Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken"

Transkript

1 Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke umiddelbart er tegn på, bliver brudt. Den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft med de rette kvalifikationer betyder et massivt pres på arbejdsmarkedet. Hvis dette pres skal lempes, kræver det, at der skabes en mere slagkraftig arbejdsmarkedspolitik, hvor ressourcerne og aktørerne samarbejder så effektivt som muligt. Men samarbejdet og indsatsen skal være baseret på samme værdier, retning og mål. Den tiltagende sløring i styringen af arbejdsmarkedspolitikken i dens praktiske udformning nødvendiggør, at der for alvor opsættes et klart perspektiv for, hvad arbejdsmarkedspolitikken skal indeholde, og hvilke problemer den skal løse. Det bliver helt afgørende at sikre en bedre matchning af udbuddet og efterspørgslen på arbejdskraft, således, at virksomhederne på kort og lang sigt får den arbejdskraft de har brug for. I de kommende år vil der komme markant fokus på at sikre den nødvendige arbejdskraft som følge af den større afgang fra og mindre tilgang til arbejdsmarkedet. Den seneste Finansredegørelse vurderer, at det er nødvendigt at arbejdsstyrken stiger med ca personer i løbet af de kommende 10 år. De nye og stigende krav til arbejdsstyrkens kvalifikationsniveau, kan være vanskelige at indfri for såvel nogle af de beskæftigede som en del af de ledige. Hovedopgaven for den fremadrettede arbejdsmarkedspolitik bliver derfor at fremme et højt arbejdsudbud, med de rette kvalifikationer. Arbejdsmarkedspolitikken må rettes mod de særlige paradoks- og matchningsproblemer, som risikerer at opstå i den nærmeste fremtid. Dette skal ske dels ved en målrettet opkvalificeringsindsats af såvel ledige som beskæftigede kombineret med en større synlighed og tilgængelighed for såvel udbydere af som efterspørgere efter arbejdskraft. I matchningen mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft skal der i langt højere grad satses på at udnytte alle de aktører og institutioner, der kan medvirke til at optimere arbejdsmarkedet ved at trække på den samlede viden og handlingsmuligheder. 2. Bedre overvågning og større gennemsigtighed på arbejdsmarkedet Den aktive arbejdsmarkedspolitik skal tage fremtidens udfordringer op og i højere grad end i dag fremme beskæftigelsesudviklingen og jobperspektivet, hvor det centrale omdrejningspunkt bliver at sikre matchningen på arbejdsmarkedet. Dette stil-

2 2 ler dels store krav til en udvidet og kvalificeret arbejdsstyrke og dels en styrket overvågning af arbejdsmarkedet. Hvis arbejdsmarkedspolitikken fremover skal matche efterspørgslen, skal aktiveringen i langt højere grad tænkes i individuel udvikling af de lediges arbejdsmarkedskompetencer. Hvis lysten og ikke mindst motivationen til hele tiden at dygtiggøre sig skal holdes intakt, skal aktiveringstilbuddene være en del af den lediges ansvar. Ved at ansvarliggøre den ledige i aktiveringsindsatsen forbedres kvaliteten og effekten af tilbuddene. Fremover skal AF så vidt muligt præsentere den enkelte ledige for forskellige tilbud, der alle er målrettet arbejdsmarkedets behov. Den enkelte ledige kan så vælge mellem disse tilbud, og tilbuddene skal give arbejdsmarkedskompetence, så de sikrer den hurtigste vej tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Der skal ligeledes skabes bedre muligheder for, at ledige kan dygtiggøre sig ved at retten til de nuværende 6 ugers selvvalgt uddannelse kan udviddes. AUF skal kompenseres fuldt ud for merudgifter forbundet hermed. Endvidere bør der ske en kvalitetssikring af AF s andre kerneydelser. Det er vigtigt, at der i kontaktforløbet mellem den ledige og AF sker en forventningsafstemning mellem arbejdsmarkedets behov og den lediges ønsker og forudsætninger. I dette arbejde bør AF s åbne ordrer anvendes mere systematisk. Kvaliteten af IHP-arbejdet og tilbuddene koblet hertil skal forbedres, og selve indgåelsen af en IHP skal i højere grad være baseret på et ligeværdigt forhold mellem den ledige og AF. Der bør derfor ses nærmere på mulighederne for, at ledige kan gøre indsigelse mod tilbud, som ikke giver arbejdsmarkedskompetence og dermed øger sandsynligheden for ordinær beskæftigelse. For at opnå den nødvendige effekt af vejlednings- og aktiveringsindsatsen, er der brug for mere systematisk viden om den tilgængelige arbejdskraft og jobmulighederne på arbejdsmarkedet, som bl.a. kan understøtte den faglige og geografiske mobilitet. En af forudsætningerne herfor er, at analyse- og overvågningsindsatsen intensiveres og udbygges. Det drejer sig for AF s vedkommende både om at opsøge aktuelle og potentielle jobåbninger, overvåge flaskehalssituationen samt om landsdækkende og regionale analyser af, hvilke arbejdsmarkedskompetencer som virksomhederne efterspørger. Ligeledes bør det sikres, at AF udvikler strategier for god virksomhedskontakt og opdyrkning af nye markedsandele. Men denne tætte og forbedrede overvågningsindsats, kan dog kun løses i et tæt samspil mellem myndighederne og arbejdsmarkedets parter. En effektiv arbejdsmarkedsindsats forudsætter både viden om jobåbninger og kvalifikationskrav, hvorfor virksomhederne bør inddrages mere i overvågningsindsatsen. Et middel i en styrket overvågning kan være, at AF indgår samarbejdsaftaler med virksomheder om fx tilmelding af ledige stillinger, formidling, efterspørgselsperspektiver m.m.

3 3 Den styrkede overvågningsindsats, kombineret med en større anvendelse af informationsteknologi betyder ligeledes, at AF i højere grad kan fungere med landsdækkende arbejdsmarkedspolitiske informationer om efterspørgslen efter arbejdskraft. Dette indebærer, at alle ledige job, der er adgang til i hele Danmark, skal synliggøres. Alle bør via jobbokse, tekst-tv og Internet kunne se, hvilke ledige stillinger, der er i hele landet. Tilsvarende bør der være mulighed for at se udbuddet af arbejdskraft, dvs. at alle ledige har mulighed for at få lagt deres CV ind på AF s internetløsning. Dermed opnås der stor gennemsigtighed i udbuddet af arbejdskraft, der gør virksomheder og andre formidlingsaktører i stand til at få kontakt med ledige. Formidling af arbejde og aktivering af ledige besværliggøres af, at mange er tilmeldt som ledige, men reelt ikke er det. Det er f.eks. personer, der ikke er blevet afmeldt, selvom de har fået arbejde, eller personer, som er syge eller på ferie. Der skal tages fat på at få bedre overensstemmelse mellem de tilmeldte, og de, der reelt har mulighed for at overtage beskæftigelse. Det gælder både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Problemer i kommunikationen mellem a-kasserne og AF understreges af, at de forskellige edb-systemer ikke kan tale sammen. Der bør hurtigst muligt foretages en kortlægning af samarbejdsproblemer, da de lægger beslag på store ressourcer i både a-kasserne og AF. Endvidere bør der ske en afklaring af kontaktforløbet for ledige kontanthjælpsmodtagere og en forbedring af kommunikation mellem AF og kommunerne med henblik på tilmelding og formidling af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er behov for at udvikle samspillet mellem de involverede aktører vedrørende lediges sygefravær. Kommunernes, a-kassernes og AF's roller skal præciseres, og samarbejdet skal styrkes, med henblik på en hurtig og målrettet indsats. Samarbejdet mellem RAR og koordinationsudvalgene skal styrkes inden for alle relevante områder. Det foreslås: at lediges ansvar og motivation på den ene side skal styrkes gennem en højere grad af valgfrihed af tilbud, på den anden side skal effekterne af aktiveringsindsatsen styrkes ved i væsentligt højere grad at målrette tilbuddene arbejdsmarkedets behov at der, gennem en ligeværdig forhandling, sker en forventningsafstemning i mødet mellem den ledige og AF. at der sker en kvalitetsforbedring af AF s kerneydelser. Gennem et solidt overblik over arbejdsmarkedet sammenholdt med målrettet vejledning og

4 4 tilbud, sikres den hurtigste vej tilbage til ordinær beskæftigelse, herunder skal der arbejdes mere systematisk med de åbne ordrer at der skabes bedre muligheder for, at ledige kan dygtiggøre sig ved at retten til de nuværende 6 ugers selvvalgt uddannelse kan udviddes. AUF skal kompenseres fuldt ud for merudgifter forbundet hermed. at der bør ses nærmere på mulighederne for, at ledige kan gøre indsigelse mod tilbud, som ikke giver arbejdsmarkedskompetence og dermed øger sandsynligheden for ordinær beskæftigelse at analyse og overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet intensiveres. Dette gælder både i forhold til et bedre overblik over aktuelle og potentielle jobåbninger, over flaskehalssituationen samt landsdækkende og regionale analyser af, hvilke kvalifikationer og kompetencer, virksomhederne efterspørger at AF udvikler strategier for god virksomhedskontakt og opdyrkning af nye markedsandele at virksomhederne inddrages i forbedringen af overvågningsindsatsen, fx gennem samarbejdsaftaler mellem AF og virksomheder om tilmelding af ledige stillinger, formidling, efterspørgselsperspektiver m.v. at der etableres en landsdækkende job og CV-bank, hvor alle AF s ledige job i Danmark synliggøres, og hvor ledige kan få lagt deres CV ind. Aktører, der arbejder med rekruttering af arbejdskraft og virksomheder, skal vederlagsfrit kunne trække på CV-banken. Den nuværende brugerbetalingsordning i forbindelse med formidling af arbejdssøgende til eksterne formidlere afskaffes at der sker en kortlægning af de tekniske problemer vedrørende samarbejdet mellem a-kasserne og AF at kontaktforløbet og kommunikation mellem AF og kommunerne med henblik på tilmelding og formidling af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere forbedres at udvikle samspillet mellem de involverede aktører vedrørende lediges sygefravær. Kommunernes, a-kassernes og AF's roller skal præciseres, og samarbejdet skal styrkes, med henblik på en hurtig og målrettet indsats at samarbejdet mellem RAR og koordinationsudvalgene skal styrkes inden for alle relevante områder.

5 3. Ny rolle for AF 5 For at RAR/AF kan bevare en central position på formidlingsmarkedet, skal der indgås lang flere og nye former for samarbejde med andre aktører, som i dag spiller en betydelig rolle på delarbejdsmarkeder og i specifikke brancher. Hovedsporet for det fremtidige arbejde er gennemførelsen af samarbejdsaftaler med andre aktører. Denne form for samarbejde kan strække sig fra decideret projektarbejde til udlicitering. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd, der skal have kompetencen til at indgå og definere de forskellige former for samarbejdsaftaler med de relevante aktører. Den ny rolle for RAR/AF som tovholder og koordinator blandt forskellige aktører vil på længere sigt styrke de regionale råds og AF s position, således at der skabes bedre arbejdsmarkedspolitiske resultater. Der er behov for, at alle incitamenterne i arbejdsmarkedsindsatsen peger i samme retning, nemlig at få de ledige i beskæftigelse. Der er derfor brug for, at der udvikles betalingsmodeller, hvor leverandøren betales for hvor mange af de ledige, som kommer i beskæftigelse og ikke som i dag, hvor leverandøren betales for, hvor mange og den tid den ledige deltager i det enkelte tilbud. Leverandøren har i dag sikkerhed for samme betaling, uanset om der opnås gode eller dårlige beskæftigelseseffekter. Det kan indgå som et krav til leverandøren, at den ledige i forløbet skal opnå nærmere fastlagte arbejdsmarkedskompetencer, der er normale forudsætninger for ny beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Med en ny rolle for RAR/AF stilles der nye og større krav til sekretariatsbetjeningen af rådene. Der bør foretages de nødvendige tiltag, så RAR ene får selvstændige sekretariater, som ikke er en del af AF. Samtidig skal RAR have et selvstændigt budget. Det foreslås: at der sikres udvikling af RAR/AF som tovholder og omdrejningspunkt for arbejdsmarkedsindsatsen, så den samlede viden om ledige, virksomheder, kvalificeringsbehov og -muligheder udbygges og udnyttes optimalt. at hovedsporet for det fremtidige arbejde er gennemførelsen af samarbejdsaftaler med andre aktører. RAR/AF s rolle som tovholder defineres i forbindelse med kontraktindgåelsen. Samarbejdsaftalerne kan have forskellig karakter og kan spænde fra projektsamarbejde til udlicitering. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd, der har kompetencen til at indgå og definere de forskellige former for samarbejdsaftaler med de for regionen relevante aktører. at der gives RAR/AF frie rammer i forhold til evt. aflønnings- og betalingsformer. Dette omfatter også dele af den ordinære indsats, eksempelvis virksomhedskontakten og tilvejebringelsen af tilbud

6 6 at der udvikles og igangsættes nye betalingsmodeller, således at aktører måles og betales i forhold til evnen til at sikre ordinær beskæftigelse, idet det holdes for øje, at kvalifikationsopbygning prioriteres at der ved hjælp af brugen af andre aktører sker en sammensmeltning af aktiveringsindsatsen, kontakten med ledige og formidling/virksomhedskontakt at RAR får sit eget selvstændige sekretariat, som ikke indgår som en del af AF s almindelige driftsorganisation 4. Regionalisering af arbejdsmarkedsindsatsen En fleksibel og målrettet arbejdsmarkedspolitik med fokus på jobperspektivet på det lokale og regionale arbejdsmarked forudsætter, at der skabes frihed til at prioritere og handle selvstændigt. Den økonomiske styring skal fungere bedre. Der er for mange regler, for meget bureaukrati og for lidt opmærksomhed på resultaterne. Økonomistyringen tilskynder AF/rådene til at lave lange og billige aktiveringsforløb i aktivperioden. Det er ikke vejen frem. Endvidere centreres og bindes en stor del af de økonomiske midler i aktivperioden, hvorved den arbejdsmarkedspolitiske indsats bliver mere orienteret mod at bekæmpe langtidsledighed end at forebygge den. For at sikre de regionale arbejdsmarkedsråd bedre arbejdsbetingelser skal der ske en forenkling af styringsprincipperne for aktivbevillingen, hvorefter der fremover styres efter en økonomisk rammestyringsmodel, hvor der udmeldes en økonomisk ramme til hver region. Dette medfører ligeledes, at alle de øremærkede særbevillinger, puljer og øvrige økonomiske reservationer afskaffes. Derudover skal de regionale arbejdsmarkedsråd fremover måles på resultaterne, frem for på de redskaber, der anvendes i indsatsen. Kontrakterne skal afspejle regionale løsninger på de regionale arbejdsmarkedspolitiske udfordringer. Inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer arbejder LAR for nuværende med at reducere antallet af mål og resultatkrav. Endvidere lægger LAR op til en forenkling og regionalisering af opfølgningssystemet. Ansvaret for at følge op på de lovbundne områder, fx lediges rettigheder/pligter og kontaktforløbet, lægges ud til regionerne. Det fordrer, at der via udviklede og ikke mindst ensartede regionale støttesystemer i form af opfølgningsstatistikker sikres en tæt opfølgning af den regionale indsats. Selve kadencen og niveauet for opfølgningen indskrives i resultatkontrakterne. Reduktionen af mål og resultatkravene, kombineret med en regionalisering af opfølgningen, betyder forenklinger inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer. Men for at få den nødvendige effekt ud af disse regionaliseringstiltag, skal der efter LAR s opfattelse ligeledes ske en forenkling af de økonomiske styrings-

7 7 principper, hvilket bør sikres ved fastlæggelsen af de økonomiske rammer for arbejdsmarkedsindsatsen for år For at få den maksimale effekt af arbejdsmarkedsindsatsen skal der fremover lægges større vægt på at forebygge fremfor at helbrede. Nøglen til en mere effektiv tidlig indsats er at udvikle metoder til en træfsikker visitering af ledige, der reelt skaber et fundament for en individuel indsats. Visiteringen skal resultere i, at der opstilles en risikoprognose for langtidsledighed og en mere målrettet individuel indsats. Derudover skal de forskellige redskaber gennemgås og justeres, så de lever op til de udfordringer, som arbejdsmarkedspolitikken står over for. Der skal ske en forenkling og afbureaukratisering, som blandt andet medfører færre tilskudsordninger. Endvidere skal der etableres en enkel job- og uddannelsesrotationsordning, der er motiverende for arbejdsgiverne, de beskæftigede medarbejdere og de ledige Der skal skabes lovgivningsmæssige muligheder for, at arbejdsmarkedspolitikkens virkefelt udvides, således at arbejdsmarkedspolitikken i højere grad bliver beskæftigelsesfremmende frem for ledighedsbekæmpende. Det vil sige, at arbejdsmarkedspolitikkens, og dermed de regionale arbejdsmarkedsråds, muligheder for at forebygge ny ledighed skal styrkes, eksempelvis i forbindelse med personer med lange opsigelsesvarsler, opkvalificerende indsats for udsatte beskæftigede m.v. Det forslås: at der udmeldes en samlet økonomisk ramme til hver region, således at de øremærkede særbevillinger, puljer og øvrige økonomiske reservationer afskaffes at resultatkontrakterne og det nye målesystem bliver styrende for AF s indsats at der sker en forenkling og regionalisering af styrings- og opfølgningssystemet, bl.a. på det lovbundne område. Kadencen og niveauet for opfølgningen indskrives i resultatkontrakterne at LAR holdes løbende orienteret om den regionale udvikling, samt at RAR får mulighed for af egen drift at få oplysninger om status og udvikling. Endvidere at det nye målesystem opdateres og forelægges LAR kvartalsvis at arbejdsmarkedsindsatsens redskaber gennemgås med henblik på administrativ forenkling og mulighed for en bedre sammenhæng mellem redskaberne i den ordinære indsats og aktiveringsindsatsen at der etableres en enkel job- og uddannelsesrotationsordning, der er motiverende for arbejdsgiverne, de beskæftigede medarbejdere og de ledige

8 8 at arbejdsmarkedspolitikkens muligheder for at forebygge ny ledighed styrkes at udpegningen af ledige til en tidlig indsats i langt højere grad end i dag foretages ud fra en individuel vurdering. Der skal udvikles metoder, der kan understøtte den individuelle vurdering. 5. En mere fleksibel aktivering Behovet for ændringer i aktiveringsindsatsen bunder i en styrkelse af muligheden for en mere fleksibel og individuel behovsorienteret tilrettelæggelse af aktiveringen. Ledige bør også fremover have ret til minimum 27 måneders aktivering i de sidste 36 måneder i ydelsesperioden, men det skal være muligt at gøre aktiveringsblokken 27/36 fleksibel for særligt udsatte grupper. De regionale arbejdsmarkedsråd har fortsat til opgave at udpege de målgrupper, som har mulighed for en fremrykket aktivering, hvilket vil være enslydende med de grupper, som i dag udpeges til den tidlige fleksible indsats, det vil også sige de ledige som AF i dag kan udpege individuelt. Den anden gruppes rettigheder, som ikke udpeges til en tidligere aktivering, fortsætter efter de samme regler som i dag, hvilket vil sige ret og pligt til aktivering efter 1 års ledighed. Hvis ledige er udpeget til en fleksibel indsats tidligt i ledighedsperioden, og stadig er ledig efter at have opbrugt sin nuværende ret til 27/36, så flyttes de midler, der i dag er budgetteret til tidlig fleksibel indsats, til en ekstra målrettet sen aktivering i aktivperioden, senest efter 2-årssamtalen. Dermed styrkes en målrettet indsats de sidste 26 uger før ydelsesperiodens ophør. Det vil i sin enkelthed sige, at RAR erne i forbindelse med deres kontrakter estimerer et beløb til en styrket indsats i de sidste halvår af ydelsesperioden. Ved ovenstående model får den ledige således muligheden for en tidligere målrettet indsats samt en sikring af, at der er midler til en ekstra indsats efter 2-årssamtalen. Endvidere modgås argumentation om, at indsatsen i dagpengeperioden økonomisk er spildt, hvis personen stadig er ledig efter 1 år, idet den procentvise aktivering videreføres. De foreslåede ændringer medfører, at arbejdsmarkedspolitikken orienteres mod forebyggelse af langtidsledighed gennem en tidlig indsats, og at den nuværende økonomistyring opgives, idet der ikke længere opereres med en decideret dagpengeog aktivperiodeindsats. Det forslås: i forhold til aktivering at afskaffe begreberne dagpenge- og aktivperioden, til fordel for en mere individbaseret fleksibel ret- og pligtaktivering over

9 9 hele ydelsesperioden. Det er ikke hensigten at ændre på rettigheder og pligter for ledige i øvrigt. at det nuværende 75 pct. krav moderniseres i henhold til ovenstående model

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel.

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 3HMOHP UNHUIRUEHVN IWLJHOVHVLQGVDWVHQL5$5 Med Flere i arbejde er der lagt op til store udfordringer og flere frihedsgrader for den regionale og lokale

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Arbejdsgivernes mål i arbejdsmarkedsrådene

Arbejdsgivernes mål i arbejdsmarkedsrådene Arbejdsgivernes mål i arbejdsmarkedsrådene December 2003 Forord Den regionale beskæftigelsesindsats står overfor en betydelig udfordring i de kommende år. En aldrende befolkning kombineret med tidlig tilbagetrækning

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats VSK

Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats VSK Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats 25-03-2014 VSK 1 Opgaver, ansvar og fokus i en ny beskæftigelsesindsats Som det er fremgået af de faglige organisationernes høringssvar, indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere