KEU, MD/ 28. oktober Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger"

Transkript

1 KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for øget bosætning. Boligmarkedet har gennem de senere år været præget af både lavkonjunktur og urbanisering. Såvel det private boligmarked som den almene boligsektor oplever stigende og komplekse udfordringer. Med afsæt i styringsreformen for den almene boligsektor, som trådte i kraft i 2010, har Svendborg Kommune derfor udarbejdet en boligstrategi som en samlet strategisk platform, der er retningsvisende for konkrete handlinger og beslutninger vedrørende bosætning. Vækst og bosætning Det overordnede mål er, at Svendborg Kommune fortsat skal være en attraktiv bosætningskommune. Svendborg Kommunes boligbyggeprogram sætter rammer for nybyggeri af boliger i såvel lokalområder som inden for rammerne af udviklingsprojekterne Bymidten, Den Maritime Byhavn og Tankefuld. Svendborg Kommune skal være klar til at imødekomme en stigende efterspørgsel ved konjunkturomslag og/eller, når vedtagne strategier, f.eks. Erhvervs- og vækststrategi giver grobund for lokal udvikling. Der arbejdes fortsat med at sikre bredt boligudbud i alle lokalområder og bydele. Svendborg Kommunes Erhvervs- og vækststrategi udpeger bymidte og havn som generator for vækst. Befolkningsprognoser og flyttemønstre peger på urbanisering primært i Svendborg By og sekundært i de lokale bycentre. Boligstrategien understøtter dette ved at prioritere nybyggeri og fortætning af boliger i Svendborg bymidte og havn. Det overordnede mål er skabe rammer for, at private initiativtagere kan sætte gang i konkrete og attraktive boligprojekter for på den måde at understøtte udvikling fra bymidten og Tankefuld til lokalområderne. Med de aktuelle konjunkturer fortsættes den løbende justering af boligprogrammet i kommuneplanen. På nuværende tidspunkt fastsætter programmet nybyggeri af ca boliger over de kommende 12 år. Den største koncentration af nybyggeri findes i Bymidte, havn og Tankefuld og med en mindre jævn fordeling i lokalområderne. Svendborg Kommune er desuden optaget af det potentielle overudbud af arealer til boligformål, som er udlagt i kommuneplanen. 1

2 Boligudbud Udbuddet af boliger er stigende i de sidste år til et aktuelt udbud på ca boliger. Oversigt over boliger fordelt på anvendelsestype og lokalområder er sidst i dette notat. Med et princip om at sikre balance mellem udbud, efterspørgsel og behov er det derfor væsentligt at præcisere både behov og efterspørgsel af boliger. Befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik er aktuelt svagt faldende med nettofraflytning. Såfremt der lægges et større datagrundlag (flere end fem års historisk udvikling og effekten af kommunens boligprogram jf. kommuneplanen) ind i prognosen, viser der sig en svagt stigende tendens på langt sigt. Flyttemønstre peger i begge analyser i retning af øget koncentration primært i Svendborg by og sekundært i de lokale bycentre. Befolkningsprognosen peger på en ændret demografisk sammensætning, hvor f.eks. en større andel af borgerne vil være ældre. Dette tyder på en øget efterspørgsel og behov for tidssvarende senior- og ældreboliger. Husstandsstørrelsen antages fortsat at blive mindre, blandt andet ved at flere vælger en singletilværelse, og nogle af disse med hjemmeboende børn, hvilket samtidig peger i retning af en ganske svagt stigende efterspørgsel på billige familieboliger. Den boligsociale anvisning peger på et behov for flere billige familieboliger. I de gennemførte styringsdialogmøder pegede de almene boligorganisationer på følgende udfordringer. Udlejning af store familieboliger med høj husleje pr. m 2 har lav attraktionsværdi, f.eks. Hømarken, Femte Maj Plads. Dette er boligafdelinger som ved ibrugtagning typisk har haft ikke optimale vilkår for lånoptagelse, der danner grundlag for den aktuelle balanceleje. Boligerne opleves i den aktuelle lavkonjunktur som ikke attraktive, pga. forringede konkurrencevilkår i forhold til det private boligmarked. I givet fald en familie kan blive kreditgodkendt til lånoptagelse i relation til en ejerbolig, vil en ejerbolig i mange tilfælde være billigere end en stor almen familiebolig. Administrationen er opmærksom på, at afsøge muligheder for at undgå f.eks. renoveringsarbejder, som medfører øget husleje. Administrationen er i dialog med såvel BSB Svendborg vedrørende Femte Maj Plads og Svendborg Andels-Boligforening vedrørende Hømarken om initiativer, som kan øge boligernes attraktion og dermed sikre fuld udlejning. Samtidig forventer administrationen at indgå i drøftelser med BSB Svendborg vedrørende Jægermarken og Toftemarken, som pt. forhandler med Landsbyggefonden om rammer for en fysisk helhedsplan med omfattende modernisering og renovering. Der er i forlængelse af ovenstående afsnit desuden massive udlejningsvanskeligheder for de almene kollegier, der vurderes som utidssvarende og med for høj husleje. Dette gælder både for CAMA-kollegierne og for Brimer-Kollegierne, beliggende på Den Frie Lærerskole. Administrationen er i dialog med såvel boligorganisationerne som Landsbyggefonden herom. Muligheder for at sikre en sektorspecifik løsning afsøges. 2

3 Boligorganisationerne beretter desuden om begyndende udlejningsvanskeligheder for utidssvarende ældreboliger beliggende i lokalområder med reduceret offentlig transport og detailhandel. Det undersøges pt. om Svendborg Kommune oplever stigende udgifter til tomgangsleje for ældreboliger, som kommunen visiterer til og/eller om det nuværende niveau vurderes som acceptabelt. Der er pt. et samlet antal ubeboede boliger på ca , dvs. boliger registreret i BBR, men uden tilknyttet Cpr-nr., svarende til 7,3 pct. Største andel ledige boliger er i Bymidten/Havn med 12 pct. Svendborg Kommune vurderer, at der er ledige boliger udover, hvad der skal til for at sikre mobilitet på boligmarkedet. Ligeledes er den faktiske andel af ledige almene boliger godt fire pct. i Svendborg Kommune; primært store familieboliger og små ungdomsboliger. Der er altså en ubalance mellem det samlede antal udbudte og efterspurgte boliger. Det skyldes dels antallet af udbudte boliger, dels de ændrede demografiske forhold. Svendborg Kommune vil overordnet være optaget af at der ikke skabes øget ubalance mellem de udbudte og efterspurgte boliger. Svendborg Kommune arbejder i samarbejde med den almene boligsektor i styringsdialogen på at komme så nær fuld udlejning som muligt. Vejen dertil går f.eks. via konkurrencedygtige huslejeniveauer, attraktive boliger og deraf lavere fraflytning. Disse tiltag forventes også at bidrage til en styrket beboersammensætning i de udsatte boligområder. Der er behov for at nedbringe antallet af ledige boliger. Metoderne hertil kan være salg af almene boliger til andet end boligformål, nedrivning i mindre omfang og sammenlægning af utidssvarende boliger. Svendborg Kommune er opmærksom på, at der fortsat sikres udbud af et passende antal mindre og billige familieboliger. Alle tiltag som har til formål at sikre boligområderne i Svendborg Kommune fortsat attraktion. Bæredygtighed Bæredygtighed i bred forstand indgår til vurdering af igangsættelse af nye initiativer i forhold til boligmarkedet. Økonomisk bæredygtige initiativer ses som en sammenhæng mellem udbud, efterspørgsel og behov. Boligmassen og -byggeri ses som en del af løsningen til fortsat udvikling af såvel som Bymidte, havn og Tankefuld og lokalområder. Såfremt der gives tilladelse til opførelse af nyt privat boligbyggeri anbefaler administrationen, at der rettes opmærksomhed på mulige reduktioner i den øvrige boligmasse, således at der ikke opnås en stigende ubalance mellem udbud og efterspørgsel af boliger. I såvel nybyggeri som renoveringssager af almene boliger stiller Svendborg Kommune garanti for lånoptagelsen. Med den aktuelle konkurrencesituation og den stigende lejeledighed er Svendborg Kommune optaget af minimering af risikoeksponeringen. Det primære mål er fuld udlejning i boligafdelingerne således, at boligorganisationerne fortsat konsolideres. Svendborg Kommune ønsker derfor at kunne iagttage en varig bedret udlejningssituation i de almene boligorganisationer inden der gives tilsagn til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger. For almene 3

4 familieboliger vil Svendborg Kommune i stedet i dialog med de almene boligorganisationer søge fysiske løsninger til modernisering og evt. ommærkning af utidssvarende almene boliger, forudsat at et attraktivt huslejeniveau og et mangfoldigt bolig udbud kan sikres. I forlængelse heraf vil Svendborg Kommune have en øget bevågenhed på konsolidering af de almene boligorganisationer. Dette både i en økonomisk og forretningsmæssig forstand. Således mindskes boligorganisationernes sårbarhed, og de bliver fortsat bedre til at håndtere de komplekse udfordringer, som sektoren fortsat må forvente at møde. Boligstrategien sætter desuden fokus på bæredygtighed i social forstand i de almene boligområder, idet der etableres et tæt og gensidigt forpligtigende samarbejde mellem Svendborg Kommune, Svendborg Andels-Boligforening og BSB Svendborg om de udsatte boligafdelinger Byparken, Skovparken (Hømarken), Jægermarken og Toftemarken. Der arbejdes på at udforme en fælles boligsocial indsats på tværs af boligområderne, hvor der samtidig sikres rum for lokalt ejerskab og forskellighed. Svendborg Kommune ønsker i tæt samarbejde med boligorganisationerne at anvende relevante værktøjer til at sikre en styrket beboersammensætning, f.eks. fleksible udlejningsaftaler, kombineret udlejning. Svendborg Kommune arbejder desuden for at sikre specialiserede boliger til f.eks. handicappede inden for kommunegrænsen. Der opleves behov på boliger, som er centralt placerede, opgangsfællesskaber m.v. Der er desuden opmærksomhed på billige familieboliger i alle bydele og lokalområder, således at sårbare familier og børn fortsat kan sikres sammenhængende eksterne relationer (skole, daginstitution, fritidsinteresser mv.), hvis familien er tvunget til at udskifte den eksisterende bolig. Der ønskes et særligt fokus de kommunale forpligtigelser i forhold til at sikre boliger til udsatte borgere. Det vil være en prioritering, at der fortsat er et hensigtsmæssigt antal boliger i kommunalt regi til anvisning af akut boligsøgende og sociale udsatte borgere. Svendborg Kommune vil i den sammenhæng anvende og udvikle den kommunale boligportefølje strategisk, i forhold til håndtering af nuværende og fremtidige boligbehov. Bæredygtighed i fysisk forstand henviser til Svendborg Kommunes mål om at sikre boliger, der er både tidssvarende, energioptimerede, sunde og gode, og som understøtter, at et godt liv kan leves i boligen samtidig med, at relevante forbrugsudgifter minimeres til gavn for et attraktivt huslejeniveau. Det prioriteres desuden, at boligområder har nærhed til rekreative udearealer og i muligt omfang til naturoplevelser nær boligen. Udearealer i tilknytning til boligområder ses i samspil med Svendborg Kommunes ønsker for rekreative arealer. Rekreative og attraktive udearealer ses som et vigtigt element i kommende fysiske helhedsplaner for almene boligafdelinger. Det anbefales, at boligstrategien justeres hvert andet år første gang i 2016 og revideres i sammenhæng med udarbejdelsen af ny kommuneplan i Det anbefales desuden, at der efterfølgende udarbejdes oplæg til handlingsplan af administrationen. 4

5 Svendborg Kommunes boligstrategi anvendelsestyper, inkl. ledige boliger fordelt på lokalområder Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Svendborg Kommunes boligstrategi - anvendelsestyper inkl. ledige boliger fordelt på lokalområder Etageboliger Parcel-/stuehuse Kollegier Rækkehuse Boliger i alt Heraf ledige Heraf ledige (pct.) Ollerup/V. Skerninge Stenstrup/Kirkeby Gudme/Gudbjerg Skårup/Oure Tåsinge Småøer Vestre Bydel Nordre Bydel Østre Bydel Vindeby/Troense Ranzautsminde/Tankefuld Thurø Bymidte/Havn I alt Opgjort maj

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

bolig Den almene boligsektors styring

bolig Den almene boligsektors styring bolig Den almene boligsektors styring Den almene boligsektors styring Første rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2008 Titel: Udgiver: Den almene

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

BA10 - endelig aftale 8. november 2010

BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Socialministeriet BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsat i ghettoområderne og anvendelsen

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

bolig Den almene boligsektors finansiering

bolig Den almene boligsektors finansiering bolig Den almene boligsektors finansiering Den almene boligsektors finansiering Anden rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2009 Titel: Udgiver:

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef BERETNING 2013 BERETNING 2013 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Christian Høgsbro, København, formand Birte Flæng Møller, København, næstformand Karin Mortensen, Vejle

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere