Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring"

Transkript

1 Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Miljøprojekt nr. 1436, 2012 Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening

2 Titel: Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Redaktion: Mette Neerup Jeppesen Opdateret af Louise Skytte Clausen NIRAS A/S Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2012 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring

3 Indhold MILJØSTYRELSEN 2 INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING LÆSEVEJLEDNING ANVENDELSE AF WEB-LØSNINGEN 13 2 PROJEKTFORMÅL 16 3 BAGGRUNDSMATERIALE OPDATERING AF AFVÆRGEKATALOGET OPRINDELIGT PROJEKT, AMTSAFVÆRGE (CHLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER) RADONAFVÆRGE Baggrund Radonsikring FELTAFPRØVNING (OPRINDELIGT KATALOG) Aktiv luftrensning i kælder og stueetage Aktiv ventilation af kælderetage 27 4 GENERELLE PROBLEMSTILLINGER SPREDNINGSVEJE EKSPONERINGSVEJE ACCEPTKRITERIER Praktisk anvendelse af acceptkriterier FORURENINGSUNDERSØGELSER Strategi Metoder anvendelighed og sårbarhed 33 5 OVERORDNET PRÆSENTATION TIDLIG INDSATS HVOR OG HVORNÅR KARAKTERISTIKA VALG AF TEKNIK 38 6 AFVÆRGEKATALOG OVERORDNET BESKRIVELSE - NØGLEDATA DATABLADE DOKUMENTATION (DRIFT) Formål Konceptuel model Metoder - anvendelighed og sårbarhed MILJØVURDERING 52 3

4 6.4.1 Generelt Belastninger Gevinster 52 7 REFERENCER 54 BILAGSOVERSIGT Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Spredningsveje chlorerede opløsningsmidler Byggetekniske forudsætninger valg af metode Checklister - C1-Byggeteknisk gennemgang; - C2 Spredningsveje i bygning Oversigtsskema nøgledata Datablade og eksempler Detailmateriale (fotos, tegninger, produktblade mv.) 4

5 Forord Denne rapport er en opdatering af det oprindelige Afværgekatalog - tidlig indsats over for indeklimapåvirkning som blev udgivet i I denne version er der foretaget en let opdatering af det oprindelige afværgekatalog. Opdateringen er foretaget parallelt med, at kataloget er blevet overført til en webbaseret udgave, som findes på Videncenter for Jordforurenings hjemmeside. Afværgekataloget er en beskrivelse og en vurdering af en række simple og billige afværgetiltag, der har til formål at eliminere og/eller reducere påvirkninger i indeklimaet opstået som følge af jord- og grundvandsforureninger. Beskrivelsen omfatter et afværgekatalog for samtlige relevante teknikker og er udarbejdet af NIRAS på vegne af Fyns Amt/Region Syddanmark og Miljøstyrelsen. I tilknytning til det oprindelige projekts gennemførelse har der været nedsat en styregruppe bestående af følgende: Inger Asp Fuglsang... Miljøstyrelsen Poul Lorenzen/Charlotte Moosdorf... Miljøkontoret, Odense Kommune Leif B. Jespersen... Miljøcenter Fyn-Trekantområdet Arne Rokkjær... Amternes Videncenter for Jordforurening Poul Kvist Pedersen... Embedslægen (Fyns Amt) Jakob Sønderskov Weber... Fyns Amt (formand) Fra Fyns Amt har endvidere deltaget Inge Olsen, Hans Skou og Trine Korsgaard, og fra NIRAS har der været nedsat en dialoggruppe bestående af en række nøglepersoner med bred erfaring inden for afværgeområdet, heriblandt Anders G. Christensen, Lisbeth L. Walsted, Erling V. Fischer, Kirsten Kjær Nielsen, Mette Marie Nielsen, Tom Heron, Niels Lauge Sørensen og Jesper Steen Christensen. Planlægning og gennemførelse af feltarbejder i forbindelse med det oprindelige katalog samt metodeudvikling er udført af NIRAS ved Jesper Steen Christensen, Michael Bach Andersen og Mette Neerup Jeppesen. Luftskiftemålinger er udført i samarbejde med By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut. Erfaringsudveksling vedrørende teknikker anvendt som radonafværge er udført i samarbejde med Forskningscenter Risø, afdelingen for Nuklear Sikkerhedsforskning ved Claus E. Andersen. Den oprindelige rapport er udarbejdet af Mette Neerup Jeppesen, NIRAS A/S. Opdateringen af afværgekataloget i 2011 er foretaget af Louise Skytte Clausen og Henrik Engdal Steffensen, NIRAS A/S. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Projektet er rettet mod lokaliteter, hvor der på et tidligt tidspunkt i undersøgelsesforløbet konstateres en risiko for uacceptable indeklimapåvirkninger fra forureninger med flygtige stoffer (typisk tri- eller tetrachlorethylen) ved eller under en bolig eller bygninger med anden følsom anvendelse. I projektet er en række simple og relativt billige afværgetiltag til eliminering eller reduktion af indeklimapåvirkninger fra jord- og grundvandsforurening beskrevet og i visse tilfælde afprøvet. De beskrevne tiltag kan iværksættes på et meget tidligt tidspunkt i undersøgelsesforløbet, hvorved indeklimapåvirkningen hurtigt kan nedbringes, allerede inden et endeligt afværgeprogram er fastlagt. Alle løsningerne kan endvidere anvendes som permanente afværgeforanstaltninger uden efterfølgende etablering af afværgeforanstaltninger. Fra projektets start har det været et overordnet mål, at foranstaltningen på den enkelte grund skulle kunne etableres uden at medføre en nævneværdig fordyrelse af det samlede afværgeprojekt og uden at indskrænke valgmulighederne for eventuelle mere omfattende tiltag, som måtte skønnes at være nødvendige, efter at forureningskortlægningen er tilendebragt. Det har ligeledes været et mål, at foranstaltningerne skulle kunne etableres på baggrund af et begrænset behov for undersøgelser og tests. Etableringsfasen skulle være kort og uden tekniske vanskeligheder af betydning. Driftsfasen skulle være kendetegnet ved et minimalt vedligehold og minimale driftsudgifter. I løbet af anvendelsen af afværgekataloget fra har det vist sig, at mange af løsningerne også anvendes som permanente løsninger, der foregår altså ikke yderligere afværge efter udførelsen af de byggetekniske afværgeforanstaltninger. I forbindelse med det oprindelige projekt var en af forudsætningerne, at etableringsomkostningerne skulle være mindre end ca pr. ejendom. Dette var ikke helt muligt, da de beskrevne foranstaltninger lå i prisklassen fra kr. til kr. I forbindelse med opdateringen af afværgekataloget er omkostningerne til etablering af foranstaltningerne opdateret og ligger nu i prisklassen fra kr. til kr. Samtidig skal det dog bemærkes, at viften af mulige løsninger altid vil være så bred, at det, når det påkræves, vil være muligt at opfylde en målsætning med etableringsomkostninger under kr. De billigste løsningsforslag omfatter rumventilation i kældre og foranstaltninger, hvor der etableres membraner. To teknikker ligger i prisgruppen (ventilation af det kapillarbrydende lag), én teknik ligger i prisgruppen kr. (sug i kapillarbrydende lag), og de resterende teknikker har udgifter på ca kr. Effektmæssigt kan der for en stor del af de beskrevne teknikker opnås ganske gode reduktioner af indeklimapåvirkningen (op til 99%). Visse teknikker er 7

8 dog behæftet med nogen usikkerhed. Denne usikkerhed kan skyldes f.eks. risici i forbindelse med etableringen (f.eks. dårlige samlinger ved montage af en membran) eller risici i forbindelse med de grundlæggende vurderinger af spredningsveje. Etableres der eksempelvis en tætning af kældergulvet, og det efterfølgende viser sig, at spredningen gennem kældervæggene eller de øvrige gulve i bygningen er mere udpræget end forventet, vil effekten være relativt mindre. Den angivne effekt er et billede på, hvad der kan forventes ved korrekt udførte afværgeforanstaltninger. Hvis foranstaltningerne ikke udføres korrekt, kan effekten blive væsentligt mindre end angivet. Alle de beskrevne foranstaltninger vil i de fleste tilfælde kunne etableres inden for en periode af 1-2 måneder og visse teknikker i løbet af ganske få dage. Behovet for monitering er nogenlunde ensartet for de beskrevne teknikker og omfatter typisk to målerunder med indeklimamålinger eller målinger under gulvniveau. Fælles for alle de beskrevne teknikker er, at moniteringsomfanget nøje bør overvejes, da denne post ellers hurtigt kan blive økonomisk dominerende i det samlede billede af foranstaltningen. Afværgeteknikkerne vurderes samlet set alle at være miljømæssigt hensigtsmæssige, når både kvantitative og kvalitative, henholdsvis negative og positive miljøeffekter, sammenlignes. Mål og kriterier vurderes at kunne opfyldes med begrænsede økonomiske midler uden væsentlige miljømæssige belastninger. 8

9 Summary and conclusions This project is directed towards localities in which a risk of unacceptable indoor climate due to contamination with volatile substances (typically tri- or tetrachlorethylene) has been established early in the investigation process near or under a residence or buildings of sensitive application. During the project, a series of simple and cheap remediation measures for elimination or reduction of indoor climate problems arising from soil and groundwater contamination are described and in some cases tested. The measures described can be initiated very early in the course of investigation, meaning that the indoor climate problem can be reduced very quickly, even before a final remediation programme is laid down. All the solutions can thus be used as permanent remediation measures without subsequent establishment of remediation measures. From the beginning of the project, the overall goal was that the action taken on each site should not result in a serious increase in the cost of the total remediation project, and that the options for more extensive measures which might be necessary after the conclusion of the contamination mapping should not be limited. Furthermore, it should be possible to establish the measures on the basis of limited investigations and tests. The establishment phase should be short and without significant technical difficulties. The operational phase should be characterised by a minimum of maintenance and minimal operational expenditure. During use of the remediation catalogue from , it has become clear that many of the solutions can also be applied as permanent solutions, meaning that no further remediation is necessary after performing the technical construction of the remediation measures. In connection with the original project, one of the conditions was that the construction costs must not exceed approximately DKK 30,000 per property. This was not quite possible, as the measures described ranged from DKK 10,000 to DKK 170,000. In connection with the updating of the remediation catalogue the costs of the construction of the measures were updated and now range from DKK 20,000 to DKK 300,000. At the same time, it should be noted that the range of solutions will always be so wide that, if necessary, it will be possible to comply with a solution involving less than DKK 50,000 for establishment costs. The cheapest solutions include room ventilation in basements and measures involving the establishment of membranes. Two techniques are in the price range of DKK 100, ,000 (ventilation of the capillary-breaking layer), one technique is in the DKK 100, ,000 range (extraction in the capillary-breaking layer), and the rest of the techniques involve costs in the range of DKK 20,000-75,000). 9

10 Substantial reductions of indoor climate problems (up to 99%) can be achieved with most of the techniques described. However, some of the techniques are subject to some uncertainty, due to issues such as risks in connection with the construction (e.g. bad joints at mounting of a membrane) or risks in connection with fundamental evaluations regarding spreading. For example, if a basement floor is sealed and it then turns out that the spreading through the basement walls or the other floors is more extensive than expected, the effect will be relatively smaller. The stated effect illustrates what can be expected from correctly performed remediation measures. If the measures are not carried out correctly, the effect will be substantially less than indicated. All the measures described can for the most part be established within 1-2 months, and for certain techniques within a very few days. The need for monitoring is fairly homogeneous for the techniques described and typically involves two measuring sessions with indoor climate measurements or measuring below floor level. For all the techniques described, the extent of the monitoring should be carefully considered, as this item can otherwise be economically dominant for the measure as a whole. Overall, all the remediation techniques are considered to be environmentally expedient, taking into account quantity and quality as well as negative and positive environmental effects. It is deemed that goals and criteria can be realised with limited means, and without substantial environmental strain. 10

11 1 Indledning I slutningen af 90 erne og starten af 00 erne blev der påbegyndt en omfattende kortlægning af muligt forurenede industrigrunde af amterne. Kortlægningens stade varierer mellem de nuværende Regioner, og arbejdet må forventes at pågå i yderligere en årrække. Parallelt med kortlægningen gennemføres der forureningsundersøgelser på et stort antal lokaliteter, udvalgt primært på baggrund af de mulige forureningskomponenters karakter samt ud fra lokaliteternes beliggenhed i forhold til boligbebyggelser og anden følsom anvendelse (børnehaver mv.) samt grundvandsressourcer af indvindingsmæssig interesse. I undersøgelsesindsatsen tillægges brancher, hvor der er anvendt chlorerede opløsningsmidler, ofte en høj prioritet. Dette skyldes, at de chlorerede opløsningsmidler har haft en meget udbredt anvendelse i Danmark, og det har vist sig, at denne anvendelse i dag ofte udgør et væsentligt miljøproblem i forhold til grundvand og indeklima. Stofferne tri- (TCE) og tetrachlorethylen (PCE) er de mest anvendte og har gennem en lang årrække været anvendt til kemisk tøjrens og som affedtningsmiddel i metalvareindustrien. Ved undersøgelse af tidligere renserigrunde påvises typisk forurening over acceptkriterierne på mellem halvdelen og tre fjerdedele af lokaliteterne. De tidligere renserigrunde har ofte en bymæssig beliggenhed, og på en væsentlig del af lokaliteterne medfører forureningen uacceptable påvirkninger af indeklimaet på lokaliteten og nabomatrikler eller af grundvandet. Der gennemføres derfor supplerende forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger på og omkring et stort antal af de tidligere renserier. Afværgetiltagene til sikring af arealanvendelsen, grundvandet og/eller recipienter sættes typisk i drift efter en tilbundsgående forureningskortlægning og en tidskrævende fase med projektering, udbud og anlæg. Dette medfører, at der ofte går et til to år, fra en uacceptabel indeklimapåvirkning er identificeret, til påvirkningen elimineres/reduceres. Dette tidsrum kan i mange tilfælde være sundhedsmæssigt problematisk og kan indebære betydelige psykiske belastninger for beboere på og nær den forurenede lokalitet. Ud over de tidligere renserier iværksættes der ofte på tilsvarende vis foranstaltninger over for forurening truffet på idriftværende renserier. Nærværende projekt er netop rettet mod lokaliteter, hvor der på et tidligt tidspunkt i undersøgelsesforløbet konstateres risiko for uacceptable indeklimapåvirkninger fra forurening med flygtige stoffer (typisk tri- eller tetrachlorethylen) ved eller under bygninger. I projektet er en række simple og billige afværgetiltag til eliminering eller reduktion af indeklimapåvirkninger fra jord- og grundvandsforurening beskrevet og i visse tilfælde afprøvet. Disse tiltag kan iværksættes på et meget tidligt tidspunkt i undersøgelsesforløbet uden at medføre en nævneværdig fordyrelse af det samlede projekt og uden at indskrænke valgmulighederne for eventuelt mere omfattende tiltag, som måtte skønnes nødvendige, efter at forureningskortlægningen er tilendebragt. Mange af foranstaltningerne kan også anvendes som permanente løsninger. Som baggrundsmateriale for det oprindelige projekt er der foretaget en gennemgang af 60 amtslige projekter, 21 indenlandske projekter, etableret som 11

12 afværge over for radonpåvirkning (Forskningscenter Risø 1997) samt en bred erfaringsopsamling blandt udenlandske projekter. Endvidere er der foretaget feltafprøvning af tre afværgeteknikker. I forbindelse med opdateringen af afværgekataloget er der foretaget en tilpasning i forhold til den viden, der er blevet tilegnet i løbet af de sidste 8 år. Herunder er afværgekataloget opdateret med 2 nye løsninger i databladene samt indhentning af erfaringer fra projekter udført i perioden fra udgivelsen af det oprindelige projekt til Desuden er løsninger, som ikke længere vurderes at være relevante, fjernet. Det drejer sig om de teknikker der omhandler kraftig terræn-nær ekstraktion fra lodrette boringer eller fra boringer etableret under bygning. Løsningerne er fjernet fra det oprindelige afværgekatalog, da det på baggrund af erfaringer fra anvendelse af løsningerne ses, at disse er relativt dyre, og at anvendelsen af løsningerne vil være permanent. Det vurderes derfor, at løsningerne hører til kategorien in-situ afværgeforanstaltninger. Afværgekataloget er ligeledes opdateret med et nyt flowdiagram, som fokuserer på, at afværgeløsningerne rettes mod de spredningsveje, der er ind i bygningerne og rundt i bygningerne. Der er i projektet lagt vægt på billige, men effektive teknikker, som kan etableres direkte på baggrund af specifikationer og beskrivelser vedlagt i bilag. De beskrevne tiltag kan anvendes under forskellige byggetekniske forhold, herunder nye og ældre huse, huse med og uden kælder osv. 1.1 Læsevejledning Denne rapport tænkes anvendt som et opslagsværk i forbindelse med planlægning og etablering af billige, hurtige og simple afværgetiltag over for forureninger med chlorerede opløsningsmidler, der giver anledning til uacceptable indeklimapåvirkninger. I kapitel 2 ses en kort beskrivelse af projektets samlede formål. I kapitel 3 ses en beskrivelse af det baggrundsmateriale, der ligger til grund for udarbejdelse af afværgekataloget. Herunder kan kort nævnes, at afværgekataloget er udarbejdet på baggrund af dels tidligere erfaringer for amtslige undersøgelses- og afværgeprojekter, dels ind- og udenlandske erfaringer med afværge over for radonpåvirkninger i boliger (Forskningscenter Risø 1997), og dels erfaringer fra supplerende feltafprøvning af kendte og nye teknikker - udført som led i nærværende projekt. I kapitel 4 beskrives en række af de generelle problemstillinger, der knytter sig til grunde forurenet med chlorerede opløsningsmidler. I kapitlet beskrives de mulige spredningsveje for forskellige forureningsscenarier med større eller mindre spild, med eller uden forekomst af fri fase stof samt under forskellige geologiske, pneupromatiske samt hydrogeologiske forhold. Problemstillingerne vedrørende spredningsveje er i bilag illustreret ved en række skitser for udvalgte scenarier. Kapitlet indeholder endvidere en beskrivelse af de typiske eksponeringsveje samt en beskrivelse af kvalitets- og acceptkriterier for jord, grundvand, poreluft, indeklima og udeluft. Dernæst indeholder kapitlet en beskrivelse af relevante forhold i forbindelse med planlægning og gennemførelse af forureningsundersøgelse. Problemstillingen er medtaget, da undersøgelsesmetodikken og resultaternes validitet har afgørende betydning for beslutningsgrundlaget i 12

13 afværgefasen. Specifikke problemstillinger for prøvetagningsmetoder og prøvetagningstidspunkter præsenteres og videreføres med anbefalinger gældende for afværgefasen. I kapitel 5 gives en overordnet præsentation af forskellige relevante teknikker. Kapitlet indeholder en beskrivelse af hvor og hvornår tidlig indsatsteknikker kan anvendes, hvad der er af overordnede kravspecifikationer og tekniske karakteristika for afværgeteknikkerne, og hvad der indledningsvis vil være bestemmende for valg af metode/teknik. Kapitlet indeholder endvidere en vejledning i, hvordan der foretages en indledende byggeteknisk gennemgang og en beskrivelse af, hvordan de byggetekniske forhold kan have betydning for det endelige valg af afværgeteknik. Kapitel 6 indledes med en overordnet beskrivelse af hver af de enkelte teknikker - opstillet i skematisk form. For hver teknik er der i skemaet henvist til en efterfølgende, uddybende beskrivelse. Hver enkelt teknik er teoretisk og teknisk beskrevet på hvert sit særskilte datablad, der er vedlagt i bilag. Databladene kan læses uafhængigt af hinanden. Udvalgte teknikker præsenteres endvidere ved eksempler, ligeledes i databladsform. Databladene er for nogle teknikker og eksempler, i bilag, vedlagt supplerende materiale fra tidligere projekter. Eksempelvis kan der være vedlagt kopi af relevante tegninger fra detailprojekt (situationsplan for dræn, teknisk detalje osv.), procesdiagram, eventuelle komponentspecifikationer, produktblade mv. I kapitel 6 ses endvidere en beskrivelse og en kommentering af de måle- og analysemetoder, der typisk anvendes i forbindelse med dokumentation i afværge- og driftsfasen. Sidst i kapitel 6 følger en overordnet miljø- og bæredygtighedsvurdering for tidlige indsatsteknikker. Kapitlet indeholder primært beskrivelser vedrørende negative effekter, hvor den samlede miljøprofil er præsenteret på de enkelte datablade. Rapporten kan anvendes som et opslagsværk, hvori der kan søges mere eller mindre detaljerede oplysninger om udvalgte emner. Ønskes eksempelvis en generel orientering om problemstillinger i forhold til spredningsveje og eksponeringsveje, læses (evt. alene) kapitel Søges derimod en specifik afværgeløsning på et aktuelt forureningsproblem, læses indledningsvis kapitel 5 og den overordnede beskrivelse i kapitel 6, hvorefter der søges detaljer på relevante datablade og i de evt. tilhørende bilag. 1.2 Anvendelse af Web-løsningen Som supplement til dette afværgekatalog, er der i forbindelse med opdateringen i 2011 udarbejdet en web-løsning. Web-løsningen tilgås på Videncenter for Jordforurenings Hjemmeside: - Værktøj - Indeklimakatalog Selve web-løsningen er udarbejdet således, at man ved valg af afværgeteknik har 2 muligheder. Man kan vælge en såkaldt Straight consultation, hvor man via valg af forskellige parametre bliver ledt til den/de bedste løsninger eller man kan gå direkte til løsningen, hvis man allerede har truffet sit valg. 13

14 14 Der vil endvidere være mulighed for at blive ledt til relevante hjemmesider, hvor der findes produktinformationer.

15 15

16 2 Projektformål Det oprindelige projekt blev konkret foranlediget af en forureningsundersøgelse på et renseri i Odense (Dalumvej), hvor der er konstateret en kraftig jordog grundvandsforurening på renserigrunden, og en terrænnær forureningsfane (poreluft), der påvirker ca. 4 nedstrømsliggende boligejendomme. Forureningsudbredelsen i poreluften ses af figur 2.1. Poreluftforureningen er værst i kildeområdet og i et område nedstrøms, hvor afdampningen fra grundvandet får betydning. Figur 2.1 Situationsplan Dalumvej 34B, Odense Problemstillingen i den konkrete sag var, at man relativt tidligt i undersøgelsesfasen havde påvist markante overskridelser af afdampningskriteriet og derved uacceptable indeklimapåvirkninger i flere ejendomme. Samtidig blev det konstateret, at afværge ville være nødvendigt for at afhjælpe problemet. Forureningens spredning og kompleksitet stillede betydelige krav til undersøgelser samt valg af afværgestrategi og endeligt design. Med baggrund i dette - og da forureningen omfatter relativt mange ejendomme havde borgerinformation og borgerinddragelse en høj prioritet. I sager som denne udgør tidsperspektivet for planlægning og gennemførelse af supplerende undersøgelser samt prioritering og detailprojektering/detailplanlægning af afværge imidlertid et problem i sig selv. På baggrund af de indbragte foreliggende resultater er det ofte nødvendigt at udvide undersøgelserne undervejs. Desuden er der ofte tale om teknisk vanskelige oprensninger, hvorfor der nødvendigvis medgår et øget tidsforbrug i program- og projekteringsfasen. I det konkrete tilfælde (Dalumvej, Odense) havde der været undersøgt kontinuert siden 1999, og først i 2002 er der udført afværge over for jordforurenin- 16

17 gen. For ejendomme i kildeområdet forventedes der en målbar effekt umiddelbart efter gennemførelse af afværgetiltaget, hvorimod en effekt over for ejendomme beliggende over fanen først forventedes efter 10 år. Dette tidsmæssige forløb er utilfredsstillende, da en offentliggørelse over for berørte grundejere ofte giver anledning til helbredsmæssige bekymringer. Endvidere kan der opstå en tilhørende utilfredshed over, at myndighederne konstaterer et problem, uden at borgeren oplever, at myndighederne griber aktivt ind. Endvidere kan der i salgssammenhæng opstå usikkerhed hos grundejere, eventuelt kommende købere og finansieringsinstanser, som oplever stilstand og manglende afklaring. Selv om forløbet på den pågældende lokalitet blev anderledes end forventet (oprensningen mislykkedes, og kilden derfor ikke er oprenset), og tiltagene for indeklimasikring har ændret karakter fra midlertidige til permanente, vurderes det fortsat særdeles relevant at undersøge muligheden for at fremskynde processen for iværksættelse af hurtige, billige og effektfulde afværgetiltag. Det oprindelige projekt har således haft til formål at tilvejebringe et fagligt grundlag for på et tidligt tidspunkt i undersøgelsesfasen at kunne etablere midlertidige, begrænsede og relativt billige foranstaltninger på boliggrunde med indeklimapåvirkninger. Foranstaltningerne skulle tjene til at fjerne eller evt. blot reducere indeklimapåvirkninger på et tidligt tidspunkt uden samtidig at fordyre de samlede afværgeforanstaltninger væsentligt. Formålet i forbindelse med opdateringen af afværgekataloget har været både at opdatere det eksisterende katalog med ny viden samt at digitalisere kataloget. Endvidere har det på baggrund af anvendelsen af kataloget været et formål, at teknikkerne ikke kun kan anvendes som midlertidige teknikker, men også som permanente løsninger, der skal være i drift i hele bygningens levetid. Følgende skal være gældende for anvendelige teknikker for en tidlig indsats: Begrænset behov for undersøgelser og tests til vurdering af teknikkens anvendelighed. Relativt lave etableringsomkostninger. Hurtige at installere/etablere. Robuste i drift og lette at vedligeholde. Begrænsede gener for beboere ved etablering og drift. Ingen eller meget lave driftsomkostninger. Minimalt driftstilsyn evt. fra ejer eller vicevært. Tydelig visuel indikation eller lign. for beboere om drift/driftstop. 17

18 3 Baggrundsmateriale I forbindelse med det oprindelige projekt er der indhentet anlægs- og driftserfaringer fra amtslige afværgeprojekter, der er gennemført på grund af uacceptable indeklimapåvirkninger. Dette materiale har udgjort den primære del af baggrundsmaterialet også for udarbejdelsen af den opdaterede rapport. Endvidere er der inddraget inden- og udenlandske erfaringer opnået i forbindelse med afværgeforanstaltninger over for radonpåvirkninger i boligejendomme. Erfaringsopsamlingen er gennemført i samarbejde med Forskningscenter Risø, afdelingen for Nuklear Sikkerhedsforskning. En tredje instans, der har gennemført relevante afværgeprojekter over for indeklimapåvirkninger, er Oliebranchens Miljøpulje. Der foreligger dog ikke i de gennemførte projekter dokumenterede målinger under drift, og det er derved ikke muligt at foretage en vurdering af effekten i hvert enkelt tilfælde. Det er derfor valgt ikke at inddrage disse projekter. Som et supplement til det allerede foreliggende datamateriale blev der udført feltafprøvning af tre teknikker. I forbindelse med opdateringen af afværgekataloget er der tilføjet 2 teknikker, membran på gulv og Tætning af kloakker. Data til disse er indhentet fra sager fra Region Midtjylland og Region Syddanmark. Opdatering af priser og erfaringer er foretaget på baggrund af erfaringer fra gennemførte sager samt den almindelige prisudvikling. Desuden er nyt materiale på området medtaget. Af nedenstående tabel 3.1 ses en samlet oversigt over den gennemførte erfaringsopsamling, både fra det oprindelige projekt og for opdateringen i I de to kolonner yderst til højre ses, hvilke teknikker der forelå brugbare data for, og hvilke teknikker der er udvalgt til feltafprøvning. Felter mærket ingen data betyder, at der ved projektets gennemførelse ikke forelå nogen projekter, hvor den pågældende teknik var afprøvet. Felter mærket ingen granskning betyder, at teknikken tidligere har været anvendt, men i kombination med en eller flere andre teknikker og uden særskilt dokumentation, hvorved det ikke har været muligt at foretage en specifik granskning med henblik på at vurdere opnåede effekter mv. 18

19 Afværgeprincip Nr. Betegnelse Teknik Relevante data i indsamlet materiale Afprøvet indenfor projektet Tætning af gulve Rumventilation 1 Membran på kælderloft Ingen data 2 Membran på gulv 3 Maling af kælder Ingen data 4 Udskiftning af terrændæk Luftrensning 7 Luftrensning Regions Afværgeprojekter Amtsafværgeprojekt/Regions Afværgeprojekt 5 Ventilation af kælderetage Ingen granskning 6 Ventilation af stueetage Ingen data 8 Ventilation af krybekældre (aktiv) Amtsafværgeprojekt Afprøvet (oprindelig projekt) Afprøve (oprindelig projekt) Moderat ventilation af gulvkonstruktion Tætning af kloakkerne Tabel Ventilation af krybekældre (passiv) Ingen data Ventilation af kapillarbrydende lag (passiv med luftindtag) Ventilation af kapillarbrydende lag (aktiv med luftindtag) Sug af kapillarbrydende lag (aktiv uden luftindtag) Regions Afværgeprojekt Amtsafværgeprojekt/Regions Afværgeprojekt Amtsafværgeprojekt/Regionsafværgepr ojekt Risø/Regions Afværgeprojekt 13 Tætning af kloakker Regionsafværge Oversigt erfaringsopsamling Nedenfor ses en beskrivelse af det anvendte baggrundsmateriale, opdelt i materiale fra amterne, materiale vedrørende afværge over for radon og erfaringer fra feltforsøg samt materiale i forbindelse med opdateringen af afværgeprogrammet. 3.1 Opdatering af afværgekataloget 2011 I 2011 er der foretaget en opdatering af det eksisterende afværgekatalog. Afværgekataloget er opdateret i forhold til ny viden samt med enkelte nye teknikker. Selve opdateringen har ikke betydet væsentlige ændringer af kataloget. Hele rapporten er gennemlæst, og der er foretaget faktuelle opdateringer der, hvor ny faglig viden har berettiget dette. Den eksisterende struktur, de eksisterende figurer, tabeller og bilag er fastholdt. Af nedenstående tabel 3.3 ses en samlet skematisk oversigt over de metoder, der i forbindelse med opdateringen er valgt at gå videre med. Disse teknikker er valgt, da de alle har en byggeteknisk karakter, er hurtige at etablere, og at der kan opnås den ønskede effekt. Af tabellen ses endvidere udvalgte relevante data for de enkelte lokaliteter. Af tabellen er det ligeledes anført, om det på baggrund af screeningsundersøgelsen er vurderet, at granskningsegnede cases har været tilstede. Det er derved forudsat, at alle relevante amtslige afværgeprojekter er præsenteret i dette materiale og er udført som beskrevet. Endvidere vurderes det, at løsningerne er opdateret med relevant ny litteratur samt Regions afværge. 19

20 Afværgeprincip Nr. Betegnelse Teknik +/- Lokalitet Bygning Forurening µg/m³ Drift Effekt 1 Membran på kælderloft - Tætning af gulve 2 Membran på gulv - 3 Maling af kælder - 4 Udskiftning af terrændæk + Gåskærgade 23 (SA) Oprindelig (renseri) 130 (IK) 4000 (MP) middel 5 Ventilation af kælderetage - 2) 6 Ventilation af stueetage + Luftrensning 7 Luftrensning 8 Ventilation af krybekældre (aktiv) + Grønnegade 39 (FA) Lykkehåbs Alle 4 (FA) Rumventilation Oprindelig (nabo) Idriftværende (nabo) + Margårdsvej 26 (FA) Oprindelig + Nørregade 88 (RA) Oprindelig (nabo) (IK) 2001 God (MP) 32 (IK) 1300 (IK) 4*10 6 (MP) (IK) 3000 ( MP) 2001 God God God Moderat ventilation af gulvkonstruktion 9 10 Ventilation af krybekældre (passiv) Ventilation af kapillarbrydende lag (passiv med luftindtag) - + Ridepladsen 3 (SA) Nyopført 430 (IK) God Vestergade 62 (SA) Oprindelig (renseri) 36 (IK) 660 (MP) Dårlig 11 Ventilation af kapillarbrydende lag (aktiv med luftindtag) + Nygårdsvej 42B (RA) Oprindelig (nabo) (IK) God Tætning af kloakkerne 12 Sug i kapillarbrydende lag (aktiv uden luftindtag) 13 Tætning af kloakker + + Hus nr Radon God RA: Ribe Amt, FA: Fyns Amt, SA (Sønderjyllands Amt) og VA (Viborg Amt) IK: Indeklimamåling MP: Målepunkt, poreluft under gulv +/-: en vurdering af, hvorvidt granskningsegnede cases har været til stede. 1) Kombineret løsning (gulvudskiftning og ventilation af kælder) 2)Afværgeteknikken er dokumenteret ved feltafprøvning som en del af det oprindelige projekt Tabel 3.3 Oversigt udvalgte teknikker 3.2 Oprindeligt projekt, Amtsafværge (chlorerede opløsningsmidler) Videncenter for Jordforurening (VJ), det tidligere Amternes Videncenter for jordforurening (AVJ) foretog i 2002 en arkivgennemgang hos samtlige af landets daværende amter. Formålet med projektet har været at foretage en erfaringsopsamling vedrørende indeklimaundersøgelser, (Amternes Videncenter for Jordforurening 2002a). Arbejdet har omfattet alle forureningssager, hvor der har været sat fokus på indeklimaet. I forbindelse med sagsgennemgangen er der foretaget en kopiering af alt relevant materiale og en samtidig systematisk registrering af alle relevante data (bygnings- og forureningsdata, detaljer 20

Afværgekatalog - tidlig indsats overfor indeklimapåvirkning

Afværgekatalog - tidlig indsats overfor indeklimapåvirkning Miljøprojekt Nr. 750 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Afværgekatalog - tidlig indsats overfor indeklimapåvirkning Mette Neerup Jeppesen NIRAS Rådgivende Ingeniører

Læs mere

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU Historisk perspektiv I 1800-tallet var det kendt, at minearbejdere oftere udviklede lungekræft.

Læs mere

RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER SBI-ANVISNING 247 2. UDGAVE 2016 Radonsikring af eksisterende bygninger Torben Valdbjørn Rasmussen

Læs mere

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Trine Skov Jepsen ATV-møde nr. 57 Indeklimaafværge 26. November Hvad skal jeg vide? Etagebyggeri Kælder/ krybekælder Gulvkonstruktion Fundament Mulige spredningsveje

Læs mere

Indeklimaforbedrende energirenovering

Indeklimaforbedrende energirenovering 1 Indeklimaforbedrende energirenovering Jens-Ole Petersen, civilingeniør, kontorleder ATV Vintermøde, Vingsted 11-12. marts 2014 2 Indeklimaforbedrende energirenovering Indhold Baggrund for OPI-projektet.

Læs mere

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening:

Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Brugervejledning 1. Indledning Dette webbaserede katalog er udarbejdet som to selvstændige projekter, der begge er udført for Videncenter for Jordforurening: Afværgekatalog - Teknik og Administration,

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

UDVIKLING AF SIKRINGSMETODER MOD INDTRÆNGNING AF RADON I HUSE SAMT UNDERSØGELSE AF RADONVARIATIONEN I JORDEN

UDVIKLING AF SIKRINGSMETODER MOD INDTRÆNGNING AF RADON I HUSE SAMT UNDERSØGELSE AF RADONVARIATIONEN I JORDEN UDVIKLING AF SIKRINGSMETODER MOD INDTRÆNGNING AF RADON I HUSE SAMT UNDERSØGELSE AF RADONVARIATIONEN I JORDEN Teknikumingeniør Mette Neerup Jeppesen NIRAS A/S Civilingeniør, ph.d., seniorforsker Jørgen

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

miljø og sundhed Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon undersøgelse Se også

miljø og sundhed Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon undersøgelse Se også miljø og sundhed Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Formidlingsblad nr. 16, maj 2001 Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon

Læs mere

VINGSTED Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts Oversigt

VINGSTED Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts Oversigt VINGSTED 2012 Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts 2012 Vingsted Vintermøde 2012, Jesper Bruun Petersen 1 / 18 Radonsikring i eksisterende boliger Vingsted vintermøde 2012, marts

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

RADON: FORURENING OG LØSNINGER

RADON: FORURENING OG LØSNINGER RADON: FORURENING OG LØSNINGER TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, VALBY KULTURHUS 25. JUNI KL. 19:00 21:00 Forurening Radon er et indeklimaproblem Hvad er radon, Hvor kommer radon fra Hvad gør radon ved mennesker

Læs mere

Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft. Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft. Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk/sundhed%20og%20forebyggelse/straalebeskyttelse

Læs mere

Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse

Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse Erfaringsopsamling Passiv ventilation under huse Henrik Husum Nielsen, Nanna Muchitsch og Anders G. Christensen NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1348 2010 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Radonsikring GEOTEKNIKERENS HVERDAG, oktober 2009 Jesper Bruun Petersen, NIRAS / 18

Radonsikring GEOTEKNIKERENS HVERDAG, oktober 2009 Jesper Bruun Petersen, NIRAS / 18 GEOTEKNIKERENS HVERDAG, oktober 2009 Jesper Bruun Petersen, NIRAS / 18 Urans henfaldskæde Transport i jordmatricen Drivkræfter for poreluft til indeklima Bygningsreglementet, småhuse Moderne radonsikring

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF Tage V. Bote, Lars Nissen, Bjarke Neiegaard Rasmussen, COWI A/S Jan Petersen, Ole Mikkelsen, Klaus Bundgaard Mortensen, Region Syddanmark

Læs mere

Nye metoder til risikovurdering af indeklima

Nye metoder til risikovurdering af indeklima Nye metoder til risikovurdering af indeklima Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D ATV-møde, Risikovurdering, 18. juni 2013 1 Indledning Indeklimabidrag opstår i et (dynamisk) samspil mellem: a. Poreluftforureningens

Læs mere

Radon kilder og måling. Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber

Radon kilder og måling. Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber Radon kilder og måling Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber SBi-anvisning 232 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Radon kilder og måling Serietitel SBi-anvisning 232 Format

Læs mere

Radonsikring af eksisterende bygninger. Torben Valdbjørn Rasmussen

Radonsikring af eksisterende bygninger. Torben Valdbjørn Rasmussen Radonsikring af eksisterende bygninger Torben Valdbjørn Rasmussen SBi-anvisning 247 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Radonsikring af eksisterende bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Lovgivning indeklima i boliger

Lovgivning indeklima i boliger Prioriteringsniveauer og deres anvendelse ATV Vingstedmøde Workshop Indeklima 8. Marts 2011 Børge Hvidberg www.regionmidtjylland.dk Lovgivning indeklima i boliger Lidt kompliceret Kommune: Region: Kommune:

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Poul Larsen, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Per Loll, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Annette Dohm,

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

RADON. Albertslund Rådhus. Jesper Bruun 13. november Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, / 33

RADON. Albertslund Rådhus. Jesper Bruun 13. november Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, / 33 RADON Albertslund Rådhus Jesper Bruun (jpn@niras.dk) 13. november 2013 Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, 2013 1 / 33 Oversigt 1. Hvad er radon? 2. Sådan trænger radon ind 3. Forekomst af

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

guide Er dit hjem udsat? Den farlige radon sider Læs om den kræftfremkaldende gas Test dit hus: Hvad kan du gøre?

guide Er dit hjem udsat? Den farlige radon sider Læs om den kræftfremkaldende gas Test dit hus: Hvad kan du gøre? Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Den farlige radon Er dit hjem udsat? Læs om den kræftfremkaldende gas Test dit hus: Hvad kan du gøre? Radon er kræftfremkaldende

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Af Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S DMR vil i en lille artikelserie her i Jordforurening.info sætte fokus på nogle af de

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Radonsikring af eksisterende bygninger. Torben Valdbjørn Rasmussen

Radonsikring af eksisterende bygninger. Torben Valdbjørn Rasmussen Radonsikring af eksisterende bygninger Torben Valdbjørn Rasmussen SBi-anvisning 247, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Radonsikring af eksisterende bygninger Serietitel

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv - Erfaringer fra regionerne Teknik og Administration Nr. 2 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 5 2. Sammenfatning... 7 2.1

Læs mere

Kursus i brug af Cost Effectiveness Analyser ved valg af afværgemetode

Kursus i brug af Cost Effectiveness Analyser ved valg af afværgemetode Fortegnelse over kursusmaterialer Oversigter og lister Program Kursusbeskrivelse Gruppe- og deltagerliste Evalueringsskema Indlæg Indlæg 1, Introduktion Indlæg 2, Hvorfor beslutningsstøtteværktøjer Indlæg

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Sporing af indtrængningsveje

Sporing af indtrængningsveje Sporing af indtrængningsveje ATV Jord og Grundvand Temadag Indeklima 7. marts 2011 Kilde: Radon og enfamilieshuse. Erhvervs- og byggestyrelsen Winnie Hyldegaard 1 Baggrund for udviklingsprojekt Sporing

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Indeklimaforureninger

Indeklimaforureninger Indeklimaforureninger v/ Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Årsmøde for jord og grundvand ENVINA den 1. oktober 2015 Miljøafdelingen Side 1 Disposition Lovgivningsmæssig ramme En konkret indeklimasag

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15.

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15. Til kontaktpersonerne for Videncenter for Jordforurening Invitation til Jordforureningsmøde 2014 19-03-2014 Sag.nr.: 13/1746 Dokumentnr. 16789/14 Sagsbehandler Kit Jespersen Tel. 3529 8185 E-mail: kij@regioner.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Nævnet har modtaget klagen den 17. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld 1 Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld Trussel mod grundvand Trussel mod boliger Anden risiko 2 Oprensning Opgravning og destruktion/deponering Insitu - destruktion/immobilisering

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL DISPOSITION Udfordringen Indeklimamålinger, metoder og muligheder Resultater fra cases med GC-scan Konklusion Fremtiden? INDEKLIMAMÅLINGER

Læs mere

Paradigme for afværgeprogram

Paradigme for afværgeprogram Rammekontraktbilag 4 Paradigme for afværgeprogram Indhold: 1. Formål med afværgeprogram 2. Begreber, definitioner og metode 3. Struktur for afværgeprogram 3.1. Indledning 3.2. Konceptuel model og risikovurdering

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Indkapsling af forurening ved Høfde 42

Indkapsling af forurening ved Høfde 42 Indkapsling af forurening ved Høfde 42 Børge Hvidberg, Region Midtjylland Renare Mark - ATV 29. nov. 2007 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

Håndbog - Byggetekniske foranstaltninger i forbindelse med byggeri på forurenede lokaliteter

Håndbog - Byggetekniske foranstaltninger i forbindelse med byggeri på forurenede lokaliteter Håndbog - Byggetekniske foranstaltninger i forbindelse med byggeri på forurenede lokaliteter Jacob Skou, Henrik Husum Nielsen, Inger Asp Fuglsang & Morten Dam Hansen NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1147 2007

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Radon og enfamiliehuse

Radon og enfamiliehuse Radon og enfamiliehuse August 2007 Indhold Forord 3 Hvad er radon? 4 Radon og lungekræft 5 Hvordan kommer radon ind i huset? 6 Radonindhold i boliger varierer 7 Hvad kan jeg gøre? 8 Tjekliste 10 Ventilation

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere