Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN Velkommen og TJEK-IN IKH Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 29/8 IKH Politisk temadebat om den offentlige debat på handicapområdet THL Pause Kvartalsregnskab Punkter til diskussion Aftensmad a) Godkendelse af kommissorier b) Godkendelse af kommunikativ profil c) Evaluering af repræsentationer d) Beslutning om kørselsudgifter til frivillige SH/THL THL SH Orienteringer (bestyrelsesmedlemmerne bedes forberede eventuelle spørgsmål og kommentarer før mødet) a) Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne b) Seksualpolitikker på specialskolerne c) Kampagne- og projektgrupper d) Opfølgning på handleplan e) Opfølgning på fundraising f) Personalesituationen på sekretariatet Eventuelt IKH TJEK-UD IKH Tak for i dag hygge efter mødet SH Deltagere: I mødet deltog Isak Houe, Isabella Leandri-Hansen, Thomas Arpe, Rie Rasmussen, Tim Pettersson og Peter Mikkelsen fra bestyrelsen og Miriam Madsen, Sif Holst (referent) og Torben Holm (til punkt 6b). Fraværende uden afbud: Ulrik Madsen Referat 1. Velkommen og Tjek-in Alle tjekkede ind, de fleste har travlt i øjeblikket og alle glædede sig til et godt møde. Der var hilsener fra oplægsholderne fra uddannelsesweekenden og fra ungdomslederne.

2 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Under eventuelt skal fortælles om mødet fra DUF, om studielegatet og om DUF delegeretmødet. Isabella blev valgt som ordstyrer. 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 29/8 Peter bad om en opklaring i forhold til 7b i referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Thomas fortalte at møderne var ment som møder hvor alle medlemsorganisationerne kunne mødes, enten i forbindelse med afklaring af medlemsorganisationernes holdning til et politikområde berørt af en SUMH kampagne eller i forbindelse med at alle medlemsorganisationerne hver især sidder med de samme problemstillinger (fx i forhold til hjælpemidler). Mo-Po adskiller sig ved at gruppen skal kontakte de af medlemsorganisationerne vi ikke ser så meget i SUMH og høre om de har nogle mærkesager vi i SUMH skal tage med videre i vores arbejde. Der var ingen yderligere kommentarer. 4. Politisk temadebat om den offentlige debat på handicapområdet Torben fortalte kort om det udsendte papir. Der er brug for at lave noget til politikkataloget der bl.a. fortæller: Hvad er vores holdning til jobs til unge med handicap? Hvis ansvar er det, at unge med handicap kan have et meningsgivende arbejde? Hvilke aktører vil være relevante at inddrage som samarbejdspartnere? Hvordan kan SUMH arbejde aktivt for og med at få bragt folk i arbejde, der sagtens kan varetage en arbejdsfunktion? Bestyrelsen arbejdede to-og-to i forhold til spørgsmålene og med input af forskellige ord. Bestyrelsen evaluerede metoden som god til at komme godt rundt om emnet. Bestyrelsens stikord var som følger: Bud i forhold til fordomme: Isak og Thomas: Har ikke noget at byde på, Kan ikke tænke, Kræver omsorg/opmærksomhed, Har ingen blufærdighed, Har nok bedst af at blive overladt til sig selv, Taler anderledes, Savler, At man er farlig, Kræver meget administration, Er besværlig, Ustabil, Socialt belastet, Kræver for mange hensyn, Er asocial / er ikke interesseret i sociale arrangementer, At det er flot at man er her, Har ikke noget liv, At man skiller sig ud, At man ikke har nogen ambitioner Isabella og Peter: Vores egen fordomme i fht. arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedsfordomme om os, alle slags handicap man har som ung med et handicap, vi er en udgift, vi er mindre effektive, have hjælp fra andre kollegaer, arbejdsgiver tænker hjælper som ekstra arbejdskraft, man kan ikke arbejde ligeså mange år som andre, positiv fordom hvis bare rammerne er i orden, så kan alle komme i arbejde. Rie og Tim: Man kan ikke arbejde, Man kan ikke arbejde på almindelige vilkår, Man kan ikke have højtlønnede job, Tror værdien i ens arbejde er lavere, Man kan ikke være en god kollega, Kan ikke have transport til arbejde, Man kan ikke nå det samme som andre i arbejdstiden Bud i forhold til ansvar: Isak og Thomas: Er ens eget, Man har et ansvar for at være inkluderende, Det offentlige skal støtte/vejlede, Arbejdsmarkedets parter skal på banen skal tage ansvar for 20 % af befolkningen, Kommunerne har ansvar overfor borgerne, Det er et samfundsansvar at vi giver plads til hinanden, Handicaporganisationer skal hjælpe/vejlede virksomheder og brugere. Isabella og Peter: Os selv/dh, den enkelte unge med handicap, Forældre, Uddannelsesinstitutionerne, Arbejdsgiverorganisationer, Fagforeningerne, Samfundet, Politikkerne, Virksomhederne Rie og Tim: Kommunen, Staten, Den enkelte, Private virksomheder, Handicaporganisationerne ændre billedet på mennesker med handicap, Pressen

3 Bud i forhold til holdningsændring: Isak og Thomas: På arbejdsmarkedet, Være bedre til at rumme dem der ikke kan alting, men stadig har masser af kompetencer, I skolen, På institutionerne, I regeringen, Hos socialrådgiverne, I handicaporganisationerne, Hos forældrene/de pårørende, I det offentlige rum Isabella og Peter: Forældrene der pakker deres unge ind i vat, Enkelt unge med handicap deres selvbillede en forhindring eller del af en, Uddannelsesinstitutioner hvis rammerne er i orden kan det lade sig gøre, Arbejdsmarkedspartner skal også se, at fordi man har et handicap, så er man ikke en dårligere arbejdskraft, CSR. Rie og Tim: Kommunerne skal lytte mere til handicaporganisationerne, Skabe mere rummelighed på arbejdsmarkedet, Hjælpemidler skal være mere tilgængelige, Ikke ødelægge flexjobordningen Bud i forhold til formål: Isak og Thomas: Penge, Personlig udvikling, Nedbrydelse af fordomme, Håndtere/mestre sit handicap vise sig selv og andre at man kan, Opbygge netværk, Normaliseres, Komme ud, Nå sine mål, Have rigtig fritid, Opnå anerkendelse, Løse arbejdskræftsmanglen, Berige samfundet, Forskellige folk tænker bedre Isabella og Peter: Et hyperfleksibelt arbejdsmarkedet, hvor alle der kan og vil bidrage får muligheden for det, Formålet er ikke at alle unge med handicap skal i arbejde for en hver pris, Vise positive eksempel rollemodeller. Rie og Tim: Åbne op for flere arbejdspladser, Få flere i uddannelse og arbejde så mennesker med handicap får større livskvalitet, Skabe dialog med arbejdsgivere og ansatte. Bud i forhold til løsninger: Isak og Thomas: Aktive inklusionspolitikker, Løse opgaver, Indsats for folk på førtidspension i arbejde, Eksemplets magt, Få afklaret hjælpemidler/hjælpeforanstaltninger mens man er jobsøgende Isabella og Peter: Rollemodeller her og nu-løsning, Kortlægge problemerne for at finde løsningerne, Samarbejde med politikkerne gøre arbejdsmarkedet mere fleksibel, Respons på medierne, Lobbyarbejde i forhold til virksomheder, Arbejdernes Erhvervsråd. Rie og Tim: Holde debatmøder, Historier i pressen, Korps der besøger virksomheder, Dialog med kommunen, læserbreve, kommunen skal lytte mere til konsulenterne og handicaporganisationerne 5. Kvartalsregnskab Regnskabet ser meget godt ud i forhold til budgettet, med lidt ændringer bliver det alt i alt kun kr. dyrere. Hovedproblemet er dog underskuddet på HPU, som vi nok bliver nød til at dække selv, hvis vi ikke kan få fx en fond til at dække. Problemet skyldes til dels prisen på værktøjskassen (ca kr) og til dels i forbindelse med medarbejderskift. Problemet er at vi ikke kan fordele udgifterne over de kommende år. Vi prøver at spare flest muligt penge, blandt andet bliver der sparet mere på SUMH teamets arbejdstimer. Der skal sendes et formelt brev fra Servicestyrelsen til fx kontorchefen og anmode om fx at afskrive udgifterne til værktøjskassen. Projektets årsregnskab løber i forhold til projektår og ikke i kalenderår, derfor er HPUs årsregnskab afsluttet allerede, hvorimod SUMHs regnskabsår går til den 31/ Punkter til diskussion a. Godkendelse af kommissorier I forhold til pressegruppen og til dels lobbygruppen, skal de primært søge at støtte op om de aktuelle kampagne- og projektgrupper. Det skal dog fortsat være muligt at reagere på aktuelle sager bl.a kunne Isaks kasket som forretningsudvalgsmedlem i DH bruges for ikke at mudre SUMHs mediebillede. Torben rejste indledningsvist en debat om, hvordan SUMH på sigt kan blive bedre til at prioritere emner i sit politiske arbejde med det formål at organisationen opnår en større, politisk slagkraft. Bestyrelsen forholdt sig umiddelbart kritisk til at skære ned på antallet af kampagner, idet den frygtede at ejerskab for politikken og græsrodsfølelsen som medlem vil mindskes.

4 Thomas foreslog dog at man evt. kunne man nøjes med et frivilligmøde om året, Isak foreslog at der fortsat arbejdes med to frivilligmøder om året men der evt. kun skulle arbejdes med at finde nye ideer på den ene af disse. På det andet frivilligmøde kunne man så evaluere gamle og eksisterende kampagner. Fra lobbygruppen har der udover de nuværende projekter eller kampagneemner været arbejdet med henholdsvis at køre en domstolssag og at arbejde med fleksjob, aktivering og den tilknyttede sagsbehandling. I forhold til sidstnævnte er det svært at finde ressourcerne til at arbejde med området lige nu og samtidigt er det farligt, da politikerne er ude med sparekniven lige nu. Lobbygruppen vil forsøge at få DH til at se på området. I fht. domstolsdelen tages punktet op til drøftelse på næste bestyrelsesmøde som politisk temadebat. Tilgængelighed i kulturlivet Kommissoriet skal skærpes så kampagnen/projektet bliver overkommelig for SUMH. Det nuværende oplæg er uoverskueligt bl.a. i fht. at den lægger op til en ny mærkningsordning på et område, hvor der allerede er flere mærkningsordninger. En ide om at udarbejde en guide om hvad der skal til for at være tilgængelig, rettet mod de tilbud der har hjemmesider blev også umiddelbart forkastet som uoverskueligt. Det kunne være en mulighed at fokusere på oplysning om tilgængelighed, at rette kampagnen mod handicaprådene og/eller at fokusere at etablere et samarbejde med de mange interessenter på området og fælles finde en mellemvej. Kampagne gruppen skal selv arbejde videre med kommissoriet og forelægge et revideret forslag til bestyrelsen, hvor bl.a. der sker en afklaring i fht. målgruppe både i forhold type af handicap og i forhold til type af kulturinstitution og hvem der skal modtage kampagnens budskab (inkl. hvor specifik man skal være). Det er vigtigt at huske at holde et fokus på hvad der er vigtigt for unge. God Adgang og TFA er det samme, brug kun et navn for at undgå forvirring. Isabella foreslog at man måske skulle overveje at lave en anden kampagne, der omhandlede muligheden for at medbringe en hjælper/ledsager. Eller i hvert fald at den del blev bedre integreret i den endelige kampagne. Rie Rasmussen, Alan Ardik, Peter Mikkelsen og Lene Johannsen meldte sig på frivilligmødet. Peter indstilles som formand. Første møde med fokus på et revideret kommissorium skal finde sted inden næste bestyrelsesmøde, hvor det tilpassede kampagnekommissorium skal fremlægges til godkendelse. Fordomme og unge og arbejdsmarkedet Kommissoriet skal tydeliggøres i fht. fordomme på det sociale område Peter Mikkelsen, Isak Houe, Tim Pettersson og Lene Johannsen meldte sig på frivilligmødet. Lene spørges om hun vil være formand. Kampagnen sættes i gang efter nytår Handicaptillæg til ikke vidregående uddannelser SUMH er blevet en del af Unge tager ansvar kampagner og det ville være naturligt at en del af ressourcerne til denne SUMH kampagne bør lægges i at indgå i Unge tager ansvar. Kampagnen skal tænkes sammen med den del af lobbygruppen der skal snakke med Anne Marie Geisler, kampagnen bør sættes i gang med det samme da emnet er meget aktuelt. Bestyrelsen diskuterede brug af sjove indslag og blev enige om at det var en god ide med film i forbindelse med Unge tager ansvar kampagnen, men ikke i forhold til Folketingets uddannelsespolitiske udvalg.

5 Fokus skal ændres på kampagnen til i højere grad at fokusere på bevægelsen bag Unge tager ansvar. Der skal derudover også snakkes med politikerne. Ulrik Dahl Madsen, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Toke Vadstrup, Mads Brix Baulund, Anders Boholdt-Petersen og Rie Rasmussen har meldt sig til kampagnen. Mads spørges om han vil være formand. Kampagnen sættes i gang nu med de nuværende deltagere. b. Godkendelse af kommunikativ profil I forhold til Oplevende og handlende er handlende forvirrende evt. kan det gøres til et separat punkt eller måske kan det rettes til oplevelsesstyret eller oplevelsesbaseret Kunne man bruge begrebet Kommunikationsprofil i stedet for kommunikativ profil c. Evaluering af repræsentationer Miriam fortalte om evalueringen af repræsentationerne. Det skal prioriteres at vi fortsat er repræsenteret i DHs forretningsudvalg ved SUMHs formand og repræsenteret ved DHs konsulentmøder ved sekretariatslederen. Derudover skal vi generelt se på hver enkelt repræsentation og se hvad vi får ud af den enkelte repræsentation (synliggørelse af SUMH, kompetenceopbygning og interesse for hhv. SUMH og den enkelte frivillige). d. Beslutning om kørselsudgifter til frivillige Det foreslåede giver god en mulighed for at holde styr på udgifterne til kørsel m.v. i forbindelse med kørsel til eksterne tilbud. Derudover kan bestyrelsen vælge at give ekstra bevilling hvis det har særlig relevans. 7. Orienteringer (bestyrelsesmedlemmerne bedes forberede eventuelle spørgsmål og kommentarer før mødet) a. Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Rie foreslog muligheden for at søge midler fra PFA Fonden b. Seksualpolitikker på specialskolerne Meget spændende c. Kampagne- og projektgrupper Debatmødet planlagt i forhold til kampagnegruppen Et mere ungdommeligt sygehusvæsen er blevet aflyst da der ingen tilmeldinger var. d. Opfølgning på handleplan Det nye skema er godt, det er et brugbart og giver et godt overblik e. Opfølgning på fundraising Formændene for kampagnegrupperne er ansvarlige sammen med Sif og Torben for at søge penge til kampagnerne.

6 f. Personalesituationen på sekretariatet Det ser meget godt ud 8. Eventuelt a. Tipsaftale med DUF Isak og Miriam har været til møde med DUFs tipsudvalg for at fortælle om SUMH. Der er endnu ikke kommet respons på dette møde fra DUFs tipsudvalg. b. Studielegat Isak fortalte om legat for studerende med alvorlige syge eller handicap, der har brug for at komme på rekreation. Hvis bestyrelsen kender nogen må de meget gerne sige det til Isak. Der laves et opslag på facebook om det. c. DUF delegeretmøde Der er indkaldt til DUF delegeretmøde den december i København. Der bliver sendt informationer ud på bestyrelsesmailen 9. TJEK-UD Alle takkede for et godt møde.

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage 1 ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLD --- 3 Kan alle deltage og være med i foreningslivet? --- 4 Nogle væsentlige

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere