Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet"

Transkript

1 Rapport fra Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Medlemmer af gruppen: Cathrine Holm-Nielsen, KS, Astrid Dybkjær, DJ, Lars Elmsted, DJ, Danny Nørskov, KS, Mette Krabbe, KS, Per Roholt, DJ, Mette Christiansen, KS, Trine Krabbe, DJ. Referenter: Louise Theil, DJ og Leise Katrine Hein Voss, KS. Gruppen har holdt to møder d. 5. november 2013 og d. 6. januar Kommissoriet for gruppen lyder: Gruppen skal forholde sig til, hvorledes der i DJ/KS skabes de bedste rammer for medlemmer, som arbejder med kommunikation. Det skal ske i respekt for DJ/KS hidtidige arbejdsformer og samtidig beskrive en videreudvikling. Tilbuddene i DJ/KS fremtidige organisation skal sikre høj grad af medlemstilfredshed og være af en art, så forbundet fortsat kan rekruttere og fastholde medlemmer inden for kommunikationsområdet. Gruppen skal komme med bud på, hvordan DJ/KS i fremtiden kan varetage kommunikatørernes interesser inden for to kerneområder: 1. Hvilke ydelser er relevante og attraktive? 2. Hvordan skaber vi indflydelse? 1. Arbejdsgruppens anbefalinger til fusion Arbejdsgruppen anbefaler på det kraftigste fusion mellem KS og DJ. En fusion vil kunne skabe betingelserne for, at forbundet bliver det eneste og største forbund på kommunikationsområdet i Danmark. Arbejdsgruppen oplever en stigende tendens til, at arbejdsgivere efterspørger medarbejdere inden for journalistik, kommunikation og sprog til de samme stillinger. Et samlet forbund med langt bredere og indgående kendskab til hele branchen er derfor afgørende for, at sikre både journalister, kommunikatører og andre faggrupper, målrettet jobskabende og jobudviklende rådgivning og tilbud. En fusion vil give rigtig gode muligheder for vækst og udvikling inden for k-faglige tilbud og fagpolitisk indflydelse på k-området: Som den største kommunikationsaktør får vi bedre konkurrence- og rekrutteringsparameter. Bedre samarbejdsparameter med andre aktører i kommunikationslandskabet i DK og internationalt. Flere ressourcer i sekretariatet til at udvide især netværksdelen og støtte til faglige arrangementer, der kan komme alle faggrupper til gode. 1

2 Bedre kendskab og forståelse for hele arbejdsmarkedet dermed bedre og mere målrettet rådgivning for alle medlemmer i medier og kommunikationsbranchen. Især når vores medlemmer flytter sig fra en del af branchen til en anden, fx journalistik > kommunikation Flere medlemmer i ryggen og én samlet stemme, giver bedre mulighed for indflydelse især: politisk, på uddannelsesområdet og i medierne Én samlet stemme kan i højere grad blåstemple kommunikationsfaget (etik) og være talerør for K- medlemmer Flere muskler til at indgå aftaler og overenskomster på kommunikationsområdet, der er overvejende ureguleret 1.1. Udfordringer ved fusion Arbejdsgruppen forudser tre væsentlige udfordringer ved en fusion: Det skal sikres, at alle fagligheder føler sig favnet i det nye forbund. Der skal samles flere kræfter til de store organisatoriske fagområder: journalistik og kommunikation, men der skal samtidig sikres nødvendig støtte til de faglige minoritetsgrupper Det er en udfordring, at mange kommunikatører ikke føler sig imødekommet eller velkomne, bl.a. pga. stigende pres fra nogle journalistiske kolleger. Det er derfor afgørende, at der både i processen og efter fusionen skabes et rum, hvor både journalister og kommunikatører føler sig hørte og velkomne. En udfordring vil også være, at sikre og fastholde den nære tætte relation til det enkelte medlem, når vi bliver flere. Et vigtigt fastholdelsesparameter er medlemmets tilgængelighed til forbundet (at kunne få hurtig hjælp) og den personlige medlemsrådgivning. 2. Arbejdsgruppens anbefalinger til ydelser på kommunikationsområdet Der skal skabes den rette balance mellem de fagklassiske ydelser og mulighed for at medlemmerne kan udvikle sig i deres fag. Der må ikke gås på kompromis med den høje kvalitet som DJ og KS tilbyder omkring de fagklassiske ydelser som f.eks. hjælp ved fyring, overenskomster, kontraktscreening m.m. Der skal være indgående kendskab til lige præcis vores arbejdsmarked og vilkår. Sikkerhedsnettet skal være i orden. Men vores konkurrenceparameter skal være vores faglighed. Medlemmerne skal i endnu højere grad end i dag, kunne dyrke deres fag og udvikle sig fagligt med fagfæller eller tværfagligt. Arbejdsgruppen anbefaler, at man i forbindelse med eventuel fusion gentænker ydelserne, så de i endnu højere grad tager afsæt i reelle faglige medlemsgrupperinger fremfor eksisterende organisatoriske enheder. Tavlen skal viskes ren. Vi skal gøre op med den klassiske geografiske/regionale organisering. Det 2

3 er fagligheden, der skal knytte os sammen og ikke geografien. Men vi skal sikre, at medlemmerne kan dyrke deres faglighed i hele landet. Vi skal turde være et nytænkende, moderne forbund med kant. Det skal vi for at overleve i et moderne samfund, hvor fagforeninger ikke generelt oplever vækst, og som den største aktør på k-området har vi mulighed for at gå vores forretningsgange og -modeller igennem ved en fusion og optimere dem. Arbejdsgruppen har gennemgået en prioriteringsøvelse af ydelser. Det er arbejdsgruppens opfattelse at alle nævnte ydelser herunder er relevante, attraktive og realistiske at gennemføre i et fusioneret forbund. 2.1 Faglighed / netværk Det er arbejdsgruppens klare overbevisning, at fag/netværksydelserne har størst og afgørende betydning for forbundets konkurrence- og rekrutteringsevne. Det er disse ydelser, der får medlemmerne til at engagere sig, fremstår som et synligt medlemsgode og derigennem sikrer høj grad af medlemstilfredshed. Det er afgørende at fag/netværksydelserne er af høj faglig kvalitet. Gruppen diskuterede muligheder for tilkøb af ydelser. Som udgangspunkt mente gruppen, at arrangementer, så vidt muligt skal være gratis/nedsat pris, når kontingentet er betalt. Men der blev også diskuteret mulighed for, at medlemmer skal kunne tilkøbe fx attraktive faciliterede netværk. I så fald skal det være til en meget konkurrencedygtig pris i for hold til de attraktive udbydere, der findes på markedet i dag (såsom Netværk Danmark m.fl.), så vi selv bliver en stærk og attraktiv spiller på det marked. Vi skal udvikle en mere decentral og fleksibel faglig struktur, som kan få støtte og er organiseret fra centralt hold Seriøst bud på netværk (konkurrent til Netværk Danmark), faciliterede netværk indenfor specialområder, mulighed for at screene og sammensætte netværk, faglige netværk/erfa-grupper, faciliterede netværk efter niveau (måske brugerbetaling), mulighed for hjælp til at danne netværk, platforme til videndeling stillet til rådighed af forbund. Det er arbejdsgruppens klare overbevisning at et fremtidigt forbund i højeste grad skal satse på og booste hele medlemsnetværksområdet. Netværkene bør understøttes med aktivitet på LinkedIn (fremfor andre sociale medier) samt specialudviklet elektronisk netværksplatform. Bredt udbud af arrangementer, der rammer mange K-fagligheder. Arrangementernes karakter: gåhjemmøder, morgenmøder, virksomhedsbesøg, konferencer, Fagfestival/KS-DAG m.m. Mentorordning skal bevares og udbygges Efteruddannelsestilbud på højt fagligt niveau Tilbud og arrangementer, der favner medlemmernes livscyklus: fra vugge til grav (målrettet til: studerende, ledige, selvstændige, efterlønnere m.m.) Startpakke for nyuddannede med netværk, faglighed, hvad er jeg værd. 3

4 K-magasinet bevares og udvikles (i både papir- og netudgave). Magasinet skal skabe synlighed om faget, værktøjer til medlemmerne, information om services og ydelser, informere om forbundets holdninger til faget og være debatskabende. Magasinet skal suppleres med segmenterede nyhedsbreve til differentierede faggrupper inden for kommunikation. 2.2 Rådgivning Arbejdsgruppen opfatter forbundets rådgivningsydelser, som den absolutte kerne. Det er medlemmernes sikkerhedsnet. Forbundets hygiejnefaktor. Rådgivningsydelserne er væsentlige som fastholdelses- og konkurrenceparametre og har meget stor betydning for medlemstilfredsheden. Det er afgørende, at rådgivningen fortsat, og i så høj grad som muligt, baseres på indgående kendskab til arbejdsmarked, branche, arbejdspladser og medlemsspecifikke udfordringer. Der skal sikres en høj grad af tilgængelighed til rådgivningsydelserne, så alle medlemmer oplever at få hurtig hjælp i akutte sager. Individuel karriererådgivning, hjælp til at finde job. Juridisk bistand (inkasso, mediejura, fyringer, forhandlinger, kontrakt, aftaler, kriser, opsigelse, barsel m.m.) Arbejdsmiljø og socialrådgivning: sygdom, stress, tilknytning til arbejdsmarked, rettigheder m.m Nye ydelser Arbejdsgruppen peger på minimum udvikling af to nye ydelser, der vil være attraktive for medlemmerne fremadrettet: Jobbank (rekrutteringsservice). Forbundet skal agere som aktiv brobyggerordning mellem arbejdsmarked, arbejdsgivere og medlemmer. Både når medlemmer står uden job, men også når de ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet (studerende) og/eller ønsker en omlægning af karrieren. Det være sig job/beskæftigelse for selvstændige, fastansættelser og vikariater. Forbundet skal kunne yde international bistand og rådgivning. Der skal etableres netværk mellem medlemmer i udlandet. Forbundet skal også kunne yde professionel hjælp til trængte medlemmer uden for DK. Og endelig skal forbundet aktivt opfordre og informere medlemmer om muligheder uden for DK Medlemstilbud Arbejdsgruppen mener, at et fusioneret forbund bør arbejde mere strategisk, seriøst og målrettet med at sikre aftaler og rabatter til medlemmerne. Fx: Forsikringstilbud Bank-/låneaftaler 4

5 Billige ferieboliger/rejser Rabatter til kultur og film Diverse rabataftaler med private virksomheder 2.5 Udfordringer Der skal sikres geografisk spredning af arrangementer. Der bør beskrives scenarier hvor medlemmer kan få lov at dyrke deres faglighed og selv tage ansvar/engagere sig og hvilke fora, der skal være mulige ( bobler, netværk, specialgrupper, lokalforeninger, andet). Det skal beskrives hvordan støtte skal udmønte sig. Der skal udvikles bud på konkrete støttepakke-ordninger. Succeskriterierne for at kommunikationsmedlemmerne oplever, at de får hurtig og tilgængelig hjælp, skal beskrives. Det samme gælder succeskriterierne for, at vi bevarer den nære relation til medlemmerne, samtidig med at vi bliver flere. 3. Arbejdsgruppens anbefalinger til indflydelse på kommunikationsområdet DJ og KS er repræsenteret i en lang række bestyrelser og foreninger (se bilag om DJ og KS repræsentation). Arbejdsgruppen anbefaler, at forbundet fastholder repræsentationerne, men at pladserne bruges langt mere strategisk. Hvor ønsker man indflydelse? Hvorfor? Hvem skal repræsentere forbundet? Hvordan? Hvordan man vil man udnytte de eksisterende repræsentationer? Hvad er målene og hvordan kommer vi dertil? Arbejdsgruppen anbefaler at forbundet arbejder strategisk og målrettet med at udstikke holdninger og etiske retningslinjer på kommunikations- og sprogområdet. Der skal mere fokus på substans, det gode argument, ikke kun hvad nogen vil opnå (gennem manipulation). Visionen er at kommunikationsbranchen tager afsæt i de etiske retningslinjer, som forbundet udstikker. Det er arbejdsgruppens klare opfattelse, at forbundet i langt højere grad end i dag, skal agere talerør for kommunikationsfagligheden over for arbejdsgivere, andre medlemsgrupper i forbundet og offentligheden. Der skal gøres op med fordomme og ensidige forståelser af, hvad og hvordan en kommunikationsansat laver. Forbundet skal hjælpe medlemmerne med at føle sig mere sikre i deres egen faglighed. Arbejdsgruppen har især haft fokus på indflydelse på følgende områder: a. Overenskomst og aftaler Forbundet skal sikre bedst mulige arbejdsvilkår for offentlige og privatansatte i kommunikationsbranchen. Det private kommunikationsområde er ureguleret og mange steder er der ikke mulighed for at indgå overenskomster. Medarbejderne efterspørger i højere grad mere sikkerhed. Og arbejdsgiverne efterspørger råd og vejledning. Arbejdsgruppen anbefaler, at forbundet skaber dialog med arbejdsgivere på 5

6 det private arbejdsmarked og samarbejder om aftaler og branchestandarder. Det kunne fx være aftaler om barsel, sundhedsforsikringer, aftrædelsesordninger m.m. Det skal være naturligt for arbejdsgiverne at kontakte forbundet, når de skal i gang med at udvikle aftaler til medarbejderne. På det offentlige kommunikationsområde er der et større sikkerhedsnet i form af fx tillidsrepræsentanter. Men der er plads til forbedringer. Arbejdsgruppen anbefaler, at der sikres bedre efteruddannelsesmuligheder og bedre jobsikkerhed for AC ere i det offentlige og at der ryddes ud i antallet af midlertidige stillinger, fx løntilskud, der blokerer for fastansættelser. Her skal forbundet påvirke både politisk og hos arbejdsgiverne og arbejde for rigtige ansættelser til en ordentlig løn. b. Uddannelsesområdet Forbundet skal i høj grad udnytte sin indflydelse på uddannelsesområdet, til at sikre, at det erhvervslivet efterspørger, bliver uddannet. Forbundet skal være med til at præge indholdet og sikre innovation på uddannelserne og agere bindeled mellem erhvervsliv og uddannelser. Vi skal facilitere en diskussion af, hvad folk bliver uddannet til. Vi skal arbejde imod den opfattelse, at vores uddannelser ikke har værdi for arbejdsmarkedet. Et andet væsentligt område er diskussionen om praktikpladser til studerende. c. Arbejdsvilkår for selvstændige I DJ har man for nylig revideret hele efteruddannelsestilbuddet til medlemmer, der arbejder som selvstændige/freelancere. Arbejdsgruppen anbefaler, at der tages hånd om polariseringen mellem lønmodtagere og selvstændige i forhold til ansættelser og job/opgaver. d. Politisk indflydelse (regionalt og kommunalt). Kommunikatører arbejder i problematiske grænseflader mellem politik, administration og faglighed. Mere samarbejde om fx kodeks med KL Kommunikation. Der skal laves politikudvikling på k-området, ift. uddannelser, arbejdsmarked, whistleblower-ordninger, lovgivning/høringssvar. 3.1 Hvordan skaber vi indflydelse? Vi skal skaffe indflydelse via de nævnte repræsentationer, lobbyarbejde, via medierne og via egne kanaler som medlemsblade, nyhedsbreve og som noget nyt en tænketank. Tænketanken: Visioner og arbejdsmarked anno Forbundet skal være visionær og retningsgivende. Retorikken skal i højere grad angive ønsker og forestillinger om fremtiden og i mindre grad skræmmeretorik (hvis du bliver fyret, når du er ledig osv.). Forbundet skal være ekspert i fremtidens arbejdsmarked og brande forbundet via medierne. Tænketanken og det visionære format skaber især værdi overfor (potentielle) medlemmer, der i øvrigt klarer sig rigtig godt i karrieren og ikke føler behov for sikkerhedsnet. Arbejdsgruppen anbefaler at der laves en konkurrentanalyse, som afdækker, hvem der er konkurrenter på kommunikationsmarkedet og hvem der er potentielle samarbejdspartnere. Der bør også kigges på potentielle samarbejdspartnere internationalt for k-området. 6

7 3.2. Udfordringer Der skal udarbejdes konkrete bud på hvem, der er vores konkurrenter i DK og internationalt. Der skal udarbejdes en analyse af, hvem vi gerne vil påvirke, sammen med hvem, hvordan og hvad ønsker vi at påvirke. Hvilke fordomme om kommunikatører oplever vi? Der skal udarbejdes konkrete bud på, hvordan det nye forbund skal præsentere vores fag og roller. Hvordan skal det nye forbund agere over for udfordringerne på hhv. det private og det offentlige kommunikationsarbejdsmarked? Der skal beskrives scenarier og konkrete bud på løsninger (hvem, hvor ofte, hvordan?) 7

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund 1 Fokusgrupper Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund Fokusgrupper med almindelige og fagligt aktive medlemmer 2 Indhold Metode Overordnede konklusioner Medlemmerne om Dansk Journalistforbund

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

DJ i udvikling. midtvejsredegørelse for undersøgelsen af en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog. journalistforbundet.

DJ i udvikling. midtvejsredegørelse for undersøgelsen af en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog. journalistforbundet. 1 DJ i udvikling midtvejsredegørelse for undersøgelsen af en eventuel fusion med Kommunikation og Sprog journalistforbundet.dk/fusion Fordele og ulemper ved en mulig fusion. Det var opdraget, som delegeretmødet

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Fusionsredegørelse. Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS. April 2015

Fusionsredegørelse. Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS. April 2015 April 2015 Fusionsredegørelse Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS journalistforbundet.dk/fusionsredegorelse Fusionsredegørelse 2015 Indledning

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mål og Strategier for Grønlands Arbejdsgiverforening

Mål og Strategier for Grønlands Arbejdsgiverforening Mål og Strategier for Grønlands Arbejdsgiverforening Overordnede mål for Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) GA skal ifølge 2 i vedtægterne varetage de grønlandske arbejdsgiveres interesser med henblik

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Midtvejsredegørelse foråret 2014

Midtvejsredegørelse foråret 2014 Forbundets eventuelle fusion med Dansk Journalistforbund (DJ) Midtvejsredegørelse foråret 2014 Indledning. Hele arbejdet startede med indledende sonderinger om et muligt tættere samarbejde (eventuel fusion)

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Hvordan bliver IDAs medlemmer ramt af fremtidens digitaliserede og ændrede arbejdsmarked og hvad er mulighederne? Louise Gjellerup Ulrichsen, Advokat, IDA Fremtidens arbejdsmarked

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Opfølgning på MED-udvalgsmødet

Opfølgning på MED-udvalgsmødet FAQ notat Opfølgning på MED-udvalgsmødet 17.1.2017 Hvad ved vi: Vi skal fortsat løse de opgaver, vi har i dag, det vil sige levere frisk og godt drikkevand samt håndtere og rense spildevand effektivt.

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM FÆLLESSKAB, & FREMTID FAGLIGHED MÅLPROGRAM HK STAT KONGRES 2016 PÅ SIDERNE 3-10 ER FORBUNDSSEKTORBESTYRELSENS FORSLAG TIL MÅLPROGRAMMET FRA SIDE 11 ER OPSTILLET FORSLAGET MED DE ENKELTE HERTIL OG ER DERMED

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere