Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme"

Transkript

1 Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

2 Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober 2011, hvor ansvaret for en række af statens slotte, haver og kulturejendomme blev samlet i styrelsen under Kulturministeriet. Styrelsen har i dag omkring 300 medarbejdere og forvalter cirka m2. SLKE udvikler og standardiserer driften og vedligeholdelsen af slotte, haver og kulturejendomme på Kulturministeriets område, der skaber positive synergieffekter og stordriftsfordele. SLKE s opgave er at sikre en effektiv bygningsdrift og vedligeholdelse, der skaber mere kultur for pengene og fremtidssikre bygningerne. Til glæde for både institutionerne selv og de besøgende. I denne pjece kan du læse mere om SLKE s forretningsmodel og modellen for overdragelse af bygningsdriften og vedligeholdelsen. Bygningerne tilhører derfor fortsat kulturinstitutionerne, og kulturinstitutionerne har således fortsat ansvaret for de penge og omkostninger, som knytter sig drift og vedligeholdelse af bygningerne.

3 Forretningsmodellens hensigt Gevinster Forretningsmodellen har til formål at skabe mere kultur for pengene gennem opnåelsen af en række klare gevinster for institutionerne Realisering Gevinsterne realiseres via udnyttelse af stordriftsfordele, tilvejebringelse af transparens og sikring af fortsat nærhed på institutionerne

4 Forretningsmodellen bygger på enkle principper Stordriftsfordele Transparens Nærhed Billigere priser via fælles leverandøraftaler Præcis afgrænsning og beskrivelse af opgaver og behov Fast ejendomsteam tilknyttet hver institution Udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs Benchmarking af stand, omkostninger og udnyttelse Medarbejdere med jævnlig gang på institutionerne Standardisering og optimering af opgaver Effektiv systemunderstøttelse og dataregistrering Løbende kundedialog og evaluering af indsatsen

5 Forretningsmodellen sikrer Billigere bygningsdrift og vedligeholdelse Bedre planlagt vedligeholdelsesindsats Effektiv økonomistyring og solidt budgetteringsgrundlag Fleksibilitet og målrettede ydelser

6 Organisering SLKE er organiseret så alle styrelsens ejendomme er tilknyttet et ejendomsteam, som er ansvarlig for alle forhold vedrørende ejendommen, ligesom teamet kan rådgive om forskellige forhold knyttet til ejendommen. Ved spørgsmål kontaktes institutionens teamchef i SLKE. Generel information om den givne ejendom findes på ejendomsportalen. Her finder den enkelte institution også oplysninger om sine forhold vedrørende: o o o o o Kontrakter Regnskaber Vedligeholdelsesplaner og byggesager Arealer og tegninger Kontaktpersoner SLKE understøtter og rådgiver også om ombygninger og varetager projektledelse af institutionernes større byggesager.

7 Hvad er rammerne, og hvem har ansvaret? Rammen om SLKE s forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme er erhvervslejeloven (ELL). Den danner rammen i forhold til snitfladerne mellem SLKE og institutionen sammen med øvrige statslige retningslinjer for byggeadministartion Fremtidig organisering og ansvarsplacering Institutionen Kontrakt SLKE SLKE s forretningsmodel baserer sig på en velkendt og velafprøvet metode og tilgang i forhold til rolle- og ansvarsfordeling, økonomistyring, planlægning, kategorisering, registrering og vurdering af ejendomme mv. Ejerskab og finansiering Bygningsdrift og vedligeholdelse ELL anvendes på erhvervslejemarkedet generelt, og SLKE s forretningsmodel er derfor indrettet efter de principper og metoder, som sædvanligvis gælder på markedet. ELL udgør referencerammen for opgavevaretagelsen på ejendommene for henholdsvis ejer/brugers (institutionen) og udlejers (SLKE) forpligtelser Forretningsmodellen indebærer, at kulturinstitutionen fortsat er både ejer og bruger af bygningen og som udgangspunkt står for den indvendige vedligeholdelse, mens SLKE på vegne af institutionen varetager drift og udvendige vedligeholdelse. Forretningsmodel for Kulturejendomme Jf. EEL Ejerskab Opgave Udfører Ejer Institution Udvendig vedligeholdelse og installationer Udlejer Institution Indvendig vedligeholdelse SLKE Institution

8 Model for overdragelse af bygningsdrift og vedligeholdelse SLKE lægger vægt på, at det er tydeligt for institutionen, hvordan overgangen forløber. Derfor har SLKE opstillet en samlet model, der beskriver indholdet af og processen for overdragelsen af bygningsdriften og vedligeholdelsen til SLKE. Modellen omfatter tre faser: Kortlægning af nuværende serviceforhold Gennemgang eller gennemførelse af bygningssyn 1. Baseline 2. Ydelser og aftaler Drøftelse og fastlæggelse af SLKE s ydelser Indgåelse af aftale om bygningsdrift og vedligeholdelse Løbende evaluering af driften Realisering af indhentede gevinster 3. Drift og økonomi

9 1. Baseline SLKE samarbejder med institutionen om at kortlægge de nuværende serviceforhold vedrørende den del af bygningsdriften, som SLKE skal overtage. Der skabes klarhed over, hvilke services institutionen udfører selv og får udført af eksterne leverandører. Parallelt kortlægger SLKE vedligeholdelsestilstanden og eventuelt genopretningsbehov for institutionens bygninger. Kortlægningen består af en gennemgang af et gældende bygningssyn, eller gennemførsel af et nyt bygningssyn. Driftsøkonomien fastlægges i samarbejder med institutionen og med eventuel inddragelse af ekstern bistand. Kortlægningen omfatter institutionens samlede omkostninger knyttet til bygningsdrift og vedligeholdelse i de seneste 3 år. Kortlægningen resultere blandt andet i et grænsefladeskema, der beskriver fordelingen af de opgaver SLKE skal varetage, og de opgaver som institutionen forsat selv håndtere. Der udarbejdes afslutningsvis en baselinerapport, der beskriver leverancerne på driften, eventuelle behov for genopretning samt årsværk SLKE skal bruge Baseline

10 2. Ydelser og aftaler Efter kortlægningsprocessen drøfter SLKE og institutionen overdragelsen af ydelser til SLKE. Drøftelserne har til hensigt at afdække, hvordan overdragelsen kan ske mest hensigtsmæssig, herunder om overdragelsen skal suppleres med arbejdsbeskrivelser af opgaver, som SLKE fremtidigt varetager. Den økonomiske driftsramme fastsættes med udgangspunkt i institutionens nuværende serviceforhold, bygningernes stand og hidtidige omkostninger knyttet til bygningsdrift og udvendig vedligeholdelse, som indledningsvis er blevet kortlagt. Når institutionen og SLKE har indgået kontrakt om ydelser, serviceniveau og økonomisk driftsramme (baseret på 3 års gennemsnit), overdrages opgaver og evt. medarbejdere til SLKE. Bygningsmassen på Kulturministeriets område varierer betydeligt i alder og anvendelse. En lang række bygninger er underlagt fredningsbestemmelser, som kan komplicere vedligeholdelsesarbejdet. Såfremt institutionen ønsker genopretningsarbejdet gennemført, sørger SLKE og rådgivere for at gennemføre byggesagen. Det påhviler fortsat institutionen at fremskaffe finansieringen. Institutionerne afregner SLKE for løsningen af de løbende bygningsdrifts- og vedligeholdelsesopgaver mv. via en fastsat driftsøkonomisk ramme, der pl-reguleres årligt. Såfremt der er behov for det, kan SLKE også facilitere beslutningsprocessen til at søge kulturministeriet om ekstra bevillinger til f. eks. genopretning. Aftaler og ydelser

11 3. Drift og økonomi SLKE fakturerer kunden for de omkostninger, der knytter sig til løsningen af de bygningsopgaver og tilhørende lønomkostninger til de medarbejdere, som SLKE eventuelt har overtaget. Har institutionen serviceaftaler med eksterne leverandører, som SLKE skal træde ind i, sikrer SLKE, at kontraktforholdet ændres gennem en fuldmagt fra institutionen. Den enkelte institution vil blive integreret i et velfungerende driftssystem, som løbende optimeres yderligere i takt med udvidelse af ejendomsporteføljen, teknologisk udvikling mv. Konkret vil SLKE s service i praksis være todelt og bestå af, dels et lokalt medarbejderteam, dels af et centralt ejendomsteam. Driften evalueres efter ét års drift og herefter som udgangspunkt hvert fjerde år. Evalueringen vil have fokus på regulering af driftsrammen, såfremt den har vist sig at være over- eller undervurderet. SLKE opkræver et administrationsgebyr, men ellers går ethvert overskud tilbage til institutionen således, at der bliver flere penge til kulturen. Drift og økonomi

12 Eksempel SLKE har nedenfor opstillet et illustrativt eksempel på, hvordan forretningsmodellen vil fungere i praksis. Eksemplet viser, hvordan der fastsættes en baseline for institutionens hidtidige omkostningsniveau (år 0), som udgør udgangspunktet for den efterfølgende betaling, og hvordan institutionen afregner SLKE for de konkrete ydelser, som den varetager på vegne af institutionen i de efterfølgende år. Eksemplet er gengivet på næste side i tabelform. Tallene for de enkelte år er uddybet nedenfor. År 0 Institutionen og SLKE har opgjort, at dens samlede byggedriftsomkostninger (ekskl. afskrivninger og finansielle omkostninger) er t. kr., hvoraf t. kr. vedrører generel bygningsdrift og udvendig vedligeholdelse. År 1 Institutionens generelle bygningsdrift og den udvendige vedligeholdelse videreføres på samme niveau, og institutionen betaler som udgangspunkt en takst, der svarer til det hidtidige omkostningsniveau, dvs t. kr. Institutionen vælger at gennemføre et energioptimeringsprojekt, som SLKE vil kunne rådgive institutionen i forhold til. Det gennemførte energioptimeringsprojekt indebærer, at institutionens udgifter til elektricitet reduceres med 300 t. kr. årligt og dermed udgør 900 t. kr. fra år 1 og frem. Denne besparelse tilfalder institutionen. År 2 Institutionen vælger at overdrage ansvaret for vagt og sikring til SLKE, der som følge af realisering af stordriftsfordele kan tilbyde at tilvejebringe ydelsen til 400 t. kr. årligt frem for de 500 t. kr., som institutionen hidtil har betalt. År 3 SLKE nedsætter i år 3 sin takst på generel bygningsdrift og udvendig vedligeholdelse fra t. kr. til t. kr. efter, at den har gennemført en række samlede leverandørudbud og på den baggrund opnået bedre priser.

13 Eksempel slke.dk Bygningsdriftsomkostninger (1.000 kr.) År 0 År 1 År 2 År 3 Lønomkostninger Generel bygningsdrift og udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Øvrige driftsomkostninger Bygningsdrift og vedligeholdelse Heraf indvendig Heraf udvendig Elektricitet Varme Vagt og sikring Rengøringsydelser Kantine og catering Institutionens egne omkostninger (sum) Driftsramme til SLKE Generel bygningsdrift og udvendig vedligeholdelse Vagt og sikring Totalomkostninger

14 Kontakt For flere informationer om modellen for overdragelse af bygningsdrift og vedligeholdelse til SLKE, kontakt venligst Nikolaj Jensen. Nikolaj Jensen Teknisk direktør Telefon: Mail:

Rammeaftale. April 2014. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017

Rammeaftale. April 2014. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017 Rammeaftale April 2014 Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) på den anden

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Den statslige huslejeordning - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 KUNDERÅDGIVNING 6 BYGNINGSSTYRELSEN SOM LOKALELEVERANDØR 7 ADMINISTRATION 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Læs mere

Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Journalnummer: 15/00054 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25.

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. juni 2013 Den 6. juni 2013 Etablering af Fælles IT 1. Resume I henhold til den politiske aftale om Styring,

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere