Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011"

Transkript

1 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand Friluftsrådet, Østjylland Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Skov og Naturstyrelsen, Kronjylland VisitDenmark Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn Nationalpark Mols Bjerges Venner Djursland Landboforening Syddjurs Byråd Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM Afbud fra: Eva Kullberg Jette Sørensen Anne Sophie Gamborg Dansk Botanisk Forening Dansk Geologisk Forening Dansk Skovforening Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Sekretariatsleder Bo Skaarup, Nete Thomsen, referent Punkt 1 Godkendelse af dagsordenen Punkt 2 Godkendelse af referat Punkt 8 og 12 udsættes til efter pausen. Dagmar har noget til eventuelt. Erling: Det var vigtigt at få rettelserne indarbejdet i planen, derfor blev referatet forsinket. Vibeke: Ved, at sekretariatet har været presset, men hun mener referatet er svært at læse og hun beder Bo og Mika gennemgå det og sende det ud til godkendelse igen. Ikke alle konklusioner er ført til referat og formuleringen er usammenhængende. Det ligner en kladde. Hun mener ikke det er værdigt, der er forkortelser og halvfærdige sætninger, det trænger i den grad til at blive set efter. Ønsker, at det står i referatet, at det blev optaget på bånd. Helge: Mener, at det er på tide igen at drøfte referatformen. Marianne: Enig, det var meningen, at når planen er færdig, skal det overgå til beslutningsreferat. Erling: Det er ikke besluttet, at vi går over til beslutningsreferat, men at vi skal drøfte det, når planen er vedtaget. Vibeke: Henviser til punkt 2, der er meningsløst og punkt 6, hvor formuleringen ikke er i orden. Kirsten: Tilslutter sig beslutningsreferat, når planen er godkendt. Dagmar: Tilslutter sig kritikken af referatet, det skal være læsbart. Konklusionerne er gode. Vibeke: Understreger, at uanset valg af form i fremtiden, skal den eksisterende vedtagne form udføres loyalt og læsbart. Jørgen Ivar: Kan følge Vibeke, det er ikke alt der er citeret, der er nødvendigt. Vibeke: Henviser til formuleringen i Kirstens bemærkning:..hendes Der udsendes nyt referat til godkendelse på næste møde. Referatform drøftes efter vedtagelse af Nationalparkplanen 1

2 afsnit er omskåret, og mener, at den fejl er en vittighed. Kirsten: Det var det jeg sagde, det er korrekt citeret. Marianne: Man skal ikke udstille nogen personer, hun foreslår et punkt til næste gang med drøftelse af referatform til brug efter nationalparkplanens vedtagelse. Punkt 3 Orientering fra sekretariat og bestyrelsesformand om aktiviteter siden sidst. Erling: Der har været møde om skovhjælperordningen, der er sat tilbage på grund af organisatorisk ændring i kommunen, så Trinbrættet, som var samarbejdspartneren, ikke havde ressourcer til at indgå i projektet. Dagmar: Spørger til, hvad skilte i AFF projektet dækker over. Mika: Vi er med i projektet vedrørende informationsskiltningen i Nationalparken. Det er der givet penge til. Der er lavet nogle nye informationstavler, som også kommer til at bære Nationalparkens logo, og derfor er vi med i det. Dagmar: Applikationen til android på Ebelfestivalen virkede ikke helt efter hensigten, men mulighederne er gode. Bo: Kresten Skovgård har fået bevilling til og lavet en fiskeguide til området. Han har været hos Nationalparken sammen med kommunens folk. Mika: Ved mødet orienterede vi om vores projekttanker om kystzonen. Dagmar: Ønsker et punkt på til næste bestyrelsesmøde om information om, hvordan det går i de andre nationalparker. Status på AFF arbejdsgruppen, der planlægger det faglige indhold i udstillingerne i Karlsladen og Øvre Strandkær. Mika: Der var inviteret fire firmaer til at give tilbud på indretning, opbygning og indhold de to udstillingsrum. Et er nu valgt, og har afholdt møder med arbejdsgruppen for at tilpasse tilbud med arbejdsgruppens ønsker. Det er interessant, og han mener det vigtigt at være opmærksom på, hvad der foregår andre steder, så bestyrelsen har bedre beslutningsgrundlag til projektet om velkomstcenter. AFF projektet er visionært og flot. Måske kommer der også noget ind, som har været fremme her i bestyrelsen. Dagmar: Det er glædeligt, at det bliver gode centre, også de centre, som ikke er vores. Peter B: Vedrørende skiltning under AFF projektet. Der foreligger et færdigt skiltedesign. Han foreslår, at han tager det med til næste møde nationalparklogo kommer også på. Det er et godt skiltedesign. Det kunne danne grundlag for andre skiltninger i området. Helge: Spørger til, hvad Naturstyrelsen har af skilte til private. Han vil også gerne have det på mødet næste gang også. Peter B: Det er ikke Naturstyrelsen, der har designet dem. Kirsten: Spørger til, hvad der diskuteres på nationalparkernes fællesmøder. Erling: Sidste gang omhandlede mødet spørgsmålet om en national overbygning på nationalparkerne, og om den kan undgås. Der blev Fremover også orientering om, hvordan det går i de andre nationalparker Peter B. orienterer på næste møde om skiltning under AFF projektet. Næse møde: Evaluering af sommerformidling fremlægges for bestyrelsen. 2

3 også fremlagt et forslag om muligt partnerskab med tvproduktionsselskab. Erling: Omkring formidlingspartnerskabet arbejdes der med en samarbejdsaftale. Det var os, der koordinerede formidlingen i Ebelfestivalen. Samarbejdsaftalen har ingen bindende betydning, men der kæmpes for, at det skal være et partnerskab i Syddjurs kommune. Det er på grund af Nationalparken, at formidlingspartnerskabet er der, og Nationalparken ønsker samarbejde med alle professionelle formidlere i området. Bestyrelsen ønsker at blive orienteret om formidlingen i sommerperioden. Marianne: Spørger, om der kan laves et alternativt til listen fx et nyhedsbrev, som giver mere mening end en liste. 4 nyhedsbreve årligt med sammenhæng og kontinuitet. Mika: Der er et nyhedsbrev, som man kan abonnere på via vores hjemmeside. Vibeke: Mener, at der stadig er brug for at kunne spørge ind til punkterne. Erling: Vi har et nyhedsbrev, som man kan abonnere på. Senere kan vi diskutere, om der skal lavet et andet og internt nyhedsbrev. Det nyhedsbrev, der er, er ikke dækkende i forhold til det daglige arbejde. Erling: Konklusion: Der laves ikke noget om i nyhedsbrevet nu. Punkt 4 Skødshoved. Punktet starter med fremvisning af en video med skibet Skødhoved. Bestyrelsen har fået en anmodning fra Skødshoved. Erling foreslår, at der holdes et møde med bestyrelsen for Skødshoved om, hvordan man kan indtænke skibet i formidlingen af kystkulturen. Vi kan gå ind og hjælpe, men der skal være en langsigtet plan. Kirsten: Er stemt for, at vi støtter. Det er et sejlende kystkulturcenter, og det er vigtigt, at man ikke venter for længe. De kan ikke vente, hvilket også gælder flere af de andre forslag, vi har modtaget. Erling: Vi kan ikke foretage os en langsigtet forpligtelse. Vi skal have en langsigtet plan fra Skødshoved. Vibeke: Det må ikke kun blive dækning af underskud, der skal være langsigtet plan og beskrivelse af projektet. Hun spørger, om Skødshoved er i konkurrence med andre. Erling: Det er de ikke. Jakob: Det er også vigtigt at finde ud af, hvordan det skal organiseres, hvis vi går ind i det. Det kan ikke løbe rundt, og det har det ikke kunnet de sidste 20 år, og der er skudt mange penge i det. Der var i begyndelsen en bestyrelse med mange interessenter, kommunen trak sig for ca. 10 år siden. Man har hele tiden manglet skippere til at sejle på frivillig basis. For 10 år siden blev bestyrelsen nedlagt. Skødhoveds venner foreslog, at de tog over, og de har siden forpagtet skibet for 0 kr. Der skal være en sikring af organiseringen, og at turisterne også kan sejle med. Marianne: Mener, at det er et sympatisk projekt, og at det ligger i Før der kan træffes afgørelse, skal sekretariatet bede om møde med bestyrelsen for Skødshoved om fremskaffelse af relevante oplysninger om projektet. Kirsten deltager også i mødet. 3

4 Nationalparkens regi. Der er meget panik over skrivelsen. Hvis de har underskud, kan vi så dække det? Vi er tæt på, at planen er færdig, og vi skal lave projekt 1 med procedurer. Det skal være i orden først, så det ikke er dem, der kommer først, der får pengene. Mika: Spørger, om Museum Østjylland kan være en vigtig part. Peter G: Bliver usikker på, hvem der ejer skibet, og hvem forhandlingspartnerne er. Kirsten: Det er ældre herrer, de trænger til støtte, der er en god pointe i samarbejde med museet, hvis vi beslutter at støtter det, så der bliver basis for at få yngre formidlere også. Vibeke: De spørgsmål, vi stiller her, skal jo afklares. Der må være en drøftelse og planlægning. Erling: Vi skal også passe på ikke at forpasse muligheden, hvis vi ønsker en sådan formidlingsform. Projektet har en gæld på , og de penge har de ikke. Han synes vi skal lade dem komme og måske hjælpe dem med en forretningsplan, og eventuelt lade dem fremlægge det på mødet i december. Jakob: Det er vigtigt at se på, hvordan det kan bruges i Nationalpark sammenhæng. Det skal afklares, hvem der ejer skibet, han mener at AFF og skibsbevaringsfonden er reelle ejere. Spejderskibet Klitta, der tidligere hørte hjemme på Mols, er overført til Århus. Vibeke: Vi kan ikke bare støtte dem og fylde deres hul. Kirsten: Er enig i Vibekes synspunkt, men projektet omkring rådgivning kan bruges her. Vi kan afprøve det på denne sag. Jørgen Ivar: Synes, det er et sympatisk projekt, men giver vi kr. til dem, har vi sagt ja til alt i fremtiden. Beslutning: Sekretariatet beder om møde med bestyrelsen for Skødshoved om det. Hvis nogle i bestyrelsen ønsker at deltage i mødet, bedes de melde sig. Der vil så blive et oplæg til december mødet. Kirsten: Melder sig til gruppen. Vibeke: Vi skal have et beslutningsgrundlag fra Skødshoved. Det skal være ansøgerne, der selv laver beslutningsgrundlaget. Mika: Foreslår en sagsfremstilling, som sekretariatet laver for bestyrelsen. Peter B: Det her er en ansøgning om at holde dem oven vande. Bo: De kunne have brug for hjælp til markedsføring kan vi linke mellem hjemmesider? Jakob: Det er vigtigt at få en fremstilling af de juridiske aspekter og en aktindsigt i økonomien som beslutningsgrundlag. Vibeke: Det er lidt underligt, at man tager et projekt og laver film om det, inden det er drøftet i Nationalparkens bestyrelse det er på kanten. Erling: Uanset om de har sendt en ansøgning eller ej, så er Skødshoved en del af aktiviteterne i Nationalparkens område. Jakob: Vi kan jo støtte det ved at bruge det. Bo: Vedrørende filmklip: Der er på samme måde lavet videoklip fra Ørnbjerg mølle, Fugleværensfonden. Klippet med Skødshoved er ikke afhængig af ansøgningen. 4

5 Punkt 5 Friluftsrådets konkurrence Punkt 6 Orientering om Vejdirektoratets bevarelse vedrørende skiltning på statsveje. Erling spørger til, om nogle er blevet konfronteret med nogle projekter? Vi har fået forslag om projekt om vejsten i stedet for skiltning. Projekt er fra Poul Erik Bærentzen, Jens Reddersen og Kim Egefjord i samarbejde med kommunen. Kirsten: Foreslår, at vi sender opfordring til Handikaprådet og foreslår dem at lave et projekt om friluftsliv for handicappede. Det skal være for alle former for handicap. Hun ønsker at vide, om vi risikerer at spænde ben for noget ved at sende en opfordring. Erling: Når vi får henvendelse er vi klar med rådgivning. Mette: Naturcenter Syddjurs overvejer noget til projekt. Jørgen Ivar: Det er ikke mange projekter, der er på banen endnu. Vi vil gerne i gang med noget lidt hurtigt, så folk kan se, at der sker noget. Mette: Foreslår, at Skødshoved kan bruges i denne sammenhæng. Jørgen Ivar: Det skal være noget, som er godt for mange flere. Erling: Naturlegeplads og stenskilte er det, vi ved mest om, og kommer der andet, så er der rådgivning at hente. Mika: Det er dyrt at blive godkendt til at sejle med passagerer, så måske kan der laves noget med Skødshoved. Erling: Vi skal stadig have forretningsplan fra Skødshoved. Jørgen Ivar: Det er nu, vi skal finde ud af, hvor vi skal hen, ikke når vi skal tage stilling til enkelte projekter. Marianne: Dato for konkurrencen er udskudt til 1. december. Det er før vi har vedtaget Nationalpark planen, vi sidder lidt i en klemme. Hvem ved, hvor der ellers er lavet reklame for konkurrencen? Erling: Det er uddelt brochurer og annonceret fra Friluftsrådet, ligesom der var været pressemeddelelser. Der kan være ansøgere, som ikke sender projektet til os, men direkte til Friluftsrådet. Jørgen Ivar: Skal vi være mere aktive i forhold til de forslag, som er sendt til os? Er der noget af det, som kan bruges som ansøgning, også selvom det ikke falder ind under et af vore forslag? Kirsten. Vi ved ikke hvad der kommer før 1. dec. Erling: Bordet er åbent for jer til at skabe kontakter og opfordre til ansøgninger. Vibeke: Bestyrelsen og sekretariatet kan ikke deltage i konkurrence Erling: Vi kan inspirere, men ikke indsende ansøgning. Bo viser oversigt over skiltningsmuligheder og et nyt skiltedesign. Hovedindfaldsvejene er fra Århus, Fra Grenå (Tirstrup), Fra Ebeltoft og fra Helgenæs. Statsvejene er vej nr. 15 og skilte ved Rønde og Tirstrup og Færgehavnen. Kommunale veje er de andre. Dragsmur. Jakob: Der mangler skilt ved indfaldsvejen fra Rugaard Jørgen Ivar: Det er en godt antal skilte, men vi skal sikre, at de står ved grænsen. Bestyrelsen inspirer andre til at komme med projekter, og medvirker som rådgiver Sekretariatet henvender sig til kommunen og foreslår placeringer af skilte ved indfaldsvejene + Ballevej. 5

6 Vibeke spørger til skiltningen til/fra Helgenæs hvorfor skal den være der? Mika: Det er respekt for helboernes beslutning om, ikke at være med. Når man er i Nationalparken og kører til Helgenæs, skal man kunne se, at man kører ud af Nationalparken. Peter B: Synes skiltningen er lidt tynd, han ser gerne skilte ved små veje. Det er god reklame samtidig med synliggørelse af hvor, grænsen er. Dagmar: Skal vi have skilte ved Helgenæs, skal vi også have ved Knebel og andre steder, man kommer til gennem Nationalparken. Det skal være ens. Marianne: Er enig med Peter B. Hvordan er reglerne for det eller er det økonomi? Mika: Vejdirektoratet bestemmer for statsveje. Syddjurs kommune bestemmer suverænt for kommunale veje. JAKOB: Ballevej er en vigtig turistvej, der skal være et skilt. Peter G: Det er rart at vide, hvor man er han har set på skiltningen i Nationalpark Thy. De har mange. Kirsten: 3 4 skilte er nok, vi skal ikke have en skilteskov. Mette: Der kan være mere end 2 4 kommunale skilte. Hun henviser til Tyskland, der er gode til at gøre opmærksom på deres natur. Jørgen Ivar: Hvis vi skal have mange skilte skal det være for at reklamere, man får alligevel ikke et godt overblik over, hvor grænsen går ved hjælp af skilte. Vi kan ikke andet med den grænse vi har. Vibeke: Ønsker at kommunen kommer med et oplæg, som bestyrelsen tager stilling til og hun er ikke enig med Peter G omkring skiltningen i Thy. Bo: Vedrørende Tysklands skilte, I Danmark må der ikke være den type skilte på motorvejen. Peter G.: Hvis vi vil noget med borgerinddragelse, skal vi kunne vise, hvor grænsen er. Erling: Et oplæg fra os til kommunen med mange skilte er ikke godt, en mellemting vil være passende. Thy har 37 Mika: Staten tager sig af skilte på statsveje. Han spørger om vi må gå til kommunen med de her skitserede placeringer + Ballevej, så vi kan nå skiltningen inden foråret. Peter G: Spørger, om det er samme type skilte, både på stats og kommuneveje. Det bekræftes. Vibeke: Spørger om vi ikke bare kan lade kommunen bestemme? Helge: Vi skal ikke fortælle kommunen, hvor der skal være skilte, de har vejmyndigheden Kirsten: På samtlige kommuneveje? Hun henviser til princippet fra Thy, hvor der på den første P plads efter et skilt er et oversigtskort og foldere. Peter G: Oplysninger om Nationalparken på oversigtsskilte er godt. Helge: Kan man bede kommunen forholde sig til zoner og hastig 6

7 hedsgrænser, så man via hastighedsgrænser kan se, hvor man er? Jørgen Ivar: Troede ikke, der skulle være skilte, før nationalparkplanen var vedtaget. Er det rigtigt, at skiltene kan komme før? Det bekræftes. Erling: Konklusion: Vi tager et møde med kommunen med oplæg om de skitserede veje + Ballevejen. Punkt 7 Økonomioversigt Erling: I december bør vi øremærke ca. 1.5 mill kr. til forskellige projekter. Vibeke: Spørger til en specifikation af kursusudgifter. Ligeledes konsulentydelser i forbindelse med Nationalparkplanen. Mika: Kursusudgifter er Studietur, Europarc konference, m.v. Konsulentydelserne i forbindelse med nationalparkplanen er Epinion undersøgelsen, GIS arbejde fra kommunen og udarbejdelse af materiale til redegørelsesdelen fra bl.a. Naturhistorisk Museum. Vibeke: Ønsker opstilling med nøjagtig angivelse af, hvad konsulentydelserne dækker, hvem leverandøren er og hvad det har kostet. Vibeke: I forbindelse med de tal, som er disponeret, men ikke er med i opgørelsen spørger hun, om flere ugers henlæggelser er tegn på sløv behandling og bogføring, eller om det skyldes andre forhold. Dagmar: Til næste møde skal alt med og der ønskes en detailkontoplan hver 3 måned. Vibeke: Handler det om, at der ikke er sendt bilag til naturstyrelsen? Erling: Nej. Peter B: Forklarer, at lønsystemet skulle tilpasses til at kunne håndtere timelønnede med ansættelse over en kortere tid. Derfor blev det forsinket. Jørgen Ivar: Det er ikke i orden med den langsommelige aflønning af sommerformidlerne. Bo: Det har ikke været nemt med sommerformidlerne som løsarbejdere. Det er en ansættelsesform, som systemet ikke er gearet til. De har først fået pengene i oktober. Peter B. Mener at formuleringen ikke bogført er meget uheldig, han ønsker, at man bruger disponeret i stedet for, så bliver det mere læsbart. Kirsten: Spørger om sommerformidlerne vil de arbejde for os næste år? Bo: Ja Marianne: Hvad styrer i efter får I talmateriale en gang om måneden? Hun så gerne en kolonne med forventet forbrug i indeværende år. Udgifterne til kursusudgifter, konsulenter m.v. kan oplyses i noter. Jakob: Godt med noter, de ikke bogførte ting kan også vises som noter som disponeret. Peter B: Fint nok budget, forbrug og til rest. Det giver overblikket. Erling: Konklusion: Der er ønske om at gå længere ned i kontoplanen. Det gør vi til næste gang. Økonomioversigt skal fremover indeholde noter med forklaringer på særlige konti. 7

8 Punkt 9 Miljøministeriets besvarelse vedrørende befordringsgodtgørelse. Punkt 10 Europarc orientering fra konferencen og drøftelse om indmeldelse. Punkt 11 Orientering om Jægerforbundets kommunale fællesråd s seminar den 22. november om jægernes betydning for bl.a. naturforvaltningen. Punkt 13: Orientering om bestyrelsesmødet i december. Punkt 15: Eventuelt. Ministeriets afgørelse tages ad notam. Vibeke: Synes det er interessant, at ministeren har delegeret det til naturstyrelsen at svare. Det er ok, det er blot interessant. Erling spørger til, hvornår det skal gælde fra? Vibeke: Mener det skal diskuteres om og hvornår? Susanne: Vi kunne da godt differentiere beslutningerne. Erling: Konklusion: Det drøftes og besluttes på møde i januar. Erling: Der foreligger rapport fra Kirsten, han håber, at vi får en erfaringsudveksling ud af at der er en skandinavisk præsident. Vibeke: Der ønskes fra sekretariatet en sagsfremstilling med indstilling og argumentation for og mod medlemskab til næste bestyrelsesmøde. Erling: Konklusion: Der udarbejdes sagsfremstilling Erling spørger, hvem der ønsker at deltage? Peter G: Vi skal sikre os, at Erik Lykke deltager. Erling regner med at deltage. Erling: Bestyrelsesmødet i december er den med efterfølgende julemiddag sammen med rådet. På Park Hotel i Ebeltoft Dagmar: Dagmar: Ønsker, at når Erling udtaler sig til pressen, bør det ske med større adskillelse mellem hans forskellige poster. Når Erling udtaler sig som formand for bestyrelsen, skal det stå klart, at det er ham, der udtaler sig, altså "jeg", og ikke "vi" (bestyrelsen). Erling: Vil være opmærksom på det. Jakob: Ønsker forslag til møder i starten af 2012 fremsendt inden mødet i december. Erling: Her er vi lidt i et dilemma, for det afhænger af efterbehandling af planen. Kan det gøres hurtigt, eller kræver det mange møder. Det ved vi ikke. Jakob: Ønsker datoer for ordinære møder. Mika: Orienterede om, at når planen er vedtaget, kunne han tænke sig kvartalsvise bestyrelsesmøder. Derudover møder for undergrupperne i forhold til de projekter, som man ønsker at deltage i. Dagmar: Beder om oplæg om det. Jørgen Ivar: Det kræver en overførsel af beslutningskompetence til sekretariatet, hvis der kun er 4 møder om året. Susanne: Nogle projekter haster mere end andre. Vi har brug for at noget andet, fx et oplæg til hvordan vi håndterer og organiserer møderne. Jakob: Bilag nr. 1 haster mere end andre. Erling spørger om der skal der være et seminar. Befordringsgodtgørelse drøftes på januar mødet. Der udarbejdes sagsfremstilling til næste bestyrelsesmøde om medlemskab af Europarc Erling deltager Erik Lykke opfordres til at deltage Bestyrelsesmødet i december er den med efterfølgende julemiddag sammen med rådet. Erling er opmærksom på sine forskellige roller når han taler med pressen. Mødeplanlægning, struktur og indhold for 2012 sker evt. med udgangspunkt i et seminar i januar måned. Mødeplan med møde hver anden måned i

9 Erling: 4 årlige møder er for lidt, ønsker et oplæg med 6 gange om året. Mette: Vi skal gøre os klart, hvilken rolle rådet skal have. Marianne: Vi kan lægge datoer ind for hver 2. måned, og det kunne godt være med et seminar som start. Hun henviser til, hvordan der arbejdes i LAG bestyrelsen. Der er skemaer, der skal udfyldes, så man får et godt beslutningsgrundlag. Der er ansøgningsfrister til projekter 2 gange om året. I to bestyrelsesmøder køres samtlige ansøgninger. Hun synes 4 gange om året er nok. Susanne: Når planen er færdig, har vi brug for at beslutte, hvordan man bruger møderne. Mødeform kan være spild af tid, fx hvis man som med planen gennemgår den linje for linje. Vibeke: Spørger Marianne, om LAG modellen giver en fornemmelse af projektet og seriøsiteten i det. Marianne: Oplyser, at projektgrupper kan tage kontakt til ansøgeren for at få uddybet det. Mette: Det er hård kost at udfylde LAG skemaer. Marianne: Der er jo en rådgivningsfunktion. Peter G.: Enig med Mette, som mener det er besværligt. Erling: Konklusion: Der undersøges mulighed for seminar med ekstern underviser i januar med henblik på at få beslutning om mødestruktur og indhold. Punkt 8 Drøftelse af videoproduktion og Nationalpark TV. Bo: Viser de videoklip, som er produceret. Han ønsker, at hvert klip skal slutte med en angivelse af det sted, der lige er omtalt. Peter B: Kort som afslutning? Hvorfor ikke et kort som start, med links fra forskellige lokaliteter? Bo: Ønsker begge dele. Han ønsker at klippene allerede nu lægges på hjemmesiden. Dagmar: Det er gode klip. Der kan være nogle små justeringer. Hun sender kommentarer til Bo. Susanne: Det er et godt format med 3 min og ikke mere. Bo: Vi har skiftet kameramand undervejs. Derfor er de senere klip roligere end de første. Vibeke: Der mangler klip om erhvervslivet, fx kunstnere og landmænd og det lokale liv samt geologien. Hun opfordrer til at tænke alle 6 områder ind. Kirsten: Foreslår et klip om, hvordan man bygger tangdiger op. Bo: Orienterer om, at sekretariatet er indbudt til et samarbejde med TV Midt Vest sammen med Thy og Vadehavet. Meget varierer fra Thy til os. Bo har også holdt møde med Jette Quist fra Tv2øst om et samarbejde om visning af noget om os inkl. filmklippene. Spørgsmålet er, om man skal lave ½ timers udsendelser og få bragt det i hele landet? Eller man viser små klip. TV2 øst anden profil en Midt Vest. Han spørger om vi skal holde os til 3 min klip. Peter B: 1 mill kr. for tv er spild af penge, videospots årligt á 3 min varighed er meget bedre. Hvis der sker noget i Nationalparken, kommer TV alligevel. Vi fortsætter med klip som nu og holder døren på klem med hensyn til samarbejde på tværs af nationalparkerne Vi venter med at lægge klip på hjemmesiden indtil handelsspørgsmålet er afklaret. 9

10 Dagmar: Det er bedre at fodre med historier, de her klip er bedre til net tv end til en stor skærm. ½ time er for meget. Erling: Fortæller om, hvordan det foregår i Thy, hvor der er halve timers udsendelser hver uge, 1 ny + 3 gamle film hver uge. Dagmar: Vi må ikke glemme radio og aviser. Vibeke: Når TV2går over til anden sendeform. Hvad giver det så af konsekvenser. Bo. Den nye kanal bliver gratis, og Tv2 øst bliver betalingskanal. Jørgen Ivar: Der er forskel på, om de har redigeringsretten eller om vi har. Vi er nødt til at tænke baglandet ind. Jakob: Enig med Peter B: hvis man går ind i sådan en aftale, er det så Midt Vest, der laver det, og bliver det kun sendt der? Nej det skal være samarbejde mellem selskaberne, så de kan bytte udsendelser. Hvis vi samarbejder med TV øst er der størst chance for bytning. Bo ser helst, at vi fortsætter med klip som nu, og holder døren på klem med hensyn til samarbejde på tværs af nationalparkerne. Erling: Konklusion: Vi fortsætter med klip som nu og holder døren på klem med hensyn til samarbejde på tværs af nationalparkerne. Jørgen Ivar: Hvad gør vi ved klippene stiller vi dem til rådighed. Bo: Ja, uden at de redigerer i dem, til alle, først lægges de på hjemmesiden. Vibeke: Spørger I til om vi kan vise dem på hjemmesiden eller spørger i om formen? Peter B: Har det en værdi, som vi kan handle med? Fx at få dem vist før lokalvejrudsigten. Bo: Værdien for os er, at vi sætter logo og kort til sidst. Hvis der skal laves en handel som Peter B. skitserer, skal der trækkes godt i tovene. Vibeke: Hun har ikke set alle klippene, hun mente, at filmen hvor Peter B optræder mangler et modspil med noget færdsel i private skove. Bo: Det kan ligge ved siden af klippene. Vibeke: I lovede, at der var noget I kunne lave om adgang i privat skove. Peter B: Tror ikke på klip om adgangsreglerne. Vi kan lave et link til naturstyrelsen, der i forvejen har brugervenlige og overskuelige informationer. Vi kan linke til det allerede nu. Vibeke vil se matrixen først. Konklusion: Link til matrix sendes ud. Dagmar: I starten siges der offentlig skov. Andet sted kan der vies noget om privat, reglerne behøver ikke vises på hvert indslag. Kirsten: Synes at Peter B. s forslag om handel er ok. Man kunne også lave spots om adgangsreglerne. Peter B: Taler godt for handelsmodellen, som kunne virke fra foråret. Bo: Har bemærket kommentarerne Konklusion: Der arbejdes videre med at lægge klip på hjemmesiden. Punkt 12 Erling: Hvordan har oplevelsen været? Generel tilfredshed 10

11 Nationalparkplanen. Vurdering og drøftelse af høringsfasen og de offentlige aktiviteter. Susanne: De offentlige møder var en positiv oplevelse, der var ikke så mange mennesker, men der var gennemgående en god stemning Mette: Nogle hidser sig op over ikke at blive orienteret, og så kommer de alligevel ikke til møderne. Hun henviser til Morten DD s facebookgruppe. Kirsten: De offentlige møder var positive, men hun synes, debatten var lidt afkortet. Der måtte gerne have været lidt mere debat. Hun mangler en evaluering af sommerformidlingen. Hun ønsker oplysninger som: Hvem, hvor meget, særlige temaer, hvad koster det. Det samme for Ebelfestivalen. Erling: Der er lavet evaluering af sommerformidling og hints til næste år sendes på mail Kirsten: Det er godt, at planen er sendt til alle, det har givet gode reaktioner. Vibeke: Henviser til de roll ups, der er lavet til møderne og Ebelfestivalen. Der var afbilledet en bæver. Netop bæveren var der et flertal i bestyrelsen, der var enige om ikke skulle indgå i fremtidige projekter. Nogle blev meget ærgerlige over at se det. Jørgen Ivar: Er overrasket over, at vi ikke har flere i tale, og at de ikke har mere at sige. Det skal jo så også være en del af evalueringen vi var enige om at gøre borgerinddragelsen bedre. Er der så lidt indhold, at ingen gider hidse sig op, eller gider de ikke hidse sig op mere. Den afholder landboforeningen, Vibekes og Anne Sophies foreninger et møde, og der er også meget få deltagere tilmeldt. Peter B: Det undrer ham, at der ikke er kommet nogle til os efter den udstrakte hånd planen er. Han havde glædet sig til at høre det. Skal bestyrelsen selv til at skabe projekter for at få brugt pengene? Helge: Det er helt almindeligt. Man har givet ideer 1 gang, nu afventer man, alle forslag ligger som udspil fra borgerne. Han har hørt mange roser både om møder og plan og specielt om papirudgaven. Han har kun roser. Nogle mener den ikke er konkret nok, men det kan ikke være anderledes. Mette: Helge har ret. Hun mener også det skinner igennem i henvendelsen fra Skødshoved. Naturfolk synes ikke, det er ambitiøst nok, og men måske derfor at så kan det være lige meget. Vibeke: Måske har de ikke behovet, samlet repræsenterer bestyrelsen de fleste synspunkter, og vi udfylder måske således rammerne for de fleste. Trykning og udsendelsen var god. Hun spørger om vi har misset nogle lodsejere? Mika henviser til, at det er under 5, men at nogle beder om flere eksemplarer, og nogle beder om et nyt, fordi det blev ødelagt at regn i postkassen. Det er et godt tegn. Bo: Ebelfestival: Det var positivt at tale med mange mennesker. Der var fokus på proces og handling. Processen har varet længe, folk venter på handling. Der er en forventningsglæde. Dagmar: Kunne godt tænke sig en undersøgelse, der siger noget om, hvordan folk har modtaget planen. Måske har nogle været i tvivl om bilagene, men folk var meget engagerede på Ebelfestivalen. Helge: Folk har fået tilbuddet, det er os der har udspillet nu. med planen og møderne. Der sendes evaluering af sommerformidling pr mail. 11

12 Erling: Der var et godt samarbejde mellem formidlingspartnerskabet ved Ebelfestivalen, vi fik en unik eksponering for under kr. Marianne: Oplyser, at der ved borgermøde ikke normalt kommer mere end ca 30. Hvis det havde været et kontroversielt emne, så var de kommet. Erling spørger til andre erfaringer? Mika: Omtalte kritikken af den manglende handling på naturområdet, og nævnte i den forbindelse, vedrørende naturplaner, at vi heller ikke har hørt noget fra de personer, som venter på initiativer. Jørgen Ivar: Den største frustration er, at der ikke er håndtag at arbejde med. Mette: Hvis det var naturbeskyttelse, var det ikke en nationalpark. Jørgen Ivar: Vi skal foretages os noget, som andre synes er godt. Det er en god øvelse. Peter B: Vi skal bare sige: Vi holdt offentlige møder, hvorfor kom du ikke? hvis nogle kritiserer den manglende handling. Bo: Oplyser, at roll ups står på Rønde rådhus i 3 uger, derefter i Ebeltoft på rådhuset. Dagmar: Spørger til det møde, som Landboforeningen, Skovforeningen og Lodsejerforening holder. Bliver bestyrelsen orienteret om det næste gang? Vibeke: Mødet er primært en indkaldelse for at drøfte planen med vores medlemmer. Men er I interesseret kan vi godt give referat. Erling: Det er annonceret som et offentligt møde. 12

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent.

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent. Ref. INN Den 9. marts 2009 Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Torsdag, den 2. marts 2009, kl. 19-22 på Søholt Deltagere: Bestyrelsen: Ejner Frøkjær Bestyrelsesformand Nationalpark Thy Hans Buck

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg Nordenskov den 28. oktober 2012 Referat af : Regeringsmøde nr. 3 i Fællesvirke Sted: Nordenskov Skole NUIF lokalet Dato: 22. oktober 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Lars Svane, Bent Nielsen, Anne Albertsen(s), Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013 Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013 Godkendt den 11.12.2013 Til stede: Erling Post, Formand Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: 8753 5000, vif@syddjurs.dk Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind,

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere