brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein"

Transkript

1 brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein

2 BRUGERBETALING TIL SIKRING AF VELFÆRD Brugerbetaling er fra et velfærdsteoretisk perspektiv et attraktivt redskab. Det skyldes bl.a., at brugerbetaling reducerer forvridningen i efterspørgslen. For ved at indføre en pris på den pågældende offentlige ydelse, så etableres en kobling mellem den samfundsmæssige omkostning og den pris, forbrugeren står overfor. Dette får borgeren til at tænke sig om en ekstra gang, inden han forbruger ydelsen, hvilket samlet set vil reducere forbruget af ydelsen og frigøre ressourcer, som vil kunne bruges til at øge kvaliteten i de offentlige tilbud. Således vil brugerbetaling modvirker det potentielle ressourcetab forbundet med overforbrug af den offentlige ydelse. Det er dog centralt, at brugerbetaling ikke anvendes til at kanaliserer flere midler fra borgerne til den offentlige sektor. For brugerbetalingen skal ikke blive en ny indtægtskilde for den offentlige sektor. Provenuet fra brugerbetalingen bør krone for krone gives tilbage til borgerne i form af indkomstskattelettelser. Såfremt provenuet fra brugerbetaling bruges til at reducerer indkomstskatten, vil der være en yderligere strukturgevinst. For da vil brugerbetalingen også reducerer forvridningen på økonomien, herunder af arbejdsudbuddet. Årsagen er, at lavere indkomstskat øger arbejdsudbuddet, idet det bliver mere attraktivt at arbejde. Det er overordnet vores anbefaling, at man øger brugen af brugerbetaling. Nedenfor gennemgås et konkret eksempel på brugerbetaling: Brugerbetaling i sundhedssektoren. brugerbetaling i sundhedsvæsenet Presset på sundhedsvæsenet Vi danskere ønsker hele tiden flere og bedre sundhedsydelser. Alene i perioden steg de offentlige sundhedsudgifter med knap 30 pct. (faste priser) svarende til, at danske skatteydere i 2011 betalte 140 mia. kr. til sundhedsområdet. 1 Den store efterspørgsel efter sundhedsydelser er ikke overraskende. Der kommer flere og flere ældre, der opfindes hele tiden nye (men også dyre!) behandlingsmetoder, og vi har generelt en forventning om, at kvaliteten i de offentlige tilbud stiger, jf. boks 1. Problemet er, at den store vækst i sundhedsudgifterne sætter de offentlige finanser under pres. For sundhedsudgifterne er i en længere årrække 2 vokset hurtigere end velstanden (BNP). I perioden (indtil finanskrisen) var den årlige mervækst i sundhedsudgifterne i forhold til BNP-væksten 1,7 pct. point. Det vil sige, at skattegrundlaget ikke er fulgt med det omfattende merforbrug på sundhedsområdet. Det giver alt andet lige et sundhedsøkonomisk finansieringsproblem. Finansministeriet har vurderet, at hvis udgifterne til sundhed antages at blive ved med at overstige BNP med en mervækst på 1,7 pct.-point, vil vi stå med et ekstra finansieringsbehov på 69 mia. kr. i SIDE 1

3 SIDE 2

4 En mulig løsning, som vil bidrage til at dæmpe den store efterspørgsel efter sundhedsydelser, er en mere strategisk anvendelse af brugerbetaling. Dette gør flere af vores nordiske nabolande allerede i dag (fx Sverige, Norge og Finland). Brugerbetaling i vores nabolande Danmark adskiller sig generelt fra flere andre nordiske lande (fx Sverige, Norge og Finland) ved, at brugerbetalingen af historiske årsager er koncentreret på meget få ydelser 4 (primært tandlæger, fysioterapi, kiropraktorer, psykologer og egenbetalinger på medicin), jf. figur 1. Anm.: Patienternes udgifter i ovenstående figur er minimumsudgifter. Det er kun den andel af egenbetalingen, som er fastlagt i de respektive overenskomster og som betales af patienter i sikringsgruppe 1. For patienter i sikringsgruppe 2 kan behandleren opkræve et tillæg, som patienten selv betaler. Derudover går patienterne uden lægehenvisning til for eksempel fysioterapi eller psykolog, eller modtager behandling hos tandlæge eller speciallæge, som ikke er tilskudsberettiget fra det offentlige. I disse tilfælde er patientbetalingen et anliggende direkte mellem behandleren og patienten. De offentlige udgifter i figuren summer ikke til de 140 mia. kr. nævnt i notatets første afsnit. Det skyldes, at de 140 mia. dækker bredere, dvs. bl.a. også indeholder sundhedsrelateret forbrug på plejehjem. Kilde: Data tilsendt fra Danske Regioner, Statens Serum Institut: Lægemiddelstatistik Danmark , juli 2013, Danmarks Statistik: REGR31 og SYGU. Andre nordiske lande spreder generelt brugerbetalingen over langt flere typer af behandlinger, fordi de ønsker at anvende brugerbetalingen til at dæmpe den store og voksende efterspørgsel efter sundhedsydelser. Og fordi de via brugerbetaling også ønsker at indføre en ansvarsbevidsthed, så borgerne tænker sig om en ekstra gang, inden de bestiller tid til konsultation. Det kan fx også være hos den praktiserende læge, speciallægen og på sygehusbehandling. I Sverige, Norge og Finland koster et lægebesøg i gennemsnit knap 130 kr., et speciallægebesøg ca. 250 kr. og sygehusbesøg ca. 160 kr., jf. tabel 1. SIDE 3

5 Anm.: Kilde: *) I Norge eksisterer et betalingsloft, således at man højst kan betale 1965 kr. i brugerbetaling og børn under 16 er fritaget for brugerbetaling **) Taksterne i Sverige er udregnet som et simpelt gennemsnit mellem landstingene. Unge under 18 år er fritaget for betaling. I enkelte landstng er aldersgrænsen 20 år. Desuden reduceres taksten efter længere tids indlæggelse, der er dog forskel på, hvornår reduceringen sker. Endvidere er der i nogle landsting lavere takster for ældre og folk med lave indkomster. ***) Alternativt kan man betale en årsafgift på 205 kr. ****) Efter loft for betaling på kr. reduceres betalingen til 113 kr. pr. dag. *****) Norge er udeladt i denne beregning. samt Danmarks Statistik. I Sverige, Norge og Finland har de ligeledes brugerbetaling på vagtlægen. I Sverige varierer brugerbetalingen fra landsting til landsting, og kontakt til lægevagten koster mellem 87 og 303 kr. Gennemsnitligt ligger brugerbetalingen på 204 kr. i dagstimerne og 210 kr. i aftentimerne. I Norge koster det hhv. 137 kr. i dagtimerne og 231 kr. i aftentimerne. Og i Finland ligger taksten på 103 kr. i dagstimerne og 205 kr. i aftentimerne, jf. tabel 2. Kilde: Anm.: *I Sverige varierer taksten for konsultationer på tværs af landsting (fra 87 DKK til 303 DKK). Halland er det eneste af 21 landsting, som har differentieret pris for hhv. dag og aften. I 2 ud af 21 landsting (Skåne og Västra Götaland) afhænger prisen for en konsultation af, om patienten vælger eget sundhedscenter (vårdcentral) eller et andet sundhedscenter. I ovenstående tabel er et gennemsnit af priserne i de to landsting benyttet. I Sverige er taksterne for hjemmebesøg sammensagt af konsultationstaksten og et tillæg, der igen varierer på tværs af landsting. ** I Finland kan der maksimalt opkræves gebyr for lægevagten 3 gange pr. år pr. borger i tidsintervallet I både Sverige, Norge og Finland er der loft over brugerbetalingen og helt unge er fritaget for brugerbetaling. I Sverige varierer aldersgrænsen for fritagelse fra landsting til landsting. Provenu- og adfærdseffekter af øget brugerbetaling Hvis man i Danmark indførte brugerbetaling på henvendelser til lægen, vil det have to effekter: En provenueffekt og en adfærdseffekt (der også forbedrer budgettet). SIDE 4

6 Provenueffekten fremkommer ved, at der kommer flere penge i statskassen som følge af, at danskerne vil skulle betale for at kontakte lægen. En mulighed er at give dette provenu tilbage til borgerne i form af indkomstskattelettelser, så brugerbetalingen ikke bliver en ny indtægtskilde for den offentlige sektor. Adfærdseffekten fremkommer som følge af den ændring i adfærden, der opstår, når man skal betale for at kontakte lægen. Hvis det koster et beløb at kontakte lægen, vil det trække i retningen af, at man benytter lægen mindre, hvilket vil frigive ressourcer, der kan anvendes andetsteds eller øge adgangen for dem med størst behov. En mulighed er, at den offentlige sektor beholder den budgeteffekt, der opnås ved færre besøg hos lægen og fx bruger gevinsten til at forbedre kvaliteten på behandlingerne. Patienternes prisfølsomhed Økonomer benytter ofte de såkaldte priselasticiteter til at udtrykke den relative mængdeændring i forbruget af fx sundhedsydelser i forhold til (og som følge af) en relativ prisændring. Der findes flere studier, der giver et bud på priselasticiteten. Generelt er tendensen klar. Forbrug og udgifter falder med øget brugerbetaling. 5 CEPOS har derfor foretaget en omfattende gennemgang af 81 videnskabelige undersøgelser på området og på den baggrund identificeret 10 studier af særlig relevans, jf. appendiks 1. På baggrund af de videnskabelige studier er det muligt at beregne nogle gennemsnitlige priselasticiteter. De gennemsnitlige priselasticiteter, som er beregnet på baggrund af de videnskabelige studier, fremgår af tabel 3. Af tabellen fremgår det således, at den gennemsnitlige elasticitet er -0,34 for hjemmebesøg, -0,20 for ambulant behandling, -0,09 for konsultation i almen praksis, -0,07 for speciallægekonsultation og -0,07 for hospitalsbesøg. Dvs. at hvis brugerbetalingen for konsultation i almen praksis fx stiger med 10 pct., så falder den individuelle efterspørgsel med 0,9 pct. Anm.: Kilde: Vejet gennemsnit af elasticiteter i de inkluderede studier. Elasticiteterne er vejet efter invers varians og køn. Maciejewski et al. (2012) angiver semipriselasticiteten for speciallægekonsultation, hvilket ikke er medtaget i gennemsnittet. Buepriselasticiteter er inkluderede. Det bør dog nævnes, at elasticiteten kan være større ved implementering af brugerbetaling, end ved en stigning i eksisterende brugerbetaling, hvorfor beregninger med buepriselasticiteter bør gøres med omhu. Ved ambulant behandling er estimatet for ambulant behandling, alle i Manning et al. (1987) benyttet. Kan et al. (2010), Fabbri et al. (2009), Kan et al. (2006), Cockx et al. (2003), Van Vliet (2001), Van de Voorde et al. (2001), Cherkin et al. (1989), Wedig (1988) og Manning et al. (1987) samt egne beregninger. SIDE 5

7 Nogle af studierne indeholder også beregninger af de såkaldte buepriselasticiteter, som er af særlig interesse i en dansk kontekst. Det skyldes, at det via buepriselasticiteten er muligt at se på, hvordan efterspørgslen vil blive påvirket ved indførelse af en brugerbetaling, som i udgangspunktet er 0. Således er buepriselasticiteten et mindre groft mål end priselasticiteten, idet efterspørgslens prisfølsomhed udtrykkes over forskellige prisintervaller. Buepriselasticiteten er derved et udtryk for den gennemsnitlige relative mængdeændring i forhold til en relativ ændring i betalingsandel indenfor et givent betalingsandelsinterval. Det kunne fx være en forøgelse af brugerbetalingen fra 0 til 25 pct. Fire af de udvalgte studier undersøger effekten af en introduktion af brugerbetaling for konsultation i almen praksis (Manning et al. (1987), Cherkin et al. (1989), Kan et al. (2006) og Kan et al. (2010)). 6 Et vægtet gennemsnit 7 af buepriselasticiteterne fra disse studier giver et estimat på -0,16. Dvs. indførte man fx brugerbetaling på besøg hos praktiserende læge på knap 130 kr. 8 ville det medføre et fald på 27 pct., jf. CEPOS(2013) 9. Selvom ovenstående prisfølsomhed naturligvis er behæftet med en betydelig usikkerhed, når den overføres til en dansk kontekst 10, så virker en elasticitet på 27 pct. ikke fuldstændig usandsynlig. DØRS (2000), Christiansen et al. (1999) 11 og Rudbeck et al. (1995) 12 har alle beskæftiget sig med introduktion af brugerbetaling på sundhedsydelser i Danmark. De tre rapporter undersøger konsekvensen af forskellige forbrugsrektioner, heriblandt et fald i efterspørgslen på henholdsvis 10 pct. og 25 pct. I Danmark findes også erfaringer med forbrugsreaktioner ved brugerbetaling. Under den 3 måneder lange lægekonflikt i 1984 opkrævede de praktiserende læger betaling for besøg svarende til 40 pct. af omkostningen pr. besøg. Ifølge De Økonomiske Råd førte dette til en reduktion i antallet af lægebesøg på ca. 20 pct. 13 På sundhedsområdet har debatten om brugerbetaling i høj grad været præget af resultaterne fra det amerikanske RAND-eksperimentet, der har særstatus som et af de mest omfattende brugerbetalingseksperimenter nogensinde. Dette studie fremhæves i boks 2 og fremgår også af appendiks 1. Kilde: Per Andersen og Terkel Christiansen (1990): Brugerbetaling i sundhedssektoren teori, viden, holdninger SIDE 6

8 Norsk model for brugerbetaling I Norge betaler borgerne et gebyr for at besøge den alment praktiserende læge. I kostede et lægebesøg 127 danske kr., børn under 16 år var fritaget fra betaling og der var et betalingsloft på danske kr. 15 Loftet er indført så borgere med stort behov for lægebesøg, fx kronikere, ikke rammes uforholdsvist hårdt. Nedenfor beregnes konsekvenserne af brugerbetaling, såfremt man i Danmark indførte den norske model for brugerbetaling på alment praktiserende læge. Til beregning af konsekvenserne benyttes Danmarks Statistiks sygesikringsregister koblet med befolkningsregisteret for året Det data, der ligger til grund for denne analyse, dækker således hele den danske befolkning og er derved mere dækkende end datagrundlaget for de tidligere undersøgelser 16, som bruger Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse, der er baseret på et udsnit af den danske befolkning. Brugerbetaling på lægebesøg vil som nævnt have to effekter, der begge forbedrer budgettet: En provenueffekt og en adfærdseffekt. Af tabel 5 fremgår konsekvenserne af at indføre en norsk brugerbetalingsordning i Danmark. Beregningerne indeholder to forskellige forbrugsreduktioner. Et fald i forbruget på 10 og 27 pct. Endvidere indeholder beregningerne to typer gennemslag for adfærden. Fuld gennemslag og delvist gennemslag. Ved fuldt gennemslag antages det, at alle borgere, som bruger lægen, reducerer deres forbrug som følge af brugerbetalingen. Ved delvist gennemslag antages det, at det kun er dem med et forbrug lavere end loftet, som reducerer deres forbrug som følge af brugerbetaling. Det rette niveau ligger formentligt et sted midt imellem, idet gennemslaget afhænger af, om borgeren allerede i starten af året er vidende om, hvorvidt hans lægeforbrug vil overstige betalingsloftet. Formentligt vil der være en bias mod delvis adfærd, idet det må antages, at flertallet af dem, der går over loftet, på forhånd ved, at de overstiger loftet. Det kan eksempelvis være kronikere, som allerede i starten af året ved, at de har behov for et højt ydelsesniveau. Endeligt bør det bemærkes, at hvis der indføres brugerbetaling på lægebesøg, så må man forvente, at der vil opstå en mulighed for at forsikre sig mod brugerbetalingen, idet den enkelte forsikringstager vil ønske at udjævne udgiften ved brugerbetaling. Dette vil i et vist omfang reducere den gavnlige adfærdsvirkning, idet omkostningen ved behandling atter afkobles forbruget. En del af adfærdseffekten vil dog bestå, hvis der er selvrisiko og/eller, hvis præmien forhøjes efter aktivering af forsikringen. De sparede samfundsmæssige omkostninger er i nedenstående tabel opgjort som i Rudbeck et al. (1995) 17. Af tabellen fremgår det, at hvis der indføres brugerbetaling på 127 kr. pr. konsultation hos almen læge, hvis børn under 16 år friholdes for brugerbetaling, og hvis man indfører et loft for brugerbetalingen på kr., så vil budgetforbedringen under det mest konservative scenarie med delvis adfærd og 10 pct. forbrugsreduktion ligge på 2,3 mia. kr. Dette fordeler sig på en forbrugsbesparelse på knap 0,3 mia. kr., svarende til 1,4 mio. færre kontakter årligt, og et provenu på knap 2,1 mia. kr. SIDE 7

9 Den tilsvarende budgetforbedring ved delvis adfærd og 27 pct. forbrugsreduktion ligger derimod på 2,5 mia. kr. Hvoraf knap 0,8 mia. kr. er forbrugsbesparelse, og godt 1,7 mia. kr. er provenu af brugerbetalingen. Det bemærkes, at forbrugsnedgangen på 27 pct. er udledt på baggrund af en gennemgang af den relevante litteratur på området. Anm.: Kilde: I beregningerne er der taget udgangspunkt i den norske model, hvor der er antaget en brugerbetaling på 127 kr. og et loft for brugerbetaling på kr. Derudover er børn under 16 år fritaget for betaling. Kontakter hos almen læge er ekskl. telefon- og konsultationer. Egenbetalingsandelen er opgjort som egenbetalingen som andel af ydelseshonoraret. Dvs. at basishonoraret ikke er medtaget i egenbetalingsandelen. Det indgår heller ikke i statens udgifter, men udgør dog 1,9 mia. kr. i 2010 (PLO (2013)). Resultaterne stemmer godt overens med resultaterne fra DØRS (2000) givet deres beregningsmetode. befolknings- og sygesikringsregistret fra Danmarks Statistik, PLO (2013): Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2000 til 2012 samt egne beregninger. Det anbefales, at provenugevinsten gives tilbage til borgerne i form af en lettelse i bundskatten, så brugerbetalingen ikke bliver en ny indtægtskilde for den offentlige sektor. Bundskatten vil ca. kunne reduceres med 0,2 pct. point. Det vil medvirke til at øge arbejdsudbuddet, da marginalskatten på arbejde reduceres. Adfærdseffekten kan man derimod lade den offentlige sektor beholde og fx bruge gevinsten til at forbedre kvaliteten på behandlingerne. Det er naturligvis vigtigt, at administrationen af brugerbetalingen bliver så enkel og billig som muligt, så provenuet ikke modsvares af tilsvarende administrationsomkostninger. Man må dog generelt forvente, at administrationsomkostningerne forbundet med brugerbetaling er begrænsede. 18 Brugerbetaling og ulighed I relation til brugerbetaling på kontakter til lægen anføres det ofte, at det vil give anledning til negative fordelingsmæssige konsekvenser. Det skyldes, at alle vil skulle betale det samme beløb for at gå til lægen, men dem med lavest indkomst vil blive ramt hårdest, da de er mest syge. Herudover vil brugerbetalingen fylde mere af den samlede indkomst hos personer med lav indkomst end hos personer med høj indkomst. SIDE 8

10 Ser vi alene på antallet af konsultationer i 2012 (dvs. hvor - og telefonkontakter ikke er medtaget), havde gennemsnitsdanskeren knap 4 konsultationer hos den praktiserende læge årligt. Og én gang hvert femte år tager gennemsnitsdanskeren forbi vagtlægen, ørelægen, øjenlægen og skadestuen. Og mens pensionisten 6,1 gange årligt lægger vejen forbi den alment praktiserende læge, så er det kun 2,6 gange årligt, at toplederen, den arbejdsløse og den uddannelsessøgende gør det samme, jf. tabel 5. Anm.: Det er ikke umiddelbart muligt at fordele skadestuebesøg på socioøkonomisk status. Kilde: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget , SUU alm.del endeligt svar på spørgsmål 504. På baggrund af disse gennemsnitlige årlige konsultationer pr. borger i 2012 er det muligt at beregne en årlig gennemsnitlig udgift pr. borger ved indførelse af brugerbetaling. Sundhedsministeriet har lavet denne beregning. I beregningen antages en brugerbetaling på 150 kr., jf. tabel 6. Adfærdseffekter er ikke medtaget i beregningen. Af tabellen fremgår det, at hvis man indfører en brugerbetaling på lægebesøg på 150 kr. 19, vil gennemsnitsdanskeren samlet skulle betale 654 kr. årligt for lægebesøg. En brugerbetaling på lægebesøg vil naturligvis påvirke befolkningsgrupper forskelligt. Arbejdsløse og uddannelsessøgende vil skulle betale hhv. 422 og 431 kr. årligt for et besøg hos den alment praktiserende læge, vagtlægen, øre- eller øjenlægen, mens pensionisten vil skulle betale kr. SIDE 9

11 Anm.: Det er lagt til grund, at lægebesøg forstås som besøg ved lægen og ikke som udgående lægebesøg. Det er ikke umiddelbart muligt at fordele skadestuebesøg på socioøkonomisk status. Den gennemsnitlige udgift er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige antal konsultationer/skadestuebesøg pr. borger. Kilde: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget , SUU alm.del endeligt svar på spørgsmål 504. I forlængelse af spørgsmålet om ulighed bør det fremhæves, at Danmark generelt er blandt de lande i verden med mindst ulighed. Ifølge OECDs opgørelse har vi den næstlaveste ulighed. 20 Dog kan politikerne, hvis de ønsker det, imødekomme denne problemstilling ved at friholde børn og personer med de laveste indkomster fra brugerbetaling. Dette kunne fx ske ved en fripladsordning, som man kender det på daginstitutionsområdet. Man skal dog være opmærksom på, at dette kan bidrage til at svække incitamentet til at deltage på arbejdsmarkedet. Endvidere kunne politikerne, hvis de ønsker det, indføre et loft for, hvor meget der kan blive opkrævet, så fx kronikere ikke på årsbasis får en kæmpe udgift i forbindelse med deres sygdom. Brugerbetaling og sundhed Desuden fremføres det ofte som modargument mod brugerbetaling, at brugerbetaling kan få negative konsekvenser for danskernes sundhedstilstand. Argumentet er, at den asymmetriske information mellem læge og patient bevirker, at patienten mangler viden om egen sundhedstilstand og risikerer at fravælge nødvendige konsultationer, hvorved alvorlige sygdomme ikke opdages i tide. SIDE 10

12 Som det dog anføres af Pedersen (1995) påviser de foreliggende undersøgelser af dette spørgsmål hverken udsættelseseffekter eller negative virkninger på sundhedsstatus af indførelse af brugerbetaling i begrænset omfang. 21 Fx viste RAND-eksperimentet 22, at brugerbetaling generelt reducerede antallet af besøg, men ikke påvirkede intensiteten (dvs. omfanget) af den behandling, der blev givet under besøgene. Dette får også AKF til at konkludere, at brugerbetalingen i RAND-eksperimentet ikke for den gennemsnitlige deltager påvirkede helbredet målt ved en lang række indikatorer og at effekten af brugerbetaling på sundhedstilstanden derfor er begrænset. 23 En lignende undersøgelse fra Oregon 24 tyder også på, at brugerbetaling ikke har en signifikant indvirkning på sundhedstilstanden. Derimod finder undersøgelsen, at gratis lægehjælp alene øger forbruget af lægeydelser. I det perspektiv er det også relevant at nævne, at Bjerregaard (1994) 25 finder, at befolkningens sundhedstilstand i langt højere grad afgøres af sociale, økonomiske og miljømæssige forhold fremfor brugen af sundhedsydelser. På samme måde foreligger der heller ikke dokumentation fra Norge, Sverige og Finland om, at brugerbetaling er et reelt problem for sundhedstilstanden. Faktisk er levetiden i disse lande længere end i Danmark, og den har generelt været stigende de sidste 50 år. 26 Endelig bør det nævnes, at en beskeden brugerbetaling ikke er den eneste omkostning ved at gå til lægen. Af de såkaldte offeromkostninger kan også nævnes den tid, der bruges hos lægen. Det kan både være ventetiden op til, før og under selve behandlingen. Men det kan også være omkostningen forbundet med, at den praktiserende læge for mange borgere kun har åbent i arbejdstiden. Indføres brugerbetaling vil adfærdsændringen frigive ressourcer, som kan anvendes til at reducerer sådanne barrierer ved fx at lette adgangen til lægen via øget åbningstid eller ved at indføre et fast track. Alternativt kan disse ressourcer anvendes til målrettede oplysningskampagner til den del af befolkningen, som ikke besøger lægen nok. Dette vil kunne medvirke til at øge sundhedstilstanden for dem, som går for lidt til lægen grundet sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. Politikforslag Det anbefales, at man i Danmark ligesom i flere andre nordiske lande indfører brugerbetaling på lægebesøg. Brugerbetaling anbefales ikke af hensyn til provenuet. Det skal borgerne krone for krone have tilbage i skat. Brugerbetaling indføres af hensyn til adfærdseffekten. Dvs. for at dæmpe den store og voksende efterspørgsel efter sundhedsydelser og for at indføre en ansvarsbevidsthed, så borgerne tænker sig om en ekstra gang, inden de bestiller tid til konsultation. Samlet set vil brugerbetaling reducere forbruget af lægebesøg, fx vil ca. 27 pct. af tiden hos den praktiserende læge frigøres. Disse ressourcer kan bruges til at øge kvaliteten i de offentlige tilbud. SIDE 11

13 Helt konkret anbefales følgende takster: Anm.: Kilde: Tallene er rundet op til nærmeste 10 er. CEPOS Appendiks 1: Adfærdseffekten: Patienternes prisfølsomhed CEPOS har foretaget en omfattende gennemgang af 81 videnskabelige undersøgelser for at afdække, hvilken betydning brugerbetaling har for borgernes efterspørgsel på sundhedsydelser. På denne baggrund har CEPOS identificeret 10 studier af særlig relevans. Disse studier gennemgås nedenfor. Vores søgestrategi i forbindelse med at finde relevante studier har været som følger. Vi har søgt på Econlit 27 efter peerreviewed artikler i anerkendte tidsskrifter siden offentliggørelsen af RANDstudiet i Som søgeord har vi brugt: private payment* elasticity, out-of-pocket elasticity, cost sharing elasticity, copayment elasticity, co-payment elasticity, user fee elasticity, user charge elasticity og user pays elasticity. Vi har begrænset søgningen til højindkomst OECD lande, som defineret af verdensbanken 28. Nedenfor gennemgås de videnskabelige studier i detaljer. SIDE 12

14 SIDE 13

15 SIDE 14

16 SIDE 15

17 SIDE 16

18 Rand-studiet På sundhedsområdet har debatten om brugerbetaling i høj grad været præget af resultaterne fra det amerikanske RAND-eksperimentet, der har særstatus som et af de mest omfattende brugerbetalingseksperimenter nogensinde. Ifølge dette studie er priselasticiteten for ambulante ydelser 29, som i udgangspunktet koster $340, relativt konstant på godt -0,15, hvilket betyder, at når brugerbetalingen for en given ydelse stiger med 1 pct., så falder den individuelle efterspørgsel med 0,15 pct. 30 RAND-eksperimentet indeholder også beregninger af buepriselasticiteterne. Ifølge RANDeksperimentet er buepriselasticiteten for ambulante ydelser i egenbetalingsintervallet 0-25 pct. lig -0,15 og i egenbetalingsintervallet pct. lig -0,17. Dvs. når brugerbetalingen for en given ydelse stiger med 1 pct. i intervallet 0-25 pct., så falder den individuelle efterspørgsel med 0,15 pct. 31 Øvrige studier Udover RAND studiet har flere andre studier også beskæftiget sig med effekten af brugerbetaling på forskellige former for lægehjælp. I et nyere studie undersøger Maciejewski et al. (2012) priselasticiteten for speciallægekonsultationer blandt krigsveteraner i USA med forhøjet blodtryk. På baggrund af en stigning i brugerbetalingen på speciallægekonsultation fra $15 til $50 finder Maciejewski et al. en stigning i semipriselasticiteten 32-0,25 til -0,31. Kan et al. (2006) benytter en stigning i forsikringssatsen i Japan i 1997 som udgangspunkt for et naturligt eksperiment, hvor de beregner buepriselasticiteten for konsultation i almen praksis 33 for japanere med sundhedsforsikringer. Kan et al. finder frem til en buepriselasticitet i intervallet -0,06 til -0,05. De finder dog, at denne effekt aftager, og at der på længere sigt ikke er nogen signifikant effekt. I Kan et al. (2010) opdateres studiet. Her finder Kan et al. en buepriselasticitet for konsultation i almen praksis på -0,05, men de finder en positiv buepriselasticitet på 0,03, når effekten på længere sigt evalueres. Kan et al. argumenterer for, at den positive effekt på længere sigt eksempelvis kan skyldes, at prisstigningerne ikke har været store nok. I et italiensk studie af Fabbri et al. (2009) evalueres priselasticiteten blandt italienere baseret på geografiske prisforskelle. Fabbri et al. finder, at der ikke er nogen substitutionseffekter mellem konsultation med henholdsvis offentlige og private speciallæger, hvorfor brugerbetaling kan fungere som en præventiv foranstaltning for overforbrug. Fabbri et al. finder priselasticiteter for konsultation i almen praksis på -0,03 (insignifikant), for offentlige speciallægekonsultation på -0,31 og for privat speciallægekonsultation på 0,12 (insignifikant). På baggrund af betydelige ændringer i niveauet af brugerbetaling for lægebesøg i Belgien 1. januar 1994 har to belgiske studier, Cockx et al. (2003) samt Van de Voorde et al. (2001), undersøgt priselasticiteter for brugerbetaling af sundhedsydelser. Begge studier finder, at der er en negativ sammenhæng mellem brugerbetaling og lægehjælp, dvs. hvis prisen stiger, så falder efterspørgslen. Desuden finder begge studier, at efterspørgslen efter hjemmebesøg falder mere end efterspørgslen efter konsultationer i almen praksis og speciallægekonsultation ved brugerbetaling. Van de Voorde et al. estimerer priselasticiteter for den samlede befolkning. Studiet finder, at priselasticiteten for hjemmebesøg og konsultation i almen praksis henholdsvis ligger i intervallet -0,28 til -0,39 og -0,12 til -0,16. SIDE 17

19 For speciallægekonsultation ligger priselasticiteten på -0,10, jf. tabel 3. Cockx et al. tager i undersøgelsen højde for, at ændringen i brugerbetalingen på de tre typer af lægebesøg ikke var proportional, hvilket kan have påvirket patienternes valg af lægekontakt. Cockx et al. finder priselasticiteter for mænd og kvinder separat. For hjemmebesøg er priselasticiteterne henholdsvis -0,18 og -0,08, for konsultation i almen praksis henholdsvis -0,06 og -0,01 og for speciallægekonsultation henholdsvis -0,14 (insignifikant) og -0,02. Et hollandsk studie, Van Vliet (2001), benytter forskelle i selvrisiko blandt den privatforsikrede befolkning i Holland til at beregne priselasticiteten for henholdsvis konsultation i almen praksis, speciallægekonsultation og hospitalsbesøg for hollændere, som er indskrevet i en privat sundhedsforsikring. Van Vliet estimerer priselasticiteten for konsultation i almen praksis og for speciallægekonsultation til -0,04 (dog insignifikant for speciallægekonsultation) og for hospitalsbesøg til -0,00 (insignifikant). Cherkin et al. (1989) undersøger priselasticiteten blandt medlemmer af en Health Maintenance Organisation som følge af en prisstigning fra $0 til $5 pr. besøg for konsultation i henholdsvis almen praksis og hos speciallæge. Cherkin et al. finder priselasticiteter på -0,29 og -0,01 (insignifikant). Studiet viser, at brugerbetaling har en signifikant større effekt på patienter, som, året inden brugerbetalingen blev introduceret, havde et højt forbrug af lægeydelser (mere end 10 konsultationer i almen praksis). Cherkin et al. finder derudover, at effekten af brugerbetaling skete med det samme, og at effekten ikke forsvandt i undersøgelsesperioden (12 måneder). I et studie baseret på en stikprøve blandt amerikanske borgere over 16 år, undersøger Wedig (1988) priselasticiteter baseret på prisforskelle mellem læger. Wedig undersøger både priselasticiteter med hensyn til, hvorvidt en borger benytter sig af konsultation eller ej, samt priselasticiteten betinget på, at borgeren har været til mindst en konsultation. Wedig finder, at priselasticiteten er højere for førstegangsbesøg end for borgere, hvor mindst en konsultation har fundet sted. De estimerede priselasticiteter er henholdsvis -0,32 og -0,16. Derudover finder Wedig, at borgere med dårligere helbred er mindre prisfølsomme mht. førstegangsbesøg end borgere med godt helbred. SIDE 18

20 Nedenfor følger en oversigt over de videnskabelige studier der indgår i tabel A.I. Cherkin, Daniel C. et al (1989): The effect of office visit copayments on utilization in a health maintenance organization, Medical Care, 27, Cockx, Bart et al (2003): The demand for physician services: Evidence from a natural experiment, Journal of Health Economics, 22, Fabbri, Daniele et al (2009): Rationing the public provision of healthcare in the presence of private supplements: Evidence from the Italian NHS, Journal of Health Economics, 28, Kan, Mari et al (2006): The demand for medical care in Japan: initial findings from a Japanese natural experiment, Applied Economics Letters, 13, Kan, Mari et al (2010): Effects of cost sharing on the demand for physician services in Japan: Evidence from a natural experiment, Japan and the World Economy, 22, 1-12 Maciejewski, Matthew et al (2012): How price responsive is demand for specialty care?, Health Economics, 21, Manning, Willard G. et al (1987): Health Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment, The American Economic Review, 77, Van de Voorde, Carine et al (2001): Effects of cost sharing on physician utilization under favourable conditions for supplier-induced demand, Health Economics, 10, Van Vliet, René C. J. A. (2001): Effects of price and deductibles on medical care demand, estimated from survey data, Applied Economics, 33, Werdig, Gerard J. (1988): Health status and the demand for health: Results on price elasticities, Journal of Health Economics, 7, NOTER 1 Oplyst af Sundhedsministeriet. 2 Dette er med undtagelse af de sidste par år. Dog må man forvente, at sundhedsudgifterne almindeligvis vil stige mere end BNP. I baggrundspapiret Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne behov for samfundsmæssige og etiske valg skriver professor og formanden for De Økonomiske Råd Hans Jørgen Whitta-Jacobsen (2013): Også i Danmark må man forvente, at sundhedsudgifterne fremover vil stige mere end produktionen. Der kan være delperioder, hvor sundhedsudgifterne vokser mindre end BNP som følge af økonomiske problemer, som det var tilfældet i 1980 erne, eller hvor de vokser særlig hurtigt som følge af høj prioritering af sundhedsbehandling, som det var tilfældet i 2000 erne. Over det lange stræk må man imidlertid forvente, at sundhedsudgifterne vil stige mere end BNP. Spørgsmålet er, hvor meget mere og dermed, hvordan udgiftspresset vil udvikle sig. 3 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 181 (alm. del) af 20. februar Endvidere er denne brugerbetaling meget ulige fordelt. På den ene side udgør brugerbetalingsandelen på kiropraktisk behandling 83 pct. svarende til, at det offentlige i 2012 betalte ca. 110 mio. kr., mens ca. 540 mio. kr. kom fra private lommer. På tandlægehjælp betalte det offentlige i ,5 mia. kr., mens 2,4 mia. var privatfinansieret. Til medicin betalte det offentlige i ,5 mia. kr., mens godt 5,3 mia. kr. var privatfinansieret. På den anden side er der for sikringsgruppe 1 patienter ingen egenbetaling for besøg hos lægen, speciallægen og hospitalet. 5 Per Andersen og Terkel Christiansen (1990): Brugerbetaling i sundhedssektoren teori, viden, holdninger og AKF(2012): Adfærdsmæssige effekter af brugerbetaling. 6 Manning et al. estimerer buepriselasticiteten for ambulant behandling, som også inkluderer konsultation i almen praksis. Kilde: DØRS (2000). 7 Vægtet efter den inverse varians. 8 I denne beregning er en brugerbetaling på 127 kr. anvendt svarende til brugerbetalingen i Norge i Årsagen er, at tallet på 27 pct. skal anvendes i beregningen i næste afsnit. 9 CEPOS(2013): Norsk model for brugerbetaling på lægebesøg. 10 Det er fx vigtigt at holde for øje, at RAND-eksperimentet er udført i en kontekst, som på mange punkter adskiller sig fra det universelle sundhedsvæsen, man finder i Danmark, samt at det blev udført for mere end tre årtier siden. SIDE 19

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 11. marts 2013 Ifølge en ny undersøgelse fra Århus Universitet burde omkring 20 pct. af de patienter, som i dag tager kontakt til lægevagten,

Læs mere

Adfærdsmæssige effekter af brugerbetaling

Adfærdsmæssige effekter af brugerbetaling Astrid Kiil & Kurt Houlberg Adfærdsmæssige effekter af brugerbetaling En systematisk forskningsgennemgang af danske og internationale undersøgelser på sundheds- og ældreområdet fra 1990-2011 Publikationen

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Sune Welling Hansen & Kurt Houlberg. Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv

Sune Welling Hansen & Kurt Houlberg. Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv Sune Welling Hansen & Kurt Houlberg Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv Publikationen Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv kan downloades

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut Februar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK II.1 Indledning Stort fokus på indkomstfordelingen Meget lige indkomstfordeling i Danmark Økonomiske argumenter for og imod lighed

Læs mere

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21 1 PROBLEMFELT...3 1.1 DE ØKONOMISKE PROBLEMER...3 1.2 EN SUNDHEDSREFORM ER VEDTAGET...4 1.3 KAN SUNDHEDSREFORMEN LØSE PROBLEMERNE?...5 1.4 PROBLEMFORMULERING...7 2 METODE...8 2.1 BEGREBSAFKLARING...8 2.2

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Elisabeth Ankersen Alternative finansieringsformer

Læs mere

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn Peter Foxman Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Hvad bestemmer tilbagetrækningstidspunktet? 4 3.

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 17. juni 2009 10:16 Til: Sophus Garfiel Emne: VS: Dette skrev DSI i 2003 i et arbejdspapir til KS Vedhæftede filer: kap7-dsi[1].pdf Fra: Søren Lindemann

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Forsikringens samfundsøkonomiske betydning

Forsikringens samfundsøkonomiske betydning MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 samfundsøkonomiske Jan V. Hansen Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING KAPITEL II INDKOMSTFORDELING II.1 Indledning Kapitlets fokus Ønsket grad af lighed et politisk anliggende Lighed i muligheder eller udfald? Et af velfærdssamfundets formål er at sikre en rimelig fordeling

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere