Valutarisikostyring i Pandora

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valutarisikostyring i Pandora"

Transkript

1 Valutarisikostyring i Pandora 1

2 Navn: Studium: Muoi Si HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Emneformulering: Pandora er ligesom mange andre virksomheder, som har meget handel i udlandet, eksponeret over for valutarisiko. Koncernen har en meget stor del af deres omsætning i fremmed valuta, som har en forholdsvis høj volatilitet, hvorfor kursændringer i disse valutaer kan påvirke deres resultat og egenkapital. Formålet med opgaven er derfor at finde ud af, hvordan Pandora sikre sig mod valutarisici. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemstilling Metode Afgrænsning Kildekritik Pandora Historie Mission og vision Strategi Året der gik Risiko og valutarisiko Risiko Valutarisiko Transaktionsrisiko Omregningsrisiko Økonomisk eksponering Delkonklusion Risikomåling Virksomhedsrisiko Risikoposition Risikofølsomhed Positionsmåling Transaktionspositioner og økonomiske positioner Opgørelse af valutapositioner Delkonklusion Andre risici Finansielle risici Kreditrisiko Likviditetsrisiko Renterisiko Råvarerisiko Strategiske risici Operationelle risici Delkonklusion Afdækning af valutarisici Intern afdækning Faktureringsvaluta Prisklausuler Netting og matching Ekstern afdækning Valutalån Valutakonti og kassekredit Valutaterminskontrakter

4 Valutafutures Valutaoptioner Valutaswaps Delkonklusion Argumenter for og mod afdækning Argumenter for afdækning Volatilitet og følsomhed Udfald og sandsynlighed Værdiskabelse Argumenter mod afdækning Omkostninger CAPM Miller og Modigliani (MM) Købekraftsparitetsteorien Delkonklusion Pandoras afdækning af valutarisici Intern afdækning Ekstern afdækning Valutalån, -konto og -kassekredit Valutaterminskontrakter Valutafutures Valutaoptioner Valutaswaps Delkonklusion Konklusion Kildefortegnelse Litteratur Årsrapporter Hjemmesider Figurer

5 1. Indledning Med globaliseringen og dermed åbningen af verdenen er det blevet muligt for næsten alle lande at handle og kommunikere med hinanden. Den teknologiske udvikling har gjort kommunikations- og transportmulighederne mellem landene bedre og billigere. 1 Mange virksomheder ser det som en god mulighed for enten at flytte produktionen eller sælge deres produkter til andre lande for derved at øge deres indtjening. Det sidstnævnte har resulteret i, at flere og flere virksomheder handler med udlandet, hvor der kan være risiko for valutarisiko, såfremt handlen foretages i fremmed valuta. Dette skyldes, at valutakurserne ikke er faste og kan ændre sig løbende, hvorfor udviklingen i valutakurserne kan have en stor betydning for disse virksomheder. Stigning eller fald i de forskellige valutakurser kan nemlig medføre enten tab eller gevinster, og i værste fald kan være en trussel for virksomhedens eksistens. På figur 1 fremgår det, at USD og GBP er faldet med henholdsvis 30% og 25% over en ti-årig periode med større eller mindre udsving over hele perioden. Dette betyder, at begge valutaer er blevet svagere i forhold til DKK, idet der skal betales et mindre beløb i DKK for at få 100 enheder i USD og GBP. Dette kan være godt og dårligt afhængigt af virksomhedens situation. Figur 1: Valutakurser i perioden for USD og GBP (DKK pr. 100 enheder valuta) USD GBP M01D M05D M10D M02D M07D M12D M05D M09D M02D M06D M11D M03D M08D M01D M05D M10D M03D M07D M12D M05D M09D M02D M07D M11D M04D M09D05 Kilde: (egen tilvirkning) 1 5

6 Gevinster som følge af positiv udvikling af valutakursen er selvfølgelig altid godt, men det kan jo også gå den anden vej. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på de valutarisici der er ved at handle med udlandet og at man har kendskab til de redskaber, der kan være med til at eliminere eller minimere disse risici. 2. Problemstilling Formålet med at drive en virksomhed er at tjene penge, og som ledelse i en virksomhed er man interesseret i at drive virksomheden på en sådan måde, at overskuddet maksimeres. Det er imidlertid ikke så nemt at drive en virksomhed, som er forbundet med en række risici, herunder valutarisici. Disse risici kan være med til at reducere eller øge overskuddet. For ledelsen er det selvfølgelig godt, at overskuddet forøges, men det er altid skidt, når overskuddet reduceres, med mindre det har til formål at sikre overskuddet eller øge overskuddet på lang sigt. Det er her risikostyring kommer ind i billledet. Formålet med risikostyring er at sikre stabilt overskud, da udsving i overskud gør, at risikotillægget til CAPM stiger. Som investor vil man nemlig kræve mere i afkast, jo større risikoen er. Det er ikke meningen, at en virksomhed skal spekulere ved ikke at gøre noget ved deres risici. De skal derimod gør det, de nu engang er bedst til, og det er at holde sig til deres kernedrift. Risikostyring spiller derfor en central rolle i at sikre stabilt overskud i en virksomhed. Med hensyn til risici, er Pandora eksponeret over for valutarisici ligesom andre virksomheder, der handler i fremmed valuta. Pandora er et typisk eksempel på en international virksomhed, som handler meget med udlandet. Virksomheden er børsnoteret med produktion i Thailand og salg i hele verdenen. De lancerede deres charms armbånd i Danmark tilbage i 2000, hvorefter de ekspanderede til udlandet. 2 Og i takt med ekspansionen, forøges valutarisikoen og behovet for valutarisikostyring. Pandora har mange dattervirksomheder rundt omkring i verden. 3 Koncernen aflægger regnskabet i DKK, som også er moderselskabets valuta, mens de enkelte enheder i koncernen 2 (The Pandora milestones) 3 Pandora årsrapport 2011 s.107 6

7 fastlægger deres egen funktionelle valuta. 4 Når der skal aflægge regnskab i DKK vil man skulle omregne datterselskabers regnskaber til DKK, såfremt disse er i fremmed valuta. Alt andet lige skulle man tro, at datterselskaber fremlægger regnskaber i den valuta, hvor disse har hjemsted. Det vil gøre det nemmere, da indtægter og omkostninger som salg og lønninger højest sandsynligt vil være i lokal valuta. Derudover vil aktiver og passiver også være i lokal valuta. Pandora har salg i forskellige lande i forskellige valutaer, råvareindkøb foregås primært i USD og produktionen, som finder sted i deres produktionsenheder i Thailand i thailandsk baht. 5 Umiddelbart ser det ud til, at Pandora er meget eksponeret over for valutarisiko i kraft af de mange udenlandske aktiviteter i form af datterselskaber samt salg og produktion i fremmed valuta. I forhold til datterselskaber vil der opstå valutarisiko, når disse omregnes til DKK, og i forhold til driften, kan valutakursændringer enten have positiv eller negativ påvirkning på deres indtægter og udgifter, som kan påvirke virksomhedens resultat og dermed egenkapitalen. For Pandora som er børsnoteret vil stigning eller fald i indtjeningen afspejles i deres aktiekurs. Investorerne i Pandora er interesseret i, at det går godt med virksomheden, så deres aktier stiger i kurs og de får udbetalt udbytte. Ledelsen er også interesseret i højere aktiekurs som gør det nemmere at skaffe kapital, hvis og når der er behov for det. Derudover betyder en høj aktiekurs en høj markedsværdi, hvorfor virksomheden vil være dyrt at blive opkøbt. Set ud fra ledelsens synspunkt er valutarisiko et problem, da de ikke kan forudsige, hvad deres indtægter og udgifter er, da disse kan blive påvirket positivt eller negativt af valutakursændringer som følge af virksomhedens eksponering i fremmed valuta. De er derfor interesseret i at minimere disse risici for at sikre stabilt overskud gennem risikostyring, således at virksomhedens interessenters interesse bliver varetaget. Hovedproblemstillingen i denne opgave er, at Pandora koncernen er meget eksponeret i forhold til valutarisiko i kraft af virksomhedens drift i form af køb og salg i fremmed valuta 4 Pandora årsrapport 2011 s.83 5 Pandora årsrapport 2011 s.20 og s74 7

8 men også andre udenlandske aktiviteter, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for deres resultat og balancen. Hvordan kan Pandora sikre sig mod valutarisici? For at løse denne hovedproblemstilling, er der en række problemstillinger, der skal løses. - Hvordan opstår åbne valutapositioner i Pandora? - Hvordan måles valutarisiko? - Hvilke metoder/midler kan Pandora bruge til valutarisikostyring? - Skal Pandora afdække eller ikke afdække deres valutarisici? - Hvordan er Pandoras nuværende valutarisikostyring og kan det optimeres? 3. Metode For at besvare de stillede problemstillinger, vil der indledningsvis gives en introduktion af Pandora for at få en indblik i deres historie, mission, produkter og deres regnskab for I opgaven vil valutarisiko blive behandlet, men hvad er risiko egentligt? Begrebet risiko vil derfor blive kort defineret. Man kan altid diskutere hvor vidt en risiko skal minimeres eller elimineres, dog skal ledelsen kende til risikoen og størrelsen af risikoen, således at de har de nødvendige informationer for at træffe den bedste beslutning for virksomheden. Det er derfor nødvendigt at identificere de forskellige risici. Når to valutapositioner udligner hinanden, vil positionen været lukket og der vil derfor ikke være tale om valutarisiko. For at forstå de valutarisici som Pandora er eksponeret over for, er det relevant at forstå, hvordan åbne valutapositioner opstår i virksomheden. Ved hjælp af valutarisici som transaktionsrisiko, omregningsrisiko og økonomisk eksponering analyseres Pandoras åbne valutapositioner. Der foretages en beregning af koncernens valutarisiko ved at finde frem til transaktionspositionerne. 8

9 Udover valutarisici er der en række andre risici som finansielle, strategiske og operationelle risici, som Pandora er eksponeret over for. Disse vil blive redegjort for at give et overordnet billede af virksomhedens samlede risici. Argumenter for og mod afdækning af valutarisici analyseres. Fordele og ulemper ved de forskellige metoder og instrumenter, som virksomheden kan bruge til at afdække deres valutarisici, vil ligeledes blive analyseret. Der er tale om intern og ekstern afdækning, hvor sidstnævnte vil omhandle valutaterminskontrakter, -futures,-swaps og -optioner. Endeligt analyseres Pandoras valutarisikostyring med henblik på at finde ud af, om der er mulighed for optimering. 4. Afgrænsning Til løsning af opgaven vil der blive anvendt materialer, der er offentligt tilgængeligt. Disse materialer er bøger, artikler, regnskaber og sider fra internettet. Ved fremfindelse af Pandoras transaktionspositioner og valutarisiko anvendes koncernregnskabet, hvor moderselskabets og dattervirksomhedernes regnskaber konsolideres til et regnskab. Da koncernregnskabet er aflagt i DKK, er der ikke kendskab til beløbsstørrelsen på de forskellige valutapositioner i de respektive valutaer, men kun det tilsvarende beløb i DKK, hvorfor positionerne først opgøres i DKK. Disse positioner omregnes derefter til de respektive valutaer ved at anvende gennemsnitskurser fra Oplysninger fra koncernregnskabet er meget begrænset med hensyn til debitordage og kreditdage mv., og der vil derfor foretages en række antagelser for at finde frem til de valutapositioner, der skal bruges til beregning af valutarisikoen. Der er mange risici forbundet med at drive en virksomhed. I opgaven vil der dog primært være fokus på valutarisiko, hvorfor de andre risici vil blive kort gennemgået for at give et overordnet billede af Pandoras samlede risici. 9

10 Afdækning i EUR vil ikke blive behandlet, da det ikke er relevant at tage med på grund af Danmarks fastkurspolitik i forhold til EUR, som betyder at EUR kun vil ændre sig begrænset. Der vil i opgaven kun være fokus på de mest almindelige eksterne afdækningsinstrumenter som valutaterminskontrakter, -futures, -optioner og swaps. På grund af opgavens omfang, vil andre instrumenter som blandt andet eksotiske optioner, hvor der er tale om standard valutaoptioner med særlige vilkår, ikke vil blive gennemgået. 5. Kildekritik Pandoras årsrapport fra 2011 vil blive anvendt som primær kilde i opgaven. Da årsrapporten er revideret af uafhængige revisorer, betragtes kilden for at være troværdig og objektiv. Endvidere benyttes Pandoras hjemmesider, hvor der ved brug kan være behov for vurdering af kildens troværdighed og objektivitet. Udover Pandoras hjemmesider, tilstræbes så vidt muligt brug af hjemmesider fra offentlige institutioner og artikler fra onlineaviser, hvor det sidstnævnte kan indeholde forfatterens holdning og kan forekomme mindre objektiv. På trods af, at der anvendes primært faglitteratur, kan disse ligesom artikler bære præg af forfatterens holdning i en vis omfang. Såfremt der er behov for det, vil en kilde sammenholdes med en anden kilde for at få verificeret troværdigheden og objektiviteten, men også for at få en bedre forståelse. Der anvendes oplysninger om Pandoras primæres valutaers volatilitet fra Nordea. Disse oplysninger betragtes som pålidelige. Herudover anvendes valutakurser fra Nationalbanken, som ligeledes må anses for at være pålidelige. Både Nordea og Nationalbanken har at gøre med større datamængder, hvorfor der kan være risiko for fejl. Risikoen herfor betragtes dog at være minimal. 10

11 6. Pandora I dag er Pandora en virksomhed, som designer, producerer og markedsfører smykker af ædle metaller til overkommelige priser. Deres smykker sælges over hele verdenen gennem mere end forhandlere, som inkluderer over 670 Pandora konceptbutikker. De beskæftiger over medarbejdere, hvoraf over arbejder i Thailand, hvor smykkerne bliver produceret. Virksomheden er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Danmark og havde en omsætning på DKK 6,7 mia. i Historie 7 Pandoras historie startede for 30 år siden, hvor ægteparret Per og Winnie Enevoldsen åbnede deres forretning tilbage i 1982 med hovedkontor i København. I begyndelsen rejste de meget til Thailand for at finde smykker, som de kunne importere og sælge. På grund af øget efterspørgsel på deres produkter, gik de langsomt over til engros salg i Danmark. Efter nogle års succes stoppede de engros salget og fik ansat deres første designer til at designe deres smykker. I 1989 blev deres første smykker produceret i Thailand. I 2000 lancerede Pandora deres charm armbånd koncept i Danmark, som kunderne tog meget godt imod. Som følge af stigende efterspørgsel, begyndte Pandora at ekspandere, og i 2003 kom de ind på det amerikanske marked. Året efter kom de ind på både det tyske og australske marked. I det efterfølgende år ekspanderede Pandora for alvor, og for at følge med efterspørgslen, blev produktionskapaciteten udvidet, og i 2005 åbnede de deres første produktionsbygning i Thailand. Siden da har Pandora tilføjet yderligere tre produktionsbygninger i Thailand Mission og vision Pandoras mission er at tilbyde kvinder verden over høj kvalitet, moderne og ægte smykker til overkommelige priser, for derpå at inspirere dem til at udtrykke deres individualitet. Pandora mener, at alle kvinder har deres egen historie bestående af en masse specielle øjeblikke, som 6 (Kort om Pandora) 7 (The Pandora story) 11

12 de gerne vil fortælle. 8 Ved hjælp af Pandoras produkter kan de sammensætte deres helt eget smykker og derigennem fortælle deres historie. Dette gøres især gennem det populære charm armbånd, der kan sammensættes af 600 forskellige såkaldte charms 9, og som har stået for størstedelen af deres omsætning. Se figur 2. Figur 2: Charm armbånd med charms Kilde: Pandoras vision er at blive verdens mest anerkendte smykkebrand 10. Med deres ekspansion og salg over hele verdenen, er Pandora kommet et skridt videre og er blevet til et kendt brand, men der er lang vej endnu, hvis de skal nå deres mål som verdens mest anerkendte smykkebrand Strategi En af Pandoras strategi for at nå deres vision er gennem udvidelse af deres smykkesortiment. Indenfor de senere år har de løbende udvidet deres sortiment med nye kollektioner, og ligesom de andre Pandora smykker, skal de nye kollektioner være med til at fortælle en historie. Der vil blive satset på de nye kollektioner og andre kollektioner i forhold til de eksisterende og nye markeder gennem stor fokus på markedsføring og salg. 11 Det er også gennem markedsføring, at Pandora følger deres brandstrategi, som er at tiltrække og fastholde kunderne gennem digitale medier. I 2011 havde de skabt en differentieret og 8 (The Pandora story) 9 (Charms) 10 (Mission and vision) 11 (Business strategy) 12

13 segmenteret markedsføringsstrategi, som er tilpasset til det enkelte marked. Ved hjælp af forskellige former for reklamer og opretholdelse af kundeloyalitet har Pandora øget bevidsheden om deres brand. 12 Pandora har også strategisk fokus på at komme ind på nye geografiske markeder og ekspandere deres tilstedeværelse i nuværende markeder, hvor de enten har begrænset eller slet ingen tilstedeværelse. Dette vil de gøre ved at øge antallet af det såkaldte Pandora brandede forhandlere, hvor der er tale om direkte opererede butikker og franchising, se figur 3. Gennem brandede salgskanaler har de mulighed for at styrke deres brand, og det vil være muligt at have et udvidet produktsortiment sammenlignet med andre salgskanaler. De brandede forhandlere steg fra i 2010 til i 2011, og samlet blev antallet af forhandlere netto forøget med 114 butikker til Pandoras vision om at være den mest anerkendte smykkebrand har ført til strategien om at komme ind på nye geografiske markeder, hvilket er med til at eksponere koncernen yderligere i forhold til deres valutaeksponering. Figur 3: Distributionsnetværk Kilde: Pandora årsrapport 2011 s Pandoras årsrapport 2011 s.25 13

14 6.4. Året der gik I 2009 og 2010 har der generelt været store stigninger i nøgletallene i Pandora koncernen, se figur 4. Omsætningsvæksten har været på henholdsvis 81,8% og 92,6%, mens væksten i EBITDA har været på 102,1% og 92,6%. Derudover har årets resultat også vist stor vækst på 182,3% og 86,2%, hvilket tyder på nogle gode år med meget god udvikling. I 2011 er omsætningen imidlertidigt faldet en lille smule i forhold til året før, mens væksten i EBTIDA er negativ med 15,0%. Årets resultat har dog haft en positiv vækst med 8,9%, som er meget lav i forhold til de sidste to år. Den negative udvikling i 2011 skyldes forværret markedsforhold på grund af økonomisk nedgang og stigende råvarepriser. Figur 4: Finansielle hoved- og nøgletal *Se fodnote 13. Kilde: Pandora årsrapport 2011 s.6 13 Koncernstrukturen under Pandora A/S er fastlagt ved de transaktioner, som fandt sted i marts 2008, hvor Pandora A/S erhvervede Pandoras aktiviteter i Danmark, Thailand, USA og Canada. Driftsaktiviteterne i disse er konsolideret i årsregnskabet, men kun fra marts 2008, hvorfor tallene er justeret for at afspejle resultatet for en driftsperiode på 12 måneder i stedet for

15 I begyndelsen af 2011 havde Pandora en forventning om, at de ville fortsætte de tidligere års solide vækst, hvorfor de meddelte markedet en forventet vækst for året på 25%. Dette blev efterfølgende ændret til 30% efter et stærkt første kvartal. Markedsforholdene blev dog væsentligt forværret i løbet af året og førte til et fald i omsætningen på 30% sammenlignet med året før. Udover økonomisk nedgang i de mange vestlige lande, som Pandora handler med, oplevede de kraftigt stigende råvarepriser. Det sidstnævnte førte til, at Pandora hævede priserne på deres produkter, hvilket påvirkede salget endnu mere negativt, men på grund af begrænset indblik i salget ud af butikkerne på forhandlerniveau, indså de ikke problemet med det samme. Et andet problem afledt af hævede priser var, at Pandora bevægede sig væk fra deres stærke position indenfor affordable luxury. 14 For at reducere nedgangen i de sidste to kvartaler i 2011, accelererede de antallet af nye butikker på nye markeder som Rusland, Kina og Japan, og implementerede en række salgsfremmende aktiviteter. I 2012 meddelte de markedet om prissænkning og omlægning af deres kollektioner mod flere produkter med lavere priser for at genetablere deres position på markedet. Endvidere har de sat en række initiativer i gang, der er med til at kontrollere og overvåge salget fra deres forhandlere. 15 Selvom Pandora ikke var i stand til at indfri deres vækstmål i 2011, havde de formået at holde omsætningen på næsten samme niveau som året før, hvilket synes at være positivt i forhold til de udfordringer, de har haft. Med salg over hele verdenen og deres strategi om at komme på nye geografiske markeder er Pandora blevet endnu mere eksponeret over for valutarisiko, hvorfor udviklingen i de forskellige valuta, som de opererer med, har fået en større betydning. 14 Pandoras årsrapport 2011 s.4 15 Pandoras årsrapport 2011 s.4 15

16 7. Risiko og valutarisiko Ændring i valutakurserne gør, at det ikke er muligt at forudsige pengestrømmene til og fra koncernen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt set ud fra ledelsens synspunkt, idet ledelsen har interesse i at sikre stabilt overskud. Gennem valutarisikostyring kan de dog minimere eller eliminere valutarisikoen, hvorfor valutarisikostyring får en vigtigere rolle i takt med øget valutaeksponeringen i forhold til koncernens samlede risikostyring Risiko Som virksomhed påtager man sig hele tiden risiko af den ene eller anden art, men hvad forstår man egentligt ved risiko. Hvis man søger ordet på gyldendals leksikon fås følgende: udtryk for sandsynlighed og konsekvenser af en uønsket hændelse 16 Ifølge overstående, betyder risiko, at der er sandsynlighed for et udfald, som kan være uønsket. Her er risiko defineret som noget negativt. Der findes imidlertid andre definitioner på risiko: risk is typically indicated by the standard deviation in returns 17 og risk can be seen as the difference between expectations and actual outcomes and thereby approaches an interpretation of risk as uncertainty 18 Risikoen her er henholdsvis blevet defineret som standardafvigelsen i afkast og forskellen mellem forventninger og faktisk udfald. De to definitioner har det tilfælles, at man ikke kender til udfaldet, hvorfor risiko er forbundet med usikkerhed, som kan være en fordel eller ulempe. Med andre ord betyder det, at det med at drive en virksomhed er forbundet med en masse usikkerheder. Det vil som regel være i virksomhedens interesse at gøre noget ved disse Global Derivatives s Global Derivatives s

17 usikkerheder, således at de får det udfald, som de ønsker og ikke venter på, hvad udfaldet kommer til at blive. Men før virksomheden kan gøre det, skal de først og fremmest have identificeret alle deres risici. 7.2 Valutarisiko Pandora er en international virksomhed, hvor størstedelen af deres omsætning kommer fra udlandet. Derudover indkøbes en betydelig andel af råvarer fra leverandører som prisfastsættes deres varer i udenlandsk valuta, primært i USD. Hovedparten af Pandoras indtægter og omkostninger er derfor i andre valutaer, USD, EUR, GBP, CAD, AUD og THB. 19 Ændring i de forskellige valutakurser som følge af udbud og efterspørgsel gør, at Pandora ikke kan med sikkerhed forudsige deres pengestrømme i DKK, hvilket kan være positiv eller negativ afhængigt af valutakursudviklingen. Som tidligere nævnt har globaliseringen og den øgede samhandel været med til at øge valutarisikoen, idet virksomhederne handler mere og mere i udenlandsk valuta. Valutarisiko kan imidlertid opdeles i transaktionsrisiko, omregningsrisiko og økonomisk eksponering Transaktionsrisiko Fra det tidspunkt en aftale i fremmed valuta indgås til den betales, vil der være en tidsforskel. Det er på grund af tidsforskellen, at der opstår transaktionsrisiko, hvilket typisk er ved køb og salg af varer i fremmed valuta. Eftersom transaktionerne foregår i en anden valuta, kan virksomhederne ikke være sikker på det endelige beløbsstørrelse på grund af valutakursændringer. Ved en forventet betaling, er man som virksomhed bange for, at den udenlandske valuta stiger i værdi, da det betyder, at de skal betale mere for varen. Mens ved en forventet indbetaling er de bange for, at den udenlandske valuta falder i værdi, da de vil få mindre for varen. Transaktionsrisikoen er derfor usikkerheden på nutidsværdien af alle kendte fremtidige ind-og udbetalinger. 20 Idet Pandora har mange transaktioner i forskellige valutaer på grund af køb og salg, har de også mange åbne valutapositioner, som må antages 19 Pandora årsrapport 2010 s Finansielle instrumenter s.10 og Corporate Finance s

18 at være uafdækkede. Det kan være et tilgodehavende i forbindelse med salg eller en forpligtelse i forbindelse med køb i fremmed valuta. Alt i alt er de eksponeret over for en relativ stor transaktionsrisiko. Transaktionsrisikoen relateres dog ikke alene til køb og salg af varer i fremmed valuta, men kan også være forbundet med finansielle aktiver og passiver. Ved optagelse af lån i fremmed valuta vil der være usikkerhed i forhold til beløbsstørrelsen på renten og afdraget, der skal betales Omregningsrisiko Hvis en virksomhed udover indenlandske aktiviteter også har udenlandske aktiviteter, kan der være behov for omregning af disse regnskaber til den indenlandske valuta for derved at konsolidere regnskaberne til en fælles valuta. Ifølge årsregnskabsloven 109 har alle modervirksomheder nemlig som udgangspunkt pligt at udarbejde koncernregnskab, som viser koncernen som én virksomhed. 22 Ved omregning kan der dog opstå risiko for en gevinst eller tab som følge af valutakursændringer. Selvom omregningsrisiko ikke har nogen pengestrømsmæssige påvirkning, kan den have konsekvenser. Det kan for eksempel være, at virksomheden kommer til at overskride deres lånebetingelser som maksimal gearing eller investorerne får en forkert opfattelse af, hvordan det egentligt går med virksomheden. 23 Ifølge figur 5 har Pandora mange udenlandske aktiviteter, hvor disse regnskaber skal konsolideres. Da virksomhedens præsentationsvaluta er DKK, skal alle resultater, aktiver, forpligtelser og egenkapital i disse selskaber omregnes til DKK, hvorfor de omregnede værdier vil være afhængigt af valutakursen. Hvilken valutakurs der anvendes afhænger af, om der er tale om selvstændige udenlandske enheder eller integrerede udenlandske enheder. Ved selvstændige enheder, har valutakursændringer begrænset eller ingen påvirkning på den rapporterende virksomhed. Hvorimod ved integrerede enheder kan valutakursændringer påvirke den rapporterende virksomheds pengestrøm på samme måde, som hvis 21 Finansielle instrumenter s Indsigt i årsregnskabsloven s Corporate Finance s

19 virksomheden selv har udført disse aktiviteter. Der anvendes slutkursmetoden for selvstændige enheder, hvor aktiver, forpligtelser og egenkapitalen omregnes til balancedagens kurs. Til resultatopgørelsens poster anvendes transaktionsdagens kurs eller gennemsnitskurs, såfremt denne ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurs. Ved integrerede enheder benyttes temporalmetoden, hvor monetære poster omregnes til balancedagens kurs, og ikke-monetære måles med udgangspunkt i kostpris omregnet til historisk kurs. Resultatopgørelsen omregnes til transaktionskurs, dog historiske kurser for ikke-monetære poster. 24 Figur 5: Koncernstruktur Kilde: Pandora årsrapport 2011 s Indsigt I årsregnskabsloven s

20 Da omregningsrisiko ikke har nogen pengestrømsmæssige påvirkning og alene relaterer til risikoen ved omregning af udenlandske aktiviteter, kan det diskuteres, hvorvidt der er behov for at afdække denne risiko, som afhænger af to forhold. Den ene er udenlandske datterselskabers andel af koncernens regnskab, og den anden er volatiliteten på de valutaer, som datterselskaberne opererer med. 25 At der er virksomheder som har valgt af afdække denne risiko kan skyldes, at de har datterselskaber som udgør en væsentlig del af koncernens regnskab, hvorfor der vil være en stor omregningsrisiko med tilhørende konsekvenser, som de ikke er interesseret i. I Pandora er omregningsrisikoen helt klart tilstede, men som udgangspunkt sikrer de ikke balanceposter eller ejerandele i udenlandske datterselskaber 26. En del af datterselskaberne har hjemsted i lande som USA og Storbritannien, som har flydende valutakurser. Ved disse valutaer er der risiko for store udsvingninger. Negativ udvikling i valutakurser kan påvirke det samlede regnskab i 2011 endnu mere negativt, og der kan derfor være behov for at gøre noget ved det Økonomisk eksponering Mens det er muligt at undgå både transaktions- og omregningsrisiko ved ikke at handle med udlandet eller undgå at have udenlandske aktiviteter, er det svært at undgå økonomisk eksponering. Økonomisk eksponering opstår, når der er forskel mellem virksomhedens indtæger og udgifter sammenlignet med dens konkurrenter som følge af valutakursændringer. 27 Dette kan selvfølgelig være positiv og negativ afhængigt af virksomhedens situation. Hvis en konkurrent vinder på valuta, kan de sætte priserne ned på deres produkter, hvorved konkurrencen øges. En sådan situation vil være negativ for Pandora. Det er imidlertid ikke nok bare at se på konkurrenterne, men man skal se på hele værdikæden, hvor man også tager underleverandører og kunderne i betragtning. Hvis Pandora har underleverandører som taber på valuta, vil der være stor sandsynlighed, at de sætter priserne op på deres produkter, såfremt deres konkurrenceevne ikke bliver væsentligt påvirket. Dette kan betyde højere priser på Pandoras produkter, medmindre de kan nøjes med en lavere indtjening. Deres kunder vil derimod kræve lavere priser fra Pandora, såfremt 25 Finansielle instrumenter s Pandoras årsrapport 2011 s International Financial Management s.514 og Finaniselle instrumenter s.12 20

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012

CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012 CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012 Carlsberg Group Rapport 2012 35 RISIKOSTYRING I CARLSBERG BETRAGTER VI EFFEKTIV RISIKOSTYRING SOM EN INTEGRERET DEL AF VORES DRIFTSMÆSSIGE AKTIVITETER, DA DET REDUCERER USIKKERHED,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 PANDORA ÅRSRAPPORT 2009 LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 PANDORA ÅRSRAPPORT 2009 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSRAPPORT 2009 PANDORA ÅRSRAPPORT 2009 LEDELSESBERETNING 2 PANDORA ÅRSRAPPORT 2009 LEDELSESBERETNING Historien om Pandora HISTORIEN OM PANDORA ER EN FORTÆLLING, DER ER VÆRD AT HUSKE. IKKE ALENE ER DET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

Pandoras internationalisering

Pandoras internationalisering Bachelorafhandling Forfatter: FREDERIK LEVIN TRÆSBORG (286691) Vejleder: MAI SKJØTT LINNEBERG Pandoras internationalisering Handelshøjskolen i Århus 2011 Abstract This paper s subject is the internationalization

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: 150.451 Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Marc Alexander Theil Bolvinkel Tobias Vangsgaard Hansen Vejleder: Palle Nierhoff Opgave nr. 19 Værdiansættelse af Sjælsø

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Årsrapport 2014. EKF årsrapport 2014 beretning 1

Årsrapport 2014. EKF årsrapport 2014 beretning 1 Årsrapport 2014 EKF årsrapport 2014 beretning 1 Forord 3 Selskabsoplysninger 4 Nøgletal 6 Beretning Om EKF 9 EKF s segmenter 10 Samfundsansvar 19 Risikostyring 20 Videnressourcer 25 Strategi 27 Finansiel

Læs mere

Værdiansættelse af TDC

Værdiansættelse af TDC Værdiansættelse af TDC - med redegørelse for brug af begrebsrammen HDR afgangsprojekt Skrevet af Martin Holm Vejleder: Jens O. Elling Afleveret d. 11-05-2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PROBLEMFORMULERING:...

Læs mere