Djurslands UdviklingsRåd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djurslands UdviklingsRåd"

Transkript

1 Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland Erik Sejersen, afdelingschef for afdelingen for oplevelsesøkonmi og landdistrikter Anna Lise Vesterby, konsulent afdelingen for oplevelsesøkonmi og landdistrikter Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Niels Jensen, DI Flemming Rasmussen, Destination Djursland Aage Rasmussen, LO Djursland Indkaldelse til DUR-møde Der afholdes DUR-møde kl den 29. maj 2009 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. I forlængelse af mødet serveres der frokost. Af hensyn til mødets praktiske afvikling bedes du melde afbud til Magny Fynbo såfremt du ikke kan deltage i mødet. Dagsorden 1. Velkomst ved borgmester Torben Jensen. 2. Godkendelse af referat af DUR-mødet den 27. februar Mødets udfordrer erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen fra Århus Kommune "Samspil mellem Århus og Djursland - hvad kan vi få ud af det, og hvad er Djurslands rolle set ud fra Århus' synsvinkel?" Oplægget vil blandt andet komme ind på følgende underpunkter: o Djurslands styrker og svagheder - hvad gør vi godt, og hvad gør vi dårligt? o Letbanen - hvilke muligheder ligger der i dette projekt, og hvordan ser Århus fordele/ulemper ved at koble Djursland på letbanen? 1

2 o Djurslands rolle i det østjyske bybånd. o Hvilke muligheder ligger der i det sammenhængende arbejdskraftopland i og omkring Århus? o Kan Århus' ønsker om at spille en mere international rolle have betydning for Djursland og givet fald, hvordan kan de to områder understøtte hinanden? o Hvordan ser Århus sammenhængen til Djursland i den nye turismestrategi for Århus? 4. Handlingsplan for DUR v. NN?. Syddjurs og Norddjurs Kommuner har i fællesskab udarbejdet et forslag til handlingsplan for DUR på baggrund af drøftelserne i DUR den 27. februar 2009 om fremtidige indsatser. Arbejdet i DUR har i de senere år skiftet karakter, da DUR ikke længere råder over en./. udviklingspulje. Handlingsplanen er derfor set i forhold til strategiske indsatser. Punktet er vedlagt forslag til handlingsplan. Det indstilles, at Handlingsplan for DUR drøftes. Pause 10 min. 5. Opfølgning på helårsturisme på Djursland og plan for det videre arbejde v. Flemming Rasmussen. Projektet Helårsturisme på Djursland frem mod 2015 blev præsenteret på mødet den 27. februar og projektbeskrivelsen blev udleveret. Der er udarbejdet en plan for det videre arbejde, som er./. vedlagt som bilag. Det indstilles, at projektet drøftes med henblik på at DUR anbefaler Syddjurs byråd og Norddjurs kommunalbestyrelse at tage sagen på deres dagsordner med henblik på at sikre, at kommunerne tager højde for helårsturismeprojektet i planlægningen samt træffer beslutning om finansiering. 6. Kompetencerådet v. formand Søren Valbak../. Punktet er vedlagt et skriftligt oplæg, som uddybes på mødet med henblik på en drøftelse af Kompetencerådets arbejde. 7. Orientering om aktuelle temaer../. Punktet er vedlagt bilag med skriftlig redegørelse. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening.. e. Region Midtjylland. f. Syddjurs Kommune. g. Norddjurs Kommune. h. DjursEnergiland. 8. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Forslag til emner handlingsplan og helårsturisme. 2

3 9. Eventuelt. Forslag til emner til drøftelse på kommende møder 4. september og 10. december., Torvet 3, 8500 Grenaa, tlf , Med venlig hilsen Torben Jensen borgmester Jesper Kaas Schmidt kommunaldirektør 3

4 Bilag pkt. 4 Handlingsplan for Djurslands UdviklingsRåd Udkast Handlingsplanen beskriver hvorledes Djurslands UdviklingsRåd (DUR) vil udmønte Djurslands UdviklingsProgram (DUP) i perioden Djurslands UdviklingsProgram baserer sig på fire centrale vækstdrivere, der ses som fundamentet for at skabe udvikling og vækst på Djursland, nemlig: Rammebetingelser Uddannelse og kompetenceudvikling Iværksætteri Innovation Disse fire vækstdrivere vil fortsat være retningsvisende for DUR s forvaltning af udviklingsprogrammet, men med henblik på at gøre handlingsplanen mere operationel er den bygget op omkring fem udvalgte temaer, som DUR prioriterer særlig højt i planperioden De udvalgte temaer er: Infrastruktur Uddannelse og kompetencer Erhverv Turisme Energi og klima De prioriterede udviklingstemaer beskrives i korte træk i det følgende med fokus på igangsatte tiltag og forventet indsats i planperioden. Handlingsplanen er et dynamisk redskab for DURs arbejde og revideres derfor minimum en gang årligt eller løbende i forhold til de behov, der opstår for at iværksætte indsatser. Denne handlingsplan løber over halvandet år. Infrastruktur DUR fremlagde i august 2007 en masterplan for infrastrukturen på Djursland, som også i perioden vil danne grundlag for indsatsen under dette tema. Masterplanen peger på 5 initiativer og anlægsarbejder, der skal styrke infrastrukturen på Djursland og dermed øge tilgængeligheden og fremme udviklingen af Djursland som område for erhverv og bosætning. Enkelte af de prioriterede initiativer er under etablering/gennemførelse, men DUR vil i planperioden prioritere følgende initiativer særlig højt: 4

5 1. Motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft Etableringen af det nordlige hængsel er planlagt, og DUR vil i samarbejde med Randers Kommune presse på for at få hængslet etableret hurtigst muligt. 2. Etablering af motorvej til Århus Lufthavn/Tirstrup Vejdirektoratet færdiggør i løbet af 2012 det sydlige hængsel, som knytter Djurslandsmotorvejen til E45. DUR vil fortsat arbejde på at skabe politisk opbakning i Folketinget bag en opgradering af den eksisterende motortrafikvej til motorvej. 3. Opgradering af de overordnede vejforbindelser (ruterne 15, 16 og 21) til højklassede veje. De overordnede veje er statsveje. DUR vil derfor fortsat arbejde på at skabe politisk opbakning i Folketinget bag en opgradering af disse. 4. Etablering af ny vejforbindelse over/under Randers Fjord nordøst om Randers De to kommuner har medvirket i en arbejdsgruppe og DUR vil fortsat understøtte det politiske arbejde med at fremme etableringen af forbindelsen. 5. Modernisering og opgradering af Grenaabanen med tilkobling til den århusianske letbane DSB har gennemført en opgradering af dele af strækningen og den sidste del færdiggøres i Politikere og embedsmænd fra de to kommuner har deltaget i arbejdsgrupper omkring etablering af den århusianske letbane og DUR vil fortsat understøtte dette arbejde og samtidig sikre, at godsbanen til Grenaa bevares. Herudover prioriteres etablering af en nord-sydgående vejforbindelse på Djursland. Omkostningerne til etablering af en vejforbindelse mellem det sydlige og det nordlige Djursland påhviler de to kommuner, og DUR vil søge at fastholde kommunerne i deres tidligere tilkendegivelser om at ville finansiere en sådan vejforbindelse. I masterplanen er en række øvrige initiativer nævnt: Modulvogntog til Grenaa Havn DUR har arbejdet for at sikre adgang til Grenaa Havn med modulvogntog, således at havnens konkurrenceevne kan fastholdes. Forsøgsordningen træder i kraft i efteråret 2009, men DUR vil arbejde på at Grenaa fastholdes som destination for modulvogntog, hvis der træffes beslutning om at gøre ordningen permanent. Etablering af omfartsveje ved byerne langs hovedvejene Ligeledes vil DUR arbejde på at sikre politisk opbakning til, at Vejdirektoratet etablerer omfartsveje ved Ebeltoft, Feldballe/Tåstrup, Tirstrup, Trustrup og Auning. Etablering af den vestlige adgangsvej mellem Tåstrup og Århus Lufthavn Etableringen af en hurtigere vejforbindelse mellem Tåstrup og Århus Lufthavn er med Århus Lufthavn A/S som initiativtager allerede planlagt, men arbejdet er stillet i bero. DUR vil arbejde på at nedbryde de barrierer, der hidtil har rejst sig i forhold til at etablere den nye vej. Århus Lufthavn Århus Lufthavn i Tirstrup er Østjyllands internationale lufthavn og DUR vil arbejde for at denne position bevares gennem øget tilgængelighed. Regionale busruter Der er i forbindelse med etableringen af Midttrafik sket en omlægning af busruter på Djursland. DUR vil arbejde for bevarelse af regionale busruter på Djursland. 5

6 Havne og færgeforbindelser Grenaa Havn er den væsentlige erhvervshavn med potentialer for vækst. Færgeforbindelserne fra Grenaa til Sverige og fra Ebeltoft til Sjælland er væsentlige transportkorridorer for Djrusland. DUR vil arbejde for at understøtte Grenaa Havns udvikling og bevarelse af færgeforbindelserne til og fra Djursland. Uddannelse og kompetence DUR lod i 2007 udarbejde en masterplan for uddannelse og kompetenceudvikling på Djursland. Masterplanen for uddannelse og kompetenceudvikling arbejder med fem overordnede temaer og peger på en lang række konkrete initiativer, der med fordel kan iværksættes for at styrke kompetenceudviklingen. I 2008 blev der nedsat et Kompetenceråd Djursland, som har til opgave at udmønte masterplanens ideer i praksis samt fungere som koordinerende organ på kompetenceområdet i spændingsfeltet mellem uddannelsespolitik, arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik. Kompetencerådet udpeger løbende relevante temaer, som rådet arbejder nøjere med at afdække og udvikle. DUR vil gennem løbende dialog understøtte arbejdet i Kompetencerådet og sikre at Kompetencerådet forholder sig aktivt til følgende højt prioriterede temaer: 1. Flere unge skal tage en ungdomsuddannelse 2. Målrettet efteruddannelse af medarbejdere 3. Efteruddannelse til områder, hvor der mangler hænder 4. Højnelse af det generelle uddannelsesniveau på Djursland DUR vil bidrage til at koordinere indsatsen i Kompetencerådet med den indsats, der udøves på uddannelses- og kompetenceområdet fra anden side. Erhverv Det fælles erhvervskontor, som DUR tidligere medfinansierede, blev nedlagt med udgangen af 2008 og erhvervsserviceopgaven løses herefter af de to kommuner hver især. DUR vil imidlertid forsat understøtte erhvervsfremmetiltag, som kommer hele Djursland til gode og bl.a. arbejde for, at Djursland får andel i de midler til erhvervsudvikling, som Region Midtjylland administrerer. Ligeledes vil DUR understøtte samarbejdet mellem erhvervs- og udviklingsafdelingerne i de to kommuner med henblik på tværkommunale projekter og udviklingstiltag på erhvervsområdet til gavn for hele Djursland. DUR vil især arbejde for at styrke iværksætterkulturen på Djursland, f.eks. søge at påvirke skolerne til at sætte iværksætteri på skoleskemaet - en indsats der skal ses i nøje sammenhæng med anbefalingerne i masterplanen for uddannelse og kompetenceudvikling på Djursland. 6

7 Målsætninger for erhvervsområdet fastlægges i kommunernes erhvervspolitik og strategi og i samarbejdsaftaler med Væksthus Midtjylland. Turisme Arbejdet med markedsføringen af Djursland som turistområde varetages i det daglige af Destination Djursland og DUR besluttede i august 2008 at fortsætte samarbejdet omkring den fælles markedsføring og udviklingen af nye turismeprodukter og -projekter. I den forbindelse vil DUR arbejde for at understøtte udviklingen af organisationsstrukturen i Destination Djursland med henblik på en yderligere professionalisering af organisationen. I 2008 blev Djursland udpeget som deltager i Visit Denmarks helårsturismeprojekt, og efter udarbejdelsen af en masterplan for helårsturismen på Djursland er Djursland i 2009 blevet udpeget som én af syv superhelårsdestinationer i Danmark. DUR ønsker at understøtte arbejdet med at udvikle Djursland som helårsdestination og ligeledes at fremme samarbejdet på hele Djursland omkring udviklingen af Mols Bjerge som hele Djurslands nationalpark Målsætningen for helårsturismeprojektet er fastlagt i masterplan for udvikling af helårsturisme på Djursland. Energi og klima Temaet energi og klima er nyt i relation til DUR s handlingsplan, men tages op i regi af DUR, da de to kommuner allerede samarbejder om projekter på dette område. I forhold til klimaforandringer, kan temaet overordnet set opdeles i forebyggelse og tilpasning, og inden for disse to hovedoverskrifter samarbejder de to kommuner om en række initiativer eksempelvis i regi af DjursEnergiland. Som led i samarbejdet om energi har de to kommuner fået udarbejdet energiregnskaber, som giver en status på området, og som fremadrettet i opdaterede versioner kan anvendes som måleredskab på, at CO 2 udslippet fra Djursland reduceres. I kommunernes planlægning planlægges der bl.a. for vindmøller og biogasanlæg og fremtidig anvendelse af Kolindsund. Der laves handlingsplaner for de forskellige fremtidige aktiviteter inden for energi og klima. Handlingsplanerne udarbejdes i andet halvår af

8 Bilag pkt. 5 Orientering om helårsturismeprojekt April december 2009: DMO- Projekt i samarbejde med Midtjysk Turisme og Visitdenmark om Djursland-MOdellen. April september 2009: Nationalparkanalyse del 2 (Niras Konsulenterne) Midtjysk Turisme, Destination Djursland, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune Analyse af de fysiske rammer. Gode idéer fra andre Nationalparker, der ligner. Nedsættelse af arbejdsgrupper til handlingsorienterede tiltag. April 2009 løbende udvikling: Booking: Djurspakken.dk, Destination Djursland, Overnatningssteder, Attraktioner, Aktiviteter Pakkeløsning med fælles booking af overnatning, attraktionsbilletter og aktiviteter. Allotment og betaling ved booking. Maj 2009 maj 2012: KASK-projekt Ver-di. Region, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Destination Djursland, Ringkøbing/Skjern, Norge & Sverige om Formidling i nationalparken. Maj december 2009: Fødevareprofilering LAG, Kommuner, Destination Djursland, Landboforening, Detailhandel, Restaurant, (Region) om Hjemmeside/markedsplads, Djurslands varemærke, madfestival, turistmad Levende Museum (ansøgning til LAG) Syddjurs Museum med mulighed for udbredelse til hele Djursland Elektroniske formidlingsstationer Bevilling foreligger fra Friluftsrådet kr , skal medfinansieres og derfor indgå i andre projekter. Tværgående indsatsområder over hele projektperioden: Aktørinddragelse Strategisk samarbejde Fysisk planlægning 8

9 Bilag pkt. 6. Kompetencerådet Siden det konstituerende møde i Kompetenceråd Djursland den 25. august 2008 har der været holdt 2 møder i Kompetencerådet, senest den 24. april Herudover har den nedsatte styregruppe holdt 3 møder med henblik på planlægning af kompetencerådsmøderne og fastlæggelse af strategi for rådets arbejde. På Kompetencerådets møde den 24. april 2009 var temaet De unge, med særlig fokus på de svage unge, som aldrig får gennemført en ungdomsuddannelse og de unge kontanthjælpsmodtagere, der har vanskeligt ved at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Temadiskussionen tog udgangspunkt i tre oplæg, som belyste udfordringerne fra forskellige vinkler og med blikket rettet både bagud og fremad. På det efterfølgende styregruppemøde blev det besluttet, at arbejdet i Kompetencerådet fremover tager udgangspunkt i følgende model: 1. Brainstorm med henblik på at identificere og prioritere relevante temaer for Kompetencerådets arbejde. 2. Temaoplæg ved interne eller eksterne oplægsholdere, hvor der sættes fokus på prioriterede temaer bl.a. ved fremlæggelse af dokumentation for aktuelle udfordringer, erfaringsformidling fra iværksatte initiativer m.v. 3. Arbejdsgrupper nedsættes, som i en periode på 2-4 måneder arbejder videre med de temaer (eller dele heraf), som er blevet præsenteret. Arbejdsgrupperne nedsættes med en tovholder fra Kompetencerådet og bemandes med både medlemmer af Kompetencerådet og eksterne ressourcepersoner. Arbejdsgrupperne hjælpes i gang af medlemmer af styregruppen, bl.a. med udarbejdelse af et kommissorium. Undervejs i arbejdsprocessen orienterer arbejdsgrupperne Kompetencerådet om fremdriften i arbejdet, som slutteligt munder ud i en handlingsplan for det givne tema. 4. Handlingsplanerne præsenteres herefter i Kompetencerådet og forelægges DUR efter endelig godkendelse. På baggrund af temaoplæggene på kompetencerådsmødet den 24. april blev det besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper, der fokuserer på henholdsvis de voksne ledige og på de unge. Beskæftigelsesområdet de voksne ledige: Arbejdsgruppen på dette område skal prøve at samle op på de mange ideer til en indsats, som bl.a. er formuleret i masterplanen for uddannelse og kompetenceudvikling på Djursland og som fremkom i forbindelse med den beskæftigelsespolitiske konference i efteråret 2008, som LBR stod bag. Arbejdsgruppen skal navnlig fokusere på tiltag i forhold til målgruppen, der sigter mod kompetenceudvikling. Ungeområdet: Denne arbejdsgruppe skal afdække udfordringerne og komme med forslag til handling for så vidt angår spørgsmål om drop-outs i ungdomsuddannelserne, vejledningsindsatsen, anvendelsen af 10.klassetrin og den lave gymnasiefrekvens. Arbejdsgruppen bør også forholde sig til og hente inspiration fra tidligere og igangværende tiltag med henblik på at styrke ungeområdet, 9

10 bl.a. projekterne om ungdomsmiljøer/campus i Rønde og Grenaa samt Syddjurs Kommunes projekt omkring ungeindsatsen. Begge arbejdsgrupper nedsættes inden sommerferien og forventes begge at kunne fremlægge en handlingsplan på kompetencerådsmødet i december De kommende møder i Kompetencerådet holdes d. 11. september og d. 11. december

11 Bilag pkt. 7 Orientering om aktuelle temaer a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening.. e. Region Midtjylland. f. Syddjurs Kommune. g. Norddjurs Kommune. h. Djurs EnergiLand. a. Kompetenceråd Der er redegjort for Kompetencerådet i et særskilt punkt, hvorfor der ikke foreligger yderligere skriftlig redegørelse. b. Destination Djursland Siden seneste DUR-møde, er Djursland TuristGuide kommet på gaden. Guiden udkom lige inde påske og bliver distribueret på hele Djursland, samt i Århus og Randers. I alt findes den ca. 300 steder i området. Destinationen deltager på Landbrugsmessen på Gl. Estrup, hvor vores stand findes imellem de to kommuners stande. I begyndelsen af maj, havde vi sammen med 8 af vores attraktioner, en stand i Bruuns Galleri i Århus, hvor vi gjorde opmærksom på alle oplevelsesmulighederne på Djursland. I de tre dage, hvor vi var til stede, blev Bruuns Galleri besøgt af næsten mennesker, så forhåbentlig har vi fanget rigtig manges interesse for at besøge Djursland i løbet af de kommende måneder. Vores helårsturismerapport blev afleveret til VisitDenmarks bestyrelse i rette tid. Bestyrelsen behandlede alle 7 afrapporteringer på et møde i slutningen af marts. Alle 7 helårsdestinationer kom igennem nåleøjet, nogle af dem dog på visse betingelser. Djurslands bidrag blev heldigvis godkendt uden betingelser. Det betyder at vi i det kommende år, får kr fra VisitDenmark, som er øremærket til at medfinansiere vores DMO-projekt sammen med Midtjysk Turisme. Vi arbejder således videre med helårsturisme og første step i dette arbejde, er at få præsenteret indsatserne for alle dem, som har leveret input til vores helårsturismeprojekt. Dette sker på et seminar den 19. maj, hvor vi også får besøg at personer fra Sverige og Norge, som kommer og fortæller om destinationsudvikling og samarbejde i deres områder. Dette seminar gennemføres i samarbejde med VisitDenmark og har også deltagelse af de øvrige helårsdestinationer. Herregårdskultur på Djursland De tre første temaarrangementer i rækken Herregårdskultur på Djursland med musik, foredrag og historisk mad på Gammel Estrup har været meget vellykkede og fint besøgt. Til det sidste arrangement, som finder sted 7. juni, har der allerede længe kunnet meldes udsolgt. Destination Djurslands kulturformidler regner med igen til næste år i samarbejde med DJURS BAROK at kunne præsentere en række arrangementer på herregårde. 11

12 Kortræf 2009 Kortræf 2009 den maj i Kulturhuset Pavillonen var en stor oplevelse for de djurslandske korsangere og blev afsluttet med en velbesøgt koncert, hvor den kendte kordirigent Erling Kullberg veloplagt dirigerede berømte operakor med professionelle solister og professionel pianist, og et børnekor under ledelse af Birgitte Næslund Madsen opførte en ny, fortryllende version af Mozarts Tryllefløjten. c. LAG Djursland Generalforsamling 09: Netop afholdt generalforsamling i fred og fordragelighed. Ny formand: Niels Mors (det øvrige formandskab konstitueres den 25. maj) Ny opdeling af bestyrelsen: 4 medlemmer fra borgergruppen 4 medlemmer fra erhvervsgruppen 4 medlemmer fra foreningsgruppen (to af pladserne er vakante) 2 medlemmer fra fiskeriområderne (den ene plads er vakant) Materialer fra generalforsamling kan ses på under referater Ansøgninger 2. ansøgningsrunde er netop udløbet for 2009 næste kommer i september 09. I alt 10 indkomne ansøgninger heraf 4 under erhverv. Behandles af bestyrelsen hhv. 25. maj og 9. juni. Landdistriktspuljen LAG Djursland har søgt og fået - midler til at etablere et forum for samtlige lokal- og distriktsråd mv. på hele Djursland for at klæde dem bedre på til at udvikle idéer og søge fonde til at få ideer gennemført gerne i et samarbejde mellem flere områder (vi oplever for spredt fægtning i ansøgningerne). Gl. Estrup Vi stiller denne gang op i eget telt under Bosætning, Fritid og Kultur, hvor vi har inviteret et par projektholdere til at deltage sammen med os. Samarbejde med kommunerne Begge kommuner og LAG en har indgået aftale om at samarbejde omkring to overordnede temaer: De unge på Djursland og Fødevarer. Der afholdes her i løbet af foråret nogle møder med relevante parter, hvor rammerne lægges for temaerne. Internationalt besøg En LAG fra Estland kommer til Danmark i juni, og bor på Djursland den 10. og 11. juni. Koordinator planlægger deres besøg hvor de bl.a. skal høre noget om vores arbejde og se nogle af vores projekter. Der har været forslag om at aflægge besøg i hhv. kommuner og region, men da de kun bliver to dage, vil dette blive for presset. Fremtidens landsby udbud fra regionen 12

13 RM har udbudt en prækvalifikationsrunde ift. Fremtidens Landsby. Vi valgte derfor at invitere samtlige lokal- og distriktsråd på Djursland til inspirationsmøde den 5. maj. Seks ud af 36 mulige områder deltog, og der var en livlig debat og mange idéer. Kommunerne var repræsenteret ved Kirsten Bjerg og Tina Degn, og vi opfordrer evt. ansøgere til at tage kontakt til disse ift. kommunernes planer og ønsker for områderne. Vi har frist for indsendelse af skitser den 22. maj, hvorefter bestyrelsen udvælger evt. egnede til videresendelse til regionen. De, der evt. måtte videresendes, sendes her også til kommunerne til vurdering ift. den kommunale medfinansiering, der er en forudsætning for at projektet kan gennemføres. Regionen udvælger de skitser, der skal gå videre dog uden garanti for, at alle tildeles midler i sidste omgang, så der er mange stopklodser på vejen. Tidsfristen er desuden meget kort, hvilket gør det hele lidt hektisk, men vi klør på efter bedste evne. d. Djursland Landboforening Djursland Landboforening giver høringssvar omkring en Nationalpark Mols Bjerge Landboforeningen har nu færdiggjort sit høringssvar til bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge. Det vil blive indsendt til Skov- og naturstyrelsen en af dagene Tovholdere: gårdejerne Jørgen Ivar Mikkelsen og Hans Gæmelke Sekretær: Natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum Seminar om energiafgrøder holdes på rådgivningscentret i Følle CBMI, Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation i Agro Business Park holder seminar om potentialer for biomasse til bioenergi i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Det sker tirsdag den 19. maj på landbocentret i Følle. Tovholder: Knud Tybirk, CVMI Landboforeningens egen stand på Gl. Estrup Landbrugsmessen har bioenergi som tema I weekenden den maj afvikles Landbrugsmesse Gl Estrup. Djursland Landboforening er på mange måder involveret i det store årlige projekt. Landboforeningens egen stand har i år temaet Bio-energi. Der vil blive præsenteret posters og besøgende vil kunne få udleveret et eksemplar af den netop udgivne folder Bioenergiruten på Djursland. Folderen fortæller noget om, hvad der sker på bioenergiområdet på Djursland. Tovholder på standen: projektleder Silke Lorenzen Tovholder på projektet Bioenergiruten: Bodil Pallesen, Agro-Tech Fokus på nicheproduktion og mindre jordbrugsbedrifter I takt med, at der bliver færre store landbrugsbedrifter og flere deltids- og fritidsbedrifter i dansk landbrug, vil Djursland Landboforening sætte øget fokus på området deltidslandbrug, nicheproduktion og fritidsjordbrug En landboforening for alle Djursland Landboforenings primære arbejdsområde er faglig rådgivning til medlemmer og målrettet egentlig jordbrugsproduktion indenfor planteavl, natur og miljø, regnskab, og økonomi. Men da vi ønsker at være en landboforening for alle - især jordbrugere, øger vi aktiviteten på dette 13

14 område. Nye tiltag I første omgang udbydes en møde- og kursusrække som dækker emner om hestehold, niche- og specialproduktion, naturpleje med husdyrhold og hvad man bør vide om økonomiske forhold som regnskab og moms, investering og afskrivning, skat, erhvervelse af cvr.nr., m.v. Med denne møde- og kursusrække håber vi at kunne afklare interesse og behov for rådgivning eller blot information, vejledning eller sparring hos den nævnte gruppe af jordbrugere, og at der viser sig basis for en senere udbygning. Deltidslandbrug, nicheproduktion eller hobbylandbrug Djursland Landboforening udbyder derfor i kommende forår og sommer en møde- og kursusrække for nicheproducenter og mindre jordbrugere. I første omgang afholdes der fire arrangementer hvor, der er mulighed for at deltage i et eller flere af arrangementerne, som omhandler nedenstående emneområder. Fra svineproduktion til nicheproduktion. Dyrkning og afsætning af jordbær, hindbær, tidlige kartofler, salat, kål, m.m. - og om at skifte spor. onsdag den 27. maj kl hos Peter Drejer, Høbjergvej 7, 8500 Grenå Naturpleje med husdyr - om produktion af kødkvæg og drift af marginaljord. Pasning, fodring, afsætning, naturpleje m.m. onsdag den 10. juni kl hos Helle og Niels Andersen, Hybenvej 2 Fuglsø, 8400 Ebeltoft Hvad bør man vide om økonomi og regnskab, jura og lovgivning? - om elementære krav til bogføring, komplicerede investering og afskrivning, skat, erhvervelse af cvr-nr, stalddørssalg m.m. tirsdag den 18. august på Landbocentret, Føllevej 5, 8410 Rønde. Hvordan holder man hest - bedst? - om hestens adfærd og temperament, pasning og fordring, sundhed og dyrevelfærd, forsikringsforhold m.m. ved Claus Brokholm, som er en af de mest erfarne konsulenter indenfor hesteavl og -opdræt. Onsdag den 16 august kl på Landbocentret, Føllevej 5., 8410 Rønde Alle er velkomne og deltagelse er gratis. Tovholder: projektleder Christian Thomsen Møde for nye ansøgere om miljøgodkendelse 2. juni Tirsdag den 2. juni kl afholder Natur- og Miljø under Djursland Landboforening infomøde på landbocenteret i Følle. Kommende ansøgere om miljøgodkendelse af husdyrbrug, kan her møde kvægbonden, konsulenten, kommunen og klageren. Mødet forklarer processen fra ansøgning til miljøgodkendelse, og vil beskrive nogle af de problemer der opstår, når man søger om at få en miljøgodkendelse. De fire oplægsholdere er: Anders Nielsen, gårdejer, Moeskær, Lene Højlund, miljøkonsulent, Djursland Landboforening Mille Rasch, sagsbehandler landbrug, Syddjurs kommune Hans Nielsen, medarbejder på landbrugs-og grundvandsområdet, Det Økologiske Råd Tovholder på arrangementet er: Natur- og miljøkonsulent Erik Bruun Landboforeningen medvirker ved grundvandsmøde i Norddjurs Norddjurs Vandråd inviterer de lokale vandværker til møde den 10. juni kl i Fjellerup Aktivitetshus. Landboforeningen er inviteret til at holde indlæg. Natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum vil stå for det. Tovholder: Norddjurs kommune Læs mere på landboforening.dk 14

15 Landboforeningens hjemmeside har adressen Antal besøg på hjemmesiden, de såkaldte hits, har været støt stigende gennem årene. I 2009 har antal hits i de første fire første måneder været i gennemsnit. 40 procent af alle hits er interne, det vil sige, de stammer fra landboforeningens egne computere, bestående af ca. 65 arbejdspladser og to storskærme. Omvendt betragtet har hjemmesiden p.t. mere end 500 daglige besøg udefra, - set i gennemsnit af alle årets 365 dage. e. Region Midtjylland - Landdistrikter/Oplevelsesøkonomi Vækstforums handlingsplan Indsatsområde: Fremtidens Landsby Til LAG-erne og kommunerne er udsendt invitation til at fremsende skitseprojekter for Fremtidens landsby til medfinansiering med regionale midler. Fristen for at komme med skitser til projekter er: Mandag den 25. maj 2009 kl. 8. Region Midtjyllands landsbypris Der er udsendt invitation til LAG-erne i Region Midtjylland og de kommuner, der ikke har en LAG, til hver at komme med et forslag til modtager af Region Midtjyllands landsbypris Fristen for at komme med forslag til modtager af landsbyprisen er: Mandag den 12. oktober 2009, kl. 8. Indsatsområderne: Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter og udvikling af erhvervs-styrkepositioner i yderområder bilag 1 punkt 7.e. og bilag 2 punkt 7.e. Indsatsen er under konkret planlægning. KASK projekter: Der er primo maj 2009 modtaget tilsagn om EU-tilskud til følgende to projekter fra Interreg IV A, delprogram Kattegat-Skagerrak (KASK): Projekt VER-DI (Vern og verdiskapning - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling) Projektet omfatter bæredygtig erhvervsudvikling i og omkring skandinaviske nationalparker. Fra Danmark er de to nationalparker i Region Midtjylland - Skjern å og Mols Bjerge - med i projektet. Region Midtjylland er projektleder. Kommuner mfl. fra Danmark, Norge og Sverige deltager i projektet. Budget: 18,6 mio. kr. Bevilget tilskud: 9,3 mio. kr. Tidsramme: 3 år. Projekt LISA (Landsbygdsutveckling i Skandinavien) Projektet omhandler sammenhængende landsbyudvikling i Skandinavien. Fra Danmark deltager Norddjurs og Skive kommuner mfl. i projektet. Region Halland i Sverige er projektleder og der deltager også kommuner mfl. fra Sverige og Norge. Budget: 27,5 mio. kr. Bevilget tilskud: 13,6 mio. kr. Tidsramme: 3 år. 15

16 f. Syddjurs Kommune 1. Økonomi: Syddjurs kommune indgik den 13. marts 2009 en aftale med Velfærdsministeriet om dispensation fra kassekreditreglen. Der er aftalt kvartårlige målepunkter de næste 3 år, og ved udgangen af den 3-årige periode er den gennemsnitlige kassebeholdning aftalt til kr. 73 mio. Med henblik på budgetoverholdelse (som forudsætning for aftale med Velfærdsministeriet) er budget 2009 genåbnet dels den 4. februar 2009 med besparelser for ca. 24 mio. og dels den 6. maj 2009 med besparelser for ca. 30 mio. Syddjurs kommune har med lånedispensation af den 30. april 2009 fået mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer på kr. 16,7 mio. Syddjurs kommune er den 30. april 2009 tildelt tilskud til egenfinansieringen af kvalitetsfondsmidlerne med kr. 8,3 mio. vedrørende 2009 og Syddjurs kommune er den 30. april 2009 tildelt tilskud til renovering af toiletforholdene i folkeskolerne og daginstitutionerne med kr. 4,8 mio. vedrørende 2009 og Nationalpark Lovforslaget vedr. Nationalpark Mols Bjerge er sendt i høring. Fristen er fastsat til d. 30. juni Åbningen af parken forventes at ske lørdag d. 29. august Som et led i høringsprocessen har der været afholdt 2 offentlige møder og 2 offentlige ture. Den nedsatte politiske følgegruppe arbejder på Syddjurs Kommunes høringssvar, herunder om emner som afgrænsning og bestyrelsens sammensætning. Kommunen har sammen med Region Midt, Ringkøbing/Skjern samt norske og svenske naturparkområder fået ca. 10 millioner til udvikling af formidling, lokal fødevareproduktion mm 3. Erhverv/udvikling På erhvervsserviceområdet har Byrådet besluttet, at der skal indledes forhandlinger med Syddjurs Udviklingspark om løsningen af erhvervsserviceopgaverne. Disse forhandlinger er i gang og et forslag til en samarbejdsaftale indeholdende en resultatkontrakt er forelagt Syddjurs Udviklingspark. Forhandlingerne forventes afsluttet således, at Udviklingsparken kan overtage erhvervsserviceopgaven pr. 1. juni. Samarbejdsaftale og resultatkontrakt mellem Syddjurs Kommune, Syddjurs Udviklingspark og Væksthus Midtjylland vil efterfølgende blive udarbejdet. Syd- og Norddjurs Kommuner samarbejder videre på erhvervsområdet, bl.a. er der afholdt iværksættercaféer. 16

17 Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et Erhvervskontaktudvalg med deltagelse af blandt andre politikere, erhvervsråd, repræsentanter fra detailhandlen, turismen og Væksthus Midtjylland. Dette udvalg er nedsat og første møde afholdes 8. juni. På de indre linjer arbejdes der på en relancering af kommunens erhvervsportal som følge af den nye organisering på erhvervsområdet. Desuden arbejdes der på at udvikle kommunens serviceside overfor erhvervslivet, således at virksomhederne ikke alene oplever kommunens myndighedsside. Et væsentligt punkt er sikringen af én indgang for erhvervslivet til kommunen. Derudover er udviklingsarbejdet med de syv projekter Syddjurs Erhvervstænketank præsenterede i sommeren 2008 gået ind i en afsluttende fase, hvor flere af projekterne er på vej mod en realisering. Arbejdet med projekterne præsenteres på et møde i tænketanken 18. juni. 7Kommune-samarbejdet udvikler sig meget positivt, og der er stor succes med at hente medfinansiering til de igangsatte projekter. Af større kommende projekter i 7Kommune-samarbejdet kan nævnes identificering af mulige emner til og udarbejdelse af en fælles udviklingsplan for de 7 kommuner, samt igangsætning af det store projekt modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft med deltagelse af kommunernes udviklingsafdelinger, borgerservice og erhvervsråd. Som en del af opfølgningen på DR s udsendelsesrække, By på skrump, ønsker Syddjurs Kommune at iværksætte en styrket markedsføring af Ebeltoft med henblik på at tiltrække flere turister og synliggøre Ebeltoft yderligere som såvel turist- som bosætningsområde. Der er sammen med interessenter og konsulenter sat gang i dette arbejde. Af større udviklingsopgaver kan desuden nævnes, at der er sat turbo på færdiggørelsen af en byanalyse, således at kommunen vil have et fremadrettet styringsredskab ift. fremtidig byudvikling, byfornyelse og byforskønnelse 4. Skolestruktur Byrådet har som led i budgetlægningen for 2010 og overslagsår drøftet et oplæg til skolestruktur, der bl.a. omhandler lukning af de 3 mindste skoler i kommunen og 2 specialskoler samt etablering af et specialcenter. Denne sag afgøres på Byrådsmødet d. 28. maj Kommuneplan Den forudgående offentlighedsfase afsluttedes 31. marts. Temaerne var: Udpegning af hovedbyer Udvikling ved Kolind Fremtidens detailhandel og bymidter 17

18 Nye store erhvervsudlæg Nye store rekreative udlæg Vindmølleplanlægning Biogasanlæg I øjeblikket redigeres og kvalitetssikres de forskellige kapitler i hovedstrukturteksten. 27. forventes forslaget til Syddjurs Kommuneplan vedtaget, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring i september og oktober måned. Syddjurs Kommuneplan forventes vedtaget 17. december 6. Kultur Indenfor kultur/fritids området har kommunen pt. megen fokus på faciliteterne, det være sig både idrætsfaciliteter og kulturfaciliteter. Bl.a. har der i uge 21 været rejsegilde på Aktivitetshuset i Ebeltoft og der arbejdes på at finde alternative lokaler til kommunens professionelle teater "Teaterkompagniet" - dette i Rønde. Inden for museumsområdet arbejdes der på en fusion med Randers Kommune og Norddjurs Kommune - eller i hvert fald et tættere samarbejde. Kulturringsaftalen skal underskrives i denne måned og vi "bejler" til Århus for at være med i det spændende konkurrenceforløb omkring Kulturhovedstad Sommeren står for døren, og vi er i tæt samarbejde med lokale kulturaktører omkring spændende tilbud for borgere og turister - musikfestival, jazzfestival. klassisk skovkoncert, foreningsbaserede sommerfester mv. Derudover arbejdes der med udgangspunkt i de nye statslige anlægsmidler på en række halprojekter i kommunen, bl.a. i Kolind som et led i byfornyelsesprojektet dér. g. Norddjurs Kommune Økonomi Kommunalbestyrelsen har besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer for 2010 for 16 mio.kr. Indtil videre er der besluttet for 12,5 mio.kr.(primært renoveringsopgaver). Der er nu gang i udbud og detailplanlægning med henblik på igangsættelse af anlæggene. Sundhed Kommunalbestyrelsen har besluttet en model for etablering af sundhedscentre i Norddjurs Kommune og at arbejde for et sundhedscenter på Grenaa Sygehus som et initiativ for at sikre sygehusfunktionen i Grenaa. Dermed sendes et signal til Region Midtjylland om, at Norddjurs Kommune er interesseret i etablering af sundhedshus under forudsætning af, at praksissektoren følger med. Anlægsomkostningerne med tilhørende drift for sundhedshus indgår i budgetforhandlingerne i forbindelse med budget Børn og unge På børn og unge-området udarbejdes der en rapport om skolestrukturen, der skal danne baggrund for en beslutning om den fremtidige skolestruktur. Der er udarbejdet en rapport om forskellige forslag til en ny skolestruktur, med baggrund i budget 2009 hvor der blev vedtaget en hensigtserklæring om besparelser på skoleområdet med baggrund i et faldende elevtal. Ældre- og socialområdet 18

19 På ældre- og socialområdet er ældreboligplanen stor set udfoldet med planer om nye plejeboliger i Grenaa og Glesborg. Der arbejdet nu videre med del 2. Kultur og udvikling Inden for kultur- og udviklingsområdet deltager Norddjurs Kommune i udarbejdelsen af en model for fusion af museerne på Djursland med Randers Kulturhistoriske Museum. Der foreligger et udspil før sommerferien. Etableringen af kulturskolen for Norddjurs Kommune skrider frem og igangsættelse er fortsat 1. august Norddjurs Kommune følger arbejdet med etablering af en havvindmøllepark mellem Djursland og Anholt. Der arbejdes for tiden med linieføring ilandføring og for kabelnedgravning i Norddjurs Kommune, mulige arealer på Grenaa Havn for udskibning af materiale til bygning af havvindmøllepark og informationscenter i forbindelse med byggeriet. Forslag til kommuneplan 09 for Norddjurs Kommune går nu ind i sidste fase med politisk behandling før udsendelse i offentlig høring fra 7. juli til 23. september Planen udvalgsbehandles på møder i maj og kommuneplanforslaget forventes vedtaget til udsendelse i offentlig høring den 30. juni. I forbindelse med kommuneplanarbejder er der udformet en detailhandelsanalyse, en analyse af færgeflytning på Grenaa Havn, landsbyanalyser, landskabskarakteranalyse, masterplan for Bønnerup Havn og en trafikplan. Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke kan etableres boliger på Grenaa Sydhavn på baggrund af en konsulentrapport. Det betyder, at der etableres en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med en helhedsplan for sydhavnen, der bl.a. tilgodeser placering af Havets Hus og faciliteter i forbindelse hermed. Norddjurs Kommune deltager endvidere i etablering af Havets Hus. På erhvervsområdet har kommunalbestyrelsens besluttet, at der skal etableres et erhvervspanel. Panelet er under etablering men afventer fem af de udpegningsberettigedes tilbagemelding. Resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland er underskrevet og i samarbejde med væksthuset er der gang i etableringen af et par vækstgrupper. Der sker løbende en servicering af virksomheder, der henvender sig. Herudover er der planlagt en række møder med forskellige temaer i maj og juni måned. Der er løbende kontakt med Randers, Favrskov og Syddjurs Kommuner om erhvervsopgaven samt aktørerne i 7-kommunesamarbejdet. Eksempelvis afholdes iværksættercaféer i samarbejde med Syddjurs Kommune. h. Djurs EnergiLand Djurs Energiland Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune ønsker begge at have en stærk og klar profil på energiområdet og være med til at sætte fokus på energibesparelser og vedvarende energi. De to kommuner indgik derfor i 2007 i et samarbejde om energiplanlægning og bedre energiudnyttelse i de to kommuner. Tanken bag DjursEnergiland er at inddrage virksomheder og borgere i et fælles projekt for hele Djursland, hvor energiforbrug og CO2 udslippet nedbringes.. Projektet koordineres administrativt af en styregruppe. Styregruppen består af embedsmænd fra kommunerne. Foreløbig er der truffet aftale med Energitjenesten om at den fungerer som sparringspartner og sekretariat for koordinering af aktiviteter i projektet indtil 1. juli

20 DjursEnergiland vil i efteråret 2009 lave en samlet handlingsplan for energiområdet på Djursland, hvor det især kommer til at handle om de initiativer, som kan sættes igang og give resultater her og nu, og som kan ses i et fremtidigt perspektiv. Energirådet I projektet blev der nedsat et Energiråd med den hovedopgave at komme med anbefalinger til initiativer på energiområdet.. Rådet består af 28 personer. Energirådet er sammensat af repræsentanter fra organisationer og virksomheder, der har det til fælles, at de interesserer sig for energi på Djursland, og vil være med til at komme med forslag og handlinger til den kommende energihandlingsplan, som skal nedbringe energiforbrug og co2 udslip på Djursland. Der er afholdt en række temamøder for energirådet: Den 28. januar 2009 blev der holdt temamøde om transport. Den 19.februar 2009 er temaet energiforbrug i de offentlige bygninger. Den 12. marts 2009 blev der afholdt temamøde om vedvarende energi. Energirådet mødtes den 14. maj 2009 med henblik på at opnå enighed om de initiativer, som rådet vil anbefale Norddjurs og Syddjurs Kommuner at igangsætte. Hermed har Energirådet gennemført sin hovedopgave, nemlig at drøfte og udforme ideer til kommunernes overordnede energihandlingsplan. 20

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: 8753 5000, vif@syddjurs.dk Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Tilstede: Kirstine Bille, borgmester Syddjurs Kommune Jan Petersen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Claus Wistoft,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010

Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010 Dato: 21. december 2009 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: heler@norddjurs.dk Journalnr.: 08/24192 Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010 1. januar

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til:

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: 1 of 5 Status på projekter under klimaprogrammet Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: El og delebiler i kommuner I projektet afprøves og analyseres potentialet

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere