Valutarisikostyring i Pandora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valutarisikostyring i Pandora"

Transkript

1 Valutarisikostyring i Pandora 1

2 Navn: Studium: Muoi Si HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Emneformulering: Pandora er ligesom mange andre virksomheder, som har meget handel i udlandet, eksponeret over for valutarisiko. Koncernen har en meget stor del af deres omsætning i fremmed valuta, som har en forholdsvis høj volatilitet, hvorfor kursændringer i disse valutaer kan påvirke deres resultat og egenkapital. Formålet med opgaven er derfor at finde ud af, hvordan Pandora sikre sig mod valutarisici. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemstilling Metode Afgrænsning Kildekritik Pandora Historie Mission og vision Strategi Året der gik Risiko og valutarisiko Risiko Valutarisiko Transaktionsrisiko Omregningsrisiko Økonomisk eksponering Delkonklusion Risikomåling Virksomhedsrisiko Risikoposition Risikofølsomhed Positionsmåling Transaktionspositioner og økonomiske positioner Opgørelse af valutapositioner Delkonklusion Andre risici Finansielle risici Kreditrisiko Likviditetsrisiko Renterisiko Råvarerisiko Strategiske risici Operationelle risici Delkonklusion Afdækning af valutarisici Intern afdækning Faktureringsvaluta Prisklausuler Netting og matching Ekstern afdækning Valutalån Valutakonti og kassekredit Valutaterminskontrakter

4 Valutafutures Valutaoptioner Valutaswaps Delkonklusion Argumenter for og mod afdækning Argumenter for afdækning Volatilitet og følsomhed Udfald og sandsynlighed Værdiskabelse Argumenter mod afdækning Omkostninger CAPM Miller og Modigliani (MM) Købekraftsparitetsteorien Delkonklusion Pandoras afdækning af valutarisici Intern afdækning Ekstern afdækning Valutalån, -konto og -kassekredit Valutaterminskontrakter Valutafutures Valutaoptioner Valutaswaps Delkonklusion Konklusion Kildefortegnelse Litteratur Årsrapporter Hjemmesider Figurer

5 1. Indledning Med globaliseringen og dermed åbningen af verdenen er det blevet muligt for næsten alle lande at handle og kommunikere med hinanden. Den teknologiske udvikling har gjort kommunikations- og transportmulighederne mellem landene bedre og billigere. 1 Mange virksomheder ser det som en god mulighed for enten at flytte produktionen eller sælge deres produkter til andre lande for derved at øge deres indtjening. Det sidstnævnte har resulteret i, at flere og flere virksomheder handler med udlandet, hvor der kan være risiko for valutarisiko, såfremt handlen foretages i fremmed valuta. Dette skyldes, at valutakurserne ikke er faste og kan ændre sig løbende, hvorfor udviklingen i valutakurserne kan have en stor betydning for disse virksomheder. Stigning eller fald i de forskellige valutakurser kan nemlig medføre enten tab eller gevinster, og i værste fald kan være en trussel for virksomhedens eksistens. På figur 1 fremgår det, at USD og GBP er faldet med henholdsvis 30% og 25% over en ti-årig periode med større eller mindre udsving over hele perioden. Dette betyder, at begge valutaer er blevet svagere i forhold til DKK, idet der skal betales et mindre beløb i DKK for at få 100 enheder i USD og GBP. Dette kan være godt og dårligt afhængigt af virksomhedens situation. Figur 1: Valutakurser i perioden for USD og GBP (DKK pr. 100 enheder valuta) USD GBP M01D M05D M10D M02D M07D M12D M05D M09D M02D M06D M11D M03D M08D M01D M05D M10D M03D M07D M12D M05D M09D M02D M07D M11D M04D M09D05 Kilde: (egen tilvirkning) 1 5

6 Gevinster som følge af positiv udvikling af valutakursen er selvfølgelig altid godt, men det kan jo også gå den anden vej. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på de valutarisici der er ved at handle med udlandet og at man har kendskab til de redskaber, der kan være med til at eliminere eller minimere disse risici. 2. Problemstilling Formålet med at drive en virksomhed er at tjene penge, og som ledelse i en virksomhed er man interesseret i at drive virksomheden på en sådan måde, at overskuddet maksimeres. Det er imidlertid ikke så nemt at drive en virksomhed, som er forbundet med en række risici, herunder valutarisici. Disse risici kan være med til at reducere eller øge overskuddet. For ledelsen er det selvfølgelig godt, at overskuddet forøges, men det er altid skidt, når overskuddet reduceres, med mindre det har til formål at sikre overskuddet eller øge overskuddet på lang sigt. Det er her risikostyring kommer ind i billledet. Formålet med risikostyring er at sikre stabilt overskud, da udsving i overskud gør, at risikotillægget til CAPM stiger. Som investor vil man nemlig kræve mere i afkast, jo større risikoen er. Det er ikke meningen, at en virksomhed skal spekulere ved ikke at gøre noget ved deres risici. De skal derimod gør det, de nu engang er bedst til, og det er at holde sig til deres kernedrift. Risikostyring spiller derfor en central rolle i at sikre stabilt overskud i en virksomhed. Med hensyn til risici, er Pandora eksponeret over for valutarisici ligesom andre virksomheder, der handler i fremmed valuta. Pandora er et typisk eksempel på en international virksomhed, som handler meget med udlandet. Virksomheden er børsnoteret med produktion i Thailand og salg i hele verdenen. De lancerede deres charms armbånd i Danmark tilbage i 2000, hvorefter de ekspanderede til udlandet. 2 Og i takt med ekspansionen, forøges valutarisikoen og behovet for valutarisikostyring. Pandora har mange dattervirksomheder rundt omkring i verden. 3 Koncernen aflægger regnskabet i DKK, som også er moderselskabets valuta, mens de enkelte enheder i koncernen 2 (The Pandora milestones) 3 Pandora årsrapport 2011 s.107 6

7 fastlægger deres egen funktionelle valuta. 4 Når der skal aflægge regnskab i DKK vil man skulle omregne datterselskabers regnskaber til DKK, såfremt disse er i fremmed valuta. Alt andet lige skulle man tro, at datterselskaber fremlægger regnskaber i den valuta, hvor disse har hjemsted. Det vil gøre det nemmere, da indtægter og omkostninger som salg og lønninger højest sandsynligt vil være i lokal valuta. Derudover vil aktiver og passiver også være i lokal valuta. Pandora har salg i forskellige lande i forskellige valutaer, råvareindkøb foregås primært i USD og produktionen, som finder sted i deres produktionsenheder i Thailand i thailandsk baht. 5 Umiddelbart ser det ud til, at Pandora er meget eksponeret over for valutarisiko i kraft af de mange udenlandske aktiviteter i form af datterselskaber samt salg og produktion i fremmed valuta. I forhold til datterselskaber vil der opstå valutarisiko, når disse omregnes til DKK, og i forhold til driften, kan valutakursændringer enten have positiv eller negativ påvirkning på deres indtægter og udgifter, som kan påvirke virksomhedens resultat og dermed egenkapitalen. For Pandora som er børsnoteret vil stigning eller fald i indtjeningen afspejles i deres aktiekurs. Investorerne i Pandora er interesseret i, at det går godt med virksomheden, så deres aktier stiger i kurs og de får udbetalt udbytte. Ledelsen er også interesseret i højere aktiekurs som gør det nemmere at skaffe kapital, hvis og når der er behov for det. Derudover betyder en høj aktiekurs en høj markedsværdi, hvorfor virksomheden vil være dyrt at blive opkøbt. Set ud fra ledelsens synspunkt er valutarisiko et problem, da de ikke kan forudsige, hvad deres indtægter og udgifter er, da disse kan blive påvirket positivt eller negativt af valutakursændringer som følge af virksomhedens eksponering i fremmed valuta. De er derfor interesseret i at minimere disse risici for at sikre stabilt overskud gennem risikostyring, således at virksomhedens interessenters interesse bliver varetaget. Hovedproblemstillingen i denne opgave er, at Pandora koncernen er meget eksponeret i forhold til valutarisiko i kraft af virksomhedens drift i form af køb og salg i fremmed valuta 4 Pandora årsrapport 2011 s.83 5 Pandora årsrapport 2011 s.20 og s74 7

8 men også andre udenlandske aktiviteter, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for deres resultat og balancen. Hvordan kan Pandora sikre sig mod valutarisici? For at løse denne hovedproblemstilling, er der en række problemstillinger, der skal løses. - Hvordan opstår åbne valutapositioner i Pandora? - Hvordan måles valutarisiko? - Hvilke metoder/midler kan Pandora bruge til valutarisikostyring? - Skal Pandora afdække eller ikke afdække deres valutarisici? - Hvordan er Pandoras nuværende valutarisikostyring og kan det optimeres? 3. Metode For at besvare de stillede problemstillinger, vil der indledningsvis gives en introduktion af Pandora for at få en indblik i deres historie, mission, produkter og deres regnskab for I opgaven vil valutarisiko blive behandlet, men hvad er risiko egentligt? Begrebet risiko vil derfor blive kort defineret. Man kan altid diskutere hvor vidt en risiko skal minimeres eller elimineres, dog skal ledelsen kende til risikoen og størrelsen af risikoen, således at de har de nødvendige informationer for at træffe den bedste beslutning for virksomheden. Det er derfor nødvendigt at identificere de forskellige risici. Når to valutapositioner udligner hinanden, vil positionen været lukket og der vil derfor ikke være tale om valutarisiko. For at forstå de valutarisici som Pandora er eksponeret over for, er det relevant at forstå, hvordan åbne valutapositioner opstår i virksomheden. Ved hjælp af valutarisici som transaktionsrisiko, omregningsrisiko og økonomisk eksponering analyseres Pandoras åbne valutapositioner. Der foretages en beregning af koncernens valutarisiko ved at finde frem til transaktionspositionerne. 8

9 Udover valutarisici er der en række andre risici som finansielle, strategiske og operationelle risici, som Pandora er eksponeret over for. Disse vil blive redegjort for at give et overordnet billede af virksomhedens samlede risici. Argumenter for og mod afdækning af valutarisici analyseres. Fordele og ulemper ved de forskellige metoder og instrumenter, som virksomheden kan bruge til at afdække deres valutarisici, vil ligeledes blive analyseret. Der er tale om intern og ekstern afdækning, hvor sidstnævnte vil omhandle valutaterminskontrakter, -futures,-swaps og -optioner. Endeligt analyseres Pandoras valutarisikostyring med henblik på at finde ud af, om der er mulighed for optimering. 4. Afgrænsning Til løsning af opgaven vil der blive anvendt materialer, der er offentligt tilgængeligt. Disse materialer er bøger, artikler, regnskaber og sider fra internettet. Ved fremfindelse af Pandoras transaktionspositioner og valutarisiko anvendes koncernregnskabet, hvor moderselskabets og dattervirksomhedernes regnskaber konsolideres til et regnskab. Da koncernregnskabet er aflagt i DKK, er der ikke kendskab til beløbsstørrelsen på de forskellige valutapositioner i de respektive valutaer, men kun det tilsvarende beløb i DKK, hvorfor positionerne først opgøres i DKK. Disse positioner omregnes derefter til de respektive valutaer ved at anvende gennemsnitskurser fra Oplysninger fra koncernregnskabet er meget begrænset med hensyn til debitordage og kreditdage mv., og der vil derfor foretages en række antagelser for at finde frem til de valutapositioner, der skal bruges til beregning af valutarisikoen. Der er mange risici forbundet med at drive en virksomhed. I opgaven vil der dog primært være fokus på valutarisiko, hvorfor de andre risici vil blive kort gennemgået for at give et overordnet billede af Pandoras samlede risici. 9

10 Afdækning i EUR vil ikke blive behandlet, da det ikke er relevant at tage med på grund af Danmarks fastkurspolitik i forhold til EUR, som betyder at EUR kun vil ændre sig begrænset. Der vil i opgaven kun være fokus på de mest almindelige eksterne afdækningsinstrumenter som valutaterminskontrakter, -futures, -optioner og swaps. På grund af opgavens omfang, vil andre instrumenter som blandt andet eksotiske optioner, hvor der er tale om standard valutaoptioner med særlige vilkår, ikke vil blive gennemgået. 5. Kildekritik Pandoras årsrapport fra 2011 vil blive anvendt som primær kilde i opgaven. Da årsrapporten er revideret af uafhængige revisorer, betragtes kilden for at være troværdig og objektiv. Endvidere benyttes Pandoras hjemmesider, hvor der ved brug kan være behov for vurdering af kildens troværdighed og objektivitet. Udover Pandoras hjemmesider, tilstræbes så vidt muligt brug af hjemmesider fra offentlige institutioner og artikler fra onlineaviser, hvor det sidstnævnte kan indeholde forfatterens holdning og kan forekomme mindre objektiv. På trods af, at der anvendes primært faglitteratur, kan disse ligesom artikler bære præg af forfatterens holdning i en vis omfang. Såfremt der er behov for det, vil en kilde sammenholdes med en anden kilde for at få verificeret troværdigheden og objektiviteten, men også for at få en bedre forståelse. Der anvendes oplysninger om Pandoras primæres valutaers volatilitet fra Nordea. Disse oplysninger betragtes som pålidelige. Herudover anvendes valutakurser fra Nationalbanken, som ligeledes må anses for at være pålidelige. Både Nordea og Nationalbanken har at gøre med større datamængder, hvorfor der kan være risiko for fejl. Risikoen herfor betragtes dog at være minimal. 10

11 6. Pandora I dag er Pandora en virksomhed, som designer, producerer og markedsfører smykker af ædle metaller til overkommelige priser. Deres smykker sælges over hele verdenen gennem mere end forhandlere, som inkluderer over 670 Pandora konceptbutikker. De beskæftiger over medarbejdere, hvoraf over arbejder i Thailand, hvor smykkerne bliver produceret. Virksomheden er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Danmark og havde en omsætning på DKK 6,7 mia. i Historie 7 Pandoras historie startede for 30 år siden, hvor ægteparret Per og Winnie Enevoldsen åbnede deres forretning tilbage i 1982 med hovedkontor i København. I begyndelsen rejste de meget til Thailand for at finde smykker, som de kunne importere og sælge. På grund af øget efterspørgsel på deres produkter, gik de langsomt over til engros salg i Danmark. Efter nogle års succes stoppede de engros salget og fik ansat deres første designer til at designe deres smykker. I 1989 blev deres første smykker produceret i Thailand. I 2000 lancerede Pandora deres charm armbånd koncept i Danmark, som kunderne tog meget godt imod. Som følge af stigende efterspørgsel, begyndte Pandora at ekspandere, og i 2003 kom de ind på det amerikanske marked. Året efter kom de ind på både det tyske og australske marked. I det efterfølgende år ekspanderede Pandora for alvor, og for at følge med efterspørgslen, blev produktionskapaciteten udvidet, og i 2005 åbnede de deres første produktionsbygning i Thailand. Siden da har Pandora tilføjet yderligere tre produktionsbygninger i Thailand Mission og vision Pandoras mission er at tilbyde kvinder verden over høj kvalitet, moderne og ægte smykker til overkommelige priser, for derpå at inspirere dem til at udtrykke deres individualitet. Pandora mener, at alle kvinder har deres egen historie bestående af en masse specielle øjeblikke, som 6 (Kort om Pandora) 7 (The Pandora story) 11

12 de gerne vil fortælle. 8 Ved hjælp af Pandoras produkter kan de sammensætte deres helt eget smykker og derigennem fortælle deres historie. Dette gøres især gennem det populære charm armbånd, der kan sammensættes af 600 forskellige såkaldte charms 9, og som har stået for størstedelen af deres omsætning. Se figur 2. Figur 2: Charm armbånd med charms Kilde: Pandoras vision er at blive verdens mest anerkendte smykkebrand 10. Med deres ekspansion og salg over hele verdenen, er Pandora kommet et skridt videre og er blevet til et kendt brand, men der er lang vej endnu, hvis de skal nå deres mål som verdens mest anerkendte smykkebrand Strategi En af Pandoras strategi for at nå deres vision er gennem udvidelse af deres smykkesortiment. Indenfor de senere år har de løbende udvidet deres sortiment med nye kollektioner, og ligesom de andre Pandora smykker, skal de nye kollektioner være med til at fortælle en historie. Der vil blive satset på de nye kollektioner og andre kollektioner i forhold til de eksisterende og nye markeder gennem stor fokus på markedsføring og salg. 11 Det er også gennem markedsføring, at Pandora følger deres brandstrategi, som er at tiltrække og fastholde kunderne gennem digitale medier. I 2011 havde de skabt en differentieret og 8 (The Pandora story) 9 (Charms) 10 (Mission and vision) 11 (Business strategy) 12

13 segmenteret markedsføringsstrategi, som er tilpasset til det enkelte marked. Ved hjælp af forskellige former for reklamer og opretholdelse af kundeloyalitet har Pandora øget bevidsheden om deres brand. 12 Pandora har også strategisk fokus på at komme ind på nye geografiske markeder og ekspandere deres tilstedeværelse i nuværende markeder, hvor de enten har begrænset eller slet ingen tilstedeværelse. Dette vil de gøre ved at øge antallet af det såkaldte Pandora brandede forhandlere, hvor der er tale om direkte opererede butikker og franchising, se figur 3. Gennem brandede salgskanaler har de mulighed for at styrke deres brand, og det vil være muligt at have et udvidet produktsortiment sammenlignet med andre salgskanaler. De brandede forhandlere steg fra i 2010 til i 2011, og samlet blev antallet af forhandlere netto forøget med 114 butikker til Pandoras vision om at være den mest anerkendte smykkebrand har ført til strategien om at komme ind på nye geografiske markeder, hvilket er med til at eksponere koncernen yderligere i forhold til deres valutaeksponering. Figur 3: Distributionsnetværk Kilde: Pandora årsrapport 2011 s Pandoras årsrapport 2011 s.25 13

14 6.4. Året der gik I 2009 og 2010 har der generelt været store stigninger i nøgletallene i Pandora koncernen, se figur 4. Omsætningsvæksten har været på henholdsvis 81,8% og 92,6%, mens væksten i EBITDA har været på 102,1% og 92,6%. Derudover har årets resultat også vist stor vækst på 182,3% og 86,2%, hvilket tyder på nogle gode år med meget god udvikling. I 2011 er omsætningen imidlertidigt faldet en lille smule i forhold til året før, mens væksten i EBTIDA er negativ med 15,0%. Årets resultat har dog haft en positiv vækst med 8,9%, som er meget lav i forhold til de sidste to år. Den negative udvikling i 2011 skyldes forværret markedsforhold på grund af økonomisk nedgang og stigende råvarepriser. Figur 4: Finansielle hoved- og nøgletal *Se fodnote 13. Kilde: Pandora årsrapport 2011 s.6 13 Koncernstrukturen under Pandora A/S er fastlagt ved de transaktioner, som fandt sted i marts 2008, hvor Pandora A/S erhvervede Pandoras aktiviteter i Danmark, Thailand, USA og Canada. Driftsaktiviteterne i disse er konsolideret i årsregnskabet, men kun fra marts 2008, hvorfor tallene er justeret for at afspejle resultatet for en driftsperiode på 12 måneder i stedet for

15 I begyndelsen af 2011 havde Pandora en forventning om, at de ville fortsætte de tidligere års solide vækst, hvorfor de meddelte markedet en forventet vækst for året på 25%. Dette blev efterfølgende ændret til 30% efter et stærkt første kvartal. Markedsforholdene blev dog væsentligt forværret i løbet af året og førte til et fald i omsætningen på 30% sammenlignet med året før. Udover økonomisk nedgang i de mange vestlige lande, som Pandora handler med, oplevede de kraftigt stigende råvarepriser. Det sidstnævnte førte til, at Pandora hævede priserne på deres produkter, hvilket påvirkede salget endnu mere negativt, men på grund af begrænset indblik i salget ud af butikkerne på forhandlerniveau, indså de ikke problemet med det samme. Et andet problem afledt af hævede priser var, at Pandora bevægede sig væk fra deres stærke position indenfor affordable luxury. 14 For at reducere nedgangen i de sidste to kvartaler i 2011, accelererede de antallet af nye butikker på nye markeder som Rusland, Kina og Japan, og implementerede en række salgsfremmende aktiviteter. I 2012 meddelte de markedet om prissænkning og omlægning af deres kollektioner mod flere produkter med lavere priser for at genetablere deres position på markedet. Endvidere har de sat en række initiativer i gang, der er med til at kontrollere og overvåge salget fra deres forhandlere. 15 Selvom Pandora ikke var i stand til at indfri deres vækstmål i 2011, havde de formået at holde omsætningen på næsten samme niveau som året før, hvilket synes at være positivt i forhold til de udfordringer, de har haft. Med salg over hele verdenen og deres strategi om at komme på nye geografiske markeder er Pandora blevet endnu mere eksponeret over for valutarisiko, hvorfor udviklingen i de forskellige valuta, som de opererer med, har fået en større betydning. 14 Pandoras årsrapport 2011 s.4 15 Pandoras årsrapport 2011 s.4 15

16 7. Risiko og valutarisiko Ændring i valutakurserne gør, at det ikke er muligt at forudsige pengestrømmene til og fra koncernen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt set ud fra ledelsens synspunkt, idet ledelsen har interesse i at sikre stabilt overskud. Gennem valutarisikostyring kan de dog minimere eller eliminere valutarisikoen, hvorfor valutarisikostyring får en vigtigere rolle i takt med øget valutaeksponeringen i forhold til koncernens samlede risikostyring Risiko Som virksomhed påtager man sig hele tiden risiko af den ene eller anden art, men hvad forstår man egentligt ved risiko. Hvis man søger ordet på gyldendals leksikon fås følgende: udtryk for sandsynlighed og konsekvenser af en uønsket hændelse 16 Ifølge overstående, betyder risiko, at der er sandsynlighed for et udfald, som kan være uønsket. Her er risiko defineret som noget negativt. Der findes imidlertid andre definitioner på risiko: risk is typically indicated by the standard deviation in returns 17 og risk can be seen as the difference between expectations and actual outcomes and thereby approaches an interpretation of risk as uncertainty 18 Risikoen her er henholdsvis blevet defineret som standardafvigelsen i afkast og forskellen mellem forventninger og faktisk udfald. De to definitioner har det tilfælles, at man ikke kender til udfaldet, hvorfor risiko er forbundet med usikkerhed, som kan være en fordel eller ulempe. Med andre ord betyder det, at det med at drive en virksomhed er forbundet med en masse usikkerheder. Det vil som regel være i virksomhedens interesse at gøre noget ved disse Global Derivatives s Global Derivatives s

17 usikkerheder, således at de får det udfald, som de ønsker og ikke venter på, hvad udfaldet kommer til at blive. Men før virksomheden kan gøre det, skal de først og fremmest have identificeret alle deres risici. 7.2 Valutarisiko Pandora er en international virksomhed, hvor størstedelen af deres omsætning kommer fra udlandet. Derudover indkøbes en betydelig andel af råvarer fra leverandører som prisfastsættes deres varer i udenlandsk valuta, primært i USD. Hovedparten af Pandoras indtægter og omkostninger er derfor i andre valutaer, USD, EUR, GBP, CAD, AUD og THB. 19 Ændring i de forskellige valutakurser som følge af udbud og efterspørgsel gør, at Pandora ikke kan med sikkerhed forudsige deres pengestrømme i DKK, hvilket kan være positiv eller negativ afhængigt af valutakursudviklingen. Som tidligere nævnt har globaliseringen og den øgede samhandel været med til at øge valutarisikoen, idet virksomhederne handler mere og mere i udenlandsk valuta. Valutarisiko kan imidlertid opdeles i transaktionsrisiko, omregningsrisiko og økonomisk eksponering Transaktionsrisiko Fra det tidspunkt en aftale i fremmed valuta indgås til den betales, vil der være en tidsforskel. Det er på grund af tidsforskellen, at der opstår transaktionsrisiko, hvilket typisk er ved køb og salg af varer i fremmed valuta. Eftersom transaktionerne foregår i en anden valuta, kan virksomhederne ikke være sikker på det endelige beløbsstørrelse på grund af valutakursændringer. Ved en forventet betaling, er man som virksomhed bange for, at den udenlandske valuta stiger i værdi, da det betyder, at de skal betale mere for varen. Mens ved en forventet indbetaling er de bange for, at den udenlandske valuta falder i værdi, da de vil få mindre for varen. Transaktionsrisikoen er derfor usikkerheden på nutidsværdien af alle kendte fremtidige ind-og udbetalinger. 20 Idet Pandora har mange transaktioner i forskellige valutaer på grund af køb og salg, har de også mange åbne valutapositioner, som må antages 19 Pandora årsrapport 2010 s Finansielle instrumenter s.10 og Corporate Finance s

18 at være uafdækkede. Det kan være et tilgodehavende i forbindelse med salg eller en forpligtelse i forbindelse med køb i fremmed valuta. Alt i alt er de eksponeret over for en relativ stor transaktionsrisiko. Transaktionsrisikoen relateres dog ikke alene til køb og salg af varer i fremmed valuta, men kan også være forbundet med finansielle aktiver og passiver. Ved optagelse af lån i fremmed valuta vil der være usikkerhed i forhold til beløbsstørrelsen på renten og afdraget, der skal betales Omregningsrisiko Hvis en virksomhed udover indenlandske aktiviteter også har udenlandske aktiviteter, kan der være behov for omregning af disse regnskaber til den indenlandske valuta for derved at konsolidere regnskaberne til en fælles valuta. Ifølge årsregnskabsloven 109 har alle modervirksomheder nemlig som udgangspunkt pligt at udarbejde koncernregnskab, som viser koncernen som én virksomhed. 22 Ved omregning kan der dog opstå risiko for en gevinst eller tab som følge af valutakursændringer. Selvom omregningsrisiko ikke har nogen pengestrømsmæssige påvirkning, kan den have konsekvenser. Det kan for eksempel være, at virksomheden kommer til at overskride deres lånebetingelser som maksimal gearing eller investorerne får en forkert opfattelse af, hvordan det egentligt går med virksomheden. 23 Ifølge figur 5 har Pandora mange udenlandske aktiviteter, hvor disse regnskaber skal konsolideres. Da virksomhedens præsentationsvaluta er DKK, skal alle resultater, aktiver, forpligtelser og egenkapital i disse selskaber omregnes til DKK, hvorfor de omregnede værdier vil være afhængigt af valutakursen. Hvilken valutakurs der anvendes afhænger af, om der er tale om selvstændige udenlandske enheder eller integrerede udenlandske enheder. Ved selvstændige enheder, har valutakursændringer begrænset eller ingen påvirkning på den rapporterende virksomhed. Hvorimod ved integrerede enheder kan valutakursændringer påvirke den rapporterende virksomheds pengestrøm på samme måde, som hvis 21 Finansielle instrumenter s Indsigt i årsregnskabsloven s Corporate Finance s

19 virksomheden selv har udført disse aktiviteter. Der anvendes slutkursmetoden for selvstændige enheder, hvor aktiver, forpligtelser og egenkapitalen omregnes til balancedagens kurs. Til resultatopgørelsens poster anvendes transaktionsdagens kurs eller gennemsnitskurs, såfremt denne ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurs. Ved integrerede enheder benyttes temporalmetoden, hvor monetære poster omregnes til balancedagens kurs, og ikke-monetære måles med udgangspunkt i kostpris omregnet til historisk kurs. Resultatopgørelsen omregnes til transaktionskurs, dog historiske kurser for ikke-monetære poster. 24 Figur 5: Koncernstruktur Kilde: Pandora årsrapport 2011 s Indsigt I årsregnskabsloven s

20 Da omregningsrisiko ikke har nogen pengestrømsmæssige påvirkning og alene relaterer til risikoen ved omregning af udenlandske aktiviteter, kan det diskuteres, hvorvidt der er behov for at afdække denne risiko, som afhænger af to forhold. Den ene er udenlandske datterselskabers andel af koncernens regnskab, og den anden er volatiliteten på de valutaer, som datterselskaberne opererer med. 25 At der er virksomheder som har valgt af afdække denne risiko kan skyldes, at de har datterselskaber som udgør en væsentlig del af koncernens regnskab, hvorfor der vil være en stor omregningsrisiko med tilhørende konsekvenser, som de ikke er interesseret i. I Pandora er omregningsrisikoen helt klart tilstede, men som udgangspunkt sikrer de ikke balanceposter eller ejerandele i udenlandske datterselskaber 26. En del af datterselskaberne har hjemsted i lande som USA og Storbritannien, som har flydende valutakurser. Ved disse valutaer er der risiko for store udsvingninger. Negativ udvikling i valutakurser kan påvirke det samlede regnskab i 2011 endnu mere negativt, og der kan derfor være behov for at gøre noget ved det Økonomisk eksponering Mens det er muligt at undgå både transaktions- og omregningsrisiko ved ikke at handle med udlandet eller undgå at have udenlandske aktiviteter, er det svært at undgå økonomisk eksponering. Økonomisk eksponering opstår, når der er forskel mellem virksomhedens indtæger og udgifter sammenlignet med dens konkurrenter som følge af valutakursændringer. 27 Dette kan selvfølgelig være positiv og negativ afhængigt af virksomhedens situation. Hvis en konkurrent vinder på valuta, kan de sætte priserne ned på deres produkter, hvorved konkurrencen øges. En sådan situation vil være negativ for Pandora. Det er imidlertid ikke nok bare at se på konkurrenterne, men man skal se på hele værdikæden, hvor man også tager underleverandører og kunderne i betragtning. Hvis Pandora har underleverandører som taber på valuta, vil der være stor sandsynlighed, at de sætter priserne op på deres produkter, såfremt deres konkurrenceevne ikke bliver væsentligt påvirket. Dette kan betyde højere priser på Pandoras produkter, medmindre de kan nøjes med en lavere indtjening. Deres kunder vil derimod kræve lavere priser fra Pandora, såfremt 25 Finansielle instrumenter s Pandoras årsrapport 2011 s International Financial Management s.514 og Finaniselle instrumenter s.12 20

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

JASONIC ApS. Nordre Fasanvej 12, kl th 2000 Frederiksberg. Årsrapport 1. januar december 2015

JASONIC ApS. Nordre Fasanvej 12, kl th 2000 Frederiksberg. Årsrapport 1. januar december 2015 JASONIC ApS Nordre Fasanvej 12, kl th 2000 Frederiksberg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars Andersen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere