Resolutionsforslag indstillet af HB til særskilt debat og afstemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resolutionsforslag indstillet af HB til særskilt debat og afstemning"

Transkript

1 Resolutionsforslag indstillet af HB til særskilt debat og afstemning Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Afskaf sommerhusreglen... C Fjern maksimalprisen på andelsboliger... D Uddannelse og forskning... D Genindfør medbestemmelsen på universiteterne.... E Sundhed og etik... E Homoseksuelle må også være bloddonorer... F Miljø, klima og trafik... 6 F0 Støtte til bedre og billigere energiforsyning i landområder... 6 F Nej til udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering)... 6 F Skifergassen skal blive i jorden... 7 F Fortsat stop for nye tilladelser til skifergasboringer... 8 G EU og udenrigspolitik... 9 G Reelle sanktioner overfor Israel G Ikke brug for nye kampfly G9 Tostatsløsning... 0 I Retspolitik... I Ligestilling af mødre og fædres ret til barsel... /

2 C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor C Afskaf sommerhusreglen Radikale Venstres landsmøde mener, at folketingsgruppen skal gøre en aktiv indsats for at afskaffe sommerhusreglen. Sommerhusreglen forbyder andre end danske statsborgere at købe ferieboliger i Danmark på trods af, at danskere kan købe ferieboliger i resten af EU. Undtagelsen strider med ideen om det indre marked. Det er samtidig principielt forkert, at Danmark har særstatus i forhold til andre EU-lande. Forbuddet er yderligere en urimelig statslig indgriben i den personlige frihed for sælgere og købere af feriehuse. Derfor bør forbuddet afskaffes. Christopher Røhl, Victor Boysen, Amalie Ambrosius Høgfeldt, Kristian Hegaard, Mette Østergaard, Jens Heide Wallberg, Mads Bay, Rune Ramsey, Andreas Gram Drachmann, Mattias Jonsson Agger, Christian Scharling, Alexander Hegelund, Christian Nikolaj Hendriksen, Jenny Maria Jørgensen og Freja Fokdal. Hovedbestyrelsens indstilling: Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Et mindretal i Resolutionsudvalget (bestående af Anders Thomsen, Klaus Bach Jacobsen og Klaus Frandsen) havde indstillet resolutionen til vedtagelse. C Fjern maksimalprisen på andelsboliger Radikale Venstre mener, at reglen om maksimalpriser på andelsboliger bør afskaffes. Reglen er ikke liberal. I forbindelse med den voldsomme stigning i priserne på det private boligmarked i nullerne skabte de kunstigt lave priser på andelsboliger ventelister og grobund for handel med sorte penge. I realiteten blev de fleste andelsboliger lukket land for almindelige mennesker uden forbindelser og villighed til at betale under bordet. Med den igangværende stigning på ejerboligmarkedet peger eksperter på, at vi nu er på vej tilbage til denne uliberale tilstand. Reglen er ikke social. Det er en udbredt misforståelse, at maksimalpriser på andelsboliger løser en boligsocial opgave. Eksperter har gentagne gange påpeget, at det er den ressourcestærke del af middelklassen og ikke de lavere socialklasser, der drager fordel af de kunstigt lave priser. Det er ikke ægte socialt, men snarere betonsocialistisk, at man har fortrinsret til en billig andelsbolig bare fordi man /

3 kender nogen. Reglen gavner ikke samfundsøkonomien. Økonomer har påpeget, at systemet med maksimalpriser på andelsboliger udgør en reel fare for at forstærke fremtidige bobler på boligmarkedet med deraf følgende negative konsekvenser for samfundsøkonomien. Konklusion. Reglen om maksimalpris for andelsboliger er hverken social, liberal eller til gavn for samfundsøkonomien. Det Radikale Venstre mener, at den bør afskaffes. Jesper Madsen, København, Bo Nissen Knudsen, København, Mads Friis Thomsen, København, Christian Haastrup, København, Jacob Avlund, København, Lars Richard Rasmussen, København, Søren Burcharth, København, Mikkel Søndergaard, København, Peter Forchhammer, København. Hovedbestyrelsens indstilling: Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Et flertal i Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til aftalefriheden. En stor del af andelsboligmarkedet er efterhånden liberaliseret og opererer med markedspriser. Selvom maksimalpriser kan siges at være en anomali i en moderne markedsøkonomi, er det op til foreningens medlemmer at bestemme, hvordan de vil prisfastsætte deres ejendomme. Et mindretal i Resolutionsudvalget (bestående af Anders Thomsen, Camilla Hersom og Hanne Jakobsen) havde indstillet forslaget til vedtagelse med henvisning til at det er vigtigt at sikre et velfungerede marked med lige muligheder for alle.

4 D Uddannelse og forskning D Genindfør medbestemmelsen på universiteterne. 6 Radikale Venstre ønsker at give medarbejdere og studerende på de højere læreanstalter den reelle medbestemmelse tilbage og ønsker at revidere Universitetsloven. Ikke mindst ønsker Radikale Venstre at give kvalificerede flertal i de kollegiale organer ret til at afgive mistillid til ledere, en mistillid som bestyrelserne skal have pligt til at handle på. Resolutionen skal ses som et supplement til det af hovedbestyrelsens vedtagne program om samme emne. Siden VK-regeringen afskaffede medarbejderdemokratiet på de højere læreanstalter i 00, har vi set talrige eksempler på ledelseskriser mest grelt på RUC, CBS og i særdeleshed Aarhus Universitet. I ingen af tilfældene har den udpegede bestyrelse vist sig at give noget reelt modspil til lederne undervejs, og heller ikke de seneste forsøg med rådgivende kollegiale organer har vist sig at have nogen mærkbar effekt. Radikale Venstre var modstander af at afskaffe medarbejderdemokratiet i 00 og bør fortsat være det. Der er brug for at genindføre en nødbremse mod egenrådige ledere, når et stort flertal af medarbejderne på institutionerne kan se, at kursen er gal. Københavns Storkreds Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til hovedbestyrelsens holdningspapir om Medbestemmelse og akademisk frihed i uddannelsessektoren (vedtaget d.. marts, 0), hvor der var tilslutning til at universitetsansatte ikke skal have videre adgang til at afskedige deres foresatte end ansatte i andre dele af uddannelsessektoren og den offentlige sektor i øvrigt.

5 E Sundhed og etik E Homoseksuelle må også være bloddonorer Det nuværende forbud mod, at homoseksuelle må være bloddonere, er en forældet og diskriminerende tankegang, og Radikale Venstre mener, at det bør ophæves. Forbuddet mod at kunne donere blod er med til at stigmatisere. Homoseksuelle, der har lyst til at donere blod, står i dag overfor enten at skulle lyve om deres seksualitet eller at blive afvist. Zeb Meier Watz, Susanne Ursula Larsen, Thomas Dalvad, Niels Uldall- Hansen, Fariba Bahambari, Jakob Humlegaard, Ida Mosegaard, Abir Al- Kalemji, Michael Vilhelmsen, Sofie Smed, Rune Ramsey, Finn Hartvig Nielsen. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til at det alene bør være sundhedsfaglige og ikke politiske hensyn, der afgør, hvem der kan være bloddonor.

6 F Miljø, klima og trafik F0 Støtte til bedre og billigere energiforsyning i landområder Landsmødet opfordrer folketingsgruppen til at fremsætte forslag om en målrettet støtte til udvikling af og investering i alternativ bæredygtig fælles energiforsyning i landsbyerne, hvor traditionel fælles energiforsyning i øjeblikket ikke er rentabelt, samt endvidere målrette støtte til energiforbedringer af huse i landområder. Radikale Venstre ønsker at gøre en indsats for at modvirke den nuværende tendens til affolkning af landområder, hvor kreditforeninger nægter belåning af huse på grund af negative prisforventninger. Bosætningen i landområder med mindre landsbyer og spredt bebyggelse er kommet ind i en negativ spiral. Varmeforsyningen af huse i landområder sker ofte ved hjælp af dyre enkeltforsyningsanlæg, hvilket er med til at gøre det mindre attraktivt at bo udenfor byerne. En målrettet støtte til udvikling af og investering i alternativ bæredygtig fælles energiforsyning i landsbyer og til energiforbedring af huse i landområder vil være et væsentligt tiltag for at forny interessen for bosætning i landområder og vil samtidig udgøre et væsentligt bidrag til den påkrævede grønne omstilling. Kjeld Lundager Jørgensen, Nina Værum, Christian Stavad, Ninni Lodahl Gjessing, Nicolaj Holm, Leon Sebbelin, Hans Jørgen Nygaard. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til at der herhjemme i forvejen findes en høj grad af udvikling og investering i bæredygtige energiforbedringer og at der allerede finde gode støtteordninger til de huse, der kan komme på tale. Den bedste grønne løsning er ikke nødvendigvis en fælles løsning. F Nej til udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering) Radikale Venstre er imod udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering). Metoderne for udvinding er påvist miljøfarlige med stor risiko for nedsivning af vand med kemikalier i grundvandet og lokale vandmiljøer. Udvindingsindustrien har ikke i betryggende grad påvist, at hydraulisk frakturering er miljømæssigt bæredygtigt eller kan garanteret holdes ude af grundvandet, ligesom der ikke er en bæredygtig strategi for bortskaffelse af det forurenede vand samt udvindingen og transport udleder høj grad af CO. Derudover går det imod visionen om en grøn omstilling til vedvarende energi. 6

7 Ved hydraulisk fraktuering bores der ned til skiferlaget til ca. km dybde, hvor der sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier i borehullet under højt tryk, der får klippen til at sprække. Vandet bliver forurenet af kemikalier og skal renses og bortskaffes. De høje tryk skaber revner i skiferlagene og i grundfjeldet omkring gasboringerne. Naturgas og kemikalier kan trænge ind i de lokale drikkevandsmagasiner og forurenede disse. Industrien benytter hemmeligholdte og muligt miljøskadelige tilsætningsstoffer i borevæsken. Noget af dette forurenede vand forbliver i undergrunden og returvandet bortskaffes ved at lagres i store overfladesøer eller genindsprøjtes i gamle boringer. Videnskabelige studier fra USA har påvist høje niveauer af gas i drikkevandet i en radius af kilometer fra boringer. Processen bruger mellem 8 og 0 millioner liter ferskvand til at frakturere én brønd. Hver brønd kan fraktureres flere gange. I forbindelse med udvindingsprocessen udledes der tilmed en høj mængde af CO. I Frankrig er hydraulisk frakturering ikke tilladt. Frederikshavn Kommune har tilladt det franske olieselskab Total at foretage prøveboringer i Nordjylland, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. Aarhus Radikale Vælgerforening Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til ny resolution F. F Skifergassen skal blive i jorden Radikale Venstre vil arbejde for, at skifergassen ikke skal udnyttes kommercielt i Danmark. Den danske regering har en målsætning om, at Danmark ikke skal bruge fossile brændstoffer til produktion af elektricitet og varme fra 0. Det betyder, at Danmark skal gennem en langsigtet og svær omstilling til en grøn og bæredygtig energiforsyning. FN s klima-panel IPCC anbefaler marts 0, at størstedelen af de fossile brændsler vi kender, skal blive i jorden. Yderligere er der uafklarede miljø- og ressourcemæssige risici ved boring efter skifergas. Store mængder kemikalier bliver brugt i processen og kan lede til forurening, f.eks. af grundvandsressourcen, da grundvandslommer skal gennembores for at nå de dybereliggende skifergasholdige lag. Derudover kommer potentiel overfladeforurening, landskabelige hensyn samt risici ved transport af gassen. Skifergas er en fossil energikilde, der endnu ikke bliver udnyttet kommercielt i Danmark. Gassen bør blive i jorden, især taget i betragtning at der er tvivl om hvorvidt udnyttelsen vil give økonomisk gevinst for Danmark. Den danske regering må sende klare og langsigtede signaler ud om, at målsætningen stadig er, at Danmark skal 7

8 have en fossilfri energiforsyning fra 0, og ikke forsøge at sætte sig mellem to stole ved at holde døren på klem for kommerciel udnyttelse af skifergas. Jens-Christian Navarro Poulsen, Gudny Eysturoy, Elisabeth Thieden, David Munis Zepernick, Morten Halse Carstens, Adnan Al-Adhami, Bo Thisted Simonsen, Anne Eskildsen, Leo Kristensen, Herluf Thieden. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning med henvisning til ny resolution F. Et mindretal i Resolutionsudvalget (bestående af Henne Jakobsen) havde indstillet resolutionen til vedtagelse. F Fortsat stop for nye tilladelser til skifergasboringer Radikale Venstre støtter, at regeringen ikke giver nye tilladelser til prøveboringer efter skifergas. Radikale Venstre lægger vægt på, at der foretages grundige obligatoriske VVM redegørelser i forbindelse med prøveboringer og evt. kommerciel udvinding. Vi ønsker at se betryggende erfaringer med succesfulde skifergasboringer, før der overvejes kommerciel udnyttelse. Det er desuden afgørende, at de klimamæssige gevinster i forhold til traditionelle fossile brændsler er markante for at det kan retfærdiggøre de miljømæssige risici. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse. 8

9 G EU og udenrigspolitik G Reelle sanktioner overfor Israel. 6 7 Landsmødet tager skarpt afstand fra Hamas bomber ind over grænsen for at ramme civilbefolkningen i Israel samt den israelske hærs skånselsløse angreb i Gaza, som påfører en uskyldig civilbefolkning umenneskelige lidelser, og som er i åbenbar strid med folkeretten. Danmark må både selvstændigt og i samvirke med EU arbejde for egentlige sanktioner mod Israel, så længe de ulovlige besættelser på Vestbredden og de factoindespærringen af palæstinenserne i Gaza fortsætter. Landsmødet har tidligere vedtaget resolutioner om Israels politik på Vestbredden, men i lyset af krigen mod civilbefolkningen i Gaza og de udvidede bosættelser på Vestbredden er det nu nødvendigt med et klart budskab til den israelske regering og befolkning. Nok så megen sympati for baggrunden for oprettelse af staten Israel må ikke få os til at indstille den kritiske linje, som nu fordrer indførelsen af egentlige sanktioner. Københavns Storkreds. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse i ændret form. Resolutionsudvalget have indstillet forslaget til afvisning med henvisning til G9. Danmark må både selvstændigt og i samvirke med EU arbejde for egentlige sanktioner mod Israel, så længe de ulovlige besættelser på Vestbredden og de facto-indespærringen af palæstinenserne i Gaza fortsætter. Den oprindelige formulering er på flere måder ufokuseret og tilsyneladende offer for at skulle fremstå "balanceret". Desuden nævner den et "åbenbart" brud på folkeretten som dog ikke er helt åbenbart. Ved at skære teksten ned til de ovenfor angivne linjer, holdes der fokus på hvad vi rent faktisk kan gøre politisk, og resolutionen lægger sig i øvrigt i forlængelse af den vedtagne resolution om samme emne fra 0 og 0. G Ikke brug for nye kampfly. Landsmødet beklager, at Radikale Venstre vil medvirke til en milliardinvestering i nye kampfly, som der trods de ændrede sikkerhedspolitiske forhold i Central-Europa ikke er brug for i den nuværende situation. 9

10 Den principielle beslutning om anskaffelse af nye kampfly ligger tilbage i 00'erne, men meget har ændret sig ikke kun i den økonomiske situation og i det sikkerhedspolitiske billede, som Danmark skal agere i. En investering på 0 mia. i en situation, hvor der gennemføres en økonomiske genopretning, der kan mærkes ganske hårdt mange steder i samfundet, virker ikke troværdig, når man samtidig taler om genopretning og den nødvendige politik. Københavns Storkreds Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til afvisning. Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til at Danmark også fremover vil have behov for at kunne patruljere og hævde dansk territorium fra luften. G9 Tostatsløsning Radikale Venstre skal arbejde for at sikre en tostatsløsning, hvor Israel og Palæstina bliver to selvstændige stater med grænser som vedtaget i FN s Sikkerhedsråds Resolution i 967. Der skal lægges et pres på alle interessenter i området gennem EU, FN og andre organisationer, ved at bruge alle demokratiske, handelsmæssige og diplomatiske midler, for at skabe fred. Målet:. Palæstina og Israel skal anerkender hinanden som stater.. Begge stater forpligter sig til at forebygge og bekæmpe aggression imod begge stater planlagt eller udført af egne som andre statsborgere.. Statsborgere i Israel har samme rettigheder og er lige for loven.. Statsborgere i Palæstina har samme rettigheder og er lige for loven.. Israel skal trække alle styrker ud af Gaza og Vestbredden. 6. Yderligere krav om nyt land eller områder fra begge sider skal frafaldes. 7. Ulovlige bosættelser skal ophøre og ulovlige bosættelser skal annulleres. I 98 erklærede Israel sin uafhængighed og blev anerkendt af FN. Siden har området været præget at utallige krige, tusindvis af døde og sårede, flygtningelejre, terror, fattigdom, sygdom og social og demokratisk ulighed. Det er essentielt for alle mennesker, der lever i Mellemøsten, men også for verdensfreden skyld, at der skabes fred og tryghed for alle parter. Ingen kan være tjent med evig konflikt, utryghed og fattigdom i Mellemøsten. 0

11 Aarhus Radikale Vælgerforening. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse.

12 I Retspolitik I Ligestilling af mødre og fædres ret til barsel Radikale Venstre ønsker ligestilling på barselsområdet. Derfor ønsker vi, at op til uger af barselsperioden efter barnets fødsel sikres til hver af forældrene. Den nuværende barselslovgivning efterlader familierne i et fastfrosset kønsrollemønster, hvor økonomiske hensyn, forældede virksomhedskulturer og forældede samfundsnormer præger valget af fordeling af barslen mellem forældrene. Erfaringer fra de andre nordiske lande viser, at sikring af barsel til faren har en klar effekt markant flere mænd tager barsel. Vi ønsker at give forældrene et reelt valg ved fordeling af barsel og ønsker derfor at ligestille barselslængden, så mor og far har lige muligheder for at tage barsel. Vi mener, at en sikring af mænds ret til barsel, og den dermed forventede stigning i mænds barselsafholdelse, vil have en positiv effekt på en lang række områder inden for ligestilling. Det gælder udligning af lønforskelle, øget jobsikkerhed, sikring af løn under barsel for fædre og ikke mindst sikring mod at arbejdsgivere ud fra helt rationelle motiver fravælger at ansætte kvinder i den fødedygtige alder. Københavns Storkreds Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse. Et flertal i Resolutionsudvalget have indstillet forslaget til afvisning med henvisning til at der er gode muligheder for at tilrettelægge barslen efter familiernes egne beslutninger. Der kan være lønmæssige problemstillinger og de største muligheder for at komme det til livs ligger formentlig på overenskomstområdet. Således er specifik barsel i visse lande typisk blevet indført i forbindelse med forlængelser af barselsperioden. Et mindretal i Resolutionsudvalget (bestående af Hanne Jakobsen, Klaus Frandsen og Camilla Hersom) havde indstillet forslaget til vedtagelse.

Resolutionsforslag indstillet af HB til afvisning uden særskilt debat og afstemning

Resolutionsforslag indstillet af HB til afvisning uden særskilt debat og afstemning -08-0 Resolutionsforslag indstillet af HB til afvisning uden særskilt debat og afstemning Indhold A Demokrati og frihed... A Regeringsførelsen skal altid kunne undersøges... B Økonomi og skat... B Radikale

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 6August 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Velfærdspolitik I dette nr.: Tema om velfærdspolitik Kandidatpræsentation: Boye Haure Fotoreportage fra studietur

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2 2 Forord Vi skal passe på den jord, vi bor på. Også i Nordsjælland. Og vi skal finde energikilder, som ikke belaster vores miljø endnu mere. Derfor har vi en klima-strategi i Hillerød Kommune, hvor alle

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller Forslag til ungdomspolitiskoplæg Politik er ikke kun for gamle røvhuller DSU s landsmøde.-. oktober 00 Indholdsfortegnelse Indledning... Ung indflydelse... -års valgret nu... Demokratiopdragelse gennem

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008

Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008 Vedtagelser fra Årsmødet 2008 Tillæg til RØD-GRØNNE LINJER Nr. 10 9. juni 2008 ÅRSMØDET 2008 Dette årsmøde var ventet med spænding. Efter er hårdt valgår var der ting der skulle afklares, og brug for retning

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Klimakrisen og den grønne omstilling

Klimakrisen og den grønne omstilling maj 2015 nr 68 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Klimakrisen og den grønne omstilling Menneskets massive forurening og umådeholdne forbrug har bragt klimaet i en ubalance, der bliver særdeles vanskelig

Læs mere

SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet

SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet Folketingsgruppens beretning til landsmødet SF har som parlamentarisk grundlag for regeringen arbejdet for så store SF-aftryk som muligt på de aftaler, vi har indgået. Fokus har været på fortsat udvikling

Læs mere

Den offentlige sektor. Intet er gratis

Den offentlige sektor. Intet er gratis Den offentlige sektor Intet er gratis Venstres Ungdom ønsker øget brugerbetaling på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, teaterbesøg, lægebesøg osv. Vi

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Der er råd til velfærd

Der er råd til velfærd Årsmødehæfte 2 foto: istockphoto.com Der er råd til velfærd Enhedslistens toogtyvende årsmøde 2. hæfte 2. hæfte med årsmødepapirer Dette er 2. hæfte med årsmødepapirer frem mod Enhedslistens 22. årsmøde

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere