Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata"

Transkript

1 NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af adressedata indgår i grunddataprogrammets delaftale 2. Initiativets udgangspunkt er, at adressedata anvendes inden alle forvaltningsområder og -niveauer (stat, region og kommune) og indgår i så godt som alle administrative it-systemer og -registre. Initiativet konstaterer, at selv om kommunernes adressemyndighed i dag vedligeholder state of the art adressedata i BBR, udnyttes disse data slet ikke i overensstemmelse med deres potentiale. Business casen bag initiativet er udarbejdet efter retningslinjerne i Finansministeriets business case model. Business casens samlede gevinster er gennemgået og beskrevet i MBBL s notat Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata. Nærværende notat fokuserer på kommunernes andel af de samlede gevinster. Problem Problemet bag initiativet genbrug af adressedata består dels i, at der stadig findes en lang række offentlige forvaltningsområder og -løsninger, som ikke bruger BBR som autoritativ kilde til adresserne, dels i, at der er dokumenterede mangler i kvaliteten af de nuværende adressedata. Dette fører bl.a. til, at så godt som alle myndigheder oplever problemer med: unødvendig indtastning af en adresseoplysning i fagsystemet håndtering af fejl når en adresseoplysning er indtastet upræcist kompliceret opdatering og rettelser i adressedata behov for særskilt indkøb af supplerende data, geo-koordinater mm tidsspilde i myndighedsopgaven, p.gr.a. mangler i adressedata hyppig manuel datahåndtering som følge af manglende standarder at adressefejl rettes ikke ved kilden, i stedet rettes fejl kun lokalt Det generelle billede er, at hvert opgavesystem håndterer sine egne adressedata i en isoleret silo, hvilket bidrager til ineffektive sagsgange, ressourcespild og it-omkostninger som er højere end nødvendigt. Dette billede gælder i kommunerne såvel som i regionerne og i staten.

2 2/5 Løsning Initiativets løsning består dels i, at kvaliteten af de offentlige adressedata forbedres mærkbart, dels i at der etableres en sammenhængende infrastruktur, som sikrer at adressedata stilles rådighed for alle, på en tidssvarende og kosteffektiv måde. Løsningen er baseret på en aftale mellem de centrale parter på området 1, og indebærer bl.a. at CPR, CVR og Skat s erhvervssystemer overgår til at benytte de autoritative adresser fra BBR. Herved sikres det, at alle offentlige grundregistreringer anvender det samme adressegrundlag. Det betyder bl.a., at en offentlig forvaltning, uanset den anvender persondata, virksomhedsdata eller ejendomsdata, vil være sikker på, at de tilknyttede adresseoplysninger stemmer overens. Business casens gevinster Generelt Projektanalysen, som blev gennemført i efteråret 2011 med bistand fra 25 myndigheder, bekræftede at alle myndigheder, alle forvaltningsområder og langt hovedparten af de offentlige it-systemer anvender adresser og adressedata, og således potentielt vil have gavn af løsningen. Business casen sammenligner situationen uden initiativet (0-scenariet), med en situation hvor initiativet er gennemført (1-scenariet) og udpeger derefter fire hovedområder, hvor initiativet giver en offentlig myndighed mulighed for at opnå gevinster: 1. Bedre digitale indberetningsløsninger 2. Nye it-systemer kan udvikles billigere og gøres mere kosteffektive 3. Billigere drift af nuværende it og datahåndtering 4. Andre forretningsmæssige gevinster For hver kategori beskriver business casen karakteren af gevinsterne, forudsætningen for at de kan hentes samt den usikkerhed, som estimatet er forbundet med. Forskellige forudsætninger for realisering af gevinster Initiativet forbedrer data og etablerer en infrastruktur som tilsammen skaber et grundlag for at gevinsterne kan hentes. I mange tilfælde kan realiseringen af gevinster først ske i forbindelse med at den enkelte myndighed beslutter at omlægge en bestemt arbejdsgang eller etablere eller modernisere et it-system på en måde, der udnytter de nye muligheder. 1 Bag aftalen står Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), KL, Indenrigs- Økonomiministeriet (CPR-kontoret), Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Skat, Miljøministeriet (Kort & Matrikelstyrelsen) og Finansministeriet.

3 3/5 Business casen forudsætter, at en sådan modernisering af offentlige arbejdsgange og it-løsninger i de kommende år vil finde sted under alle omstændigheder, dvs. uanset om initiativet er realiseret eller ej. Business casen identificerer dog også gevinster, som vil realiseres af sig selv dvs. uden at myndigheden eller virksomheden skal foretage særskilte investeringer i nye it-systemer eller i omlægning af arbejdsgange. Dette gælder f.eks. for forvaltningsområder som i dag er baseret på de autoritative adressedata fra BBR eller på grunddata fra CPR og/eller CVR. Her vil forbedringen af BBR-adressernes kvalitet og aktualitet og sikringen af, at CPR og CVR anvender BBR s adressegrundlag, umiddelbart reducere antallet af fejl og uoverensstemmelser, dvs. uden krav om at forvaltningen moderniserer sin it-løsning eller omlægger arbejdsgange. Gennemgang af kommunernes gevinster 1. Bedre digitale indberetningsløsninger Beskrivelse: Når kommunen etablerer en ny eller modernisere en eksisterende indberetningsløsning e.l., giver initiativets adressevælger mulighed for, at borgeren eller virksomheden kan angive en korrekt og valid adresse med få klik, i stedet for at indtaste adressen fra grunden. Herved reduceres antallet af fejl og dermed tidsforbruget til håndtering af disse ligesom man kan undgå den nuværende praksis, hvor myndigheden manuelt skal overføre adressen til det relevante myndighedssystem. Initiativets forbedring af adressegrundlaget, med aktuelle og fuldstændige adresser i forhold til CVR/CPR, vil tillige give gevinster i nogle af de nuværende indberetningsløsninger fordi der vil være færre situationer, hvor en uoverensstemmelse eller ikke-valid adresse må behandles manuelt. Eksempelvis henviser den nuværende digitale flytteløsning borgeren til at henvende sig personligt, når adressen ikke findes i BBR. Initiativet fremrykker dannelsen af adresserne bl.a. for nye boliger og vil dermed reducere antallet af situationer, hvor borgeren henvises til en dyrere kanal. Business casens middelestimat: Det antages at ca årlige selvbetjeninger eller andre henvendelser til kommunerne kan optimeres og at ca fejl eller kanalskift kan undgås som følge af initiativet. Kommunernes samlede gevinst estimeres til 26,5 mio.kr. pr. år efter indfasning. Type og områder: Effektiviseringsgevinster i forbindelse med fremtidige selvbetjeningsløsninger i bølge 3 (2014), bølge 4 (2015) og senere, herunder løsninger inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, familie- og socialområdet samt plan-, bygge- og boligområdet.

4 4/5 Hertil kommer at allerede aftalte eller gennemførte løsninger tillige vil kunne opnå effektiviseringsgevinster uden yderligere investering, f.eks. den digitale flytteløsning. Andet: Initiativet kan bidrage til realiseringen af fire af digitaliseringsstrategiens syv krav til velfungerende, effektive og brugervenlige selvbetjeningsløsninger. 2. Nye it-systemer kan udvikles billigere og gøres mere kosteffektive Beskrivelse: Når kommunen/kommunerne fremover skal etablere et nyt it-system, der skal indeholde adressedata, kan it-systemet anvende initiativets nettjenester i stedet for at bygge sin egen adressefunktionalitet. Hvis initiativet ikke gennemføres, vil hver enkelt myndighed eller it-system skulle bygge den nødvendige adressefunktionalitet selv. Gevinsten svarer til de anerkendte og veldokumenterede fordele ved at basere it-løsninger på en serviceorienteret arkitektur (SOA), dvs. med genbrugelige it-komponenter. Business casens middelestimat: Det antages at hver myndighed/kommune vil kunne reducere sine it etablerings- og driftsomkostninger svarende til løbende 50 t.kr. pr. år, fordi initiativet stiller adressedata til rådighed ved hjælp af effektive og pålidelige nettjenester. Kommunernes samlede gevinst estimeres således til i alt 4,9 mio.kr. pr. år efter indfasning. Områder: Gevinsten vil vise sig i kommunernes etablerings- og driftsbudgetter for fremtidige/moderniserede it-løsninger, fagsystemer mv. 3. Billigere drift af nuværende it og datahåndtering Beskrivelse: I forbindelse med driften af eksisterende it-systemer vil initiativet reducere kommunens omkostninger og tidsforbrug til datahåndtering, opdatering, fejlrettelser, datakonvertering, indkøb af supplerende adressedata eller andre ydelser fra leverandører mv. Gevinsten er velbelyst på det kommunale område, både i forbindelse med projektanalysen, i tidligere rapporter og undersøgelser samt fra konkrete henvendelser fra enkeltkommuner. Gevinsten opstår fordi forvaltningen i dag, for at kunne løse en bestemt opgave, er nødt til at udføre forskellige adressetekniske aktiviteter eller tilkøb af data, som egentlig er opgaven uvedkommende. Business casen beskriver 5 områder, hvor initiativet kan reducere disse omkostninger. Business casens middelestimat: Det antages at hver kommune vil kunne reducere omkostninger svarende til 140 t.kr. pr. år. Kommunernes samlede gevinst estimeres således til i alt 14,0 mio.kr. pr. år efter indfasning. Områder: Det skønnes at gevinsten typisk vil vise sig i kommunens teknik- og miljøforvaltning, som i dag ofte varetager de omtalte opgaver hhv. har de omtalte udgifter.

5 5/5 4. Andre forretningsmæssige gevinster Beskrivelse: Initiativet vil give alle offentlige myndigheder mulighed for at undgå unødvendige omkostninger som følge af ikke-optimerede forretningsprocesser eller logistik (f.eks. kørselsplanlægning), manglende kontrol af udbetalinger hhv. opkrævninger (f.eks. socialt snyd) samt unødvendige tab af liv, helbred eller værdier (inden for beredskabet). Ikke mindst initiativets sikring af fuld overensstemmelse mellem adresserne i CPR, CVR og BBR og geografien, vil giver nye muligheder for at foretage en sikker sammenstilling og brug af data fra forskellige kilder. For kommunerne skønnes det, at initiativet især vil kunne bidrage til forretningsmæssige gevinster i forbindelse med Optimeret kørselsplanlægning og logistik Bedre forebyggelse af fejl i udbetalinger og socialt snyd Mere sikker sags- og partshåndtering (360 graders syn) Det skal bemærkes, at nogle af de forretningsmæssige gevinster vil vise sig, uden at kommunen skal foretage særskilte investeringer eller omlægge arbejdsprocesser. Eksempelvis vil initiativet i sig selv betyde, at de gængse GPS-navigationssystemer og ruteplanlægningsværktøjer som kommunerne anvender, bliver mere effektive, fordi adresserne gøres mere præcise, mere aktuelle og knyttes direkte til vejnettet. Tilsvarende vil sikringen af, at alle personer, virksomheder og boliger har en ensartet og valid adresse, i sig selv reducere tidsforbruget til håndtering af fejl og uoverensstemmelser i sagsbehandlingen. Business casens middelestimat: Det antages at hele den kommunale sektor under ét vil kunne opnå forretningsmæssige gevinster svarende til 36 mio.kr. pr. år efter fuld indfasning, dvs. fra Områder: Det skønnes, som angivet ovenfor, at gevinsterne med størst sandsynlighed vil kunne hentes i forbindelse med kommunens kørselsudgifter, udgifter til sociale ydelser, familieydelser mv. samt generelt som effektiviseringer i sags-/partsbehandling. Andet: Som det fremgår, er der relativt store usikkerheder knyttet til estimeringen af denne gruppe af gevinster, først og fremmest med hensyn til hvilke kommuner og forvaltninger, der kan hjemtage dem, og på hvilket tidspunkt det vil ske.

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere