Tidsregistrering i TimeLog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsregistrering i TimeLog"

Transkript

1 Tidsregistrering i TimeLog Få indblik i hvordan TimeLog som virksomhed selv benytter sig af TimeLog Project til tidsregistrering og strategiudvikling. Introduktion Dette whitepaper beskriver hvordan TimeLog som virksomhed benytter sig af tidsregistrering internt som operationelt og strategisk værktøj til at opfylde både kort- og langsigtede mål for virksomheden. Formålet med dette whitepaper er at give jer inspiration til at styre jeres virksomhed mod større lønsomhed, stærkere datagrundlag og hurtigere reaktionsevne i et omskifteligt marked. For at kunne anvende tidsregistrering til forretningsstyring er det vigtigt, at al tid registreres præcist også den interne tid. Først da bliver det muligt at få et realistisk billede af virksomhedens aktiviteter og afkastet af disse. 1

2 Whitepaper om tidsregistrering Lær mere om, hvordan TimeLog bruger strategisk tidsregistrering til at opnå større lønsomhed og overblik over fremdriften. 1 Tidsregistrering til forretnings-styring Tidsregistrering integreret med ressourcestyring Konsistent tidsindsamling Vi tager vores egen medicin 3 2 TimeLogs nye tidsregistrerings-strategi Medarbejdernes støtte Implementering Find den rigtige struktur Projektnavnet som dimension 8 3 Hvordan tidsregistrerer vi? Reaktionerne på den nye tidsregistreringsstruktur Projektnavne og allokering af medarbejdere Praktisk håndtering af tidsregistreringerne API og online dashboard 12 4 Coaching af medarbejderbaseret tidsregistrering Gode medarbejderrapporter udgave Skrevet af Sascha Skydsgaard TimeLog A/S Alhambravej Frederiksberg Danmark Telefon Strategiunderstøttelse og bestyrelsesrapportering 15 6 Vidensopsamling fra tidligere projekter 17 7 Håndtering af kundeprojekter 17 8 Konklusion TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 1 Tidsregistrering til forretnings-styring At investere i et tidsregistreringssystem kan være en svær beslutning at træffe for mange organisationer. Tidsregistreringsprocessen påvirker oftest alle medarbejdere i virksomheden, hvilket gør, at mange skal høres, og mange interesser skal plejes. Og måske af samme grund er der også altid en eller flere medarbejdere i virksomheden, som kan hive negative eksempler frem, hvor implementeringen af tidsregistrering er slået fejl. 1.1 Tidsregistrering integreret med ressourcestyring Som en naturlig følge heraf bliver vi ofte spurgt, hvordan vi selv har struktureret og implementeret vores tidsregistreringsprocesser, og hvad vi bruger data til. Vi oplever samtidig, at vore kunder i stigende grad ikke længere stiller sig tilfredse med kun at anvende tidsregistrering til omkostningsfordeling eller fakturering. Nu skal tidsregistrering indarbejdes i projektstyringen, ressourcestyringen og er i de mest ambitiøse tilfælde endda en væsentlig del i virksomhedens datagrundlag, der gør den i stand til at træffe og følge op på strategiske beslutninger. En udvikling som vi finder sund, og derfor arbejder aktivt på at understøtte. Men også en ambition som kræver vedholdenhed at drive. 1.2 Konsistent tidsindsamling Forudsætningen for at kunne anvende tidsregistrering til forretningsstyring er selvsagt, at processen omkring stringent og konsistent indsamling af tid (også den interne) er på plads og fungerer. Det er her de fleste virksomheder har problemer. Vi oplever tit, at der i virksomheder er størst fokus på den fakturérbare tid, da det er på baggrund af denne tid, der sendes fakturaer til kunderne. Vi er dog af den overbevisning, at det er lige så vigtigt at få styr på den interne tid for at få virksomheden til at blive sund og stærk med mulighed for at vokse. 1.3 Vi tager vores egen medicin De fleste læsere vil nok opleve, at vi tager vores egen medicin ganske seriøst og formentlig tidsregistrerer mere detaljeret end de fleste af vores kunder. I og med at vi først og fremmest er en produktvirksomhed og ikke en konsulentvirksomhed, så er ca. 90 % af vores tidsforbrug intern tid. Vi ser derfor særligt præcis registrering af den interne tid som en nødvendighed for at kunne udvikle og udnytte potentialet i TimeLog både på kort og lang sigt. 3

4 Vi håber, at du med inspiration fra dette whitepaper får succes med at bruge tidsregistrering effektivt i jeres egen virksomhed. 2 TimeLogs nye tidsregistrerings-strategi Hvis ikke medarbejderne støttede op om den mere detaljerede tidsregistrering, ville data ikke være brugbare I takt med at TimeLog er vokset gennem årene, så har vores modenhed inden for projektstyring og tidsregistrering ændret sig. Det betød i praksis, at vi i 2009 lagde en strategi for vores tidsregistrering, som tvang os til at tage stilling til, hvad vi ønskede at opnå med tidsregistreringen. Førhen tidsregistrerede vi kun for at fakturere kunder samt for at få et nogenlunde overblik over intern tid samt styring af ferie/fravær og ikke fordi tidsregistrering var en del af virksomhedens strategi. 2.1 Medarbejdernes støtte For at den nye tidsregistreringsstrategi skulle blive en succes, var det vigtig at få alle medarbejderne til at forstå årsagen til ændringen, samt hvilken betydning de registrerede data havde for TimeLog som virksomhed. Hvis ikke medarbejderne støttede op om den mere detaljerede tidsregistrering, ville data ikke være brugbare, og vi ville samtidig få medarbejdere, der synes, at denne form for tidsregistrering var spild af tid dette til trods for at vi sælger et tidsregistreringssystem. Selvom vi arbejder med tidsregistrering er det stadig et personligt emne for hver enkelt TimeLog-medarbejder. Ligeledes er spørgsmålet om, hvorvidt man som medarbejder bryder sig om at (tids)registrere sin gøren eller ej, og det er derfor vigtigt at imødekomme dette med god intern kommunikation. 2.2 Implementering For at gøre det nemt for medarbejderne at tage de nye tidsregistreringsprocedurer til sig, blev der lavet en printet guide i projektoprettelse til alle medarbejdere med forklaring af de forskellige dimensioner. Dette gjorde vi for at sikre, at alle projekter blev sat korrekt op i henhold til de analysekrav, vi havde til dataene. Derudover blev der lavet nogle simple projektskabeloner for hver type af projekter (implementeringsprojekt - medgået tid, implementeringsprojekt - fast pris, udviklingsprojekt, releaseprojekt osv.), så vi kunne reducere tidsforbruget og fejlmulighederne forbundet med oprettelse af de mest almindelige projekter til et minimum. Grundlæggende skulle projektlederen alene afgive et projektnavn, vælge en kunde og vælge en skabelon. Skabelonen indeholdt resten af oplysningerne, herunder alle projektkategoriseringer, del-opgaver, standardpriser og standardressourcegrupper. 4

5 2.3 Find den rigtige struktur Forudsætningen for en brugbar tidsregistrering er opbygningen af den rette projekt- og opgavestruktur. Det kræver god forberedelse! Hos os bestod forberedelsen i tre ledelsesworkshops, en del hjemmearbejde og afsluttende systemopsætning. Det sidste var den mindste del af opgaven. I processen afdækkede vi først hovedlinjerne i TimeLogs ressourceanvendelse, som groft kan opdeles i nedenstående ni procesområder: Figur 1 Oversigt over TimeLogs interne processer: 5

6 Med udgangspunkt i ovenstående struktur definerede vi tre hovedspørgsmål og seks delspørgsmål, som vores tidsregistrering skulle kunne svare på. Hovedspørgsmålene var, hvor mange årsværk der anvendes til: At fastholde de eksisterende kunder? Og ikke mindst hvor meget dette tal stiger med antallet af kunder? At investere i fremtiden (produktudvikling, forretningsudvikling, procesudvikling)? At interagere mod markedet (salgs, markedsførings- og konsulenttimer)? Delspørgsmålene vi ønskede at afklare var, hvor lang tid vi bruger (procentvis/totalt) på: At få nye kunder (salg og new bizz marketing)? At implementere nye kunder? At levere mersolgte konsulentydelser til eksisterende kunder? At levere betalt kundeudvikling til eksisterende og nye kunder? At servicere vores eksisterende kunder (kundeservice, serverdrift, support, bogholderi)? De forskellige investeringsområder vi har (særligt hvor meget produktudviklingen fylder) Resultatet blev nedenstående opsætning af projektyper, projektkategorier og projektnavne: 6

7 Figur 2 Oversigten over TimeLogs opsætning af projekttyper og projektkategorier. Projekttyperne følger i store træk de procesområder, som er beskrevet i Figur 1. Projektkategorierne kræver lidt mere forklaring. I TimeLog har vi stor fokus på, hvor skalérbare vi er som virksomhed. Dvs. hvor stort et tidsforbrug lægges på opgaver, som der bliver flere af, når vi får flere kunder, og hvor stort tidsforbrug lægges på opgaver, som er uafhængig af kundeantallet. Ud fra denne information er vi i den sidste ende i stand til at beregne, hvor stor en del af virksomhedens lønomkostninger, som er knyttet til kundeantallet, og hvor meget tid, der går til basisdrift af de 600 eksisterende kunder vi har man kunne kalde det vores nulpunktsomkostning. Eksempler på projekter af kategorien Fast omkostning: Server drift Investeringsprojekter (produktudvikling, forretningsudvikling mv.) Lejemål Intern uddannelse 7

8 Eksempler på projekter af kategorien Variabel omkostning: Salg Kundeservice Support Konsulentbistand Derudover gør vi brug af fasetyper, så vi kan analysere, hvordan tiden fordeler sig på aktiviteter som projektledelse, dokumentering, kundeservice osv. på tværs af alle TimeLogs projekter. 2.4 Projektnavnet som dimension For at skabe det bedste overblik og adskille vores interne og eksterne projekter har vi valgt at bruge faste præfixes i projektnavnene. Vores opbygning giver den fordel, at alle de interne projekter altid ligger øverst i valglisten, og ingen er dermed i tvivl om, hvilke projekter der er interne/eksterne. Derudover kan eksterne projekter hedde det samme, det er bare for forskellige kunder. Ved at bruge de tre første bogstaver af kundens navn som præfix slipper vi for at have 15 projektnavne, der er ens i vores valglister. Vi har tre forskellige præfix alt efter, hvilken type projekt det drejer sig om: Interne driftsprojekter: _TIM PROJEKTNAVN Fx: _TIM Bogholderi Interne investeringsprojekter: _TIM(OMRÅDE) PROJEKTNAVN Fx: _TIM(M) Nyt website Kundeprojekter: BAS PROJEKTNAVN (BAS er de tre første bogstaver i kundens navn) Fx: BAS implementering 8

9 På de interne investeringsprojekter bruger vi følgende områdeforkortelser i projektnavnet: _TIM(O) Organisation og processer _TIM(M) Marketing _TIM(S) Salg _TIM(I) Infrastruktur _TIM(P) Produkt _TIM(F) Forretningsudvikling Områdeforkortelsen anvendes således som en ekstra dimension, som når data udtrækkes til Excel og anvendes til at opsummere investeringsprojekterne per område. Vi budgetterer kun på kunde- og investeringsprojekter. Driftsprojekterne har vi valgt ikke at have budgetter på, da de mere handler om opsamling af tid, som vi derefter kan analysere. 3 Hvordan tidsregistrerer vi? TimeLog Project tilbyder flere forskellige tidsregistreringsløsninger. Vi har dog i TimeLog valgt, at alle tidsregistreringer sker i TimeLog Tracker (vores desktop applikation) eller via vores smartphone-klienter. Det er der flere årsager til: Der bliver tidsregistreret med det samme og ikke sidst på dagen/ugen, hvor man ikke kan huske, hvad man egentlig har lavet. Det er mere præcist end at registrere hele/halve timer. Vi har så mange projekter, at ugesedlen er for uoverskuelig, så det tager for lang tid at finde de enkelte faser, der skal tidsregistreres på. Man kan søge blandt alle projekter og opgaver hurtigere end i timesedlen og ugesedlen. Vi registrerer dog ferie/fravær via ugesedlen, og vores supportafdeling registrerer også tid i TimeLog Help Desk på de enkelte sager. I forhold til ferieregistrering har vi valgt at justere lønkoden for ferie hvert år, som tæller ned fra det 9

10 optjente timeantal. Dermed kan hver medarbejder selv følge med i, hvor meget ferie, der er tilbage. med TimeLog Tracker er det hurtigt og nemt, og man behøver ikke opsummere, når dagen er gået Vi har en intern politik om, at ugesedlen skal være lukket hver mandag kl. 10:00, så de forskellige projektledere ved, at deres projekter er opdaterede og ikke bliver overraskede sidst på måneden, hvis manglende timeregistreringer fra perioden pludselig dukker op, og projektets budgetter dermed skrider. For nogle virker TimeLog Tracker alt for detaljeret, når der kun skal registreres intern tid, men med TimeLog Tracker er det hurtigt og nemt, og man behøver ikke opsummere, når dagen er gået. Derudover er det en mere proaktiv måde at tidsregistrere, fordi det sker, mens man arbejder. Det giver medarbejderen mulighed for at tage aktivt stilling til, hvad de bruger deres tid på. For nogle kan det lyde hårdt, og vi får da også ofte spørgsmålet, om vi så også har et projekt til kaffedrikning, toiletbesøg osv. og nej, så detaljeret er det ikke. Vi ønsker dog at få et retvisende billede af vores situation i TimeLog, og det får vi kun, hvis vi har en præcis tidsregistrering, som vi kan stole på dvs. med så høj detaljegrad som muligt. Uanset hvad bliver tidsregistreringerne aldrig 100 % præcise dette er heller ikke vores mål, men vi vil gerne så tæt på som muligt. 3.1 Reaktionerne på den nye tidsregistreringsstruktur Alt nyt kræver tilvænning og hos os var det ingen undtagelse. For de fleste tog det noget tid at vænne sig til at skulle være mere detaljeret i sin daglige tidsregistrering, men på et tidspunkt bliver også dét en vanesag. Vi ville lyve, hvis vi sagde, at alle synes, det er en god måde at tidsregistrere på. Nogle medarbejdere synes, det er alt for detaljeret, mens andre kan lide, at de har deres eget personlige overblik over, hvor de bruger tiden, så de kan se, om der er opgaver, som bliver forsømt. Generelt er det meget forskelligt fra person til person, hvordan man har det med tidsregistrering. Det kommer også an på, om man har en kreativ personlighed, som helst vil arbejde frit og uden for mange rammer, eller om man er glad for struktur. Vi prøver at favne alle typer, men det er klart, at selv vi i TimeLog kan have udfordringer med at få folk til at tidsregistrere til tiden. Når vi får nye medarbejdere, kan det virke lidt overvældende og uoverskueligt, hvis de ikke før har prøvet at tidsregistrere i deres tidligere ansættelser. Men der går ikke lang tid, før det sidder på rygraden og bliver en lige så naturlig del af dagligdagen i TimeLog som at hente kaffe eller planlægge arbejdsopgaver i kalenderen. 10

11 3.2 Projektnavne og allokering af medarbejdere Vi har ca. 100 (aktive) interne projekter medarbejderne er dog kun tilknyttet dem, som er relevante for deres dagligdag, så der ikke er information overload i listen af projekter i TimeLog Tracker. Har vi projekter med mange faser, går vi ind og allokerer medarbejderne til hver enkelt fase, da det ikke er alle faser, der er relevante for den enkelte. Ellers gør vi mest brug af Tidsregistrering tilladt for alle i ressourcegruppen i projektets indstillinger. På faser, der hedder noget med Andet, er det en regel, at der altid skal skrives en kommentar, så det ikke bare bliver en skraldespand, hvis man ikke kan finde det rette sted at tidsregistrere. At bruge Andet fasen kan for nogen være den nemme løsning, når der skal tidsregistreres. Et par gange om året skimmer de respektive projektledere registreringerne på Andet faserne for at se, om der bør oprettes ekstra faser til opgaver, der går igen. 3.3 Praktisk håndtering af tidsregistreringerne Når medarbejderne har lukket ugesedlen, går de respektive afdelingsledere ind og godkender dem. Kan vi se, at der er registreret tid på forkerte projekter/faser, gør vi brug af funktionen Omkontér tid, hvor det er muligt at flytte en tidsregistrering til en anden fase/andet projekt, selvom ugesedlen og/eller projektet er lukket. Dermed behøver vi heller ikke bebyrde folk for simple rettelser. Det hænder også, at vi i samme interface vælger at splitte tidsregistreringerne til to forskellige faser i stedet. Figur 3 I Omkontér tid er det nemt at flytte tidsregistreringer fra et projekt til et andet: 11

12 3.4 API og online dashboard Vi har valgt at bruge TimeLog Projects rapporterings-api til at trække data ud og synliggøre dem grafisk på en fladskærm i virksomheden. Her viser vi blandt andet et udtræk fra rapporten Præcision i tidsregistrering, som viser, hvor rettidig medarbejdernes tidsregistreringer er. Hvis det er syv dage siden, en medarbejder har tidsregistreret, vil tidsregistreringen alt andet lige blive mere upræcis end, hvis der tidsregistreres hver dag. Det er en motivationsfaktor for vores medarbejdere, at de ikke havner i top 5 over medarbejdere, som er bagud med tidsregistreringen. Her ses et udsnit af vores dashboard: Figur 4 Her ses et udsnit fra vores dashboard, hvor vi kan se, hvem der er bagud med tidsregistreringen. Derudover har vi et fælles overblik over, hvilke investeringsprojekter (her tages udgangspunkt i vores opsætning af projekttyper) der er brugt mest tid på de seneste syv dage. Dermed har hele organisationen et overblik over, hvad vi investerer vores kræfter i. Tallet i parentes er antal timer: 12

13 Figur 5 Vi bruger TimeLog Projects rapporterings API til at vise data på vores interne dashboard. 4 Coaching af medarbejderbaseret tidsregistrering Vi synes, det er vigtigt at bruge medarbejdernes tidsregistrering proaktivt i deres MUS- og månedssamtaler med deres nærmeste leder. Det er ikke for at slå nogen oven i hovedet, men for at få indblik i hvad der har været de vigtigste projekter det sidste stykke tid, og om der måske er kommet opgaver ind fra siden, som har skubbet andre projekters deadline. Det giver en god mulighed for dialog omkring, hvordan arbejdsbyrden er fordelt på de forskellige opgaver. Ofte oplever vi, at medarbejderne bliver overraskede over deres tidsprofil at de bruger tiden anderledes, end de tror. Det gør dem mere fokuserede og bedre til at prioritere de vigtigste opgaver. En medarbejders tidsregistrering kan også indikere, om der er gang i et stillingsskifte, fordi personen begynder at varetage andre opgaver, end hvad denne er ansat til. Dermed giver det grobund for at kunne udvikle sig i virksomheden. 13

14 Det er også en mulighed for medarbejderne at vise deres leder, hvis de laver alt andet end det, der var aftalt, og de eventuelt har brug for at blive skærmet for yderligere opgaver, eller deres stilling skal redefineres. At bruge disse data i MUS-samtalerne giver en fælles forståelse for, hvilke opgaver der fylder i arbejdsdagen, og derved kan medarbejder og leder imellem findes den bedste løsning for begge parter. 4.1 Gode medarbejderrapporter Til disse samtaler gør vi især brug af nedenstående rapporter alt efter, hvilken funktion medarbejderen har i virksomheden: Intern/ekstern analyse Denne rapport bruges til de medarbejdere, som fakturerer timer ud af huset. Her ses, hvor meget tid der er brugt på kunder vs. interne projekter Pivot-rapport Denne rapport er god til at lave forskellige overordnede diagrammer, som viser forskellige tidsprofiler. Det er muligt at starte med et bredt overblik og så gå mere i dybden i de forskellige tal efterfølgende. Figur 6 Pivot-rapporten rummer et hav af muligheder for at tilpasse visning af data efter jeres helt specifikke behov. Her ses fx fordelingen af projekter ud fra type/kategori. 14

15 Booket vs. registreret arbejde Denne rapport bruges hovedsageligt af vores udviklingsafdeling, som bruger rapporten til at følge op på de aftalte produktionsplaner på dags- og ugebasis. De kan dermed få indblik i, om de er gode nok til at estimere tidsforbruget på hver opgave, og om der kommer for mange opgaver ind fra anden side, som dermed skubber deres afleveringsplaner. 5 Strategiunderstøttelse og bestyrelsesrapportering I TimeLog indikerer vores tidsregistrering, hvorvidt vi følger den aftalte strategi for virksomheden. Vi har fx besluttet, at ca. 50 % af vores tidsforbrug skal være markedsrettet. Hvis vi kun bruger 30 % af vores tid på markedsrettede aktiviteter, så er den næste ansættelse markedsrettet. Dermed er det ikke kun den, som råber højest, som får flere ressourcer det er strategien og TimeLogs tidsregistreringsprofil, der er med til at afgøre evt. fremtidige ansættelser. De data der opsamles i TimeLog Project bruges også til bestyrelsesrapportering, så bestyrelsen kan få et indblik i TimeLogs fremdrift. Dermed er der saglig grobund til diskussion om TimeLogs nuværende og fremtidige situation. Når størstedelen af vores tid er intern, så er det oplagt at se på, om der er ting, vi bruger for meget tid på, som kan optimeres, så vi kan bruge tiden på mere rentable opgaver. Derudover ser vi på, om vi bruger tid på projekter, som er uden for vores kernekompetencer. Det er jo en sang, vi selv synger til vores kunder så det skal vi også selv arbejde på. Vi har alt for ofte lavet små interne udviklingsprojekter, der løb løbsk, og først bagefter erfaret, at vi hellere skulle have købt kompetencerne uden for huset. I vores salgsafdeling har vi valgt at lave et salgsprojekt med følgende opbygning: 15

16 Figur 7 Dette salgsprojekt bruger vores Salgsafdeling til at tidsregistre deres aktiviteter på. Her kan vi blandt andet holde øje med, hvor lang tid der bliver brugt på tilbud/kontrakter. Vi går ind og vurderer, om vi evt. kan mindske tidsforbruget på administrativt arbejde, så det kan bruges på mere udadrettede salgsaktiviteter i stedet. Hvis vi kun havde haft en fase, der hed salgsarbejde, ville vi ikke have mulighed for at gå ind og justere på de enkelte delelementer, da det ville være svært at skelne mellem, hvor meget tid der er brugt på mødeaktivitet vs. tilbud/kontrakt-skrivning. Med denne viden kan vi bevidst arbejde på at gøre dagligdagen nemmere for vores medarbejdere. Samtidig er vi inde og vurdere, hvor meget tid der bliver brugt i organisationen på fx interne møder. Her kan vi se den direkte omkostning ved at have hele 16

17 organisationen samlet på én gang. Det betyder, at vi er blevet mere bevidste om, hvorvidt mødet har sin berettigelse. I TimeLog vil vi have noget ud af vores tid, og derfor skal der på et møde være en agenda, et referat, og der skal tages beslutninger, for at det har været et frugtbart møde, som er investeringen værd. Hvis der ikke er taget nogen beslutninger, kunne tiden formentlig være brugt bedre på andre ting. Det gamle mundheld om, at tid er penge, er i TimeLog med til at gøre os skarpe på at bruge tiden rigtigt. 6 Vidensopsamling fra tidligere projekter Tidsregistreringerne på vores kunde- og investeringsprojekter giver et solidt overblik over, om vi overholder budgetterne både på projekt-, fase- og medarbejderniveau. Dermed kan vi fx få svar på følgende spørgsmål: Hvorfor gik vi over budget? Er det de samme faser, vi altid overskrider budgetterne på? Har projektet tjent sig ind på anden måde? Er vi for dårlige til at estimere på en bestemt type projekter? Er det de samme projektledere, som under/overestimerer deres projekter? Er det de samme medarbejdere, som bruger længere tid end estimeret? At evaluere på ovenstående giver os mulighed for at forbedre vores projektstyring i fremtiden samt se nogle tendenser, som vi evt. kan gå ind og påvirke fra flere sider. 7 Håndtering af kundeprojekter Mange af vores kundeprojekter har samme struktur, så for at gøre det nemt for os selv, har vi oprettet projektskabeloner, så vores konsulenter skal bruge mindst mulig tid på administration. For at følge op på projekternes performance gør vi især brug af projektfaktoren, dækningsanalysen samt den fulde projektrapport, som giver et samlet overblik over de vigtigste nøgletal på projektet. Dermed kan vi følge op på projekternes dækningsgrad og igen se, om der nogle typer projekter, hvor vi har en for lav dækningsgrad i forhold til vores overordnede mål. 17

18 Figur 8 Projektfaktoren kan sammenligne både små og store projekter, så man kan se, hvilke kunder/projekter, der er mest rentable. På vores kundeprojekter angiver vi, hvem der er sælger af projektet, hvis det er en anden end konsulenten. Dermed kan vores salgsteam også selv følge med i, hvordan indtjeningen er på de projekter, de har solgt. Er projektfaktoren konsekvent meget lav, kan det være, at sælgeren ikke er god nok til at estimere tidsforbruget, når de fx sælger et projekt til fast pris. Ved månedsafslutning går vores konsulenter selv ind og laver fakturakladder samt indtægtsfører igangværende arbejder på deres projekter. Hvis projekterne afsluttes, gøres der brug af de indbyggede lukkehandlinger i TimeLog Project, som sørger for, at den resterende værdi bliver faktureret og indtægtsført, og at projektøkonomien stemmer. 18

19 8 Konklusion Vi håber, at dette whitepaper har givet dig lyst til at komme i gang med strategisk tidsregistrering. Måske har du også fået et par gode idéer, som skal implementeres i jeres dagligdag? Hvis man skal opsummere dette whitepaper, så opnår I følgende med korrekt og præcis tidsregistrering: Overblik over jeres indtjening samt dækningsgrad på kundeprojekter. Større bevidsthed og skarpere prioritering af arbejdsopgaverne blandt medarbejderne. Bedre evne til at estimere projekter før de igangsættes. Markant færre projekter hvor tiden kunne bruges bedre. Bevidsthed om at interne projekter også har en omkostning. Mulighed for at optimere de enkelte del-processer i virksomheden. Bedre og mere givende MUS-samtaler med handlingsplaner baseret på konkrete fakta. En mere kritisk og engageret bestyrelse/ledelse. Det er ikke alle organisationer, som har behov for - eller lyst til at være så detaljerede, som vi i TimeLog er. Det vigtigste er dog, at man som organisation er sig bevidst om, hvad formålet med tidsregistreringen er. Tidsregistrerer I allerede i dag, bør I overveje, om I ikke yderligere kan udnytte den investering, som I allerede gør ved at tidsregistrere. Har I ikke allerede investeret i at tidsregistrere i dag, så bør I også overveje, om ikke denne investering kunne byde på nye muligheder og øget indtjening, fordi der kommer nyt fokus på, hvad I bruger jeres tid til. 19

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

CRM Vejen til vækst!

CRM Vejen til vækst! CRM Vejen til vækst! Strategisk brug af CRM-systemet. Løft din virksomhed Udnyt de mange muligheder I TimeLog mener vi, at strategisk brug af et CRM-system er vejen til vækst. Vi vil derfor gerne dele

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere