Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken"

Transkript

1 Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke umiddelbart er tegn på, bliver brudt. Den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft med de rette kvalifikationer betyder et massivt pres på arbejdsmarkedet. Hvis dette pres skal lempes, kræver det, at der skabes en mere slagkraftig arbejdsmarkedspolitik, hvor ressourcerne og aktørerne samarbejder så effektivt som muligt. Men samarbejdet og indsatsen skal være baseret på samme værdier, retning og mål. Den tiltagende sløring i styringen af arbejdsmarkedspolitikken i dens praktiske udformning nødvendiggør, at der for alvor opsættes et klart perspektiv for, hvad arbejdsmarkedspolitikken skal indeholde, og hvilke problemer den skal løse. Det bliver helt afgørende at sikre en bedre matchning af udbuddet og efterspørgslen på arbejdskraft, således, at virksomhederne på kort og lang sigt får den arbejdskraft de har brug for. I de kommende år vil der komme markant fokus på at sikre den nødvendige arbejdskraft som følge af den større afgang fra og mindre tilgang til arbejdsmarkedet. Den seneste Finansredegørelse vurderer, at det er nødvendigt at arbejdsstyrken stiger med ca personer i løbet af de kommende 10 år. De nye og stigende krav til arbejdsstyrkens kvalifikationsniveau, kan være vanskelige at indfri for såvel nogle af de beskæftigede som en del af de ledige. Hovedopgaven for den fremadrettede arbejdsmarkedspolitik bliver derfor at fremme et højt arbejdsudbud, med de rette kvalifikationer. Arbejdsmarkedspolitikken må rettes mod de særlige paradoks- og matchningsproblemer, som risikerer at opstå i den nærmeste fremtid. Dette skal ske dels ved en målrettet opkvalificeringsindsats af såvel ledige som beskæftigede kombineret med en større synlighed og tilgængelighed for såvel udbydere af som efterspørgere efter arbejdskraft. I matchningen mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft skal der i langt højere grad satses på at udnytte alle de aktører og institutioner, der kan medvirke til at optimere arbejdsmarkedet ved at trække på den samlede viden og handlingsmuligheder. 2. Bedre overvågning og større gennemsigtighed på arbejdsmarkedet Den aktive arbejdsmarkedspolitik skal tage fremtidens udfordringer op og i højere grad end i dag fremme beskæftigelsesudviklingen og jobperspektivet, hvor det centrale omdrejningspunkt bliver at sikre matchningen på arbejdsmarkedet. Dette stil-

2 2 ler dels store krav til en udvidet og kvalificeret arbejdsstyrke og dels en styrket overvågning af arbejdsmarkedet. Hvis arbejdsmarkedspolitikken fremover skal matche efterspørgslen, skal aktiveringen i langt højere grad tænkes i individuel udvikling af de lediges arbejdsmarkedskompetencer. Hvis lysten og ikke mindst motivationen til hele tiden at dygtiggøre sig skal holdes intakt, skal aktiveringstilbuddene være en del af den lediges ansvar. Ved at ansvarliggøre den ledige i aktiveringsindsatsen forbedres kvaliteten og effekten af tilbuddene. Fremover skal AF så vidt muligt præsentere den enkelte ledige for forskellige tilbud, der alle er målrettet arbejdsmarkedets behov. Den enkelte ledige kan så vælge mellem disse tilbud, og tilbuddene skal give arbejdsmarkedskompetence, så de sikrer den hurtigste vej tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Der skal ligeledes skabes bedre muligheder for, at ledige kan dygtiggøre sig ved at retten til de nuværende 6 ugers selvvalgt uddannelse kan udviddes. AUF skal kompenseres fuldt ud for merudgifter forbundet hermed. Endvidere bør der ske en kvalitetssikring af AF s andre kerneydelser. Det er vigtigt, at der i kontaktforløbet mellem den ledige og AF sker en forventningsafstemning mellem arbejdsmarkedets behov og den lediges ønsker og forudsætninger. I dette arbejde bør AF s åbne ordrer anvendes mere systematisk. Kvaliteten af IHP-arbejdet og tilbuddene koblet hertil skal forbedres, og selve indgåelsen af en IHP skal i højere grad være baseret på et ligeværdigt forhold mellem den ledige og AF. Der bør derfor ses nærmere på mulighederne for, at ledige kan gøre indsigelse mod tilbud, som ikke giver arbejdsmarkedskompetence og dermed øger sandsynligheden for ordinær beskæftigelse. For at opnå den nødvendige effekt af vejlednings- og aktiveringsindsatsen, er der brug for mere systematisk viden om den tilgængelige arbejdskraft og jobmulighederne på arbejdsmarkedet, som bl.a. kan understøtte den faglige og geografiske mobilitet. En af forudsætningerne herfor er, at analyse- og overvågningsindsatsen intensiveres og udbygges. Det drejer sig for AF s vedkommende både om at opsøge aktuelle og potentielle jobåbninger, overvåge flaskehalssituationen samt om landsdækkende og regionale analyser af, hvilke arbejdsmarkedskompetencer som virksomhederne efterspørger. Ligeledes bør det sikres, at AF udvikler strategier for god virksomhedskontakt og opdyrkning af nye markedsandele. Men denne tætte og forbedrede overvågningsindsats, kan dog kun løses i et tæt samspil mellem myndighederne og arbejdsmarkedets parter. En effektiv arbejdsmarkedsindsats forudsætter både viden om jobåbninger og kvalifikationskrav, hvorfor virksomhederne bør inddrages mere i overvågningsindsatsen. Et middel i en styrket overvågning kan være, at AF indgår samarbejdsaftaler med virksomheder om fx tilmelding af ledige stillinger, formidling, efterspørgselsperspektiver m.m.

3 3 Den styrkede overvågningsindsats, kombineret med en større anvendelse af informationsteknologi betyder ligeledes, at AF i højere grad kan fungere med landsdækkende arbejdsmarkedspolitiske informationer om efterspørgslen efter arbejdskraft. Dette indebærer, at alle ledige job, der er adgang til i hele Danmark, skal synliggøres. Alle bør via jobbokse, tekst-tv og Internet kunne se, hvilke ledige stillinger, der er i hele landet. Tilsvarende bør der være mulighed for at se udbuddet af arbejdskraft, dvs. at alle ledige har mulighed for at få lagt deres CV ind på AF s internetløsning. Dermed opnås der stor gennemsigtighed i udbuddet af arbejdskraft, der gør virksomheder og andre formidlingsaktører i stand til at få kontakt med ledige. Formidling af arbejde og aktivering af ledige besværliggøres af, at mange er tilmeldt som ledige, men reelt ikke er det. Det er f.eks. personer, der ikke er blevet afmeldt, selvom de har fået arbejde, eller personer, som er syge eller på ferie. Der skal tages fat på at få bedre overensstemmelse mellem de tilmeldte, og de, der reelt har mulighed for at overtage beskæftigelse. Det gælder både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Problemer i kommunikationen mellem a-kasserne og AF understreges af, at de forskellige edb-systemer ikke kan tale sammen. Der bør hurtigst muligt foretages en kortlægning af samarbejdsproblemer, da de lægger beslag på store ressourcer i både a-kasserne og AF. Endvidere bør der ske en afklaring af kontaktforløbet for ledige kontanthjælpsmodtagere og en forbedring af kommunikation mellem AF og kommunerne med henblik på tilmelding og formidling af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er behov for at udvikle samspillet mellem de involverede aktører vedrørende lediges sygefravær. Kommunernes, a-kassernes og AF's roller skal præciseres, og samarbejdet skal styrkes, med henblik på en hurtig og målrettet indsats. Samarbejdet mellem RAR og koordinationsudvalgene skal styrkes inden for alle relevante områder. Det foreslås: at lediges ansvar og motivation på den ene side skal styrkes gennem en højere grad af valgfrihed af tilbud, på den anden side skal effekterne af aktiveringsindsatsen styrkes ved i væsentligt højere grad at målrette tilbuddene arbejdsmarkedets behov at der, gennem en ligeværdig forhandling, sker en forventningsafstemning i mødet mellem den ledige og AF. at der sker en kvalitetsforbedring af AF s kerneydelser. Gennem et solidt overblik over arbejdsmarkedet sammenholdt med målrettet vejledning og

4 4 tilbud, sikres den hurtigste vej tilbage til ordinær beskæftigelse, herunder skal der arbejdes mere systematisk med de åbne ordrer at der skabes bedre muligheder for, at ledige kan dygtiggøre sig ved at retten til de nuværende 6 ugers selvvalgt uddannelse kan udviddes. AUF skal kompenseres fuldt ud for merudgifter forbundet hermed. at der bør ses nærmere på mulighederne for, at ledige kan gøre indsigelse mod tilbud, som ikke giver arbejdsmarkedskompetence og dermed øger sandsynligheden for ordinær beskæftigelse at analyse og overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet intensiveres. Dette gælder både i forhold til et bedre overblik over aktuelle og potentielle jobåbninger, over flaskehalssituationen samt landsdækkende og regionale analyser af, hvilke kvalifikationer og kompetencer, virksomhederne efterspørger at AF udvikler strategier for god virksomhedskontakt og opdyrkning af nye markedsandele at virksomhederne inddrages i forbedringen af overvågningsindsatsen, fx gennem samarbejdsaftaler mellem AF og virksomheder om tilmelding af ledige stillinger, formidling, efterspørgselsperspektiver m.v. at der etableres en landsdækkende job og CV-bank, hvor alle AF s ledige job i Danmark synliggøres, og hvor ledige kan få lagt deres CV ind. Aktører, der arbejder med rekruttering af arbejdskraft og virksomheder, skal vederlagsfrit kunne trække på CV-banken. Den nuværende brugerbetalingsordning i forbindelse med formidling af arbejdssøgende til eksterne formidlere afskaffes at der sker en kortlægning af de tekniske problemer vedrørende samarbejdet mellem a-kasserne og AF at kontaktforløbet og kommunikation mellem AF og kommunerne med henblik på tilmelding og formidling af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere forbedres at udvikle samspillet mellem de involverede aktører vedrørende lediges sygefravær. Kommunernes, a-kassernes og AF's roller skal præciseres, og samarbejdet skal styrkes, med henblik på en hurtig og målrettet indsats at samarbejdet mellem RAR og koordinationsudvalgene skal styrkes inden for alle relevante områder.

5 3. Ny rolle for AF 5 For at RAR/AF kan bevare en central position på formidlingsmarkedet, skal der indgås lang flere og nye former for samarbejde med andre aktører, som i dag spiller en betydelig rolle på delarbejdsmarkeder og i specifikke brancher. Hovedsporet for det fremtidige arbejde er gennemførelsen af samarbejdsaftaler med andre aktører. Denne form for samarbejde kan strække sig fra decideret projektarbejde til udlicitering. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd, der skal have kompetencen til at indgå og definere de forskellige former for samarbejdsaftaler med de relevante aktører. Den ny rolle for RAR/AF som tovholder og koordinator blandt forskellige aktører vil på længere sigt styrke de regionale råds og AF s position, således at der skabes bedre arbejdsmarkedspolitiske resultater. Der er behov for, at alle incitamenterne i arbejdsmarkedsindsatsen peger i samme retning, nemlig at få de ledige i beskæftigelse. Der er derfor brug for, at der udvikles betalingsmodeller, hvor leverandøren betales for hvor mange af de ledige, som kommer i beskæftigelse og ikke som i dag, hvor leverandøren betales for, hvor mange og den tid den ledige deltager i det enkelte tilbud. Leverandøren har i dag sikkerhed for samme betaling, uanset om der opnås gode eller dårlige beskæftigelseseffekter. Det kan indgå som et krav til leverandøren, at den ledige i forløbet skal opnå nærmere fastlagte arbejdsmarkedskompetencer, der er normale forudsætninger for ny beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Med en ny rolle for RAR/AF stilles der nye og større krav til sekretariatsbetjeningen af rådene. Der bør foretages de nødvendige tiltag, så RAR ene får selvstændige sekretariater, som ikke er en del af AF. Samtidig skal RAR have et selvstændigt budget. Det foreslås: at der sikres udvikling af RAR/AF som tovholder og omdrejningspunkt for arbejdsmarkedsindsatsen, så den samlede viden om ledige, virksomheder, kvalificeringsbehov og -muligheder udbygges og udnyttes optimalt. at hovedsporet for det fremtidige arbejde er gennemførelsen af samarbejdsaftaler med andre aktører. RAR/AF s rolle som tovholder defineres i forbindelse med kontraktindgåelsen. Samarbejdsaftalerne kan have forskellig karakter og kan spænde fra projektsamarbejde til udlicitering. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd, der har kompetencen til at indgå og definere de forskellige former for samarbejdsaftaler med de for regionen relevante aktører. at der gives RAR/AF frie rammer i forhold til evt. aflønnings- og betalingsformer. Dette omfatter også dele af den ordinære indsats, eksempelvis virksomhedskontakten og tilvejebringelsen af tilbud

6 6 at der udvikles og igangsættes nye betalingsmodeller, således at aktører måles og betales i forhold til evnen til at sikre ordinær beskæftigelse, idet det holdes for øje, at kvalifikationsopbygning prioriteres at der ved hjælp af brugen af andre aktører sker en sammensmeltning af aktiveringsindsatsen, kontakten med ledige og formidling/virksomhedskontakt at RAR får sit eget selvstændige sekretariat, som ikke indgår som en del af AF s almindelige driftsorganisation 4. Regionalisering af arbejdsmarkedsindsatsen En fleksibel og målrettet arbejdsmarkedspolitik med fokus på jobperspektivet på det lokale og regionale arbejdsmarked forudsætter, at der skabes frihed til at prioritere og handle selvstændigt. Den økonomiske styring skal fungere bedre. Der er for mange regler, for meget bureaukrati og for lidt opmærksomhed på resultaterne. Økonomistyringen tilskynder AF/rådene til at lave lange og billige aktiveringsforløb i aktivperioden. Det er ikke vejen frem. Endvidere centreres og bindes en stor del af de økonomiske midler i aktivperioden, hvorved den arbejdsmarkedspolitiske indsats bliver mere orienteret mod at bekæmpe langtidsledighed end at forebygge den. For at sikre de regionale arbejdsmarkedsråd bedre arbejdsbetingelser skal der ske en forenkling af styringsprincipperne for aktivbevillingen, hvorefter der fremover styres efter en økonomisk rammestyringsmodel, hvor der udmeldes en økonomisk ramme til hver region. Dette medfører ligeledes, at alle de øremærkede særbevillinger, puljer og øvrige økonomiske reservationer afskaffes. Derudover skal de regionale arbejdsmarkedsråd fremover måles på resultaterne, frem for på de redskaber, der anvendes i indsatsen. Kontrakterne skal afspejle regionale løsninger på de regionale arbejdsmarkedspolitiske udfordringer. Inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer arbejder LAR for nuværende med at reducere antallet af mål og resultatkrav. Endvidere lægger LAR op til en forenkling og regionalisering af opfølgningssystemet. Ansvaret for at følge op på de lovbundne områder, fx lediges rettigheder/pligter og kontaktforløbet, lægges ud til regionerne. Det fordrer, at der via udviklede og ikke mindst ensartede regionale støttesystemer i form af opfølgningsstatistikker sikres en tæt opfølgning af den regionale indsats. Selve kadencen og niveauet for opfølgningen indskrives i resultatkontrakterne. Reduktionen af mål og resultatkravene, kombineret med en regionalisering af opfølgningen, betyder forenklinger inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer. Men for at få den nødvendige effekt ud af disse regionaliseringstiltag, skal der efter LAR s opfattelse ligeledes ske en forenkling af de økonomiske styrings-

7 7 principper, hvilket bør sikres ved fastlæggelsen af de økonomiske rammer for arbejdsmarkedsindsatsen for år For at få den maksimale effekt af arbejdsmarkedsindsatsen skal der fremover lægges større vægt på at forebygge fremfor at helbrede. Nøglen til en mere effektiv tidlig indsats er at udvikle metoder til en træfsikker visitering af ledige, der reelt skaber et fundament for en individuel indsats. Visiteringen skal resultere i, at der opstilles en risikoprognose for langtidsledighed og en mere målrettet individuel indsats. Derudover skal de forskellige redskaber gennemgås og justeres, så de lever op til de udfordringer, som arbejdsmarkedspolitikken står over for. Der skal ske en forenkling og afbureaukratisering, som blandt andet medfører færre tilskudsordninger. Endvidere skal der etableres en enkel job- og uddannelsesrotationsordning, der er motiverende for arbejdsgiverne, de beskæftigede medarbejdere og de ledige Der skal skabes lovgivningsmæssige muligheder for, at arbejdsmarkedspolitikkens virkefelt udvides, således at arbejdsmarkedspolitikken i højere grad bliver beskæftigelsesfremmende frem for ledighedsbekæmpende. Det vil sige, at arbejdsmarkedspolitikkens, og dermed de regionale arbejdsmarkedsråds, muligheder for at forebygge ny ledighed skal styrkes, eksempelvis i forbindelse med personer med lange opsigelsesvarsler, opkvalificerende indsats for udsatte beskæftigede m.v. Det forslås: at der udmeldes en samlet økonomisk ramme til hver region, således at de øremærkede særbevillinger, puljer og øvrige økonomiske reservationer afskaffes at resultatkontrakterne og det nye målesystem bliver styrende for AF s indsats at der sker en forenkling og regionalisering af styrings- og opfølgningssystemet, bl.a. på det lovbundne område. Kadencen og niveauet for opfølgningen indskrives i resultatkontrakterne at LAR holdes løbende orienteret om den regionale udvikling, samt at RAR får mulighed for af egen drift at få oplysninger om status og udvikling. Endvidere at det nye målesystem opdateres og forelægges LAR kvartalsvis at arbejdsmarkedsindsatsens redskaber gennemgås med henblik på administrativ forenkling og mulighed for en bedre sammenhæng mellem redskaberne i den ordinære indsats og aktiveringsindsatsen at der etableres en enkel job- og uddannelsesrotationsordning, der er motiverende for arbejdsgiverne, de beskæftigede medarbejdere og de ledige

8 8 at arbejdsmarkedspolitikkens muligheder for at forebygge ny ledighed styrkes at udpegningen af ledige til en tidlig indsats i langt højere grad end i dag foretages ud fra en individuel vurdering. Der skal udvikles metoder, der kan understøtte den individuelle vurdering. 5. En mere fleksibel aktivering Behovet for ændringer i aktiveringsindsatsen bunder i en styrkelse af muligheden for en mere fleksibel og individuel behovsorienteret tilrettelæggelse af aktiveringen. Ledige bør også fremover have ret til minimum 27 måneders aktivering i de sidste 36 måneder i ydelsesperioden, men det skal være muligt at gøre aktiveringsblokken 27/36 fleksibel for særligt udsatte grupper. De regionale arbejdsmarkedsråd har fortsat til opgave at udpege de målgrupper, som har mulighed for en fremrykket aktivering, hvilket vil være enslydende med de grupper, som i dag udpeges til den tidlige fleksible indsats, det vil også sige de ledige som AF i dag kan udpege individuelt. Den anden gruppes rettigheder, som ikke udpeges til en tidligere aktivering, fortsætter efter de samme regler som i dag, hvilket vil sige ret og pligt til aktivering efter 1 års ledighed. Hvis ledige er udpeget til en fleksibel indsats tidligt i ledighedsperioden, og stadig er ledig efter at have opbrugt sin nuværende ret til 27/36, så flyttes de midler, der i dag er budgetteret til tidlig fleksibel indsats, til en ekstra målrettet sen aktivering i aktivperioden, senest efter 2-årssamtalen. Dermed styrkes en målrettet indsats de sidste 26 uger før ydelsesperiodens ophør. Det vil i sin enkelthed sige, at RAR erne i forbindelse med deres kontrakter estimerer et beløb til en styrket indsats i de sidste halvår af ydelsesperioden. Ved ovenstående model får den ledige således muligheden for en tidligere målrettet indsats samt en sikring af, at der er midler til en ekstra indsats efter 2-årssamtalen. Endvidere modgås argumentation om, at indsatsen i dagpengeperioden økonomisk er spildt, hvis personen stadig er ledig efter 1 år, idet den procentvise aktivering videreføres. De foreslåede ændringer medfører, at arbejdsmarkedspolitikken orienteres mod forebyggelse af langtidsledighed gennem en tidlig indsats, og at den nuværende økonomistyring opgives, idet der ikke længere opereres med en decideret dagpengeog aktivperiodeindsats. Det forslås: i forhold til aktivering at afskaffe begreberne dagpenge- og aktivperioden, til fordel for en mere individbaseret fleksibel ret- og pligtaktivering over

9 9 hele ydelsesperioden. Det er ikke hensigten at ændre på rettigheder og pligter for ledige i øvrigt. at det nuværende 75 pct. krav moderniseres i henhold til ovenstående model

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet

Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet 30. maj 2002 JBP Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet Indledning Som medlem af arbejdsmarkedsrådet er det ikke nødvendigt at have

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet jefr/jehø/liss 11-0012 -18.01.2011 Kontakt: ftf@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Den danske flexicurity-model tilbage på sporet Med udgangspunkt i den danske flexicurity-model perspektiver notatet de seneste

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Vækst og velfærd hviler på et

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Styring af beskæftigelsesindsatsen. Viden, måling, resultater, effekt og investering. - set fra Holbæk Kommune

Styring af beskæftigelsesindsatsen. Viden, måling, resultater, effekt og investering. - set fra Holbæk Kommune Styring af beskæftigelsesindsatsen Viden, måling, resultater, effekt og investering - set fra Holbæk Kommune Politisk styring Måling og styring Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough;

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Evaluering af arbejdsmarkedsreformen III Mona Larsen Klaus Langager København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:13 Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere