Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal Kristian Jensen /Karsten Juncher

2 1. Indledning Denne kvartalsrapport dækker 1. kvartal Rapporten er en opfølgning på kvartalsrapporten for 4. kvartal 2008, jf. SAU alm. del - Bilag 211 (2008/09). Rapporten er bygget op på samme måde som de seneste rapporter. Således gøres der rede for de kundevendte resultater i 1. kvartal Herudover beskrives nogle af de initiativer, som i årene fremover skal bidrage til udviklingen af SKAT. Af de væsentligste kundevendte resultater i 1. kvartal 2009 kan nævnes: SKAT nåede sine kvantitative mål for eindkomst med fejl i maksimalt cirka (0,5 procent) af årsopgørelserne for Trods indkøringsvanskeligheder er kvaliteten af data til brug for årsopgørelser forbedret i forhold til tidligere år. Årsopgørelserne for 2008 er udsendt/tilgængelig i skattemappen, og næsten halvdelen af de danske skatteydere har valgt se deres årsopgørelse i skattemappen. Udviklingen i restancerne vedrørende skatter og afgifter 1. kvartal 2009 er præget af tre enkeltstående forhold vedrørende disse restancer sidst i Øvrige restancer er steget i 1. kvartal 2009, hvilket primært skyldes en stigning i de kommunale restancer. SKAT har fortsat indsatsarbejdet med landsdækkende projekter. Ovennævnte punkter beskrives nærmere i kvartalsrapporten. Herudover indeholder kvartalsrapporten denne gang en nærmere redegørelse for SKATs mål på finansloven vedrørende borgernes holdning til SKAT (indeksundersøgelsen) og en beskrivelse af SKATs complianceprojekt. Endvidere kan der være grund til at nævne: SKATs årsrapport 2008 SKATs årsrapport forelå i april måned. Formålet med rapporten er at give et retvisende billede af ressourceforbrug og målopfyldelse af eksternt fastsatte mål. Konklusionen er blandt andet, at opfyldelsesgraden af de resultatkrav, der var opstillet mellem SKAT og Skatteministeriet, samlet set kan anses for at være tilfredsstillende, hvorimod finanslovsmålene for 2008 generelt ikke blev opfyldt. Årsrapporten findes på

3 2 2. Kontakten med borgere og virksomheder 2.1 Antal sager og sagsbehandlingstider En stor del af SKATs produktion består i at sagsbehandle konkrete henvendelser fra borgere og virksomheder. De antalsmæssigt tungeste områder ud over bindende svar er de administrative afgørelser vedrørende henholdsvis lønmodtagere, erhvervsdrivende, selskaber, afgørelser vedrørende afgifter og moms samt afgørelser vedrørende omstrukturering, omkostningsgodtgørelse og toldområdet. I denne kvartalsrapport er sagsbehandlingstider opgjort for perioden 1. januar til 31. marts SKAT har i første kvartal 2009 behandlet godt henvendelser/sager. Fristen vedrørende 90 pct. afsluttede sager indenfor 90 dage blev i første kvartal overholdt i af i alt sager, dvs., at godt 90 pct. blev besvaret inden for 90 dage. SKATs Interne Revision har netop offentliggjort en rapport, som indicerer, at der kan være fejl og mangler ved opgørelsen af de administrative afgørelser. SKAT er derfor i gang med at udarbejde en forbedret vejledning, ligesom der er igangsat et projekt, som skal sikre en bedre IT-understøttelse ved opgørelsen af sagsbehandlingstider. Bindende svar Der er i alt afsluttet bindende svar - sager i første kvartal. Heraf er 93,4 pct. afsluttet inden for 3 måneder, dvs. der er en pæn opfyldelse af målet på 90 pct. Skatterådet har besvaret 19 ud af 80 sager, svarende til 24 pct., inden for 3 måneder. SKAT har som målsætning, at ukomplicerede, fuldt oplyste anmodninger om bindende svar skal være besvaret inden for 30 dage fra modtagelsen af det korrekte gebyr. Hver anmodning registreres i forbindelse med visiteringen efter sagens kompleksitet. Der er i alt afsluttet 236 ukomplicerede, fuldt oplyste sager i første kvartal med en målopfyldelse på 98,3 pct. indenfor 30 dage. 100 pct. er afsluttet indenfor 2 måneder Ankenævn Ankenævnene er hidtil blevet betjent af 16 sekretariater. For at tilpasse ressourcerne til sagstilgangen på skatteankenævnsområdet samt for at skabe stordrifts-

4 3 fordele og udjævning ved at sekretariatsmedarbejdere efter behov kan betjene to eller tre typer ankenævn, er det besluttet, at sekretariatsbetjeningen af ankenævnene fremover samles 9 steder i landet. Den nye sekretariatsstruktur er etableret pr. 1.juni Ændringen medfører, at alle sekretariater fremover vil skulle betjene både skatteankenævn og vurderingsankenævn. To sekretariater vil som hidtil endvidere også betjene motorankenævn. Reduktionen i antallet af sekretariater betyder, at en del nævn vil blive betjent fra et andet sekretariat end det, de hidtil har været tilknyttet. Medarbejderne i de sekretariater, som nedlægges, er blevet tilbudt ansættelse i et af de fortsættende sekretariater. Skatteankenævn Sagsantal er opgjort pr. klage uanset antal indkomstår og antal sagsemner. Beholdning Den 1. januar 2009 var der en beholdning i skatteankenævnene på ca sager. Den 31. marts 2009 var beholdningen på ca sager. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i skatteankenævnenes beholdning af sager i perioden 1. januar 2006 til 31. marts 2009.

5 4 Figur 1 Beholdningsstørrelse i skatteankenævnene Antal klager * / / / / / *) Beholdningsstørrelser før 1/ er opgjort pr. indkomstår, men er omregnet til antal klager ved at benytte omregningsfaktoren 1,63 indkomstår pr. klage (omregningsforholdet på beholdningen 1/1 2008). Tilgangen af sager I perioden 1. januar til 31. marts 2009 har der været en tilgang af sager på 550. I nedenstående tabel 1 er medtaget tilgangen af sager i første kvartal i skatteankenævnene i perioden : Tabel 1 Tilgang i skatteankenævnene i perioden /1 31/ /1-31/ /1-31/ /1-31/ /1-31/ Antal sager 1.653* 830* 653* *) Størrelser for tilgang før 1/ opgjort pr. indkomstår er omregnet til antal klager ud fra omregningsfaktoren 1,63 indkomstår pr. klage (omregningsforholdet på beholdningen pr. 1/1 2008). De 550 sager, skatteankenævnene har modtaget fra 1. januar til 31. marts 2009, fordeler sig på hovedområder således:

6 5 Hovedområde Skatteansættelsen.. Genoptagelse af et skatteankenævns tidligere afgørelse SKATs afslag på genoptagelse. Bindende svar... Forskudsopgørelse. Skatteberegning. Ejendomsværdiskat Øvrige... I alt... Andel 71,5 pct. 12,9 pct. 4,7 pct. 4,2 pct. 3,3 pct. 1,4 pct. 0,7 pct. 1,3 pct. 100,0 pct. Afgangen af sager Skatteankenævnene har i perioden 1. januar til 31. marts 2009 afsluttet 664 sager. Tilgang og afgang i skatteankenævnene fremgår af nedenstående figur 2:

7 6 Figur 2 Tilgang og afgang i skatteankenævnene Antal klager * 2006* 2007* /1-31/ Tilgang Afgang *) Tilgang og afgang før 1/ er opgjort pr. indkomstår, men er omregnet til antal klager ved at benytte omregningsfaktoren 1,63 indkomstår pr. klage (omregningsforholdet på beholdningen 1/1 2008). Af de afsluttede sager er 82 tilbagekaldt, og 582 er afgjort af nævnene. Fordelingen af udfaldet af de sager, som er afgjort af nævnene, fremgår af nedenstående tabel 2: Tabel 2 Procentfordeling af udfaldet af sagerne i skatteankenævnene: ** /1-31/3 Fuldt medhold 18 pct. 17 pct. 17 pct. 17 pct. 22 pct. Delvist medhold 21 pct. 20 pct. 22 pct. 25 pct. 20 pct. Stadfæstelse 55 pct. 57 pct. 55 pct. 52 pct. 48 pct. Skærpelse 2 pct. 2 pct. 1 pct. 2 pct. 1 pct. Anden afgørelse* 4 pct. 4 pct. 5 pct. 4 pct. 9 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. *) Under Anden afgørelse er medtaget afviste sager, afslag på genoptagelse o.l. **) I 2006 kom der nye nævn pr. 1/7. Procentsatserne i 2006 er på baggrund af alle sager, der er afgjort i Vurderingsankenævn Som nævnt i bl.a. kvartalsrapporten for 4. kvartal 2008 var der i 2008 en ekstraordinær stor tilgang af klager, omkring , til vurderingsankenævnene (over 2007-vurderingen).

8 7 Det er i SKAT besluttet at etablere tre midlertidige ankenævnssekretariater med tilsammen 56 årsværk, som alene har til opgave at forberede 2007-sager til vurderingsankenævnene. Medarbejderne udlånes fra andre dele af SKAT, og med tilførslen af disse årsværk forventes opgaven med behandling af klagerne over 2007-vurderingen at være afsluttet indenfor ca. 2 år. Beholdning Den 1. januar 2009 var der en beholdning af sager i vurderingsankenævnene på ca sager. Den 31. marts 2009 var beholdningen på ca sager. Heraf udgjorde ca sager vurderingsåret Nedenstående figur 3 viser udviklingen i vurderingsankenævnenes beholdning af sager. Figur 3 Beholdningsstørrelse i vurderingsankenævnene Antal klager / / / / Tilgangen af sager I perioden 1. januar til 31. marts 2009 har der været en tilgang af sager på 1.076, hvoraf ca. 600 vedrører 2007-vurderingen (ejerboliger), og ca. 450 vedrører 2008-vurderingen (erhvervsejendomme). Afgangen af sager Vurderingsankenævnene har i perioden 1. januar til 31. marts 2009 afsluttet sager, hvilket er en stigning i forhold til de foregående kvartaler. Stigningen skyldes, at en del flere sekretariatsmedarbejdere som nævnt har beskæftiget sig med vurderingsopgaven end tidligere. Der er i løbet af 2008 flyttet og uddan- 1 Beholdningen er reguleret med ca sager i forhold til den oplyste beholdning pr. 31/

9 8 net medarbejdere fra skatteankenævnsbetjeningen til vurderingsopgaven som følge af de mange vurderingsklager. Nedenstående figur 4 viser tilgang og afgang i vurderingsankenævnene Figur 4 Tilgang og afgang i vurderingsankenævnene Antal klager Tilgang Afgang /7-31/ /1-31/ Af de afsluttede sager i vurderingsankenævnene er 72 tilbagekaldt, og er afgjort af nævnene. Fordelingen af udfaldet af de sager, som er afgjort af nævnene, fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3 Procentfordeling af udfaldet af sagerne i vurderingsankenævnene: /7-31/ /1-31/3 Fuldt eller delvist medhold 32 pct. 43 pct. 42 pct. 61 pct. Stadfæstet 31 pct. 42 pct. 43 pct. 34 pct. Skærpelse 14 pct. 4 pct. 4 pct. 1 pct. Anden afgørelse* 23 pct. 11 pct. 11 pct. 4 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. * Under Anden afgørelse er medtaget afviste sager, afslag på genoptagelse o.l. Der er i perioden gennemsnitligt sket besigtigelse af ejendommen i 49 pct. af de afsluttede sager i vurderingsankenævnene.

10 9 Sager vedr. fradrag for forbedringer i grundværdi (FFF-sager) Udover de sager, som er medtaget i ovenstående opgørelser, har vurderingsankenævnene et stort antal genoptagelsessager vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdi. Pr. 31. marts 2009 var beholdningen af FFF-sager opgjort på matrikelnumre ca sager, hvoraf ca vedrører bolig- og andelsboligforeninger (typisk ét matrikelnummer for hver enhed), og ca. 100 vedrører udstykninger i private parceller (typisk flere matrikelnumre for hver enhed). Sagerne vedrørende udstykninger i private parceller omfatter tilsammen godt matrikelnumre. I perioden 1. januar til 31. marts 2009 har der været en tilgang af FFF-sager på ca. 270 og en afgang på ca. 140, opgjort på matrikelnumre (tidligere er antal sager vedr. udstykninger i private parceller oplyst som antal udstykninger, og opgjort på denne måde er den samlede tilgang ca. 260 sager og afgangen ca. 40 sager). I april 2009 har Vestre Landsret afsagt en dom, som medfører afklaring af praksis indenfor et af de problemområder, som FFF-sagerne kan omfatte. Der er endvidere udarbejdet en udførlig vejledning, som sekretariatsmedarbejderne kan benytte i forbindelse med forberedelsen af FFF-sager til nævnene. Det forventes, at disse forhold kan være medvirkende til, at der afgøres flere sager i de kommende kvartaler. Motorankenævn Beholdningen af sager Den 1. januar 2009 var der en beholdning af sager i motorankenævnene på 751. Den 31. marts 2009 var beholdningen 770 sager. Nedenstående figur 5 viser udviklingen i motorankenævnenes beholdning: Figur 5 Beholdningsstørrelse i motorankenævnene Antal klager / / / /3 2009

11 10 Tilgangen af sager I perioden 1. januar til 31. marts 2009 har der været en tilgang af sager i motorankenævnene på 303. I samme kvartal i 2008 var tilgangen på 326. Tilgangen fordeler sig på hovedområder således: Hovedområde Sager vedrørende. importerede køretøjer. Sager vedrørende. eksporterede køretøjer Andre sager I alt. Andel 66 pct. 29 pct. 5 pct. 100 pct. Afgangen af sager Motorankenævnene har i perioden 1. januar til 31. marts 2009 afsluttet 284 sager. Tilgang og afgang i motorankenævnene fremgår af nedenstående figur 6. Figur 6 Tilgang og afgang i motorankenævnene Antal klager Tilgang Afgang /1-31/ Af de 284 afsluttede sager i perioden 1. januar til 31. marts 2009 er 32 tilbagekaldt, og 252 er afgjort af nævnene. Fordelingen af de sager, som er afgjort af nævnene, fremgår af nedenstående tabel 4:

12 11 Tabel 4 Procentfordeling af udfaldet af sagerne i motorankenævnene: /4-31/ /1-31/3 Fuldt eller delvist medhold 57 pct. 64 pct. 56,1 pct. 65,9 pct. Stadfæstet 36 pct. 34 pct. 41,8 pct. 28,6 pct. Skærpelse 7 pct. 1 pct. 0,3 pct. 0,4 pct. Anden afgørelse* 0 pct. 1 pct. 1,8 pct. 5,1 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100,0 pct. *) Under Anden afgørelse er medtaget afviste sager, afslag på genoptagelse o.l. 2.3 Kundetilfredshed Udviklingen i SKATs kundetilfredshed i 1. kvartal 2009 er illustreret nedenfor i tabel 5, for henholdsvis , telefon og TastSelv. Kundetilfredsheden måles ved en stikprøve, som foretages blandt de borgere, virksomheder og rådgivere, der kontakter SKAT. På en skala fra 1 til 5 angiver værdien 1 meget utilfreds og 5 meget tilfreds. Som det fremgår af tabel 5 nedenfor, er der sket en forbedring af tilfredsheden på alle områder fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal Dette er meget tilfredsstillende. Tabel 5 Gennemsnitlig tilfredshed for 1. kvartal 2008 og 2009 for de respektive kanaler: Kanal 1. kvartal 2008 (gns.) 1. kvartal 2009 (gns.) Skat.dk 3,51 3,57 3,57 3,67 Telefon 3,76 3,87 Tast-Selv 3,69 3, Elektroniske henvendelser og svartider SKATs mål på årsbasis er at besvare 80 pct. af alle henvendelser inden for fem dage. I 1. kvartal i 2009 er i gennemsnit ca. 74 pct. blevet besvaret inden for fem dage. I samme kvartal 2008 blev der i gennemsnit besvaret 67,5 pct. inden for 5 dage. SKAT modtog i 1. kvartal 2009 i alt elektroniske henvendelser ( og fax), mod henvendelser i samme kvartal Det kan således konstateres, at selv om antallet af henvendelser er steget, er antallet af besvarelser, der er besvaret inden for 5 dage forøget. Dette er meget tilfredsstillende.

13 Selvangivelse og årsopgørelse 2008 Sidste år blev de nye selvangivelsesprocedurer introduceret - printselvangivelsen blev afskaffet og erstattet af en tidlig årsopgørelse. I år arbejdes der videre på de nye procedurer, hvor en yderligere automatisering og digitalisering er centrale fokusområder. Den tidlige årsopgørelse for skatteydere med enkle forhold blev dannet den 9. marts 2009 og lagt i den personlige skattemappe. I år var der ca. 5 mio. visninger, hvor borgere var inde i deres skattemappe for at se årsopgørelsen, imod 2 mio. visninger sidste år. Skatteydere har ved brug af deres personlige skattemappe kunnet fravælge en udsendelse af årsopgørelsen på papir. Knap skatteydere valgte dette. Der arbejdes på at få dette tal til at stige næste år. I perioden fra den 22. marts 2009 og frem blev der udsendt ca. 3,5 mio. årsopgørelser til skatteyderne med enkle forhold. Forud for dannelsen af årsopgørelserne har skatteyderne i februar haft mulighed for at foretage tidlig indberetning af oplysninger, der ikke tilgår SKAT via indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter eller andre store dataleverandører. I år valgte knap skatteydere at bruge denne mulighed. Dette er en fordobling i forhold til sidste år. I forhold til sidste år bliver gaver til almennyttige foreninger i år fortrykt direkte på årsopgørelsen. Dette betyder, at knap skatteydere i år modtog en årsopgørelse, som de ikke behøver at ændre på grund af gavefradrag. Herudover er det nu muligt at fortrykke yderligere ca befordringsfradrag på årsopgørelsen, og dette betyder en forøgelse af antallet af skatteydere, der får en færdig årsopgørelse, som de ikke skal foretage ændringer i eindkomst 2008 var første år, hvor det blev obligatorisk for virksomhederne at indberette via eindkomst, og 2008 var derfor et indkøringsår for de indberettende virksomheder og for SKAT. Skatteudvalget er løbende blevet holdt underrettet om status for eindkomst via kvartalsrapporterne. Kvaliteten i eindkomst er af største betydning for SKAT, fordi eindkomst danner grundlaget for årsopgørelser til 4,5 millioner skatteydere. SKAT valgte på den baggrund at sætte et højt ambitionsniveau for kvaliteten af data, idet målsætningen var, at mindst 99,5 procent af de data, der dannede grundlag for skatteydernes årsopgørelser, skulle være korrekte. Det svarer til, at der højest måtte være fejl i årsopgørelser. Dette svarer til niveauet fra 2007, hvor det tilsvarende tal var årsopgørelser.

14 13 Årsopgørelserne for 2008 blev dannet i marts SKAT nåede sit succeskriterium, idet der primo marts blev konstateret fejl i eindkomst svarende til forkerte årsopgørelser. Dette udelukker ikke, at årsopgørelserne kunne være fejlbehæftede af andre grunde, eksempelvis som følge af manglende indberetning. For at sikre at så mange årsopgørelser som muligt blev dannet på baggrund af korrekte eindkomstdata, ventede SKAT med at danne årsopgørelser, til virksomhederne i samarbejde med SKAT havde rettet op på indberetningerne. Den kvalitetssikring af data, som SKAT har gennemført, kommer alle myndigheder, der anvender eindkomstoplysninger til bl.a. kontrolformål, til gode. Efter et indkøringsår i 2008 forventes 2009 at blive et år præget af drift med færre fejl og mangler i indberetningerne til eindkomst. SKAT arbejder fortsat på at give den enkelte virksomhed de bedst mulige redskaber til at sikre korrekte data. Et eksempel herpå er f.eks., at SKAT i øjeblikket er i gang med at udvide og videreudvikle virksomhedernes afstemningsmuligheder af de indberetninger, de har foretaget, i forhold til virksomhedernes eget lønsystem. 2.7 Vejledning og kontrol, Indsats Målinger i SKAT Finanslovsmål: Indeksundersøgelse af borgere Det er målsætningen på finansloven, at måltallet for borgernes tilfredshed med SKAT skal fastholdes på uændret niveau i forhold til en måling, der blev gennemført i efteråret Niveauet i 2004 var et indeks på 0,56 på en skala gående fra -1 for meget utilfreds til +1 for meget tilfreds. Øvrige trin på skalaen er utilfreds -0,5, hverken utilfreds eller tilfreds 0 og tilfreds +0,5. Et niveau på 0,56 er således et udtryk for en pæn tilfredshed med SKAT. Resultatet af målingen for 2008 er på 0,55 og altså 0,01 procentpoint lavere end de to foregående undersøgelser. I både 2004 og 2006 var indekset 0,56. Denne marginale forskel kan rent statistisk ikke verificeres som et egentligt fald, da den meget vel kan skyldes tilfældige udsving i diverse svar. Det marginalt ændrede indeks dækker over relativt store ændringer på nogle af de spørgsmål, der indgår i indekset. For eksempel er der konstateret fald i tilfredsheden med den telefoniske kundebetjening fra 0,51 i 2006 til 0,35 i SKAT er i gang med løbende forbedringer for at afhjælpe problemet med telefonerne og ventetider. Som det fremgår af

15 14 tilfredshedsmålingerne nævnt i afsnit 2.3 om kundetilfredshed er der sket en forbedring fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal Ligeledes ses der et fald fra 0,94 i 2006 til 0,86 i 2008 i holdningen til, hvorvidt indberetning af selvangivelsen via internettet ses som en forenkling i forhold til tidligere, ligesom der også konstateres fald på samme spørgsmål med hensyn til TastSelv via telefonen (fra 0,94 til 0,76). Disse fald kan skyldes, at der ikke er sket de store ændringer i hverken indberetningen af selvangivelsen via internettet eller telefonen siden forrige undersøgelses gennemførelse i efteråret Derudover har befolkningen givetvis vænnet sig til TastSelv og de mange muligheder, systemet giver, og der skal derfor opleves en markant forandring, før det vil blive bemærket og give udslag i en undersøgelse som denne. På andre områder ses der stigninger i tilfredsheden med SKAT. Disse områder er holdningen til, at SKAT træffer ensartede afgørelser (steget fra 0,12 til 0,20) samt opdagelsesrisiko af snyd i skat (steget fra -0,54 til -0,40). På spørgsmålet, om hvorvidt SKAT sikrer retssikkerheden for borgere og virksomheder, ses ligeledes en stigning fra 0,38 i 2006 til 0,46 i Complianceundersøgelsen Resultaterne af den i tidligere kvartalsrapporter omtalte undersøgelse af skatteydernes regelefterlevelse foreligger nu i form af to rapporter. Rapporterne er sendt til Folketingets Skatteudvalg (SAU alm. del Bilag 304,(2008/09). Det er første gang at en så omfattende undersøgelse er gennemført, og resultaterne suppleret med yderligere analyser og opfølgende undersøgelser forventes at få meget stor betydning for hele SKATs fremtidige arbejde. Resultaterne fra undersøgelserne vil således blive et centralt omdrejningspunkt for hele SKATs tilrettelæggelse og prioritering af vejlednings- og kontrolindsatsen i de kommende år. Det gælder såvel i forhold til de landsdækkende aktiviteter som i forhold til de enkelte regioners planlægning af de lokale aktiviteter. Nedenfor bringes en kort oversigt over nogle af de væsentligste resultater fra undersøgelsen først vedrørende borgerne og derefter for virksomhederne. I forlængelse heraf præsenteres SKATs bud på, hvordan undersøgelsen bedst anvendes fremadrettet.

16 15 Hovedresultater borgere Næsten alle pengene fra lønmodtagerne kommer ind ad fordøren Den danske kombination af meget høj digitaliseringsgrad og tredjepartsindberetninger betyder, at langt de fleste penge fra lønmodtagerne kommer ind helt af sig selv. Borgerne følger reglerne 99,1 procent af borgerne er medspillere. Der er altså meget få, som snyder bevidst. Det bekræfter, at SKAT er på rette vej med indsatsstrategien, hvor der netop arbejdes på at gøre det nemt for de mange og svært for de få. Skattegabet I rapporterne opereres der med begrebet skattegab. Når man i denne sammenhæng anvender ordet skattegab kan det virke forvirrende, fordi der ikke er tale om den definition af skattegabet, som findes i finansloven 2. Skattegabet i relation til borgerdelen af undersøgelsen omfatter for det første kun underdeklarationen hos de borgere, som ikke driver erhvervsmæssig virksomhed (der er altså tale om lønmodtagere, pensionister mv.), og for det andet er sort arbejde ikke omfattet af undersøgelsen. Det sidste er konsekvensen af, at man ikke finder sort arbejde ved at undersøge lønmodtageres selvangivelser. Skattegabet for alle borgere i Danmark er opgjort til 5 mia. kr. Skattegabet på 5 mia. kr. svarer til kun 0,60 pct. af de selvangivne indkomster. Det er vigtigt at understrege, at de 5 mia. kr. i nettoforhøjelser, hvis de blev selvangivet, ville indbringe væsentligt mindre i provenu. Der findes ældre undersøgelser gennemført ved hjælp af Århus skattevæsens arkiver i årene 1954, 1959, 1972 og 1980 som ovenstående med forsigtighed kan sammenlignes med. Undersøgelserne er gennemført af dr.phil. Gunnar Viby Mogensen og viser, at der er tale om et fortsat fald i skattegabet fra et niveau omkring 2-2¼ pct. af de selvangivne indkomster i 1950 erne til 0,92 pct i 1980 til de nu opgjorte 0,60 pct. Undersøgelsen har afsløret problemområder Undersøgelsen viser, at der er nogle områder, hvor borgerne har klare problemer med at angive rigtigt. Det område, hvor fejlandelen er suverænt størst, er anden kapitalindkomst. Her udgør reguleringsbeløbene 70 pct. af de selvangivne beløb 2 Populært sagt kan man sige, at skattegabet som det er defineret på finansloven, og som udgør et måltal for SKAT udgøres af alle de personlige skatter, som ikke kommer ind ad fordøren. Denne metode at opgøre skattegabet på kaldes for nationalregnskabsmetoden, og den omfatter f.eks. indkomst ved sort arbejde, men ikke den del af indkomsten hos private erhvervsdrivende, som kommer fra selve driften af virksomheden.

17 16 i denne rubrik. Reguleringsbeløbene udgør også høje andele af de samlede beløb for så vidt angår overgangsreglen vedrørende aktier og anden aktieindkomst, hvor der er meget store fejlandele svarende til henholdsvis 41 og 28 pct. af de selvangivne beløb. Der er tale om områder, hvor mange opfatter reglerne som vanskelige, og hvor SKAT ikke har tilstrækkelige oplysninger til at lade beløbene automatisk indgå på årsopgørelser. Det betyder, at borgeren selv skal opgøre og angive disse indtægter.. Efter skattereformen sker der yderligere indberetninger fra pengeinstitutterne, således at borgerne fremover ikke selv behøver at opgøre disse indtægter. Hovedresultater - virksomheder Virksomhederne følger også i høj grad reglerne 93 procent af virksomhederne er medspillere. Der er altså meget få, som snyder bevidst. Det bekræfter, at SKAT også på virksomhedssiden er på rette vej med indsatsstrategien, hvor der netop arbejdes på, at det skal være nemt for de mange at gøre det rigtigt og svært for de få at snyde. SKAT har konstateret en relativ høj fejlandel SKAT har gennemført undersøgelsen på virksomhedsområdet ved at gennemgå regnskaber, bogføring og udvalgte bilag ude i virksomhederne. Det er sket på tværs af alle de skatte- og momsregler, som virksomhederne er omfattet af. Denne gennemgang viser, at 58 pct. er helt uden fejl. I 42 pct. af virksomhederne findes der én eller flere fejl. For en meget stor del af disse virksomheder skyldes fejlene ukendskab til reglerne, forkert tolkning af reglerne, bogføringsfejl mv. Der vil typisk være tale om beløbsmæssigt mindre fejl. For 7 pct. af virksomhederne er der imidlertid tale om egentligt snyd f.eks. i form af sammenblanding af privatudgifter og virksomhedsudgifter, skattepligtige indtægter der ikke er selvangivet mv. Denne lille gruppe af modspillere, tegner sig for knap halvdelen af det samlede skattegab. Undersøgelsen bekræfter dermed SKAT i, at der er et behov for kontrol i forhold til de få modspiller-virksomheder, der bevidst snyder. I forhold til de mange medspillere viser undersøgelsen et behov for, at regnskabskvaliteten på skatteområdet forbedres gennem bedre kendskab til reglerne og bedre digitale hjælpemidler. Det skal ske gennem et samspil mellem SKAT, virksomhederne, revisorerne og brancheorganisationer.

18 17 Skattegabet Som nævnt under borgerdelen opereres der i compliancerapporterne med begrebet skattegab. Igen skal man være opmærksom på, at det skattegab, som anvendes i relation til virksomhederne, er forskelligt fra såvel det, der er defineret i finansloven, som det, der anvendes i borgerdelen af undersøgelsen. Der er her tale om den samlede underdeklaration hos alle selskaber og erhvervsdrivende personer, dvs. at også den ikke-erhvervsmæssige indkomst hos de personligt erhvervsdrivende er medtaget. Skattegabet er opgjort til godt 15 mia. kr. Skattegabet blandt de selvstændige ligger på omkring 9 mia. kr. og blandt selskaberne på omkring 6 mia. kr. Opgørelsen af skattegabet er meget følsom over for enkeltstående meget store forhøjelser eller nedsættelser. Undersøgelsen har i nogle enkelte virksomheder givet meget store forhøjelser eller nedsættelser. Fremtidige målinger vil give et klarere billede af, hvor grænsen mellem det ekstreme og det normale ligger, og dermed i hvilket omfang disse bør indgå i beregningen. Hvis alle ekstremer medtages, stiger skattegabet til 26,5 mia. kr. Fejltyper For alle de fejl, der er kortlagt i undersøgelsen, er det registreret, hvilken regel i lovgivningen fejlen knytter sig til. SKAT har dermed nu en unik registrering af, hvilke regler der giver anledning til fejl og snyd. Det største område med fejl og snyd er ikke fradragsberettigede udgifter, hvor der sker en sammenblanding af private og erhvervsmæssige udgifter. Det kan for eksempel være en hovedaktionær, der lader sit selskab afholde udgifter til køb af briller, sommerferie, cykler eller privat tøj. Udgifterne er private udgifter, der er fratrukket i selskabet som 100 procent erhvervsmæssige udgifter. Der begås også mange fejl ved selvangivne afskrivninger. Som eksempel kan nævnes et selskab, der har købt knowhow til en værdi af 25 mio. kr. Udgiften er straks afskrevet med 25 mio. kr. En gennemgang af udgiften viser imidlertid, at der i virkeligheden er tale om køb af goodwill, der skal aktiveres og afskrives lineært over 7 år. SKAT vil i den kommende tid gennemføre en dyberegående analyse af fejl og snyd i forhold til brancher, virksomhedstyper, størrelse mv. Sådan bruger SKAT undersøgelsen Undersøgelsen vil blive et arbejdsredskab i forhold til at sikre, at SKATs indsats målrettes yderligere i forhold til, hvor der er behov for vejledning og kontrol.

19 18 Medspillerne skal på den måde støttes og motiveres til en forbedret kvalitet i forhold til skatteregnskabet. SKAT vil indbyde revisororganisationerne og relevante brancher til et samarbejde herom. Samtidig kan SKAT med det forbedrede indblik i, hvem der er modspillerne forstærke og målrette kontrolindsatsen. Undersøgelsernes resultater har allerede haft de første konsekvenser Skattereformen indeholder bestemmelser, som kan øge borgernes regelefterlevelse. Det drejer sig om automatisk indberetning af køb af aktier, indberetning af personalegoder, fastlåsning af felter i selvangivelsen samt forbedringer af selvangivelsesprocessen for at hindre, at borgere begår fejl. Det forventes, at de nye regler vil betyde omkring 850 mio. kr. mere i statskassen. Derudover har SKAT som en del af produktionsplanen for 2009 igangsat projekter, som skal kontrollere borgere med store differencer mellem de oplysninger, SKAT har om borgerens indtægtsforhold, og det borgeren selv oplyser. Et andet projekt fokuserer på at sikre, at eventuelle fortjenester fra aktiehandler mv. beskattes korrekt. Undersøgelsens resultater præsenteres i disse uger for medarbejderne i SKAT, så de kan indgå i den løbende planlægning af nye vejlednings- og kontrolinitiativer. Der iværksættes endvidere dybere faglige analyser på en række områder med henblik på en forbedret planlægning af det fremtidige arbejde. Landsdækkende indsatsprojekter - opfølgning på effektmåling af kampagne over for ejere af udenlandske ejendomme Som omtalt i flere af kvartalsrapporterne for 2007 har der været gennemført et indsatsprojekt rettet mod ejere af udenlandske ejendomme. I kvartalsrapporten for 4. kvartal 2007 (SAU alm. del Bilag 96, , 2. samling) blev der omtalt en analyse af, om der kunne påvises effekt af SKATs indsats. Der er nu foretaget en opfølgende analyse af effekterne af indsatsprojektet. Den udførte måling på området viser, at antallet af personer, der selvangiver udenlandsk ejendom, er steget markant fra i indkomståret 2006 til i indkomståret Indsatsens store effekt fra 2005 til 2006, hvor der blev observeret en stigning på borgere, er således fortsat for indkomståret De markante stigninger ses som et tegn på et niveauskifte i antallet af selvangiv-

20 19 ne ejerskaber, hvorfor meget tyder på, at kampagneindsatsen har haft en langsigtet effekt. For den særlige kampagne rettet mod ejere af svenske ejendomme, hvor hver enkelt modtog et brev fra SKAT, viser analysen ikke overraskende en stor effekt af at gøre borgere opmærksomme på, at SKAT ligger inde med viden om, at de ejer en udenlandsk ejendom. Af de borgere, der modtog et brev inden selvangivelsesfristen i 2007, selvangav 45 pct., at de ejede en udenlandsk ejendom. Ingen havde i forvejen selvangivet et ejerskab. Til sammenligning var det udelukkende 10 pct. i en tilsvarende gruppe, som ikke modtog et brev, der selvangav. Den gruppe, der ikke modtog et brev i første omgang, modtog efterfølgende et tilsvarende brev, og herefter steg andelen der selvangav til 43 pct. Analysen viser dermed, at indsatsen bidrager i meget positiv retning til opfyldelsen af indsatsstrategiens formål om, at flere skattekroner skal ind ad fordøren. Landsdækkende indsatsprojekter eksport af brugte biler Når danske biler udføres af landet, kan sælger få refunderet en del af registreringsafgiften. Som tommelfingerregel udgør registreringsafgiften ca. 60 pct. af vurderingsprisen. Vurderingsprisen fastsættes af motorkompetencecentrene i henholdsvis Høje-Tåstrup, Odense, Århus og Aalborg. Bilerne skal være i registreringsklar stand og afmeldt fra motorregistret. Da reglen blev indført i 2002, vurderede man, at kun få biler ville blive udført, og at statens udgift til refusion af registreringsafgift derfor ville blive i størrelsesordenen 20 mio. kr. om året. I årene 2006, 2007 og 2008 blev der udført henholdsvis , og biler, og den refunderede registreringsafgift udgjorde henholdsvis 0,5 mia., 1,3 mia. og 1,4 mia. kr. Typisk eksporteres bilerne til Sverige og Tyskland. På baggrund af udviklingen i udbetalingerne har SKAT fra foråret 2007 haft fokus på udførslen af de mange brugte biler. Søgelyset har været rettet mod rigtigheden af vurderingen af bilernes handelspris og mod eksportørernes regnskaber. Langt hovedparten af bilerne bliver udført af virksomheder, der udelukkende har opkøbt bilerne med henblik på eksport. I foråret 2007 blev der gennemført en landsdækkende stikprøvekontrol for bl.a. at undersøge den nødvendige dokumentation for grundlaget for udbetaling af registreringsafgiften. Denne stikprøve viste, at dokumentationen ofte var meget mangelfuld. Fra eftersommeren 2007 har SKAT påbegyndt revisioner af både virksomheder og privatpersoner.

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt J.nr. j.nr. 08-162843 Dato : 7. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 3. kvartal 2008.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 421 Offentligt J.nr. j.nr. 09-126473 Dato : 29.09.09 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal 2009. Kristian

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Rigsrevisors notat af 31. januar 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 346 Offentligt j.nr. 07-134076 Dato : 17. oktober 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Indsatsstrategien i SKAT - Vi skal have den ind under huden

Indsatsstrategien i SKAT - Vi skal have den ind under huden - Vi skal have den ind under huden Steffen Normann Hansen SRF Landsmødet 2007 1. Hvordan bliver vi verdens bedste skattevæsen 2. Indsatsstrategi = større indsats overfor svig og svindel 3. Sådan ruller

Læs mere

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord Beretning 01.01. 31.12. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012 Skatteankenævn Thisted Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Thisted er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Thisted, Morsø og Vesthimmerland kommuner.

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i

Læs mere

Skat har en plan 1. del

Skat har en plan 1. del - 1 Skat har en plan 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Rapporten er bygget op på samme måde som de seneste rapporter. Således gøres der rede for de kundevendte resultater i 2. kvartal 2008.

Rapporten er bygget op på samme måde som de seneste rapporter. Således gøres der rede for de kundevendte resultater i 2. kvartal 2008. J.nr. j.nr. 08-107535 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal 2008. Kristian Jensen /Karsten Juncher 1. Indledning

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 207 Offentligt 2. f ebruar 2017 J.nr. 2017-7 Forretning & Udv ikling LF Samrådsspørgsmål V-Y - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Til Skatteudvalget Notat Hovedcentret Kundeservice 8. oktober 2008 Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Indledning Som nævnt i kvartalsrapporten om den aktuelle

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt J.nr. j.nr. 08-004222 Dato : 21. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT,

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 146 Offentligt Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Fjerde kvartal 2015 viser en relativt stor stigning i antallet af afgjorte sager. Skatteankestyrelsen

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. jjournal.nr. 08-107319 Dato 13. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

2. udkast. Beretning. svindel med refusion af udbytteskat

2. udkast. Beretning. svindel med refusion af udbytteskat Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 202 Offentligt Beretning nr. 00 Folketinget 2015-16 Beretning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2016 2. udkast til Beretning om svindel med refusion af udbytteskat

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 211 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 211 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 211 Offentligt J.nr. j.nr. 09-002851 Dato : 20.03.2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 4. kvartal 2008.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016 Skatteudvalget 21617 SAU Alm.del Bilag 7 Offentligt Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 216 Skatteankestyrelsen har siden oprettelsen i 214 arbejdet med at gøre klagesagsbehandlingen mere

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011 2011 15-2 Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn Ombudsmanden havde tidligere afsluttet behandlingen af to konkrete sager om sagsbehandlingstiden i to af landets 15 vurderingsankenævn. Sagerne

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Bolig i selskabets udlejningsejendom

Bolig i selskabets udlejningsejendom - 1 Bolig i selskabets udlejningsejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hovedaktionærer, der får stillet en bolig til rådighed af selskabet, skal beskattes efter særlige, skærpede regler.

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt jj.nr. 08-027542 Dato : 12. marts 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.119, 120, 121, 122, 123,

Læs mere

Indsatsstrategi. Steffen Normann Hansen, Direktør, Produktion og Styring. Seminar hos SAS Institute, København d. 24.

Indsatsstrategi. Steffen Normann Hansen, Direktør, Produktion og Styring. Seminar hos SAS Institute, København d. 24. Steffen Normann Hansen, Direktør, Produktion og Styring Seminar hos SAS Institute, København d. 24. september 2009 Kort om SKAT og fusionen SKAT er resultatet af fusionen mellem Told-Skat og de kommunale

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt J.nr. j.nr. 08025500 Dato : 11. marts 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 114, 115, 116 og

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Skattegab og indsatsstrategi

Skattegab og indsatsstrategi Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Skattegab og indsatsstrategi 17. januar 2012 Ved Niels Anker Jørgensen Side 1, februar 2012 Skattegabet

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere