BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E

2

3 Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af Deres kedel. Turbomax er både beregnet til opvarmning af centralvarmeanlæg samt varmt vand - sidstnævnte foregår via en indirekte opvarmet varmtvandsbeholder (VIH). Kedlen indstiller sig automatisk til det aktuelle varmebehov og er således meget økonomisk i drift. Ved bestemte vejrforhold kan man ved røggasaftrækket se vanddamp, hvilket er helt normalt. Skulle De efter gennemlæsning af denne betjeningsvejledning have yderligere spørgsmål vedrørende betjeningen af kedlen samt eventuelt tilbehør, bedes De kontakte Deres VVS-installatør eller Vaillant.

4 Indhold side Sikkerhedsforskrifter Før idriftsætning Afspærringshaner åbnes Kontrol af vandstand 7 Centralvarmedrift Indkobling af hovedafbryder Indstilling af fremløbstemperatur 9 Indstilling af ekstern regulering 10 Varmtvandsdrift 11 Statusvisning 1 Genindkobling af fejl 1 Kedel sættes ud af drift 1 Service og vedligehold 1 Frostsikring 1 Regelmæssig igangsætning af pumpen 1 Fejlsøgning 17 Betjeningsoversigt 1

5 Sikkerhedsforskrifter Installation og indregulering skal foretages af en VVS- installatør. Denne påtager sig også ansvaret for overholdelse af gældende regler og normer. De kan forespørge Deres VVS-installatør eller servicefirma om intervaller for udførelse af eftersyn på netop Deres gaskedel. Ved gaslugt eller fejl på kedlen skal De slukke for gaskedlen og lukke for gastilførslen på hovedstophanen. Kontakt Deres gasselskab ved gaslugt og ved fejl på kedlen Deres VVS-installatør eller servicefirma. Følgende mindste afstande skal overholdes omkring Deres gaskedel for at kunne betjene og servicere denne: 0 mm til hver side 10 mm underneden 1 mm over. El-tilslutning Advarsel: Gaskedlen skal tilsluttes jordledning. Den skal forsynes med 0 V / 0 Hz. Gaskedlen kan være monteret direkte til vægudtag eller med -polet stik. Der skal være en sikring foran el-installationen.

6 Før idriftsætning Afspærringshaner åbnes Kontroller at afspærringsventiler til centralvarmeanlæg frem og retur 10 samt gasstopventil 7 er åbnet (Ventilerne er åbne, når kærven/håndtaget følger rørenes længderetning) Sikkerhedsventilen 9 er en sikkerhedsfunktion i Deres centralvarmeanlæg og der må ikke foretages ændringer eller afpropning af denne. Fig GW 11/0

7 0 0 C bar 1 Vandstand kontrolleres Ved at åbne nederste låge på gaskedlen kan centralvarmeanlæggets vandstand kontrolleres på termo-manometeret. Den hvide viser på manometeret skal være mellem 1 og 1, bar. Hvis viseren i koldt anlæg viser under 0, bar skal efterfyldes vand på Deres centralvarmeanlæg. Termometeret viser centralvarmeanlæggets temperatur C bar Fig. GW 119/0 7

8 0 0 C bar 1 Centralvarme drift Indkobling af hovedafbryder Hovedafbryder 1 indkobles ved at stille denne på "1". Når hovedafbryderen 1 er i stilling "1", lyser kontroldioden. (Hvis der ikke kommer lys i kontroldioden, kontrolleres vægafbryder og sikringer. Afhjælper denne kontrol ikke problemet, kan gaskedlen være gået på overkog) 1 Vigtigt: Hovedafbryderen må kun indkobles, hvis centralvarmeanlægget har korrekt vandstand (se side ). Cirkulationspumpe og varmeveksler kan beskadiges ved tørløb. 1 1 Nu er Turbomax klar til centralvarmedrift. Fig. GW 10/0

9 0 0 C bar 1 Centralvarmedrift Indstilling af fremløbstemperatur Med drejeknappen til indstilling af fremløbstemperatur kan De indstille den ønskede fremløbstemperatur. Temperaturen kan aflæses på termometeret Drej indstillingsknappen () på følgende måde: Med uret hvis fremløbstemperaturen skal være højere (max = 9) Mod uret hvis fremløbstemperaturen skal være lavere (min = 1) 1 Vi anbefaler følgende grundindstilling: Forår og efterår - Vinter (normal) -7 Vinter (streng) 7-9 Fig. 1 GW 11/0 9

10 Indstilling af ekstern regulering Hvis der er monteret ekstern regulering på Deres varmeanlæg (termostatventiler 11, rumtermostat 1 eller vejrkompenseringsanlæg) skal de tilhørende vejledninger følges. På eventuelt ur kan De programmere dagtemperatur og nattemperatur. Indstilling af fremløbstemperatur stilles til ønsket max. fremløbstemperatur Henvisning: Med ekstern regulering opnås en mere nøjagtig samt billigere drift. Henvisning: Kedlen er forsynet med en tidsforsinkelse, der bevirker færrest antal start/stop pr. time. Hvis tidforsinkelsen er aktiv, kan det vare op til 1 minutter, før kedlen sætter i drift efter en ændring på den eksterne regulering. 10 Fig. GW 1/0

11 0 0 C bar 1 Varmtvandsdrift * VIGTIGT! Denne funktion er kun til rådighed, når der er tilsluttet en varmtvandsbeholder til anlægget! 1 Indkobling af hovedafbryder Sluk for hovedafbryderen 1 ved at dreje den til "0". Sæt driftsmådevælgeren til " " (sommerdrift) eller " " (vinterdrift). Tænd for hovedafbryderen 1 igen ved at stille denne på "1". Når hovedafbryderen 1 er i stilling "1", lyser kontroldioden. (Hvis der ikke kommer lys i kontroldioderne, kontrolleres vægafbryder og sikringer. Afhjælper denne kontrol ikke problemet, kan gaskedlen være gået på overkog) 1 1 Vigtigt: Hovedafbryderen må kun indkobles, hvis centralvarmeanlægget har korrekt vandstand (se side 7). Cirkulationspumpe og varmeveksler kan beskadiges ved tørløb. Nu er Turbomax klar til varmtvandsdrift. Fig. GW 10/0 11

12 Statusvisning Vaillant Turbomax viser løbende i hvilken drifttilstand kedlen er. Ved hver normal opstart lyser lysdioderne i en bestemt rækkefølge alt efter driftsart (centralvarmeopvarmning eller varmtvandsopvarmning) se fig. 7 på side 11. O/I Netspænding Dioden lyser permanent: Når hovedafbryderen er indkoblet Dioden blinker: Maksimaltemperaturføleren har udkoblet anlægget Dioden lyser ikke selvom hovedafbryderen er slået til: Sikringen er defekt eller der er ikke strøm frem til kedlen Varmtvandsopvarmning (kun ved anlæg med tilslutning af varmtvandsbeholder) Dioden lyser permanent: Når der er behov for varmtvandsopvarmning. Centralvarmeopvarmning Dioden lyser permanent: Når der er behov for centralvarmeopvarmning. 1 Blæser i drift Dioden lyser permanent: Når blæser og aftrækssystem er i orden Dioden blinker: Luftvagten har slået fra - aftrækssystemet er ikke i orden Tænding Dioden lyser permanent: Når tænding og gas frigives Dioden blinker: Vandmangel Drift Dioden lyser permanent: Brænderen er i drift til centralvarmeeller varmtvandsopvarmning Dioden blinker: a) Fremløbsføleren er afbrudt/ikke tilsluttet b) Kortslutning i fremløbsføleren Henvisning: Hvis der er monteret ekstern regulering vil lysdioden helt normalt slukke, når der ikke er behov for centralvarmeopvarmning (f.eks. når rumtemperaturen har nået ønsket temperatur).

13 0 C 0 0 bar Fejludkobling Dioden lyser permanent: Når der ikke er registeret flamme indenfor 10 sekunder. Kedlen skal genindkobles ved at dreje knap mod flammesymbol ( ). Afvent minutter mellem hver genindkobling. Hvis kedlen ikke kan sættes i drift på denne måde, skal De kontakte Deres VVS-installatør eller servicefirma. Dioden blinker: Programmet har fundet en fejl i systemet. Henvisning: Hvis der skulle opstå en fejl på kedlen, hjælper lysdioderne til en nemmere fejlfinding. Aflæs hvor mange og hvilke lysdioder, der er tændt. Når De kontakter Deres VVS-installatør eller servicefirma fortæl da hvilke lysdioder der er tændt. Det er muligt, at fejlen kan afhjælpes over telefonen. 1 1 Fig. 7 GW 1/1 1

14 0 0 C bar 1 Genindkobling ved fejl Ved varmebehov enten for centralvarme eller varmtvandsopvarmning bliver Vaillant Turbomax automatisk sat i drift. Hvis der i en sikkerhedstid på 10 sekunder ikke bliver registreret tænding, udkobles kedlen. Efter at have ventet ca. 10 sekunder forsøger kedlen at genindkoble i 10 sekunder. Hvis der ikke efter gentagne forsøg dannes flamme, slår anlægget fra og viser flammefejl ( ). Et nyt startforsøg kan først finde sted efter genindkobling. Hold knappen mod ( ) i 1 sekund og slip knappen igen. Afvent minutter før nyt startforsøg, hvis kedlen igen går på fejludkobling. Hvis kedlen ikke kan sættes i drift på denne måde, skal De kontakte Deres VVS-installatør eller servicefirma. 1 1 Henvisning: Især ved første idriftsættelse eller efter lang stilstand kan anlægget til tider skulle genindkobles et par gange, førend der er tænding. Fig. GW 1/0 1

15 0 0 C bar 1 Kedel sættes ud af drift For at slukke centralvarmeopvarmning skal De dreje driftsmådevælgeren til position ( ). 1 For midlertidigt at afbryde både varmtvands- og centralvarmeopvarmning drejes hovedafbryderen 1 til position "O". Hvis De ønsker at afbryde kedlen over en længere periode og der ikke er frostfare (f.eks. om sommeren), skal kedlen også afbrydes på vægafbryderen og gasstopventilen skal lukkes. 1 1 Fig. 9 GW 1/0 1

16 Service og vedligehold Udvendig rengøring af kedlen udføres med en fugtig klud og almindelig sæbe. Der må ikke anvendes skurepulver og rengøringsmidler, der er tilsat ætsende stoffer. Kedlens kabinet og plastdele kan blive ødelagt ved forkert behandling. Kedlen bør mindst en gang årligt serviceres af Deres VVS-installatør eller servicefirma. Hvis De ikke allerede har en servicekontrakt, er det en god ide at få tegnet en. Frostsikring Vær sikker på, hvis De er bortrejst i en mulig frostperiode, at Deres kedel er tændt og opstillingsrummet er opvarmet tilstrækkeligt. Hvis fremløbstemperaturen - når hovedafbryderen er slået til - synker til under C, går anlægget i gang og opvarmer centralvarmekredsen til 0 C. Vær endvidere opmærksom på, at kedlen ved fejl kan udkoble automatisk. Mulige fejl kan være afbrydelse af gas, strøm eller forstyrrelser i aftrækssystemet. Hvis det er meningen, at kedlen skal være afbrudt i en længere periode med frost, anbefales det at tømme varmeanlægget fuldstændigt for vand Anvendelse af frostvæske på Vaillant Turbomax er ikke tilladt. Der kan opstå skade på kedel op centralvarmeanlæg, der i givet fald ikke dækkes af garantien. Regelmæssig igangsætning af pumpen Hvis centralvarmepumpen ikke har kørt igennem længere tid, så startes den for et kort tidsrum for at undgå funktionsforstyrrelser. For at dette kan ske, skal hovedafbryderen stå på "I". 1

17 Fejlsøgning Hvis der skulle opstå problemer med Deres Vaillant Turbomax kontrolleres følgende punkter: 1. Kedlen starter ikke op: Der er lukket for gassen (se side ) Der er lukket for afspærringsventiler frem og retur (se side ) Kontrol af vandstand (se side 7) Der er ingen strøm til kedlen (se side ) Hovedafbryder er i stilling (se side ) Kedlen er fejludkoblet (se side 1). Varmt vand er i orden, men der er ingen centralvarme: Ingen varmebehov ekstern regulering? (se side 10) Kedlen er i tidsforsinkelse, afbryd kedlen og vent et øjeblik, før De igen tænder kedlen. Hvis det er umuligt at få kedlen i gang igen, kontaktes Deres VVS-installatør eller servicefirma. 17

18 Forklaring til betjeningsoversigt Hovedafbryder Driftvælgerknap Fremløbstemperatur regulering Betjeningsvejledning Afspærringsventil fremløb Termo-manometer Gasstopventil Statusvisning Sikkerhedsventil Afspærringsventil returløb Rumtermostat (hvis monteret) Termostatventil (hvis monteret) 1 Eventuelle skader, der opstår ved tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning, dækkes ikke af Vaillant.

19 C bar 1 Betjeningsoversigt 11 1 Fig GW 1/0 19

20 0 1 DK Vaillant A/S, Drejergangen A, 90 Karlslunde Telefon , Telefax V Forbehold for ænderinger Printed in Germany - Imprimé en Allemagne Trykt på 100% Gebrugspapir

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere