VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10

2 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg (F.U) 6 Hovedbestyrelse (H.B.) 7 Sendemandsmøde (S.M.) 8 Økonomi 9 Dagsorden 10 Æresmedlemmer 11 Opløsning af foreningen Forretningsorden Love for Jubilæumskonto Side 2 af 10

3 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING i det følgende kaldet T. R. S. - Dens hjemsted er landsformandens adresse. T.R.S. er stiftet den 1. juli Fra den 10 august 1952 omdannet til en sammenslutning af lokalafdelinger. 2 Formål T.R.S. er landsforening for lokale telegraf-soldaterforeninger og har til formål at støtte disse i arbejdet med at samle tidligere og nuværende telegraf-soldater i lokalafdelinger, for derved at knytte venskaber og vedligeholde minder fra soldatertiden. Støttemedlemmer kan optages, fx enker efter medlemmer og andre med tilknytning til T.R.S. og eller Forsvaret. Støttemedlemmer opnår ingen anciennitet og har ingen stemme- og valgret. 3 Medlemsforhold Stk. 1 Som medlem i T.R.S. kan optages enhver lokalafdeling, der opfylder betingelserne i nærværende vedtægter. T.R.S. eller lokalafdeligerne kan ikke underlægges andre foreninger eller organisationer. T.R.S. eller lokalafdelingerne må ikke være partipolitiske eller tage stilling til religiøse spørgsmål. Lokalafdelingernes vedtægter må ikke være i modstrid med T.R.S. s vedtægter. Stk. 5. Opfyldes de vedtægtsmæssige eller økonomiske forpligtelser ikke, kan sendemands mødet foretage eksklusion. Vedtagelse af eksklusion kræver 2/3 stemmes majoritet. Stk. 6. Udmeldelse af T.R.S. kan kun ske skriftligt med tre måneders varsel til en 1 januar. Kontingent skal være fuldt indbetalt. Stk. 7. Udtrådte lokalafdelinger har ikke krav på T.R.S. s aktiver. Side 3 af 10

4 Stk. 8. Personligt medlemskab kan tildeles æresmedlemmer af landsforeningen samt medlemmer boende i udlandet. T.R.S. består af lokalafdelinger, i hvilke enhver der har eller forretter tjeneste ved telegraftropperne, kan optages. Ethvert tvivlsspørgsmål med hensyn til optagelse af medlemmer forelægges for og afgøres af hovedbestyrelsen, men medlemmet kan på første sendemandsmøde kræve sin ret til medlemskabet sat til diskussion og afstemning. Oprettelse af nye lokalafdelinger sker ved henvendelse til T.R.S s hovedbestyrelse. Når vedkommende afdeling har modtaget godkendelse, er den optaget og har dermed stemmeret. Lokalafdelingerne skal holde forretningsudvalget underrettet om eventuelle lovændringer. Aktiviteter T.R.S afholder årligt jubilarstævner. 4 T.R.S lader fremstille souvenir- og nostalgieffekter. Lokalafdelingerne aftager emblemer, nåle, mærker m.v. hos T.R.S T.R.S. udgiver medlemsbladet TELEGRAFKUREREN. Bladets udgivelse ledes af et bladudvalg, valgt på sendemandsmødet. Udvalget består af indtil 5 medlemmer og 1 suppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen. Bladudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 5. Redaktøren er medlem af forretningsudvalget. Stk. 6. Redaktøren er ansvarlig overfor presseloven. Side 4 af 10

5 Medlemsbladet - TELEGRAFKUREREN - udsendes op til 6 gange årligt og tilgår hvert medlem af T.R.S. Bladets udgiver er T.R.S., der ejer bladet. Den daglige ledelse ligger hos bladudvalget, medens det økonomiske hovedansvar påhviler hovedbestyrelsen. Redaktionen slutter 1 måned før bladets udgivelse. Forretningsudvalg 5 T.R.S. s daglige ledelse udgøres af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget herefter kaldet F.U. - består af 5 medlemmer. 1. Landsformand 2. Landskasserer 3. Landssekretær 4. F.U. medlem 5. Redaktør af TELEGRAFKUREREN F.U er i den daglige ledelse ansvarlig overfor hovedbestyrelsen, herefter kaldet H.B. F.U. kan nedsætte arbejdsudvalg, når den finder det påkrævet. Et F.U. medlem kan ikke også være H.B. medlem. 6 Hovedbestyrelse H.B. består af en repræsentant fra hver lokalafdeling. H.B. medlemmet vælges på disses generalforsamlinger. Navn og adresse meddeles straks til landssekretæren. H.B. konstituerer selv 1. og 2. viceformand. H.B. afholder minimum eet møde om året, der afvikles i januar. H.B. mødet består af H.B. og F.U. H.B. medlemmer har tale- og stemmeret. Side 5 af 10

6 F.U. medlemmer har taleret. Stk. 5. Referat af mødets forhandlinger og vedtagelser sendes til alle fremmødte repræsentanter for lokalafdelingerne, dog udelades navn for indstilling til pokal og medaljer. 7 Sendemandsmøde T.R.S s øverste besluttende myndighed er sendemandsmødet herefter kaldet S.M. S.M. består af sendemænd valgt af den enkelte lokalafdeling. Hver sendemand har 1 stemme. Antallet af sendemænd fra den enkelte lokalafdeling bestemmes af medlemstallet opgjort ved lokalafdelingens seneste ordinære generalforsamling. Lokalafdelingerne må maksimalt deltage med det antal sendemænd, medlemstallet berettiger til: 2 sendemænd for medlemstal indtil 50 3 sendemænd for medlemstal mellem 51 og sendemænd for medlemstal mellem 101 og sendemænd for medlemstal over 200 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 5. Kun sendemænd, der er anmeldt til landssekretæren senest 4 uger inden S.M. har stemmeret En lokalafdeling kan sende suppleanter for tilmeldte sendemænd. Stk. 6. En lokalafdeling, der er i kontingent restance ved S.M. s begyndelse, har ikke stemmeret. Stk. 7. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning. På begæring af bare een sendemand, skal afstemningen foregå skriftligt. Stk. 8. Ethvert forslag vedtages ved simpelt flertal, medmindre andet er fastsat i Ved stemmelighed bortfalder forslaget. vedtægterne. Stk. 9. Vedtægtsændring kræver 2/3 majoritet. Stk. 10. Kun S.M. kan træffe beslutninger vedrørende: Side 6 af 10

7 1. Valg af F.U. medlemmer 2. Optagelse og eksklusion 3. Godkendelse af næste års budget 4. Valg af sted for næste års sendemandsmøde 5. Ændringer af vedtægter og forretningsorden 6. Langtidsplan Stk. 11. Sendemandsmødet afholdes i maj måned og indkaldes skriftligt med angivelse af den foreløbige dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 6 ugers varsel, direkte til lokalafdelingerne eller gennem medlemsbladet. Stk. 12. Indkomne forslag skal være landssekretæren i hænde senest 5 uger før S.M. s afholdelse. Forslag kan stilles af såvel lokalafdelingerne som medlemmer. Stk. 13. Dagsorden med indkomne forslag samt formandens beretning tilstilles sendemændene direkte, eller gennem lokalafdelingerne senest 14 dage før S.M. s afholdelse. Stk. 14. Ingen kandidat som ikke er til stede, kan bringes i forslag, medmindre skriftligt tilsagn foreligger. Stk. 15. S. M. mødets forhandlinger og vedtagelser optages på bånd og referat, der underskrives af dirigent og landsformand, sendes alle lokalafdelingers formænd Stk. 16. Referat offentliggøres i TELEGRAFKUREREN s førstkommende nummer efter S.M. Stk. 17. Ekstraordinært S.M. skal afholdes på begæring af H.B. eller af mindst halvdelen af lokalafdelingerne. Begæring skal ledsages af motiveret dagsorden. F.U. udsender indkaldelse inden 1 måned efter begæring herom. Indkaldelse skal finde sted med samme tidsfrist og på samme måde som til ordinært S.M. Økonomi T.R.S s regnskab følger kalenderåret. 8 Lokalafdelingerne betaler til T.R.S. et kontingent pr. lokalafdelingsmedlem. Kontingentets størrelse er fastsat i det på S.M. godkendte budget. Kontingent for mindst halvdelen af medlemmerne baseret på medlemstallet pr. 1 januar skal være indbetalt inden udgangen af februar. Kontingentet for resterende medlemmer skal være indbetalt inden udgangen af april. Eventuel efterregulering skal finde sted inden udgangen af august. Side 7 af 10

8 T.R.S. s midler skal anbringes i postgiro eller pengeinstitut. Når regnskabet er revideret bekendtgøres det i TELEGRAFKUREREN. 9 Dagsorden Dagsorden for T.R.S. s ordinære sendemandsmøde skal som minimum indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger regnskabet 5. Redaktørens beretning for medlemsbladet 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af F.U. 8. Valg af suppleant for F.U 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter 10. Valg af redaktør, bladudvalg og suppleant 11. Valg af medlem til bestyrelse for T.H.S. 12. Forelæggelse af arbejdsplan og budget 13. Fastsættelse af sted for næste S.M. 14. Eventuelt Behandling af indkomne forslag (herunder fastsættelse af diæter, rejseudgifter og kontingent for det kommende år). Stk. 2 Valg af F.U. i lige år vælges landsformand og F.U. medlem, i ulige år vælges landssekretær og landskasserer. Ved nyvalg af landskasserer fortsætter afgående landskasserer til førstkommende årsskifte. Hvert år afgår den ældst valgte revisor og revisorsuppleant. Bladudvalget udpeger fra sin midte en suppleant for redaktøren. 10 Æresmedlemmer Som æresmedlemmer kan udnævnes enhver, der på særlig måde har gjort sig fortjent indenfor T.R.S. Side 8 af 10

9 Indstillingsret har F.U., H.B. medlemmer og lokalafdelingernes bestyrelser. Forslag indsendes gennem hovedbestyrelsen. Udnævnelsen sker på et sendemandsmøde. Indstillingsret har F.U., H.B. og de lokale afdelingers bestyrelser, hvis forslag, indsendt gennem H.B., skal forelægges sendemændene. Udnævnelsen sker såfremt mindst 2/3 af sendemændene stemmer der for. 11 Opløsning af foreningen Opløsning af T.R.S. kan kun ske på et S.M., hvor mindst 4/5 af sendemændene er tilstede og samtlige disse stemmer for ophævelsen. Hvis ikke 4/5 har været tilstede, indvarsles til ekstraordinært sendemandsmøde, der er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte tal. Ved en opløsning af T.R.S. skal eventuelle aktiver gå til soldatervelfærdsarbejde i Danmark. Vedtægterne er vedtaget på T.R.S. s ordinære sendemandsmøde i København Forretningsorden er vedtaget på T.R.S. s ordinære sendemandsmøde i Nyborg Love for T.R.S. er sidst ændret på det ordinære sendemandsmøde i Århus Afskrift Børge Larsen, FU medlem. Side 9 af 10

10 Love for JUBILÆUMSKONTOEN Stiftelse 1 TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING s jubilæumsfond er stiftet af T.R.S. s hovedbestyrelse på 10 års jubilæumsdagen den 1 juli Fonden benævnes "JUBILÆUMSKONTOEN" Formål 2 Jubilæumskontoens formål er gennem den fremskaffede kapital, at danne grundlag for afholdelse af såvel jubilarstævner som jubilæumsfester. Foruden selve arrangementerne er det hensigten også at yde hjælp til mindre-bemidlede medlemmers rejseudgifter til nævnte fester. Der gives lokalafdelingerne indstillingsret i sådanne tilfælde. Kapital 3 Jubilæumskontoens kapital forsøges i første række fremskaffet ved bidrag fra såvel medlemmerne som eventuelle velyndere af foreningen. Efter forslag fra hovedbestyrelsen kan sendemændene på årets sendemandsmøde godkende overførsel fra et eventuelt driftsoverskud på T.R.S. konto, til jubilæumskonto. Ligeledes kan der, godkendes udbetaling af beløb fra jubilæumskonto til T.R.S. konto. Forvaltning 4 Jubilæumskontoens midler forvaltes af hovedbestyrelsen og den daglige regnskabsføring overdrages landskassereren i T.R.S., på linie med T.R.S. s almindelige regnskabsføring, dog således at jubilæumskontoens love ikke overtrædes. Revision 5 Kontrollen med jubilæumskontoens bogføring samt midlernes tilstedeværelse overlades til T.R.S. s ordinære revisorer. Lovændringer 6 Ændringsforslag til jubilæumskontoens love skal fremlægges for og vedtages af sendemændene ved førstkommende sendemandsmøde. Lovændringer kræver dog 2/3 majoritet. Ophævelse 7 Ophævelse af jubilæumskontoen kan kun ske på et sendemandsmøde, hvor mindst 4/5 af sendemændene er tilstede og samtlige disse stemmer for ophævelsen. Hvis ikke 4/5 har været tilstede, indvarsles til ekstraordinært sendemandsmøde, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ved eventuel ophævelse af jubilæumskontoen, går dens eventuelle midler over til T.R.S. s almindelige regnskab. Jubilæumsfondens navn er ændret til JUBILÆUMSKONTOEN, på det ordinære sendemandsmøde Love for jubilæumsfonden er sidst ændret på det ordinære sendemandsmøde i Nykøbing F 2004, og er gældende indtil nye love vedtages og annullerer nuværende love Afskrift , Børge Larsen, F.U. medlem. Side 10 af 10

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere