Tidsregistrering i TimeLog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsregistrering i TimeLog"

Transkript

1 Tidsregistrering i TimeLog Få indblik i hvordan TimeLog som virksomhed selv benytter sig af TimeLog Project til tidsregistrering og strategiudvikling. Introduktion Dette whitepaper beskriver hvordan TimeLog som virksomhed benytter sig af tidsregistrering internt som operationelt og strategisk værktøj til at opfylde både kort- og langsigtede mål for virksomheden. Formålet med dette whitepaper er at give jer inspiration til at styre jeres virksomhed mod større lønsomhed, stærkere datagrundlag og hurtigere reaktionsevne i et omskifteligt marked. For at kunne anvende tidsregistrering til forretningsstyring er det vigtigt, at al tid registreres præcist også den interne tid. Først da bliver det muligt at få et realistisk billede af virksomhedens aktiviteter og afkastet af disse. 1

2 Whitepaper om tidsregistrering Lær mere om, hvordan TimeLog bruger strategisk tidsregistrering til at opnå større lønsomhed og overblik over fremdriften. 1 Tidsregistrering til forretnings-styring Tidsregistrering integreret med ressourcestyring Konsistent tidsindsamling Vi tager vores egen medicin 3 2 TimeLogs nye tidsregistrerings-strategi Medarbejdernes støtte Implementering Find den rigtige struktur Projektnavnet som dimension 8 3 Hvordan tidsregistrerer vi? Reaktionerne på den nye tidsregistreringsstruktur Projektnavne og allokering af medarbejdere Praktisk håndtering af tidsregistreringerne API og online dashboard 12 4 Coaching af medarbejderbaseret tidsregistrering Gode medarbejderrapporter udgave Skrevet af Sascha Skydsgaard TimeLog A/S Alhambravej Frederiksberg Danmark Telefon Strategiunderstøttelse og bestyrelsesrapportering 15 6 Vidensopsamling fra tidligere projekter 17 7 Håndtering af kundeprojekter 17 8 Konklusion TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 1 Tidsregistrering til forretnings-styring At investere i et tidsregistreringssystem kan være en svær beslutning at træffe for mange organisationer. Tidsregistreringsprocessen påvirker oftest alle medarbejdere i virksomheden, hvilket gør, at mange skal høres, og mange interesser skal plejes. Og måske af samme grund er der også altid en eller flere medarbejdere i virksomheden, som kan hive negative eksempler frem, hvor implementeringen af tidsregistrering er slået fejl. 1.1 Tidsregistrering integreret med ressourcestyring Som en naturlig følge heraf bliver vi ofte spurgt, hvordan vi selv har struktureret og implementeret vores tidsregistreringsprocesser, og hvad vi bruger data til. Vi oplever samtidig, at vore kunder i stigende grad ikke længere stiller sig tilfredse med kun at anvende tidsregistrering til omkostningsfordeling eller fakturering. Nu skal tidsregistrering indarbejdes i projektstyringen, ressourcestyringen og er i de mest ambitiøse tilfælde endda en væsentlig del i virksomhedens datagrundlag, der gør den i stand til at træffe og følge op på strategiske beslutninger. En udvikling som vi finder sund, og derfor arbejder aktivt på at understøtte. Men også en ambition som kræver vedholdenhed at drive. 1.2 Konsistent tidsindsamling Forudsætningen for at kunne anvende tidsregistrering til forretningsstyring er selvsagt, at processen omkring stringent og konsistent indsamling af tid (også den interne) er på plads og fungerer. Det er her de fleste virksomheder har problemer. Vi oplever tit, at der i virksomheder er størst fokus på den fakturérbare tid, da det er på baggrund af denne tid, der sendes fakturaer til kunderne. Vi er dog af den overbevisning, at det er lige så vigtigt at få styr på den interne tid for at få virksomheden til at blive sund og stærk med mulighed for at vokse. 1.3 Vi tager vores egen medicin De fleste læsere vil nok opleve, at vi tager vores egen medicin ganske seriøst og formentlig tidsregistrerer mere detaljeret end de fleste af vores kunder. I og med at vi først og fremmest er en produktvirksomhed og ikke en konsulentvirksomhed, så er ca. 90 % af vores tidsforbrug intern tid. Vi ser derfor særligt præcis registrering af den interne tid som en nødvendighed for at kunne udvikle og udnytte potentialet i TimeLog både på kort og lang sigt. 3

4 Vi håber, at du med inspiration fra dette whitepaper får succes med at bruge tidsregistrering effektivt i jeres egen virksomhed. 2 TimeLogs nye tidsregistrerings-strategi Hvis ikke medarbejderne støttede op om den mere detaljerede tidsregistrering, ville data ikke være brugbare I takt med at TimeLog er vokset gennem årene, så har vores modenhed inden for projektstyring og tidsregistrering ændret sig. Det betød i praksis, at vi i 2009 lagde en strategi for vores tidsregistrering, som tvang os til at tage stilling til, hvad vi ønskede at opnå med tidsregistreringen. Førhen tidsregistrerede vi kun for at fakturere kunder samt for at få et nogenlunde overblik over intern tid samt styring af ferie/fravær og ikke fordi tidsregistrering var en del af virksomhedens strategi. 2.1 Medarbejdernes støtte For at den nye tidsregistreringsstrategi skulle blive en succes, var det vigtig at få alle medarbejderne til at forstå årsagen til ændringen, samt hvilken betydning de registrerede data havde for TimeLog som virksomhed. Hvis ikke medarbejderne støttede op om den mere detaljerede tidsregistrering, ville data ikke være brugbare, og vi ville samtidig få medarbejdere, der synes, at denne form for tidsregistrering var spild af tid dette til trods for at vi sælger et tidsregistreringssystem. Selvom vi arbejder med tidsregistrering er det stadig et personligt emne for hver enkelt TimeLog-medarbejder. Ligeledes er spørgsmålet om, hvorvidt man som medarbejder bryder sig om at (tids)registrere sin gøren eller ej, og det er derfor vigtigt at imødekomme dette med god intern kommunikation. 2.2 Implementering For at gøre det nemt for medarbejderne at tage de nye tidsregistreringsprocedurer til sig, blev der lavet en printet guide i projektoprettelse til alle medarbejdere med forklaring af de forskellige dimensioner. Dette gjorde vi for at sikre, at alle projekter blev sat korrekt op i henhold til de analysekrav, vi havde til dataene. Derudover blev der lavet nogle simple projektskabeloner for hver type af projekter (implementeringsprojekt - medgået tid, implementeringsprojekt - fast pris, udviklingsprojekt, releaseprojekt osv.), så vi kunne reducere tidsforbruget og fejlmulighederne forbundet med oprettelse af de mest almindelige projekter til et minimum. Grundlæggende skulle projektlederen alene afgive et projektnavn, vælge en kunde og vælge en skabelon. Skabelonen indeholdt resten af oplysningerne, herunder alle projektkategoriseringer, del-opgaver, standardpriser og standardressourcegrupper. 4

5 2.3 Find den rigtige struktur Forudsætningen for en brugbar tidsregistrering er opbygningen af den rette projekt- og opgavestruktur. Det kræver god forberedelse! Hos os bestod forberedelsen i tre ledelsesworkshops, en del hjemmearbejde og afsluttende systemopsætning. Det sidste var den mindste del af opgaven. I processen afdækkede vi først hovedlinjerne i TimeLogs ressourceanvendelse, som groft kan opdeles i nedenstående ni procesområder: Figur 1 Oversigt over TimeLogs interne processer: 5

6 Med udgangspunkt i ovenstående struktur definerede vi tre hovedspørgsmål og seks delspørgsmål, som vores tidsregistrering skulle kunne svare på. Hovedspørgsmålene var, hvor mange årsværk der anvendes til: At fastholde de eksisterende kunder? Og ikke mindst hvor meget dette tal stiger med antallet af kunder? At investere i fremtiden (produktudvikling, forretningsudvikling, procesudvikling)? At interagere mod markedet (salgs, markedsførings- og konsulenttimer)? Delspørgsmålene vi ønskede at afklare var, hvor lang tid vi bruger (procentvis/totalt) på: At få nye kunder (salg og new bizz marketing)? At implementere nye kunder? At levere mersolgte konsulentydelser til eksisterende kunder? At levere betalt kundeudvikling til eksisterende og nye kunder? At servicere vores eksisterende kunder (kundeservice, serverdrift, support, bogholderi)? De forskellige investeringsområder vi har (særligt hvor meget produktudviklingen fylder) Resultatet blev nedenstående opsætning af projektyper, projektkategorier og projektnavne: 6

7 Figur 2 Oversigten over TimeLogs opsætning af projekttyper og projektkategorier. Projekttyperne følger i store træk de procesområder, som er beskrevet i Figur 1. Projektkategorierne kræver lidt mere forklaring. I TimeLog har vi stor fokus på, hvor skalérbare vi er som virksomhed. Dvs. hvor stort et tidsforbrug lægges på opgaver, som der bliver flere af, når vi får flere kunder, og hvor stort tidsforbrug lægges på opgaver, som er uafhængig af kundeantallet. Ud fra denne information er vi i den sidste ende i stand til at beregne, hvor stor en del af virksomhedens lønomkostninger, som er knyttet til kundeantallet, og hvor meget tid, der går til basisdrift af de 600 eksisterende kunder vi har man kunne kalde det vores nulpunktsomkostning. Eksempler på projekter af kategorien Fast omkostning: Server drift Investeringsprojekter (produktudvikling, forretningsudvikling mv.) Lejemål Intern uddannelse 7

8 Eksempler på projekter af kategorien Variabel omkostning: Salg Kundeservice Support Konsulentbistand Derudover gør vi brug af fasetyper, så vi kan analysere, hvordan tiden fordeler sig på aktiviteter som projektledelse, dokumentering, kundeservice osv. på tværs af alle TimeLogs projekter. 2.4 Projektnavnet som dimension For at skabe det bedste overblik og adskille vores interne og eksterne projekter har vi valgt at bruge faste præfixes i projektnavnene. Vores opbygning giver den fordel, at alle de interne projekter altid ligger øverst i valglisten, og ingen er dermed i tvivl om, hvilke projekter der er interne/eksterne. Derudover kan eksterne projekter hedde det samme, det er bare for forskellige kunder. Ved at bruge de tre første bogstaver af kundens navn som præfix slipper vi for at have 15 projektnavne, der er ens i vores valglister. Vi har tre forskellige præfix alt efter, hvilken type projekt det drejer sig om: Interne driftsprojekter: _TIM PROJEKTNAVN Fx: _TIM Bogholderi Interne investeringsprojekter: _TIM(OMRÅDE) PROJEKTNAVN Fx: _TIM(M) Nyt website Kundeprojekter: BAS PROJEKTNAVN (BAS er de tre første bogstaver i kundens navn) Fx: BAS implementering 8

9 På de interne investeringsprojekter bruger vi følgende områdeforkortelser i projektnavnet: _TIM(O) Organisation og processer _TIM(M) Marketing _TIM(S) Salg _TIM(I) Infrastruktur _TIM(P) Produkt _TIM(F) Forretningsudvikling Områdeforkortelsen anvendes således som en ekstra dimension, som når data udtrækkes til Excel og anvendes til at opsummere investeringsprojekterne per område. Vi budgetterer kun på kunde- og investeringsprojekter. Driftsprojekterne har vi valgt ikke at have budgetter på, da de mere handler om opsamling af tid, som vi derefter kan analysere. 3 Hvordan tidsregistrerer vi? TimeLog Project tilbyder flere forskellige tidsregistreringsløsninger. Vi har dog i TimeLog valgt, at alle tidsregistreringer sker i TimeLog Tracker (vores desktop applikation) eller via vores smartphone-klienter. Det er der flere årsager til: Der bliver tidsregistreret med det samme og ikke sidst på dagen/ugen, hvor man ikke kan huske, hvad man egentlig har lavet. Det er mere præcist end at registrere hele/halve timer. Vi har så mange projekter, at ugesedlen er for uoverskuelig, så det tager for lang tid at finde de enkelte faser, der skal tidsregistreres på. Man kan søge blandt alle projekter og opgaver hurtigere end i timesedlen og ugesedlen. Vi registrerer dog ferie/fravær via ugesedlen, og vores supportafdeling registrerer også tid i TimeLog Help Desk på de enkelte sager. I forhold til ferieregistrering har vi valgt at justere lønkoden for ferie hvert år, som tæller ned fra det 9

10 optjente timeantal. Dermed kan hver medarbejder selv følge med i, hvor meget ferie, der er tilbage. med TimeLog Tracker er det hurtigt og nemt, og man behøver ikke opsummere, når dagen er gået Vi har en intern politik om, at ugesedlen skal være lukket hver mandag kl. 10:00, så de forskellige projektledere ved, at deres projekter er opdaterede og ikke bliver overraskede sidst på måneden, hvis manglende timeregistreringer fra perioden pludselig dukker op, og projektets budgetter dermed skrider. For nogle virker TimeLog Tracker alt for detaljeret, når der kun skal registreres intern tid, men med TimeLog Tracker er det hurtigt og nemt, og man behøver ikke opsummere, når dagen er gået. Derudover er det en mere proaktiv måde at tidsregistrere, fordi det sker, mens man arbejder. Det giver medarbejderen mulighed for at tage aktivt stilling til, hvad de bruger deres tid på. For nogle kan det lyde hårdt, og vi får da også ofte spørgsmålet, om vi så også har et projekt til kaffedrikning, toiletbesøg osv. og nej, så detaljeret er det ikke. Vi ønsker dog at få et retvisende billede af vores situation i TimeLog, og det får vi kun, hvis vi har en præcis tidsregistrering, som vi kan stole på dvs. med så høj detaljegrad som muligt. Uanset hvad bliver tidsregistreringerne aldrig 100 % præcise dette er heller ikke vores mål, men vi vil gerne så tæt på som muligt. 3.1 Reaktionerne på den nye tidsregistreringsstruktur Alt nyt kræver tilvænning og hos os var det ingen undtagelse. For de fleste tog det noget tid at vænne sig til at skulle være mere detaljeret i sin daglige tidsregistrering, men på et tidspunkt bliver også dét en vanesag. Vi ville lyve, hvis vi sagde, at alle synes, det er en god måde at tidsregistrere på. Nogle medarbejdere synes, det er alt for detaljeret, mens andre kan lide, at de har deres eget personlige overblik over, hvor de bruger tiden, så de kan se, om der er opgaver, som bliver forsømt. Generelt er det meget forskelligt fra person til person, hvordan man har det med tidsregistrering. Det kommer også an på, om man har en kreativ personlighed, som helst vil arbejde frit og uden for mange rammer, eller om man er glad for struktur. Vi prøver at favne alle typer, men det er klart, at selv vi i TimeLog kan have udfordringer med at få folk til at tidsregistrere til tiden. Når vi får nye medarbejdere, kan det virke lidt overvældende og uoverskueligt, hvis de ikke før har prøvet at tidsregistrere i deres tidligere ansættelser. Men der går ikke lang tid, før det sidder på rygraden og bliver en lige så naturlig del af dagligdagen i TimeLog som at hente kaffe eller planlægge arbejdsopgaver i kalenderen. 10

11 3.2 Projektnavne og allokering af medarbejdere Vi har ca. 100 (aktive) interne projekter medarbejderne er dog kun tilknyttet dem, som er relevante for deres dagligdag, så der ikke er information overload i listen af projekter i TimeLog Tracker. Har vi projekter med mange faser, går vi ind og allokerer medarbejderne til hver enkelt fase, da det ikke er alle faser, der er relevante for den enkelte. Ellers gør vi mest brug af Tidsregistrering tilladt for alle i ressourcegruppen i projektets indstillinger. På faser, der hedder noget med Andet, er det en regel, at der altid skal skrives en kommentar, så det ikke bare bliver en skraldespand, hvis man ikke kan finde det rette sted at tidsregistrere. At bruge Andet fasen kan for nogen være den nemme løsning, når der skal tidsregistreres. Et par gange om året skimmer de respektive projektledere registreringerne på Andet faserne for at se, om der bør oprettes ekstra faser til opgaver, der går igen. 3.3 Praktisk håndtering af tidsregistreringerne Når medarbejderne har lukket ugesedlen, går de respektive afdelingsledere ind og godkender dem. Kan vi se, at der er registreret tid på forkerte projekter/faser, gør vi brug af funktionen Omkontér tid, hvor det er muligt at flytte en tidsregistrering til en anden fase/andet projekt, selvom ugesedlen og/eller projektet er lukket. Dermed behøver vi heller ikke bebyrde folk for simple rettelser. Det hænder også, at vi i samme interface vælger at splitte tidsregistreringerne til to forskellige faser i stedet. Figur 3 I Omkontér tid er det nemt at flytte tidsregistreringer fra et projekt til et andet: 11

12 3.4 API og online dashboard Vi har valgt at bruge TimeLog Projects rapporterings-api til at trække data ud og synliggøre dem grafisk på en fladskærm i virksomheden. Her viser vi blandt andet et udtræk fra rapporten Præcision i tidsregistrering, som viser, hvor rettidig medarbejdernes tidsregistreringer er. Hvis det er syv dage siden, en medarbejder har tidsregistreret, vil tidsregistreringen alt andet lige blive mere upræcis end, hvis der tidsregistreres hver dag. Det er en motivationsfaktor for vores medarbejdere, at de ikke havner i top 5 over medarbejdere, som er bagud med tidsregistreringen. Her ses et udsnit af vores dashboard: Figur 4 Her ses et udsnit fra vores dashboard, hvor vi kan se, hvem der er bagud med tidsregistreringen. Derudover har vi et fælles overblik over, hvilke investeringsprojekter (her tages udgangspunkt i vores opsætning af projekttyper) der er brugt mest tid på de seneste syv dage. Dermed har hele organisationen et overblik over, hvad vi investerer vores kræfter i. Tallet i parentes er antal timer: 12

13 Figur 5 Vi bruger TimeLog Projects rapporterings API til at vise data på vores interne dashboard. 4 Coaching af medarbejderbaseret tidsregistrering Vi synes, det er vigtigt at bruge medarbejdernes tidsregistrering proaktivt i deres MUS- og månedssamtaler med deres nærmeste leder. Det er ikke for at slå nogen oven i hovedet, men for at få indblik i hvad der har været de vigtigste projekter det sidste stykke tid, og om der måske er kommet opgaver ind fra siden, som har skubbet andre projekters deadline. Det giver en god mulighed for dialog omkring, hvordan arbejdsbyrden er fordelt på de forskellige opgaver. Ofte oplever vi, at medarbejderne bliver overraskede over deres tidsprofil at de bruger tiden anderledes, end de tror. Det gør dem mere fokuserede og bedre til at prioritere de vigtigste opgaver. En medarbejders tidsregistrering kan også indikere, om der er gang i et stillingsskifte, fordi personen begynder at varetage andre opgaver, end hvad denne er ansat til. Dermed giver det grobund for at kunne udvikle sig i virksomheden. 13

14 Det er også en mulighed for medarbejderne at vise deres leder, hvis de laver alt andet end det, der var aftalt, og de eventuelt har brug for at blive skærmet for yderligere opgaver, eller deres stilling skal redefineres. At bruge disse data i MUS-samtalerne giver en fælles forståelse for, hvilke opgaver der fylder i arbejdsdagen, og derved kan medarbejder og leder imellem findes den bedste løsning for begge parter. 4.1 Gode medarbejderrapporter Til disse samtaler gør vi især brug af nedenstående rapporter alt efter, hvilken funktion medarbejderen har i virksomheden: Intern/ekstern analyse Denne rapport bruges til de medarbejdere, som fakturerer timer ud af huset. Her ses, hvor meget tid der er brugt på kunder vs. interne projekter Pivot-rapport Denne rapport er god til at lave forskellige overordnede diagrammer, som viser forskellige tidsprofiler. Det er muligt at starte med et bredt overblik og så gå mere i dybden i de forskellige tal efterfølgende. Figur 6 Pivot-rapporten rummer et hav af muligheder for at tilpasse visning af data efter jeres helt specifikke behov. Her ses fx fordelingen af projekter ud fra type/kategori. 14

15 Booket vs. registreret arbejde Denne rapport bruges hovedsageligt af vores udviklingsafdeling, som bruger rapporten til at følge op på de aftalte produktionsplaner på dags- og ugebasis. De kan dermed få indblik i, om de er gode nok til at estimere tidsforbruget på hver opgave, og om der kommer for mange opgaver ind fra anden side, som dermed skubber deres afleveringsplaner. 5 Strategiunderstøttelse og bestyrelsesrapportering I TimeLog indikerer vores tidsregistrering, hvorvidt vi følger den aftalte strategi for virksomheden. Vi har fx besluttet, at ca. 50 % af vores tidsforbrug skal være markedsrettet. Hvis vi kun bruger 30 % af vores tid på markedsrettede aktiviteter, så er den næste ansættelse markedsrettet. Dermed er det ikke kun den, som råber højest, som får flere ressourcer det er strategien og TimeLogs tidsregistreringsprofil, der er med til at afgøre evt. fremtidige ansættelser. De data der opsamles i TimeLog Project bruges også til bestyrelsesrapportering, så bestyrelsen kan få et indblik i TimeLogs fremdrift. Dermed er der saglig grobund til diskussion om TimeLogs nuværende og fremtidige situation. Når størstedelen af vores tid er intern, så er det oplagt at se på, om der er ting, vi bruger for meget tid på, som kan optimeres, så vi kan bruge tiden på mere rentable opgaver. Derudover ser vi på, om vi bruger tid på projekter, som er uden for vores kernekompetencer. Det er jo en sang, vi selv synger til vores kunder så det skal vi også selv arbejde på. Vi har alt for ofte lavet små interne udviklingsprojekter, der løb løbsk, og først bagefter erfaret, at vi hellere skulle have købt kompetencerne uden for huset. I vores salgsafdeling har vi valgt at lave et salgsprojekt med følgende opbygning: 15

16 Figur 7 Dette salgsprojekt bruger vores Salgsafdeling til at tidsregistre deres aktiviteter på. Her kan vi blandt andet holde øje med, hvor lang tid der bliver brugt på tilbud/kontrakter. Vi går ind og vurderer, om vi evt. kan mindske tidsforbruget på administrativt arbejde, så det kan bruges på mere udadrettede salgsaktiviteter i stedet. Hvis vi kun havde haft en fase, der hed salgsarbejde, ville vi ikke have mulighed for at gå ind og justere på de enkelte delelementer, da det ville være svært at skelne mellem, hvor meget tid der er brugt på mødeaktivitet vs. tilbud/kontrakt-skrivning. Med denne viden kan vi bevidst arbejde på at gøre dagligdagen nemmere for vores medarbejdere. Samtidig er vi inde og vurdere, hvor meget tid der bliver brugt i organisationen på fx interne møder. Her kan vi se den direkte omkostning ved at have hele 16

17 organisationen samlet på én gang. Det betyder, at vi er blevet mere bevidste om, hvorvidt mødet har sin berettigelse. I TimeLog vil vi have noget ud af vores tid, og derfor skal der på et møde være en agenda, et referat, og der skal tages beslutninger, for at det har været et frugtbart møde, som er investeringen værd. Hvis der ikke er taget nogen beslutninger, kunne tiden formentlig være brugt bedre på andre ting. Det gamle mundheld om, at tid er penge, er i TimeLog med til at gøre os skarpe på at bruge tiden rigtigt. 6 Vidensopsamling fra tidligere projekter Tidsregistreringerne på vores kunde- og investeringsprojekter giver et solidt overblik over, om vi overholder budgetterne både på projekt-, fase- og medarbejderniveau. Dermed kan vi fx få svar på følgende spørgsmål: Hvorfor gik vi over budget? Er det de samme faser, vi altid overskrider budgetterne på? Har projektet tjent sig ind på anden måde? Er vi for dårlige til at estimere på en bestemt type projekter? Er det de samme projektledere, som under/overestimerer deres projekter? Er det de samme medarbejdere, som bruger længere tid end estimeret? At evaluere på ovenstående giver os mulighed for at forbedre vores projektstyring i fremtiden samt se nogle tendenser, som vi evt. kan gå ind og påvirke fra flere sider. 7 Håndtering af kundeprojekter Mange af vores kundeprojekter har samme struktur, så for at gøre det nemt for os selv, har vi oprettet projektskabeloner, så vores konsulenter skal bruge mindst mulig tid på administration. For at følge op på projekternes performance gør vi især brug af projektfaktoren, dækningsanalysen samt den fulde projektrapport, som giver et samlet overblik over de vigtigste nøgletal på projektet. Dermed kan vi følge op på projekternes dækningsgrad og igen se, om der nogle typer projekter, hvor vi har en for lav dækningsgrad i forhold til vores overordnede mål. 17

18 Figur 8 Projektfaktoren kan sammenligne både små og store projekter, så man kan se, hvilke kunder/projekter, der er mest rentable. På vores kundeprojekter angiver vi, hvem der er sælger af projektet, hvis det er en anden end konsulenten. Dermed kan vores salgsteam også selv følge med i, hvordan indtjeningen er på de projekter, de har solgt. Er projektfaktoren konsekvent meget lav, kan det være, at sælgeren ikke er god nok til at estimere tidsforbruget, når de fx sælger et projekt til fast pris. Ved månedsafslutning går vores konsulenter selv ind og laver fakturakladder samt indtægtsfører igangværende arbejder på deres projekter. Hvis projekterne afsluttes, gøres der brug af de indbyggede lukkehandlinger i TimeLog Project, som sørger for, at den resterende værdi bliver faktureret og indtægtsført, og at projektøkonomien stemmer. 18

19 8 Konklusion Vi håber, at dette whitepaper har givet dig lyst til at komme i gang med strategisk tidsregistrering. Måske har du også fået et par gode idéer, som skal implementeres i jeres dagligdag? Hvis man skal opsummere dette whitepaper, så opnår I følgende med korrekt og præcis tidsregistrering: Overblik over jeres indtjening samt dækningsgrad på kundeprojekter. Større bevidsthed og skarpere prioritering af arbejdsopgaverne blandt medarbejderne. Bedre evne til at estimere projekter før de igangsættes. Markant færre projekter hvor tiden kunne bruges bedre. Bevidsthed om at interne projekter også har en omkostning. Mulighed for at optimere de enkelte del-processer i virksomheden. Bedre og mere givende MUS-samtaler med handlingsplaner baseret på konkrete fakta. En mere kritisk og engageret bestyrelse/ledelse. Det er ikke alle organisationer, som har behov for - eller lyst til at være så detaljerede, som vi i TimeLog er. Det vigtigste er dog, at man som organisation er sig bevidst om, hvad formålet med tidsregistreringen er. Tidsregistrerer I allerede i dag, bør I overveje, om I ikke yderligere kan udnytte den investering, som I allerede gør ved at tidsregistrere. Har I ikke allerede investeret i at tidsregistrere i dag, så bør I også overveje, om ikke denne investering kunne byde på nye muligheder og øget indtjening, fordi der kommer nyt fokus på, hvad I bruger jeres tid til. 19

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1 PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015 Intern Information / RG 1 Indhold Formål 4 Generelt 4 Kunder og kontaktpersoner 5 Projektkategorisering 5 Projektoprettelse 7 Projektstyring

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

CRM Vejen til vækst!

CRM Vejen til vækst! CRM Vejen til vækst! Strategisk brug af CRM-systemet. Løft din virksomhed Udnyt de mange muligheder I TimeLog mener vi, at strategisk brug af et CRM-system er vejen til vækst. Vi vil derfor gerne dele

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Ny TimeLog Tracker og rapporter 2 introducerer en ny TimeLog Tracker og lægger de sidste brikker til fakturering og indtægtsføring. Ny datovælger Christoffer

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet.

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet. Stillingsprofil Stilling Arbejdssted Reference til Ansvarsområde Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Stillingen refererer til Head of Finance and Project

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE 1 EG IT Koncern IT EG IT - Vision Én sammenhængende skalérbar IT-platform til understøttelse af IT-konsulentvirksomhed på det Skandinaviske marked EG IT IT Governance IT

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling

Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige

Læs mere

Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering

Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering Claus Ritter, stabschef CIO Slagelse Kommune cpr@slagelse.dk www.slagelse.dk 8. maj 2014 ITD Slagelse Kommune Strategi

Læs mere

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING Få det optimale ud af ressourcerne og planlæg bedre og mere effektivt. Denne guide viser, hvordan I udnytter TimeLog Projects Ressourcemodul optimalt. Introduktion Dette

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Mobiltelefoner, internetforbindelser og TV-pakker er blot nogle af de mange ydelser, som TDC tilbyder sine kunder. Med hjælp fra Solitworks økonomi- og

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Experience the commitment Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Microsoft Dynamics CRM Optimeret lønsomhed og grobund for vækst Ingen har brug for CRM-systemer Alle har brug for at optimere lønsomhed

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

EazyProject Ressourcestyring

EazyProject Ressourcestyring EazyProject Ressourcestyring Mobil WebApp Med EazyProjects mobile WebApp har du de vigtigste informationer, samlet i lommeformat. Direkte fra din smartphone får du hurtigt adgang til: Kalenderen - der

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Customer Business Planning Profitabel vækst med dine kunder DLF Netværkstræf Comwell, Kolding Dato: 14. Juni 2012 EffectMakers: Henrik

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse Beskrivelse Piwik er et cookiebaseret værktøj til at indsamle statistik om en hjemmesides brugere. Det vil sige, at når en bruger besøger hjemmesiden, så bliver der lagt en cookie på brugerens computer,

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere