REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet Økonomiorientering ultimo februar Initiativer i forhold til Rebild Kommunes økonomi De økonomiske perspektiver for Etablering af fremtidig balance og råderum i Rebild Kommunes økonomi Opfølgning på s visionsseminar d. 4. marts Gennemførelse af Tillidsreform i Rebild Kommune Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat - Skørping Varmeværk AMBA Tids- og procesplan for Kommuneplantillæg for Skørping-Rebild Projekt for koordinering af den kollektive busdrift, servicetrafik og skolekørsel i Rebild Kommune Resultat af konkurrenceudsættelse af belægningsopgaver samt vedligehold af vejinventar i Rebild Kommune Resultat af konkurrenceudsættelse af drift af grønne områder samt græsslåning af rabatarealer Tillægsbevilling til realisering af trafiksikkerhedsprojekter Fremtidig organisering af affaldssektoren i Region Nordjylland Frigivelse af bevilling til Øster Hornum kloak Forslag til reviderede vedtægter for Limfjordsrådet Vandoplandsstyregruppe for Mariagerfjord Tillægsbevilling til bygningsrenovering Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 247 for et centerområde ved Sverriggårdsvej, Skørping Godkendelse af 3. udkast til lokalplan nr. 241 for centerområde i Bælum samt 1. udkast til tillæg nr. 6 til Kommuneplan Energi- og klimaaftaler Energi-/klimatiltag i Rebild kommune Realisering af Byens Torv, Støvring Debatoplæg fra Trafikstyrelsen - høringssvar Vederlagsfri fysioterapi Projekt Terndrup Idrætscenter

3 26. Ansøgning om låneoptagelse Det Nordjyske Operakompagni Udpegning af medlem til Aalborg Symfoniorkesters Repræsentantskab Ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet Flytning af Børnehaven Doktorvænget til Kronhjorten Serviceniveaubeskrivelser på området for udsatte børn og unge Ansøgning om at anvende lokaler til folkeskole- og ungdomsskoleformål Fornyet behandling af s beslutning om hjemtagning af elever til AK-klassen Orientering Lukket - Personaleforhold Fejl! Bogmær 36. Lukket - Låneoptagelse 2010 Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3833 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommunes Erhvervsudviklingsråd skal iht. vedtægterne have valgt nye medlemmer i To politikere udpeges for en 4-årig periode og 10 erhvervsfolk vælges/udpeges for en 2-årig periode. har allerede udpeget to medlemmer til Rådet, borgmester Anny Winther, og 1. viceborgmester Helle Astrup, for en 4-årig periode. På Årsmødet den 10. marts 2010 blev der valgt 5 medlemmer af, og blandt, de på Årsmødet deltagende virksomheder, jfr. vedtægterne 8. Herudover skal udpege 5 personer. Det er vigtigt at medlemmerne er interesserede i Rådets arbejde og funktion og ønsker at bidrage aktivt til Rådets arbejde. På Årsmødet er der blevet valgt 5 medlemmer, der dækker/ repræsenterer brancherne: - håndværk og mindre industri (Lars Sindal Kristensen) - liberale erhverv/detailhandel (Niels Ole Hansen og Birgitte H. Petersen)) - finanssektoren (Lisa Kjær) - vidensvirksomheder (Susan Vonsild) Derudover har i efteråret 2009 allerede udpeget en repræsentant fra Institut for Erhvervsstudier, AAU (Thomas Nielsen) som repræsentant for perioden skal derfor udpege 4 personer til Rådet, f.eks. erhvervsrepræsentanter eller andre der har særlige kompetencer i forhold til opfyldelse af de mål og visioner, byrådet prioriterer i erhvervsudviklingspolitikken. Ligeledes er der mulighed for at sikre en branchemæssig spredning blandt medlemmerne i rådet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der udpeges 4 medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet Beslutning i Økonomiudvalget den : Der indstilles følgende: Thorkild Christensen, Carnitech Mette Bonderup, Comwell Rebild. Niels Juul, Landmand Herudover anmodes LO om at udpege en repræsentant. 117

5 Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Uddrag af vedtægterne for EUR - ØK Åben Medlemmer af Rebild Erhvervsudviklingsråd ØK

6 2. Økonomiorientering ultimo februar 2010 J.nr.: S00. Sagsnr.: 10/2611 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forbruget ultimo februar på den samlede kommunale drift udgør 15,1 % på udgiftssiden, mens der er realiseret indtægter på 19,9 %. På udgiftssiden er det stort set lig med forbruget ultimo februar 2009, mens der er tale om færre realiserede indtægter på samme tidspunkt i 2010 på grund af at der er sket en mindre forskydning i den tekniske bogføring af forbrugsafgifter til den 1. marts For januar og februar 2010 er der ikke tale om et normalt flow i udgifter og indtægter på grund af den igangværende implementering af OPUS økonomi og løn, som betyder at samtlige brugere skal igennem uddannelse i brugen af systemet, hvilket naturligt vil give et andet betalingsflow end tidligere. Forbruget er ikke alarmerede højt isoleret set i forhold til det procentuelle forbrug, men med det foreløbige kendte regnskab for 2009, som er en langt bedre retnings pil for 2010, er økonomien i høj grad presset for 2010 i samme spor som de områder, der har været store udfordringer på i Arbejdsmarkedsudvalg: På arbejdsmarkedsudvalgets område vurderes det at nye områder/udgifter vil presse økonomien i Det er især de konjunkturfølsomme områder som kontanthjælp og sygedagpenge, samt ledighedsydelse og fleksjob, der vurderes at give store udfordringer i størrelsesordnen 5-10 mio. kr. i merforbrug, herunder forventet mindreforbrug på flygtningeog uddannelsesområdet. Børn og Ungdomsudvalg: På områderne for børn med særlige behov (det specialiserede socialområde og specialundervisning) vil niveauet for 2009 delvist fortsætte ind i 2010 og vurderingen er pt. ud fra en alt andet lige betragtning et merforbrug for udvalget samlet set i størrelsesordnen mio. kr. Kultur og Fritidsudvalg: På Kultur og Fritidsudvalgets område forventes budgettet at holde. Sundhedsudvalg: Med udgangen af februar vurderes området at være under et vist pres. Det er især sundhedsområdet, herunder sundhedsbidrag og vederlagsfri fysioterapi, hjælpemidler samt boligområdet. Det samlede skøn vurderes pt. i størrelsesordnen 5-10 mio. kr. Teknik og Miljøudvalg: På Teknik- og miljøudvalgets område forventes budgettet at holde. Økonomiudvalg: På Økonomiudvalgets område forventes budgettet at holde. 119

7 Samlet driftsresultat: Summeres det forventede udgiftspres op må der forventes merudgifter på minimum 25 mio. kr. i 2010, under forudsætning af at øvrige områder balancerer. Dette vurderet ud fra det foreløbige regnskabsresultat for 2009, samt den tætte opfølgning på de udgiftspressede områder i 2009, samt en vurdering på de konjunkturfølsomme områder. Øvrige områder er ikke analyseret nærmere end det konstaterede forbrug med udgangen af februar, som samlet set ikke indikere yderligere faresignaler, men det skal pointeres at 2 måneders forbrug giver en vis usikker i forhold til at vurdere det samlede resultat for Der er endvidere vedlagt en oversigt, som bilag, over forbruget opdelt på udvalg og sektor. sektor Bevillingsmæssige ændringer Der er med udgangen af februar 2010 givet nettoanlægsbevillinger på 7,2 mio. kr. hvilket betyder at det oprindelige budgetterede likviditetsoverskud nu er på ca. 7 mio. kr. Likviditet Likviditetsudviklingen måned for måned fremgår af nedenstående tabel. Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, det vil sige gennemsnittet af de seneste 12 måneder er med udgangen af februar 33,4 mio. kr. Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året

8 Befolkning Befolkningen er jf. vedlagte bilag svagt faldende. Befolkningstallet er faldet med 37 borgere siden 1 marts Sygefravær Sygefraværet som fremgår af vedlagte bilag og nedenstående tabel, viser at det samlede fravær er faldet det seneste år, hvoraf fravær som følge af sygdom har været næsten konstant. I bilagene er der en nærmere uddybning af fraværet. Feb.09 Mar.09 Apr.09 Maj.09 Jun.09 Jul.09 Aug.09 Sep.09 Okt.09 Nov.09 Dec. 09 Jan.10 Fravær i alt 9 9,5 9,6 8,8 8,7 8,7 8,6 8,7 8,6 8,6 8,6 8,5 Heraf sygdom 5, ,4 5,4 5,5 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 Anm. Fraværet er opgjort som gennemsnittet over de seneste 12 måneder Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomiorienteringen drøftes Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Taget til efterretning. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben bilag til økonomiorientering ultimo februar - ØK

9 3. Initiativer i forhold til Rebild Kommunes økonomi 2010 J.nr.: S00. Sagsnr.: 10/3778 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Af anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden (d Økonomiopfølgning februar 2010) fremgår de konkrete udgifter og forventningerne til regnskabsresultatet for I lighed med 2009 kan der indenfor områderne specialundervisning, det specialiserede socialområde for børn, sundhedsbidrag, vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler forventes budgetoverskridelser. Herudover vurderes der et særligt pres på Arbejdsmarkedsområdet, hvor der pt. skønnes et merforbrug på min. 5 mio. kr. Der kan derfor alt andet lige - skønnes et merforbrug i 2010 på de nævnte områder på mio. kr. Fra 2009 forventes overført underskud på ca. 40 mio.kr. Da der stort set er tale om underskud indenfor områder som også er under pres i 2010 vurderes det, at der ikke mærkbart vil kunne afdrages på den overførte gæld i Likviditetseffekten ved at overføre underskud vurderes derfor som begrænset i 2010, (Overførsler af underskud, der realiseres gennem efterfølgende besparelser vil normalt have en tilsvarende positiv effekt på likviditeten) Samtidig med at der overføres underskud, overføres overskud indenfor andre områder på ca mio.kr. En stor del heraf kan givet henføres til det administrerede ansættelsesstop og forbrugsstop, der blev besluttet i slutningen af Der er således udskudt en del udgifter fra 2009 til Det må derfor forventes, at der vil være pres på en del af disse midler. Såfremt der ikke træffes særlige foranstaltninger vurderes likviditetseffekten (delvis forbrug af opsparede midler) at blive på mindst 15 mio.kr. i kassetræk. På anlægssiden ventes overført ca. 15 mio.kr. hvortil kommer allerede besluttede tillægsbevillinger på 7 mill.kr. (Støvring Højskole) Der er i det oprindelige budget 2010 planlagt et omfattende anlægsprogram på 80 mio. kr., samtidig med at der er givet lånemulighed til gennemførelse af yderligere projekter for 23 mio. Samlet giver dette potentielle anlægsmuligheder for 2010 på i alt 125 mio. kr. ( ). På baggrund af en vurdering af planlægningsmæssige forudsætninger for at gennemføre de mange projekter, handelsmæssige og juridiske udeståender samt forvaltningens ressourcer til at gennemføre de mange projekter i 2010 vurderes et realistiske anlægsprogram for 2010 at omfatte højst et niveau på 100 mio. kr. (svarende til det oprindelige anlægsprogram samt anlæg som følge af nye lånemuligheder). Likviditetseffekten af et sådant anlægsomfang i 2010 vil således være begrænset. Samlet set kan likviditetstrækket for 2010 derfor skønnes således: 122

10 Likviditetsoverskud - opr. Budget 2010 Forventede merforbrug 2010 særlige omr. Afvikling af gæld Forbrug af opsparede midler 2009 Virkning af samlet anlægsprogram 2010 Forventet samlet likviditetstræk 2010 *+ betyder forbrug/ - betyder overskud -15 mio.kr mio.kr. 0 mio. kr. 15 mio.kr. 0 mio.kr mio.kr Den gennemsnitlige likviditet i 2009 var på ca. 38 mio.kr. Et kassetræk på yderligere min mio.kr. vil bringe likviditeten på et uacceptabelt lavt niveau i forhold til de gældende kassekreditregler (risiko, at blive sat under administration). Det er derfor forvaltningens vurdering at det er nødvendigt at se på forbrugsbegrænsende initiativer i 2010 med henblik på at nedbringe et sådant kassetræk! Der må i den forbindelse ses på flere forskellige handlemuligheder: først og fremmest: - Yderligere forstærket politisk og ledelsesmæssigt fokus på de merforbrugende områder - men også supplerende: - Fastlæggelse af nye budgetrammer herunder evt. genåbning af budgetter - Midlertidige forbrugsbegrænsninger - Ansættelsesstop - Bunden opsparing helt eller delvist - Anlægsbegrænsninger - Etc. I lighed med 2009 er det vurderingen, at løsningen ikke alene kan findes indenfor de enkelte sektorområder, hvor de større økonomiske problemer er. Løsninger må således indebære vurderinger af hele det kommunale aktivitetsområde. Det forslås derfor, at der i forhold til det oprindelige budget for 2010 udmeldes nye måltal for forbruget på de enkelte udvalgsområder. Det vil herefter være op til de enkelte udvalg i samarbejde med hele det kommunale ledelsessystem at fremlægge forslag til forbrugsbegrænsende aktiviteter i 2010 m.h.p. at overholde de nye udgiftsrammer. For 2010 peges alene på forbrugsbegrænsninger, mens en stillingtagen til egentlige budgetreguleringer foreslås henlagt til budgetlægningen for Et eksempel på en ny udmelding i forhold til det oprindelig vedtagne budget for 2010 kunne være: Udvalg Måltal Arbejdsmarked 0 mio.kr. Børn- og Ungdom 10 mio.kr. Sundhed 5 mio.kr. Teknik og Miljø -3 mio.kr. Kultur og Fritid -2 mio.kr. Økonomi -3 mio.kr. Forbrug af opsparede midler* 6 mio.kr. Likviditetsforbrug jf. nye rammer 13 mio.kr. * Et forbrug af de opsparede midler på 6 mio.kr. svarer til, at det tillades, at der anvendes ca. 20% 123

11 af de opsparede midler, mens 80% indgår som tvungen opsparing til senere disposition. Konsekvensen af den anførte udmelding er et likviditetsforbrug på 13 mio. kr. hvilket indebærer at det oprindeligt budgetterede likviditetsoverskud på 15 mio. kr. reduceres til et overskud på knap 2 mio. kr. En væsentlig forudsætning for ovennævnte er, at der tidligt træffes beslutning om at etablere en bunden opsparing i forhold til de overførte uforbrugte budgetmidler fra 2009 til Herudover må de enkelte udvalg svarest træffe beslutninger om konkrete forbrugsbegrænsende initiativer på de enkelte aktivitetsområder. Der peges således i første omgang på en forbrugsbegrænsningsmodel hvor opgaven med at tilvejebringe den fornødne budgetforbedring henlægges til det enkelte udvalg og de herunder hørende aktivitetsområder og institutioner. Der må sideløbende følges tæt op på udvalgenes arbejde og det løbende forbrug m.h.p. at vurdere, hvorvidt der - ud over ovennævnte initiativer - skal suppleres med andre kortsigtede initiativer i form af midlertidige forbrugsbegrænsninger, ansættelsesstop mv. En nærmere stillingtagen hertil kan ske umiddelbart efter sommerferien. Endelig vil der i løbet af 2010 ske en opfølgning på såvel det samlede anlægsprogram, samt evt. finansielle udfordringer og muligheder. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den økonomiske situation for 2010 drøftes m.h.p. at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med budgettet og forbrugsbegrænsende tiltag i At der til Økonomiudvalgets møde i april fremlægges mere konkrete forslag. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles - at der udmeldes rammer for udvalgenes forbrug i 2010 som anført af forvaltningen med den korrektion at rammen for KF fastsættes til 1 mio. kr. mindre end budgettet, at rammen for TM fastsættes til 3,5 mio. mindre og at rammen for ØK fastsættes til 3,5 mio. kr. mindre end budgettet (oprindelige budgetter). - at overførselsadgangen fastlægges som anført til 20 % af et overskud. - at mulighederne for ejendomssalg i 2010 vurderes nærmere. - at nye indtægtsmuligheder reklamefinansiering, takster mv. vurderes nærmere. - at der forelægges en samlet opfølgning på ovenstående til ØK-mødet i juni. Chefgruppen indbydes til at deltage i mødet. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK suppleret med - at der endvidere indgår en nærmere vurdering af anlægsprogrammet for

12 Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 125

13 4. De økonomiske perspektiver for Etablering af fremtidig balance og råderum i Rebild Kommunes økonomi J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/544 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s visionsseminar den 4. marts blev der bl.a. orienteret om udsigterne for den kommunale økonomi generelt og de særlige udfordringer vi fremadrettet har i Rebild Kommune. Det fremgik her bl.a. at der også for 2011 og frem må påregnes meget stramme økonomiske rammer for den kommunale opgavevaretagelse. Hertil kommer at den økonomiske genopretning der skal ske på en række konkrete udgiftsområder i 2010 må påregnes også at række ind i ) I regeringens konvergensprogram (plan for begrænsninger i det offentlige budgetunderskud) antages det, at den offentlige sektor som helhed må forvente nul-vækst i de kommende år (vurderet i faste priser). Heri indgår imidlertid i Regeringens udmeldinger forventning om en vis vækst indenfor Sundhedsområdet, hvilket indikerer, at der evt. må forventes negativ vækst i kommunerne og staten. 2) De første prognoser for 2010-regnskabet viser, at der stadig er strukturelle óg driftsmæssige udfordringer indenfor de specialiserede områder for børn, specialundervisning, sundhedsbidrag, vederlagsfri fysioterapi samt arbejdsmarkedsområdet. I anden sag behandles de umiddelbare reaktionsmuligheder for 2010, men som nævnt ovenstående må det påregnes at en del af den økonomiske genopretning af de nævnte områder vil række ind i ) Udover de konkrete økonomiske perspektiver og en konkret genopretning af økonomien på en række specifikke områder, vil det være hensigtsmæssig for at etablere et vist råderum til udvikling og kvalitetsforbedringer af den kommunale service. Disse 3 forhold gør det relevant at tidligt forholder sig til de økonomiske perspektiver og tilrettelægger en proaktiv og langsigtet planlægning til imødegåelse heraf. På baggrund af de nuværende økonomiske udfordringer vurderes det, at der i 2011 og frem skal etableres et årligt omstillingsberedskab/råderum i størrelsesordenen mio.kr. Der kan bl.a. peges på følgende behov for det anførte råderum: Genopretning af driftsbudgetter - Service- og kvalitetsudvikling og nye driftsaktiviteter - Imødegåelse af et finansielt underskud/genopretning af den kommunale likviditet I sagens natur vil det være nødvendigt at se på hele den kommunale drift for at opnå økonomiske råderum af de nævnte størrelser. Der må derfor i den videre proces peges på at mange midler anvendes - eksempelvis: - Effektivisering/driftsoptimering herunder outsourcing/insourcing og konkurrenceudsættelse - Organisations- og strukturændringer indenfor driftsområderne

14 - Serviceniveauregulering/-fravalg - Øgede indtægter såvel driftsmæssige som finansielle Som eksempel på udmøntning af et råderum kan anføres følgende forslag (A til D): A) Budgetgenopretning på en række konkrete udgiftsområder under BU og SU, således at en forventet budgetubalance fra 2010 på 15 mio. kr. afvikles i henholdsvis 2011 og Realiseres gennem skabelse af balance mellem budget og regnskab. Potentiale for miokr. stigende til 15 mio. kr i B) Generelt effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse svarende til 1 2 % årligt. I bestræbelserne på at opnå målet indgår i relevant omfang outsourcing/konkurrenceudsættelse og insourcing. Potentialet realiseres gennem en årlig reduktion i driftsbudgetterne målrettet enkeltområder og/eller generelt. Potentiale for mio. kr. stigende med årligt 10 mio. kr. C) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. Konkret kan peges på muligheder for omlægninger i den kommunale administration, med samling af funktioner, og strukturelle ændringer i ledelsen. Potentialet realiseres i forbindelse med konkrete politiske beslutninger om tilrettelæggelse. Potentiale for mill. kr. stigende til 10 mio. kr i Herudover kan der på andre endnu ikke udpegede aktivitetsområder opstilles forslag om organisations- og strukturændringer med sigte på at opnå et økonomisk rationale på årligt min. 5 mill. kr. Potentiale for mio. kr. stigende med årligt 5 mio. kr. D) Der udarbejdes et katalog over mulige servicereduktioner og servicefravalg, med henblik på at tilvejebringelse af et økonomisk råderum på årligt 5 10 mio. kr. Realiseres på baggrund af konkrete politiske beslutninger. Potentiale for /10 mio. kr. stigende med årligt 5/10 mio. kr. Der er i ovennævnte fokuseret på tilvejebringelse af et økonomisk råderum gennem tilpasninger i driften. Det skal i den forbindelse oplyses at Rebild Kommune i sammenligning med andre kommuner har et relativt lavt driftsudgiftsniveau, hvorfor der generelt må forudsættes en tydelig politisk prioritering og en tæt ledelsesmæssig opfølgning, såfremt der skal realiseres økonomiske råderum af de nævnte størrelser. Tilsvarende gælder at det er vigtigt for opnåelse af resultater, at der tidligt træffes beslutninger om at iværksætte initiativer. I forbindelse med en stillingtagen til kommunens samlede økonomiske situation for 2011 og frem må tilpasninger i det samlede anlægsniveau og en nærmere prioritering af projekter også indgå. Endelig må spørgsmålet om kommunens samlede finansieringsmæssige forhold, herunder muligheder for at øge indtægterne indgå i de nærmere overvejelser. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at de økonomiske perspektiver og muligheder for 2011 og frem drøftes nærmere, med henblik på at der i april - i forbindelse med den konkrete tilrettelæggelse af budgetprocessen for 2011 tages stilling til mere konkrete tiltag for at skabe de fornødne økonomiske råderum. 127

15 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de økonomiske perspektiver og muligheder for 2011 drøftes m.h.p. at give forvaltningen retningslinjer for det videre arbejde med budgetlægningen for 2011 og frem. At konkrete forslag til budgetprocedure mv. fremlægges på mødet i april. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles - at forvaltningen til mødet i april fremkommer med mere konkrete oplæg vedr. de foreslåede forslagsområder A til D samt en proces for det videre arbejde med budget 2011 og frem. - at der i arbejdet inddrages forskellige ledelsesværktøjer eksempelvis lean mv. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 128

16 5. Opfølgning på s visionsseminar d. 4. marts 2010 J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/511 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: holdt den marts 2010 det årlige visionsseminar. Hovedemnerne for visionsseminaret var - Rebild Kommunens økonomiske situation - Kommunalpolitikernes forskellige opgaver og roller - Visioner for Rebild Kommune - gentænkt - God politisk ledelse overvejelser og evt. retningslinjer. Seminaret var tilrettelagt af forvaltningen i samarbejde med konsulentfirmaet H.C. Vestergaard på baggrund af s behandling af oplæg d. 28. januar Seminaret indeholdt oplæg ved chefkonsulent H.C. Vestergaard, statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup samt repræsentanter for forvaltningen. Kommunens økonomiske situation blev behandlet med udgangspunkt i såvel et nationalt som et mere lokalt perspektiv. Sammenfattende fremgik at Rebild Kommune i 2010 er under et væsentligt økonomisk pres, og at der også fremadrettet må påregnes meget stramme rammer for den kommunale opgavevaretagelse. De mere konkrete forhold vedr og frem er nærmere behandlet i andre punkter på dagsordenen. Statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup præciserede i sit oplæg s forskellige roller og opgaver. Heraf fremgik bl.a. at Byrådene er sat til lokalt at forvalte 1)dels en mere centralt fastsat lovgivning, med udtømmende regler for den kommunale opgavevaretagelse, 2)dels på de fleste store serviceområder - er sat til at forvalte en rammelovgivning med et lokalpolitisk råderum. I den forbindelse understregedes vigtigheden af, at i en løbende proces sikrer, at det lokalpolitiske råderum bliver udnyttet optimalt med de muligheder og forpligtelser der følger heraf.. På seminaret blev visionen for Rebild Kommune drøftet. Overordnet set blev udtrykt tilfredshed med denne, suppleret med mere konkrete forslag dels til hvilke indsatsområder, der er væsentlige at fastholde og dels, hvilke konkrete aktiviteter det kunne være relevante at inddrage i visionen. Det foreslås at forvaltningen bearbejder de fremkomne tilkendegivelser således at der til s møde i april fremlægges forslag til den fremtidige vision til drøftelse og videre bearbejdning. Målet vil være, at visionen kan vedtages i i juni Med baggrund i bl.a. en række konkrete cases afsluttedes seminaret med en drøftelse af emnet God politisk ledelse - et emne med en væsentlig sammenhæng til kommunalpolitikernes opgaver og roller. Det blev på seminaret drøftet om det var muligt at opstille interne spilleregler herfor og enkelte opstillede cases blev drøftet. Det foreslås, at forvaltningen til s møde i maj fremlægges overvejelser mv. om spilleregler for god politisk ledelse til drøftelse og videre bearbejdning. 129

17 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forløbet af seminaret drøftes og evalueres, med henblik på læring og fremtidig tilrettelæggelse. At der til i april fremsendes oplæg til fremtidig vision og indsatsområder mv. til drøftelse og videre bearbejdning. At der til i maj fremsendes overvejelser mv. om spilleregler for god politisk ledelse til drøftelse og videre bearbejdning. Bilag: Pressemeddelelse vedr. visionsseminaret tidligere udsendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Der blev tilkendegivet ønsker om at chefgruppen indgår mere aktivt i drøftelserne på evt. fremtidige visionsseminarer. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Opsamling fra s Visionsseminar den 4. marts ØK

18 6. Gennemførelse af Tillidsreform i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 10/3355 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetlægningen for 2010 var der enighed om, at arbejde videre med udmøntning af en tillidsreform i Rebild Kommune. Sagen skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer i forbindelse med afbureaukratisering og effektivisering af de interne arbejdsgange i Rebild Kommune og regeringens initiativer i samme forbindelse. Af beskrivelsen i forbindelse med budgetlægningen fremgår det: Tillidsreform i Rebild Kommune besluttede i fuld enighed i 2007, at nye administrative opgaver skulle følges af forslag om tilsvarende reduktioner. Nu må tiden være kommet til at gennemføre egentlige reduktioner. De ansatte skal have lov til at bruge deres faglighed, kompetence og egen sunde dømmekraft. Ved at vise større tillid til den lokale ledelse, pædagoger, lærere, hjemmehjælpere, socialrådgivere og andre kommunalt ansatte, kan vi skabe øget motivation, iderigdom og jobtilfredshed. Målet er at reducere de ikke-lovbundne administrative opgaver mest muligt samt smidiggøre arbejds- og beslutningsgange. Gerne suppleret med forsøg under regeringens udfordringsret, hvor det efter ansøgning er muligt, at slippe helt eller delvist for lovbundne krav. Det Radikale Venstre foreslår, at der i løbet af 2010 gennemføres en medarbejderforankret afbureaukratiseringsproces, hvor medarbejderrepræsentanter på alle typer institutioner og i alle afdelinger deltager i arbejdet med at udpege alle unødvendige eller uhensigtsmæssige administrative procedurer. Resultatet af arbejdet skal være en prioriteret oversigt over regler og procedure, der enten kan fjernes eller gøres mere smidige. Oversigten forelægges for udvalg og byråd med ledelsens bemærkninger og plan for gennemførelse. får efter indstilling fra ledelsen lejlighed til at vurdere samtlige løbende tilbagemeldinger og evalueringer til byrådet med henblik på vurdering af relevans og omfang. Når processen er gennemført, skal det fortsat gælde, at der, ved indførelse af nye administrative opgaver, fjernes andre administrative opgaver af et tilsvarende omfang. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tilrettelæggelse af en god proces herom: 1. Etablering af projektorganisation a. Styregruppe (udvalgsformænd, chefgruppen) b. Kvalitetssikringsgruppe (bruger-, medarbejder- og lederrepræsentanter), 131

19 rådgiver styregruppen. 2. Indsamle forslag fra organisationen a. Der udarbejdes invitation til alle medarbejdere om i. Hvorfor Tillidsreform og hvordan gennemføres den. ii. Er der nogen regler, der ikke giver mening i forhold til borgerservicen, kan de indmeldes? iii. Er der regler, der undrer dig? iv. Etc.? b. Forslag kan sendes til 3. Tidsplan a. Marts/April udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale b. Ultimo Juni deadline for indsendelse af forslag, forslag vil dog løbende kunne indsendes derefter. c. August kvalitetssikringsgruppen systematiserer de indkomne forslag og udarbejder en indstilling til styregruppen. Udgangspunktet er, at kan en regel ikke forklares (evt.lovgivning) og giver mening, skal den fjernes. Forslag opdeles i i. Generelle forslag ii. Sektorspecifikke forslag iii. Forslag, der umiddelbart bør gennemføres iv. Forslag, der kræver brug af udfordringsret v. Forslag, der kræver lovændring vi. Forslag, der ikke bør gennemføres (kræver særlig argumentation) d. September/oktober- politisk proces i. Godkendte forslag igangsættes umiddelbart e. December opsamling og det fortsatte forløb Denne procesplan sikrer ligeledes, at forslagene kan indgå i budgetarbejdet for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At projektet organiseres som foreslået At processen gennemføres som foreslået. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning at Leon Sebbelin indgår som Økonomiudvalgets repræsentant i Styregruppen. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Helle Astrup og Anders Norup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 132

20 7. Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat - Skørping Varmeværk AMBA J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 09/18520 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Skørping Varmeværk a.m.b.a; Skørping Nord 11, 9520 Skørping har søgt om fritagelse for ejendomsskat. Ejendomsskatten for Skørping Varmeværk beløber sig i 2010 til kr ,66. I bekendtgørelsen af lov om kommunal ejendomsskat slås det i kapitel 8 fast at: "Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af... (stk D) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål". Rebild Kommune har således hjemmel dvs. mulighed for, men ikke pligt, til at fritage et varmeværk fra ejendomsskat. Sagen er imidlertid principiel, da det er første gang siden kommunesammenlægningen, at et varmeværk har henvendt sig med anmodning om fritagelse for ejendomsskat. Der har i de tidligere kommuner været forskellig praksis på området, så byrådets beslutning i denne sag fastlægger Rebild kommunes praksis fremover. Såfremt det besluttes at yde den anmodede fritagelse for ejendomsskat, må det formodes at der vil indløbe flere anmodninger fra de øvrige varmeværker mv. der ikke idag har fritagelse for ejendomsskat. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At anmodningen drøftes At der træffes afgørelse om den konkrte anmodning om fritagelse for ejendomsskat. Bilag: Inden mødet vil der pr. mail blive fremsendt oversigt over varmeværkernes ejendomsskattemæssige forhold Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles at ejendomsskattefritagelsen for enkelte varmeværker søges ophævet m.h.p. at skabe ensartede ejendomsskatteforhold for kommunens varmeværker. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 133

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007 17.21.01-P21-5-07 36. Befordring elever i folkeskolen Resumé side 66 5 I forbindelse med vedtagelse styrelsesvedtægten formariagerfjord overgik organiseringen området, "kollektiv trik, trikselskaber samt

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:30 Fraværende: Helle Astrup REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet 2010-11

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsorientering - opgjort 27.01.09 vedr. 08 13 2. Kontrakt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere