Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal Kristian Jensen /Karsten Juncher

2 1. Indledning Denne kvartalsrapport dækker 1. kvartal Rapporten er en opfølgning på kvartalsrapporten for 4. kvartal 2008, jf. SAU alm. del - Bilag 211 (2008/09). Rapporten er bygget op på samme måde som de seneste rapporter. Således gøres der rede for de kundevendte resultater i 1. kvartal Herudover beskrives nogle af de initiativer, som i årene fremover skal bidrage til udviklingen af SKAT. Af de væsentligste kundevendte resultater i 1. kvartal 2009 kan nævnes: SKAT nåede sine kvantitative mål for eindkomst med fejl i maksimalt cirka (0,5 procent) af årsopgørelserne for Trods indkøringsvanskeligheder er kvaliteten af data til brug for årsopgørelser forbedret i forhold til tidligere år. Årsopgørelserne for 2008 er udsendt/tilgængelig i skattemappen, og næsten halvdelen af de danske skatteydere har valgt se deres årsopgørelse i skattemappen. Udviklingen i restancerne vedrørende skatter og afgifter 1. kvartal 2009 er præget af tre enkeltstående forhold vedrørende disse restancer sidst i Øvrige restancer er steget i 1. kvartal 2009, hvilket primært skyldes en stigning i de kommunale restancer. SKAT har fortsat indsatsarbejdet med landsdækkende projekter. Ovennævnte punkter beskrives nærmere i kvartalsrapporten. Herudover indeholder kvartalsrapporten denne gang en nærmere redegørelse for SKATs mål på finansloven vedrørende borgernes holdning til SKAT (indeksundersøgelsen) og en beskrivelse af SKATs complianceprojekt. Endvidere kan der være grund til at nævne: SKATs årsrapport 2008 SKATs årsrapport forelå i april måned. Formålet med rapporten er at give et retvisende billede af ressourceforbrug og målopfyldelse af eksternt fastsatte mål. Konklusionen er blandt andet, at opfyldelsesgraden af de resultatkrav, der var opstillet mellem SKAT og Skatteministeriet, samlet set kan anses for at være tilfredsstillende, hvorimod finanslovsmålene for 2008 generelt ikke blev opfyldt. Årsrapporten findes på

3 2 2. Kontakten med borgere og virksomheder 2.1 Antal sager og sagsbehandlingstider En stor del af SKATs produktion består i at sagsbehandle konkrete henvendelser fra borgere og virksomheder. De antalsmæssigt tungeste områder ud over bindende svar er de administrative afgørelser vedrørende henholdsvis lønmodtagere, erhvervsdrivende, selskaber, afgørelser vedrørende afgifter og moms samt afgørelser vedrørende omstrukturering, omkostningsgodtgørelse og toldområdet. I denne kvartalsrapport er sagsbehandlingstider opgjort for perioden 1. januar til 31. marts SKAT har i første kvartal 2009 behandlet godt henvendelser/sager. Fristen vedrørende 90 pct. afsluttede sager indenfor 90 dage blev i første kvartal overholdt i af i alt sager, dvs., at godt 90 pct. blev besvaret inden for 90 dage. SKATs Interne Revision har netop offentliggjort en rapport, som indicerer, at der kan være fejl og mangler ved opgørelsen af de administrative afgørelser. SKAT er derfor i gang med at udarbejde en forbedret vejledning, ligesom der er igangsat et projekt, som skal sikre en bedre IT-understøttelse ved opgørelsen af sagsbehandlingstider. Bindende svar Der er i alt afsluttet bindende svar - sager i første kvartal. Heraf er 93,4 pct. afsluttet inden for 3 måneder, dvs. der er en pæn opfyldelse af målet på 90 pct. Skatterådet har besvaret 19 ud af 80 sager, svarende til 24 pct., inden for 3 måneder. SKAT har som målsætning, at ukomplicerede, fuldt oplyste anmodninger om bindende svar skal være besvaret inden for 30 dage fra modtagelsen af det korrekte gebyr. Hver anmodning registreres i forbindelse med visiteringen efter sagens kompleksitet. Der er i alt afsluttet 236 ukomplicerede, fuldt oplyste sager i første kvartal med en målopfyldelse på 98,3 pct. indenfor 30 dage. 100 pct. er afsluttet indenfor 2 måneder Ankenævn Ankenævnene er hidtil blevet betjent af 16 sekretariater. For at tilpasse ressourcerne til sagstilgangen på skatteankenævnsområdet samt for at skabe stordrifts-

4 3 fordele og udjævning ved at sekretariatsmedarbejdere efter behov kan betjene to eller tre typer ankenævn, er det besluttet, at sekretariatsbetjeningen af ankenævnene fremover samles 9 steder i landet. Den nye sekretariatsstruktur er etableret pr. 1.juni Ændringen medfører, at alle sekretariater fremover vil skulle betjene både skatteankenævn og vurderingsankenævn. To sekretariater vil som hidtil endvidere også betjene motorankenævn. Reduktionen i antallet af sekretariater betyder, at en del nævn vil blive betjent fra et andet sekretariat end det, de hidtil har været tilknyttet. Medarbejderne i de sekretariater, som nedlægges, er blevet tilbudt ansættelse i et af de fortsættende sekretariater. Skatteankenævn Sagsantal er opgjort pr. klage uanset antal indkomstår og antal sagsemner. Beholdning Den 1. januar 2009 var der en beholdning i skatteankenævnene på ca sager. Den 31. marts 2009 var beholdningen på ca sager. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i skatteankenævnenes beholdning af sager i perioden 1. januar 2006 til 31. marts 2009.

5 4 Figur 1 Beholdningsstørrelse i skatteankenævnene Antal klager * / / / / / *) Beholdningsstørrelser før 1/ er opgjort pr. indkomstår, men er omregnet til antal klager ved at benytte omregningsfaktoren 1,63 indkomstår pr. klage (omregningsforholdet på beholdningen 1/1 2008). Tilgangen af sager I perioden 1. januar til 31. marts 2009 har der været en tilgang af sager på 550. I nedenstående tabel 1 er medtaget tilgangen af sager i første kvartal i skatteankenævnene i perioden : Tabel 1 Tilgang i skatteankenævnene i perioden /1 31/ /1-31/ /1-31/ /1-31/ /1-31/ Antal sager 1.653* 830* 653* *) Størrelser for tilgang før 1/ opgjort pr. indkomstår er omregnet til antal klager ud fra omregningsfaktoren 1,63 indkomstår pr. klage (omregningsforholdet på beholdningen pr. 1/1 2008). De 550 sager, skatteankenævnene har modtaget fra 1. januar til 31. marts 2009, fordeler sig på hovedområder således:

6 5 Hovedområde Skatteansættelsen.. Genoptagelse af et skatteankenævns tidligere afgørelse SKATs afslag på genoptagelse. Bindende svar... Forskudsopgørelse. Skatteberegning. Ejendomsværdiskat Øvrige... I alt... Andel 71,5 pct. 12,9 pct. 4,7 pct. 4,2 pct. 3,3 pct. 1,4 pct. 0,7 pct. 1,3 pct. 100,0 pct. Afgangen af sager Skatteankenævnene har i perioden 1. januar til 31. marts 2009 afsluttet 664 sager. Tilgang og afgang i skatteankenævnene fremgår af nedenstående figur 2:

7 6 Figur 2 Tilgang og afgang i skatteankenævnene Antal klager * 2006* 2007* /1-31/ Tilgang Afgang *) Tilgang og afgang før 1/ er opgjort pr. indkomstår, men er omregnet til antal klager ved at benytte omregningsfaktoren 1,63 indkomstår pr. klage (omregningsforholdet på beholdningen 1/1 2008). Af de afsluttede sager er 82 tilbagekaldt, og 582 er afgjort af nævnene. Fordelingen af udfaldet af de sager, som er afgjort af nævnene, fremgår af nedenstående tabel 2: Tabel 2 Procentfordeling af udfaldet af sagerne i skatteankenævnene: ** /1-31/3 Fuldt medhold 18 pct. 17 pct. 17 pct. 17 pct. 22 pct. Delvist medhold 21 pct. 20 pct. 22 pct. 25 pct. 20 pct. Stadfæstelse 55 pct. 57 pct. 55 pct. 52 pct. 48 pct. Skærpelse 2 pct. 2 pct. 1 pct. 2 pct. 1 pct. Anden afgørelse* 4 pct. 4 pct. 5 pct. 4 pct. 9 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. *) Under Anden afgørelse er medtaget afviste sager, afslag på genoptagelse o.l. **) I 2006 kom der nye nævn pr. 1/7. Procentsatserne i 2006 er på baggrund af alle sager, der er afgjort i Vurderingsankenævn Som nævnt i bl.a. kvartalsrapporten for 4. kvartal 2008 var der i 2008 en ekstraordinær stor tilgang af klager, omkring , til vurderingsankenævnene (over 2007-vurderingen).

8 7 Det er i SKAT besluttet at etablere tre midlertidige ankenævnssekretariater med tilsammen 56 årsværk, som alene har til opgave at forberede 2007-sager til vurderingsankenævnene. Medarbejderne udlånes fra andre dele af SKAT, og med tilførslen af disse årsværk forventes opgaven med behandling af klagerne over 2007-vurderingen at være afsluttet indenfor ca. 2 år. Beholdning Den 1. januar 2009 var der en beholdning af sager i vurderingsankenævnene på ca sager. Den 31. marts 2009 var beholdningen på ca sager. Heraf udgjorde ca sager vurderingsåret Nedenstående figur 3 viser udviklingen i vurderingsankenævnenes beholdning af sager. Figur 3 Beholdningsstørrelse i vurderingsankenævnene Antal klager / / / / Tilgangen af sager I perioden 1. januar til 31. marts 2009 har der været en tilgang af sager på 1.076, hvoraf ca. 600 vedrører 2007-vurderingen (ejerboliger), og ca. 450 vedrører 2008-vurderingen (erhvervsejendomme). Afgangen af sager Vurderingsankenævnene har i perioden 1. januar til 31. marts 2009 afsluttet sager, hvilket er en stigning i forhold til de foregående kvartaler. Stigningen skyldes, at en del flere sekretariatsmedarbejdere som nævnt har beskæftiget sig med vurderingsopgaven end tidligere. Der er i løbet af 2008 flyttet og uddan- 1 Beholdningen er reguleret med ca sager i forhold til den oplyste beholdning pr. 31/

9 8 net medarbejdere fra skatteankenævnsbetjeningen til vurderingsopgaven som følge af de mange vurderingsklager. Nedenstående figur 4 viser tilgang og afgang i vurderingsankenævnene Figur 4 Tilgang og afgang i vurderingsankenævnene Antal klager Tilgang Afgang /7-31/ /1-31/ Af de afsluttede sager i vurderingsankenævnene er 72 tilbagekaldt, og er afgjort af nævnene. Fordelingen af udfaldet af de sager, som er afgjort af nævnene, fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3 Procentfordeling af udfaldet af sagerne i vurderingsankenævnene: /7-31/ /1-31/3 Fuldt eller delvist medhold 32 pct. 43 pct. 42 pct. 61 pct. Stadfæstet 31 pct. 42 pct. 43 pct. 34 pct. Skærpelse 14 pct. 4 pct. 4 pct. 1 pct. Anden afgørelse* 23 pct. 11 pct. 11 pct. 4 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. * Under Anden afgørelse er medtaget afviste sager, afslag på genoptagelse o.l. Der er i perioden gennemsnitligt sket besigtigelse af ejendommen i 49 pct. af de afsluttede sager i vurderingsankenævnene.

10 9 Sager vedr. fradrag for forbedringer i grundværdi (FFF-sager) Udover de sager, som er medtaget i ovenstående opgørelser, har vurderingsankenævnene et stort antal genoptagelsessager vedrørende fradrag for forbedringer i grundværdi. Pr. 31. marts 2009 var beholdningen af FFF-sager opgjort på matrikelnumre ca sager, hvoraf ca vedrører bolig- og andelsboligforeninger (typisk ét matrikelnummer for hver enhed), og ca. 100 vedrører udstykninger i private parceller (typisk flere matrikelnumre for hver enhed). Sagerne vedrørende udstykninger i private parceller omfatter tilsammen godt matrikelnumre. I perioden 1. januar til 31. marts 2009 har der været en tilgang af FFF-sager på ca. 270 og en afgang på ca. 140, opgjort på matrikelnumre (tidligere er antal sager vedr. udstykninger i private parceller oplyst som antal udstykninger, og opgjort på denne måde er den samlede tilgang ca. 260 sager og afgangen ca. 40 sager). I april 2009 har Vestre Landsret afsagt en dom, som medfører afklaring af praksis indenfor et af de problemområder, som FFF-sagerne kan omfatte. Der er endvidere udarbejdet en udførlig vejledning, som sekretariatsmedarbejderne kan benytte i forbindelse med forberedelsen af FFF-sager til nævnene. Det forventes, at disse forhold kan være medvirkende til, at der afgøres flere sager i de kommende kvartaler. Motorankenævn Beholdningen af sager Den 1. januar 2009 var der en beholdning af sager i motorankenævnene på 751. Den 31. marts 2009 var beholdningen 770 sager. Nedenstående figur 5 viser udviklingen i motorankenævnenes beholdning: Figur 5 Beholdningsstørrelse i motorankenævnene Antal klager / / / /3 2009

11 10 Tilgangen af sager I perioden 1. januar til 31. marts 2009 har der været en tilgang af sager i motorankenævnene på 303. I samme kvartal i 2008 var tilgangen på 326. Tilgangen fordeler sig på hovedområder således: Hovedområde Sager vedrørende. importerede køretøjer. Sager vedrørende. eksporterede køretøjer Andre sager I alt. Andel 66 pct. 29 pct. 5 pct. 100 pct. Afgangen af sager Motorankenævnene har i perioden 1. januar til 31. marts 2009 afsluttet 284 sager. Tilgang og afgang i motorankenævnene fremgår af nedenstående figur 6. Figur 6 Tilgang og afgang i motorankenævnene Antal klager Tilgang Afgang /1-31/ Af de 284 afsluttede sager i perioden 1. januar til 31. marts 2009 er 32 tilbagekaldt, og 252 er afgjort af nævnene. Fordelingen af de sager, som er afgjort af nævnene, fremgår af nedenstående tabel 4:

12 11 Tabel 4 Procentfordeling af udfaldet af sagerne i motorankenævnene: /4-31/ /1-31/3 Fuldt eller delvist medhold 57 pct. 64 pct. 56,1 pct. 65,9 pct. Stadfæstet 36 pct. 34 pct. 41,8 pct. 28,6 pct. Skærpelse 7 pct. 1 pct. 0,3 pct. 0,4 pct. Anden afgørelse* 0 pct. 1 pct. 1,8 pct. 5,1 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100,0 pct. *) Under Anden afgørelse er medtaget afviste sager, afslag på genoptagelse o.l. 2.3 Kundetilfredshed Udviklingen i SKATs kundetilfredshed i 1. kvartal 2009 er illustreret nedenfor i tabel 5, for henholdsvis , telefon og TastSelv. Kundetilfredsheden måles ved en stikprøve, som foretages blandt de borgere, virksomheder og rådgivere, der kontakter SKAT. På en skala fra 1 til 5 angiver værdien 1 meget utilfreds og 5 meget tilfreds. Som det fremgår af tabel 5 nedenfor, er der sket en forbedring af tilfredsheden på alle områder fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal Dette er meget tilfredsstillende. Tabel 5 Gennemsnitlig tilfredshed for 1. kvartal 2008 og 2009 for de respektive kanaler: Kanal 1. kvartal 2008 (gns.) 1. kvartal 2009 (gns.) Skat.dk 3,51 3,57 3,57 3,67 Telefon 3,76 3,87 Tast-Selv 3,69 3, Elektroniske henvendelser og svartider SKATs mål på årsbasis er at besvare 80 pct. af alle henvendelser inden for fem dage. I 1. kvartal i 2009 er i gennemsnit ca. 74 pct. blevet besvaret inden for fem dage. I samme kvartal 2008 blev der i gennemsnit besvaret 67,5 pct. inden for 5 dage. SKAT modtog i 1. kvartal 2009 i alt elektroniske henvendelser ( og fax), mod henvendelser i samme kvartal Det kan således konstateres, at selv om antallet af henvendelser er steget, er antallet af besvarelser, der er besvaret inden for 5 dage forøget. Dette er meget tilfredsstillende.

13 Selvangivelse og årsopgørelse 2008 Sidste år blev de nye selvangivelsesprocedurer introduceret - printselvangivelsen blev afskaffet og erstattet af en tidlig årsopgørelse. I år arbejdes der videre på de nye procedurer, hvor en yderligere automatisering og digitalisering er centrale fokusområder. Den tidlige årsopgørelse for skatteydere med enkle forhold blev dannet den 9. marts 2009 og lagt i den personlige skattemappe. I år var der ca. 5 mio. visninger, hvor borgere var inde i deres skattemappe for at se årsopgørelsen, imod 2 mio. visninger sidste år. Skatteydere har ved brug af deres personlige skattemappe kunnet fravælge en udsendelse af årsopgørelsen på papir. Knap skatteydere valgte dette. Der arbejdes på at få dette tal til at stige næste år. I perioden fra den 22. marts 2009 og frem blev der udsendt ca. 3,5 mio. årsopgørelser til skatteyderne med enkle forhold. Forud for dannelsen af årsopgørelserne har skatteyderne i februar haft mulighed for at foretage tidlig indberetning af oplysninger, der ikke tilgår SKAT via indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter eller andre store dataleverandører. I år valgte knap skatteydere at bruge denne mulighed. Dette er en fordobling i forhold til sidste år. I forhold til sidste år bliver gaver til almennyttige foreninger i år fortrykt direkte på årsopgørelsen. Dette betyder, at knap skatteydere i år modtog en årsopgørelse, som de ikke behøver at ændre på grund af gavefradrag. Herudover er det nu muligt at fortrykke yderligere ca befordringsfradrag på årsopgørelsen, og dette betyder en forøgelse af antallet af skatteydere, der får en færdig årsopgørelse, som de ikke skal foretage ændringer i eindkomst 2008 var første år, hvor det blev obligatorisk for virksomhederne at indberette via eindkomst, og 2008 var derfor et indkøringsår for de indberettende virksomheder og for SKAT. Skatteudvalget er løbende blevet holdt underrettet om status for eindkomst via kvartalsrapporterne. Kvaliteten i eindkomst er af største betydning for SKAT, fordi eindkomst danner grundlaget for årsopgørelser til 4,5 millioner skatteydere. SKAT valgte på den baggrund at sætte et højt ambitionsniveau for kvaliteten af data, idet målsætningen var, at mindst 99,5 procent af de data, der dannede grundlag for skatteydernes årsopgørelser, skulle være korrekte. Det svarer til, at der højest måtte være fejl i årsopgørelser. Dette svarer til niveauet fra 2007, hvor det tilsvarende tal var årsopgørelser.

14 13 Årsopgørelserne for 2008 blev dannet i marts SKAT nåede sit succeskriterium, idet der primo marts blev konstateret fejl i eindkomst svarende til forkerte årsopgørelser. Dette udelukker ikke, at årsopgørelserne kunne være fejlbehæftede af andre grunde, eksempelvis som følge af manglende indberetning. For at sikre at så mange årsopgørelser som muligt blev dannet på baggrund af korrekte eindkomstdata, ventede SKAT med at danne årsopgørelser, til virksomhederne i samarbejde med SKAT havde rettet op på indberetningerne. Den kvalitetssikring af data, som SKAT har gennemført, kommer alle myndigheder, der anvender eindkomstoplysninger til bl.a. kontrolformål, til gode. Efter et indkøringsår i 2008 forventes 2009 at blive et år præget af drift med færre fejl og mangler i indberetningerne til eindkomst. SKAT arbejder fortsat på at give den enkelte virksomhed de bedst mulige redskaber til at sikre korrekte data. Et eksempel herpå er f.eks., at SKAT i øjeblikket er i gang med at udvide og videreudvikle virksomhedernes afstemningsmuligheder af de indberetninger, de har foretaget, i forhold til virksomhedernes eget lønsystem. 2.7 Vejledning og kontrol, Indsats Målinger i SKAT Finanslovsmål: Indeksundersøgelse af borgere Det er målsætningen på finansloven, at måltallet for borgernes tilfredshed med SKAT skal fastholdes på uændret niveau i forhold til en måling, der blev gennemført i efteråret Niveauet i 2004 var et indeks på 0,56 på en skala gående fra -1 for meget utilfreds til +1 for meget tilfreds. Øvrige trin på skalaen er utilfreds -0,5, hverken utilfreds eller tilfreds 0 og tilfreds +0,5. Et niveau på 0,56 er således et udtryk for en pæn tilfredshed med SKAT. Resultatet af målingen for 2008 er på 0,55 og altså 0,01 procentpoint lavere end de to foregående undersøgelser. I både 2004 og 2006 var indekset 0,56. Denne marginale forskel kan rent statistisk ikke verificeres som et egentligt fald, da den meget vel kan skyldes tilfældige udsving i diverse svar. Det marginalt ændrede indeks dækker over relativt store ændringer på nogle af de spørgsmål, der indgår i indekset. For eksempel er der konstateret fald i tilfredsheden med den telefoniske kundebetjening fra 0,51 i 2006 til 0,35 i SKAT er i gang med løbende forbedringer for at afhjælpe problemet med telefonerne og ventetider. Som det fremgår af

15 14 tilfredshedsmålingerne nævnt i afsnit 2.3 om kundetilfredshed er der sket en forbedring fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal Ligeledes ses der et fald fra 0,94 i 2006 til 0,86 i 2008 i holdningen til, hvorvidt indberetning af selvangivelsen via internettet ses som en forenkling i forhold til tidligere, ligesom der også konstateres fald på samme spørgsmål med hensyn til TastSelv via telefonen (fra 0,94 til 0,76). Disse fald kan skyldes, at der ikke er sket de store ændringer i hverken indberetningen af selvangivelsen via internettet eller telefonen siden forrige undersøgelses gennemførelse i efteråret Derudover har befolkningen givetvis vænnet sig til TastSelv og de mange muligheder, systemet giver, og der skal derfor opleves en markant forandring, før det vil blive bemærket og give udslag i en undersøgelse som denne. På andre områder ses der stigninger i tilfredsheden med SKAT. Disse områder er holdningen til, at SKAT træffer ensartede afgørelser (steget fra 0,12 til 0,20) samt opdagelsesrisiko af snyd i skat (steget fra -0,54 til -0,40). På spørgsmålet, om hvorvidt SKAT sikrer retssikkerheden for borgere og virksomheder, ses ligeledes en stigning fra 0,38 i 2006 til 0,46 i Complianceundersøgelsen Resultaterne af den i tidligere kvartalsrapporter omtalte undersøgelse af skatteydernes regelefterlevelse foreligger nu i form af to rapporter. Rapporterne er sendt til Folketingets Skatteudvalg (SAU alm. del Bilag 304,(2008/09). Det er første gang at en så omfattende undersøgelse er gennemført, og resultaterne suppleret med yderligere analyser og opfølgende undersøgelser forventes at få meget stor betydning for hele SKATs fremtidige arbejde. Resultaterne fra undersøgelserne vil således blive et centralt omdrejningspunkt for hele SKATs tilrettelæggelse og prioritering af vejlednings- og kontrolindsatsen i de kommende år. Det gælder såvel i forhold til de landsdækkende aktiviteter som i forhold til de enkelte regioners planlægning af de lokale aktiviteter. Nedenfor bringes en kort oversigt over nogle af de væsentligste resultater fra undersøgelsen først vedrørende borgerne og derefter for virksomhederne. I forlængelse heraf præsenteres SKATs bud på, hvordan undersøgelsen bedst anvendes fremadrettet.

16 15 Hovedresultater borgere Næsten alle pengene fra lønmodtagerne kommer ind ad fordøren Den danske kombination af meget høj digitaliseringsgrad og tredjepartsindberetninger betyder, at langt de fleste penge fra lønmodtagerne kommer ind helt af sig selv. Borgerne følger reglerne 99,1 procent af borgerne er medspillere. Der er altså meget få, som snyder bevidst. Det bekræfter, at SKAT er på rette vej med indsatsstrategien, hvor der netop arbejdes på at gøre det nemt for de mange og svært for de få. Skattegabet I rapporterne opereres der med begrebet skattegab. Når man i denne sammenhæng anvender ordet skattegab kan det virke forvirrende, fordi der ikke er tale om den definition af skattegabet, som findes i finansloven 2. Skattegabet i relation til borgerdelen af undersøgelsen omfatter for det første kun underdeklarationen hos de borgere, som ikke driver erhvervsmæssig virksomhed (der er altså tale om lønmodtagere, pensionister mv.), og for det andet er sort arbejde ikke omfattet af undersøgelsen. Det sidste er konsekvensen af, at man ikke finder sort arbejde ved at undersøge lønmodtageres selvangivelser. Skattegabet for alle borgere i Danmark er opgjort til 5 mia. kr. Skattegabet på 5 mia. kr. svarer til kun 0,60 pct. af de selvangivne indkomster. Det er vigtigt at understrege, at de 5 mia. kr. i nettoforhøjelser, hvis de blev selvangivet, ville indbringe væsentligt mindre i provenu. Der findes ældre undersøgelser gennemført ved hjælp af Århus skattevæsens arkiver i årene 1954, 1959, 1972 og 1980 som ovenstående med forsigtighed kan sammenlignes med. Undersøgelserne er gennemført af dr.phil. Gunnar Viby Mogensen og viser, at der er tale om et fortsat fald i skattegabet fra et niveau omkring 2-2¼ pct. af de selvangivne indkomster i 1950 erne til 0,92 pct i 1980 til de nu opgjorte 0,60 pct. Undersøgelsen har afsløret problemområder Undersøgelsen viser, at der er nogle områder, hvor borgerne har klare problemer med at angive rigtigt. Det område, hvor fejlandelen er suverænt størst, er anden kapitalindkomst. Her udgør reguleringsbeløbene 70 pct. af de selvangivne beløb 2 Populært sagt kan man sige, at skattegabet som det er defineret på finansloven, og som udgør et måltal for SKAT udgøres af alle de personlige skatter, som ikke kommer ind ad fordøren. Denne metode at opgøre skattegabet på kaldes for nationalregnskabsmetoden, og den omfatter f.eks. indkomst ved sort arbejde, men ikke den del af indkomsten hos private erhvervsdrivende, som kommer fra selve driften af virksomheden.

17 16 i denne rubrik. Reguleringsbeløbene udgør også høje andele af de samlede beløb for så vidt angår overgangsreglen vedrørende aktier og anden aktieindkomst, hvor der er meget store fejlandele svarende til henholdsvis 41 og 28 pct. af de selvangivne beløb. Der er tale om områder, hvor mange opfatter reglerne som vanskelige, og hvor SKAT ikke har tilstrækkelige oplysninger til at lade beløbene automatisk indgå på årsopgørelser. Det betyder, at borgeren selv skal opgøre og angive disse indtægter.. Efter skattereformen sker der yderligere indberetninger fra pengeinstitutterne, således at borgerne fremover ikke selv behøver at opgøre disse indtægter. Hovedresultater - virksomheder Virksomhederne følger også i høj grad reglerne 93 procent af virksomhederne er medspillere. Der er altså meget få, som snyder bevidst. Det bekræfter, at SKAT også på virksomhedssiden er på rette vej med indsatsstrategien, hvor der netop arbejdes på, at det skal være nemt for de mange at gøre det rigtigt og svært for de få at snyde. SKAT har konstateret en relativ høj fejlandel SKAT har gennemført undersøgelsen på virksomhedsområdet ved at gennemgå regnskaber, bogføring og udvalgte bilag ude i virksomhederne. Det er sket på tværs af alle de skatte- og momsregler, som virksomhederne er omfattet af. Denne gennemgang viser, at 58 pct. er helt uden fejl. I 42 pct. af virksomhederne findes der én eller flere fejl. For en meget stor del af disse virksomheder skyldes fejlene ukendskab til reglerne, forkert tolkning af reglerne, bogføringsfejl mv. Der vil typisk være tale om beløbsmæssigt mindre fejl. For 7 pct. af virksomhederne er der imidlertid tale om egentligt snyd f.eks. i form af sammenblanding af privatudgifter og virksomhedsudgifter, skattepligtige indtægter der ikke er selvangivet mv. Denne lille gruppe af modspillere, tegner sig for knap halvdelen af det samlede skattegab. Undersøgelsen bekræfter dermed SKAT i, at der er et behov for kontrol i forhold til de få modspiller-virksomheder, der bevidst snyder. I forhold til de mange medspillere viser undersøgelsen et behov for, at regnskabskvaliteten på skatteområdet forbedres gennem bedre kendskab til reglerne og bedre digitale hjælpemidler. Det skal ske gennem et samspil mellem SKAT, virksomhederne, revisorerne og brancheorganisationer.

18 17 Skattegabet Som nævnt under borgerdelen opereres der i compliancerapporterne med begrebet skattegab. Igen skal man være opmærksom på, at det skattegab, som anvendes i relation til virksomhederne, er forskelligt fra såvel det, der er defineret i finansloven, som det, der anvendes i borgerdelen af undersøgelsen. Der er her tale om den samlede underdeklaration hos alle selskaber og erhvervsdrivende personer, dvs. at også den ikke-erhvervsmæssige indkomst hos de personligt erhvervsdrivende er medtaget. Skattegabet er opgjort til godt 15 mia. kr. Skattegabet blandt de selvstændige ligger på omkring 9 mia. kr. og blandt selskaberne på omkring 6 mia. kr. Opgørelsen af skattegabet er meget følsom over for enkeltstående meget store forhøjelser eller nedsættelser. Undersøgelsen har i nogle enkelte virksomheder givet meget store forhøjelser eller nedsættelser. Fremtidige målinger vil give et klarere billede af, hvor grænsen mellem det ekstreme og det normale ligger, og dermed i hvilket omfang disse bør indgå i beregningen. Hvis alle ekstremer medtages, stiger skattegabet til 26,5 mia. kr. Fejltyper For alle de fejl, der er kortlagt i undersøgelsen, er det registreret, hvilken regel i lovgivningen fejlen knytter sig til. SKAT har dermed nu en unik registrering af, hvilke regler der giver anledning til fejl og snyd. Det største område med fejl og snyd er ikke fradragsberettigede udgifter, hvor der sker en sammenblanding af private og erhvervsmæssige udgifter. Det kan for eksempel være en hovedaktionær, der lader sit selskab afholde udgifter til køb af briller, sommerferie, cykler eller privat tøj. Udgifterne er private udgifter, der er fratrukket i selskabet som 100 procent erhvervsmæssige udgifter. Der begås også mange fejl ved selvangivne afskrivninger. Som eksempel kan nævnes et selskab, der har købt knowhow til en værdi af 25 mio. kr. Udgiften er straks afskrevet med 25 mio. kr. En gennemgang af udgiften viser imidlertid, at der i virkeligheden er tale om køb af goodwill, der skal aktiveres og afskrives lineært over 7 år. SKAT vil i den kommende tid gennemføre en dyberegående analyse af fejl og snyd i forhold til brancher, virksomhedstyper, størrelse mv. Sådan bruger SKAT undersøgelsen Undersøgelsen vil blive et arbejdsredskab i forhold til at sikre, at SKATs indsats målrettes yderligere i forhold til, hvor der er behov for vejledning og kontrol.

19 18 Medspillerne skal på den måde støttes og motiveres til en forbedret kvalitet i forhold til skatteregnskabet. SKAT vil indbyde revisororganisationerne og relevante brancher til et samarbejde herom. Samtidig kan SKAT med det forbedrede indblik i, hvem der er modspillerne forstærke og målrette kontrolindsatsen. Undersøgelsernes resultater har allerede haft de første konsekvenser Skattereformen indeholder bestemmelser, som kan øge borgernes regelefterlevelse. Det drejer sig om automatisk indberetning af køb af aktier, indberetning af personalegoder, fastlåsning af felter i selvangivelsen samt forbedringer af selvangivelsesprocessen for at hindre, at borgere begår fejl. Det forventes, at de nye regler vil betyde omkring 850 mio. kr. mere i statskassen. Derudover har SKAT som en del af produktionsplanen for 2009 igangsat projekter, som skal kontrollere borgere med store differencer mellem de oplysninger, SKAT har om borgerens indtægtsforhold, og det borgeren selv oplyser. Et andet projekt fokuserer på at sikre, at eventuelle fortjenester fra aktiehandler mv. beskattes korrekt. Undersøgelsens resultater præsenteres i disse uger for medarbejderne i SKAT, så de kan indgå i den løbende planlægning af nye vejlednings- og kontrolinitiativer. Der iværksættes endvidere dybere faglige analyser på en række områder med henblik på en forbedret planlægning af det fremtidige arbejde. Landsdækkende indsatsprojekter - opfølgning på effektmåling af kampagne over for ejere af udenlandske ejendomme Som omtalt i flere af kvartalsrapporterne for 2007 har der været gennemført et indsatsprojekt rettet mod ejere af udenlandske ejendomme. I kvartalsrapporten for 4. kvartal 2007 (SAU alm. del Bilag 96, , 2. samling) blev der omtalt en analyse af, om der kunne påvises effekt af SKATs indsats. Der er nu foretaget en opfølgende analyse af effekterne af indsatsprojektet. Den udførte måling på området viser, at antallet af personer, der selvangiver udenlandsk ejendom, er steget markant fra i indkomståret 2006 til i indkomståret Indsatsens store effekt fra 2005 til 2006, hvor der blev observeret en stigning på borgere, er således fortsat for indkomståret De markante stigninger ses som et tegn på et niveauskifte i antallet af selvangiv-

20 19 ne ejerskaber, hvorfor meget tyder på, at kampagneindsatsen har haft en langsigtet effekt. For den særlige kampagne rettet mod ejere af svenske ejendomme, hvor hver enkelt modtog et brev fra SKAT, viser analysen ikke overraskende en stor effekt af at gøre borgere opmærksomme på, at SKAT ligger inde med viden om, at de ejer en udenlandsk ejendom. Af de borgere, der modtog et brev inden selvangivelsesfristen i 2007, selvangav 45 pct., at de ejede en udenlandsk ejendom. Ingen havde i forvejen selvangivet et ejerskab. Til sammenligning var det udelukkende 10 pct. i en tilsvarende gruppe, som ikke modtog et brev, der selvangav. Den gruppe, der ikke modtog et brev i første omgang, modtog efterfølgende et tilsvarende brev, og herefter steg andelen der selvangav til 43 pct. Analysen viser dermed, at indsatsen bidrager i meget positiv retning til opfyldelsen af indsatsstrategiens formål om, at flere skattekroner skal ind ad fordøren. Landsdækkende indsatsprojekter eksport af brugte biler Når danske biler udføres af landet, kan sælger få refunderet en del af registreringsafgiften. Som tommelfingerregel udgør registreringsafgiften ca. 60 pct. af vurderingsprisen. Vurderingsprisen fastsættes af motorkompetencecentrene i henholdsvis Høje-Tåstrup, Odense, Århus og Aalborg. Bilerne skal være i registreringsklar stand og afmeldt fra motorregistret. Da reglen blev indført i 2002, vurderede man, at kun få biler ville blive udført, og at statens udgift til refusion af registreringsafgift derfor ville blive i størrelsesordenen 20 mio. kr. om året. I årene 2006, 2007 og 2008 blev der udført henholdsvis , og biler, og den refunderede registreringsafgift udgjorde henholdsvis 0,5 mia., 1,3 mia. og 1,4 mia. kr. Typisk eksporteres bilerne til Sverige og Tyskland. På baggrund af udviklingen i udbetalingerne har SKAT fra foråret 2007 haft fokus på udførslen af de mange brugte biler. Søgelyset har været rettet mod rigtigheden af vurderingen af bilernes handelspris og mod eksportørernes regnskaber. Langt hovedparten af bilerne bliver udført af virksomheder, der udelukkende har opkøbt bilerne med henblik på eksport. I foråret 2007 blev der gennemført en landsdækkende stikprøvekontrol for bl.a. at undersøge den nødvendige dokumentation for grundlaget for udbetaling af registreringsafgiften. Denne stikprøve viste, at dokumentationen ofte var meget mangelfuld. Fra eftersommeren 2007 har SKAT påbegyndt revisioner af både virksomheder og privatpersoner.

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt J.nr. j.nr. 08-162843 Dato : 7. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 3. kvartal 2008.

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt J.nr. j.nr. 07-009628 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes som lovet på samrådet den 22. november 2006 en statusrapport om den aktuelle situation

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i 2015. Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at:

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at: Skatteområdet På skatteområdet ønsker regeringen at: Reducere de administrative byrder for virksomheder og borgere gennem en sammenhængende borger- og virksomhedsnær skatteadministration. Målrette kontrollen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK

MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK MÅLING AF SKATTEEFTERRETTELIGHED I DANMARK Indlæg ved SAS Institute seminar Claus Thustrup Kreiner Københavns Universitet & De Økonomiske Råd April 2013 Baggrund SKATs complianceprojekt Unikt samarbejde

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008 Skatteministeren Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Utilsigtet forældelse m.v.

Utilsigtet forældelse m.v. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr. 14-2051750 Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219,

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014 SKAT i balance 2014 Side 1 Aktiefejl i årsopgørelse SKAT klar med handlingsplan Side 2 Afgørelser skat Afgørelser afgifter Side 3 Side 5 SKAT i balance 2014 SKAT er nu begyndt at sende forslag til en ny

Læs mere

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 1 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Denne skatteøkonomiske analyse har til formål at give et overordnet billede af effektiviteten i

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Skat har en plan-2. del

Skat har en plan-2. del - 1 Skat har en plan-2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere