Handel, miljø og bæredygtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handel, miljø og bæredygtighed"

Transkript

1 EU Handel, miljø og bæredygtighed NOAH Friends of the Earth Denmark

2 BAGGRUND Tænkepause Da Frankrig og Holland havde stemt nej til forfatningstraktaten var der på Det Europæiske Råd den juni 2005 enighed om at indlede en tænkepause, hvor man ville søge at engagere borgere, civilsamfund, arbejdsmarkedets parter og politiske partier i en debat om EU s og traktatens fremtid. Danskerne stilles en række spørgsmål, som bør debatteres i tænkepausen. To af disse spørgsmål knytter sig i særlig grad til miljøpolitiske emner: 1. Hvilke grænseoverskridende problemer, som Europa står overfor, bør der lægges særlig vægt på at løse og hvilken rolle skal EU spille? 2. Hvilke problemer er de største i EU-samarbejdet, og hvordan kan de løses? Disse spørgsmål sætter NOAH med dette hæfte i fokus: ikke blot som de er beskrevet i forfatningsforslaget og EU s allerede vedtagne politikker og strategier, men også i forhold til, hvordan EU rent faktisk agerer på såvel de indre som de ydre linjer. 2 Det er vores håb, at vi med de nye spørgsmål, vi rejser i dette hæfte, kan komme i dialog med mange om, hvordan EU kan bevæge sig i en retning, der er til glæde for både mennesker og miljø.

3 BAGGRUND Er EU i konflikt med sig selv? I forslaget til en forfatningstraktat for EU findes der, set fra et miljømæssigt synspunkt, både positive og negative tiltag. Det er positiv, at bæredygtighed er skrevet ind i pre-amplen som en overordnet ramme for EU-samarbejdet, og at EU har en erklæret hensigt om at være en fair og hensynsfuld spiller på den globale scene. Men disse hensigtserklæringer synes at være i modstrid med EU s overordnede mål om økonomisk vækst og om at være den stærkeste og mest konkurrencedygtige økonomi i verden (blandt andet udmøntet i Lissabonstrategien). Et andet kritikpunkt er, at forfatningsforslaget lægger op til en fortsættelse af den kurs EU har lagt i forhold til handelsliberaliseringer: at stadig flere områder i stadig stigende grad gøres til handelsvarer og udsættes for liberaliseringer. 4 Når disse faktorer må ses som negative ud fra et miljømæssigt perspektiv, beror det specielt på: 1) at væksten i sig selv via et stadig stigende forbrug af materielle goder genererer et stadig stigende pres på jordens råstoffer og 2) at dette pres på råstofferne yderligere forstærkes gennem de stadig faldende priser på forbrugsgoder, som er et produkt af den øgede frihandel.

4 EU S POLITIKKER OG MILJØET Vækst og arbejdspladser Lissabon-strategiens (2000) mål er at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi med flere og bedre arbejdspladser, samtidig med at større social og miljømæssig bæredygtighed sikres. Ved midtvejsevalueringen 2005 blev stats- og regeringscheferne enige om at revitalisere strategien ved at etablere et partnerskab for vækst og beskæftigelse. Målet er en årlig vækst i BNP på 3 % og 6 millioner nye arbejdspladser før For at opnå dette, skal markedsmekanismerne i Det Indre Marked færdiggøres med øget frihandel samt miljømæssige reguleringer, der tager hensyn til virksomheders konkurrenceevne, således at EU bliver et område, hvor det er attraktivt at investere. Barriererne for arbejdskraftens mobilitet skal fjernes. Der skal sikres åbne og konkurrenceprægede markeder både inden og uden for Europa, herunder adgang til markeder i tredjelande. Og den europæiske infrastruktur skal udvides og forbedres via gennemførelsen af det transeuropæiske netværk (TEN). 6 Det forudsættes, at miljømæssig bæredygtighed kan opnås via innovativ forskning og virksomhedsledelse.

5 EU S POLITIKKER OG MILJØET Investeringspolitik Formålet med EU s struktur- og samhørighedsfonde er at reducere forskellene i udviklingsgrad og fremme den økonomiske og sociale samhørighed i EU. Udover fondene (med et årligt budget på 42 mia. Euro) har EU sin egen bank Den Europæiske Investeringsbank (med årlig lånekapacitet på mere end 45 mia. Euro), hvis udlån og garantier skal understøtte EU s politikker, samt andel i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling. En stor del af midlerne fra såvel fondene som bankerne går til de nye medlemslande i Central- og Østeuropa størstedelen havner i byggeog anlægs-sektoren. Siden vedtagelsen af Amsterdam-traktaten har det været et krav, at miljøhensyn skal integreres i Fællesskabets politikker og aktioner. I forslaget til forfatningstraktaten er dette krav gentaget: Kravene med hensyn til miljøbeskyttelse skal integreres i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker på alle områder. 8 Hvis EU skal leve op til sine egne hensigtserklæringer, må de økonomiske midler, der tildeles via fondene eller udlånes via bankerne integrere hensyn til miljø og bæredygtighed i sine bevillinger.

6 EU S POLITIKKER OG MILJØET Den fælles landbrugspolitik Den fælles landbrugspolitik har til formål, at forøge landbrugets produktion gennem teknisk udvikling og rationaliseringer, at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, at stabilisere markederne, at sikre forsyningerne samt at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer. De fælles markedsordninger er kendetegnet ved: - enhedsmarkedet, der betyder fri bevægelse for landbrugsvarer medlemsstaterne imellem - fællesskabspræference, der betyder, at EU s landbrugsvarer har forrang og en prisfordel i forhold til indførte varer, og at det indre marked beskyttes mod produkter fra tredjelande, der indføres til lave priser. 10 Den finansielle støtte til landbruget tildeles gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, der er delt op i to: Garantifonden: der primært anvendes til indkomststøtte til landmændene under forudsætning af, at de opfylder visse minimale krav om god landbrugspraksis. Det er EU s største fond. Udviklingsfonden: der tager sigte på at fremme regional udvikling og reducere forskellene mellem de forskellige områder i EU.

7 EU S POLITIKKER OG MILJØET Bæredygtighed og ressourceforbrug EU-kommissionen har (2005) udarbejdet en Temastrategi for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. Det erkendes her, at det tempo, hvormed ressourcer forbruges og det deraf følgende pres på miljøet ikke er bæredygtigt, og at tekniske forbedringer hen imod en mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne ikke er nok til at modvirke det stadig voksende pres på ressourcerne, som er en følge af væksten. Dette problem har også en global dimension. EU er stærkt afhængig af ressourcer, der kommer udefra, og de miljømæssige virkninger af EU s og andre store økonomiers ressourceforbrug kan mærkes på verdensplan. Det er derfor nødvendigt at vende de ikke-bæredygtige tendenser og begrænse det store ressourceforbrug i alle sektorer. 12 Temastrategien for affaldsforebyggelse og genanvendelse (2005) tager udgangspunkt i, at forebygge affaldsdannelse samt at fremme genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Affald betragtes således dels som en forureningskilde, der skal begrænses og dels som en potentiel ressource, der kan udnyttes. Der lægges samtidig vægt på at mindske presset på naturressourcerne gennem fremstilling af produkter, der er mindre forurenende og ressourceforbrugende.

8 EU PÅ DE INDRE LINIER Idealer og praksis Det er således vedtaget, at miljø og bæredygtighed skal medtænkes i alle sektorer. Der findes endda også klare målsætninger på nogle af områderne. F.eks. eksisterer der en målsætning om at nedbringe CO2-udslippet i transportsektoren bl.a. ved at fremme overflytningen af såvel gods- som passagertransport fra vej til bane og ved at sørge for, at bilerne kører længere på literen. Alligevel bygges der langt flere veje end baner, godstransporten vokser, og der overflyttes til stadighed godstransport fra bane til vej. Og alligevel anvendes store summer fra EU s fonde på at udbygge vejnettene og lufthavnene. Og alligevel tillades det, at der kommer flere benzinslugende 4-hjulstrækkere på vejene. Selv om EU har en strategi for at nedbringe ressourceforbruget og øge genanvendelsen, støtter EU s fonde opførelsen af adskillige affaldsforbrændingsanlæg i de Øst- og Centraleuropæiske lande en løsning, der hverken fremmer genanvendelsen eller reducerer ressourceforbruget. 14 Og selv om EU gerne vil bevare livet i landdistrikterne, så driver EU s støtteordninger indirekte landbruget hen imod en stadig mere eksport-orienteret produktion, og dette presser mange landmænd ud af erhvervet. Til debat: Skal vi vægte vækst for enhver pris frem for en bæredygtig livsstil og arbejdspladser på et bæredygtigt grundlag?

9 EU PÅ DE INDRE LINIER Koncentration af magten Frihandelen i det indre marked er en magtfuld kraft, der øjensynligt af sig selv gennemtvinger en koncentration af magten. Frihandelen medfører, at produktionen (af fødevarer og forbrugsgoder) flytter rundt efter et billighedsprincip. Ting bliver produceret dér, hvor arbejdskraft, jord eller råstoffer på det pågældende tidspunkt er billigst. At alting uden større økonomiske omkostninger så kan transporteres næsten hvorhen, det skal være, betyder, at det udarter sig til alles kamp mod alle. Detailleddet ønsker at købe tingene til den billigste pris. Det medfører en benhård konkurrence imellem virksomhederne i forarbejdningsleddet, som igen forplanter sig til landbruget. Mennesker og miljø presses til det yderste. Og borgerne kan ikke altid i det øjeblik hvor de skal agere som forbrugere overskue konsekvenserne i forhold til f.eks. arbejdsvilkår og miljø, og så kan de ligeså godt vælge de billigste produkter. 16 De, der kan levere en passende mængde til den billigste pris, bliver vinderne. Og det er de store producenter, som har stordriftsfordele. Små og mellemstore virksomheder og landbrug bliver taberne i dette spil. Ligesom lande med høje standarder for arbejdsmiljø og miljø risikerer at blive tabere. Til debat: Hvad vejer tungest: billige varer og et højt forbrug eller sikkerhed i ansættelsen, et godt arbejdsmiljø og en miljømæssigt bæredygtig produktion?

10 EU PÅ DE INDRE LINIER De store virksomheders magt De store virksomheders magt bygger på en fælles forståelse mellem EU-kommissionen, EU s embedsmænd og virksomhedernes lobbyister. De er enige om, at en gunstig økonomisk udvikling i EU, kun kan sikres ved at give de store virksomheder gunstige vilkår. Efter en periode med en vis økonomisk afmatning i erne pressede virksomheder og politikere på for at få liberaliseret og dereguleret handelen i det indre marked. Med vedtagelsen af Den europæiske fælles akt i 1986 fik de europæiske virksomheder frie tøjler til at operere overalt i EU. Hermed indledtes en æra, hvor de stærkeste europæiske virksomheder under gunstige betingelser kunne vokse sig store. 18 I og med at nogle af virksomhederne bliver større og større, bliver magten også koncentreret på færre og færre hænder. I fødevaresektoren f.eks. ligger magten hos nogle ganske få virksomheder dels i forarbejdnings-leddet (f.eks. Arla, Danish Crown, Nestlé osv.) og dels i detailleddet (Coop Norden, Dansk Supermarked, Lidl, osv.). De, der køber ind til supermarkedskæderne, har en enorm magt. I Europa er denne magt samlet hos bare 110 personer, som bestemmer, om de varer, der står på hylderne, skal være fremstillet under hensyn til arbejdsmiljø, miljø og dyrevelfærd. Til debat: Er det en fordel for borgerne, at Supermarkeder i Danmark sidder på % af detailhandelen med fødevarer?

11 EU PÅ DE INDRE LINIER Forbruger eller borger Arbejdspladser er et kærneområde for EU s borgere. Men når de store virksomheder uhindret kan drive deres liberaliseringspil, er det muligvis, fordi de samme borgere også af og til er forbrugere. Blandt EU s 25 største virksomheder er de 10 fra bil- og olieindustrien, 6 fra fødevaresektoren og 3 fra telekommunikationsindustrien. I de bilproducerende lande er det stort set lykkedes billobbyen at få forhindret indførelse af en registreringsafgift. Disse lande lider under et voldsomt bilpres og under, at samfundet skal betale alle biltrafikkens omkostninger. For forbrugeren i et land med registreringsafgift kan det virke som en tillokkende tanke at få afskaffet denne afgift. Men hvis den samme forbruger tænker som borger i sit land, kan det godt være, at han vil betakke sig for de konsekvenser i form af øget biltrafik, en afskaffelse af afgiften ville give. 20 Forbrugeren er måske glad for billige fødevarer, mens det for borgeren er vigtigere, at grundvandet ikke bliver forurenet af sprøjtemidler. Og billige mobiltelefoner kan være fristende for forbrugeren, men borgeren bekymrer sig måske for alle de stråler, der omgiver os som følge af den trådløse kommunikation. Til debat: Hvem har mest gavn af alle de billige varer? Hvilken rolle spiller det, at det store ressourceforbrug skaber en række miljøproblemer?

12 EU SOM GLOBAL HANDELSPARTNER Vækst og velstand for alle? Når EU s forhandlere optræder på den globale scene i Verdenshandelsorganisationen (WTO), ynder de at fremhæve, at den nuværende forhandlingsrunde Doha Development round er en udviklingsrunde, der først og fremmest skal være til fordel for u-landene. Det er helt i tråd med EU s selvbillede som den gode stormagt, der i modsætning til USA vil det gode på den globale scene. EU arbejder målrettet på at fremme handelsliberaliseringer ud fra en teori om, at når det regner på præsten, drypper det på degnen. Ifølge denne trickle down -teori er al vækst på den globale scene til fordel for de fattige! Utallige vidneudsagn modbeviser denne teori. Studier fra FN og Verdensbanken viser samstemmende, at de fordele, som u-landene er blevet stillet i udsigt ved at indgå i aftaler om øget liberalisering, igen og igen er udeblevet. Omvendt fortæller de økonomiske tal om gevinster for de store selskaber. 22 Dertil kommer, at teorien ikke forholder sig til de ressource- og miljømæssige aspekter ved ubegrænset vækst. Lokale befolkninger fra hele kloden kan tale med om miljøødelæggelser i forbindelse med olieudvinding, minedrift, skovhugst, landbrug og fiskeri, der ikke er underlagt de nødvendige miljøreguleringer. Til debat: Kan trickle down -ideologien forenes med bæredygtighed? Er EU s frihandelspolitik til fordel for europæiske borgere og arbejdstagere?

13 EU SOM GLOBAL HANDELSPARTNER Fair samhandel? EU har en vedtaget landbrugspolitik (fællesskabspræferencen), der giver landbrugsprodukter produceret i EU forrang. Det indre marked beskyttes således mod produkter fra tredjelande, der indføres til lave priser, hvis det er noget EU s egne landmænd dyrker. Men når det gælder råstoffer, som EU ikke selv er leveringsdygtig i, så arbejdes der på at få fjernet de eksportafgifter, der især af udviklingslande anvendes for at imødegå mangelsituationer og miljømæssige ødelæggelser og for at få indtægter til landene. EU hævder, at eksportafgifterne tjener som indirekte subsidier til landenes egne producenter, og at de begrænser adgangen til (billige) råstoffer for andre landes produktionsvirksomheder. 24 Andre varer igen er udsat for den såkaldte toldeskalering. For disse varer stiger tolden med forarbejdningsgraden. For den type af varer vil EU sikre sig retten til den merværdi, som opnås i forarbejdningsleddet. Kakao er et eksempel på en vare, der bruges meget af i Europa, og som er udsat for toldeskalering. Rå eller ristede kakaobønner kan således eksporteres til Europa uden særtold, mens kakaosmør pålægges nogen ekstratold, kakaopulver en større ekstratold og chokolade en meget stor ekstratold. Til debat: Er det fair, at EU scorer kassen på u-landenes råstoffer? Hvad betyder det for EU s borgere, at EU ikke for alvor søger efter de bedste løsninger for u-landene?

14 EU SOM GLOBAL HANDELSPARTNER Noget for noget Selv om den nuværende forhandlingsrunde i Verdenshandelsorganisationen er udnævnt til at være en udviklings-runde, stiller EU krav om indrømmelser fra u-landene. EU kalder det at afbalancere resultaterne.. EU kræver f.eks. fri adgang til u-landenes markeder med hensyn til service-ydelser og industriprodukter som en forudsætning for at åbne EU for import af u- landenes landbrugsvarer. Dette på trods af, at det er en del af forhandlingsgrundlaget, at u-landene ikke må presses til at åbne deres markeder i tilfælde, hvor de har interesse i at beskytte deres egne virksomheder og udbydere af serviceydelser. Erfaringen har vist, at handelsliberaliseringer i udviklingslande kan føre til de-industrialisering. Men de store virksomheder i EU er frustrerede over, at der ikke for længst er opnået de resultater, de ønsker. De lægger derfor et stort pres på EU s forhandlere, for at EU skal give indrømmelser på landbrugsområdet som modydelse for at få de andre liberaliseringer igennem. Disse krav er blevet et vigtigt omdrejningspunkt for EU i forhandlingerne. 26 Med til EU s krav om fri adgang hører et krav om, at udviklingslandene skal nedsætte deres toldtariffer, selv om tarifferne udgør en meget stor del af mange af de fattige landes indkomst. Til debat: Hvilke formål ønsker de europæiske borgere, at handelsreguleringer på den globale scene skal tjene?

15 EU SOM GLOBAL HANDELSPARTNER Er protektionisme altid ondt? Den fælles landbrugspolitik har været debatteret gennem årtier. Siden 1960 erne har Europa kunnet forsyne sig selv med fødevarer, og fra da af udviklede det europæiske landbrug sig til et eksporterhverv, godt hjulpet på vej af subsidier fra Fællesskabets kasser. Subsidierne medfører dumpning af fødevarer på u-landenes markeder til priser, der er lavere end markedsprisen. Der kendes utallige eksempler på, at denne dumpning har ødelagt de lokale bønders muligheder for at sælge deres produkter. Hvad enten det drejer sig om mælk, kyllinger eller bomuld, så må den fattige bonde opgive i konkurrencen med de billige produkter fra EU. I mange år var det den helt urimelige eksportstøtte, der gav anledning til den største kritik, men i takt med at den langsomt bliver trappet ned, er det i dag i stigende grad indkomststøtten til landmændene, der virker handelsforvridende, fordi den betyder, at de europæiske landmænd kan overleve, selv om de sælger nogle af deres produkter uden fortjeneste. 28 Mange bonde-, miljø- og udviklingsorganisationer taler for, at landbrugspolitikken og landbrugsstøtten skal bruges til at sikre lokal og miljøvenlig produktion, fødevaresikkerhed og selvbestemmelse i både Nord og Syd. Til debat: Kan vi acceptere, at landene i både Nord og Syd beskytter deres egen landbrugsproduktion, hvis den anvendes lokalt og ikke dumpes?

16 EU SOM GLOBAL HANDELSPARTNER Til glæde for hvem? Den Europæiske Investeringsbank anvender ca. 10 % af sit budget til at finansiere projekter i Afrika, Asien og Latinamerika. Banken er forpligtet til at bidrage til fattigdomsbekæmpelse og sociale og miljømæssige forbedringer i de lande, hvor den opererer. Banken skal bidrage til bæredygtig udvikling. Et antal undersøgelser viser, at banken i praksis optræder som en almindelig bank, der er styret af efterspørgsel fra kunder med behov for at få finansieret projekter, der giver et godt overskud i stedet for at støtte projekter, der arbejder med fattigdomsbekæmpelse eller miljøbeskyttelse. Nogle af disse projekter er endda direkte ødelæggende for miljøet. 30 I Latinamerika og Asien er lånene fra banken gået til veletablerede sektorer eller kunder, frem for at give en håndsrækning til de fattigste lande eller små lokale virksomheder. I Latinamerika er mere end 90 % af lånene siden 1993 gået til enten datterselskaber af EUbaserede virksomheder eller store transnationale selskaber. Disse investeringer er ofte indrettet, så de støtter eksport, der giver en fortjeneste til den europæiske virksomhed. Derimod synes lån til lokal infrastruktur som elektricitet eller lokal transport ikke at være på dagsordenen. Til debat: NOAH mener, at EU med den nuværende politik følger et helt forkert spor med vækst og frihandel samt fordele for de store virksomheder. Hvad mener du?

17 Formålet med dette hæfte er at skabe øget diskussion om de bæredygtigheds- og miljøproblemer EU s nuværende handelspolitik giver med vægt på ressourceforbruget i EU og globalt. Vi stiller en række spørgsmål, som vi mener, det er vigtigt at få diskuteret i tænkepausen. Disse spørgsmål retter sig imod at finde et fælles grundlag for en politik, der på den ene side sikrer arbejdspladser og arbejdstageres rettigheder, og på den anden side tager hensyn til, at Jordens råstoffer er begrænsede og at vi er mange om at dele dem. Hæftet henvender sig især til medlemmer af fagforbund samt elever på ungdomsuddannelser. Arbejdstagere og unge vil være nogle af de grupper, der i særlig grad vil blive berørt af de strukturelle og miljømæssige konsekvenser af EU s handelspolitik. EU - handel, miljø og bæredygtighed Tekst: NOAH s Bæredygtighedsgruppe, Bente Hessellund Andersen Layout: Sun Media/Stig Melgaard Fotos: Stig Melgaard, Jacob Sørensen Udgivet af NOAH s Forlag april 2006 NOAH - Friends of the Earth Denmark Nørrebrogade 39, 1. tv København N Tlf , Nævnet vedr. EU-oplysning har støttet udgivelsen

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Vores globale handelsinteresser

Vores globale handelsinteresser Vores globale handelsinteresser En rapport om EU s handelspolitik, de multinationale selskaber og u-landene Af Christina Deckwirth Med bidrag af Trine Pertou Mach og Kenneth Haar Tænketanken Ny Agenda

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F nedsatte i 2006 et udvalg omkring globalisering, som har bidraget til at koordinere vore aktiviteter på området. Næstformand Steen Andersen er formand for

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB?

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? 31 fødselsdagshilsner til Rom-traktaten i anledning af dens 50-årsdag den 25. marts 2007 siden 1957 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE MED FORUM

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

En grøn fødevarepolitik for Europa

En grøn fødevarepolitik for Europa En grøn fødevarepolitik for Europa Styrkelse af den europæiske fødevarekultur (Som vedtaget på De Grønnes Forsamling i Montreuil, Paris, den 9.-12. oktober 2008) 1. Sund og velsmagende mad er politisk

Læs mere

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden?

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Mach vs. Mchangama i : Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Der bliver årligt overført 300 milliarder kroner fra den rige til den fattige verden. Afrika er ifølge den

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere