Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni juli 2007 JT/mm/mkk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk"

Transkript

1 Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni juli 2007 JT/mm/mkk

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Plan for bløde trafikanter Virkemidler Restriktive tiltag Indkørsels-/adgangsforbud Fysiske tiltag Bomme Stibump Hævede flader/belægningsskift Forsætninger/sidehelle/midterhelle Forvarslinger Belysning og beplantning Snerydning Oversigtsforhold Belægningsstandard Cykelfelter med cyklistsymbol Signaltekniske ændringer Tilbagetrukket stoplinje Udformning af cykelstier i kryds Gåbus Holdningsbearbejdende tiltag Kampagner Undervisning Forældrenetværk Synligt politi/kontrol Trafikpolitik på alle skoler Sammenfatning og muligheder Side 2

3 1 Indledning Fredensborg Kommune har et veludbygget separat stisystem, men der er ofte problemer med gener fra knallertkørsel med alt for høj hastighed. Blandt andet omkring Niverødgårdskolen og Nivå Center, er der ønsker om at iværksætte tiltag 1. Problemet med høj hastighed er, ud over utryghed og støjgener, at de trafikale konsekvenser ved uheld og sammenstød rummer høj risiko for død eller hård kvæstelse. Når f.eks. en knallert med 70 km/t støder ind i en fodgænger, svarer det til frit fald fra 3. sal direkte ned på fortov. I perioden har politiet registreret et dødsfald, otte alvorlige personskader og fire lettere personskader for knallertkørere i Fredensborg Kommune. Dette notat sætter fokus på problematikken med knallertgener og uheldsbilledet i Danmark, hvor knallerter er involveret. Notatet beskriver mål og virkemidler til imødegåelse af gener og uheld. En del kommuner, herunder kommuner med separat stisystem oplever betydelige gener fra knallerttrafikken. I det separate stisystem er knallerttrafikken integreret med fodgængere og cyklister, og knallerterne, der ofte er tunede til at kunne køre 70 km/t og opefter, er farlige i forhold til andre bløde trafikanter. Knallerttrafikken støjer, giver utryghed og skaber alvorlige uheld. Uheldene opstår f.eks. når der køres med for høj hastighed og føreren evt. er spirituspåvirket. Uheldenes alvorsgrad forværres af manglende overholdelse af færdselsloven, der påbyder hjelm. 1.1 Plan for bløde trafikanter Som en del af Trafiksikkerhedsplan 2009 og kommunens planlagte arbejde med en ny stiplan, er der, og vil der blive, foreslået flere ændringer af det nuværende stisystem. Fredensborg Kommune ønsker at sikre et sammenhængende, veludformet hovedstinet med høj trafiksikkerhed, tryghed og tilgængelighed. I dette idékatalog beskrives: Tiltag som kommunen kan iværksætte mod gener fra knallerttrafik på stier samt generelle tiltag som forbedrer forholdene for bløde trafikanter. Der tages udgangspunkt i vejregler samt erfaringer og forslag som er anvendt i blandt andet Ishøj, Aalborg og Nordsjælland. Tiltagene omfatter blandt andet holdningsbearbejdning, kampagner, forældrenetværk, undervisning og politikontrol på skoler. 1 Skolevejsundersøgelse, Fredensborg Kommune, Trafiksikkerhedsplan 2009 Side 3

4 2 Virkemidler Stitrafikanter er særligt følsomme overfor de fysiske sti- og trafikforhold; herunder omveje, stigninger/fald, belysning osv. Gode forhold for de bløde trafikanter er ofte afgørende i forhold til at benytte stierne i stedet for vejene og anvende gang/cykling som transportform. Fredensborg Kommune ønsker at undersøge forskellige former for virkemidler og vil gøre en særlig indsats for at gøre forholdene for de bløde trafikanter bedre. Efterfølgende er der lavet et udkast til virkemiddelkatalog. Dette tager udgangspunkt i både restriktioner, fysiske foranstaltninger og holdningsbearbejdende tiltag. Virkemidlerne kan ofte kombineres og give en større effekt. Ved hvert virkemiddel er beskrevet: Effekt Fordele & ulemper Vejledende anlægsoverslag Restriktive tiltag Indkørsels-/adgangsforbud (f.eks. knallerttrafik) Fysiske tiltag Bomme Stibump Hævede flader/belægningsskift Forsætninger/sidehelle/midterhelle Forvarslinger Belysning og beplantning Snerydning Oversigtsforhold Belægningsstandard og vigepligtsafmærkning Gåbus Holdningsbearbejdende tiltag Kampagner Undervisning Forældrenetværk Synligt politi/kontrol Side 4

5 2.1 Restriktive tiltag Indkørsels-/adgangsforbud Forbud mod f.eks. knallertkørsel kan være godt, ved problemer med støj og utryghed 2 på stierne og i lokale nærmiljøer. Knallertforbud kan etableres på såvel stier som veje, for at øge de øvrige bløde trafikanters tryghed, eller reduktion af støj i f.eks. boligområder. Forbudene kan iværksættes vha. skiltning, men vil ofte skulle kombineres med politikontrol og/eller fysiske chikaner, der vanskeliggør gennemkørsel. Problemet vil i den henseende være, at andre trafikanter generes utilsigtet. Enkel og billig foranstaltning, der kan tages i anvendelse de fleste steder. Det kræver ikke egentlig anlægsarbejde. Manglende overholdelse. Forbudet skal derfor ofte kombineres med information og øget politikontrol med løbende opfølgning, hvis forbudet ikke overholdes. Såfremt forbudet iværksættes sammen med chikaner, kan dette medføre gener for øvrige trafikantgrupper. Anlægsoverslag: Ca kr. pr. skilt. 2 En konklusion i projekt Odense Cykelby viser at der gerne må etableres forbud mod knallerter på stierne, da de skaber utryghed. Side 5

6 2.2 Fysiske tiltag Bomme Eksempel på stibomme. Bomme er en effektiv hastigheds- og opmærksomhedsskærpende foranstaltning, men skal anvendes med omtanke, idet bomme medfører betydelig gene for cyklister, cyklister med anhænger, fodgængere, kørestolsbrugere m.fl. der kan være tilbøjelig til at søge alternative ruter (f.eks. vejen). Bomme kan af trygheds- eller trafiksikkerhedsmæssige årsager være hensigtsmæssig eller nødvendig at anvende. Krydsninger kan markeres med svingbomme, men også porte, hastighedsdæmpende foranstaltninger, steler, beplantning el. lign. Der skal sikres mod uhindret passage udenom foranstaltningerne, ligesom bomme skal være tilstrækkeligt belyst og kunne passeres med barnevogne og af kørestolsbrugere. Afstanden mellem bommene bør således minimum være 1,2 m. Bomme bør ikke anvendes ved foden af nedkørsler. Afstand mellem bomme Ved fri passagemulighed (cyklende) Stibredde Alm. cykel Cykel m/anhænger el. lad 3,0* 150 cm 180 cm *) For stibredder mindre end 3,0 m bør man overveje muligheden for lokalt at udvide stibredden. [Vejreglerne, Byernes trafikarealer, Hæfte 7] Effektiv hastighedsdæmpning og øget trafiksikkerhed. Kan anvendes i vej-stikrydsning, sti-stikrydsning samt stitilslutning (sti munder ud i vej). Bomme opleves som chikane ift cyklister og kan vanskeliggøre passage for andre f.eks. personer med barnevogn. Bomme kan desuden medføre risiko for alvorlig personskade ved påkørsel. I forbindelse med snerydning kan bomme besværliggøre arbejdet. Ca kr. excl. belysning. Side 6

7 2.2.2 Stibump Eksempel på knallert-/stibump som hastighedsdæmper og varsling af krydsning. Bump kan anvendes som hastighedsdæmpende foranstaltning på stier ved såvel krydsninger som på strækninger, hvor der ønskes fartdæmpning. Bumpene anlægges som modificerede cirkelbump, og deres placering skal være velmotiveret og logisk for stitrafikanterne; f.eks. med placering ved skoler, trafikerede stiers krydsning. Dobbeltbump (2 bump i umiddelbar forlængelse og med højde på ca. 12 cm) kan reducere knallerternes gennemsnitshastighed fra 40 til 26 km/t. Der skal sikres tilstrækkelig belysning og afmærkning, ligesom f.eks. rumlestriber kan benyttes som varsling. Rumlestriber er dog ikke cyklistvenlige, da de kræver megen opmærksomhed fra cyklisterne. Hvor stien i bredden/tværprofilet ikke er klart afgrænset, skal der sikres mod færdsel udenom foranstaltningen. Dette kan ske med beplantning, steler, hegn m.v Bump er en effektiv fartdæmper, uden at trafikanterne tvinges til at stoppe (eller reducere hastigheden kraftigt) som ved bomme. Bump kan benyttes nær krydsninger og på strækninger. Knallerters affjedring betyder at etablering af kun et enkelt bump er næsten uden effekt. Hvis bump-foranstaltningen ikke er afgrænset i bredden ift omgivelserne, vil færdslen foregå udenom, hvormed effekten ophører/reduceres kr. Side 7

8 2.2.3 Hævede flader/belægningsskift Belægningsskift til varsling af krydsning. Hævet flade kan anvendes ved sti-sti-krydsning 3, eller hvor der ønskes en særlig visuel markering, men anvendes normalt ikke i signalregulerede krydsninger. Den hævede flade er hastighedsbegrænsende og tydeliggør krydsningen. Den anlægges typisk i en stærkt afvigende belægning/farve og med ramper af cm højde mod sti/kørebane, og med en hældning på ca Placering skal være velmotiveret og logisk for stitrafikanterne, og med klarevigepligtsforhold. Dette kan til dels opfyldes ved en højdeforskel på 2,5-3 cm mellem fortov og hævet flade. Belysning og afmærkning skal sikres i tilstrækkeligt omfang, og rumlestriber, steler og beplantning kan benyttes til varsling. En effektiv fartdæmper, uden at trafikanterne tvinges til at stoppe, eller reducere hastigheden kraftigt, som ved bomme. Hævede flader er til nogen gene for f.eks. kørestrolsbrugere og gangbesværede. Hvis cykelstien ikke er klart afgrænset i bredden/tværprofilet, skal der sikres mod færdsel udenom den hævede flade. Dette kan ske med beplantning, steler, hegn m.v. Ramperne skal afsættes og anlægges med stor nøjagtighed kr. 3 Samt ved vej-stikrydsning og vej-vej-krydsning, hvor hastighedsgrænsen på vejen er 50 km/t eller mindre Side 8

9 2.2.4 Forsætninger/sidehelle/midterhelle Forsætning ved vejadgang til parkeringsplads. Forsætning af cykel- og gangstier kan benyttes som varsling af stikryds eller til tydeliggørelse af vigepligtsforhold samt som fartdæmpende foranstaltning. Forsætningen udformes således at en cykel kan passere ved langsom kørsel benyttes med barnevogn og kørestol. En forsætning kan anvendes på strækninger og i kryds ved stikryds som sti-vejkryds. Forsætningen kan skabes med bomme, beplantning, sideheller m.m. Forsætninger nedsætter hastigheden og helle modvirker overhalinger. Ved at kombinere forsætninger og heller med beplantning kan der opnås et flot visuelt miljø, idet oplevelsen af byrum styrkes. Endvidere kan trygheden forbedres, idet forsætninger kan benyttes til varsling af krydsende fodgængere For at sikre tilfredsstillende hastighedsdæmpning vil det i nogle tilfælde betyde, at f.eks. cykler med anhænger må stå af og trække cyklen gennem forsætningen. Forsætninger bør ikke benyttes ved stærkt længdefald kr. pr løbende meter, afhængigt af eksisterende forhold. Belysning er ikke omfattet i prisniveauet. Side 9

10 2.2.5 Forvarslinger En forvarsling kan bestå af skilte, beplantning, belysning, steler eller rumlefelter. Forvarslingen benyttes ofte til at sikre, at efterfølgende fartdæmpende foranstaltninger ikke overses. Rumlestriber og anden afmærkning kan have en visuel og til dels akustisk effekt; samt sikkerhedsfremmende effekt for cyklister i kryds. Rumlestriber er ret opmærksomhedskrævende for cyklister. Rumlestriber kræver vedligehold. Skilt/rumlestriber: Ca kr. Side 10

11 2.2.6 Belysning og beplantning Belysning og beplantning kan give tryghed og sikkerhed, lede trafikken og rumdele gadearealet. På såvel stier, stitunneler og pladser, kan tilstrækkelig belysning og bevidst brug af beplantning medvirke til at øge trygheden og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Generelt kan tæt, lav beplantning etableres som lave mure i by- og gaderummet. Beplantningen kan gives karakter af enkeltstående højere træer. Samtidig skal der sikres god belysning. Dette især på øde steder, i tunneler, ved trapper osv. Beplantning og belysning kan forbedre såvel trafiksikkerhed, som tryghed og det visuelle miljø. Belysning kan være bekostelig ved etablering på lange strækninger eller områder, der ikke teknisk er klargjort til dette. Både beplantning og belysning giver varige driftsomkostninger til vedligeholdelse. Afhænger af omfanget. Side 11

12 2.2.7 Snerydning Snerydning opprioriteret på stinet. Vintervejr selv med ganske lidt sne og rim på veje- medfører betydelige gener for gang- og cykeltrafikken. Hurtig og effektiv snerydning af stier kan medvirke til øget brug af cykel og gang til f.eks. skoler trods vinterføre. Cykeltrafikken fremmes og effektiv snerydning giver borgerne en klar tilkendegivelse af kommunens prioritering af cykeltrafikkens fremme, tryghed og sikkerhed. Hurtig snerydning gør det muligt at benytte cykel og gang til skole-, offentlige transportmidler m.v. hvilket medvirker til en styrkelse af den bløde trafik og i et større perspektiv folkesundheden. Det er en afvejning mellem rydning og dermed fremkommelighed, trafiksikkerhed m.v. på vejnettet (trafikveje/lokalveje) kontra stier. 0 kr. da det bygger på prioritering, med mindre det besluttes egentlig at øge snerydningsindsatsen. Side 12

13 Fredensborg Kommune Oversigtsforhold Beskæring af beplantning og sikring af gode oversigtsforhold. Tilfredsstillende oversigtsforhold skabes ved at gøre det let at erkende/opdage krydset skabe god oversigt til øvrige trafikanter og sekundært ved at sikre passende lav hastighed, skabe tilstrækkelig belysning og sikre enkel og overskuelig trafikstruktur. Gaderummet ved vej-stikrydsning skal visuelt adskille sig fra strækningsforløbene. Beplantning, belægningsskifte, forsætninger eller anden foranstaltning samt skilte m.v. kan medvirke til tydeliggørelse af krydsning. Oversigtsarealer herunder oversigtslængder for primær- og sekundærstien med højre- og ubetinget vigepligt, skal tilses. Inden for oversigtsarealet må beplantning m.v. ikke overstige en højde af 0,5 m. Til gengæld kan lavere buskplantning styrke ledningen og tydeliggøre stikrydset. Oversigtsforholdene i stikrydsninger bør gennemgås med jævne mellemrum for at sikre tilfredsstillende beskæring af beplantning. Udskiftning af beplantning til lavere vækster og langsomt voksende arter kan overvejes, hvor det er vanskeligt at opnå tilfredsstillende oversigtsforhold. Såfremt oversigtsforhold osv. ikke kan skabes med tilfredsstillende resultat, bør der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, med henblik på at sikre tryghed og trafiksikkerhed ved færdsel på stisystemet. Beskæring af beplantning kan medvirke til genoprettelse af tilfredsstillende oversigtsforhold. Mure og tunnelvægge samt støttemure m.v. er typisk vanskelige ift sikring af oversigtsforhold, da det af økonomiske og fysiske årsager er mere eller mindre umuligt at ændre forholdene kr. Side 13

14 2.2.9 Belægningsstandard Kommunen kan inddrage borgerne aktivt i registrering af belægningsbrud, huller m.v. Dette skal være et supplement til den rutinemæssige gennemgang af vej- og stianlæg. Borgerne kan melde belægningsfejl via SMS eller over nettet. Der anvendes typisk asfalt på cykelstier. SF-sten eller betonfliser på fodgængerarealer og i kryds kan give opmærksomhed og genkendelighed. Belægningstype og vedligehold har stor betydning for cyklister og fodgængeres ønske om at benytte stisystem samt i forhold til trafiksikkerhed, tryghed, komfort, hastighed, bymiljø og tilgængelighed. Belægningstype, farve m.m. kan indgå i det visuelle, arkitektoniske udtryk i samspil med omgivelser/bygninger. Belægningens egenskaber og renholdelse ift vejrforhold (f.eks. vådt føre) er af stor betydning. Tydelig og letforståelig afmærkning af blandt andet vigepligtsforhold kan desuden have afgørende betydning for trafiksikkerheden. Asfalt giver gode køreegenskaber ift cykeltrafik og er relativ billig i anlæg og vedligeholdelse. Kommunen kan fra borgerne modtage nyttig viden om huller, fjernede eller ødelagte/overmalede skilte, beskadiget eller generende beplantning osv. Der kan køres hurtigt på asfaltbelægninger, ligesom belægningen udtrykker, at der er tale om et trafikareal mere end et byrum med andre aktiviteter kr. pr. kvm. Side 14

15 Cykelfelter med cyklistsymbol Ulykker i signalregulerede kryds, hvor cyklister er indblandet, kan reduceres ved at etablere blå cykelfelter, som forbinder cykelstierne på hver side af krydset. Ideen med cykelfelter er at øge bilisternes opmærksomhed overfor cyklisterne. Desuden skal cykelfelterne adskille trafikarterne fra hinanden inde i krydset. Undersøgelser viser, at antallet af ulykker, hvor bilister og cyklister er indblandet, falder efter etablering af farvede cykelfelter. Desuden er de resterende ulykker mindre alvorlige. Cykelfelter giver ikke anledning til flere eneulykker på grund af udskridning i vådt føre. Undersøgelser tyder på at blå cykelfelter er mest effektive, når de kun anvendes for en enkelt tilfart i et kryds. Større sikkerhed for cyklister i kryds Overdrevent brug kan nedsætte effekten kr. pr. kryds Side 15

16 Signaltekniske ændringer I store signalregulerede kryds kan cyklisters sikkerhed øges ved at indføre en ekstra signalperiode. Prisen er, at omløbstiden forlænges hvorved fremkommeligheden mindskes. Signalteknisk justering kan være i form af justeringer i signalprogrammer, supplering med venstre- eller højresvingspil, cyklistsignaler etc. Større sikkerhed for cyklister i kryds Ved at etablere separate faser vil omløbstiden samlet set blive forlænget. Afhænger af krydsstørrelse og omfang af ændringer Side 16

17 Tilbagetrukket stoplinje I signalregulerede kryds, hvor cykelstierne er ført frem til fodgængerfeltet, kan bilisternes stoplinie flyttes 5 m tilbage i forhold til cyklisternes stoplinie. Ideen er at øge cyklisternes synlighed overfor specielt højresvingende køretøjer, når begge parter starter ved grønt signal. Tilbagetrukket stoplinie reducerer antallet af ulykker, hvor en højresvingende bilist påkører en ligeudkørende cyklist. Tilbagetrækning af stoplinien formodes også at være en fordel for krydsende fodgængere, fordi fodgængere og bilister får bedre oversigt og tid til at vurdere hinandens hensigter ved signalskift. Større sikkerhed for cyklister i kryds. Ved tilbagetrukket stoplinje for biltrafikken kan krydset blive større og mindre overskueligt for bilisten. I visse tilfælde kan det også påvirke opmagasineringskapaciteten i tilfartsporet. under kr. Side 17

18 Udformning af cykelstier i kryds Hvis cykelstierne er ført helt frem til fodgængerfeltet, er det hensigtsmæssigt at få cyklister og bilister til at køre tættere på hinanden de sidste m før krydset. Fordelen herved er, at opmærksomheden mellem parterne øges og ulykker dermed undgås. En sideeffekt er, at cyklisternes tryghed øges på grund af det bedre samspil mellem bilister og cyklister. Cykelstierne kan ændres gennem afstribningen på cykelstien alene eller ved at ændre kørebanens afstribning og ved at sænke cykelstien i samme niveau som kørebanen. For begge variationer af virkemidlet gælder, at bilisterne tilpasser farten til cyklisterne og at færre bilister tilsidesætter vigepligten. Større sikkerhed for cyklister i kryds. En afkortet cykelsti kan opleves som mindre trygt end hvis den er ført helt frem til krydset. Omkostningerne afhænger af, hvordan de eksisterende forhold er. Etablering af cykelbane i tætte byområder koster erfaringsmæssigt omkring kr. pr. løbende meter. Side 18

19 Gåbus Gåbusser Sjovt for børnene Gavner børnenes sundhed Gavner miljøet Et enkelt virkemiddel Kræver lidt organisatorisk snilde Begynd med et møde for alle interessenter: Start småt med én rute, hvor behovet er størst. Gør det så enkelt som muligt. Tænk over informationsstrategi. Gåbussen er en ordning, hvor ansvarlige personer samler børn op langs en på forhånd aftalt rute med på forhånd aftalte "stoppesteder" og følger dem i skole til fods. Det kan fx modvirke forældres utryghed ved at lade de mindste skoleelever færdes alene stil skole på cykel eller til fods, som følge af knallerttrafik. Det er en enkel, sund, pædagogisk og miljøvenlig måde at få de mindste børn fra hjemmet og til skolen på - og evt. fra skolen til hjemmet. Gåbus kan etableres i et område indenfor en rimelig afstand fra skolen, og er et godt alternativ hvor forældrene ikke tør lade børnene gå eller cykle alene. Ordningen tilpasses de lokale behov og forhold. Den lokale geografi, skoledistrikter og befolkningssammensætning har betydning; nogle steder vil det være nok at etablere gåbusserne om morgenen - i hvert fald for de største af de små. Børnenes sundhed og selvhjulpenhed og indlæringsevne styrkes, samtidig med at det nære miljø belastes mindre med støj og luftforurening Der opnås øget trafiksikkerhed, tryghed og oplæring i færdselsregler og trafikkaos foran skolerne omkring mødetid/kl. 8 mindskes Gåbussen er en billig og sund foranstaltning. Kræver ildsjæle, noget organisation samt vedholdenhed og PR for billig udgave af informationsmateriale m.m. Kampagne, kasketter/trøjer, evt. stoppestedsskilte til husdøre og anden reklame er ikke indeholdt. Side 19

20 2.3 Holdningsbearbejdende tiltag Kampagner Kampagner gennemføres for at gøre borgerne eller trafikanterne opmærksomme på særligt farlige situationer eller forhold i trafikken. Kampagner kan også benyttes for at vejlede i hvordan farlige situationer kan undgås. Kampagnerne kan henvende sig til alle kommunens borgere eller være rettet mod en særlig målgruppe. Kampagnerne kan skabe holdningsændringer og ændringer i trafikantadfærden. Borgerne kan oplyses om farlige forhold og situationer i trafikken, som de ikke i forvejen kendte til. Kampagner medfører ikke fysiske forhindringer for biltrafikken, men appellerer til trafikanternes fornuft. Nogle kampagner har haft stor effekt, mens andre kampagner har haft meget lille effekt. Gode kampagner kan reducere antallet af uheld med op til 20 %, og de er dermed et vigtigt led i forbedringen af trafiksikkerheden 4. Kampagner skal jævnligt følges op for at budskabet kan fastholdes. Sker det ikke, mindskes graden af holdningsændringerne. Endvidere kommer der hele tiden nye trafikanter, som ikke kender til de tidligere kampagner, hvorfor kampagnernes budskaber skal gentages. I forhold til fysiske foranstaltninger er det vanskeligt at måle effekten af kampagnerne, hvorfor det er vanskeligt at vurdere, om kampagnerne har haft den ønskede effekt. Dermed er det vanskeligt at vurdere, om kampagnerne medvirker til at opfylde de formulerede målsætninger. Afhænger af omfanget af kampagne. 4 Eksempelvis medvirker Politikkens behandling og omtale af hvert trafikuheld og årsager som fart, distraktion og alkohol til at skabe en holdningsændring. Side 20

21 2.3.2 Undervisning Gennem undervisning kan trafikanternes adfærd ændres. Undervisningen kan foregå i folkeskolen, på tekniske skoler og andre uddannelsesinstitutioner samt ift ældre mennesker på dagcentre m.v. Undervisning kan målrettes ift problem, aldersklasse og geografiske områder. Endvidere kan der opnås respons fra målgruppen, hvorved spørgsmål kan afklares med det samme. Som ved kampagner er effekten lidt vanskelig at måle. Ligeledes skal budskabet gentages ofte, da der hele tiden kommer nye trafikanter. Undervisningen kan være ressourcekrævende, både mht. tid og økonomi. Afhængigt af omfanget af undervisningen. Side 21

22 2.3.3 Forældrenetværk Vejdirektoratet, Vejcenter Syddanmark: Birger Villadsen tlf Rådet for Større Færdselssikkerhed Anna Sjöberg tlf En undersøgelse blandt unge i det nu nedlagte Vestsjællands Amt har vist at 85 % af de unge ønskede at forældrene satte flere grænser, når det gjaldt alkohol. Forældrenetværk kan også anvendes til at drøfte de unges forhold til knallertkørsel, brug af hjelm og overholdelse af færdselsregler i det hele taget. Det nytter når forældre har en holdning til hvordan, hvornår med hvem de unge transporterer sig, når de for eksempel skal hjem fra en fest. Alle kan deltage i ForældreNetværk og oprette et lokalt netværk. Indtil august 2005 var det kun på Fyn og i Sønderjylland, der blev dannet netværk med støtte fra amterne og Rådet for Større Færdselssikkerhed. Men fremover skal erfaringerne fra pilotprojektet bruges til at danne netværk i hele Danmark. SFO-leder på Blistrup skole projektleder for forældrenetæværksprojektet SSP-udvalget har nedskrevet tanker, idéer og formål med arrangementet. Susanne Brøns tlf Eksempel: Forældrenetværk i Blistrup SSP-udvalget ved Blistrup skole i Græsted-Gilleleje Kommune har arbejdet for at få dannet et forældrenetværk for forældre til de ældste børn i den lokale folkeskole. En afholdt caféaften for forældrene havde over 70 deltagere. Der var indlæg om både alkohol, trafiksikkerhed og teenageres psykologiske udvikling. Samme aften meldte 12 forældre sig til at være med i et forældrenetværk. Arrangementet fik god omtale i den regionale og lokale avis. Netværksgrupper kan målrettes ift problem, aldersklasse og geografiske områder. Endvidere kan der opnås respons fra målgruppen, hvorved spørgsmål kan afklares med det samme. Som ved kampagner er effekten umiddelbart vanskelig at måle. Ligeledes skal netværket vedligeholdes. Undervisningen kan være ressourcekrævende for ildsjælene. Afhængigt af omfanget af undervisningen. Side 22

23 Færdselspolitiet kontrollerede knallerter 28. juni havde ikke styrthjelm på, og nogle kørte spirituskørsel, da der sidste uge var knallertkontrol Synligt politi/kontrol Sidste uge holdt færdselsbetjente flere steder i landet ekstra godt øje med de knallerter, de mødte på deres vej i patruljevogne og på motorcykler. Da blev der nemlig sat fokus på de små tohjulede og deres førere knallerter blev i løbet af fire dage kontrolleret, og der blev skrevet i alt 650 rapporter, som indeholdt 844 lovovertrædelser. Blandt andet kørte 11 spirituskørsel på knallert, 23 havde ikke taget kørekort til det, man kalder "lille knallert"; det vil sige en knallert, som ikke må køre over 30 kilometer i timen.11 havde ikke noget kørekort til deres 45- knallert. 198 blev noteret for konstruktive ændringer (ulovlig knallert). Til kontrol af overholdelse af færdselsregler samt køretøjers standard kan politiet udføre kontrol på stisystemet, ved skoler etc. Borgere giver ofte udtryk for at dette har en tryghedsskabende effekt, ligesom har en præventiv virkning. Undersøgelser fra Odense Cykelby viser, at mere politi på stierne skaber en oplevelse af bedre sikkerhed. Politiet kan gennemføre kontrol af hastighed, spirituskørsel, brug af hjelm, kørelys samt overholdelse af andre færdselsregler. Kommunen kan indstille til, at der gennemføres kontrol på konkrete steder, men kan ikke stille krav til politiet. Eksempelvis har Ishøj Kommune samarbejdet med politiet om øget politikontrol og presseomtale kombineret med andre indsatser til imødegåelse af knallertgenerne. Der opnås en præventiv virkning, idet trafikanterne søger at undgå at overtræde færdselsloven. Dermed øges trafiksikkerhed (der kan reddes liv) og trygheden bedres. Politiet kan i dag anvende rullefelt til dokumentation og afgørelse af om hvorvidt en knallert er ulovlig. Tidligere skulle knallerten adskilles. Som ved andre holdningsbearbejdende indsatser skal kontrollen gentages med jævne mellemrum, således at effekten af arbejdet kan opretholdes. Kommunen kan opfordre politiet til at foretage kontrol på konkrete lokaliteter, men kommunen har meget begrænset indflydelse på, om og hvornår politiet gennemfører kontrollen. Razziaer og knallertkontrol på stisystemet kan være vanskeligt, da det fungerer bedst til fods, på knallert, scooter eller lille motorcykel. Afhængigt af omfanget. Udgiften afholdes ikke af kommunen. Side 23

24 2.3.5 Trafikpolitik på alle skoler En trafikpolitik er et dokument, som beskriver nogle retningslinjer for hvordan skolens ansatte, elever og elevernes forældre bør færdes på og omkring skolen. Der kan være mange indgange til arbejdet med en trafikpolitik. Måske er der parkeringsproblemer om morgenen, måske er elever utrygge ved skolevejen, måske synes forældrene, at der undervises for lidt i færdsel. Uanset hvilket udgangspunkt der vælges, er det en god idé at tænke det brede perspektiv med det samme. Selve trafikpolitikken kan være et større eller mindre dokument. Eller bare ti gode regler, der bliver fulgt. Det vil være meget forskelligt, hvad der står i en trafikpolitik. Det afhænger af de problemer, skolen har. Og af de ressourcer skolen sætter af til arbejdet. Men det behøver nu ikke være besværligt at lave en politik. Det er et levende dokument, som hele tiden kan uddybes og ændres. På er der råd og vejledning for hvordan arbejdet kan gribes an. En trafikpolitik kan samle trådene og pege på løsninger uden at komplicere tingene. Den kan være et arbejdsdokument, som skal sikre børnene og andre trafikanter omkring skolen. Kræver at skolen afsætter ressourcer til selv at udarbejde politikken. Udgifterne afholdes som udgangspunkt af den enkelte skole. Kommunens teknikere eller eksterne rådgivere kan inddrages i processen som rådgivere. Side 24

25 3 Sammenfatning og muligheder I de foregående afsnit er forskellige tiltag blevet beskrevet, som Fredensborg Kommune kan anvende for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden samtidig med at generne fra fx knallerttrafik kan mindskes. Via Trafik kan tilbyde at lave en samlet etapeopbygget prioriteret handlingsplan og/eller en kampagneplan. Grundlaget for en sådan handlingsplan kan være: Interviewundersøgelse og borgermøde om problematikken med henblik på at opnå fokus og prioritering Registrering af problematiske steder og lokaliteter i stisystemet, opdelt på trafikale temaer som oversigt, vigepligt osv. Politikerne kan herunder udvælge hvilke foranstaltninger Fredensborg Kommune ønsker at tage i brug, og hvilke virkemidler man ikke ønsker. F.eks. herunder bomme. Via Trafik har gode erfaringer med borgerinddragelse, opnåelse af lokal forankring og fokus på knallertproblematikken, og kan dermed tilbyde at bidrage til såvel proces som handlingsplanens formulering. Side 25

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Nederland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds Søren Underlien Jensen Juni

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG Rømersgade 5-7 1362 København K T 3332 3121 www.cyklistforbundet.dk dcf@dcf.dk SKOLECYKLINGSHÅNDBOGEN Håndbogen er fi nansieret af TrygFonden og Den Statslige Cykelpulje Tekst: Anette

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere