REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet Økonomiorientering ultimo februar Initiativer i forhold til Rebild Kommunes økonomi De økonomiske perspektiver for Etablering af fremtidig balance og råderum i Rebild Kommunes økonomi Opfølgning på s visionsseminar d. 4. marts Gennemførelse af Tillidsreform i Rebild Kommune Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat - Skørping Varmeværk AMBA Tids- og procesplan for Kommuneplantillæg for Skørping-Rebild Projekt for koordinering af den kollektive busdrift, servicetrafik og skolekørsel i Rebild Kommune Resultat af konkurrenceudsættelse af belægningsopgaver samt vedligehold af vejinventar i Rebild Kommune Resultat af konkurrenceudsættelse af drift af grønne områder samt græsslåning af rabatarealer Tillægsbevilling til realisering af trafiksikkerhedsprojekter Fremtidig organisering af affaldssektoren i Region Nordjylland Frigivelse af bevilling til Øster Hornum kloak Forslag til reviderede vedtægter for Limfjordsrådet Vandoplandsstyregruppe for Mariagerfjord Tillægsbevilling til bygningsrenovering Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 247 for et centerområde ved Sverriggårdsvej, Skørping Godkendelse af 3. udkast til lokalplan nr. 241 for centerområde i Bælum samt 1. udkast til tillæg nr. 6 til Kommuneplan Energi- og klimaaftaler Energi-/klimatiltag i Rebild kommune Realisering af Byens Torv, Støvring Debatoplæg fra Trafikstyrelsen - høringssvar Vederlagsfri fysioterapi Projekt Terndrup Idrætscenter

3 26. Ansøgning om låneoptagelse Det Nordjyske Operakompagni Udpegning af medlem til Aalborg Symfoniorkesters Repræsentantskab Ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet Flytning af Børnehaven Doktorvænget til Kronhjorten Serviceniveaubeskrivelser på området for udsatte børn og unge Ansøgning om at anvende lokaler til folkeskole- og ungdomsskoleformål Fornyet behandling af s beslutning om hjemtagning af elever til AK-klassen Orientering Lukket - Personaleforhold Fejl! Bogmær 36. Lukket - Låneoptagelse 2010 Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3833 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Erhvervsudviklingsråd skal iht. vedtægterne have valgt nye medlemmer i To politikere udpeges for en 4-årig periode og 10 erhvervsfolk vælges/udpeges for en 2-årig periode. har allerede udpeget to medlemmer til Rådet, borgmester Anny Winther, og 1. viceborgmester Helle Astrup, for en 4-årig periode. På Årsmødet den 10. marts 2010 blev der valgt 5 medlemmer af, og blandt, de på Årsmødet deltagende virksomheder, jfr. vedtægterne 8. Herudover skal udpege 5 personer. Det er vigtigt at medlemmerne er interesserede i Rådets arbejde og funktion og ønsker at bidrage aktivt til Rådets arbejde. På Årsmødet er der blevet valgt 5 medlemmer, der dækker/ repræsenterer brancherne: - håndværk og mindre industri (Lars Sindal Kristensen) - liberale erhverv/detailhandel (Niels Ole Hansen og Birgitte H. Petersen)) - finanssektoren (Lisa Kjær) - vidensvirksomheder (Susan Vonsild) Derudover har i efteråret 2009 allerede udpeget en repræsentant fra Institut for Erhvervsstudier, AAU (Thomas Nielsen) som repræsentant for perioden skal derfor udpege 4 personer til Rådet, f.eks. erhvervsrepræsentanter eller andre der har særlige kompetencer i forhold til opfyldelse af de mål og visioner, byrådet prioriterer i erhvervsudviklingspolitikken. Ligeledes er der mulighed for at sikre en branchemæssig spredning blandt medlemmerne i rådet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der udpeges 4 medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet Beslutning i Økonomiudvalget den : Der indstilles følgende: Thorkild Christensen, Carnitech Mette Bonderup, Comwell Rebild. Niels Juul, Landmand Herudover anmodes LO om at udpege en repræsentant. 117

5 Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Uddrag af vedtægterne for EUR - ØK Åben Medlemmer af Rebild Erhvervsudviklingsråd ØK

6 2. Økonomiorientering ultimo februar 2010 J.nr.: S00. Sagsnr.: 10/2611 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forbruget ultimo februar på den samlede kommunale drift udgør 15,1 % på udgiftssiden, mens der er realiseret indtægter på 19,9 %. På udgiftssiden er det stort set lig med forbruget ultimo februar 2009, mens der er tale om færre realiserede indtægter på samme tidspunkt i 2010 på grund af at der er sket en mindre forskydning i den tekniske bogføring af forbrugsafgifter til den 1. marts For januar og februar 2010 er der ikke tale om et normalt flow i udgifter og indtægter på grund af den igangværende implementering af OPUS økonomi og løn, som betyder at samtlige brugere skal igennem uddannelse i brugen af systemet, hvilket naturligt vil give et andet betalingsflow end tidligere. Forbruget er ikke alarmerede højt isoleret set i forhold til det procentuelle forbrug, men med det foreløbige kendte regnskab for 2009, som er en langt bedre retnings pil for 2010, er økonomien i høj grad presset for 2010 i samme spor som de områder, der har været store udfordringer på i Arbejdsmarkedsudvalg: På arbejdsmarkedsudvalgets område vurderes det at nye områder/udgifter vil presse økonomien i Det er især de konjunkturfølsomme områder som kontanthjælp og sygedagpenge, samt ledighedsydelse og fleksjob, der vurderes at give store udfordringer i størrelsesordnen 5-10 mio. kr. i merforbrug, herunder forventet mindreforbrug på flygtningeog uddannelsesområdet. Børn og Ungdomsudvalg: På områderne for børn med særlige behov (det specialiserede socialområde og specialundervisning) vil niveauet for 2009 delvist fortsætte ind i 2010 og vurderingen er pt. ud fra en alt andet lige betragtning et merforbrug for udvalget samlet set i størrelsesordnen mio. kr. Kultur og Fritidsudvalg: På Kultur og Fritidsudvalgets område forventes budgettet at holde. Sundhedsudvalg: Med udgangen af februar vurderes området at være under et vist pres. Det er især sundhedsområdet, herunder sundhedsbidrag og vederlagsfri fysioterapi, hjælpemidler samt boligområdet. Det samlede skøn vurderes pt. i størrelsesordnen 5-10 mio. kr. Teknik og Miljøudvalg: På Teknik- og miljøudvalgets område forventes budgettet at holde. Økonomiudvalg: På Økonomiudvalgets område forventes budgettet at holde. 119

7 Samlet driftsresultat: Summeres det forventede udgiftspres op må der forventes merudgifter på minimum 25 mio. kr. i 2010, under forudsætning af at øvrige områder balancerer. Dette vurderet ud fra det foreløbige regnskabsresultat for 2009, samt den tætte opfølgning på de udgiftspressede områder i 2009, samt en vurdering på de konjunkturfølsomme områder. Øvrige områder er ikke analyseret nærmere end det konstaterede forbrug med udgangen af februar, som samlet set ikke indikere yderligere faresignaler, men det skal pointeres at 2 måneders forbrug giver en vis usikker i forhold til at vurdere det samlede resultat for Der er endvidere vedlagt en oversigt, som bilag, over forbruget opdelt på udvalg og sektor. sektor Bevillingsmæssige ændringer Der er med udgangen af februar 2010 givet nettoanlægsbevillinger på 7,2 mio. kr. hvilket betyder at det oprindelige budgetterede likviditetsoverskud nu er på ca. 7 mio. kr. Likviditet Likviditetsudviklingen måned for måned fremgår af nedenstående tabel. Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, det vil sige gennemsnittet af de seneste 12 måneder er med udgangen af februar 33,4 mio. kr. Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året

8 Befolkning Befolkningen er jf. vedlagte bilag svagt faldende. Befolkningstallet er faldet med 37 borgere siden 1 marts Sygefravær Sygefraværet som fremgår af vedlagte bilag og nedenstående tabel, viser at det samlede fravær er faldet det seneste år, hvoraf fravær som følge af sygdom har været næsten konstant. I bilagene er der en nærmere uddybning af fraværet. Feb.09 Mar.09 Apr.09 Maj.09 Jun.09 Jul.09 Aug.09 Sep.09 Okt.09 Nov.09 Dec. 09 Jan.10 Fravær i alt 9 9,5 9,6 8,8 8,7 8,7 8,6 8,7 8,6 8,6 8,6 8,5 Heraf sygdom 5, ,4 5,4 5,5 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 Anm. Fraværet er opgjort som gennemsnittet over de seneste 12 måneder Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomiorienteringen drøftes Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Taget til efterretning. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben bilag til økonomiorientering ultimo februar - ØK

9 3. Initiativer i forhold til Rebild Kommunes økonomi 2010 J.nr.: S00. Sagsnr.: 10/3778 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Af anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden (d Økonomiopfølgning februar 2010) fremgår de konkrete udgifter og forventningerne til regnskabsresultatet for I lighed med 2009 kan der indenfor områderne specialundervisning, det specialiserede socialområde for børn, sundhedsbidrag, vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler forventes budgetoverskridelser. Herudover vurderes der et særligt pres på Arbejdsmarkedsområdet, hvor der pt. skønnes et merforbrug på min. 5 mio. kr. Der kan derfor alt andet lige - skønnes et merforbrug i 2010 på de nævnte områder på mio. kr. Fra 2009 forventes overført underskud på ca. 40 mio.kr. Da der stort set er tale om underskud indenfor områder som også er under pres i 2010 vurderes det, at der ikke mærkbart vil kunne afdrages på den overførte gæld i Likviditetseffekten ved at overføre underskud vurderes derfor som begrænset i 2010, (Overførsler af underskud, der realiseres gennem efterfølgende besparelser vil normalt have en tilsvarende positiv effekt på likviditeten) Samtidig med at der overføres underskud, overføres overskud indenfor andre områder på ca mio.kr. En stor del heraf kan givet henføres til det administrerede ansættelsesstop og forbrugsstop, der blev besluttet i slutningen af Der er således udskudt en del udgifter fra 2009 til Det må derfor forventes, at der vil være pres på en del af disse midler. Såfremt der ikke træffes særlige foranstaltninger vurderes likviditetseffekten (delvis forbrug af opsparede midler) at blive på mindst 15 mio.kr. i kassetræk. På anlægssiden ventes overført ca. 15 mio.kr. hvortil kommer allerede besluttede tillægsbevillinger på 7 mill.kr. (Støvring Højskole) Der er i det oprindelige budget 2010 planlagt et omfattende anlægsprogram på 80 mio. kr., samtidig med at der er givet lånemulighed til gennemførelse af yderligere projekter for 23 mio. Samlet giver dette potentielle anlægsmuligheder for 2010 på i alt 125 mio. kr. ( ). På baggrund af en vurdering af planlægningsmæssige forudsætninger for at gennemføre de mange projekter, handelsmæssige og juridiske udeståender samt forvaltningens ressourcer til at gennemføre de mange projekter i 2010 vurderes et realistiske anlægsprogram for 2010 at omfatte højst et niveau på 100 mio. kr. (svarende til det oprindelige anlægsprogram samt anlæg som følge af nye lånemuligheder). Likviditetseffekten af et sådant anlægsomfang i 2010 vil således være begrænset. Samlet set kan likviditetstrækket for 2010 derfor skønnes således: 122

10 Likviditetsoverskud - opr. Budget 2010 Forventede merforbrug 2010 særlige omr. Afvikling af gæld Forbrug af opsparede midler 2009 Virkning af samlet anlægsprogram 2010 Forventet samlet likviditetstræk 2010 *+ betyder forbrug/ - betyder overskud -15 mio.kr mio.kr. 0 mio. kr. 15 mio.kr. 0 mio.kr mio.kr Den gennemsnitlige likviditet i 2009 var på ca. 38 mio.kr. Et kassetræk på yderligere min mio.kr. vil bringe likviditeten på et uacceptabelt lavt niveau i forhold til de gældende kassekreditregler (risiko, at blive sat under administration). Det er derfor forvaltningens vurdering at det er nødvendigt at se på forbrugsbegrænsende initiativer i 2010 med henblik på at nedbringe et sådant kassetræk! Der må i den forbindelse ses på flere forskellige handlemuligheder: først og fremmest: - Yderligere forstærket politisk og ledelsesmæssigt fokus på de merforbrugende områder - men også supplerende: - Fastlæggelse af nye budgetrammer herunder evt. genåbning af budgetter - Midlertidige forbrugsbegrænsninger - Ansættelsesstop - Bunden opsparing helt eller delvist - Anlægsbegrænsninger - Etc. I lighed med 2009 er det vurderingen, at løsningen ikke alene kan findes indenfor de enkelte sektorområder, hvor de større økonomiske problemer er. Løsninger må således indebære vurderinger af hele det kommunale aktivitetsområde. Det forslås derfor, at der i forhold til det oprindelige budget for 2010 udmeldes nye måltal for forbruget på de enkelte udvalgsområder. Det vil herefter være op til de enkelte udvalg i samarbejde med hele det kommunale ledelsessystem at fremlægge forslag til forbrugsbegrænsende aktiviteter i 2010 m.h.p. at overholde de nye udgiftsrammer. For 2010 peges alene på forbrugsbegrænsninger, mens en stillingtagen til egentlige budgetreguleringer foreslås henlagt til budgetlægningen for Et eksempel på en ny udmelding i forhold til det oprindelig vedtagne budget for 2010 kunne være: Udvalg Måltal Arbejdsmarked 0 mio.kr. Børn- og Ungdom 10 mio.kr. Sundhed 5 mio.kr. Teknik og Miljø -3 mio.kr. Kultur og Fritid -2 mio.kr. Økonomi -3 mio.kr. Forbrug af opsparede midler* 6 mio.kr. Likviditetsforbrug jf. nye rammer 13 mio.kr. * Et forbrug af de opsparede midler på 6 mio.kr. svarer til, at det tillades, at der anvendes ca. 20% 123

11 af de opsparede midler, mens 80% indgår som tvungen opsparing til senere disposition. Konsekvensen af den anførte udmelding er et likviditetsforbrug på 13 mio. kr. hvilket indebærer at det oprindeligt budgetterede likviditetsoverskud på 15 mio. kr. reduceres til et overskud på knap 2 mio. kr. En væsentlig forudsætning for ovennævnte er, at der tidligt træffes beslutning om at etablere en bunden opsparing i forhold til de overførte uforbrugte budgetmidler fra 2009 til Herudover må de enkelte udvalg svarest træffe beslutninger om konkrete forbrugsbegrænsende initiativer på de enkelte aktivitetsområder. Der peges således i første omgang på en forbrugsbegrænsningsmodel hvor opgaven med at tilvejebringe den fornødne budgetforbedring henlægges til det enkelte udvalg og de herunder hørende aktivitetsområder og institutioner. Der må sideløbende følges tæt op på udvalgenes arbejde og det løbende forbrug m.h.p. at vurdere, hvorvidt der - ud over ovennævnte initiativer - skal suppleres med andre kortsigtede initiativer i form af midlertidige forbrugsbegrænsninger, ansættelsesstop mv. En nærmere stillingtagen hertil kan ske umiddelbart efter sommerferien. Endelig vil der i løbet af 2010 ske en opfølgning på såvel det samlede anlægsprogram, samt evt. finansielle udfordringer og muligheder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den økonomiske situation for 2010 drøftes m.h.p. at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med budgettet og forbrugsbegrænsende tiltag i At der til Økonomiudvalgets møde i april fremlægges mere konkrete forslag. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles - at der udmeldes rammer for udvalgenes forbrug i 2010 som anført af forvaltningen med den korrektion at rammen for KF fastsættes til 1 mio. kr. mindre end budgettet, at rammen for TM fastsættes til 3,5 mio. mindre og at rammen for ØK fastsættes til 3,5 mio. kr. mindre end budgettet (oprindelige budgetter). - at overførselsadgangen fastlægges som anført til 20 % af et overskud. - at mulighederne for ejendomssalg i 2010 vurderes nærmere. - at nye indtægtsmuligheder reklamefinansiering, takster mv. vurderes nærmere. - at der forelægges en samlet opfølgning på ovenstående til ØK-mødet i juni. Chefgruppen indbydes til at deltage i mødet. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK suppleret med - at der endvidere indgår en nærmere vurdering af anlægsprogrammet for

12 Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 125

13 4. De økonomiske perspektiver for Etablering af fremtidig balance og råderum i Rebild Kommunes økonomi J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/544 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s visionsseminar den 4. marts blev der bl.a. orienteret om udsigterne for den kommunale økonomi generelt og de særlige udfordringer vi fremadrettet har i Rebild Kommune. Det fremgik her bl.a. at der også for 2011 og frem må påregnes meget stramme økonomiske rammer for den kommunale opgavevaretagelse. Hertil kommer at den økonomiske genopretning der skal ske på en række konkrete udgiftsområder i 2010 må påregnes også at række ind i ) I regeringens konvergensprogram (plan for begrænsninger i det offentlige budgetunderskud) antages det, at den offentlige sektor som helhed må forvente nul-vækst i de kommende år (vurderet i faste priser). Heri indgår imidlertid i Regeringens udmeldinger forventning om en vis vækst indenfor Sundhedsområdet, hvilket indikerer, at der evt. må forventes negativ vækst i kommunerne og staten. 2) De første prognoser for 2010-regnskabet viser, at der stadig er strukturelle óg driftsmæssige udfordringer indenfor de specialiserede områder for børn, specialundervisning, sundhedsbidrag, vederlagsfri fysioterapi samt arbejdsmarkedsområdet. I anden sag behandles de umiddelbare reaktionsmuligheder for 2010, men som nævnt ovenstående må det påregnes at en del af den økonomiske genopretning af de nævnte områder vil række ind i ) Udover de konkrete økonomiske perspektiver og en konkret genopretning af økonomien på en række specifikke områder, vil det være hensigtsmæssig for at etablere et vist råderum til udvikling og kvalitetsforbedringer af den kommunale service. Disse 3 forhold gør det relevant at tidligt forholder sig til de økonomiske perspektiver og tilrettelægger en proaktiv og langsigtet planlægning til imødegåelse heraf. På baggrund af de nuværende økonomiske udfordringer vurderes det, at der i 2011 og frem skal etableres et årligt omstillingsberedskab/råderum i størrelsesordenen mio.kr. Der kan bl.a. peges på følgende behov for det anførte råderum: Genopretning af driftsbudgetter - Service- og kvalitetsudvikling og nye driftsaktiviteter - Imødegåelse af et finansielt underskud/genopretning af den kommunale likviditet I sagens natur vil det være nødvendigt at se på hele den kommunale drift for at opnå økonomiske råderum af de nævnte størrelser. Der må derfor i den videre proces peges på at mange midler anvendes - eksempelvis: - Effektivisering/driftsoptimering herunder outsourcing/insourcing og konkurrenceudsættelse - Organisations- og strukturændringer indenfor driftsområderne

14 - Serviceniveauregulering/-fravalg - Øgede indtægter såvel driftsmæssige som finansielle Som eksempel på udmøntning af et råderum kan anføres følgende forslag (A til D): A) Budgetgenopretning på en række konkrete udgiftsområder under BU og SU, således at en forventet budgetubalance fra 2010 på 15 mio. kr. afvikles i henholdsvis 2011 og Realiseres gennem skabelse af balance mellem budget og regnskab. Potentiale for miokr. stigende til 15 mio. kr i B) Generelt effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse svarende til 1 2 % årligt. I bestræbelserne på at opnå målet indgår i relevant omfang outsourcing/konkurrenceudsættelse og insourcing. Potentialet realiseres gennem en årlig reduktion i driftsbudgetterne målrettet enkeltområder og/eller generelt. Potentiale for mio. kr. stigende med årligt 10 mio. kr. C) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. Konkret kan peges på muligheder for omlægninger i den kommunale administration, med samling af funktioner, og strukturelle ændringer i ledelsen. Potentialet realiseres i forbindelse med konkrete politiske beslutninger om tilrettelæggelse. Potentiale for mill. kr. stigende til 10 mio. kr i Herudover kan der på andre endnu ikke udpegede aktivitetsområder opstilles forslag om organisations- og strukturændringer med sigte på at opnå et økonomisk rationale på årligt min. 5 mill. kr. Potentiale for mio. kr. stigende med årligt 5 mio. kr. D) Der udarbejdes et katalog over mulige servicereduktioner og servicefravalg, med henblik på at tilvejebringelse af et økonomisk råderum på årligt 5 10 mio. kr. Realiseres på baggrund af konkrete politiske beslutninger. Potentiale for /10 mio. kr. stigende med årligt 5/10 mio. kr. Der er i ovennævnte fokuseret på tilvejebringelse af et økonomisk råderum gennem tilpasninger i driften. Det skal i den forbindelse oplyses at Rebild Kommune i sammenligning med andre kommuner har et relativt lavt driftsudgiftsniveau, hvorfor der generelt må forudsættes en tydelig politisk prioritering og en tæt ledelsesmæssig opfølgning, såfremt der skal realiseres økonomiske råderum af de nævnte størrelser. Tilsvarende gælder at det er vigtigt for opnåelse af resultater, at der tidligt træffes beslutninger om at iværksætte initiativer. I forbindelse med en stillingtagen til kommunens samlede økonomiske situation for 2011 og frem må tilpasninger i det samlede anlægsniveau og en nærmere prioritering af projekter også indgå. Endelig må spørgsmålet om kommunens samlede finansieringsmæssige forhold, herunder muligheder for at øge indtægterne indgå i de nærmere overvejelser. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at de økonomiske perspektiver og muligheder for 2011 og frem drøftes nærmere, med henblik på at der i april - i forbindelse med den konkrete tilrettelæggelse af budgetprocessen for 2011 tages stilling til mere konkrete tiltag for at skabe de fornødne økonomiske råderum. 127

15 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de økonomiske perspektiver og muligheder for 2011 drøftes m.h.p. at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med budgetlægningen for 2011 og frem. At konkrete forslag til budgetprocedure mv. fremlægges på mødet i april. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles - at forvaltningen til mødet i april fremkommer med mere konkrete oplæg vedr. de foreslåede forslagsområder A til D samt en proces for det videre arbejde med budget 2011 og frem. - at der i arbejdet inddrages forskellige ledelsesværktøjer eksempelvis lean mv. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 128

16 5. Opfølgning på s visionsseminar d. 4. marts 2010 J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/511 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: holdt den marts 2010 det årlige visionsseminar. Hovedemnerne for visionsseminaret var - Rebild Kommunens økonomiske situation - Kommunalpolitikernes forskellige opgaver og roller - Visioner for Rebild Kommune - gentænkt - God politisk ledelse overvejelser og evt. retningslinjer. Seminaret var tilrettelagt af forvaltningen i samarbejde med konsulentfirmaet H.C. Vestergaard på baggrund af s behandling af oplæg d. 28. januar Seminaret indeholdt oplæg ved chefkonsulent H.C. Vestergaard, statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup samt repræsentanter for forvaltningen. Kommunens økonomiske situation blev behandlet med udgangspunkt i såvel et nationalt som et mere lokalt perspektiv. Sammenfattende fremgik at Rebild Kommune i 2010 er under et væsentligt økonomisk pres, og at der også fremadrettet må påregnes meget stramme rammer for den kommunale opgavevaretagelse. De mere konkrete forhold vedr og frem er nærmere behandlet i andre punkter på dagsordenen. Statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup præciserede i sit oplæg s forskellige roller og opgaver. Heraf fremgik bl.a. at Byrådene er sat til lokalt at forvalte 1)dels en mere centralt fastsat lovgivning, med udtømmende regler for den kommunale opgavevaretagelse, 2)dels på de fleste store serviceområder - er sat til at forvalte en rammelovgivning med et lokalpolitisk råderum. I den forbindelse understregedes vigtigheden af, at i en løbende proces sikrer, at det lokalpolitiske råderum bliver udnyttet optimalt med de muligheder og forpligtelser der følger heraf.. På seminaret blev visionen for Rebild Kommune drøftet. Overordnet set blev udtrykt tilfredshed med denne, suppleret med mere konkrete forslag dels til hvilke indsatsområder, der er væsentlige at fastholde og dels, hvilke konkrete aktiviteter det kunne være relevante at inddrage i visionen. Det foreslås at forvaltningen bearbejder de fremkomne tilkendegivelser således at der til s møde i april fremlægges forslag til den fremtidige vision til drøftelse og videre bearbejdning. Målet vil være, at visionen kan vedtages i i juni Med baggrund i bl.a. en række konkrete cases afsluttedes seminaret med en drøftelse af emnet God politisk ledelse - et emne med en væsentlig sammenhæng til kommunalpolitikernes opgaver og roller. Det blev på seminaret drøftet om det var muligt at opstille interne spilleregler herfor og enkelte opstillede cases blev drøftet. Det foreslås, at forvaltningen til s møde i maj fremlægges overvejelser mv. om spilleregler for god politisk ledelse til drøftelse og videre bearbejdning. 129

17 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forløbet af seminaret drøftes og evalueres, med henblik på læring og fremtidig tilrettelæggelse. At der til i april fremsendes oplæg til fremtidig vision og indsatsområder mv. til drøftelse og videre bearbejdning. At der til i maj fremsendes overvejelser mv. om spilleregler for god politisk ledelse til drøftelse og videre bearbejdning. Bilag: Pressemeddelelse vedr. visionsseminaret tidligere udsendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Der blev tilkendegivet ønsker om at chefgruppen indgår mere aktivt i drøftelserne på evt. fremtidige visionsseminarer. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Opsamling fra s Visionsseminar den 4. marts ØK

18 6. Gennemførelse af Tillidsreform i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3355 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetlægningen for 2010 var der enighed om, at arbejde videre med udmøntning af en tillidsreform i Rebild Kommune. Sagen skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer i forbindelse med afbureaukratisering og effektivisering af de interne arbejdsgange i Rebild Kommune og regeringens initiativer i samme forbindelse. Af beskrivelsen i forbindelse med budgetlægningen fremgår det: Tillidsreform i Rebild Kommune besluttede i fuld enighed i 2007, at nye administrative opgaver skulle følges af forslag om tilsvarende reduktioner. Nu må tiden være kommet til at gennemføre egentlige reduktioner. De ansatte skal have lov til at bruge deres faglighed, kompetence og egen sunde dømmekraft. Ved at vise større tillid til den lokale ledelse, pædagoger, lærere, hjemmehjælpere, socialrådgivere og andre kommunalt ansatte, kan vi skabe øget motivation, iderigdom og jobtilfredshed. Målet er at reducere de ikke-lovbundne administrative opgaver mest muligt samt smidiggøre arbejds- og beslutningsgange. Gerne suppleret med forsøg under regeringens udfordringsret, hvor det efter ansøgning er muligt, at slippe helt eller delvist for lovbundne krav. Det Radikale Venstre foreslår, at der i løbet af 2010 gennemføres en medarbejderforankret afbureaukratiseringsproces, hvor medarbejderrepræsentanter på alle typer institutioner og i alle afdelinger deltager i arbejdet med at udpege alle unødvendige eller uhensigtsmæssige administrative procedurer. Resultatet af arbejdet skal være en prioriteret oversigt over regler og procedure, der enten kan fjernes eller gøres mere smidige. Oversigten forelægges for udvalg og byråd med ledelsens bemærkninger og plan for gennemførelse. får efter indstilling fra ledelsen lejlighed til at vurdere samtlige løbende tilbagemeldinger og evalueringer til byrådet med henblik på vurdering af relevans og omfang. Når processen er gennemført, skal det fortsat gælde, at der, ved indførelse af nye administrative opgaver, fjernes andre administrative opgaver af et tilsvarende omfang. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tilrettelæggelse af en god proces herom: 1. Etablering af projektorganisation a. Styregruppe (udvalgsformænd, chefgruppen) b. Kvalitetssikringsgruppe (bruger-, medarbejder- og lederrepræsentanter), 131

19 rådgiver styregruppen. 2. Indsamle forslag fra organisationen a. Der udarbejdes invitation til alle medarbejdere om i. Hvorfor Tillidsreform og hvordan gennemføres den. ii. Er der nogen regler, der ikke giver mening i forhold til borgerservicen, kan de indmeldes? iii. Er der regler, der undrer dig? iv. Etc.? b. Forslag kan sendes til 3. Tidsplan a. Marts/April udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale b. Ultimo Juni deadline for indsendelse af forslag, forslag vil dog løbende kunne indsendes derefter. c. August kvalitetssikringsgruppen systematiserer de indkomne forslag og udarbejder en indstilling til styregruppen. Udgangspunktet er, at kan en regel ikke forklares (evt.lovgivning) og giver mening, skal den fjernes. Forslag opdeles i i. Generelle forslag ii. Sektorspecifikke forslag iii. Forslag, der umiddelbart bør gennemføres iv. Forslag, der kræver brug af udfordringsret v. Forslag, der kræver lovændring vi. Forslag, der ikke bør gennemføres (kræver særlig argumentation) d. September/oktober- politisk proces i. Godkendte forslag igangsættes umiddelbart e. December opsamling og det fortsatte forløb Denne procesplan sikrer ligeledes, at forslagene kan indgå i budgetarbejdet for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At projektet organiseres som foreslået At processen gennemføres som foreslået. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning at Leon Sebbelin indgår som Økonomiudvalgets repræsentant i Styregruppen. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 132

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere