Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3"

Transkript

1 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3

2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7. Arbejdssituation og ledelse 2

3 Forskerundersøgelsen Spor 3 Arbejdstid

4 1. Arbejdstid 14 timer går ugentlig med forskning og yderligere 13 timer med formidling. I gennemsnit arbejder de ansatte i spor 3 lidt mindre end de ansatte i spor Antal arbejdstimer om ugen fordelt på aktiviteter Stilling Forskning Undervisning Formidling Administration Ansøgning Andet Total Alle

5 1. Arbejdstid 55% er enige eller meget enige i, at de har svært ved at nå deres arbejdsopgaver. 23% oplever ikke, at det er et problem. Samtidig finder 65%, at deres arbejdstid er acceptabel, mens 18% ikke gør. Om de synes, at den er for lang eller for kort, kan ikke aflæses af tallene. 87% har tidsregistrering. 12% har ikke. Andelen der har tidsregistrering i spor 3 er således meget større end i spor 1 42% har fast aftale om afspadsering af overarbejde med mere. 38% har ikke. Der er således også langt flere ansatte i spor 3, der har aftale om fast aftale om afspadsering 53% oplever at bruge for meget tid på administration 1.2 Arbejdstid Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig Jeg har svært ved at nå mine arbejdsopgaver (n=52) På min arbejdsplads har vi tidsregistrering (n=52) Jeg har en fast aftale omkring overarbejde/afspadsering/overarbejdsbetaling (n=52) Jeg bruger for meget af min tid på administration (n=51) Jeg oplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabel (n=51)

6 Forskerundersøgelsen Resultater spor 3 Løn

7 2. Løn 39% er enige eller meget enige i, at lønnen svarer til deres kompetencer. 38% finder ikke, at deres lønniveau svarer til deres kompetencer. Tilfredsheden med lønniveauet er således meget spredt. 52% angiver, at de har indsigt i deres kollegers løn inklusiv tillæg. Dette er flere end i de andre spor. 23% finder at lønpolitiken er udformet efter objektive kriterier, mens 36% er uenige heri. 2.1 Løn Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig Jeg har indsigt i mine kollegers løn, herunder tillæg (n=52) Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efter objektive kriterier (n=52) Mit lønniveau svarer til mine kompetencer og arbejdsopgaver (n=52)

8 Forskerundersøgelsen Resultater spor 3 Belastning og stress

9 3. Belastning og stress 14% oplever at være så stressede, at det går ud over arbejdsevnen, mens 43% ikke finder dette er tilfældet. Andelen der oplever sig så stresset, at det går ud over arbejdsevnen, er mindre end for spor 1, hvor det gjaldt 29%. 3.1 Belastning og stress Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig Jeg er så stresset, at det går ud over min arbejdsevne (n=51)

10 Forskerundersøgelsen Resultater spor 3 Forskning og forskningsfinansiering

11 4. Forskning og forskningsfinansiering For 53% stilles der krav om, at de skal finansiere en del af lønnen gennem eksterne midler/ rekvirerede opgaver. For spor 1 gælder det 25%. 4.1 Stillesder kravom, at du skalindtjeneen del afdin løn via eksternemidler/rekvireredeopgavermm Ja Nej 47% 53% 11

12 4. Forskning og forskningsfinansiering I gennemsnit oplever man, at 29%, af den tid man har til forskning, er sammenhængende, det vil sige uden afbrydelser af kolleger, studerende med mere. 71% af ens løn skal i gennemsnit finansieres via eksterne midler. For de ansatte i spor 1 gælder det 61%. I gennemsnit finder de ansatte i spor 3, at det er rimeligt at få finansieret 39% af deres forskning eksternt. 4.2 Andel af forskning der er sammenhængende, finansieret eksternt og acceptabel at finansiere eksternt 71% 29% 39% forskning, som er sammenhængende forskningstid af din løn, som skal indtjenes via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.?... af din forskning, som du finder acceptabel, at skulle finansiere eksternt? 12

13 4. Forskning og forskningsfinansiering 55% af de ansatte i spor 3 finder det negativt eller meget negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler. Det gælder 70% i spor Oplever du, at det er positivt eller negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksterne midler? (n=53) Meget positivt Positivt Hverken eller Negativt Meget negativt 2% 9% 34% 42% 13% 13

14 4. Forskning og forskningsfinansiering 65% af de ansatte i spor 3 oplever en øget konkurrence om forskningsmidlerne på deres fagområde, og 34% oplever, at de bruger for meget tid på at søge om midler. I spor 1 oplever lidt flere en øget konkurrence. 28% er bekymrede for fremtidsudsigterne indenfor deres forskningsgren, hvilket er langt færre end i spor 1, hvor 51% er bekymrede. 43% af de ansatte i spor 3 er ikke bekymrede. 53% i spor 3 oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk end for 2 år siden. Det tilsvarende tal for spor 1 er 62% Forskning og forskningsfinansiering Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig Jeg oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til min arbejdssituation i dag end for to år siden (n=51) Jeg er bekymret for fremtidsmulighederne inden for min forskningsgren (n=51) Jeg bruger for meget tid på at søge eksterne midler (n=51) Jeg føler en øget konkurrence om forskningsmidler på mit fagområde (n=51)

15 Forskerundersøgelsen Resultater spor 3 Forskningsfrihed

16 5. Forskningsfrihed 6% oplever at have fået mere forskningsfrihed indenfor de sidste par år, mens 60% hverken er enige eller uenige i at dette skulle være tilfældet. Omvendt er kun 12% enige eller meget enige i, at deres forskning er mere styret nu end for et par år siden, mens 41% er uenige eller meget uenige i, at det skulle være tilfældet. For spor 1 gælder, at 27% føler sig mere styret i dag end for 2 år siden Samtidig angiver 34% af de ansatte i spor 3, at de er enige eller meget enige i, at der er større strategisk styring af deres arbejde end for 2 år siden. Spørgsmålsformuleringen har således nogen indflydelse på svaret, men overordnet ser det ud til, at kun en mindre andel af de ansatte i spor 3 oplever, at deres forskning er styret, men der er også kun få der oplever en større forskningsfrihed end for et par år siden. Tallene ligner overordnet set svarene i spor Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn? Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig Jeg oplever, at der er en større strategisk styring af min forskning end for to år siden (n=50) 12% 8% 46% 30% 4% Jeg føler mig mere styret i min forskning indenfor de sidste to år (n=51) 8% 33% 47% 4% 8% Jeg har fået mere forskningsfrihed de sidste par år (n=51) 6% 28% 60% 4% 2% 16

17 5. Forskningsfrihed 54% har oplevet at lave udredninger på politisk kontroversielle områder. Og 20% er enige eller meget enige i, at institutionerne af økonomiske årsager påtager sig myndighedsopgaver, man burde sige nej til af faglige grunde. Omvendt er 72% uenige eller meget uenige i, at have oplevet en leder korrigere en rapport for at stille en kunde tilfreds, og 56% finder, at det ikke har noget på sig, når man påstår at sektorforskningen laver bestillingsopgaver, hvor resultaterne er delvist givne. Overordnet finder de ansatte i spor 3 således, at der er en del bestillingsopgaver, og også flere end der burde, men der er ikke tale om bestilte resultater, eller at tallene tilrettes. 5.2 Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn? Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig Institutionerne er af økonomiske grunde nødt til påtage sig myndighedsopgaver, som vi af faglige grunde burde sige nej til (n=50) 12% 20% 48% 14% 6% Påstanden om, at sektorforskningen laver bestillingsforskning i kontroversielle sager -dvs. at resultaterne er delvis givne på forhånd -har slet ikke noget på sig (n=50) 4% 10% 30% 32% 24% Vi konkurrerer mere med private konsulentfirmaer i dag end for to år siden (n=50) 10% 12% 46% 24% 8% Jeg har inden for de sidste tre år oplevet, en leder korrigere en rapport, for at stille kunden/rekvirenten tilfreds mere end af hensyn til fagligheden (n=50) 42% 30% 24% 2% 2% Jeg har medvirket til at lave udredninger/myndighedsbetjening på politisk kontroversielle områder (n=50) 8% 28% 10% 38% 16% 17

18 Forskerundersøgelsen Resultater spor 3 Medindflydelse

19 6. Medindflydelse 20% er uenige eller meget uenige i, at de inddrages nok i instituttets/ afdelingens beslutninger. 40% er enige eller helt enige i, at dette er tilfældet. For spor 1 gælder det, at 53% er meget uenige eller uenige i, at det videnskabelige personale inddrages tilstrækkeligt i instituttets beslutninger. 6.1 Hvor enig eller uenig er du i, at det videnskabelige personale inddrages tilstrækkeligt i instituttets/afdelingens beslutninger? Ja Nej Ved ikke 2% 18% 40% 19

20 6. Medindflydelse 7% finder at det har været en fordel for deres institution at blive fusioneret med et universitet i 2007, 49% mener ikke det havde været en fordel og 44% ved ikke. 6.2 Havde det været en fordel, hvis institutionen var blevet fusioneret med et universitet i 2007? 7% 44% Ja 49% Nej Ved ikke 20

21 6. Medindflydelse Der er ikke særlig stor opbakning til nogle af de foreslåede måder, hvorpå de ansatte kan få mere indflydelse. Dette harmonerer godt med, at få i spor 3 er utilfredse med den indflydelse, de har. I forhold til spor 1 gælder, at godt 70% er enige eller helt enige i de foreslåede måder at inddrage de ansatte mere. 6.2 Hvordan bør de ansatte inddrages mere? Meget uenig/uenig Hverken eller Enig /meget enig 48% 37% 34% 43% 44% 38% 15% 23% 17% Via oprettelse af råd med medarbejderindflydelse og beslutningsmyndighed over forskningsstrategi og budget De ansatte bør vælge institutlederen/forskningslederen, så denne føler ansvar for de ansatte De ansatte bør kunne afsætte en leder, der ikke har opbakning hos personalet 21

22 Forskerundersøgelsen Resultater spor 3 Arbejdssituation og ledelse

23 7. Arbejdssituation og ledelse 20% af de ansatte i spor 3 siger sjældent eller aldrig deres nærmeste leder eller forskningsleder åbent imod. 32% gør det altid eller ofte. I spor 1 gælder det, at 32% sjældent eller aldrig siger deres leder imod, og 30% gør det altid eller ofte. Andelen der sjældent siger noget imod, er således mindre blandt de ansatte i spor Siger du din nærmeste leder/forskningslederen åbent imod, hvis du er uenig i dennes dispositioner? Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig 14% 18% 49% 18% 2% 23

24 7. Arbejdssituation og ledelse 51% af de ansatte er enige eller meget enige i, at de er tilfredse med deres arbejdssituation. Det gælder 40% i spor 1. 66% er tilfredse med nærmeste leder, og 80% finder at lederen giver dem indflydelse på vægtningen af deres opgaver. Dette harmonerer godt med, at 73% er uenige i, at lederen kontrollerer deres arbejde for meget. 51% er helt enige i, at de holder mus-samtale med deres leder, og 43% er enige heri. I spor 1 gælder det henholdsvis 19% og 30%. I forhold til arbejdstiden oplever 41%, at lederen er med til at sikre, at opgaverne kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid. Det tilsvarende tal i spor 1 er 17%. Lederen ser altså ud til at opfylde en meget anden funktion for de ansatte i spor 3 end for de ansatte i spor Ledelse Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig Jeg føler for meget kontrol af mit arbejde fra lederen side side (n=51) Jeg er tilfreds med min nærmeste leder (n=51) Jeg er tilfreds med min arbejdssituation (n=51) Lederen sikrer, at opgaver kan opfyldes indenfor acceptabel arbejdstid (n=51) Lederen giver mig indflydelse på vægtningen af mine opgaver (n=51) Jeg holder mus-samtale med min leder (n=51)

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99 Tillidsrepræsentantundersøgelse rapport 99 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet E-mail og internet En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet Ledernes Hovedorganisation August 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere