AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT"

Transkript

1 Formateret Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Rubrikkernes størrelse i det følgende format er vejledende. Den samlede rapport må ikke overstige 8 sider. Ansøgende Genvej til Udvikling organisation: Indsatsens titel: Støtte til Udvikling af Dialogturisme i Niger Journal nr.: MP-jan Land(e): Niger Periode: 01/05/2009 til (afslutter før tid i april 2010) Totalt budget: kr. Faktisk forbrug: Dato Ansvarlig person (Underskrift) adresse Ansvarlig person (Blokbogstaver) Bilag 10 januar

2 1. Aktiviteter: Beskriv i punktform de aktiviteter der er gennemført i rapport perioden. Er alle aktiviteter der var planlagt blevet gennemført? Aktiviteter gennemført indtil lukningen: Projektet startede sidst i maj Sidst i oktober 2009 opstod en begrundet mistanke om svindel. Dette førte til et tillidsbrud mellem GtU og centrale aktører i projektet, og alle projektaktiviteter ophørte i løbet af projektets 6. måned. Aktiviteterne blev ikke genoptaget, og i projektets 9. måned bad Projektrådgivningen GtU om at lukke projektet. De vigtigste aktiviteter gennemført under den aktive periode er: Projektstyring: Projektstart (rekruttering af I&A-medarbejdere). Igangsættelse af projektet med GtUs deltagelse (første tilsynsrejse); rekruttering af projektchef; kritisk gennemgang af projektdokument med projektteam; planlægning og budget. Lancering af projektet ved et stormøde organiseret sammen med Centre Nigérien Pour la Promotion du Tourisme (CNPT, ministeriets vindue udadtil). Begivenheden foregik på CNPT med deltagelse af forskellige aktører indenfor turisme i Niamey og med indslag på det nationale fjernsyn. Møde med forskellige aktører indenfor turisme i Zinder (med GtUs deltagelse). Etablering af projektkontoret i Niamey. Køb af bil. Køb af kortmateriale og litteratur. Afrapportering til GtU (2 aktivitetsrapporter og 3 regnskabsrapporter). Indsats overfor målgruppe/lokalbefolkning: Sensibilisering af målgrupper i projektlokaliteterne Zinder, Abké, Foulatari (henholdsvis 3, 2 og 3 missioner). Overdragelse af støttebeløb til kvindegruppe i Zinder; dannelse af mikrokredit-gruppe; opfølgning. Planlægning af miniworkshop i kunsthåndværk for kvindegruppe i Zinder sammen med Direktør for Turisme i Zinder. Organisering af målgruppen på lokaliteterne. Opførelse af minibutik til kunsthåndværk i Mainé Soroa. Opførelse af modtagelsescenter i Mainé-Soroa og opfølgning af byggearbejdet. Opførelse af skur i Abké, Foulatari, Kaoumaram. Planlægning af første studierejse sammen med kvindegrupperne i Foulatari og Kaoumaram. Indsats overfor Foulatari Kommune: Støtte til decentraliseret bistandsstrategi: projektets turismekoordinator rettede sammen med repræsentant fra Foulatari henvendelse til Cares projekt RECAP-D, som i forvejen støtter kommunen i forbindelse med decentralisering, om at yde hjælp til udarbejdelse af en præsentation af Foulatari overfor potentielle tvillingekommuner i Canada. Projektet tog kontakt til administrationen i Niamey m.h.p. strategien om decentraliseret bistand og identificering af tvillingekommune i Canada. Civilsamfunds- og netværksstrategi: Der blev afholdt to møder med aktørerne indenfor turisme i Niamey m.h.p. at diskutere projektets netværksstrategi. Turisme aktiviteter: Projektet gjorde klar til at tage imod en gruppe studerende fra Marselisborg Gymnasium i Foulatari. Gruppen var på 14 mennesker under ledelsen af J.F. Tronche, medlem af GtU. Gruppen skulle opholde sig i Foulatari i det østlige Niger i 20 dage og bygge en sovesal for skolebørn. Goondal Tours tog imod gruppen fra Marselisborg Gymnasium i Niamey. Bilag 10 januar

3 Goondal Tours ledsagede gruppen til Foulatari og var i Foulatari med til at servicere gruppen under hele opholdet (chauffør og kontaktperson). Goondal Tours arrangerede weekend-udflugter sammen med beboere i Foulatari. Goondal Tours organiserede og implementerede et 5 dages tur-program for gruppen efter afsluttet ophold i Foulatari. Kvindegruppen fra Zinder deltog aktivt i turens program med fest og dans. Evaluering af turen sammen med gruppen fra Marselisborg Gymnasium (se også filen: /fileadmin/afrika/at_bygge_en_sovesal_i_vestafrika.pdf) PR-aktiviteter og kapacitetsopbygning hos Goondal Tours: Aktivteter, der støttede projektmålene, men ikke havde været fastsatte på forhånd: Rejse til Danmark: projektets koordinator for turismen, Maitouraré Boukary Bako, som også er ansvarlig for Goondal Tours, blev af GtU inviteret til at deltage i O3V s stort anlagte arrangement Det Vestafrikanske Marked i Århus i august 2009 sammen med GtU og Goondal.dk. Styrkelse af Goondal Tours: GtU knyttede en praktikant fra Ålborg Universitet til projektet i Niger m.h.p. at støtte Goondal Tours. Aftalen mellem praktikanten og Goondal Tours kom på plads, mens Maitouraré Bako var i Danmark. Praktikperioden startede den 28. september og afsluttede den 4. januar Aktiviteter fastsatte i hht. projektmål: Engelskundervisning for Goondal Tours team (det sørgede praktikanten for, da projektet ikke nåede at identificere et egnet kursus for gruppen). Udarbejdelse af PR-materiale (sammen med praktikanten). Synergi-møde (d.v.s. koordinering med andre lokale aktører) med hhv. Direction du Tourisme i Niamey og Zinder m.h.p. koordinering i forbindelse med planlægning af kurser for guides. Synergi-møde med préfecture i Diffa m.h.p. oprettelse af festival. Aktiviteter, der opstod på Goondal Tours eget initiativ: Udarbejdelse af forslag til ny struktur for projektet (udarbejdet af praktikanten sammen med Goondal Tours og præsenteret for GtU). Tilknytning af personer med flere kompetencer til Goondal Tours m.h.p. udarbejdelse af turprogrammer, brochurer o.lign. Der var tale om folk fra Maitouraré Bakos netværk af relationer i Niameymed baggrund i Foulatari-Diffa. De har en uddannelse, men er uden fast arbejde og vil gerne støtte Goondal Tours. De arbejder uden løn, men den nye struktur foreslår at skaffe disse personer en lønindkomst. Aktiviteter i Danmark: Oversættelse af projektdokumenterne. Monitorering og sparring. Tilsynsrejse i forbindelse med projektstart. Støtte til udvikling af programforslag (GtU/goondal.dk). Støtte til Goondal til at etablere og pleje kontakter i Danmark bl.a. under Maitouraré Bakos besøg i Danmark (GtU/goondal.dk). Behandling af anmodning om praktikplads i GtUs turismeprojekt. Udarbejdelse af TOR for praktikopholdet (sammen med Goondal Tours, praktikanten og Ålborg Universitet). Evaluering af turen til Niger sammen med J.F. Tronche, lærer på Marselisborg Gymnasium og initiativtager. Krisehåndtering i gennem flere måneder i forbindelse med svindelsagen. Forberedelse og koordinering af mission til Niger, inkl. udarbejdelse af TOR på dansk for GtUdeltagere og den danske konsulent samt TOR på fransk for den nigerske konsulent. Det, der skulle have været den 2. tilsynsrejse, blev gennemført som evaluering og lukningsrejse med deltagelse af to GtU-medlemmer og en konsulent. Opfølgning på de aftaler, GtU-missionen har indgået i Niger. Forberedelse, kommentar og godkendelse af 2 revisioner i Niger. Afrapportering. Bilag 10 januar

4 Planlagte aktiviteter som måtte aflyses pga. svindelsagen: Projektet blev midt i november orienteret om, at der ikke ville blive overført yderligere midler. før sagen om mistanke om svindel var afklaret og tilendebragt, samt at alle aktiviteter, som medførte udgifter for projektet, derfor skulle indstilles. Følgende planlagte aktiviteter (for november-december) blev aflyst: Kursus for goondal-guides. Studierejse for kvinder fra Foulatari og Kaoumaram, som led i at styrke kunsthåndværk og organisering. Planlægningsmøde sammen med SNV og DRT/A (Direction du Tourisme i Zinder) for at koordinere indsatsen vedr. kursus for guides. Planlægningsmøde om festival (med myndigheder i Diffa). Aktiviteter som af andre grunde ikke blev gennemført: Projektet har fulgt planen for det første semester og nået det meste, bortset fra de ovenfor nævnte aflyste aktiviteter. Enkelte aktiviteter er dog udeblevet, måske som flg. af nedprioritering: Monitorering af projektet: Der skulle oprettes eksterne opfølgningsgrupper i hhv. Niamey og Mainé- Soroa. Disse blev ikke oprettet. Det er uklart, om der blev oprettet lokalkomiteer. Hver lokalitet skulle have en lokalkomité for en bedre inddragelse af befolkningen, en klarere kommunikationsvej og en bedre kontrol. Iflg. missionsrapporten er komiteerne ikke blevet dannet, mens de iflg. aktivitetsrapporterne er blevet dannet. Ifølge projektafrapporteringen var ansvaret for at formalisere disse blevet overdraget til promotorerne og planlagt udført i november. Internet skulle være blevet installeret på I&As hovedkontor i Mainé-Soroa. Anmodningen om dette er sendt til telefonselskabet SONITEL i Diffa, men SONITEL har været ude af stand til at afgive et tilbud. Det skyldes, at for at installere internet skal der først trækkes en telefonlinje, og den eneste linje i denne bydel tilhører (eks)præsidenten Tandja. Kapacitetsopbygning indenfor Goondal Tours: Goondal Tours medarbejdere skulle tilmeldes kurser i engelsk, regnskabsteknik og administration. Det skete ikke. Redegørelse for det lønnede personales indsats: Projektrådgivningen har bedt GtU redegøre specifikt for de mange lønnede medarbejderes rolle i projektet og særligt for promotorernes. Der er nøje beskrevne ansvarsområder for projektchef, koordinator for turisme, bogholder, vagtmand og chauffør. For disse henvises derfor til projektdokumentet (bilag 4 Lønnet personale). En stilling som promotor er også beskrevet i projektdokumentet. Denne stilling forslås i projektdokumentet, bilag 4, fordelt på 2 personer (to halve stillinger) for at begunstige flere personer. Dette forslag er blevet fulgt. I forbindelse med projektstarten og med deltagelse af GtU (første tilsynsrejse) blev der fra projektets side ytret ønske om at knytte yderligere to personer til projektet som løse medhjælpere. Den ene i Mainé-Soroa, den anden i Zinder. Disse to personer fik hver en bonus på 340 kr. per måned for deres indsats. Det blev bogført under opfølgning fra Niamey (TU1.30). Disse to medarbejdere omtales som medhjælpere i stedet for promotorer. Aktiviteter som promotorerne i Mainé har haft ansvar for: formidler mellem projektet i Niamey, Mainé og Foulatari. oprettelse/formalisering af lokalkomiteer. opfølgning af håndarbejdskvindegrupperne i Foulatari og Kaoumaram (diskutere marketing af produkterne, diskutere priser, sensibilisere vedr. salgskiosken i Mainé, planlægge og organisere studierejserne, udvælge deltagere i første studierejse sammen med gruppen). kontakt til lokale ledere vedrørende oprettelse af festival (diskutere tidspunkt, hyppighed, bæredygtighed). opfølgning af fremskridning af monografien om Foulatari kommune. afrapportering til projektet i Niamey. vedligeholdelse af salgskiosken. registrering af alle betroede håndarbejdsgenstande. Bilag 10 januar

5 liste over de kvinder der afleverer håndarbejdsgenstande. prisliste. bogføring. sikre, at kvinderne får deres penge, når de sælger. Sikre, at overskuddet til kvindernes kooperativ indsættes på deres bankkonto. lave vedtægter for kvindernes kooperativ. lokal guide for Goondal Tours i Mainé-Foulatari. afrapportering til projektet i Niamey. Aktiviteter, som medhjælperen i Mainé har haft ansvar for: kontakt til kommunen i forbindelse med erhvervelse af skødet. kontakt til entreprenøren i forbindelse med byggearbejdet (modtagelsescenter og læskure). opfølgning af byggearbejdet. lokal guide for Goondal Tours i Mainé/Foulatari. Aktiviteter, som medhjælperen i Zinder har haft ansvar for: kontakt til kvindegruppen. assistere projektchefen i enhver sammenhæng. støtte kvinderne i forbindelse med implementering af tour sammen med Goondal Tours (f.eks. i oktober, da J.F. Tronche var i Niger med sin gruppe fra Marselisborg Gymnasium). lokal guide for Goondal Tours i Zinder. 2. Justeringer af indsatsen som følge af Bevillingsgruppens oprindelige bevillingsbrev. Beskriv tiltag som følge af de eventuelle gode råd eller forslag til justeringer vedr. indsatsen som blev foreslået i Bevillingsgruppens oprindelige bevillingsbrev (hvis der ikke blev nævnt noget, behøver denne rubrik ikke udfyldes). Hvis I har valgt ikke at følge gode råd/justeringsforslag angives begrundelse. Bevillingsgruppen har givet følgende gode råd: 1) Med henblik på sikring af samarbejdspartner og målgruppes fortsatte udbytte af projektet: Overveje hvordan det i samarbejde med Goondal Tours sikres at I&A og den primære og sekundære målgruppe fortsat er sikret en rimelig andel af udbyttet fra lokal turisme efter projektets ophør 2) Med henblik på målgruppens størrelse: den primære og sekundære målgruppe forekommer at være numerisk begrænset og der bør under projektperioden arbejdes mod at sikre at denne øges. Ad1) Ingen tiltag var blevet iværksat endnu da beslutningen om at lukke projektet blev truffet, men der var følgende overvejelser og planer: For at sikre, at samarbejdspartner I&A og målgruppen fortsat kunne få udbytte af projektet efter projektets afslutning, var det aftalt mellem I&A, Goondal Tours og GtU, at der i løbet af projektperioden skulle udarbejdes en samarbejdsaftale mellem I&A og Goondal Tours, der havde erklæret, at ville arbejde som en socialt ansvarlig virksomhed med det formål at støtte lokalsamfund i regionen. Udover denne aftale skulle der også udarbejdes en forretningsplan for Goondal Tours. Forretningsplanen skulle give Goondal Tours en plan at arbejde efter i bestræbelserne på at blive en bæredygtig virksomhed. Forretningsplanen skulle også bidrage til at give både I&A og Goondal Tours en mere realistisk vision af fremtiden for at motivere begge parter til at fortsætte samarbejdet ikke alene m.h.t. turismeaktiviteterne, men også m.h.t. udviklingsindsats. Selvom processen mod udvikling af en sådan aftale ikke blev igangsat i projektets løbetid, kom der desværre allerede tidligt klare signaler fra Goondal Tours om, at Maitouraré Bako alligevel ikke var interesseret i at gå denne vej. I det forslag til en ny struktur, som praktikanten præsenterede for GtU, skulle alt samarbejde mellem I&A og Maitouraré bringes til ophør, og båndene kappes over efter projektets ophør. Bilag 10 januar

6 Ad2) Vedr. bevillingsgruppens vurdering af målgruppens størrelse ville vi have forsøgt at efterkomme ønsket, men det forekom os ikke særligt realistisk indenfor projektperioden. 3. Problemer. Har der været problemer i gennemførelsen af indsatsen? Projektet har været ramt af mange problemer i den realiserede projektperiode og den efterfølgende lukningsproces. Svindelen i forbindelse med bilkøbet og forholdet til Maitouraré Bako er den direkte årsag til, at projektet bliver lukket. Derudover har der været en række problemer i samarbejdet, i kommunikationen og i den lokale ledelse, der alle til en vis grad hænger sammen med projektets set-up og med Maitouraré Bakos udnyttelse af det set-up til at opnå kontrol over projektet. Problemer relateret til forholdet til Maitouraré Bako og til bilkøb Maitouraré Boukary Bako er grundlæggeren af organisationen I&A og af virksomheden Goondal Tours. Han har været den daglige leder af I&A fra organisationens oprettelse i 1996 til 2005, hvor han besluttede at prioritere turisme, flyttede til hovedstaden Niamey og oprettede virksomheden Goondal Tours. Isabelle Grignon har været udstationeret i det Østlige Niger for Danida i to år ( ). Hun har kendt I&A og Maitouraré Bako siden Isabelle Grignon vendte tilbage til Danmark efter kontraktafslutning i november 2003, og hun meldte sig ind i GtU i december 2003 for at hjælpe I&A. Hendes projekt var at hjælpe en lille lokal NGO til at lave godt udviklingsarbejde. Hun vil hjælpe I&A til at lave det, de gerne vil, og ledsage dem i deres egne initiativer. Hun kom til turisme ikke af interesse for turisme, men fordi hun bakkede op om et valg, der var taget af I&As ledelse. Maitouraré Bako og Isabelle Grignon havde således forud for projektets gennemførsel samarbejdet gennem flere år med og uden projektmidler. Blandt andet havde de sammen gennemført tre testture m.h.p. udvikling af dialogturisme. Samarbejdet mellem de to havde ikke altid været gnidningsfrit, men de havde kunnet komme udover deres konflikter, fordi de delte den samme vision om at udvikle turismen i den østlige del af Niger på måder, der kom lokalbefolkningen til gode. At forholdet var anspændt var åbenlyst, og under den afsluttende projektformulering (august 2008) blev dette aspekt også drøftet mellem Maitouraré Bako og de to GtU-deltagere i missionen (Isabelle Grignon og Katrine Krogh Balslev). Der var enighed om, at der godt kunne skabes gode rammer for et velfungerende samarbejde og et godt projekt. Under formuleringsmissionen blev der også talt om projektets overordnede idé og mål. Ligeledes blev de juridiske rammer for at gennemføre dialogturisme undersøgt. Efter missionen var det GtUs opfattelse, at der var opnået enighed med Maitouraré og I&A om projektets mål, metoder og set-up. Der var blevet foreslået og godkendt oprettelsen af en afdeling i Niamey, som Maitouraré Bako skulle være den daglige leder for. I hht. projektets bæredygtighedsstrategi var det nødvendigt for at sikre den økonomiske bæredygtighed efter projektet, at Maitouraré Bako fortsat bidrog til NGO ens arbejde fremover, da turismen alene ikke ville kunne sikre en tilstrækkelig indkomst. GtUs samarbejdspartnere er ikke professionelle, og en forudsætning for et godt forløb var, at samarbejdspartnerne var indstillede på at lære. Projektet havde et stærkt læringsaspekt. Et af delmålene var at styrke Goondal Tours og Maitouraré Bako's kompetencer til at løfte opgaven med at gennemføre dialogturisme og udvikle Goondal Tours. Maitouraré Bako skulle modtage coaching af både projektchefen og GtUs tovholder (som også var partneren goondal.dk i turismeinitiativet siden 2004). Projektet forudsatte med andre ord en god kommunikation mellem projektchef, turismekoordinator og GtUs tovholder. Men Maitouraré Bakos kommunikation var ikke god. Overfor projektchefen, var han høflig men stærkt manipulerende helt fra starten. Allerede i projektets første uger, inden tovholderen var rejst tilbage til Danmark, havde Maitouraré Bako overtalt projektchefen til at overlade ansvaret for at åbne bankkontoen og købe projektbilen til ham på trods af tovholderens klare instrukser om det modsatte, og uden at hun blev orienteret. Maitouraré har tilsyneladende haft held til at påvirke opfattelsen af projektet og af hans position i projektet hos andre af projektets medarbejdere begyndende med projektchefen. Dette var muligt, fordi alle vidste, at han stod GtUs tovholder nær. Alle var derfor tilbøjelige til at tro på hans udlægning af tingene, også når han gik imod tovholderens instrukser. Han var dygtig til at bruge deres indbyrdes uoverensstemmelser til at skaffe sig folks sympati. Bilag 10 januar

7 Maitouraré Bakos kommunikation overfor tovholderen var fra projektets start sparsom, men normal. Det gav ikke anledning til bekymring, da tovholderens kontaktperson i projektet var projektchefen. Mere bekymrende var, at projektchefen tilsyneladende ikke forstod, hvordan og hvorfor han skulle give sparring til et menneske, der havde langt mere erfaring indenfor turisme end ham selv. Først i slutningen af oktober 2009, da der på baggrund af en telefonsamtale (fra Niger) med J.F. Tronche opstod mistanke om svindel i forbindelse med bilkøb, begyndte GtU at få indblik i forholdene i projektet. Da blev Maitouraré Bakos kommunikation overfor tovholderen meget aggressiv, ondskabsfuld og præget af personlige anklager. Et forsøg på at styrke kommunikationen med Maitouraré ved at flytte ansvaret for denne til et andet GtUmedlem (Katrine) hjalp desværre ikke. Maitouraré lagde alle kræfter ind i at mistænkeliggøre tovholderen i både GtUs og nigerske samarbejdspartneres øjne. Meget tyder altså på, at Maitouraré Bako på intet tidspunkt i projektets implementering har været indstillet på at referere til projektchefen og GtUs tovholder. Dette til trods for, at han fra starten har været dybt involveret i udvikling af projektidé, set-up og projektdokument. Samtidig var han gjort bekendt med projektets kontrolprocedurer, og han havde underskrevet en aftale om implementering af projektet. Ud fra de tidligere erfaringer med samarbejdet mellem Maitouraré Bako og GtUs tovholder var der intet, der kunne afsløre, at tingene ville udvikle sig, som de gjorde. Andre problemer, relateret til projektets set-up, samarbejde, kommunikation og ledelse Projektet har haft en række andre problemer, der ikke ville have ført til projektets tidlige lukning, men dog har haft betydning for, hvordan tingene har udviklet sig. Dels har der været projektchefens manglende kapacitet. Dels er der forholdet til samarbejdspartneren I&A. Projektchefen Da Maitouraré Bako havde mange kasketter (han var direktør i Goondal Tours, han var ansat i projektet som koordinator for turisme, og han var leder af I&As nyoprettede Niamey-afdeling), vurderede vi, at der var behov for at hente en projektchef ind 'udefra' for at sikre transparensen i projektets gennemførsel. Et af projektchefens ansvarsområder var at rapportere til GtU. Et andet var at håndtere projektets budget, sikre, at projektets midler blev anvendt i overensstemmelse med retningslinjer, og at regnskabet var korrekt. Et tredje var at give sparring til Maitouraré Bako i sit virke som direktør for Goondal Tours. Projektchefen havde tilsyneladende svært ved at forstå sin rolle. Det gjorde rollefordelingen udadtil utydelig. Sparringsaspektet fungerede ikke, i stedet for havde de to delt ansvarsområder i mellem sig, og undgik at blande sig i hinandens områder. Desværre fungerede kontrolaspektet (vedr. budget, kontrakt o.s.v.) heller ikke. Maitouraré Bako præfinansierede sine aktiviteter og udgifter, og det betød, at han rent faktisk styrede projektet: han behøvede ikke at diskutere sine beslutninger med nogen. Dette er kommet frem igennem samtaler med bogholderen under missionen og per telefon med tovholderen. Bogholderen har været meget frustreret og meget ked af den måde, pengesagerne er blevet håndteret på. GtUs monitorering er foregået via den aftalte afrapportering, som var på månedsbasis i det første semester. Opfølgning på den månedlige afrapportering har været tidskrævende for GtU, ikke mindst p,g,a. projektchefens meget ringe effektivitet. Rapporterne var forsinkede og af meget tynd kvalitet. Projektchefen erkendte denne ineffektivitet og bad os om at være tålmodige. Samtidig gav han udtryk for, at han så den sparring, han fik fra GtUs tovholder, som kvalitetssikring. Projektchefen var altså interesseret både i at samarbejde og i at lære, men kunne desværre ikke løfte den opgave, han var ansat til. Herudover har det vist sig, at han gav Maitouraré Bako meget større økonomisk ansvar end aftalt; dette blev først opdaget, da der var foregået svindel med bilkøbet. Projektchefens bevæggrunde for at handle på denne måde finder vi desværre aldrig ud af, da han døde i slutningen af december Forholdet til I&A For så vidt angår forholdet til I&A og organisationens rolle i projektet, har det været et problem, at I&A ikke har levet op til sit ansvar for monitorering, budget- og regnskabskontrol. Organisationen var kun minimalt engageret i projekts korte løbetid. Et større aktivitetsniveau fra I&As side kunne have bragt klarhed over svindelsagen hurtigere og have nedbragt mængden af uklarheder i regnskaberne. Det er dog langt fra Bilag 10 januar

8 sikkert, at de ville have kunnet forhindre svindelen, men selve afklarings- og lukkefasen kunne måske være sket hurtigere og mere gnidningsløst. Desværre må vi jo erkende, at det fremgår af den ene af to missionsrapporter, at I&A ikke følte noget særligt ejerskab til projektet og derfor heller ikke følte noget større ansvar. Det fremgår desuden, at I&A oplevede, at projektets set-up gjorde det svært for dem at leve op til deres ansvar som projektholder. Dette er udsagn, vi i GtU må tage alvorligt, så vi kan arbejde for at modvirke lignende svagheder i fremtidige projekter. De kan jo desværre nok aldrig helt undgås, da alene spørgsmålet om, hvem der bringer de økonomiske midler ind i projekter og på hvilke vilkår, risikerer at mindske følelsen af ejerskab over processer og projekter hos partnere i tredje verdens lande. Kommunikationen med I&A har sidenhen vist, at de var klar over de problemer, der ville opstå for projektet, men da de selv havde været udsatte for mange anklager fra Maitouraré Bakos side (om at de marginaliserede ham, osv.), ønskede de ikke at blande sig. For dem var det magtpåliggende, at Maitouraré Bako ikke skulle kunne bebrejde dem, at have trukket i trådene eller påvirket GtU og det forklarer deres passivitet i en verden, hvor det vrimler med rygter. Det er vores indtryk, at det nu både i I&A og i Foulatari (projektets vigtigste samarbejdspartner) står klart, at Maitouraré Bako er ansvarlig for svindel i forbindelse med bilkøbet og dermed bærer ansvaret for projektets lukning. Det er i sig selv et vigtigt resultat ikke mindst i vores samarbejdspartners øjne. 4. Opnåede mål og resultater Gør i punktform rede for om indsatsens har nået de mål som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.5). Gør i punktform rede for om indsatsens har nået de resultater/virkninger som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.6). Projektet, hvis aktiviteter startede i juni-juli 2009, har været i krise siden udgang af oktober. Fra da af nedlagde Projektrådgivningen forbud mod at overføre flere midler til projektet, og alle aktiviteter har været på standby fra midt i november. Projektet har således kun fungeret i 4-5 måneder. Det er meget kort tid for at udtale sig om effekten. Status på mål og delmål. Delmål 1: Lokalbefolkningen i interventionsområdet kender til sit turistmæssige potentiale og udnytter det socialt og økonomisk bæredygtigt. Succeskriterier: - Lokalbefolkningen udviser begejstring ved turistbesøgene og tager godt imod turisterne. - Lokalbefolkningen føler sig respekteret (intet tiggeri, den hvide skal ikke partout plukkes for penge). - Dialogernes kvalitet forbliver høj (ægte kommunikation under dialogmøder, deltagerne gentager ikke blot noget, de har lært at sige). - Befolkningen kommer med forslag til innovationer og forbedringer, direkte såvel som indirekte igennem byrådet eller organisatoriske strukturer oprettet af projektet. - Mindst 10 kvinder leverer produkter til salgsboden i Maïné-Soroa. - Mindst 5 kvinder sender produkter til Niamey og/eller Danmark. Status på delmål 1: Med udgangspunkt i de tre første succeskriterier, som har fokus på befolkningens reaktioner på turismeaktiviteter, kan vi konstatere, at der fra målgruppen er blevet givet klart udtryk for, at de ønsker fortsat at være med i et turismeinitiativ med eller uden Goondal Tours. Der har været en gruppe af sted på 14 mennesker (nybagte studenter og deres lærere), som har opholdt sig i Foulatari i 20 dage og opført en sovesal for skoleelever. De er blevet godt modtaget af beboerne i Foulatari og af wodaabeerne i Kaoumaram, som inviterede dem til deres rituelle festligheder (Kaoumaram var Bilag 10 januar

9 hovedlokaliteten for GtUs første projekt sammen med I&A, Sameksistens i Kaoumaram). De er også blevet vel modtaget af kvinderne i Zinder, som bød til dans og festmåltid. De øvrige kriterier vil blive kommenteret under status for resultaterne. Som konklusion kan man sige, at lokalbefolkningen er begejstret. De ønsker, at turismen udvikles, og vil gerne tages i betragtning i turprogrammerne. At få besøg af turister og europæere giver stolthed og håb. Delmål 2: Der er i Niger en bedre forståelse for turismens potentiale som udviklingsgenerator til gavn for lokalsamfundet og dialogturisme er anerkendt som bæredygtig vej. Succeskriterier: 1) Turisme indgår i Foulatari- og Maïnékommunernes udviklingsplaner. Planerne bærer præg af, at begge kommuner har udarbejdet kriterier om bæredygtig turisme og forstår dens fordele og begrænsninger. 2) Der er etableret en festivaluge i det østlige Niger (dette er et brændende ønske hos Foulatari kommune og Maïné borgmester, da det sætter turisme på den politiske dagsorden) i samråd med alle interessenter, d.v.s. byråd, høvdinge og lokale ledere (som repræsenterer befolkningen) samt ministeriet for turisme i Niger. 3) Der er skabt et forum (i Niamey), hvor alternativ turisme (bæredygtig, solidarisk, dialogturisme) bliver diskuteret. Dette forum udgøres af turoperatører og aktører af civilsamfundet i Niger. Turoperatørerne har udviklet nogle fælles kriterier for bæredygtig turisme. Status på delmål 2: Ad Succeskriterium 1) Projektets korte levetid tillader ikke at vurdere, hvordan de to kommuner i det østlige Niger, Foulatari og Mainé, ville have reageret på projektets indsats. Ad 2) M.h.t etablering af en festival: de indledende skridt til etablering af en festival var blevet taget. Processen omkring inddragelse af kommunerne er ikke belyst i aktivitetsrapporterne, men vi kan se, at der var aftalt et møde i Diffa om dette. Ad 3) Konceptet dialogturisme blev præsenteret på den reception, der blev holdt for at lancere projektet i juni sidste år. Det blev godt modtaget af turoperatørerne, der godt kunne se det visionære i et koncept, der gør det muligt at markedsføre et hvilket som helst hjørne af Niger som noget særligt uanset fravær af landskabelige eller historiske seværdigheder. De første skridt til dannelse af et netværk af turoperatører og andre aktører er blevet taget med afholdelse af to møder. Tilsyneladende er det ikke de mest relevante aktører, der blev inviteret, idet der var et ret stort overlap med den allerede eksisterende samling af aktører indenfor turisme, ANPTH, som udover hotelejere samler større turoperatører. Måske derfor har deltagerne allerede ved det andet møde givet udtryk for, at de ikke kunne se formålet med dannelse af dette netværk. Dette bliver ikke diskuteret i projektets aktivitetsrapporter, men blot nævnt. Man får derfor indtryk af, at der ikke er opbakning til strategien fra turismekoordinatoren (som også er Goondal Tours). For Goondal Tours er det givetvis mere interessant at pleje omgang med veletablerede turoperatører og med ministeriet end med mindre turoperatører, der også kæmper om opmærksomheden og turisterne. Netværksdannelse af små turoperatører med henblik på at skabe en slags civilsamfund er et godt eksempel på divergerende synspunkter mellem GtU og Niger m.h.t. projektstrategien. Denne divergens er først kommet for dagen under implementering af projektet og kun indirekte uden at blive formuleret. Under det afsluttende projektformuleringsbesøg i 2008 var der tilsyneladende enighed mellem GtU og Goondal Tours om relevansen af at danne et netværk med mindre turoperatører med interesse for Bilag 10 januar

10 dialogturisme. Der var tilsyneladende også enighed om, at det ikke var relevant at inddrage ANPTH i højere grad, end det var nødvendigt for at berolige dem om, at projektet ikke var ude på at forstyrre eksisterende turismeaktiviteter. Samt om at projektets og dialogturismens forventede omfang ville gøre det uinteressant for ANPTH. GtU står derfor uforstående overfor, at Maitouraré Bako som projektkoordinator og direktør for Goondal Tours alligevel valgte medlemmer af ANPTH som målgruppe for netværksdannelsen. Delmål 3: Der er i vestlige lande et øget kendskab til Niger som turistdestination og til dialogturisme som en bæredygtig og respektfuld måde at drive turisme på og bidrage til udvikling. Succeskriterier: - Niger er blevet en turistdestination i Danmark. Et stigende antal danske turister besøger Niger; mindst to ture årligt fra Danmark. - Goondal Tours (og netværk) er repræsenteret med PR-materiale på alle rejsemesser, som det nigerske ministerium for turisme inviteres til at deltage i. - Goondal Tours har et partnerskab med mindst ét rejsebureau i fransktalende lande og ét i Danmark. - Goondal Tours er i stand til at varetage alle funktioner i forbindelse med planlægningen af turene (beskrivelse af turen, budgetlægning, kontakt til rejsebranchen, koordinering og afholdelse af turen). - Goondal Tours samarbejder med internationale rejsebureauer på egne præmisser og ud fra egne kriterier om socialt bæredygtighed. De imødekommer samtidig branchens krav. - Goondal Tours har et varieret produktudbud med flere programmer. - Antallet af turister, der rejser til Niger, er steget. - Niger bliver omtalt positivt i internationale medier. - Partnerskaber og venskabsbånd imellem nordboere og nigere er opstået som følge af dialogture. - Dialogerne under turene har betydning for udvikling af projektforslag. - En debat om social og kulturel bæredygtighed er sat i gang i Danmark. Dialogturisme bliver diskuteret som koncept blandt rejsebureauer og andre aktører indenfor rejsebranchen, og der arbejdes med at definere kriterier for certificeringen af konceptet (fokus på kommunikation og ikke kun på afkast). - Hver femte dialogturist involverer sig aktivt i Afrika-debatten eller støtter op om dialogturisme på anden vis efter hjemkomsten. Status på delmål 3: I løb af den korte projektperiode er dialogturisme blevet mere kendt som koncept. En lille gruppe mennesker i Danmark tilhørende forskellige NGOer eller på individuel basis er begyndt at interessere sig for dialogturisme som en form for anderledes turisme. Gruppen, som er blevet igangsat af Isabelle i foråret 2009, har holdt 2 møder indtil videre. En rejse til Gambia med undertitlen dialogturisme er blevet gennemført af et af medlemmerne i januar 2010, og en hjemmeside er blevet til. Planen fremover er at arbejde sig ind på en fælles definition af dialogturisme ( de 10 dogmer ) med henblik på enighed om og evt. certificering af begrebet. Niger som turistdestination er desværre påvirket af den negative omtale, som både Niger og Mali har fået i løbet af det sidste år. Al-Qaeda har taget ansvar for flere kidnapninger i de to lande. I Danmark har det medført, at Udenrigsministeriet fraråder rejser til Niger. Da projektet blev planlagt og gik i gang, var der kun tale om at fraråde rejser til det nordlige Niger (i forbindelse med tuaregoprøret), hvilket netop talte for at udvikle turisme i andre dele af Niger. Vi har talt om problemet med Afrikakontoret og foreslået, at UM kunne formulere sin indstilling på en anden måde, så det ikke så kategorisk hedder sig, at UM fraråder alle rejser til Niger uden i øvrigt at give nogen baggrundsinformation. Der er ikke, siden krisen startede, blevet fulgt op på dette hverken i Niger eller i Danmark. Et af succeskriterierne angik dialogturisternes adfærd, når de var tilbage i Danmark. Gymnasielærer J.F. Tronche, der var i Foulatari med sine studerende og sit byggeprojekt, er i hvert fald fast besluttet på at gentage succesen. Han opretholder kontakten til Foulatari kommune og til I&A. Han er blevet aktivt medlem af GtU og blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i Mange succeskriterier gjaldt selve Goondal Tours succes og promovering af Niger. Med lukningen af projektet er Goondal Tours overlevelse blevet meget usikker. De aftaler med danske rejsebureauer, som Goondal Tours har haft igennem Goondal.dk (Isabelle Grignon) inden godkendelse af projektet, er afbrudt. Samarbejdet mellem Bilag 10 januar

11 Goondal Tours og Goondal.dk er ophørt, og eventuelle ture til Niger vil ikke blive gennemført sammen med Goondal Tours. Status på de forventede resultater: En lang række resultater var knyttede til hvert delmål. Efter kun 4-5 måneders indsats er det svært at vurdere, hvad der er kommet ud af det. R 1.1: Lokalbefolkningen i de forskellige interventionsområder har udviklet turismerelaterede aktiviteter, der valoriserer den lokale kultur på en bæredygtig måde. Dette resultat er ikke blevet nået, og processen hertil er ikke for alvor blevet indledt. R 1.2: Lokale ressourcepersoner er blevet oplært og trænet i dialogturisme (kommunikation, tolkning, guidning, madlavning). Den første workshop måtte aflyses, og processen er således ikke for alvor begyndt. R 1.3: En salgsudstillingsbod i Maïné-Soroa er permanent forsynet med varer. Der er en god forståelse for markedsmekanismer og -betingelser og for differentiering af vareudbud og kvalitet alt efter det marked, det rettes imod (bushmarked, Niamey, eksportmarked). Processen nåede lige at blive indledt; salgsudstillingsboden er blevet opført. R 1.4: Lokalkomiteer samarbejder med kommunalråd i Foulatari og med Goondal Tours om udvikling af lokalturisme. Der er konsensus om, hvordan lokalt ejerskab skal sikres, og turismen udvikles. Dette er ikke blevet indledt, men sensibilisering har fundet sted på samtlige lokaliteter. R 1.5: Lokalbefolkningen har været inddraget i beslutningsprocessen omkring oprettelse af en Østniger festival (et pendant til festivaler andre steder i Niger, som fx Cure Salée ved Ingall). Kvægavlere såvel som de traditionelle myndigheder har været med til at fastsætte betingelser og vilkår omkring festivalen. Dette er ikke blevet nået, men de første skridt er blevet taget, idet der har været holdt møder med befolkningen. R 2.1: Turisme indgår i Foulatari- og Maïnékommunernes udviklingsplaner. Disse bærer præg af at kommunerne har udviklet kriterier omkring bæredygtig turisme, socialt, økonomisk og miljømæssigt. Dette er ikke blevet nået, men processen er indledt, idet der var planlagt møder med både præfekturet og byråd. R 2.2: Der er etableret en festivaluge i det østlige Niger i samråd med alle interessenter: byråd, høvdinger og lokale ledere, og turismeministeriet. Information om festivalugen fremgår af ministeriets informationsmateriale og hjemmeside, og festivalen annonceres i de nationale medier. Dette er ikke blevet nået, men de første skridt er blevet taget. R 2.3: Der er et forum for debat om bæredygtig turisme i Niamey, hvor turoperatørerne diskuterer promovering af en lokalforankret turisme i Niger, der bidrager til udvikling. Der har ikke været opbakning til strategien blandt de større, mere eller mindre veletablerede turoperatører, som blev kontaktet af projektet. R 2.4: Goondal Tours har udviklet en strategi rettet mod det hjemlige marked (turister indenfor Niger tager også på dialogtur til det østlige Niger med Goondal). Dette er ikke blevet nået. Bilag 10 januar

12 R 3.1: Goondal Tours har den kapacitet og de ressourcer, der skal til for at samarbejde med internationale rejsebureauer ud fra egne kriterier om social bæredygtighed, samtidig med at branchens krav imødekommes. Der har fra Goondal Tours side været mere fokus på at sikre sig adgang til ressourcerne end på at opbygge kompetencer. R 3.2: Flere turister vælger Niger som rejsedestination og der er afsætning på dialogture til Niger: mindst 2 ture om år fra Danmark og to fra Québec. Goondal Tours har et diversificeret produktudbud. Dette er ikke blevet nået. R 3.3: Turismetilgang fra Québec bliver påvirket af, at Fulatari kommune har fundet en tvillingekommune i Québec. Dette er ikke blevet nået. R 3.4: Goondal Tours deltager i netværk og internationale møder omkring bæredygtig/solidarisk turisme i Niger og er blevet en reference. Dette er ikke blevet nået. R 3.5: Niger bliver omtalt positivt i internationale medier (fx fremhæves skønhed, gæstfrihed og tolerance). Dette er ikke blevet nået. R 3.6: Partnerskaber og venskabsbånd imellem danskere og nigere er opstået som følge af dialogture. Flere af dialogturisterne støtter op om initiativet efter hjemkomsten. Dette er lykkedes i det eneste gennemførte besøg arrangeret af J.F. Tronche. R 3.7: En debat om social og kulturel bæredygtighed er sat i gang i Danmark. Dialogturisme bliver diskuteret blandt rejsebureauer o.a. aktører mhp. certificering af konceptet. Dette er delvis blevet sat i gang i Danmark. 5. Kapacitetsudvikling og partnerskab Gør særligt rede for hvordan indsatsen har bidraget til kapacitetsudvikling og styrkelse af partnerskab. Projektet har bidraget til kapacitets udvikling og styrkelse af partnerskabet ved at tydeliggøre hver partners selvforståelse og antagelser. Hvis samarbejdet imellem I&A og GtU fortsætter i fremtiden, vil denne proces have hjulpet på den indbyrdes forståelse og dannet et bedre grundlag for samarbejde. Der vil under ingen omstændigheder blive tale om yderligere samarbejde med Maitouraré Bako og Goondal Tours. GtU har haft to projekter sammen med samarbejdspartneren I&A, begge finansieret af Projektpuljen: Sameksistens i Kaoumaram ( ) og nærværende turismeprojekt. Første projekt blev en succes, andet projekt måtte lukke kort efter start. Vi har spurgt os selv, hvad har forskellene været på partnerskabet i de to projekter? En sammenligning viser karakteristiske forskelle og ligheder i den nigerske samarbejdspartners tilgang til samarbejdet: Begge projekter byggede på én hovedpersons indsats og motivation. Denne person, Mataram Banty i første projekt og Maitouraré Boukary Bako i andet, har været dybt motiveret af hver især sit projekt. I begge tilfælde så vedkommende projektet som en mulighed for at opnå social anseelse og anerkendelse indenfor sit samfund. Dette var for begge hovedpersoner en stærk motivationsfaktor, og de fremstod Bilag 10 januar

13 begge som ejer af projektet, den, der gav projektet sjæl, men også den, der fik prestige og magt igennem projektet. I det første projekt samarbejdede hovedpersonen med GtUs repræsentant. Mataram Banty gik aktivt ind i denne samtalende relation, hvor projektets opfølgning fandt sted igennem en permanent udveksling mellem hende og tovholderen i Danmark bl.a. per telefon. Hun udviste respekt for GtUs repræsentant og herigennem for den organisation og de spilleregler, som repræsentanten repræsenterede ikke ved altid at sige ja, men ved at gå i dialog. Hun havde forståelse for at implementeringen af projektet ikke alene var I&As ansvar, men også GtUs. I andet projekt var hovedpersonen afvisende overfor råd og coaching, som blev opfattet som indblanding. Han modarbejdede tovholderen ved at skabe modvilje mod hende i Niger som i Danmark, hvor han forsøgte at vinde gehør hos det øvrige GtU ved at mistænkeliggøre hende. I det første projekt blev der diskuteret, når parterne var uenige, og I&A oplevede gang på gang, at GtUs repræsentant var åben og villig til at ændre på projektstrategi og til at revidere budgettet, når blot der blev lagt argumenter på bordet. I det andet projekt blev der ikke diskuteret. Projektets vilkår blev opfattet som udtryk for tovholderens eget magtrum, og når svaret fra GTU igennem hende var nej (f.eks. til at købe to gamle biler frem for én ny), blev der i stedet arbejdet med skjulte dagsordner. I det første projekt fandt hovedpersonen og de andre medarbejdere indenfor I&A det berettiget, at der blev stillet krav til dem, og de erkendte, at der kom læring ude af denne styring og ikke kun kontrol. I det andet projekt blev alt opfattet som negativ kontrol, og GtU oplevede ikke, at den nigerske partner var åben for læring. I begge tilfælde var der forud for indsendelse af projektansøgning tilsyneladende konsensus om projektet, i hvert fald i hovedtræk. Den endelige udformning, som projektet har fået, afspejler selvfølgelig i højere grad GtUs syn på god udvikling og meningsfyldt partnerskab end vores samarbejdspartners syn (civilsamfundsstrategi, good governance, læring hører mere til vores dagsorden end til deres). Men vi er en frivillig organisation, vi tror på solidaritet, tillid, forandring igennem læring, og læring igennem handling. Og vi leverer rigtig mange frivillige arbejdstimer på dette alter. Har vi haft for travlt? Måske. Men dertil skal siges, at vi har følt os presset af vores samarbejdspartner, som satsede økonomisk på GtUs projekter for at komme videre. Dette gælder for Goondal Tours og for I&A. Der er ingen tvivl om, at I&A i Mainé også har følt sig presset til at sige ja til turismeprojektet. Men de sagde intet om, hvad deres forbehold gik ud på, kun at de havde begrænsede interesser i dette projekt. Der blev ikke talt om en generel utryghed ved projektets set-up, men stillet spørgsmålstegn ved at give størstedelen af beslutningskompetencen til projektets forankring i Niamey, hvilket kun ville bringe en begrænset gevinst til I&As hovedkvarter. Der blev ikke diskuteret muligheden for et andet set-up eller andre mekanismer, der kunne sikre en bedre kontrol over ressourcerne. Og netop derfor var det for GtU mere betryggende med et set-up, hvor det var projektchefen, der kontrollerer ressourcerne sammen med bogholderen, end et set-up hvor det var I&A-Mainé, langt borte fra Niamey og uden egentlige interesse i projektet, der havde den daglige kontrol. Desuden er det ikke ualmindeligt, at en projektchef er den budgetansvarlige. Projektchefen havde mange års erfaring indenfor udviklingssektoren langt mere end I&A. Kunne vi have sørget for et bedre set-up? Ville det have hjulpet med en anden projektchef? Vi i GtU er af den holdning, at Maitouraré Bako var fast besluttet på at snyde. Han ville bruge pengene på den måde, som han mente var hensigtsmæssig, og uden at spørge. Det gik galt, fordi han troede, det kunne lade sig gøre. Kunne vi have sørget for et bedre monitoreringssystem, hvor I&As rolle havde været bedre defineret, formaliseret og operationaliseret? Sikkert! Vi forstod desværre for sent, at en del af I&As tilbageholdenhed overfor projektet skyldtes, at de ikke havde fået pålagt et veldefineret ansvar i forbindelse med afrapportering af os. De skulle selv organisere det med projektchefen og bogholderen, og de gjorde det ikke. Bilag 10 januar

14 Kunne vi have sørget for en tættere opfølgning i projektstart, f.eks. ved at påregne en udstationering under de første seks måneder? Det ville sikkert have gjort en forskel. Men hvordan stemmer det overens med vores værdier indenfor GtU? Og hvor meget ville det have fordyret projektet? Derudover planlagde vi endnu et projektsamarbejde med I&A, der ville have betydet en langt større tilstedeværelse af GtU-medlemmer i både Mainé og Niamey allerede fra forår Lukningen af projektet har været meget arbejdskrævende for GtU, men også for I&A-Mainé, som er blevet afkrævet handling og handlekraft, ikke mindst i forbindelse med opfølgning af den tilbagebetalingsaftale vedr. bilen, der blev lavet under GtUs mission imellem Maitouraré Bako, I&A og GtU. Den måde, hvorpå I&A er gået ind i tingene på det sidste, har vist, at der er sket noget i I&As opfattelse af samarbejdet. De påtager sig et større ansvar og er gået aktivt ind i opklaring af forløb og færdiggørelse af regnskaber m.m. Forløbet har vist, at GtU er i stand til at mobilisere en større kreds af medlemmer til at indgå i et påkrævet opfølgningsarbejde. Straks mistanken om svindel blev konstateret i slutningen af oktober 2009 engagerede GtUs nedsatte arbejdsgruppe sig i processen. En indsats, der har fungeret under hele krisen, hvor 4-8 medlemmer løbende har været tilknyttet og påtaget sig et medansvar i forhold til at finde konkrete løsninger. Der er afholdt talrige møder og gjort meget for at kommunikere information og løsningsforslag ud, så samarbejdet kunne effektiviseres og alle beslutninger træffes i fællesskab i tråd med GtUs filosofi. Vi er nu i gang med en bearbejdelse af vores erfaringer. Også dette vil udvikle GtUs kapaciteter til at håndtere problemer i samarbejdet med partnere i Syd, og dette vil uden tvivl påvirke vores måde at gå ind i partnerskaber på frem over. 6. Projektrelateret oplysning (Udfyldes kun hvis der har været budgetteret med projektrelateret oplysnings arbejde) Beskriv i punktform de gennemførte aktiviteter. Gør rede for om oplysningsarbejdet har nået de mål der er beskrevet i ansøgningen. Der er blevet løbende informeret om projektet i GtUs tidsskrift Projekt & Kultur; Der er skrevet om turen og om opholdet i Foulatari på Marselisborg Gymnasiums hjemmeside og på EMU: GtU har deltaget i det Vestafrikanske Marked i Århus sammen med Goondal Tours i august Der er omtale af dialogturisme og Goondal i artiklen Afrika ligger i Århus i Århus Stiftstidende: Vi har med vores projektrelaterede oplysning opnået, det vi ville og kunne opnå på den korte tid. Indsatsen for at promovere Niger som rejsedestination er til gengæld blevet nedtonet som følge af krisen, dels fordi der var en vis usikkerhed omkring samarbejdet med samarbejdspartneren, dels fordi krisen har medført et ekstremt højt arbejdspres for GtU, så der har ikke været tid til promovering af Niger. 7. Regnskabsresumé Bilag 10 januar

15 Samlet budget: d.kr Faktisk forbrugt: d.kr Uforbrugte midler: d.kr I beløbet indgår hhv. kr vedr. aktiviteter i Niger og kr vedr. bilkøb, som revisoren i Niger ikke finder støtteberettiget pga. besvigelser. GtU anmoder om at beløbet godkendes samtidig med aflæggelsen af regnskabet, og at beløbet forsøges inddraget, jf. den indgåede tilbagebetalingsaftale, der er indgået med den ansvarlige for bilhandelen. Den erhvervede bil er sat til salg, men endnu ikke solgt. Eventuel salgspris for bilen er ikke indeholdt i regnskabet.*) *) det bemærkes at bilen efterfølgende er solgt for kr., som formindsker tabet i forhold til ovenstående. 8. Justeringer og ændringer af budgettet Angiv hvis der er foretaget justeringer af budgettet eller overført midler fra budgetreserven. Eventuelle justeringer skal begrundes. Der blev i forbindelse med konstateringen af svindlen med bilkøbet foretaget justeringer i budgettet, som blev accepteret af Projektrådgivningen med enkelte bemærkninger, hvortil GtU har fremsendt yderligere begrundelser. Der er ikke overført midler fra budgetreserverne idet der længe før planlagt ophør blev stoppet for yderligere forbrug. I forhold til det oprindelige budget er eneste overskridelse omkring projekttilsyn, som ender med et forbrug på ,68 kr. mod oprindeligt budgetteret kr. Dette skyldes at der efter aftale med Projektrådgivningen som afslutning på projektet blev sendt en dansk mission til Niger samtidig med at der blev antaget en lokal konsulent. Udgiften har været højere end det oven for anførte, men da Projektrådgivningen godkendte et lavere beløb end ønsket, har GtU finansieret kr. af missionen. Såfremt det er muligt, ønsker GtU at dette beløb indregnes i det samlede regnskab. Det skal samtidig bemærkes at der samtidig ikke er anvendt midler til evaluering, hvortil oprindelig var afsat kr.; evalueringen blev foretaget ved tilsynsrejsen. I forhold til enkeltposter er lokal revision i Niger blevet dyrere end først forventet, idet revisoren i Niger har foretaget ekstraordinære og udvidede revisioner i forbindelse med uregelmæssighederne, hvorfor denne post overskrides med ca kr. I forhold til det reviderede budget er det samlede forbrug lidt mindre end budgetteret, knap kr., hvilket primært skyldes færre udgifter til lokale medarbejdere (ca kr.) og tilsyn (ca kr.) end budgetteret. I modsat retning trækker lidt øgede udgifter til lokal administration (ca kr.) og merudgifter til opfølgning af feltaktiviteter ca kr. På nuværende tidspunkt er revision skønnet til de budgetterede kr.; dette tal reguleres sammen med administrationsbidraget når den endelige udgift til revisionen er kendt. 9. Andre bemærkninger Bilag: 1) GtUs bemærkninger til HUC s mail af 7. april 2010 til Erik Vithner. 2) Mail af 27. september 2010 fra NGO-I&A til GtU om opfølgningen af tilbagebetalingsaftalen. Bilag 10 januar

16 Bilag 10 januar

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere