. aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 valgt, at gevinst og tab beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens kapitel 1-4 og 6-9. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3 anførte krav til aktivmassen, hvorefter afdelingen på dækket basis kan anvende finansielle instrumenter som led i formueplejen. Andele i afdelingen udstedes gennem Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25. Afdelingen har jf. aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2 valgt, at gevinst og tab beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens kapitel 1-4 og 6-9. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3 anførte krav til aktivmassen, hvorefter afdelingen på dækket basis kan anvende finansielle instrumenter som led i formueplejen. Andele i afdelingen udstedes gennem

9 Ad dagsordenens punkt 3g Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer af vedtægterne for Investeringsforeningen Nordea Invest. De berørte formuleringer er fremhævet Stk. 5. Et instrument anses for at være inden for en afdelings investeringsområde, såfremt den pågældende emittent enten er hjemmehørende eller børsnoteret i lande inden for det definerede investeringsområde eller har en væsentlig del af sine aktiviteter og/eller aktiver inden for det definerede investeringsområde, men er hjemmehørende og/eller børsnoteret uden for det definerede investeringsområde. Vedtægtsændringen udspringer af den øgede globalisering, der betyder at flere selskaber vælger at lade sig notere og/eller have hovedkontor andre steder, end hvor selskabets hovedaktivitet finder sted. For at bibeholde muligheden for at investere i disse selskaber, er det derfor nødvendigt at ændre vedtægterne, således at selskabets aktiviteter sidestilles med hjemsted og noteringssted. Der er tale om et nyt styknummer. De eksisterende stk. 5 og 6 ændres som en konsekvens heraf til hhv. stk. 6 og Stk. 1. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med loven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. 19. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder investeringerne, til enhver tid. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med loven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Vedtægtsændringen præciserer, at bestyrelsen har den overordnede ledelse, også for så vidt angår investeringerne. Det betyder blandt andet, at bestyrelsen efter information til medlemmerne herom kan justere afdelingernes investeringsstrategi inden for lovgivningens og vedtægternes rammer.

10 Ad dagsordenens punkt 3h Efter ændringerne i skattelovgivningen i 2005 har erhvervsvirksomheder udvist en meget stor interesse for at investere i Nordea Invest-beviser. For eventuelt at kunne målrette informations- og rådgivningsindsatsen omkring enkelte afdelinger til henholdsvis privat- og erhvervsinvestorer foreslår bestyrelsen, at der gives mulighed for at give enkelte afdelinger flere navne og fondskoder uden at skulle oprette flere afdelinger, som i øvrigt er helt ens. Investorer, der investerer i afdelinger med de hidtidige navne og fondskoder, vil også fremover modtage information og rådgivning som hidtil. Derimod vil investorer, der køber beviser med de nye navne og fondskoder, alene modtage information og rådgivning, som er relevant for erhvervsinvestorer. Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer af vedtægterne for Investeringsforeningen Nordea Invest. De berørte formuleringer er fremhævet. 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nordea Invest. Foreningens binavne er Investeringsforeningen A-invest, Investeringsforeningen Hellerup Invest, Investeringsforeningen SDS Invest og Investeringsforeningen Uni-invest. 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nordea Invest. Foreningens binavne er Investeringsforeningen A-invest, Investeringsforeningen Hellerup Invest, Investeringsforeningen SDS Invest, Investeringsforeningen Uniinvest og Investeringsforeningen Nordea Invest Erhverv. Ændringen betyder, at foreningens afdelinger kan markedsføres under det nye navn Investeringsforeningen Nordea Invest Erhverv. Ad dagsordenens punkt 3j Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer af vedtægterne til Placeringsforeningen Nordea Invest. De berørte formuleringer er fremhævet. 6. Stk. 2. Nr. 1. Indeksobligationer Investerer i danske indeksobligationer. Afdelingen er udbyttebetalende, jf Stk. 2. Nr. 1. Indeksobligationer Investerer i danske indeksobligationer. Afdelingen er udbyttebetalende, jf. 25. Afdelingen må højst foretage anbringelser i kontanter samt anbringelser på dækket basis i finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven, og i kontanter i tilknytning hertil inden for en samlet ramme på 25 pct. af afdelingens øvrige aktivmasse. Der er alene tale om en præcisering af, hvad afdelingen må placere i kontanter og finansielle kontrakter inden for lovens rammer. Da der således alene er tale om en præcisering, får forslaget ingen betydning for afdelingens investeringspolitik eller risikoprofil. 10

11 Ad dagsordenens punkt 4a og 4b Bestyrelse foreslår genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen i hhv. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest: Lars Eskesen Født 1946 Direktør Bestyrelsesmedlem i: Dansk Erhvervsinvestering A/S Symbion Capital I A/S Hans Munk Nielsen Født 1946 Koncerndirektør i TDC A/S Bestyrelsesmedlem i: CMO Fonden med tilhørende datterselskaber OMX AB (Publ) Anne E. Jensen Født 1951 Medlem af Europa-Parlamentet Ingen andre ledelseshverv. Bestyrelse foreslår nyvalg af nedenstående medlem til bestyrelsen i hhv. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest: Thomas Hofman-Bang Født 1964 Administrerende direktør i NKT Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: Det Danske Klasselotteri A/S 11

12 Nordea Invest Fund Management A/S Nyropsgade 17, st København V Telefon Fax

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon

Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon Ansvar for prospektet sáéêâä êéêüéêîéçi~íçéäóëåáåöéêåéáéêçëééâíéíçëäéâéåçíéêêáöíáöéi~íéêçëééâíéí

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 35 afdelinger Indhold AFSNIT I FORENINGEN... 4 AFSNIT II AFDELINGERNE... 8 2.3 Obligationsafdelinger... 11 Risikofaktorer ved investering

Læs mere