Registrering og fredning af fortidsminder i Danmark Thorvildsen, Knud Fornvännen Ingår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering og fredning af fortidsminder i Danmark Thorvildsen, Knud Fornvännen 142-145 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1978_142 Ingår"

Transkript

1 Registrering og fredning af fortidsminder i Danmark Thorvildsen, Knud Fornvännen Ingår i: samla.raa.se

2 Registrering og fredning af fortidsminder i Danmark Av Knud Thorvildsen Thorvildsen, K Registrering og fredning af fortidsminder i Danmark. (Recording and protection of ancient monuments in Denmark.) Fornvännen 73. Stockholm. The author describes the Survey of ancient monuments in Denmark which was begun in 1873 and concluded more than 50 years låter. A renewed survey was begun in 1937 in connection with revised antiquities legislation. After about 20 years, ca. 24,000 prehistoric monuments and ca historie monuments had been recorded for protection by law. Knud Thorvildsen, Miljöministeriet, Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1203 Köbenhavn K, Denmark. Den systematiske registrering af Danmarks fortidsminder begyndte i Men allerede i midten af århundredd var de forberedende arbejder igång. Den unge arkaeolog J. A. Worsaae blev i 1847 "inspektor for de antikvariske mindesmaerkers beväring" og gik stråks igång med registrering og sikring af fortidsminderne på grundlag af regeringsbeslutninger affodt af droftdser i landets nyoprettede rigsdag. Der var intet ekonomisk grundlag for en större aktivitet, men Vorsaae benyttede sig af sine naere förbindelser med hoffet og landadelen og nåede et långt stykke med at beskrive og frede fortidsminder på de private godser, det kgl. domaenegods og i statsskovene. Et forsög på at registrere fortidsminderne uden for godserne ved at få dem indtegnet på matrikdkort, som udsendtes til landsognene, mislykkedes derimod. Ferst da Worsaae i 1866 blev direktor for Oldnordisk Museum og efter i 1873 at have fået Rigsdagen til at bevilge en årlig sum til en antikvarisk registrering og fredning, var der skabt et grundlag for det systematiske arbejde på laengere sigt. Oldnordisk Museums stab af arkaeologer blev sat ind på opgaven, som Worsaae håbede at kunne fuldfere i lebet af en halv snes år. Der gik imidlertid ikke 10, men 50 år, for arbejdet var faerdigt, og så måtte det tilmed fortsaette endnu 10 år for at få registrerd fortidsminderne i den del af Jylland, som i 1921 var blevet genforenet med kongeriget. Det var et stort arbejde, der måtte udferes praktisk tält uden noget forhåndsmateriale. Hvert sogn, ja, naesten hver äger måtte gennemvandres for at beskrive bevarede fortidsminder og registrere sporene efter slejfede. Hvert år blev der insat 3 arkaeologer fra museet suppleret med et par lokale arkaeologisk kyndige folk med tilknytning til museet (laerere, officerer, arkitekter). Folkene skiftede, mere end en halv snes år holdt de ikke til det fysisk kraevende arbejde, men arbejdet selv fortsatte efter de af Worsaae fastlagte retningslinier og resulterede i detaljerede antikvariske beskrivdser med tilherende kort över landets ca sogne. Da arbejdet sluttede i 1930'erne, var der registrerd ca bevarede og forsvundne fortidsmin-

3 Registrering og fredning af fortidsminder i Danmark 143 der. I berejsernes instruks stod, at de störste og bedst bevarede fortidsminder skulle soges fredet gennem en frivillig aftale med ejeren, idet aftalen skulle sikres ved en tinglaest deklaration på ejedommen, kun i undtagdsestilfaclde måtte sikringen ske ved keb af mindesmaerkd. Det lykkedes på dette grundlag at frede ca af de bevarede fortidsminder. De velbevarede fortidsminders antal var imidlertid tre gange så stort, og allerede inden arbejdet med at frede på frivillig basis var afsluttet, var der koncentreret om den staerkt voksende naturfredningsbevaegdse landet över rejst et staerkt onske om at få stoppet den overhåndtagende oddaeggdse af de mange oldtidshoje, som ikke var blevet fredet. I stort tal blev hojene slojfet for at bidrage med skaerver til anlaeg af jernbaner og veje, eller de faldt som ofre for landets stedse intensivere udnyttdse, der bl. a. skyldtes den voksende husmandsbevaegdse og opbrydningen af de jyske hedestraekninger. Til sidst gik Nationalmuseet under store betaenk- Hgheder med på tanken om at sikre fortidsminderne ved lov. Man holdt laengst muligt på frivillighedens princip ikke alene af konservatisme, men også fordi man frygtede, at en tvangsfredning ville skade museets forhold til de private ejendomsbesiddere, som jo skulle levere materialet til museets samlinger og videnskabdige arbejde. I 1937 kom så loven, som fredede alle de bevarede fortidsminder, hvortil isaer henregnedes oldtidens grave, bautasten og runesten, og fra historisk tid isaer ruiner og voldsteder. Loven overlod til Nationalmuseet at bestemme, hvilke fortidsminder, der var så godt bevarede, at de burde sikres. Nationalmuseet gik stråks igång med påny at berejse landet for at foretage denne vurdering. Den nye registrering, der for oldtidsmindernes vedkommende havde de eksisterende sognebeskrivdser som udgangspunkt, kunne for de aeldste mindesmaerkers vedkommende afsluttes efter 20 års forlob. Noget laengere tid tog det at tage stilling til ruiner og voldsteder, da der ikke tidligere var foretaget en systematisk registrering af disse. Da fredningsrejserne var afsluttet og den lovmaessige sikring af fortidsminderne kundgjort for ejerne ved tingslaesning, var ca mindesmaerker fra oldtiden og ca fra historisk tid noteret som fredede. Arbejdet med registrering og fredning af de jordfäste fortidsminder er dog ikke standset hermed, der dukker stadig hidtil upåagtede fortidsminder op, og nye grupper, som ikke tidligere havde påkaldt sig interesse, blever nu eftersogt og registrerd for at blive sikret. Dette gadder f. eks. gamle vejbroer, vandmolleanlaeg og forskellige slags sten med indskrift f. eks. vildtbanesten og skelsten. Fortidsmindefredningen var i 1937 gennemfort ved en naturfredningslov, hvilket naturligt kaedede Nationalmuseets antikvariske arbejde sammen med naturfredningsadministrationen. Det blev således formaendene for amtsnaturfredningsnaevnene altid en dommer der fik pålagt det periodiske tilsyn med de fredede fortidsminder under Nationalmuseets overopsyn. Ved en asndring af naturfredningsloven i 1961 blev der lagt en 100 in bred vaernezone om de fredede fortidsminder. Inden for denne zone kunne terraenaendringer som f. eks. grusgravning, beplantning og bebyggelse kun finde sted, hvis der kunne oppnås dispensation dertil fra amtsnaturfredningsnaevnd. Nationalmuseet skulle dog tage stilling til sägen, inden naevnet traf sin afgordse. En ny naturfredningslov i 1969 udvidede den antikvariske fredning på afgorende vis. Medens denne saerlige fredning hidtil kun havde beslaglagt en enkelt paragraf i naturfredningsloven, kom den nu til at omfatte et helt kapitel. Bestemmdserne blev gjort klarere og mere detaljerede, og som noget nyt blev det bestemt, at fund af fortidsminder fremkommet ved jordarbejde (landbrugsdrift eller grundgravning f.eks.) skulle anmddes til Rigsantikvaren (ikke til Nationalmuseet), som skulle tage stilling til, om arbejdet måtte fortsaette eller en arkaeologisk undersogelse ferst skulle foretages. Undersogdsen skulle betales af Rigsantikvaren medmindre arealet var offentligt ejet, i så fald skulle den pågaeldende offentlige myndighed afholde udgifterne. Da Nationalmuseets struktur ikke skenne-

4 144 Knud Thorvildsen des egnet til at varetage den staerkt voksende administration af naturfredningslovens antikvariske del, som ofte kraevede hurtige afgordser efter ensartede linier, blev denne administration omtrent samtidig med den nye lov flyttet fra museet og lagt direkte under Rigsantikvaren. Senere, da Miljöministeriet, hvortil administrationen af naturfredningsloven var henlagt, i 1975 oprettede en saerlig Fredningsstyrdse, blev fortidsmindeforvaltningen flyttet fra Rigsantikvaren og indgik i denne styrelse som et saerligt kontor (5. kontor). For at sikre kontakten med Nationalmuseet, de lokale kulturhistoriske museer samt universiteternes arkaeologiske institutter blev der samtidig oprdtet et "Fortidsminderåd" med repraesentanter for de naevnte institutioner og med Rigsantikvaren som formand. Rådet er rådgivende for Miljöministeriet i dettes arbejde med at administrere naturfredningslovens antikvariske bestemmelser. For de jordfäste fortidsminders vedkommende må den fortsatte registrering af nyopdagede objekter selvfolgdig stå i centrum, men ikke mindre vaegt må laegges på arbejdet med at sikre det allerede fredede gennem afmaerkning og periodiske tilsyn. Der er endnu ikke taget stilling til, om dette arbejde skal föregå på lokalt plan eller udfores fra centralt hold. Det staerkt voksende besog på fredede fortidsminder gor det endvidere nodvendigt at intensivere restaureringsarbejdet og at hjadpe publikum med förståelsen af det, de ser, ved udarbejddse af kulturhistoriske egnsbeskrivdser og ved opstilling på selve fortidsmindet af forklarende tekster. Registreringen og sikringen af aeldre bygninger, der på grund af deres arkitektoniske og historiske vaerdi fortjener at blive fredet for eftertiden, er foregået på en lidt anden made, end tilfaeldet var med de jordfäste fortidsminder. Nationalmuseet har i årenes lob registrerd de fleste vaerdifulde gamle bygninger, men sikringen af dem er sket på forskelligt grundlag. De gamle sognekirker der er ca af dem er med deres omgivende kirkegårde sikret ved lov, således at der kraeves tilladdse af kirkeministerid til alle om- og tilbygninger. For en tilladdse gives, forelasgges sägen for Nationalmuseet. De profane bevaringsvaerdige bygninger er nu fredet i et antal af ca Det er sket gennem loven om bygningsfredning, der blev vedtaget af rigsdagen i 1918, efter at "Föreningen til gamle Bygningers Beväring", som var stiftet i 1907, ved et energisk arbejde havde henledt offentlighedens opmaerksomhed på, hvor lidt hensyn nybyggeriet tog til de gamle bygninger. Ved loven oprettedes "Det saerlige Bygningssyn", som skulle administrere lovens bestemmdser, d. v. s. bestemme, hvad der skulle fredes og tage stilling til, hvorledes det fredede kunne sikres. Til vedligeholddse og restaurering skaffedes der bygningssynct en årlig sum på finansloven, for tiden 2,4 mill. kr., ligesom der oprettedes et "Statens Bygningsfond", som kan yde billige lån til samme formål. Bygningssynets daglige administration blev varetaget af et sekretariat. Dette blev i 1975 ved fredningsstyrdsens oprettdse indlemmet i denne som et saerligt kontor. Dette kontor, Fredningsstyrdsens 6. kontor, har i disse år fuldt op at gere med at administrere de store bdeb( ca. 25 mill. kr. om året), der som ekstraordinere beskaeftigdsesfremmende bevillinger skal bruges til restaureringsarbejder ved bygninger, der ejes af kommuner, stiftelser el. Hgn. Kontoret påregner også at måtte fortsaette det arbejde med bevaringsplaner för kobstaederne, som Nationalmuseet i de senere år med så stor succés har udfaerdiget i samarbejde med kommunerne. For arbejdet med sikringen af de bevaringsvaerdige bygninger vil det vaere af betydning, at der, som foreslået, kan gennemfores en aendring af alderskriteriet for huse, der kan fredes. Husene skall idag vaere mindst 100 år gamle. Ved en revision af bygningsfredningsloven i naer fremtid håber man, at få graensen aendret til 50 år.

5 Registrering og fredning af fortidsminder i Danmark 145 Recording and protection of ancient monuments in Denmark Systematic surveying of Denmark's prehistoric monuments was started by the archaeologist J. A. A. Worsaae. In 1866 he became diredor of the National Museum in Denmark and from 1873 onwards, he received annual subsidies to persue a survey in which he involved the museum personnd. Each year a series of parishes was visited and everything of interest concerning ancient monuments and remains was recorded and mapped. Meanwhile, however, a continually increasing number of prehistoric monuments that were unproteded by law were being destroyed. It therefore became necessary in 1937 to create compulsory protection of all existing prehistoric field monuments. This protection was enaded by a paragraph in the naturfredningslov (equiv. Nature Conservation Act). The National Museum, Copenhagen, received the task of registering all protedable monuments, which involved the museum staff in a new nation-wide survey. When this was conduded after 20 years, ca. 24,000 prehistoric monuments and ca historie monuments had been recorded for protection. Över the following years, the antiquarian provisions in the naturfredningslov were expanded and the administration of these provisions was attached more closely to the administration of environmental conservation and preservation. In 1970, prehistoric monument administration was placed diredly under the Rigsantikvar (the Diredor General of National Antiquities), but few years låter it was transferred to the newly created Fredningsstyrelse (under the Department of Environment).

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV September 2002 Kulturministeriet Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste

Læs mere

BETÆNKNING NATURFREDNING. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission

BETÆNKNING NATURFREDNING. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission BETÆNKNING OM NATURFREDNING II Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission BETÆNKNING NR. 467 1967 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERI A/S 425.67

Læs mere

Normaliseringen og lærerne

Normaliseringen og lærerne Normaliseringen og lærerne Lærerforeningens ageren i normaliseringens periode Af fhv. skoleinspektør Lasse Rydberg En bog til afslutning For 25 år siden udgav det, der dengang hed Åndssvageforsorgens Lærerforening

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Af Jannie Uhre Ejstrud Nationalpark Vadehavet December 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bevaringsværdi 6 Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2002 Nationalmuseet august 2003 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger... 4 1.1 Målsætning... 5 1.2 Ressourcer... 5 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel.

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel. Snedkernes Fagforening Vejen 9. september 1907 60 år 1967 Snedkerforbundets Vejen Afdelings 60 års Jubilæumsfest den 9. september 1967 på Hansens Hotel Menu Aspargessuppe Helstegt svinekam m. æbler, svesker

Læs mere