FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING"

Transkript

1 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

2 FINANSFORBUNDET MAJ 2012

3 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er det klart, at Finansforbundet engagerer sig ud fra et mål om at varetage de finansansattes interesser bedst muligt. Finansforbundet samarbejder på dette felt med FTF, Nordic Financial Unions (NFU) og UNI Europa Finance, men der er også behov for, at Finansforbundet kan markere sig selvstændigt. Det gør sig blandt andet gældende på enkeltsager, men også i forhold til at kunne påvirke den danske regerings holdning til EU initiativer samt sikre den rette implementering af EU lovgivningen i Danmark. De overordnede politiske temaer for Finansforbundets EU påvirkningsarbejde kan beskrives ud fra følgende interessenter og fokus: Samfundet - finansiel stabilitet og økonomisk vækst Sektoren - fair konkurrencevilkår og lige betingelser for vækst Virksomhederne kompetente bestyrelser og ledelser Forbrugerne kundetillid er afgørende Medarbejderne som interessenter FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING / 3

4 SAMFUNDET - FINANSIEL STABILITET OG ØKONOMISK VÆKST Den finansielle sektor spiller en stor samfundsøkonomisk rolle i form af tilvejebringelse af kapital og som garant for den finansielle infrastruktur. Den finansielle sektor er dermed en væsentlig forudsætning for vækst, velfærd og beskæftigelse i det danske samfund. Derfor er det overordnede mål med regulering af den finansielle sektor at sikre den finansielle stabilitet for derved at skabe bæredygtig vækst og velfærd. Mere regulering er ikke ensbetydende med bedre regulering. Det er helt essentielt, at reguleringen og beskatningen af sektoren rammer de rigtige og doseres tilpas, så den ikke kvæler vækst- og beskæftigelsesgrundlaget for samfundsøkonomien generelt. Det er også i dette lys, at finansiel beskatning skal anskues. Målet med beskatningen af sektoren er at skabe et stabilt provenu for staten samt en sund udvikling af den finansielle sektor. Skatteobjektet bør defineres således, at det er forretningen og ikke arbejdskraften der beskattes. En lønsumsafgift kan således få virksomhederne til at spekulere i at skære i antallet af medarbejdere eller flytte opgaver til udlandet. Balancebeskatning giver derimod et mere stabilt provenu, idet virksomhederne ikke har interesse i at reducere balancen, samtidig kan det være et redskab til at reducere risikoen for overophedning i den finansielle sektor. Den danske realkreditmodel har i mere end 200 år vist sit værd ved at være forsyningssikker under både op- og nedture i dansk økonomi. Dermed har dansk realkredit bidraget til at stabilisere samfundsøkonomien. Flere internationale analytikere peger på dansk realkredit som foregangsmodel, fordi gennemsigtigheden er stor (samme produkt uanset institut), hvilket gør modellen både robust, sikker og ikke mindst billig for forbrugerne og investorerne i realkreditobligationer. I forhold til økonomisk vækst er det nødvendigt at understrege de særlige kendetegn ved det danske arbejdsmarked. Her tænkes på den danske aftalemodel, hvor arbejdsmarkedets parter finder frem til fælles løsninger for løn- og arbejdsvilkår, der sikrer stabile og produktive arbejdsmarkeder, og dermed sikrer konkurrenceevnen og vækst. Ligeledes er trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter også et udtryk for et partnerskab, der tager ansvar for dansk økonomi og velfærd, herunder falder også den danske flexicurity-model (og mobication), der er med til at sikre den danske konkurrenceevne og arbejdstagernes markedsværdi. Den øgede økonomiske styring fra EU, senest manifesteret gennem Danmarks tilslutning til Finanspagten, kan sætte den danske aftalemodel under pres, idet kravet om at holde en moderat omkostningsudvikling kan lægge et indirekte pres på løndannelsen og andre arbejdsvilkår, der i Danmark typisk reguleres via overenskomsterne. Systemet med de særlige danske arbejdsmarkedspensioner tjener både et samfunds- og velfærdstjenligt mål ved at sikre lønmodtagernes alderdom. Samtidig har modellen vist sig både bæredygtig og robust gennem finansielle kriser. Dette forhold kan bl.a. tilskrives, at selskabernes bestyrelser typisk er sammensat af arbejdsmarkedets parter, som er med til at risikostyre, hvordan lønmodtagernes penge investeres. 4 / FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

5 Finansforbundet mener derfor, at: overdreven regulering kan være skadelig for finansiel stabilitet og økonomisk vækst finansiel beskatning skal sikre en sund udvikling af sektoren og ikke hæmme beskæftigelsen den unikke danske boligfinansieringsmodel skal bevares den danske aftale- og flexicuritymodel skal sikres i et mere økonomisk samordnet EU løndannelsen skal ske på basis af forhandlinger mellem de relevante arbejdsmarkedsparter uden indblanding fra EU de danske arbejdsmarkedspensioner skal sikres i et mere økonomisk integreret EU. FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING / 5

6 SEKTOREN - FAIR OG LIGE KONKURRENCEVILKÅR OG BETINGELSER FOR VÆKST Generelt bør alle finansielle aktører på markedet være underlagt de samme pligter, rettigheder og kontrol. Der skal gælde lige og fair betingelser for alle. Dette er ikke tilfældet med skyggebanksystemet. For eksempel kan hedge-, kapital- og pengemarkedsfonde samt nogle investeringsbanker agere som alternative kreditformidlere uden at være underlagt den samme regulering og kontrol som det traditionelle banksystem. Det vurderes, at skyggebanksystemet i dag udgør omkring % af det globale finansielle marked. Det ulige forhold forværres yderligere af, at den traditionelle banksektor i stigende omfang er mål for regulering og beskatning, mens skyggebanksektoren går fri. Dermed er der tilbøjelighed til, at kreditformidling skubbes fra den regulerede til den uregulerede del af den finansielle sektor. Med andre ord vil det styrke skyggebanksektoren som alternativ kreditformidler. Internationale standarder for overvågning og kapitalkrav skal opdateres jævnligt for at holde trit med nye krav og innovationen i sektoren. Særlige regler for bestemte selskaber øger markedets uigennemsigtighed, og gør det sværere for investorerne at sammenligne forskellige investeringsvalg. Uigennemsigtighed har også den ulempe, at det gør det vanskeligere for de ansatte at give en ordentlig rådgivning. Den finansielle sektor og erhvervslivet i Danmark er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder. Den finansielle sektor har stor betydning for det lokale forenings- og kulturliv, det lokale erhvervsliv - og dermed overordnet for den danske samfundsøkonomi. Denne vigtige funktion skal ikke påvirkes negativt af overdreven regulering. Finansforbundet mener derfor, at: alle finansielle aktører skal reguleres og kontrolleres ud fra den risiko, de udgør for realøkonomien regulering og tilsyn af sektoren bør løbende opdateres for at holde trit med innovationen i sektoren regulering skal ske på basis af internationale standarder, så virksomhederne kan operere på fair og lige vilkår diversiteten i den finansielle sektor med sunde mindre og større virksomheder, der virker til gavn for investeringer i produktion og beskæftigelse, skal bevares. Overdreven regulering kan lægge unødigt store administrative og økonomiske byrder på den enkelte virksomhed, som vil svække sektoren i den internationale konkurrence. Overdreven regulering kan derfor betyde større koncentration og mindre diversitet i sektoren, hvor mindre, men sunde finansielle institutioner bliver kvalt. 6 / FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

7 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING / 7

8 VIRKSOMHEDERNE KOMPETENTE BESTYRELSER OG LEDELSER Finanskrisen afslørede store svagheder i ledelsen af en række finansielle virksomheder primært bankerne. En svag ledelse har været en medvirkende årsag til overdreven og uforsigtig risikotagning i banksektoren, som bl.a. har resulteret i flere pengeinstitutters konkurs. De meget generelle bestemmelser om ledelse i pengeinstitutter og den ikke-bindende karakter af en stor del af regelsættet for god selskabsledelse i EU har ikke gjort det lettere at gennemføre god selskabsledelse i banksektoren. Hvad angår tilsyn og risikostyring i virksomhederne vil Finansforbundet fremhæve bottom-up tilgangen dvs. inddragelsen af medarbejderperspektivet. Finansansatte kan give både ledelse og Finanstilsynet information og perspektiver, der ellers ville være utilgængelige. Finansforbundet mener derfor, at: kompetencerne i de finansielle bestyrelser hele tiden skal afspejle virksomhedernes forretningsmodel, strategi og risikotagning en vurdering af de individuelle og samlede kompetencer i bestyrelsen skal fremlægges på generalforsamlingen/repræsentantskabet bestyrelsesmedlemmerne får den rette uddannelse og tid til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem de finansansatte skal have mulighed for anonymt at videregive oplysninger med relevans for virksomhedens finansielle stabilitet til en ekstern myndighed. 8 / FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

9 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING / 9

10 FORBRUGERNE KUNDETILLID ER AFGØRENDE Kundernes tillid er fundamentet for al finansiel virksomhed. Derfor skal den nødvendige forbrugerbeskyttelse sikres gennem regulering, og virksomhederne skal sikre, at rammerne omkring finansiel rådgivning er optimale. I forhold til regulering af forbrugerbeskyttelse er det vigtigt at finde den rette balance mellem regulering og forbrugernes reelle behov for information. Dokumentationskrav for kunderådgivning vokser støt uden at skelne til den mængde af papir den finansielle forbruger skal forholde sig til. Forbrugerbeskyttelse gennem åbenhed om produkter og priser i finanssektoren er vejen frem. I forhold til rammerne for finansiel rådgivning skal disse omfatte tilstrækkelig tid til kunden, løbende uddannelse og kompetenceudvikling af rådgiverne samt den rette aflønningsstruktur for at minimere salgspres samt sikre ansvarligt salg af finansielle produkter. Derudover skal kunderne kunne være sikre på, at de får en kompetent rådgivning uanset institut og uanset produkttype. Kundetilliden kan også styrkes gennem bedre finansiel forståelse. Kompleksiteten af finansielle produkter er stigende, og samtidig ser vi en trend, hvor forbrugeren bliver tvunget til at tage større ansvar for bl.a. egen pensionsopsparing. Finansiel forståelse starter allerede i folkeskolen, men den finansielle forbruger kan være mest modtagelig for finansiel uddannelse i købssituationen. Det betyder, at de finansansatte kan spille en vigtig rolle i at bibringe de finansielle forbrugere finansiel forståelse. For at sikre, at nye kunder kan komme ind i sektoren er det vigtigt, at den finansielle rådgiver har tilstrækkelig tid til at rådgive nye og specielt unge kunder om almene privatøkonomiske dispositioner og budgetlægning. Finansforbundet mener derfor, at der skal være transparens i produkter og priser for alle finansielle produkter virksomhederne skal sikre optimale rammer for finansiel rådgivning for at undgå salgspres og overdreven risikotagning kunderne skal sikres kompetent finansiel rådgivning uanset institut og produkttype alle skal sikres adgang til almene finansielle ydelser. forbrugernes finansielle forståelse bør forbedres. 10 / FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

11 MEDARBEJDERE SOM INTERESSENTER De finansansatte er en afgørende faktor for at sikre sunde og bæredygtige finansielle virksomheder. De er sektorens ansigt udadtil. De klæder de finansielle kunder på til nogle af livets største beslutninger (af økonomisk art). Finansforbundets grundholdning er, at finansiel regulering skal tage de finansansattes interesser i betragtning for at kunne fungere effektivt. Kunderne har ret til kompetent rådgivning, og de finansansatte har ret til at kunne give ansvarlig finansiel rådgivning. Kvaliteten af rådgivningen er afgørende for kundens tillid til det finansielle institut. Det er derfor vigtigt, at de finansielle rådgivere har de rette kompetencer og viden for at kunne give kunderne en ansvarlig rådgivning. Hvis kompetencekrav til den finansielle rådgivning defineres på EU niveau, skal de kunne implementeres nationalt i regi af allerede kendte uddannelsessystemer. Ud fra et samfundsperspektiv er det endvidere vigtigt at styrke lønmodtagernes kompetencer og faglige mobilitet i en global konkurrence. For sektoren og for den enkelte finansmedarbejder vil det være en fordel, at de finansansattes uddannelser og realkompetencer kan anerkendes bredt i EU. Den danske model for medarbejderindflydelse i selskaber giver optimale betingelser for stabilitet og langsigtet bæredygtighed. Medarbejdernes synspunkter tages i betragtning, og de ansatte deler ansvaret for beslutninger med ledelsen. Sanktionsordninger vedrørende overtrædelser af EUregler bør tage medarbejdernes sikkerhed og trivsel i betragtning. Generelt bør sanktionerne være rettet mod juridiske enheder snarere end individuelle medarbejdere og skal være fair og rimelige. Enhver ramme for sanktioner skal klart vise, at en medarbejder aldrig kan sanktioneres for at følge instrukser eller ordrer fra ledelsen. Finansforbundet mener derfor, at: EU regulering skal tage højde for de finansansattes perspektiv de finansansatte skal sikres den rette viden og kompetencer i forhold til finansiel rådgivning EU kompetencekrav til finansiel rådgivning skal kunne implementeres nationalt i regi af kendte uddannelsessystemer de finansansattes uddannelser og realkompetencer skal kunne anerkendes i EU medarbejderindflydelse skal sikres på alle niveauer til gavn for virksomhedernes langsigtede vækst finansansatte aldrig kan sanktioneres for at følge instrukser eller ordrer fra ledelsen. FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING / 11

12 FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K / TELEFON

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

INDSATSOMRÅDE BERETNING

INDSATSOMRÅDE BERETNING INDSATSOMRÅDE BERETNING 2010-2012 INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012... 1 INDLEDNING... 3 1. SEKTORENS IMAGE OG ANSVARLIGHED FORBEDRES... 4 Sektorens

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 2 Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 BØRSUDVALGET Indholdsfortegnelse Side Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet. Industrigruppe Finans

Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet. Industrigruppe Finans Analyse af pengeinstitutsektoren 2012 Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Indledning Årets undersøgelse af banksektorens udfordringer med fokus på forvent ninger til de kommende års udvikling,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Økonomi: Den lange bane

Økonomi: Den lange bane Økonomi: Den lange bane Tag ansvar Radikale Venstre Den lange Bane - Et radikalt program for en økonomisk robust samfundsmodel Indledning/udfordringer: Med dette program vil vi udstikke retningen for,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet Social- og Integrationsministeriet Høringssvar om Kommissionens Hvidbog om Pensioner 07.03.2012 har læst Kommissionens Hvidbog om pensioner med stor interesse. Vi bakker op om langt de fleste af hvidbogens

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere