REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet Økonomiorientering ultimo februar Initiativer i forhold til Rebild Kommunes økonomi De økonomiske perspektiver for Etablering af fremtidig balance og råderum i Rebild Kommunes økonomi Opfølgning på s visionsseminar d. 4. marts Gennemførelse af Tillidsreform i Rebild Kommune Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat - Skørping Varmeværk AMBA Tids- og procesplan for Kommuneplantillæg for Skørping-Rebild Projekt for koordinering af den kollektive busdrift, servicetrafik og skolekørsel i Rebild Kommune Resultat af konkurrenceudsættelse af belægningsopgaver samt vedligehold af vejinventar i Rebild Kommune Resultat af konkurrenceudsættelse af drift af grønne områder samt græsslåning af rabatarealer Tillægsbevilling til realisering af trafiksikkerhedsprojekter Fremtidig organisering af affaldssektoren i Region Nordjylland Frigivelse af bevilling til Øster Hornum kloak Forslag til reviderede vedtægter for Limfjordsrådet Vandoplandsstyregruppe for Mariagerfjord Tillægsbevilling til bygningsrenovering Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 247 for et centerområde ved Sverriggårdsvej, Skørping Godkendelse af 3. udkast til lokalplan nr. 241 for centerområde i Bælum samt 1. udkast til tillæg nr. 6 til Kommuneplan Energi- og klimaaftaler Energi-/klimatiltag i Rebild kommune Realisering af Byens Torv, Støvring Debatoplæg fra Trafikstyrelsen - høringssvar Vederlagsfri fysioterapi Projekt Terndrup Idrætscenter

3 26. Ansøgning om låneoptagelse Det Nordjyske Operakompagni Udpegning af medlem til Aalborg Symfoniorkesters Repræsentantskab Ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet Flytning af Børnehaven Doktorvænget til Kronhjorten Serviceniveaubeskrivelser på området for udsatte børn og unge Ansøgning om at anvende lokaler til folkeskole- og ungdomsskoleformål Fornyet behandling af s beslutning om hjemtagning af elever til AK-klassen Orientering Lukket - Personaleforhold Fejl! Bogmær 36. Lukket - Låneoptagelse 2010 Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3833 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Erhvervsudviklingsråd skal iht. vedtægterne have valgt nye medlemmer i To politikere udpeges for en 4-årig periode og 10 erhvervsfolk vælges/udpeges for en 2-årig periode. har allerede udpeget to medlemmer til Rådet, borgmester Anny Winther, og 1. viceborgmester Helle Astrup, for en 4-årig periode. På Årsmødet den 10. marts 2010 blev der valgt 5 medlemmer af, og blandt, de på Årsmødet deltagende virksomheder, jfr. vedtægterne 8. Herudover skal udpege 5 personer. Det er vigtigt at medlemmerne er interesserede i Rådets arbejde og funktion og ønsker at bidrage aktivt til Rådets arbejde. På Årsmødet er der blevet valgt 5 medlemmer, der dækker/ repræsenterer brancherne: - håndværk og mindre industri (Lars Sindal Kristensen) - liberale erhverv/detailhandel (Niels Ole Hansen og Birgitte H. Petersen)) - finanssektoren (Lisa Kjær) - vidensvirksomheder (Susan Vonsild) Derudover har i efteråret 2009 allerede udpeget en repræsentant fra Institut for Erhvervsstudier, AAU (Thomas Nielsen) som repræsentant for perioden skal derfor udpege 4 personer til Rådet, f.eks. erhvervsrepræsentanter eller andre der har særlige kompetencer i forhold til opfyldelse af de mål og visioner, byrådet prioriterer i erhvervsudviklingspolitikken. Ligeledes er der mulighed for at sikre en branchemæssig spredning blandt medlemmerne i rådet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der udpeges 4 medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet Beslutning i Økonomiudvalget den : Der indstilles følgende: Thorkild Christensen, Carnitech Mette Bonderup, Comwell Rebild. Niels Juul, Landmand Herudover anmodes LO om at udpege en repræsentant. 117

5 Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Uddrag af vedtægterne for EUR - ØK Åben Medlemmer af Rebild Erhvervsudviklingsråd ØK

6 2. Økonomiorientering ultimo februar 2010 J.nr.: S00. Sagsnr.: 10/2611 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forbruget ultimo februar på den samlede kommunale drift udgør 15,1 % på udgiftssiden, mens der er realiseret indtægter på 19,9 %. På udgiftssiden er det stort set lig med forbruget ultimo februar 2009, mens der er tale om færre realiserede indtægter på samme tidspunkt i 2010 på grund af at der er sket en mindre forskydning i den tekniske bogføring af forbrugsafgifter til den 1. marts For januar og februar 2010 er der ikke tale om et normalt flow i udgifter og indtægter på grund af den igangværende implementering af OPUS økonomi og løn, som betyder at samtlige brugere skal igennem uddannelse i brugen af systemet, hvilket naturligt vil give et andet betalingsflow end tidligere. Forbruget er ikke alarmerede højt isoleret set i forhold til det procentuelle forbrug, men med det foreløbige kendte regnskab for 2009, som er en langt bedre retnings pil for 2010, er økonomien i høj grad presset for 2010 i samme spor som de områder, der har været store udfordringer på i Arbejdsmarkedsudvalg: På arbejdsmarkedsudvalgets område vurderes det at nye områder/udgifter vil presse økonomien i Det er især de konjunkturfølsomme områder som kontanthjælp og sygedagpenge, samt ledighedsydelse og fleksjob, der vurderes at give store udfordringer i størrelsesordnen 5-10 mio. kr. i merforbrug, herunder forventet mindreforbrug på flygtningeog uddannelsesområdet. Børn og Ungdomsudvalg: På områderne for børn med særlige behov (det specialiserede socialområde og specialundervisning) vil niveauet for 2009 delvist fortsætte ind i 2010 og vurderingen er pt. ud fra en alt andet lige betragtning et merforbrug for udvalget samlet set i størrelsesordnen mio. kr. Kultur og Fritidsudvalg: På Kultur og Fritidsudvalgets område forventes budgettet at holde. Sundhedsudvalg: Med udgangen af februar vurderes området at være under et vist pres. Det er især sundhedsområdet, herunder sundhedsbidrag og vederlagsfri fysioterapi, hjælpemidler samt boligområdet. Det samlede skøn vurderes pt. i størrelsesordnen 5-10 mio. kr. Teknik og Miljøudvalg: På Teknik- og miljøudvalgets område forventes budgettet at holde. Økonomiudvalg: På Økonomiudvalgets område forventes budgettet at holde. 119

7 Samlet driftsresultat: Summeres det forventede udgiftspres op må der forventes merudgifter på minimum 25 mio. kr. i 2010, under forudsætning af at øvrige områder balancerer. Dette vurderet ud fra det foreløbige regnskabsresultat for 2009, samt den tætte opfølgning på de udgiftspressede områder i 2009, samt en vurdering på de konjunkturfølsomme områder. Øvrige områder er ikke analyseret nærmere end det konstaterede forbrug med udgangen af februar, som samlet set ikke indikere yderligere faresignaler, men det skal pointeres at 2 måneders forbrug giver en vis usikker i forhold til at vurdere det samlede resultat for Der er endvidere vedlagt en oversigt, som bilag, over forbruget opdelt på udvalg og sektor. sektor Bevillingsmæssige ændringer Der er med udgangen af februar 2010 givet nettoanlægsbevillinger på 7,2 mio. kr. hvilket betyder at det oprindelige budgetterede likviditetsoverskud nu er på ca. 7 mio. kr. Likviditet Likviditetsudviklingen måned for måned fremgår af nedenstående tabel. Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, det vil sige gennemsnittet af de seneste 12 måneder er med udgangen af februar 33,4 mio. kr. Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året

8 Befolkning Befolkningen er jf. vedlagte bilag svagt faldende. Befolkningstallet er faldet med 37 borgere siden 1 marts Sygefravær Sygefraværet som fremgår af vedlagte bilag og nedenstående tabel, viser at det samlede fravær er faldet det seneste år, hvoraf fravær som følge af sygdom har været næsten konstant. I bilagene er der en nærmere uddybning af fraværet. Feb.09 Mar.09 Apr.09 Maj.09 Jun.09 Jul.09 Aug.09 Sep.09 Okt.09 Nov.09 Dec. 09 Jan.10 Fravær i alt 9 9,5 9,6 8,8 8,7 8,7 8,6 8,7 8,6 8,6 8,6 8,5 Heraf sygdom 5, ,4 5,4 5,5 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 Anm. Fraværet er opgjort som gennemsnittet over de seneste 12 måneder Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomiorienteringen drøftes Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Taget til efterretning. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben bilag til økonomiorientering ultimo februar - ØK

9 3. Initiativer i forhold til Rebild Kommunes økonomi 2010 J.nr.: S00. Sagsnr.: 10/3778 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Af anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden (d Økonomiopfølgning februar 2010) fremgår de konkrete udgifter og forventningerne til regnskabsresultatet for I lighed med 2009 kan der indenfor områderne specialundervisning, det specialiserede socialområde for børn, sundhedsbidrag, vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler forventes budgetoverskridelser. Herudover vurderes der et særligt pres på Arbejdsmarkedsområdet, hvor der pt. skønnes et merforbrug på min. 5 mio. kr. Der kan derfor alt andet lige - skønnes et merforbrug i 2010 på de nævnte områder på mio. kr. Fra 2009 forventes overført underskud på ca. 40 mio.kr. Da der stort set er tale om underskud indenfor områder som også er under pres i 2010 vurderes det, at der ikke mærkbart vil kunne afdrages på den overførte gæld i Likviditetseffekten ved at overføre underskud vurderes derfor som begrænset i 2010, (Overførsler af underskud, der realiseres gennem efterfølgende besparelser vil normalt have en tilsvarende positiv effekt på likviditeten) Samtidig med at der overføres underskud, overføres overskud indenfor andre områder på ca mio.kr. En stor del heraf kan givet henføres til det administrerede ansættelsesstop og forbrugsstop, der blev besluttet i slutningen af Der er således udskudt en del udgifter fra 2009 til Det må derfor forventes, at der vil være pres på en del af disse midler. Såfremt der ikke træffes særlige foranstaltninger vurderes likviditetseffekten (delvis forbrug af opsparede midler) at blive på mindst 15 mio.kr. i kassetræk. På anlægssiden ventes overført ca. 15 mio.kr. hvortil kommer allerede besluttede tillægsbevillinger på 7 mill.kr. (Støvring Højskole) Der er i det oprindelige budget 2010 planlagt et omfattende anlægsprogram på 80 mio. kr., samtidig med at der er givet lånemulighed til gennemførelse af yderligere projekter for 23 mio. Samlet giver dette potentielle anlægsmuligheder for 2010 på i alt 125 mio. kr. ( ). På baggrund af en vurdering af planlægningsmæssige forudsætninger for at gennemføre de mange projekter, handelsmæssige og juridiske udeståender samt forvaltningens ressourcer til at gennemføre de mange projekter i 2010 vurderes et realistiske anlægsprogram for 2010 at omfatte højst et niveau på 100 mio. kr. (svarende til det oprindelige anlægsprogram samt anlæg som følge af nye lånemuligheder). Likviditetseffekten af et sådant anlægsomfang i 2010 vil således være begrænset. Samlet set kan likviditetstrækket for 2010 derfor skønnes således: 122

10 Likviditetsoverskud - opr. Budget 2010 Forventede merforbrug 2010 særlige omr. Afvikling af gæld Forbrug af opsparede midler 2009 Virkning af samlet anlægsprogram 2010 Forventet samlet likviditetstræk 2010 *+ betyder forbrug/ - betyder overskud -15 mio.kr mio.kr. 0 mio. kr. 15 mio.kr. 0 mio.kr mio.kr Den gennemsnitlige likviditet i 2009 var på ca. 38 mio.kr. Et kassetræk på yderligere min mio.kr. vil bringe likviditeten på et uacceptabelt lavt niveau i forhold til de gældende kassekreditregler (risiko, at blive sat under administration). Det er derfor forvaltningens vurdering at det er nødvendigt at se på forbrugsbegrænsende initiativer i 2010 med henblik på at nedbringe et sådant kassetræk! Der må i den forbindelse ses på flere forskellige handlemuligheder: først og fremmest: - Yderligere forstærket politisk og ledelsesmæssigt fokus på de merforbrugende områder - men også supplerende: - Fastlæggelse af nye budgetrammer herunder evt. genåbning af budgetter - Midlertidige forbrugsbegrænsninger - Ansættelsesstop - Bunden opsparing helt eller delvist - Anlægsbegrænsninger - Etc. I lighed med 2009 er det vurderingen, at løsningen ikke alene kan findes indenfor de enkelte sektorområder, hvor de større økonomiske problemer er. Løsninger må således indebære vurderinger af hele det kommunale aktivitetsområde. Det forslås derfor, at der i forhold til det oprindelige budget for 2010 udmeldes nye måltal for forbruget på de enkelte udvalgsområder. Det vil herefter være op til de enkelte udvalg i samarbejde med hele det kommunale ledelsessystem at fremlægge forslag til forbrugsbegrænsende aktiviteter i 2010 m.h.p. at overholde de nye udgiftsrammer. For 2010 peges alene på forbrugsbegrænsninger, mens en stillingtagen til egentlige budgetreguleringer foreslås henlagt til budgetlægningen for Et eksempel på en ny udmelding i forhold til det oprindelig vedtagne budget for 2010 kunne være: Udvalg Måltal Arbejdsmarked 0 mio.kr. Børn- og Ungdom 10 mio.kr. Sundhed 5 mio.kr. Teknik og Miljø -3 mio.kr. Kultur og Fritid -2 mio.kr. Økonomi -3 mio.kr. Forbrug af opsparede midler* 6 mio.kr. Likviditetsforbrug jf. nye rammer 13 mio.kr. * Et forbrug af de opsparede midler på 6 mio.kr. svarer til, at det tillades, at der anvendes ca. 20% 123

11 af de opsparede midler, mens 80% indgår som tvungen opsparing til senere disposition. Konsekvensen af den anførte udmelding er et likviditetsforbrug på 13 mio. kr. hvilket indebærer at det oprindeligt budgetterede likviditetsoverskud på 15 mio. kr. reduceres til et overskud på knap 2 mio. kr. En væsentlig forudsætning for ovennævnte er, at der tidligt træffes beslutning om at etablere en bunden opsparing i forhold til de overførte uforbrugte budgetmidler fra 2009 til Herudover må de enkelte udvalg svarest træffe beslutninger om konkrete forbrugsbegrænsende initiativer på de enkelte aktivitetsområder. Der peges således i første omgang på en forbrugsbegrænsningsmodel hvor opgaven med at tilvejebringe den fornødne budgetforbedring henlægges til det enkelte udvalg og de herunder hørende aktivitetsområder og institutioner. Der må sideløbende følges tæt op på udvalgenes arbejde og det løbende forbrug m.h.p. at vurdere, hvorvidt der - ud over ovennævnte initiativer - skal suppleres med andre kortsigtede initiativer i form af midlertidige forbrugsbegrænsninger, ansættelsesstop mv. En nærmere stillingtagen hertil kan ske umiddelbart efter sommerferien. Endelig vil der i løbet af 2010 ske en opfølgning på såvel det samlede anlægsprogram, samt evt. finansielle udfordringer og muligheder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den økonomiske situation for 2010 drøftes m.h.p. at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med budgettet og forbrugsbegrænsende tiltag i At der til Økonomiudvalgets møde i april fremlægges mere konkrete forslag. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles - at der udmeldes rammer for udvalgenes forbrug i 2010 som anført af forvaltningen med den korrektion at rammen for KF fastsættes til 1 mio. kr. mindre end budgettet, at rammen for TM fastsættes til 3,5 mio. mindre og at rammen for ØK fastsættes til 3,5 mio. kr. mindre end budgettet (oprindelige budgetter). - at overførselsadgangen fastlægges som anført til 20 % af et overskud. - at mulighederne for ejendomssalg i 2010 vurderes nærmere. - at nye indtægtsmuligheder reklamefinansiering, takster mv. vurderes nærmere. - at der forelægges en samlet opfølgning på ovenstående til ØK-mødet i juni. Chefgruppen indbydes til at deltage i mødet. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK suppleret med - at der endvidere indgår en nærmere vurdering af anlægsprogrammet for

12 Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 125

13 4. De økonomiske perspektiver for Etablering af fremtidig balance og råderum i Rebild Kommunes økonomi J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/544 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s visionsseminar den 4. marts blev der bl.a. orienteret om udsigterne for den kommunale økonomi generelt og de særlige udfordringer vi fremadrettet har i Rebild Kommune. Det fremgik her bl.a. at der også for 2011 og frem må påregnes meget stramme økonomiske rammer for den kommunale opgavevaretagelse. Hertil kommer at den økonomiske genopretning der skal ske på en række konkrete udgiftsområder i 2010 må påregnes også at række ind i ) I regeringens konvergensprogram (plan for begrænsninger i det offentlige budgetunderskud) antages det, at den offentlige sektor som helhed må forvente nul-vækst i de kommende år (vurderet i faste priser). Heri indgår imidlertid i Regeringens udmeldinger forventning om en vis vækst indenfor Sundhedsområdet, hvilket indikerer, at der evt. må forventes negativ vækst i kommunerne og staten. 2) De første prognoser for 2010-regnskabet viser, at der stadig er strukturelle óg driftsmæssige udfordringer indenfor de specialiserede områder for børn, specialundervisning, sundhedsbidrag, vederlagsfri fysioterapi samt arbejdsmarkedsområdet. I anden sag behandles de umiddelbare reaktionsmuligheder for 2010, men som nævnt ovenstående må det påregnes at en del af den økonomiske genopretning af de nævnte områder vil række ind i ) Udover de konkrete økonomiske perspektiver og en konkret genopretning af økonomien på en række specifikke områder, vil det være hensigtsmæssig for at etablere et vist råderum til udvikling og kvalitetsforbedringer af den kommunale service. Disse 3 forhold gør det relevant at tidligt forholder sig til de økonomiske perspektiver og tilrettelægger en proaktiv og langsigtet planlægning til imødegåelse heraf. På baggrund af de nuværende økonomiske udfordringer vurderes det, at der i 2011 og frem skal etableres et årligt omstillingsberedskab/råderum i størrelsesordenen mio.kr. Der kan bl.a. peges på følgende behov for det anførte råderum: Genopretning af driftsbudgetter - Service- og kvalitetsudvikling og nye driftsaktiviteter - Imødegåelse af et finansielt underskud/genopretning af den kommunale likviditet I sagens natur vil det være nødvendigt at se på hele den kommunale drift for at opnå økonomiske råderum af de nævnte størrelser. Der må derfor i den videre proces peges på at mange midler anvendes - eksempelvis: - Effektivisering/driftsoptimering herunder outsourcing/insourcing og konkurrenceudsættelse - Organisations- og strukturændringer indenfor driftsområderne

14 - Serviceniveauregulering/-fravalg - Øgede indtægter såvel driftsmæssige som finansielle Som eksempel på udmøntning af et råderum kan anføres følgende forslag (A til D): A) Budgetgenopretning på en række konkrete udgiftsområder under BU og SU, således at en forventet budgetubalance fra 2010 på 15 mio. kr. afvikles i henholdsvis 2011 og Realiseres gennem skabelse af balance mellem budget og regnskab. Potentiale for miokr. stigende til 15 mio. kr i B) Generelt effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse svarende til 1 2 % årligt. I bestræbelserne på at opnå målet indgår i relevant omfang outsourcing/konkurrenceudsættelse og insourcing. Potentialet realiseres gennem en årlig reduktion i driftsbudgetterne målrettet enkeltområder og/eller generelt. Potentiale for mio. kr. stigende med årligt 10 mio. kr. C) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. Konkret kan peges på muligheder for omlægninger i den kommunale administration, med samling af funktioner, og strukturelle ændringer i ledelsen. Potentialet realiseres i forbindelse med konkrete politiske beslutninger om tilrettelæggelse. Potentiale for mill. kr. stigende til 10 mio. kr i Herudover kan der på andre endnu ikke udpegede aktivitetsområder opstilles forslag om organisations- og strukturændringer med sigte på at opnå et økonomisk rationale på årligt min. 5 mill. kr. Potentiale for mio. kr. stigende med årligt 5 mio. kr. D) Der udarbejdes et katalog over mulige servicereduktioner og servicefravalg, med henblik på at tilvejebringelse af et økonomisk råderum på årligt 5 10 mio. kr. Realiseres på baggrund af konkrete politiske beslutninger. Potentiale for /10 mio. kr. stigende med årligt 5/10 mio. kr. Der er i ovennævnte fokuseret på tilvejebringelse af et økonomisk råderum gennem tilpasninger i driften. Det skal i den forbindelse oplyses at Rebild Kommune i sammenligning med andre kommuner har et relativt lavt driftsudgiftsniveau, hvorfor der generelt må forudsættes en tydelig politisk prioritering og en tæt ledelsesmæssig opfølgning, såfremt der skal realiseres økonomiske råderum af de nævnte størrelser. Tilsvarende gælder at det er vigtigt for opnåelse af resultater, at der tidligt træffes beslutninger om at iværksætte initiativer. I forbindelse med en stillingtagen til kommunens samlede økonomiske situation for 2011 og frem må tilpasninger i det samlede anlægsniveau og en nærmere prioritering af projekter også indgå. Endelig må spørgsmålet om kommunens samlede finansieringsmæssige forhold, herunder muligheder for at øge indtægterne indgå i de nærmere overvejelser. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at de økonomiske perspektiver og muligheder for 2011 og frem drøftes nærmere, med henblik på at der i april - i forbindelse med den konkrete tilrettelæggelse af budgetprocessen for 2011 tages stilling til mere konkrete tiltag for at skabe de fornødne økonomiske råderum. 127

15 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de økonomiske perspektiver og muligheder for 2011 drøftes m.h.p. at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med budgetlægningen for 2011 og frem. At konkrete forslag til budgetprocedure mv. fremlægges på mødet i april. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles - at forvaltningen til mødet i april fremkommer med mere konkrete oplæg vedr. de foreslåede forslagsområder A til D samt en proces for det videre arbejde med budget 2011 og frem. - at der i arbejdet inddrages forskellige ledelsesværktøjer eksempelvis lean mv. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 128

16 5. Opfølgning på s visionsseminar d. 4. marts 2010 J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/511 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: holdt den marts 2010 det årlige visionsseminar. Hovedemnerne for visionsseminaret var - Rebild Kommunens økonomiske situation - Kommunalpolitikernes forskellige opgaver og roller - Visioner for Rebild Kommune - gentænkt - God politisk ledelse overvejelser og evt. retningslinjer. Seminaret var tilrettelagt af forvaltningen i samarbejde med konsulentfirmaet H.C. Vestergaard på baggrund af s behandling af oplæg d. 28. januar Seminaret indeholdt oplæg ved chefkonsulent H.C. Vestergaard, statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup samt repræsentanter for forvaltningen. Kommunens økonomiske situation blev behandlet med udgangspunkt i såvel et nationalt som et mere lokalt perspektiv. Sammenfattende fremgik at Rebild Kommune i 2010 er under et væsentligt økonomisk pres, og at der også fremadrettet må påregnes meget stramme rammer for den kommunale opgavevaretagelse. De mere konkrete forhold vedr og frem er nærmere behandlet i andre punkter på dagsordenen. Statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup præciserede i sit oplæg s forskellige roller og opgaver. Heraf fremgik bl.a. at Byrådene er sat til lokalt at forvalte 1)dels en mere centralt fastsat lovgivning, med udtømmende regler for den kommunale opgavevaretagelse, 2)dels på de fleste store serviceområder - er sat til at forvalte en rammelovgivning med et lokalpolitisk råderum. I den forbindelse understregedes vigtigheden af, at i en løbende proces sikrer, at det lokalpolitiske råderum bliver udnyttet optimalt med de muligheder og forpligtelser der følger heraf.. På seminaret blev visionen for Rebild Kommune drøftet. Overordnet set blev udtrykt tilfredshed med denne, suppleret med mere konkrete forslag dels til hvilke indsatsområder, der er væsentlige at fastholde og dels, hvilke konkrete aktiviteter det kunne være relevante at inddrage i visionen. Det foreslås at forvaltningen bearbejder de fremkomne tilkendegivelser således at der til s møde i april fremlægges forslag til den fremtidige vision til drøftelse og videre bearbejdning. Målet vil være, at visionen kan vedtages i i juni Med baggrund i bl.a. en række konkrete cases afsluttedes seminaret med en drøftelse af emnet God politisk ledelse - et emne med en væsentlig sammenhæng til kommunalpolitikernes opgaver og roller. Det blev på seminaret drøftet om det var muligt at opstille interne spilleregler herfor og enkelte opstillede cases blev drøftet. Det foreslås, at forvaltningen til s møde i maj fremlægges overvejelser mv. om spilleregler for god politisk ledelse til drøftelse og videre bearbejdning. 129

17 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forløbet af seminaret drøftes og evalueres, med henblik på læring og fremtidig tilrettelæggelse. At der til i april fremsendes oplæg til fremtidig vision og indsatsområder mv. til drøftelse og videre bearbejdning. At der til i maj fremsendes overvejelser mv. om spilleregler for god politisk ledelse til drøftelse og videre bearbejdning. Bilag: Pressemeddelelse vedr. visionsseminaret tidligere udsendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Der blev tilkendegivet ønsker om at chefgruppen indgår mere aktivt i drøftelserne på evt. fremtidige visionsseminarer. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Opsamling fra s Visionsseminar den 4. marts ØK

18 6. Gennemførelse af Tillidsreform i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3355 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetlægningen for 2010 var der enighed om, at arbejde videre med udmøntning af en tillidsreform i Rebild Kommune. Sagen skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer i forbindelse med afbureaukratisering og effektivisering af de interne arbejdsgange i Rebild Kommune og regeringens initiativer i samme forbindelse. Af beskrivelsen i forbindelse med budgetlægningen fremgår det: Tillidsreform i Rebild Kommune besluttede i fuld enighed i 2007, at nye administrative opgaver skulle følges af forslag om tilsvarende reduktioner. Nu må tiden være kommet til at gennemføre egentlige reduktioner. De ansatte skal have lov til at bruge deres faglighed, kompetence og egen sunde dømmekraft. Ved at vise større tillid til den lokale ledelse, pædagoger, lærere, hjemmehjælpere, socialrådgivere og andre kommunalt ansatte, kan vi skabe øget motivation, iderigdom og jobtilfredshed. Målet er at reducere de ikke-lovbundne administrative opgaver mest muligt samt smidiggøre arbejds- og beslutningsgange. Gerne suppleret med forsøg under regeringens udfordringsret, hvor det efter ansøgning er muligt, at slippe helt eller delvist for lovbundne krav. Det Radikale Venstre foreslår, at der i løbet af 2010 gennemføres en medarbejderforankret afbureaukratiseringsproces, hvor medarbejderrepræsentanter på alle typer institutioner og i alle afdelinger deltager i arbejdet med at udpege alle unødvendige eller uhensigtsmæssige administrative procedurer. Resultatet af arbejdet skal være en prioriteret oversigt over regler og procedure, der enten kan fjernes eller gøres mere smidige. Oversigten forelægges for udvalg og byråd med ledelsens bemærkninger og plan for gennemførelse. får efter indstilling fra ledelsen lejlighed til at vurdere samtlige løbende tilbagemeldinger og evalueringer til byrådet med henblik på vurdering af relevans og omfang. Når processen er gennemført, skal det fortsat gælde, at der, ved indførelse af nye administrative opgaver, fjernes andre administrative opgaver af et tilsvarende omfang. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tilrettelæggelse af en god proces herom: 1. Etablering af projektorganisation a. Styregruppe (udvalgsformænd, chefgruppen) b. Kvalitetssikringsgruppe (bruger-, medarbejder- og lederrepræsentanter), 131

19 rådgiver styregruppen. 2. Indsamle forslag fra organisationen a. Der udarbejdes invitation til alle medarbejdere om i. Hvorfor Tillidsreform og hvordan gennemføres den. ii. Er der nogen regler, der ikke giver mening i forhold til borgerservicen, kan de indmeldes? iii. Er der regler, der undrer dig? iv. Etc.? b. Forslag kan sendes til 3. Tidsplan a. Marts/April udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale b. Ultimo Juni deadline for indsendelse af forslag, forslag vil dog løbende kunne indsendes derefter. c. August kvalitetssikringsgruppen systematiserer de indkomne forslag og udarbejder en indstilling til styregruppen. Udgangspunktet er, at kan en regel ikke forklares (evt.lovgivning) og giver mening, skal den fjernes. Forslag opdeles i i. Generelle forslag ii. Sektorspecifikke forslag iii. Forslag, der umiddelbart bør gennemføres iv. Forslag, der kræver brug af udfordringsret v. Forslag, der kræver lovændring vi. Forslag, der ikke bør gennemføres (kræver særlig argumentation) d. September/oktober- politisk proces i. Godkendte forslag igangsættes umiddelbart e. December opsamling og det fortsatte forløb Denne procesplan sikrer ligeledes, at forslagene kan indgå i budgetarbejdet for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At projektet organiseres som foreslået At processen gennemføres som foreslået. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning at Leon Sebbelin indgår som Økonomiudvalgets repræsentant i Styregruppen. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 132

20 7. Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat - Skørping Varmeværk AMBA J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 09/18520 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Skørping Varmeværk a.m.b.a; Skørping Nord 11, 9520 Skørping har søgt om fritagelse for ejendomsskat. Ejendomsskatten for Skørping Varmeværk beløber sig i 2010 til kr ,66. I bekendtgørelsen af lov om kommunal ejendomsskat slås det i kapitel 8 fast at: "Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af... (stk D) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål". Rebild Kommune har således hjemmel dvs. mulighed for, men ikke pligt, til at fritage et varmeværk fra ejendomsskat. Sagen er imidlertid principiel, da det er første gang siden kommunesammenlægningen, at et varmeværk har henvendt sig med anmodning om fritagelse for ejendomsskat. Der har i de tidligere kommuner været forskellig praksis på området, så byrådets beslutning i denne sag fastlægger Rebild kommunes praksis fremover. Såfremt det besluttes at yde den anmodede fritagelse for ejendomsskat, må det formodes at der vil indløbe flere anmodninger fra de øvrige varmeværker mv. der ikke idag har fritagelse for ejendomsskat. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At anmodningen drøftes At der træffes afgørelse om den konkrte anmodning om fritagelse for ejendomsskat. Bilag: Inden mødet vil der pr. mail blive fremsendt oversigt over varmeværkernes ejendomsskattemæssige forhold Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles at ejendomsskattefritagelsen for enkelte varmeværker søges ophævet m.h.p. at skabe ensartede ejendomsskatteforhold for kommunens varmeværker. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 133

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere