Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus Munk Nielsen og Peter Ekebjærg, Koncern HR, indledte mødet med en orientering om Rigspolitiets lederudviklingsprogram med særlig fokus på politiets faglighed og indenfor nedennævnte, 2 områder.. - Lederudvikling i politiet (Politiledere). - Grunduddannelsen er en professionsbacheloruddannelse hvad betyder det for vores efter- og videreuddannelse? DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2. Tjenestefri til organisationsarbejde. 3. God arbejdsgiveradfærd i staten. 4. Samarbejdet mellem politi og hjemmeplejen. 5. Kontrol af for kort fridagslængde. 6. Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Michael Mortensen (Bornholms Politiforening), der er fungerende formand efter at Henrik Schwarz valgte at træde tilbage som formand ved årsskiftet. Ligeledes blev Steen 1.

2 Erik Hansen (Midt- og Vestsjællands Politiforening), der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet, budt særlig velkommen. Forbundsformand Claus Oxfeldt tilføjede med Hovedbestyrelsens accept yderligere nedennævnte emner til punkt 6 - Meddelelser - Status på Trivselsundersøgelsen. - Politiets Lommebog Rapport fra arbejdsgruppe 1 vedrørende Politiforbundets Organisering og Beslutningsstruktur. Referat fra hovedbestyrelsesmøde d. 16. december 2015 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser mod referatet. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 16. december 2015 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: Tjenestefri til organisationsarbejde (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 6. januar 2015: "Status på implementering af Tjenestefrihed til organisationsarbejde. I tilknytning til implementeringen af Vejledning til tjenestefrihed til organisationsarbejde blev der orienteret om, at de lokale HR-partnere er indkaldt til fornyet møde i Rigspolitiet i februar måned. Taget til efterretning. " Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til tjenestefrihed til organisationsarbejde om, at forhandlingsudvalget havde haft en overordnet drøftelse i forhold til det fremadrettede arbejde i arbejdsgrupper, udvalg, bestyrelser m.v. generelt, herunder specielt om en ensartet registrering af deltagelse i møder m.v. Der var således udarbejdet en oversigt analog konstitueringens arbejdsgrupper, udvalg, bestyrelser m.v. med fremadrettede konsekvenser, som var udleveret til Hovedbestyrelsen, ligesom tidsregistrering overordnet set skal ske ud fra lokale, individuelle forhold. Samtidig erindredes om Hovedbestyrelsens drøftelser til hovedbestyrelsesmødet d. 16. december 2014, hvor der blev opfordret til at finde lokale løsninger, ligesom det d.d. på ny fra Rigspolitiet var bekræftet, at vejledningen skulle evalueres inden udgangen af 2015, og at der ikke vil komme en central vejledning fra Rigspolitiet. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af den udleverede oversigt i forhold til det fremadrettede arbejde i arbejdsgrupper, udvalg, bestyrelser m.v. Hovedbestyrelsen havde yderligere en erfaringsudveksling i forhold til de lokale løsninger, som poli- 2.

3 tiforeningerne indtil nu har forhandlet med de lokale ledelser. Af hensyn til registrering af organisationsarbejde vil det således centralt, fremadrettet af hovedbestyrelsesreferatet fremgå start- og sluttidspunkt. Formandsskabet tilkendegav, at de stillede sig til rådighed med råd og vejledning i forhold til de lokale forhandlinger om de lokale, individuelle forhold. Hovedbestyrelsen besluttede afslutningsvis, at Politiforbundets strategiske samarbejder i øvrige, eksterne repræsentationer (POPERMO, Lån & Spar Bank, Politiets Idrætsforbund, Det Kriminalpræventive Råd, Beredskabsforbundet m.v.) nærmere drøftes til Hovedbestyrelsens møde d marts Ad 3: God arbejdsgiveradfærd i staten (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 6. januar 2015: "Projekt God arbejdsgiveradfærd i staten. Forbundsformanden orienterede om hans bekymring vedrørende det aktualiserede projekt God arbejdsgiveradfærd i staten udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen. Modellen har ved hjælp af managementkonsulentfirmaet McKinsey & Company fået udarbejdet udkast til målbilledet, som lægger op til anvendelse af præstationsledelse og særlige præstationsmål for medarbejderne, med udgangspunkt i den enkeltes personlige udvikling og enhedens operative mål. Forhandlingsudvalget havde en grundig drøftelse af udkastet og formålet hermed, idet der ikke er sket inddragelse af medarbejdere eller organisationer. Projektet ses som en fortsættelse af den igangværende Performance Management i politiet generelt og der var enighed om at udsende orientering til Hovedbestyrelsen og efterfølgende sætte punktet på dagsordenen til drøftelse på hovedbestyrelsesmødet d " Mail emnet vedrørende er 6. januar 2015 udsendt til hovedbestyrelsen. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til projekt God arbejdsgiveradfærd i staten om status, idet han redegjorde for de tilbagemeldinger, som han havde modtaget herom. Der er således fortsat enighed om, dels at Finansministerens udtalelser i sagen ikke har været tilfredsstillende, og dels at det ikke er tilfredsstillende, at organisationerne ikke har været inddraget i projektet. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forbundsformandens bemærkninger, idet det dog bemærkes, at dele af projekt God arbejdsgiveradfærd i staten findes hensigtsmæssig, men at det ikke er tilfredsstillende, at organisationerne ikke har været inddraget i projektet, at der i så stort omfang anvendes private konsulentfirmaer i staten og at rapporten indstiller, at der fremadrettet foreslås etableret individuel løndannelse ud fra særlige præstationsmål for medarbejderne. Hovedbestyrelsen tog herefter den givne status til efterretning. 3.

4 Ad 4: Samarbejdet mellem politi og hjemmeplejen (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt og hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen orienterede i tilknytning til henvendelser fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politiforening og Dansk Sygeplejeråd (DSR) ved formand Grete Christensen om en konkret sag, hvor hjemmesygeplejerskerne i Sorø kommune på grund af nedlæggelse af nærpolitiet var blevet anmodet om at bistå politiet med indmelding om observeret kriminalitet. Et af tiltagene har bestået i, at hjemmeplejens biler var blevet forsynet med klistermærker, der signalerede til borgerne, at der var etableret et struktureret samarbejde mellem hjemmeplejen og politiet. Forhandlingsudvalget har således haft en grundig drøftelse af sagen, og finder det formaliserede samarbejde problematisk, ligesom der er enighed om DSR s bemærkninger, der relaterer sig til, at sygeplejersker og andre, om at sundhedspersoner ikke kan pålægges oplysningspligt på den foreslåede måde, fordi en sådan oplysningspligt strider mod fundamentale rettigheder. DSR finder således forslaget ødelæggende for det nødvendige tillidsforhold mellem sundhedsperson og patient, det hindrer den lige adgang til sundhedsvæsenet og det strider mod forbuddet mod selvinkriminering. Hovedbestyrelsen tiltrådte, at der blev taget afstand fra det konkrete projekt i Sorø, idet det dog blev bemærket, at der andre steder eksisterer velfungerende tværsektorielle samarbejder i kredsene, SMS-kæder m.v., hvori der er frivillighed og hvor der ikke er udarbejdet klistermærker. DSR orienteres om Hovedbestyrelsens drøftelser. Ad 5: Kontrol af for kort fridagslængde (j.nr ). Uddrag af referat fra FU-møde 6. januar 2015: "Facilitet i forhold til kontrol af for korte fridagslængde. Fra Københavns Politiforening er der modtaget en henvendelse om, at den facilitet i Polvagt, hvor den enkelte medarbejder, bagudrettet, kan kontrollere og trække en rapport over dage med for korte ordinære fridage. Efter denne facilitet ikke er tilgængelig, skal medarbejderne foretaget denne efterberegning via arbejdstidsopgørelsen P599, hvilket ikke er optimalt eller efter den aftalte mulighed. Sagen følges op." Indstillingsnotat er vedhæftet. Kompensationstimer er vedhæftet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede i tilknytning til en henvendelse fra Københavns Politiforening om den lokale adgang til opgørelse over for korte fridage, som ophørte pr. d. 1. januar 2013, og et fremlagt indstillingsnotat om sagen. Det indstilles således, at der optages drøftelser med Rigspolitiet om.. 4.

5 - At HR-afdelingerne lokalt forpligtes til via POLPAI at validere de tilfælde af for korte fridage, som opstår i politikredsen. - Alternativt at der gives medarbejdere adgang til en personlig liste over egne for korte fridage i HR-portalens tidsregistrering, således medarbejderne gives reel mulighed for ved henvendelse til HR at få valideret egen tjeneste. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse herom og tilsluttede sig den fremlagte indstilling. Ad 6: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: OK15. I tilknytning til OK-15 og forhandlingerne herom blev der orienteret om et afholdt bestyrelsesmøde i CO-10 d. 14. januar 2015, hvor de tekniske detaljer og Moderniseringsstyrelsens krav nøjere blev drøftet. Overordnet set har CFU særlig fokus på nedennævnte 3 hovedområder.. - Den danske model. - Det psykiske arbejdsmiljø. - Generelle lønstigninger. Politiforbundets sekretariat vil frem til forhandlingerne afsluttes ugentligt udsende et Nyhedsbrev om status til Hovedbestyrelsen. Terrorhandlingen i Frankrig. I tilknytning til de tragiske terrorhandlinger i Frankrig d. 7. januar 2015 og i de efterfølgende dage har forhandlingsudvalget haft en drøftelse af de nationale følger heraf, herunder i forhold til nogle politikeres udmelding om ekstra midler til PET. Forhandlingsudvalget finder, at den lokale, præventive indsats mod radikalisering ligeledes bør prioriteres, ligesom der appelleres til en styrkelse af samarbejdet mellem PET og de lokale politikredse. I øvrigt har såvel Politiforbundet som Nordisk Politiforbund fremsendt kondolencebreve til de franske politiorganisationer. Politiforbundet vil i samme forbindelse opdatere Politiforbundets beredskabsplan analog tidligere og udarbejde et nyt, internt action-card med anvisninger om, hvorledes forbundet skal forholde sig i tilfælde af terror. Politiets Lommebog I tilknytning til forbundets engagement i forbindelse med Politiets Lommebog, som udgives af Politiets Sprogforbund i et oplag af ca stk., og hvortil forbundet årligt har udgifter svarende til ca. kr ,-, har forhandlingsudvalget haft en drøf- 5.

6 telse set i forhold til, at hovedparten af indholdet og oplysningerne i lommebogen i forvejen er tilgængelig andre steder (Hjemmesiden, App, fagbladet). Forhandlingsudvalget har således drøftet forholdet, herunder spørgsmålet om, alene at udsende kalender-delen, og samtidig besluttet at varsle Hovedbestyrelsen om, at spørgsmålet om forbundets fremtidige engagement i forbindelse med Politiets Lommebog bringes op til endelig beslutning i Hovedbestyrelsen på hovedbestyrelsesmødet d. 27. februar Rapport fra arbejdsgruppe 1 vedrørende Politiforbundets Organisering og Beslutningsstruktur (j.nr ) I tilknytning til den af kongressen nedsatte arbejdsgruppe 1 vedrørende Politiforbundets Organisering og Beslutningsstruktur blev der henvist til, at den endelige rapport er lagt i Hovedbestyrelsens omslag med henblik på en nærmere drøftelse af rapportens overordnede konklusioner til Hovedbestyrelsens møde d marts FTF s fagpolitiske talentuddannelse. I tilknytning til FTF s fælles fagpolitiske talentuddannelse, hvor uddannelsen skal bidrage til at uddanne en ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle aktivismen og få de unge i tale, blev opmærksomheden henledt herpå, idet der er tilmeldingsfrist d. 20. januar Hovedbestyrelsen tog de givne meddelelser til efterretning. Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: Forpligtende "bagvagter" i forbindelse med de eksekutive strategier i kredsene. Der blev givet en status på afklaringen af lokal honorering i tilknytning til etablering af forpligtigende bagvagter i forbindelse med de eksekutive strategier i kredsene, idet tilbagemeldinger til forbundet viser, at der pt. foreligger aftaler om bagvagtsordninger med honorering i 4 kredse, bagvagtsordninger uden honorering i 3 kredse og i Rigspolitiet, imens der i 5 kredse ikke foreligger eller anvendes bagvagtsordninger. Forhandlingsudvalget har drøftet de uensartede aftaler om honorering, idet der kan være stor forskel i aftalevilkårene i de enkelte kredse, ligesom vigtigheden af korrekt registrering er drøftet. Forholdene vil nu blive undersøgt nærmere, hvorefter sagen bringes til drøftelse på et kommende hovedbestyrelsesmøde. Forhandlinger om vilkår for internationale udsendte (j. nr ) I tilknytning til de langstrakte forhandlinger om blandt andet en ny aftale mellem Rigspolitiet og Politiforbundet om vilkår for polititjenestemænd, der er udsendt" og sagen vedrørende optjening af ferie i mission, hvor Rigspolitiet fjernede muligheden for at kolleger ikke længere optjente dansk ferie under udsendelsen, har der umid- 6.

7 delbart før jul været afholdt møde med Rigspolitiet. Det forventes således, at der inden for den nærmeste fremtid indgås aftale med Rigspolitiet om en ny honoreringsaftale, hvor det såkaldte "udetillæg" gøres skattefrit, og hvor det sikres, at alle udsendte på bundlinjen vil opleve en reel stigning. Samtidig forventes det, at der indgås en aftale om optjening af ferie i mission, således det sikres, at alle udsendte ved afslutning af mission har ferie til afvikling. Hovedbestyrelsen tog de givne meddelelser til efterretning. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen havde følgende meddelelser: Status på Trivselsundersøgelsen. I tilknytning til Rigspolitiets Trivselsmåling 2014 for politi og anklagemyndighed og Hovedbestyrelsens drøftelser herom ved mødet d. 16. december 2014 er der modtaget tilbagemeldinger fra politiforeningerne om den lokale opfølgning af de i analysen anførte anbefalinger, og hvorledes arbejdet er forankret lokalt. Umiddelbart er tendensen, at arbejdet er forankret i regi af såvel samarbejdsudvalgene som i arbejdsmiljøorganisationerne. Juridisk bistand fra Politiforbundet m.v. (j.nr ) I tilknytning til Retspolitisk Udvalg og arbejdet vedrørende udarbejdelse af en FAQ til vejledning for tillidsrepræsentanter om juridisk bistand fra Politiforbundet m.v. er der foretaget en revidering i forhold til aktindsigt i sager, hvilket er placeret i Hovedbestyrelsens omslag til dette møde. Hovedbestyrelsen tog de givne meddelelser til efterretning. Sekretariatet havde følgende meddelelser: Seniorkonsulent Hans Bundesen orienterede nærmere om forberedelserne til Hovedbestyrelsens møde fredag d. 27. februar 2015 kl med efterfølgende Nytårsmiddag, hvortil de lokale ledelser ligeledes er inviteret. Foreningsforhold af generel karakter. Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen orienterede om status i en aktuel skudsag fra d. 21. december 2014, hvor en gerningsmand, der gentagne gange i forbindelse med en eftersættelse havde påkørt patruljevogne og var kørt direkte imod betjente, var blevet skudt og dræbt. Han orienterede i den forbindelse om de påkørte patruljevognes manglende udløsning af airbags og Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (DUP) efterforskning, herunder deres intention om etablering af en rekonstruktion, hvilket undrede de involverede kolleger. 7.

8 Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen orienterede ligeledes om den lokale opfølgning i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efter organisationernes kampagne: Tjek din lønseddel i 2013, idet der er konstateret uhensigtsmæssigheder i de lokale kompensationer, hvilket nu gennemgås. Forbundsformand Claus Oxfeldt varslede, at han og næstformanden i forhold til, at forbundet nærmede sig halvdelen af kongresperioden havde tanker om at indkalde hovedbestyrelsesmedlemmerne til en individuel samtale med de pågældende om forbundsarbejdet, afstemning af forventninger m.v. Forbundsformand Claus Oxfeldt meddelte, at der afholdes afskedsreception for seniorkonsulent Hans Bundesen fredag d. 27. marts 2015 i Politiforbundet. Nærmere herom udsendes senere. Forbundsformand Claus Oxfeldt afsluttede herefter mødet og varslede det næste hovedbestyrelsesmøde til afholdelse d. 5. februar 2015 som videomøde. For referat Claus Redder Madsen 8.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 05.03.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./200721 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 15. februar 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere