Valutarisikostyring i Pandora

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valutarisikostyring i Pandora"

Transkript

1 Valutarisikostyring i Pandora 1

2 Navn: Studium: Muoi Si HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Emneformulering: Pandora er ligesom mange andre virksomheder, som har meget handel i udlandet, eksponeret over for valutarisiko. Koncernen har en meget stor del af deres omsætning i fremmed valuta, som har en forholdsvis høj volatilitet, hvorfor kursændringer i disse valutaer kan påvirke deres resultat og egenkapital. Formålet med opgaven er derfor at finde ud af, hvordan Pandora sikre sig mod valutarisici. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemstilling Metode Afgrænsning Kildekritik Pandora Historie Mission og vision Strategi Året der gik Risiko og valutarisiko Risiko Valutarisiko Transaktionsrisiko Omregningsrisiko Økonomisk eksponering Delkonklusion Risikomåling Virksomhedsrisiko Risikoposition Risikofølsomhed Positionsmåling Transaktionspositioner og økonomiske positioner Opgørelse af valutapositioner Delkonklusion Andre risici Finansielle risici Kreditrisiko Likviditetsrisiko Renterisiko Råvarerisiko Strategiske risici Operationelle risici Delkonklusion Afdækning af valutarisici Intern afdækning Faktureringsvaluta Prisklausuler Netting og matching Ekstern afdækning Valutalån Valutakonti og kassekredit Valutaterminskontrakter

4 Valutafutures Valutaoptioner Valutaswaps Delkonklusion Argumenter for og mod afdækning Argumenter for afdækning Volatilitet og følsomhed Udfald og sandsynlighed Værdiskabelse Argumenter mod afdækning Omkostninger CAPM Miller og Modigliani (MM) Købekraftsparitetsteorien Delkonklusion Pandoras afdækning af valutarisici Intern afdækning Ekstern afdækning Valutalån, -konto og -kassekredit Valutaterminskontrakter Valutafutures Valutaoptioner Valutaswaps Delkonklusion Konklusion Kildefortegnelse Litteratur Årsrapporter Hjemmesider Figurer

5 1. Indledning Med globaliseringen og dermed åbningen af verdenen er det blevet muligt for næsten alle lande at handle og kommunikere med hinanden. Den teknologiske udvikling har gjort kommunikations- og transportmulighederne mellem landene bedre og billigere. 1 Mange virksomheder ser det som en god mulighed for enten at flytte produktionen eller sælge deres produkter til andre lande for derved at øge deres indtjening. Det sidstnævnte har resulteret i, at flere og flere virksomheder handler med udlandet, hvor der kan være risiko for valutarisiko, såfremt handlen foretages i fremmed valuta. Dette skyldes, at valutakurserne ikke er faste og kan ændre sig løbende, hvorfor udviklingen i valutakurserne kan have en stor betydning for disse virksomheder. Stigning eller fald i de forskellige valutakurser kan nemlig medføre enten tab eller gevinster, og i værste fald kan være en trussel for virksomhedens eksistens. På figur 1 fremgår det, at USD og GBP er faldet med henholdsvis 30% og 25% over en ti-årig periode med større eller mindre udsving over hele perioden. Dette betyder, at begge valutaer er blevet svagere i forhold til DKK, idet der skal betales et mindre beløb i DKK for at få 100 enheder i USD og GBP. Dette kan være godt og dårligt afhængigt af virksomhedens situation. Figur 1: Valutakurser i perioden for USD og GBP (DKK pr. 100 enheder valuta) USD GBP M01D M05D M10D M02D M07D M12D M05D M09D M02D M06D M11D M03D M08D M01D M05D M10D M03D M07D M12D M05D M09D M02D M07D M11D M04D M09D05 Kilde: (egen tilvirkning) 1 5

6 Gevinster som følge af positiv udvikling af valutakursen er selvfølgelig altid godt, men det kan jo også gå den anden vej. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på de valutarisici der er ved at handle med udlandet og at man har kendskab til de redskaber, der kan være med til at eliminere eller minimere disse risici. 2. Problemstilling Formålet med at drive en virksomhed er at tjene penge, og som ledelse i en virksomhed er man interesseret i at drive virksomheden på en sådan måde, at overskuddet maksimeres. Det er imidlertid ikke så nemt at drive en virksomhed, som er forbundet med en række risici, herunder valutarisici. Disse risici kan være med til at reducere eller øge overskuddet. For ledelsen er det selvfølgelig godt, at overskuddet forøges, men det er altid skidt, når overskuddet reduceres, med mindre det har til formål at sikre overskuddet eller øge overskuddet på lang sigt. Det er her risikostyring kommer ind i billledet. Formålet med risikostyring er at sikre stabilt overskud, da udsving i overskud gør, at risikotillægget til CAPM stiger. Som investor vil man nemlig kræve mere i afkast, jo større risikoen er. Det er ikke meningen, at en virksomhed skal spekulere ved ikke at gøre noget ved deres risici. De skal derimod gør det, de nu engang er bedst til, og det er at holde sig til deres kernedrift. Risikostyring spiller derfor en central rolle i at sikre stabilt overskud i en virksomhed. Med hensyn til risici, er Pandora eksponeret over for valutarisici ligesom andre virksomheder, der handler i fremmed valuta. Pandora er et typisk eksempel på en international virksomhed, som handler meget med udlandet. Virksomheden er børsnoteret med produktion i Thailand og salg i hele verdenen. De lancerede deres charms armbånd i Danmark tilbage i 2000, hvorefter de ekspanderede til udlandet. 2 Og i takt med ekspansionen, forøges valutarisikoen og behovet for valutarisikostyring. Pandora har mange dattervirksomheder rundt omkring i verden. 3 Koncernen aflægger regnskabet i DKK, som også er moderselskabets valuta, mens de enkelte enheder i koncernen 2 (The Pandora milestones) 3 Pandora årsrapport 2011 s.107 6

7 fastlægger deres egen funktionelle valuta. 4 Når der skal aflægge regnskab i DKK vil man skulle omregne datterselskabers regnskaber til DKK, såfremt disse er i fremmed valuta. Alt andet lige skulle man tro, at datterselskaber fremlægger regnskaber i den valuta, hvor disse har hjemsted. Det vil gøre det nemmere, da indtægter og omkostninger som salg og lønninger højest sandsynligt vil være i lokal valuta. Derudover vil aktiver og passiver også være i lokal valuta. Pandora har salg i forskellige lande i forskellige valutaer, råvareindkøb foregås primært i USD og produktionen, som finder sted i deres produktionsenheder i Thailand i thailandsk baht. 5 Umiddelbart ser det ud til, at Pandora er meget eksponeret over for valutarisiko i kraft af de mange udenlandske aktiviteter i form af datterselskaber samt salg og produktion i fremmed valuta. I forhold til datterselskaber vil der opstå valutarisiko, når disse omregnes til DKK, og i forhold til driften, kan valutakursændringer enten have positiv eller negativ påvirkning på deres indtægter og udgifter, som kan påvirke virksomhedens resultat og dermed egenkapitalen. For Pandora som er børsnoteret vil stigning eller fald i indtjeningen afspejles i deres aktiekurs. Investorerne i Pandora er interesseret i, at det går godt med virksomheden, så deres aktier stiger i kurs og de får udbetalt udbytte. Ledelsen er også interesseret i højere aktiekurs som gør det nemmere at skaffe kapital, hvis og når der er behov for det. Derudover betyder en høj aktiekurs en høj markedsværdi, hvorfor virksomheden vil være dyrt at blive opkøbt. Set ud fra ledelsens synspunkt er valutarisiko et problem, da de ikke kan forudsige, hvad deres indtægter og udgifter er, da disse kan blive påvirket positivt eller negativt af valutakursændringer som følge af virksomhedens eksponering i fremmed valuta. De er derfor interesseret i at minimere disse risici for at sikre stabilt overskud gennem risikostyring, således at virksomhedens interessenters interesse bliver varetaget. Hovedproblemstillingen i denne opgave er, at Pandora koncernen er meget eksponeret i forhold til valutarisiko i kraft af virksomhedens drift i form af køb og salg i fremmed valuta 4 Pandora årsrapport 2011 s.83 5 Pandora årsrapport 2011 s.20 og s74 7

8 men også andre udenlandske aktiviteter, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for deres resultat og balancen. Hvordan kan Pandora sikre sig mod valutarisici? For at løse denne hovedproblemstilling, er der en række problemstillinger, der skal løses. - Hvordan opstår åbne valutapositioner i Pandora? - Hvordan måles valutarisiko? - Hvilke metoder/midler kan Pandora bruge til valutarisikostyring? - Skal Pandora afdække eller ikke afdække deres valutarisici? - Hvordan er Pandoras nuværende valutarisikostyring og kan det optimeres? 3. Metode For at besvare de stillede problemstillinger, vil der indledningsvis gives en introduktion af Pandora for at få en indblik i deres historie, mission, produkter og deres regnskab for I opgaven vil valutarisiko blive behandlet, men hvad er risiko egentligt? Begrebet risiko vil derfor blive kort defineret. Man kan altid diskutere hvor vidt en risiko skal minimeres eller elimineres, dog skal ledelsen kende til risikoen og størrelsen af risikoen, således at de har de nødvendige informationer for at træffe den bedste beslutning for virksomheden. Det er derfor nødvendigt at identificere de forskellige risici. Når to valutapositioner udligner hinanden, vil positionen været lukket og der vil derfor ikke være tale om valutarisiko. For at forstå de valutarisici som Pandora er eksponeret over for, er det relevant at forstå, hvordan åbne valutapositioner opstår i virksomheden. Ved hjælp af valutarisici som transaktionsrisiko, omregningsrisiko og økonomisk eksponering analyseres Pandoras åbne valutapositioner. Der foretages en beregning af koncernens valutarisiko ved at finde frem til transaktionspositionerne. 8

9 Udover valutarisici er der en række andre risici som finansielle, strategiske og operationelle risici, som Pandora er eksponeret over for. Disse vil blive redegjort for at give et overordnet billede af virksomhedens samlede risici. Argumenter for og mod afdækning af valutarisici analyseres. Fordele og ulemper ved de forskellige metoder og instrumenter, som virksomheden kan bruge til at afdække deres valutarisici, vil ligeledes blive analyseret. Der er tale om intern og ekstern afdækning, hvor sidstnævnte vil omhandle valutaterminskontrakter, -futures,-swaps og -optioner. Endeligt analyseres Pandoras valutarisikostyring med henblik på at finde ud af, om der er mulighed for optimering. 4. Afgrænsning Til løsning af opgaven vil der blive anvendt materialer, der er offentligt tilgængeligt. Disse materialer er bøger, artikler, regnskaber og sider fra internettet. Ved fremfindelse af Pandoras transaktionspositioner og valutarisiko anvendes koncernregnskabet, hvor moderselskabets og dattervirksomhedernes regnskaber konsolideres til et regnskab. Da koncernregnskabet er aflagt i DKK, er der ikke kendskab til beløbsstørrelsen på de forskellige valutapositioner i de respektive valutaer, men kun det tilsvarende beløb i DKK, hvorfor positionerne først opgøres i DKK. Disse positioner omregnes derefter til de respektive valutaer ved at anvende gennemsnitskurser fra Oplysninger fra koncernregnskabet er meget begrænset med hensyn til debitordage og kreditdage mv., og der vil derfor foretages en række antagelser for at finde frem til de valutapositioner, der skal bruges til beregning af valutarisikoen. Der er mange risici forbundet med at drive en virksomhed. I opgaven vil der dog primært være fokus på valutarisiko, hvorfor de andre risici vil blive kort gennemgået for at give et overordnet billede af Pandoras samlede risici. 9

10 Afdækning i EUR vil ikke blive behandlet, da det ikke er relevant at tage med på grund af Danmarks fastkurspolitik i forhold til EUR, som betyder at EUR kun vil ændre sig begrænset. Der vil i opgaven kun være fokus på de mest almindelige eksterne afdækningsinstrumenter som valutaterminskontrakter, -futures, -optioner og swaps. På grund af opgavens omfang, vil andre instrumenter som blandt andet eksotiske optioner, hvor der er tale om standard valutaoptioner med særlige vilkår, ikke vil blive gennemgået. 5. Kildekritik Pandoras årsrapport fra 2011 vil blive anvendt som primær kilde i opgaven. Da årsrapporten er revideret af uafhængige revisorer, betragtes kilden for at være troværdig og objektiv. Endvidere benyttes Pandoras hjemmesider, hvor der ved brug kan være behov for vurdering af kildens troværdighed og objektivitet. Udover Pandoras hjemmesider, tilstræbes så vidt muligt brug af hjemmesider fra offentlige institutioner og artikler fra onlineaviser, hvor det sidstnævnte kan indeholde forfatterens holdning og kan forekomme mindre objektiv. På trods af, at der anvendes primært faglitteratur, kan disse ligesom artikler bære præg af forfatterens holdning i en vis omfang. Såfremt der er behov for det, vil en kilde sammenholdes med en anden kilde for at få verificeret troværdigheden og objektiviteten, men også for at få en bedre forståelse. Der anvendes oplysninger om Pandoras primæres valutaers volatilitet fra Nordea. Disse oplysninger betragtes som pålidelige. Herudover anvendes valutakurser fra Nationalbanken, som ligeledes må anses for at være pålidelige. Både Nordea og Nationalbanken har at gøre med større datamængder, hvorfor der kan være risiko for fejl. Risikoen herfor betragtes dog at være minimal. 10

11 6. Pandora I dag er Pandora en virksomhed, som designer, producerer og markedsfører smykker af ædle metaller til overkommelige priser. Deres smykker sælges over hele verdenen gennem mere end forhandlere, som inkluderer over 670 Pandora konceptbutikker. De beskæftiger over medarbejdere, hvoraf over arbejder i Thailand, hvor smykkerne bliver produceret. Virksomheden er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Danmark og havde en omsætning på DKK 6,7 mia. i Historie 7 Pandoras historie startede for 30 år siden, hvor ægteparret Per og Winnie Enevoldsen åbnede deres forretning tilbage i 1982 med hovedkontor i København. I begyndelsen rejste de meget til Thailand for at finde smykker, som de kunne importere og sælge. På grund af øget efterspørgsel på deres produkter, gik de langsomt over til engros salg i Danmark. Efter nogle års succes stoppede de engros salget og fik ansat deres første designer til at designe deres smykker. I 1989 blev deres første smykker produceret i Thailand. I 2000 lancerede Pandora deres charm armbånd koncept i Danmark, som kunderne tog meget godt imod. Som følge af stigende efterspørgsel, begyndte Pandora at ekspandere, og i 2003 kom de ind på det amerikanske marked. Året efter kom de ind på både det tyske og australske marked. I det efterfølgende år ekspanderede Pandora for alvor, og for at følge med efterspørgslen, blev produktionskapaciteten udvidet, og i 2005 åbnede de deres første produktionsbygning i Thailand. Siden da har Pandora tilføjet yderligere tre produktionsbygninger i Thailand Mission og vision Pandoras mission er at tilbyde kvinder verden over høj kvalitet, moderne og ægte smykker til overkommelige priser, for derpå at inspirere dem til at udtrykke deres individualitet. Pandora mener, at alle kvinder har deres egen historie bestående af en masse specielle øjeblikke, som 6 (Kort om Pandora) 7 (The Pandora story) 11

12 de gerne vil fortælle. 8 Ved hjælp af Pandoras produkter kan de sammensætte deres helt eget smykker og derigennem fortælle deres historie. Dette gøres især gennem det populære charm armbånd, der kan sammensættes af 600 forskellige såkaldte charms 9, og som har stået for størstedelen af deres omsætning. Se figur 2. Figur 2: Charm armbånd med charms Kilde: Pandoras vision er at blive verdens mest anerkendte smykkebrand 10. Med deres ekspansion og salg over hele verdenen, er Pandora kommet et skridt videre og er blevet til et kendt brand, men der er lang vej endnu, hvis de skal nå deres mål som verdens mest anerkendte smykkebrand Strategi En af Pandoras strategi for at nå deres vision er gennem udvidelse af deres smykkesortiment. Indenfor de senere år har de løbende udvidet deres sortiment med nye kollektioner, og ligesom de andre Pandora smykker, skal de nye kollektioner være med til at fortælle en historie. Der vil blive satset på de nye kollektioner og andre kollektioner i forhold til de eksisterende og nye markeder gennem stor fokus på markedsføring og salg. 11 Det er også gennem markedsføring, at Pandora følger deres brandstrategi, som er at tiltrække og fastholde kunderne gennem digitale medier. I 2011 havde de skabt en differentieret og 8 (The Pandora story) 9 (Charms) 10 (Mission and vision) 11 (Business strategy) 12

13 segmenteret markedsføringsstrategi, som er tilpasset til det enkelte marked. Ved hjælp af forskellige former for reklamer og opretholdelse af kundeloyalitet har Pandora øget bevidsheden om deres brand. 12 Pandora har også strategisk fokus på at komme ind på nye geografiske markeder og ekspandere deres tilstedeværelse i nuværende markeder, hvor de enten har begrænset eller slet ingen tilstedeværelse. Dette vil de gøre ved at øge antallet af det såkaldte Pandora brandede forhandlere, hvor der er tale om direkte opererede butikker og franchising, se figur 3. Gennem brandede salgskanaler har de mulighed for at styrke deres brand, og det vil være muligt at have et udvidet produktsortiment sammenlignet med andre salgskanaler. De brandede forhandlere steg fra i 2010 til i 2011, og samlet blev antallet af forhandlere netto forøget med 114 butikker til Pandoras vision om at være den mest anerkendte smykkebrand har ført til strategien om at komme ind på nye geografiske markeder, hvilket er med til at eksponere koncernen yderligere i forhold til deres valutaeksponering. Figur 3: Distributionsnetværk Kilde: Pandora årsrapport 2011 s Pandoras årsrapport 2011 s.25 13

14 6.4. Året der gik I 2009 og 2010 har der generelt været store stigninger i nøgletallene i Pandora koncernen, se figur 4. Omsætningsvæksten har været på henholdsvis 81,8% og 92,6%, mens væksten i EBITDA har været på 102,1% og 92,6%. Derudover har årets resultat også vist stor vækst på 182,3% og 86,2%, hvilket tyder på nogle gode år med meget god udvikling. I 2011 er omsætningen imidlertidigt faldet en lille smule i forhold til året før, mens væksten i EBTIDA er negativ med 15,0%. Årets resultat har dog haft en positiv vækst med 8,9%, som er meget lav i forhold til de sidste to år. Den negative udvikling i 2011 skyldes forværret markedsforhold på grund af økonomisk nedgang og stigende råvarepriser. Figur 4: Finansielle hoved- og nøgletal *Se fodnote 13. Kilde: Pandora årsrapport 2011 s.6 13 Koncernstrukturen under Pandora A/S er fastlagt ved de transaktioner, som fandt sted i marts 2008, hvor Pandora A/S erhvervede Pandoras aktiviteter i Danmark, Thailand, USA og Canada. Driftsaktiviteterne i disse er konsolideret i årsregnskabet, men kun fra marts 2008, hvorfor tallene er justeret for at afspejle resultatet for en driftsperiode på 12 måneder i stedet for

15 I begyndelsen af 2011 havde Pandora en forventning om, at de ville fortsætte de tidligere års solide vækst, hvorfor de meddelte markedet en forventet vækst for året på 25%. Dette blev efterfølgende ændret til 30% efter et stærkt første kvartal. Markedsforholdene blev dog væsentligt forværret i løbet af året og førte til et fald i omsætningen på 30% sammenlignet med året før. Udover økonomisk nedgang i de mange vestlige lande, som Pandora handler med, oplevede de kraftigt stigende råvarepriser. Det sidstnævnte førte til, at Pandora hævede priserne på deres produkter, hvilket påvirkede salget endnu mere negativt, men på grund af begrænset indblik i salget ud af butikkerne på forhandlerniveau, indså de ikke problemet med det samme. Et andet problem afledt af hævede priser var, at Pandora bevægede sig væk fra deres stærke position indenfor affordable luxury. 14 For at reducere nedgangen i de sidste to kvartaler i 2011, accelererede de antallet af nye butikker på nye markeder som Rusland, Kina og Japan, og implementerede en række salgsfremmende aktiviteter. I 2012 meddelte de markedet om prissænkning og omlægning af deres kollektioner mod flere produkter med lavere priser for at genetablere deres position på markedet. Endvidere har de sat en række initiativer i gang, der er med til at kontrollere og overvåge salget fra deres forhandlere. 15 Selvom Pandora ikke var i stand til at indfri deres vækstmål i 2011, havde de formået at holde omsætningen på næsten samme niveau som året før, hvilket synes at være positivt i forhold til de udfordringer, de har haft. Med salg over hele verdenen og deres strategi om at komme på nye geografiske markeder er Pandora blevet endnu mere eksponeret over for valutarisiko, hvorfor udviklingen i de forskellige valuta, som de opererer med, har fået en større betydning. 14 Pandoras årsrapport 2011 s.4 15 Pandoras årsrapport 2011 s.4 15

16 7. Risiko og valutarisiko Ændring i valutakurserne gør, at det ikke er muligt at forudsige pengestrømmene til og fra koncernen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt set ud fra ledelsens synspunkt, idet ledelsen har interesse i at sikre stabilt overskud. Gennem valutarisikostyring kan de dog minimere eller eliminere valutarisikoen, hvorfor valutarisikostyring får en vigtigere rolle i takt med øget valutaeksponeringen i forhold til koncernens samlede risikostyring Risiko Som virksomhed påtager man sig hele tiden risiko af den ene eller anden art, men hvad forstår man egentligt ved risiko. Hvis man søger ordet på gyldendals leksikon fås følgende: udtryk for sandsynlighed og konsekvenser af en uønsket hændelse 16 Ifølge overstående, betyder risiko, at der er sandsynlighed for et udfald, som kan være uønsket. Her er risiko defineret som noget negativt. Der findes imidlertid andre definitioner på risiko: risk is typically indicated by the standard deviation in returns 17 og risk can be seen as the difference between expectations and actual outcomes and thereby approaches an interpretation of risk as uncertainty 18 Risikoen her er henholdsvis blevet defineret som standardafvigelsen i afkast og forskellen mellem forventninger og faktisk udfald. De to definitioner har det tilfælles, at man ikke kender til udfaldet, hvorfor risiko er forbundet med usikkerhed, som kan være en fordel eller ulempe. Med andre ord betyder det, at det med at drive en virksomhed er forbundet med en masse usikkerheder. Det vil som regel være i virksomhedens interesse at gøre noget ved disse Global Derivatives s Global Derivatives s

17 usikkerheder, således at de får det udfald, som de ønsker og ikke venter på, hvad udfaldet kommer til at blive. Men før virksomheden kan gøre det, skal de først og fremmest have identificeret alle deres risici. 7.2 Valutarisiko Pandora er en international virksomhed, hvor størstedelen af deres omsætning kommer fra udlandet. Derudover indkøbes en betydelig andel af råvarer fra leverandører som prisfastsættes deres varer i udenlandsk valuta, primært i USD. Hovedparten af Pandoras indtægter og omkostninger er derfor i andre valutaer, USD, EUR, GBP, CAD, AUD og THB. 19 Ændring i de forskellige valutakurser som følge af udbud og efterspørgsel gør, at Pandora ikke kan med sikkerhed forudsige deres pengestrømme i DKK, hvilket kan være positiv eller negativ afhængigt af valutakursudviklingen. Som tidligere nævnt har globaliseringen og den øgede samhandel været med til at øge valutarisikoen, idet virksomhederne handler mere og mere i udenlandsk valuta. Valutarisiko kan imidlertid opdeles i transaktionsrisiko, omregningsrisiko og økonomisk eksponering Transaktionsrisiko Fra det tidspunkt en aftale i fremmed valuta indgås til den betales, vil der være en tidsforskel. Det er på grund af tidsforskellen, at der opstår transaktionsrisiko, hvilket typisk er ved køb og salg af varer i fremmed valuta. Eftersom transaktionerne foregår i en anden valuta, kan virksomhederne ikke være sikker på det endelige beløbsstørrelse på grund af valutakursændringer. Ved en forventet betaling, er man som virksomhed bange for, at den udenlandske valuta stiger i værdi, da det betyder, at de skal betale mere for varen. Mens ved en forventet indbetaling er de bange for, at den udenlandske valuta falder i værdi, da de vil få mindre for varen. Transaktionsrisikoen er derfor usikkerheden på nutidsværdien af alle kendte fremtidige ind-og udbetalinger. 20 Idet Pandora har mange transaktioner i forskellige valutaer på grund af køb og salg, har de også mange åbne valutapositioner, som må antages 19 Pandora årsrapport 2010 s Finansielle instrumenter s.10 og Corporate Finance s

18 at være uafdækkede. Det kan være et tilgodehavende i forbindelse med salg eller en forpligtelse i forbindelse med køb i fremmed valuta. Alt i alt er de eksponeret over for en relativ stor transaktionsrisiko. Transaktionsrisikoen relateres dog ikke alene til køb og salg af varer i fremmed valuta, men kan også være forbundet med finansielle aktiver og passiver. Ved optagelse af lån i fremmed valuta vil der være usikkerhed i forhold til beløbsstørrelsen på renten og afdraget, der skal betales Omregningsrisiko Hvis en virksomhed udover indenlandske aktiviteter også har udenlandske aktiviteter, kan der være behov for omregning af disse regnskaber til den indenlandske valuta for derved at konsolidere regnskaberne til en fælles valuta. Ifølge årsregnskabsloven 109 har alle modervirksomheder nemlig som udgangspunkt pligt at udarbejde koncernregnskab, som viser koncernen som én virksomhed. 22 Ved omregning kan der dog opstå risiko for en gevinst eller tab som følge af valutakursændringer. Selvom omregningsrisiko ikke har nogen pengestrømsmæssige påvirkning, kan den have konsekvenser. Det kan for eksempel være, at virksomheden kommer til at overskride deres lånebetingelser som maksimal gearing eller investorerne får en forkert opfattelse af, hvordan det egentligt går med virksomheden. 23 Ifølge figur 5 har Pandora mange udenlandske aktiviteter, hvor disse regnskaber skal konsolideres. Da virksomhedens præsentationsvaluta er DKK, skal alle resultater, aktiver, forpligtelser og egenkapital i disse selskaber omregnes til DKK, hvorfor de omregnede værdier vil være afhængigt af valutakursen. Hvilken valutakurs der anvendes afhænger af, om der er tale om selvstændige udenlandske enheder eller integrerede udenlandske enheder. Ved selvstændige enheder, har valutakursændringer begrænset eller ingen påvirkning på den rapporterende virksomhed. Hvorimod ved integrerede enheder kan valutakursændringer påvirke den rapporterende virksomheds pengestrøm på samme måde, som hvis 21 Finansielle instrumenter s Indsigt i årsregnskabsloven s Corporate Finance s

19 virksomheden selv har udført disse aktiviteter. Der anvendes slutkursmetoden for selvstændige enheder, hvor aktiver, forpligtelser og egenkapitalen omregnes til balancedagens kurs. Til resultatopgørelsens poster anvendes transaktionsdagens kurs eller gennemsnitskurs, såfremt denne ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurs. Ved integrerede enheder benyttes temporalmetoden, hvor monetære poster omregnes til balancedagens kurs, og ikke-monetære måles med udgangspunkt i kostpris omregnet til historisk kurs. Resultatopgørelsen omregnes til transaktionskurs, dog historiske kurser for ikke-monetære poster. 24 Figur 5: Koncernstruktur Kilde: Pandora årsrapport 2011 s Indsigt I årsregnskabsloven s

20 Da omregningsrisiko ikke har nogen pengestrømsmæssige påvirkning og alene relaterer til risikoen ved omregning af udenlandske aktiviteter, kan det diskuteres, hvorvidt der er behov for at afdække denne risiko, som afhænger af to forhold. Den ene er udenlandske datterselskabers andel af koncernens regnskab, og den anden er volatiliteten på de valutaer, som datterselskaberne opererer med. 25 At der er virksomheder som har valgt af afdække denne risiko kan skyldes, at de har datterselskaber som udgør en væsentlig del af koncernens regnskab, hvorfor der vil være en stor omregningsrisiko med tilhørende konsekvenser, som de ikke er interesseret i. I Pandora er omregningsrisikoen helt klart tilstede, men som udgangspunkt sikrer de ikke balanceposter eller ejerandele i udenlandske datterselskaber 26. En del af datterselskaberne har hjemsted i lande som USA og Storbritannien, som har flydende valutakurser. Ved disse valutaer er der risiko for store udsvingninger. Negativ udvikling i valutakurser kan påvirke det samlede regnskab i 2011 endnu mere negativt, og der kan derfor være behov for at gøre noget ved det Økonomisk eksponering Mens det er muligt at undgå både transaktions- og omregningsrisiko ved ikke at handle med udlandet eller undgå at have udenlandske aktiviteter, er det svært at undgå økonomisk eksponering. Økonomisk eksponering opstår, når der er forskel mellem virksomhedens indtæger og udgifter sammenlignet med dens konkurrenter som følge af valutakursændringer. 27 Dette kan selvfølgelig være positiv og negativ afhængigt af virksomhedens situation. Hvis en konkurrent vinder på valuta, kan de sætte priserne ned på deres produkter, hvorved konkurrencen øges. En sådan situation vil være negativ for Pandora. Det er imidlertid ikke nok bare at se på konkurrenterne, men man skal se på hele værdikæden, hvor man også tager underleverandører og kunderne i betragtning. Hvis Pandora har underleverandører som taber på valuta, vil der være stor sandsynlighed, at de sætter priserne op på deres produkter, såfremt deres konkurrenceevne ikke bliver væsentligt påvirket. Dette kan betyde højere priser på Pandoras produkter, medmindre de kan nøjes med en lavere indtjening. Deres kunder vil derimod kræve lavere priser fra Pandora, såfremt 25 Finansielle instrumenter s Pandoras årsrapport 2011 s International Financial Management s.514 og Finaniselle instrumenter s.12 20

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

AFDÆKNING AF VALUTATRANSAKTIONS- OG -TRANSLATIONSRISIKO I IKKE-FINANSIELLE KONCERNER I HENHOLD TIL REGNSKABSSTANDARDEN IAS 39

AFDÆKNING AF VALUTATRANSAKTIONS- OG -TRANSLATIONSRISIKO I IKKE-FINANSIELLE KONCERNER I HENHOLD TIL REGNSKABSSTANDARDEN IAS 39 H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2009 ------------------ Opgaveløser: Allan Ries Kjærgaard Vejleder: John Kristensen Opgave nr. 26 AFDÆKNING AF VALUTATRANSAKTIONS- OG -TRANSLATIONSRISIKO I

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere