Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb"

Transkript

1 Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb

2 Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er gode perspektiver i forslagene præsenteret i rapporten, hvilket især gjaldt udviklingspotentialerne omkring det tværsektorielle samarbejde. Ønsket var i første omgang a bevæge sig fra uformelt samarbejde til et fokuseret samarbejde, men med et sigte på fremadrettet at nå et mål om integreret partnerskab i forhold til fælles depotdrift og fælles indkøb. Det blev aftalt, at EY laver et forslag til en køreplan med initiativer og tidsplan til brug for drøftelse af det videre forløb med styregruppen, herunder drøftelse af det fælles ambitionsniveau. Et forløb, som har følgende mål: Udvikle et forslag til et fælles bæredygtigt koncept for smidig bevilling af hjælpemidler/ behandlingsredskaber Udvikle et forslag til en model for fælles depotdrift Udvikle et forslag til en model for fælles indkøb Forløbet vil rumme både prøvehandlinger og analyser. For at mindske belastningen på driftsorganisationen anbefales det maksimalt at iværksætte én prøvehandling pr. udviklingsområde. Samtidig udvælges og implementeres de quick wins fra rapporten, som vurderes ikke at kræve en decideret prøvehandling. Input fra ovenstående indgår i beslutningsoplæg for ny struktur på hjælpemiddelområdet med nye løsningsmodeller for samarbejdet på tværs. Page 2

3 Køreplanen og de overordnede faser i projektet Som beskrevet er der identificeret fire projektspor, som fremadrettet vil indgå i et fælles projektforløb: Spor 1. Tværsektoriel bæredygtigt koncept for smidig bevilling af hjælpemidler/ behandlingsredskaber Spor 2. Tværsektoriel depotstyring Spor 3. Tværsektorielt indkøb Spor 4. Implementering af udvalgte quick wins. Sporene gennemføres i et fælles projekt med henblik på at sikre en fælles projektledelse, fælles fremdrift og styrket koordinering af indsatsen på tværs. Desuden styrkes planlægningen og styringen af de involverede ressourcer. Samtidig sikres det, at de forskellige spor tænkes sammen i mulig løsningsmodel for ny struktur. 1. Opstart og mobilisering Fastlæggelse af fælles målsætninger og ambitionsniveau for ny struktur blandt deltagende kommuner og regionen Fastlæggelse af projektets sponsor, mandat og omfang Etablering af projektets rammer, herunder projektorganisation Plan for kommunikation til interessenter Prioritering af quick wins fra rapporten med henblik på hurtig implementering Overordnet faseinddeling inkl. hovedaktiviteter og milepælsleverancer Projektkommissorium. Projektorganisation med klart defineret omfang og mandat 2. Forundersøgelser inkl. prøvehandlinger Iværksættelse af prøvehandlinger mhp. på udvikling af en fælles model herunder test af modellens bæredygtighed Udarbejdelse af relevante analyser til at belyse kvalitative og kvantitative fordele og ulemper ved øget samarbejde Udvælgelse og implementering af forbedringsforslag fra rapporten, som er umiddelbart direkte implementerbare Et beslutningsoplæg for ny struktur på hjælpemiddelområdet med nye løsningsmodeller for samarbejdet på tværs 3. Implementering (planlægning og gennemførelse) Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsplan Mobilisering af nødvendige implementeringsressourcer Operationalisering af løsningsmodel, herunder udarbejdelse af nye processer samt identifikation af nødvendig it-understøttelse og snitflader til den øvrige drift Etablering og idriftsættelse af ny struktur med processer, snitflader og systemer Implementering af valgte løsningsmodel(ler). Gennemførelse af overdragelse fra projekt til drift. 4. Opfølgning Etablere opfølgningsprocedurer med fokus på ansvar, ejerskab og tid Gennemføre opfølgning på forventet gevinstrealisering, herunder udføre evt. nødvendige tilpasninger Milepælsleverance Page 3

4 Oplæg til overordnet tidsplan for projektet Faser Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 1. Opstart og mobilisering 2. Forundersøgelser inkl. prøvehandlinger Detaljeret tidsplan for fase 1 og 2 på næste side 3. Implementering (planlægning og gennemførelse) 4. Opfølgning Projektstyring og forandringsledelse Milepælsleverance Tidsplanen efter fase 2 afhænger af de valgte løsningsmodeller, samt hvilke kontraktuelle og juridiske forhold der skal tages højde for Page 4

5 Detaljeret tidsplan for fase 1 og Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1. Opstart og mobilisering A. Fastlæggelse af projektets mål samt sponsor og omfang B. Etablering af projektets rammer 2. Forundersøgelser inkl. prøvehandlinger Spor 1. Tværsektoriel bæredygtigt koncept for smidig bevilling af hjælpemidler/ behandlingsredskaber Planlægning, iværksættelse og opfølgning af prøvehandling Supplerende analyse efter behov Spor 2. Tværsektoriel depotstyring Analyse af depotdrift Evt. iværksættelse af prøvehandling efter behov Spor 3. Tværsektorielt indkøb Analyse af indkøb Evt. iværksættelse af prøvehandling efter behov Spor 4. Implementering af udvalgte quick wins Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for fremtidig struktur Projektstyring og forandringsledelse Milepælsleverance Styregruppemøde Page 5

6 Forudsætningerne for estimeret ressourcebehov Fase 2 - Forundersøgelser inkl. prøvehandlinger Det estimerede ressourcebehov for hele fase 2 sigter mod at nå så langt som muligt i forhold til analyse og udvikling af løsningsmodeller, således at en eventuel analysedel i den efterfølgende fase 3 minimeres og implementering kan iværksættes hurtigst muligt. Estimatet bygger på EY s metodeværk og erfaringer fra lignende projekter Spor 1 antager at der laves to forløb efter hinanden; 1) et testforløb, 2) gennemførelse af den fulde prøvehandling. Ad. 1) Testforløb for udvalgte borgere, hvor prøvehandlingen for tværsektoriel koncept for smidig bevilling af hjælpemidler afprøves og justeres i lukket system, med henblik på at kunne adressere væsentlige børnesygdomme Ad.2) Prøvehandlingsforløb idriftsættes i større skala (fx alle patienter på et udvalgt hospital), hvor det sikres at konceptet kan skaleres op og erfaringer fra forløbet dokumenteres. For Spor 2 og Spor 3 antages det at omfanget gælder Vestklyngen (dvs. 6 kommuner + HE Vest). Såfremt omfanget ændrer sig vil antal dage enten stige eller falde, afhængig af om der vil blive tilføjet eller fjernet enheder fra projektets omfang, idet dette påvirker behovet for interviews, øvrig dataindsamling og afrapporteringsforløbet. For Spor 4 kan der pt. ikke estimeres antal dage idet dette afhænger af prioriteringen af de identificerede quick wins, herunder hvilke der skal implementeres hvornår. Det forslås derfor at projektteamet faciliterer en sådan prioriteringsproces. Estimatet for projektledelse er holdt adskilt fra øvrige spor, men det antages at der vil etableres en fælles projektledelse der følge op på og understøtte de enkelte spors gennemførsel samt deltagelse i de udførende aktiviteter efter behov Page 6

7 Estimeret ressourcebehov for Fase 2 - Forundersøgelser inkl. prøvehandlinger Fase 2. Ressource Dage Arbejdsopgaver Spor 1. Tværsektoriel bæredygtigt koncept for smidig bevilling af hjælpemidler/ behandlingsredskaber Spor 2. Tværsektoriel depotstyring (Vest-klyngen - 7 enheder) Spor 3. Tværsektorielt indkøb (Vest-klyngen - 7 enheder) Spor 4. Implementering af udvalgte quick wins Udarbejdelse af beslutningsgrundlag Projektledelse Projektteam Total Udvikle prøvehandling inkl. juridisk afklaring Iværksættelse af testforløb herunder træning af driften Gennemførelse af den fulde prøvehandling. Projektteam Erfaringopsamlingsmøder samt løbende support til driften mens prøvehandling pågår Dokumentation af prøvehandlingens resultater herunder kvalitetssikring samt koncept for tværsektorielt bevilling Input til udvikling af prøvehandling Deltagelse i træning Driften Test forløb for udvalgte borgere inden endelig prøvehandlings forløb i drift Deltagelse i løbende erfaringsopsamlingsmøder Interviews samt driftsbesøg (inkl. kørsel med chauffører) Dataindsamling (kontraktforhold, priser, transportmønster, leveringsdata, lagerprocesser, Projektteam lagerbeholdning, returflow, rengøring af hjælpemidler, osv.) Workshop/scenarier opbygning - servicekoncept Udvikling af fremtidig koncept inkl. implementeringsplan Interviews (1 dag per enhed) Drift Workshop/scenarier opbygning - servicekoncept Dataindsamling Interviews (indgående logistik, leverandørudfordringer, leveringstider, osv) Projektteam Data indsamling (kontrakter, priser, kategorisering af leverandører, indkøbsmønster osv. ) Analyse og rapportering inkl. implementeringsplan Drift Interviews Dataindsamling Facilitering af proces for yderligere afklaring og prioritering af quick-wins Projektteam TBD Afhænger af prioritering Drift TBD Afhænger af prioritering beslutningsoplæg for ny struktur på hjælpemiddelområdet med nye løsningsmodeller for Projektteam 3 samarbejdet på tværs Deltagelse i de udførende aktiviteter Kvalitetssikring og leverancestyring Forandringsledelse Rapportering mv. Projektteam dage Drift dage Samlet dage Page 7 1 Estimeret antal dage antager at omfanget gælder Vestklyngen (dvs. 6 kommuner + HE Vest). Såfremt omfanget ændrer sig vil antal dage enten stige eller falde, afhængig af om der vil blive tilføjet eller fjernet enheder fra projektets omfang, idet dette påvirker interviews og dataindsamlingens behovet.

8 Underliggende aktiviteter i fase 1 og 2 1. Opstart og mobilisering A. Fastlæggelse af projektets mål samt sponsor og omfang Rapport og køreplan præsenteres for øvrige kommuner og hospitalsenheder samt dialog omkring involvering Fastlæggelse af projektets mål samt sikring af den nødvendige commitment fra de deltagende organisationer Afdækning af projektets risici Fastlæggelse af projektsponsor og finansiering for beslutningsforløbet B. Etablering af projektets rammer Udarbejdelse og godkendelse af kommissorium for beslutningsforløbet, ressourcebehov fastlægges Konkretisering af prøvehandlinger Etablering af projektorganisation inkl. styregruppe og referencegruppe med deltagelse af centrale interessenter Udarbejdelse af kommunikationsplan og rapporteringsformat Involvering af eksterne ressourcer efter behov Leverancer Godkendt projektkommissorium Projektorganisation med klart defineret omfang og mandat, som sikrer struktur for det videre forløb Kommunikationsplan Spor 1. Tværsektoriel bæredygtigt koncept for smidig bevilling af hjælpemidler/ behandlingsredskaber Udvikle og igangsætte prøvehandling med det mål at udvikle et fælles bæredygtigt koncept for. smidig bevilling af hjælpemidler. For et afgrænset antal hjælpemidler 1 udleveres og bevilges direkte ved udskrivelsen fra hospitalet, uanset om finansieringen er regional eller kommunal. Der sikres et tværsektorielt mandat til de sagsbehandlende terapeuter på hospitalet samt træning og uddannelse inden start. For at undgå misligholdelse af kontraktforhold med tredjepart bør prøvehandlingen gælde for kommuner, der driver hjælpemidler internt 2. Evt. iværksættelse af yderligere analyse, såfremt det kræves i forhold til en løsningsmodel. Spor 2. Tværsektoriel depotstyring Analyse af kontraktforhold, priser, transportmønster, udkørsler, lagerprocesser, lagerbeholdning osv. Evt. iværksættelse af prøvehandling, såfremt det kræves i forhold til en løsningsmodel Spor 3. Tværsektorielt indkøb Analyse af nuværende kontrakter, priser, kategorisering af leverandører, indkøbsmønster osv. Evt. iværksættelse af prøvehandling, såfremt det kræves i forhold til en løsningsmodel Spor 4. Implementering af udvalgte quick wins Udvælgelse og implementering af forbedringsforslag fra rapporten, som er umiddelbart direkte implementerbare. Allerede igangsatte initiativer på området (fx digital hjælpemiddelskema) kan lægges ind under projektet for at sikre en fælles koordinering og forankring på området. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for fremtidig struktur Indsamling af input fra gennemført prøvehandling og analyser og udarbejdelse af et beslutningsoplæg med mulige løsningsmodeller til fremtidig struktur for hjælpemiddelområdet. inkl. forventede kvalitative og kvantitative gevinster og fordele/ulemper Leverancer En solidt funderet beslutningsoplæg for ny struktur på hjælpemiddelområdet med løsningsmodeller, inkl. fordele og ulemper. Implementering af udvalgte quick wins. 2. Forundersøgelser inkl. prøvehandlinger Page 8 1 De udvalgte hjælpemidler kan evt. være de ti mest brugte billige hjælpemidler eller alle hjælpemidler med pris under fx kr. 2 I Vest-klyngen driver Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing/Skjern kommuner deres hjælpemiddeldepoter med interne ressourcer.

9 Underliggende aktiviteter for fase 3 3. Implementering (planlægning og gennemførelse) A. Mobilisering Udarbejdelse af opdateret kommissorium suppleret med udførelsesfasen samt fastlæggelse af projektets mandat og finansiering Etablering af projektorganisation inkl. styregruppe og referencegruppe med deltagelse af centrale interessenter Etablering af målsætning og succeskriterier Involvering af såvel interne som eksterne ressourcer efter behov B. Operationalisering af valgt løsningsmodel for området Løsningsmodel for ny struktur operationaliseres, herunder udarbejdelse af nye processer samt identifikation af nødvendig it-understøttelse og snitflader til den øvrige drift C. Implementeringsplan På baggrund af de definerede målsætninger udarbejdes en specifik drejebog for implementering med aktiviteter i forskellige projektspor, herunder afhængigheder inkl. kommunikation og gevinstrealiseringsplan Udarbejdelse af detaljeret plan for gevinstrealisering og kommunikation samt identifikation af centrale risici Identifikation af implementeringsvanskeligheder og forandringernes omfang Identifikation af interessenter og nøglemedarbejdere, herunder plan for involvering af faglige organisationer D. Gennemførelse Løbende kommunikation med fokus på proces, aktiviteter og opnåede resultater Tilpasning af design, herunder håndtering af risiko og ændringer Træning og uddannelse af medarbejderne i ny struktur og processer Evt. test af relevante it-systemer inden idriftsættelse Etablering og idriftsættelse af ny struktur med processer, snitflader og systemer Leverancer Operationel løsningsmodel for ny struktur for hjælpemiddelområdet Implementerings- og gevinstrealiseringsplan med tidsestimater og indbyrdes afhængigheder af de forskellige projektspor Gennemført træning og uddannelse af medarbejdere i ny struktur Implementering af valgte løsningsmodel(ler). Gennemførelse af overdragelse fra projekt til drift. Page 9

10 Opfølgningsfasen har til formål at sikre opfølgning på gevinstrealisering 4. Opfølgning Aktiviteter Etablere opfølgningsprocedurer med fokus på ansvar, ejerskab og tid Gennemføre opfølgning på forventet gevinstrealisering, herunder udføre evt. nødvendige tilpasninger Modenhedsniveauer for samarbejdet mellem sektorer 1 Fuldt integreret partnerskab Fokuseret samarbejde Uformelt samarbejde Leverancer Etableret opfølgningsstruktur med klart defineret ejerskab Opfølgning og rapportering på gevinstrealisering Page 10 1 For uddybning af modenhedsniveauer henvises til rapporten Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger.

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2009-2012

Strategisk handlingsplan 2009-2012 Servicestrategi for Miljøstyrelsen Strategisk handlingsplan 2009-2012 Dokumentets indhold 1. Handlingsplanens formål og relation til vision, indsatsområder og strategiske målsætninger 2. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere