LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer"

Transkript

1 LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer Vedtaget på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed i Leipzig den maj 2007 PRÆAMBEL "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer" er et dokument, medlemsstaterne har udarbejdet, med bred og tydelig deltagelse af europæiske interessenter. Med udgangspunkt i udfordringer og muligheder, såvel som de europæiske byers forskellige historiske, økonomiske og miljømæssig baggrund, enedes medlemsstaternes ministre, med byudvikling som portefølje, om fælles strategier og principper for byudviklingspolitik. Ministrene forpligter sig til: at indlede en politisk debat i deres lande om, hvordan principperne og strategierne i Leipzigcharteret om bæredygtige europæiske byer kan indarbejdes i de nationale, regionale og lokale udviklingspolitikker, at gøre brug af redskaber som integreret byudvikling og dermed forbundne styreformer til selve implementeringen og på den måde etablere de nødvendige rammer på nationalt plan og at arbejde for at kunne oprette en afbalanceret territorial organisation baseret på en europæisk polycentrisk bystruktur. Ministrene takker det tyske formandskab for at have forberedt rapporten "Integreret byudvikling som forudgående betingelse for vellykket bæredygtighed i byerne" og undersøgelserne "Strategier til opprioritering af det fysiske miljø i dårligt stillede byområder", "Styrkelse af den lokale økonomi og den lokale arbejdsmarkedspolitik i dårligt stillede områder", "Proaktive undervisnings- og uddannelsespolitikker for børn og unge i dårligt stillede byområder" og "Bæredygtig bytransport og dårligt stillede byområder" indeholdende eksempler på god praksis i Europa. Disse undersøgelser kan hjælpe byer af forskellig størrelse til at implementere de principper og strategier, som er beskrevet i Leipzig-chartret om bæredygtige europæiske byer. Ministrene erklærer: Vi, de ansvarlige ministre for byudvikling i den Europæiske Unions medlemsstater, opfatter de europæiske byer af forskellig størrelse, som har udviklet sig i løbet af historien, som et værdifuldt og uerstatteligt økonomisk, socialt og kulturelt aktiv. Med det mål at ville beskytte, styrke og videreudvikle vore byer, støtter vi stærkt EU's strategi for bæredygtig udvikling med udgangspunkt i handlingsprogrammet fra Lille og det såkaldte Urban Acquis fra Rotterdam samt Bristol-overenskomsten. Derved bør samtlige dimensioner om bæredygtig udvikling tages i betragtning, på samme tid og med samme vægt. Herunder hører økonomisk velstand, DA

2 - 2 - social balance og et sundt miljø. Samtidig bør der lægges vægt på kulturelle og sundhedsmæssige aspekter. I den forbindelse bør opmærksomheden rettes mod medlemsstaternes institutionelle kapacitet. Vore byer har enestående, kulturelle og arkitektoniske kvaliteter, stor styrke når det gælder social integration og ekstraordinære muligheder for økonomisk udvikling. De er videnscentre og kilder til vækst og fornyelse. Samtidig lider de dog under demografiske problemer, social ulighed, social udelukkelse af specifikke befolkningsgrupper, mangel på billige og ordentlige boliger samt miljøproblemer. På længere sigt, kan byerne ikke opfylde deres funktion som motor for social fremgang og økonomisk vækst, som det er beskrevet i Lissabon-strategien, medmindre det lykkes at opretholde den sociale balance byerne imellem, hvor man sikrer deres kulturelle mangfoldighed og indfører høj kvalitet på områder som byplanlægning, arkitektur og miljø. Vi har i stadig større grad behov for holistiske strategier og koordinerede tiltag blandt de personer og institutioner, der er involveret i byudviklingsprocessen, som rækker langt ud over de enkelte byers grænser. Hvert eneste myndighedsniveau, såvel det lokale, det regionale, det nationale som det europæiske, bærer et ansvar for vore byers fremtid. For reelt at sikre effektiviteten på disse forskellige myndighedsniveauer er vi nødt til at forbedre koordineringen af sektorpolitiske områder og skabe en ny følelse af ansvar over for en integreret byudviklingspolitik. Vi må også sørge for, at de mennesker, der arbejder med at kunne gennemføre disse politikker på alle niveauer, tilegner sig de almindelige og tværfaglige færdigheder, som er nødvendige for at udvikle byerne til bæredygtige samfund. Vi hilser varmt de erklæringer og henstillinger, som er nærmere beskrevet i EU's "Territoriale Dagsorden" og i de europæiske institutioners arbejde, som fremmer et integreret syn på bypolitik. Vi anerkender "Aalborg Commitments" som et vigtigt bidrag til strategiske og koordinerede foranstaltninger på lokalt plan samt konklusionerne fra det Europæiske Forum for arkitekturpolitik vedrørende Byggekulturen af 27. april Vi noterer os det europæiske charter "Network Vital Cities". Vi anbefaler: I. Bedre udnyttelse af helhedsstrategier i forbindelse med byudvikling For os er helhedsstrategier for byudvikling ensbetydende med, at man samtidig og på rimelig måde tager højde for de problemstillinger og interesser, som betyder noget for byudviklingen. Helhedsstrategi for byudvikling er en proces, hvor de fysiske, sektorspecifikke og tidsmæssige aspekter i bypolitikkens nøgleområder koordineres. Det er afgørende at inddrage de økonomiske aktører, interessenter og den brede offentlighed. En helhedsstrategi i byudvikling er en væsentlig forudsætning for, at EU's strategi for bæredygtig udvikling kan implementeres. Implementeringen er en europæiske opgave, men den skal samtidig tage højde for både lokale forhold og behov samt for nærhedsprincippet.

3 - 3 - Integreret byudvikling gør det lettere at forlige forskellige interesser og danner dermed et levedygtigt grundlag for konsensus mellem stat, regioner, byer, borgere og de økonomiske aktører. Ved at samle viden og finansielle ressourcer på ét og samme sted, sikres en mere effektiv anvendelse af knappe offentlige midler. Offentlige og private investeringer vil bedre kunne koordineres. Integreret byudvikling inddrager aktører uden for myndighederne og giver borgerne mulighed for at spille en aktiv rolle i udformningen af deres nærmiljø. Samtidig kan disse foranstaltninger skabe større sikkerhed omkring planlægning og investering. Vi anbefaler, at de europæiske byer overvejer at udarbejde integrerede byudviklingsprogrammer for byen som helhed. Disse implementeringsorienterede værktøjer til planlægning bør: beskrive byernes og bydelenes styrker og svagheder på baggrund af en analyse af den nuværende situation, fastlægge forenelige udviklingsmål for byområderne og udvikle en vision for byerne, koordinere de forskellige sektorplaner, tekniske planer og politikker, der findes for nærmiljøet, og sikre, at de planlagte investeringer bidrager til en afbalanceret udvikling af byområdet. koordinere og sikre en geografisk målrettet anvendelse af midlerne fra offentlige og private aktører og være koordineret på lokalt plan, i byerne og regionerne og inddrage borgerne og andre partnere, som kan bidrage væsentligt til at forme den fremtidige økonomiske, sociale, kulturelle, og miljømæssige kvalitet i hvert enkelt område. Den lokale og regionale bymæssige koordinering bør styrkes. Målet er at nå frem til et jævnbyrdigt partnerskab mellem byer og landområder og mellem mindre, mellemstore og større byer og kommuner i byregioner og storbyområder. Vi må gå bort fra at opfatte byudviklingsspørgsmål og -beslutninger i de enkelte byer som isolerede problemstillinger. Vore byer bør være knudepunkter for byregional udvikling og samtidig være ansvarlige for territorial samhørighed. Det ville derfor være nyttigt, hvis vore byer kunne indgå i tættere netværker på europæiske plan. Integreret byudvikling giver os nogle redskaber, som allerede har bevist deres værd i mange europæiske byer, hvor man har udviklet moderne, samarbejdsvillige og effektive forvaltningsstrukturer. Det er altafgørende, hvis man skal forbedre de europæiske byers konkurrenceevne. Disse forvaltningsstrukturer gør det lettere tidligt i forløbet bedre at kunne koordinere udviklingen på områder som boliger, økonomi, infrastruktur og tjenesteydelser ved blandt andet at tage højde for de nuværende alders- og migrationstendenser samt energipolitiske forhold. Med hensyn til en samlet byudviklingspolitiks anvendelsesområder, mener vi, at følgende handlingsstrategier er af afgørende betydning, hvis de europæiske byers konkurrenceevne skal forbedres:

4 - 4 - Etablere og sikre offentlige områder af høj kvalitet Kvaliteten af offentlige områder, grønne anlæg i byerne, arkitektur og byudvikling spiller en vigtig rolle for bybefolkningens levevilkår. Der er tale om bløde lokaliseringsfaktorer, som er vigtige, da de kan være med til at tiltrække virksomheder inden for vidensindustrien, en kvalificeret og kreativ arbejdsstyrke og turisme. Derfor skal samspillet øges mellem arkitektur, infrastruktur- og byplanlægning, så man skaber attraktive, brugervenlige offentlige områder og sætter høje standarder i borgernes umiddelbare omgivelser. Vi skal have skabt en såkaldt "Baukultur". Baukultur skal forstås i ordets brede betydning. Det er summen af samtlige kulturelle, økonomiske, teknologiske, sociale og økologiske aspekter, der påvirker kvaliteten og processen i planlægnings- og byggearbejdet. Denne tilgang bør dog ikke kun begrænses til offentlige områder. En sådan "Baukultur" er nødvendig for byen som helhed og for dens omgivelser. Såvel byer som forvaltning skal gøre deres indflydelse gældende. Det er især vigtigt for bevarelsen af kulturarven. Historiske bygninger, offentlige rum og deres bymæssige og arkitektoniske værdi må bevares. At skabe og bevare funktionelle, designede områder i byerne, infrastruktur og tjenesteydelser er en opgave, som må varetages i fællesskab af staten, regionale og lokale myndigheder såvel som af borgere og virksomheder. Moderne infrastruktur og bedre energieffektivitet Et væsentligt bidrag til livskvalitet, lokaliserings- og miljøkvalitet kan opnås gennem bæredygtig, tilgængelig og billig bytrafik med koordinerede forbindelser til byregionens transportnet. Der bør navnlig lægges vægt på trafikstyring og forbindelser mellem forskellige transportformer, herunder også infrastruktur for cyklister og fodgængere. Bytransport skal kunne forenes med de forskellige krav til boliger, arbejdsområder, miljø og offentlige områder. Teknisk infrastruktur, navnlig vandforsyning, spildevandsrensning og andre forsyningsnetværker skal forbedres på et tidligt tidspunkt og tilpasses de ændrede behov, så de fremtidige høje krav til levevilkårene i byerne kan nås. Forudgående betingelser for bæredygtige offentlige værker er energieffektivitet, økonomisering med naturressourcerne samt økonomisk effektivitet i værkernes drift. Bygningers energieffektivitet skal forbedres. Det gælder for såvel eksisterende som nye bygninger. Renovering af boligmassen kan have stor betydning for energieffektiviteten og en forbedring af beboernes livskvalitet. Der skal især fokuseres på præfabrikerede, gamle bygninger og bygninger af ringe kvalitet. Optimerede og effektive infrastrukturnetværker samt energieffektive bygninger vil kunne nedbringe omkostningerne for såvel virksomheder som beboere. Et væsentligt grundlag for effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer er en kompakt bosættelsesstruktur. Dette kan opnås ved fysisk planlægning og byplanlægning, som forhindrer en byspredning gennem streng kontrol med udbuddet af byggegrunde og af spekulation. Strategien, der

5 - 5 - går ud på at blande beboelsesområder med erhvervsliv, uddannelsesfaciliteter og rekreative områder i byområder har vist sig at være særligt bæredygtig. Byerne skal være med til at sikre og forbedre beboernes livskvalitet og kunne tiltrække virksomheder ved at gøre brug af avanceret ikt både inden for uddannelse, beskæftigelse, sociale tjenesteydelser, sundhedsvæsen og arbejdsmiljø og som et middel til at forbedre forvaltningen af byerne. Vore byer skal også være i stand til at tilpasse sig truslerne fra klimaændringer. Veldesignet og planlagt byudvikling kan føre til vækst med lavt kulstofforbrug, forbedring af miljøkvalitet og reduktion af CO 2 -udledning. Byer kan opnå disse resultater gennem innovativ forebyggelse, tilpasninger og afbødende foranstaltninger, som igen kan hjælpe med udviklingen af nye industrier og kulstoffattige erhvervsaktiviteter. Proaktiv fornyelse og uddannelsespolitikker Byer er steder, hvor der skabes og formidles en masse viden. Den fulde udnyttelse af en bys videnspotentiale afhænger af kvaliteten i byens førskole- og skoletilbud, af mulighederne for overgange mellem såvel uddannelses- og undervisningssystemerne som sociale og kulturelle netværker, mulighederne for livslang læring, universiteternes og forskningsinstitutionernes ekspertise og netværker mellem industri, forretningsliv og videnskab. En helhedsstrategi for byudvikling kan være med til at forbedre disse faktorer ved, for eksempel at bringe aktørerne sammen, støtte netværksdannelsen og optimere lokaliseringsstrukturerne. Integreret byudvikling fremmer den sociale og tværkulturelle dialog. Strategier for integreret byudvikling, samarbejdsvilje i styringen af byudviklingen og god forvaltningsskik kan føre til hensigtsmæssig udnyttelse af de europæiske byers potentiale, navnlig for så vidt angår konkurrenceevne og vækst, og være med til at mindske forskelle lokalområder imellem. Det giver borgerne mulighed for at deltage i samfundslivet og i demokratiet. II. Større vægt på udsatte kvarterer, når byen betragtes som en helhed Byerne står over for store udfordringer, navnlig i forbindelse med globaliseringen og de økonomiske og sociale strukturændringer. Helt specifikke problemer er blandt andet meget høj arbejdsløshed og social udstødelse. Inden for byen kan der forekomme store forskelle med hensyn til økonomiske og sociale muligheder i de enkelte bydele, men også for så vidt angår forskellen i miljøets kvalitet. Derudover er de stadigt større sociale skel og forskelle i økonomisk udvikling ofte med til destabiliseringen i byerne. En politik for social integration, som kunne mindske uligheder og forebygge social udelukkelse, ville være den bedste garant for opretholdelse af sikkerheden i vore byer. Med henblik på at kunne gennemføre målsætningen om social samhørighed og integration i byerne og byområderne, kunne gennemtænkte politikker om socialt boligbyggeri være et effektivt redskab.

6 - 6 - Sunde, egnede og billige boliger kan gøre disse bydele mere attraktive for såvel unge som ældre mennesker. Det vil føre til stabilitet i bydelene. Det er bedre at få øje på signalerne tidligt og på den måde effektivt få rettet op på tingene i tide. Det sparer ressourcer. Når først udviklingen i et område er begyndt at gå ned ad bakke, kan omkostningerne og besværet med at få udviklingen vendt vise sig langt større. Myndighederne skal tilbyde beboerne i de berørte områder perspektiver og incitamenter til forbedring. En aktiv inddragelse af beboerne og en bedre dialog mellem de politiske repræsentanter, beboerne og de økonomiske aktører er altafgørende for at finde frem til de bedste løsninger for hvert enkelt af de dårligt stillede byområder. På den baggrund opfatter vi følgende handlingsstrategier, der indgår som led i en integreret byudviklingspolitik, som altafgørende for de dårligst stillede kvarterer i byerne. Strategier til forbedring af de fysiske omgivelser Økonomisk aktivitet og investeringer på den ene side og bymæssige strukturer af høj kvalitet, sunde byggerier og en moderne og effektiv infrastruktur og faciliteter på den anden side hænger tæt sammen. Derfor er det nødvendigt at forbedre de eksisterende bygningsmassen i de dårligt stillede kvarterer med henblik på udformning, tilstand og energieffektivitet. Forbedringer i boligstandarden for nybyggeri såvel som for eksisterende, præfabrikeret, gammelt og lavkvalitetsbyggeri rummer det største potentiale for forbedret energieffektivitet inden for EU og dermed for bekæmpelse af klimaændringer. For at øge investeringernes bæredygtighed gennem forbedringer af de fysiske omgivelser skal investeringerne indgå i en udviklingsstrategi på længere sigt, hvilket bl.a. også indebærer offentlige og private opfølgningsinvesteringer. Styrkelse af den lokale økonomi og den lokale arbejdsmarkedspolitik Foranstaltninger med henblik på økonomisk stabilisering af dårligt stillede lokalområder bør også indeholde muligheden for at trække på egne økonomiske kræfter i disse områder. I den forbindelse vil arbejdsmarkedspolitikken og økonomiskpolitiske tiltag, som er skræddersyede til de enkelte lokalområder, være passende redskaber. Målet er at skabe og sikre beskæftigelse og lette opstarten af nye virksomheder. Det er især adgangen til det lokale arbejdsmarked, der bør forbedres, ved at tilbyde efterspørgselsorienteret uddannelse. Der bør ligeledes trækkes mere på beskæftigelses- og uddannelsesmulighederne i den etniske økonomi. EU, medlemsstaterne og byerne opfordres til at skabe bedre betingelser og redskaber til at styrke den lokale økonomi og dermed de lokale arbejdsmarkeder, navnlig gennem fremme af den sociale økonomi og gennem udbud af borgervenlig service. Proaktive uddannelses- og undervisningspolitikker for børn og unge

7 - 7 - Et vigtigt udgangspunkt for forbedring af situationen i dårligt stillede kvarterer er forbedring af uddannelse og undervisning i lokalsamfundet kombineret med proaktive politikker med fokus på børn og unge. I dårligt stillede kvarterer bør der sikres flere og bedre muligheder for uddannelse og undervisning, som er tilpasset de derværende børns og unges behov, og som tager hånd om de manglende tilbud til disse. Gennem en politisk fokusering på børn og unge, der er skræddersyet til de sociale omgivelser, de lever i, må vi bidrage til at forbedre børns og unges muligheder for, når de kommer fra dårligt stillede kvarterer, at indtage en plads, realisere deres ambitioner og sikre lige muligheder på længere sigt. Fremme af effektiv og billig bytransport Mange dårligt stillede kvarterer lider under den ekstra byrde ved dårlige transportmuligheder og dårlige miljøforhold, hvilket igen gør dem mindre attraktive. Udviklingen af et effektivt og billigt transportsystem, vil give borgerne i disse områder de samme muligheder for mobilitet og tilgængelighed som alle andre borgere, hvilket de er i deres gode ret til at forvente. For at opnå denne målsætning bør transportplanlægning og styring af trafikken i disse områder i stadig større grad sigte på at reducere trafikkens negative følger for miljøet og tilrettelægge transportsystemet på en måde, så områderne integreres bedre i byen og regionen som helhed. Det forudsætter ligeledes egnede gang- og cykelstinet. Jo bedre vi formår at stabilisere de dårligt stillede områder økonomisk og integrere dem socialt samt forbedre deres fysiske omgivelser og transportinfrastruktur, des bedre er chancerne for, at der i vore byer på længere sigt stadig vil være social fremgang, vækst og innovation. Vi fremhæver, at: Byudviklingspolitik bør fastlægges på nationalt plan, og at incitamenter til innovative løsninger ligeledes bør skabes på såvel nationalt plan, som på andre planer. Vore byer har behov for tilstrækkeligt spillerum til at udfylde lokale opgaver på ansvarlig vis og et sundt finansielt grundlag, som sikrer stabilitet på længere sigt. Derfor er det også vigtigt, at medlemsstaterne har mulighed for at benytte sig af de europæiske strukturfonde, i forbindelse med betydelige integrerede byudviklingsprogrammer. I anvendelsen af disse midler bør der navnlig fokuseres på konkrete problemer og muligheder samtidig med, at man tager højde for de enkelte medlemsstaters udviklingspotentiale, hindringer og særtræk. Hvis det ikke allerede er sket, bør de lokale myndigheder ligeledes udvikle de nødvendige færdigheder og effektivitet til implementering af helhedsstrategier for byudvikling, også med henblik på overordnet at opnå kvalitet og bæredygtighed i byggeriet. De nye EU-initiativer, JESSICA og JEREMIE, der støtter oprettelsen af byudviklingsfonde og midler til SVM'er, hvor man gør brug af finansieringstekniske instrumenter til at lede privat kapital over i

8 - 8 - implementeringen af integrerede byudviklingsstrategier, indeholder lovende muligheder for at effektivisere almindelige nationale og europæiske finansieringskilder. På nationalt plan, er ministerierne nødt til i stadig større grad at indse, hvor vigtigt det er, at byerne har nationale, regionale og lokale ambitioner og at deres politikker påvirker dem. De forskellige ministerier, der arbejder med eller har indflydelse på byplanlægningsspørgsmål, bør tilpasses hinanden og integreres bedre, så de supplerer snarere end modarbejder hinanden. Vi fremhæver vigtigheden af systematisk og struktureret udveksling af erfaring og know-how inden for bæredygtig byudvikling. Vi opfordrer Kommissionen til på baggrund af retningslinjerne i Leipzig-charteret at fremlægge resultatet af udvekslingen af eksempler på god praksis på en kommende konference, som vil blive holdt inden for rammerne af initiativet "Regioner for økonomisk forandring". Samtidig har vi behov for en europæisk platform til indsamling og udvikling af eksempler på god praksis, statistisk materiale, benchmarking-analyser, evalueringer, gensidige vurderinger og andre former for byforskning, der kan bistå de aktører, der er involveret i byudvikling på alle planer og i alle sektorer. Vi vil fortsætte med at fremme og intensivere udveksling af viden og erfaring mellem politiske beslutningstagere, praktiske udøvere og forskere på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan i fremtiden, så den bymæssige dimension styrkes i EU's strategi for bæredygtig udvikling, Lissabon-strategien og EU's beskæftigelsesstrategi. Europa har behov for stærke byer og regioner, som er rare at leve i. CdR 163/2007 PSK/SFJ/alj

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.:

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.: BILAG: UDFORDRINGER FOR DE EUROPÆISKE BYER Der er stor forskel på Europas byer. Ca. 20% af EU s befolkning bor i storbyer med over 250.000 indbyggere, yderligere 20% i mellemstore byer med 50-250.000 indbyggere,

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.7.2012 COM(2012) 433 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere