Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet"

Transkript

1 Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. RAMMEORDNINGENS OVERORDNEDE FORMÅL 1 3. GENERELLE KRAV TIL RAMMEORGANISATIONERNE 1 4. RAMMEAFTALE 3 5. FINANSIERING OG BUDGET 3 6. RAMMEKONSULTATIONER 5 7. PRINCIPPER FOR FORVALTNINGEN AF RAMMEBUDGETTET 6 8. SAMARBEJDE MED PARTNERE 9 9. RAPPORTERING TIL UDENRIGSMINISTERIET UDBETALING AF BELØB UNDER RAMMEAFTALEN REGNSKABSAFLÆGGELSE REVISION RAMMEORGANISATIONENS INTERNE ADMINISTRATION UDENRIGSMINISTERIETS TILSYN OVERSIGT OVER RAPPORTERINGS- OG REGNSKABSTERMINER 15

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Format for rammeaftale Bilag 2: Model for opstilling af rammeregnskab Bilag 3: Model for opstilling af folkeligt regnskab Bilag 4: Rapporteringsvejledning - Tværgående monitorering Bilag 5: Model for opstilling af rammebudget Bilag 6: PPO-bidrag Bilag 7: Model for indsendelse af statistiske oplysninger Bilag 8: Indrapporteringsformular til e-anmodning Bilag 9: Revisionsinstruks Bilag 10: Administrative tjeklister Bilag 11: Oversigt over terminer i årets løb Bilag 12: DAC-sektorkoder Bilag 13: Vejledning til DAC-sektorkoder Bilag 14: Vejledning til tværgående hensyn Bilag 15a: Vejledning til e-anmodning Bilag 15b: Vejledning til fakturablanket fra virk.dk Bilag 16: Skema til indrapportering af mistanke om uregelmæssigheder Bilag 17: Form for reporting of irregularities Bilag 18: Anciennitetsbaserede maksimumssatser for honorering af aktivitetsspecifik konsulentbistand Bilag 19: Vejledning til resultatberetninger

4 1. Indledning Disse retningslinjer beskriver de forvaltningsmæssige og faglige krav, som Udenrigsministeriet stiller til organisationer med rammeaftale (rammeorganisationerne) for at kunne leve op til det overordnede bevillingsmæssige ansvar og for at skabe et præcist grundlag for Udenrigsministeriets tilsyn. Retningslinjerne beskæftiger sig med processerne omkring rammesamarbejdet og præciserer rammeorganisationens ansvar og pligter i forbindelse hermed. Retningslinjerne er bilagt en model for rammeaftale og revisionsinstruks samt en række formater, der skal anvendes som led i rammeorganisationens løbende samarbejde med Udenrigsministeriet. De administrative retningslinjer indgår som del af Udenrigsministeriets overordnede retningslinjer for dansk bilateral bistand Aid Management Guidelines, og er et levende dokument, der løbende vil blive revideret af Udenrigsministeriet. Det påhviler rammeorganisationerne at holde sig orienterede om ændringer i retningslinjerne, der offentliggøres på linket CSO-nyheder under Danida og Dem samarbejder vi med på Udenrigsministeriets hjemmeside. 2. Rammeordningens overordnede formål Formålet med rammeordningen er, at organisationer, der over længere tid har demonstreret den nødvendige faglige og administrative kapacitet, sættes i stand til over en længere periode og på fleksibel vis at planlægge og gennemføre udviklingsaktiviteter i overensstemmelse med Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslande (Civilsamfundsstrategien). Grundtanken er, at organisationerne selv identificerer, planlægger, iværksætter, gennemfører, monitorerer og evaluerer deres udviklingsaktiviteter inden for de givne rammer. 3. Generelle krav til rammeorganisationerne Rammeorganisationerne skal til enhver tid opfylde følgende grundlæggende betingelser: Rammeorganisationen skal kunne dokumentere længerevarende engagement og kontinuitet i planlægningen af sine indsatser og kunne beskrive sine kernekompetencer og fokusområder. Rammeorganisationen skal bidrage med en egenfinansiering på minimum 20 pct. af det samlede danske offentlige tilskud til den pågældende rammeorganisations program- og projektaktiviteter under rammebevillingen. Egenfinansieringskravet skal med virkning fra 2013 opfyldes indenfor en treårs periode både for organisationer, der tidligere har haft rammeaftaler, hvor egenfinansieringskravet var på 10 pct., og for organisationer, der indgår en rammeaftale for første gang. 1 S i d e

5 Mindst en fjerdedel af egenfinansieringen skal udgøres af bidrag fra kontante midler rejst i Danmark og anvendes inden for rammebevillingens program- og projektaktiviteter. Den resterende egenfinansiering kan bestå af flere elementer: - Samfinansiering (fra andre donorer eller fra organisationernes internationale alliancepartnere) af aktiviteter, der ligger inden for Civilsamfundsstrategiens rammer, f.eks. ved kapacitetsudvikling, faglig støtte eller deltagelse i styregruppe. Hvor der er tale om samfinansiering af et fælles program hos en partner i Syd, vil finansiering fra andre også donorer kunne medregnes. - Midler rejst i Danmark udover fjerdedelen: Der kan medregnes private midler rejst i Danmark (eksempelvis støttebidrag eller medlemskontingenter) kanaliseret direkte til samarbejdspartnere i Syd til støtte for disses langsigtede udviklingsarbejde og/eller til internationale netværk, der arbejder inden for Civilsamfundsstrategiens rammer. Indsamlede midler, som anvendes til humanitære aktiviteter eller andre formål (f.eks. strejkefonde) kan ikke medregnes. - Andre bidrag (fra f.eks. EU/ECHO) til langsigtede indsatser i skrøbelige stater/situationer inden for Civilsamfundsstrategiens rammer vil også kunne medregnes i opgørelsen af samfinansiering, men ikke akut nødhjælp. Med akut nødhjælp forstås i denne forbindelse de første 18 måneders indsats. Organisationerne vil kunne anvende midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU-samfinansiering. Her gælder det, at aktiviteterne skal relatere sig til rammeaktiviteternes formål og dermed Civilsamfundsstrategien. Hvor midler fra rammen er anvendt til EU-samfinansiering, skal det oplyses til Udenrigsministeriet i den årlige afrapportering. Rammeorganisationens udviklingsvirksomhed finansieret over rammen, herunder valg af samarbejdslande, -partnere, målgrupper, specifikke indsatsområder og aktivitetstyper, skal med udgangspunkt i Civilsamfundsstrategien til enhver tid bidrage til opfyldelsen af danske udviklingspolitiske målsætninger, jf. Danmarks strategi for udviklingssamarbejde, Retten til et bedre liv, og regeringens udviklingspolitiske prioriteter samt følge de Generelle principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer. Herudover kan der være tale om særlige retningslinjer og strategier som følge af konkrete justeringer af den danske udviklingspolitik. Rammeorganisationen skal koncentrere indsatser finansieret over rammen i et begrænset antal lande og udvikle landestrategier med henblik på en strategisk styring af indsatserne. Aktiviteter finansieret over rammen skal relatere sig til samarbejdslandets strategier for fattigdomsbekæmpelse. Rammeorganisationen skal i sin overordnede strategi beskrive, hvorledes den forholder sig til de tværgående hensyn i dansk udviklingspolitik: 1) ligestilling, 2) god regeringsførelse, menneskerettigheder og demokrati og 3) miljø, samt til prioritetsområdet hiv og aids. 2 S i d e

6 Aktiviteter finansieret over rammen skal formuleres som led i større sammenhængende udviklingsprogrammer inden for afgrænsede temaer og sektorer, og der skal udarbejdes strategier herfor. Rammeorganisationen skal samarbejde eller koordinere tæt med relevante aktører og støtte lokale samarbejdspartneres kapacitet til effektivt at gennemføre sine aktiviteter, jf. målsætningerne i Paris-erklæringen fra 2005, Accra-handlingsplanen fra 2008 og Busanerklæringen fra Rammeorganisationen skal sørge for, at der internt i organisationen opretholdes og videreudvikles et tilfredsstillende niveau for administrativ og faglig kapacitet til aktiviteternes gennemførelse og kvalitetssikring, herunder en professionel forberedelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af aktiviteterne. Rammeorganisationen skal dokumentere resultater af sine indsatser. Rammeorganisationen skal dokumentere en stærk og vedvarende folkelig forankring. Rammeorganisationen skal sikre at partnerorganisationer og andre, der får del i rammetilskuddet, ikke står opført på hverken FN s eller EU s terrorliste. Rammeorganisationen skal iagttage god forvaltningsskik og udvise omkostningsbevidsthed i administrationen af rammemidlerne. Rammeorganisationen skal have udarbejdet en antikorruptions-politik og et etisk kodeks for sit arbejde og for forvaltningen af midler. 4. Rammeaftale Rammeorganisationerne og Udenrigsministeriet indgår en stående rammeaftale, der sammen med rammeorganisationens løbende beskrivelse af aktiviteter inden for samarbejdet og det på Finansloven opførte årlige tilsagn, udgør grundlaget for rammesamarbejdet. Som bilag 1 findes det anvendte format for en rammeaftale. 5. Finansiering og budget Finansloven giver Udenrigsministeriet direkte hjemmel til at afgive tilsagn til rammeorganisationerne. Niveauet for rammen fastsættes i hvert års Finanslov, hvori der ligeledes opstilles budgetoverslag for de kommende tre år. Der lægges i den forbindelse vægt på rammeorganisationens evne til at sikre høj kvalitet i udviklingsarbejdet og i forvaltningen heraf samt organisationens folkelige forankring, opfyldelse af egenfinansieringskravet og evnen til at dokumentere resultater af indsatserne. Rammeorganisationen skal hvert år senest den 15. september indsende et budget, der dækker den kommende fireårs periode. Rammebudgettet, der tager udgangspunkt i tilsagnsramme og budgetoverslag, angives i DKK og udarbejdes efter modellen i budgetskemaet i bilag 5. 3 S i d e

7 Budgettet præsenteres i følgende hovedposter: a) budget til program- og projektstøtte, b) egenfinansiering på minimum 5 pct. af budgetposten program- og projektstøtte. Disse to poster udgør herefter organisationens program- og projektaktiviteter under rammesamarbejdet, c) budget til oplysningsarbejde i Danmark, der højst må udgøre 2 pct. af budgetposten program- og projektstøtte - herunder udgifter til interne faglige konsulenter, d) budget til øvrige aktiviteter, herunder budget til 1) forundersøgelser, 2) tilsyn og reviews (inkl. udgifter til interne faglige konsulenter, 3)eksterne evalueringer (skal følge kravene i de Generelle principper ), og 4) budget for særligt aftalte rammeaktiviteter (skal specificeres i henhold til aftalen i forbindelse med seneste årsforhandlinger), e) budget for revisionsudgifter i Danmark og eventuelt i udlandet, f) administrationsvederlag (maksimum 7 pct. af det samlede budget, dog eksklusiv egenfinansieringen og administrationsvederlaget). Udgifterne til program- og projektaktiviteter skal specificeres efter regioner, lande og sektorer. Valget heraf skal reflektere organisationens strategier. I rammebudgettet registreres ligeledes vægtningen af tværgående hensyn. Registreringen foretages i henhold til vejledningen i bilag 14. I tilknytning til budgettet udarbejdes en kort redegørelse for planlagte nye initiativer/ udviklingsplaner samt for væsentlige ændringer i fordelingen i forhold til det senest godkendte rammebudget. Endvidere skal der oplyses om organisationens samlede budget for udviklingsindsatser; hvorledes rammemidler anvendes i forhold til øvrige finansieringskilder; om der i de planlagte indsatser under rammeaftalen indgår andre finansieringskilder i form af samfinansiering eller parallelfinansiering; og endelig om der uden for rammebevillingen planlægges aktiviteter under andre samarbejdsformer finansieret af Udenrigsministeriet. Budgettet skal redegøre for hvorledes egenfinansieringskravet opfyldes. Organisationer, der endnu ikke opfylder egenfinansieringskravet, skal til budgettet udarbejde en redegørelse for, hvorledes egenfinansieringskravet planlægges opfyldt. Redegørelsen vil blive lagt til grund for en indfasningsaftale med Udenrigsministeriet. Rammebudgettet godkendes af Udenrigsministeriet i forbindelse med rammekonsultationerne og i de år, hvor disse ikke afholdes, ved skriftlig procedure. 4 S i d e

8 6. Rammekonsultationer Der afholdes formelle konsultationer mellem Udenrigsministeriet og rammeorganisationerne hvert andet år. Organisationerne skal i de år, hvor der afholdes konsultationer, senest 15. september indsende et rammeoplæg til Udenrigsministeriet. Rammekonsultationerne vil typisk finde sted inden årsskiftet det pågældende år. Oplægget indsendes i tre papirkopier samt elektronisk til og skal beskrive udviklingen i rammeorganisationens strategiske og organisatoriske arbejde af relevans for organisationens udviklingsaktiviteter i en fireårs planperiode. Oplægget skrives på dansk eller engelsk og bør indeholde følgende punkter: 1. Resumé på maksimum 1 side. 2. Skematisk oversigt over konkrete udviklingsmål inden for strategi- og organisationsudvikling siden sidste rapportering, opfyldelse heraf samt opstilling/justering af konkrete udviklingsmål for de kommende fire år. Dette skema skal ikke nødvendigvis opsummere hele den narrative del i pkt. 3 og 4, men udvælge enkelte konkrete udviklingsmål, som der vil kunne rapporteres på (eks. afholdelse af kurser vedr. etisk adfærdskodeks for ansatte/partnerorganisationer, udvikling af strategi for børn og unge). 3. Strategiudvikling og -gennemførelse. En narrativ beskrivelse af foretaget/planlagt udvikling/revision af overordnede strategier samt redegørelse for gennemførelsen heraf, herunder oplysninger om geografiske og tematiske (re)fokuseringer, større nye initiativer etc. Evt. nye eller reviderede strategier vedlægges som bilag. 4. Organisationsudvikling. En narrativ beskrivelse af foretagne/planlagte organisationsændringer og tværgående initiativer, herunder tiltag indenfor kapacitetsudvikling, kvalitetssikring, korruptionsforebyggelse, administrativ forvaltning, monitorering, partnerskabsrelationer, kontaktflader, netværk og alliancer. 5. Redegørelse for opfølgning på anbefalinger fra reviews og kapacitetsundersøgelser fra seneste rammekonsultationer samt fra seneste forvaltningsmæssige tilsyn hvis ikke dækket af ovennævnte punkter. 6. Oversigt over fremadrettede aktiviteter i programarbejdet. En - gerne skematisk - oversigt over udvalgte mål/aktiviteter på overordnet niveau, der for planperioden fortrinsvis indeholder procesindikatorer af geografisk eller tematisk karakter, og som der forventes redegjort for i den efterfølgende resultatberetning. 7. Resultat- og planberetning for den folkelige forankring (folkeligt regnskab), der følger formatet i bilag 3, vedlægges afsnittet. Resultat- og planberetningen for folkelig forankring udarbejdes inden for rammerne af en overordnet strategi for rammeorganisationens udvikling af sin folkelige forankring. Denne strategi fremsendes til Udenrigsministeriet ved udarbejdelse og dernæst kun bilagt oplægget til rammekonsultationerne, hvis strategien er blevet revideret. 5 S i d e

9 8. En beskrivelse af oplysningsaktiviteter i Danmark under rammen siden sidste rapportering og handlingsplan for nye oplysningsindsatser i overensstemmelse med de Generelle principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer vedlægges afsnittet. Handlingsplanen udarbejdes inden for rammerne af en overordnet strategi for rammeorganisationens oplysningsarbejde i Danmark. 7. Principper for forvaltningen af rammebudgettet Rammeorganisationens igangsættelse af aktiviteter kræver ikke forudgående forelæggelse for Udenrigsministeriet. Det forudsættes, at der i organisationen udarbejdes og forefindes behørig dokumentation for iværksatte aktiviteter og interne bevillinger/budgetter, som efter behov kan rekvireres af Udenrigsministeriet. Rammeorganisationen kan uden forudgående godkendelse af Udenrigsministeriet foretage omallokeringer af rammebudgettets hovedposter og fordelinger efter følgende regler: - budgetfordelingen inden for øvrige aktiviteter (forundersøgelser, tilsyn, reviews og evalueringer) kan, på nær udgifterne til oplysningsaktiviteter, omdisponeres med op til 10 pct. af budgettet for de underkonti, hvorfra og hvortil midlerne flyttes, - der kan højst omdisponeres midler mellem budgetposten øvrige aktiviteter og budgetposten program- og projektstøtte med op til 10 pct. af posten øvrige aktiviteter, - ikke udbetalt tilsagn kan ikke videreføres, - op til 10 pct. af udbetalte midler kan videreføres til næstkommende finansår, o mindreforbrug, der overstiger 10 pct. af udbetalte midler, tilbagebetales til Udenrigsministeriet o merforbrug, der overstiger 10 pct. af udbetalte midler, kan ikke finansieres af rammemidler. Videreførelsesretten illustreres i følgende model: Eksempler - enkelt år Tilsagn Udbetaling Forbrug Videreførelse Annulleret tilsagn Tilbageført til UM Eks Eks Eks Eks S i d e

10 Eksempel - flere år Primo beholdning Tilsagn Udbetaling Samlet beholdning Forbrug Videreførelse Tilbageført til UM År År År År Udbetaling defineres som overførsel fra Udenrigsministeriet til organisationen. Forbrug defineres som overførsel fra organisationen til partner plus øvrigt forbrug som afholdt under rammen. Stedfundne omdisponeringer, herunder i budgetfordelingen mellem regioner, skal forklares og begrundes i regnskabsberetningen. I aktivitetsbudgetterne for de enkelte indsatser (budgetlinje a) i kapitel 5) kan der opereres med en budgetreserve på op til 10 pct., der skal kunne anvendes til uforudsete udgifter og til merudgifter som følge af ændret implementeringsforløb samt til indtrufne kurs-, pris- og lønændringer. Sådanne merudgifter skal afholdes inden for rammen og kan således ikke danne grundlag for forhøjelser af rammebevillingen. I de enkelte aktivitetsbudgetter kan medtages udgifter til implementering i form af f.eks. tilknyttede rådgivere. Herudover kan budgetteres med aktivitetsspecifik faglig bistand fra rammeorganisationens faste medarbejdere, jf. nedenfor. Budgettet herfor skal baseres på skønnet tidsanvendelse og skal efterfølgende dokumenteres gennem tidsregistrering. I budgetlinje c) oplysningsvirksomhed og budgetlinje d) til øvrige aktiviteter, herunder forundersøgelser, tilsyn, og reviews, i kapitel 5 kan også indarbejdes lønudgifter m.v. for interne konsulenter, hvorimod evalueringsvirksomhed kræver uvildig ekstern konsulentbistand i henhold til DAC s evalueringskriterier (jf. de generelle principper). For særligt aftalte rammeaktiviteter (d) gælder det, at det skal være aktiviteter af fælles interesse, som kan have relevans for en bredere kreds, eller aktiviteter, som er direkte pålagt organisationen af Udenrigsministeriet. Sådanne aktiviteter aftales nærmere i forbindelse med konsultationerne. Ved indgåelse af aftaler og kontrakter med leverandører skal rammeorganisationen i aftaledokumentet anvende Udenrigsministeriets korruptionsklausul: No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practise, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to tendering, award of the contract, or execution of the contract. Any such practise will be grounds for the immediate cancellation of this contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the 7 S i d e

11 discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practise can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. Administrationsvederlaget på 7 pct. (budgetlinje f) i kapitel 5) skal ikke specificeres eller dokumenteres af rammeorganisationen, hverken i budget- eller regnskabsfasen. I budgetfasen beregnes administrationsvederlaget som 7 pct. af det samlede budget (eksklusiv administration og egenfinansiering). I regnskabsfasen ydes vederlaget med 7 pct. af det faktiske forbrug (eksklusiv administration og egenfinansiering). Det uspecificerede vederlag skal dække de generelle administrative merudgifter for rammeorganisationen i forbindelse med forvaltningen af rammemidlerne, herunder hovedkontorets og eventuelle landekontorers kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter). I bilag 10, afsnit 1.6 findes en oversigt over hvilke typer aktiviteter, der skal dækkes af administrationsbidraget. Udgifter til faglig, aktivitetsspecifik konsulentbistand, der udføres af rammeorganisationernes faste medarbejderstab (på hovedkontor og eventuelle landekontorer), kan medtages under aktivitetsregnskabet på grundlag af registreret tidsanvendelse. Forudsætningen for at kunne medregne sådanne udgifter er, at disse på forhånd er budgetteret i forhold til aktiviteter under rammen, og at organisationen anvender et tidsregistreringssystem, hvormed det faktiske tidsforbrug opgøres. Bilag 10, afsnit 1.6, indeholder en oversigt over hvilke typer aktiviteter, der kan udgiftsføres som aktivitetsspecifik konsulentbistand. I forbindelse med aflæggelsen af rammeorganisationens organisationsregnskab kan Udenrigsministeriet kræve specificeret, hvorledes sådanne indtægtsførte beløb har haft virkning på rammeorganisationens samlede administrationsudgifter, og i tilfælde af konsulentydelser ydet af medarbejdere på et landekontor, en specifikation af kontorets samlede omkostninger samt specifikation af de beløb, der er overført til rammeregnskabet. Derudover bør der udarbejdes en opgavebeskrivelse for den aktivitetsspecifikke konsulentbistand, hvoraf det fremgår, hvad rammeorganisationens medarbejdere skal bidrage med, hvordan og med hvilket formål. Maksimumssatser for sådanne ydelser er beskrevet i bilag 18 og reguleres hvert år. Heraf kan der beregnes et overhead på 80 pct. til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger. For personale udsendt til landekontorer og lignende udgøres de samlede udgifter, der kan udgiftsføres over bevillingen af a) de faktiske lønudgifter for de enkelte medarbejdere, dog maksimalt de anciennitetsbaserede maksimumssatser i bilag 18, b) 80 pct. af a) i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger og c) den forholdsvise andel af de faktiske udgifter (ikke lønomkostninger) til udsendelsesbetingede omkostninger i henhold til Udenrigsministeriets regler for udsendte rådgivere. 8 S i d e

12 For lokalt personale på landekontorer og lignende udgøres de samlede udgifter, der kan udgiftsføres over bevillingen af a) de faktiske ansættelsesomkostninger og b) 80 pct. af a) i overhead. Niveauet for timesatser under a), der kan udgiftsføres over bevillingen, må ikke overstige det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende organisationer i landet. Under aktivitetsregnskaberne kan i øvrigt medtages de direkte udgifter til implementering og styring, herunder udgifter i forbindelse med den lokale programstyring (programpersonale og dettes kontorleje, kontorhold, rejseudgifter, boliger, køretøjer, udstyr mv.), samt konsulentbistand og øvrige tjenesteydelser, der sigter på kvalitetssikring af aktiviteternes gennemførelse. Alle de nævnte programspecifikke udgifter skal på forhånd være indarbejdet i organisationens budget/programdokument for de enkelte aktiviteter og skal efterfølgende kunne dokumenteres i regnskab og rapportering for aktiviteten. Revisionsudgifter vedrørende de enkelte programmer afholdes af programbudgettet. Revisionsudgifter i Danmark og eventuelt i udlandet budgetteres særskilt under budgetpost g. 8. Samarbejde med partnere Rammeorganisationens samarbejde med partnere i udviklingslandene bør altid hvile på skriftlige aftaler. Rammeorganisationen skal i den forbindelse underrette samarbejdspartnere om bestemmelserne i rammeaftalen og i disse retningslinjer. I aftaledokumentet skal endvidere indføjes Udenrigsministeriets korruptionsklausul (jf. kapitel 7). Rammeorganisationen skal sikre, at partnernes forvaltning af og kontrol med overførte tilskudsmidler sker på forsvarlig og betryggende måde. Tilsvarende gælder for udstyr og andre aktiver, der er indkøbt for tilskudsmidlerne. Det påhviler rammeorganisationen at sikre, at partnerorganisationer modtager den nødvendige træning/oplysning vedrørende rammeorganisationens antikorruptions-politik og et etisk kodeks. Ved overdragelse til partneren, senest ved aktivitetens afslutning, skal en overdragelsesforretning finde sted med partnerens kvittering for de overdragne effekter og deres værdi. Overdragelsesforretning omfatter alle effekter med en værdi over den skattemæssige sats for straks-afskrivning af småanskaffelser, jf. Afskrivningsloven. Ubrugte midler skal tilbagebetales af partneren til rammeorganisationen. 9. Rapportering til Udenrigsministeriet Al korrespondance til Udenrigsministeriet bør i videst muligt omfang foregå elektronisk til det vil sige ikke direkte til sagsbehandleren men med kopi til sagsbehandler. Rammeorganisationernes rapportering til Udenrigsministeriet omfatter følgende: 9 S i d e

13 I. Resultatberetning Resultatberetningen, der dækker det forgangne kalenderår, består dels af rammeorganisationens bidrag til de danske organisationers fælles tværgående rapportering (i de år, hvor en sådan rapportering gennemføres) vedrørende fremskridt i forhold til de strategiske mål i Civilsamfundsstrategien, dels af organisationens egen redegørelse for resultater i programsamarbejdet. For organisationer, der indgår i et internationalt samarbejde om gennemførelse af aktiviteter, kan organisationens redegørelse bestå af den samlede rapportering fra dette samarbejde. 1. Bidrag til den tværgående rapportering følger retningslinjerne i bilag Rammeorganisationens egen redegørelse tager udgangspunkt i egne monitoreringssystemer, og følger ikke noget fast format defineret af Udenrigsministeriet, men skal som minimum indeholde en beskrivelse af: a) opfyldelse af overordnede mål og resultater, der fortrinsvis baserer sig på udvalgte indikatorer, (jf. kapitel 6.6.) for det pågældende år. b) opfyldelse af udvalgte umiddelbare mål, der fortrinsvis baseres på output- eller outcomeindikatorer. c) afvigelser mellem planer og resultater samt konsekvenserne heraf. d) udviklingen i væsentlige forudsætninger og risici, herunder beskrivelse af, hvorledes udviklingen eventuelt påvirker programgennemførelsen. e) væsentlige konklusioner fra afholdte reviews og evalueringer på programniveau i monitoreringsperioden. Vejledning til ovenstående findes som bilag 19. II. Årlig indberetning til program- og projektorientering (PPO) til Finansudvalget Hvert år senest den 1. februar skal rammeorganisationen indsende sit bidrag vedrørende rammetilskuddet til brug for Udenrigsministeriets program- og projektorientering til Finansudvalget. Rammeorganisationens årlige bidrag til PPO skal udformes på dansk som vist i bilag 6. III. Statistiske oplysninger Af hensyn til Udenrigsministeriets internationale rapportering vedr. anvendelse af udviklingsmidler, skal rammeorganisationen hvert år den 1. februar fremsende oplysning om anvendelse af rammebevillingen under rammen for det foregående år fordelt på lande og DACsektorer. Hiv og aids skal grundet Udenrigsministeriets rapporteringspligt altid fremstå som selvstændig sektor i de statistiske oplysninger. I programmer, hvor hiv og aids er integreret som delkomponent, skal udgifter hertil indgå i den samlede hiv og aids rapportering. Oplysningerne indsendes i form af bilag 7. Liste over DAC-sektorkoder og vejledning til brug af koderne findes i henholdsvis bilag 12 og bilag S i d e

14 Rammeorganisationen skal på anmodning fra Udenrigsministeriet på et hvilket som helst tidspunkt kunne levere statistiske oplysninger om forbrug på igangværende og afsluttede aktiviteter fordelt på lande, sektorer og år. IV.a. Rapportering til rammekonsultationer I forbindelse med rammekonsultationerne rapporteres som anført i kapitel 6. IV.b. Rapportering i år uden konsultationer sker kun på programniveau. V. Budget og regnskab Indsendelse af budget og regnskab skal ske hvert år senest 15. september i henhold til reglerne i henholdsvis kapitel 5 og 11. VI. Ad hoc rapportering Rapportering til Udenrigsministeriet skal i øvrigt finde sted, hvis der sker væsentlige strategiske eller geografiske afvigelser i forhold til det senest godkendte rammeoplæg, eller hvis der opstår alvorlige problemer med implementering af aktiviteterne eller væsentlige vanskeligheder i forhold til myndighederne i modtagerlandet. Udenrigsministeriet er forpligtet til at underrette Rigsrevisionen, når der opstår mistanke om uregelmæssigheder i forvaltningen af tilskudsmidler. Rammeorganisationerne er derfor forpligtede til at underrette Udenrigsministeriet, såfremt organisationerne i forbindelse med forvaltningen af de statslige tilskudsmidler får begrundet mistanke om eller konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug, støtte til terrorvirksomhed, økonomiske tab eller andre tilsvarende uregelmæssigheder i administrationen af midlerne. Igangsættes en ekstraordinær revision af en aktivitet eller en partners administration af tilskudsmidler, skal Udenrigsministeriet underrettes. I sin underretning skal rammeorganisationen så vidt muligt redegøre for omstændighederne og for årsagerne til, at organisationens tilsyn og kontrolforanstaltninger ikke har kunnet forhindre de opståede forhold. Udenrigsministeriet underretter herefter Rigsrevisionen. Underretningen til Udenrigsministeriet skal ske i Skema til indrapportering af sager, hvor der er mistanke om uregelmæssig håndtering af tilskudsmidler, misbrug, svindel eller korruption som findes i bilag 16 og 17 i hhv. en engelsk og dansk udgave. 10. Udbetaling af beløb under rammeaftalen Rammeorganisationen fremsender hvert kvartal en elektronisk anmodning om udbetaling af rammemidler via e-fakturering i henhold til vejledningen i bilag 15. Til e-anmodningen vedhæftes indrapporteringsformular som vist i bilag 8. Betalingsanmodningen udarbejdes på 11 S i d e

15 grundlag af tilsagnsrammen for det pågældende år samt det forventede forbrug, således at der ikke opbygges mere likviditet af statsmidler end påkrævet for aktiviteternes gennemførelse. Det gælder for rammeorganisationen i Danmark og på landekontorerne, såvel som hos lokale partnere. Betalingsanmodningen skal være Udenrigsministeriet i hænde senest tre uger før overførselsdatoen, der normalt vil være den første hverdag i det kommende kvartal. Det påhviler rammeorganisationen at sikre, at e-anmodninger fremsendes af personer, der er bemyndigede hertil. Anviste rammemidler skal indsættes på en separat konto i Danmark, adskilt fra organisationens øvrige midler. Det påhviler rammeorganisationen at indgå skriftlig aftale med banken om, at de på kontoen til enhver tid indestående ubrugte tilskudsmidler tilhører Udenrigsministeriet, og at banken ikke er berettiget til at modregne rammeorganisationens eventuelle gæld til banken i indeståendet eller gøre udlæg heri. Alle statslige tilskudsmidler, der anvendes til rammeaktiviteterne i udlandet, skal kunne dokumenteres overført til udlandet. 11. Regnskabsaflæggelse Rammeorganisationen skal udarbejde og indsende følgende regnskaber til Udenrigsministeriet: i) et revideret regnskab for rammetilskuddet for det foregående kalenderår med tilhørende revisionsprotokollat og regnskabsberetning ii) et revideret årsregnskab for rammeorganisationen med tilhørende revisionsprotokollat I. Rammeregnskab Hvert år senest 15. september skal rammeorganisationen aflægge et revideret rammeregnskab til Udenrigsministeriet påtegnet af ledelse og revisor og ledsaget af revisionsprotokollat. Regnskabet skal udarbejdes efter modellen i bilag 2 og indeholde en sammenholdelse af forbrug og budget samt tal fra tidligere år til sammenligning. Det skal som indtægt vise de modtagne statstilskud. Optjente renter (både i Danmark og i udlandet) kan anvendes til finansiering af rammeaktiviteterne. Optjente renter betragtes som en del af rammebevillingen. Der skal således redegøres for anvendelsen af optjente renter på lige fod med øvrige rammemidler. Udgifterne under den enkelte aktivitet skal ikke specificeres i rammeregnskabet, men der skal i rammeorganisationens interne regnskab forefindes specifikationer og dokumentation både for igangværende aktiviteter og for aktiviteter, der er afsluttet i årets løb. Afsluttede program- og projektregnskaber skal omfatte alle udgifter i både udlandet og i Danmark og være revideret således, at udgifterne i udlandet er revideret af den lokale revisor og udgifterne i Danmark er revideret af den danske revisor. Dette kan ske ved stikprøvekontrol. 12 S i d e

16 Som led i sit tilsyn med tilskudsmidlernes anvendelse skal Udenrigsministeriet kunne rekvirere regnskabsmateriale for enkeltaktiviteter til gennemsyn. Rammeorganisationen skal påse, at ubrugte midler vedrørende afsluttede aktiviteter i udlandet tilbagebetales til rammeorganisationen af samarbejdspartnere. Rammeorganisationen skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med Bogføringslovens krav. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år efter afslutningen af en rammefinansieret aktivitet. I rammeregnskabet skal redegøres for rammeorganisationens egenfinansiering som defineret i kapitel 3. Rammeregnskabet skal være revideret som angivet i kapitel 12 og være ledsaget af et revisionsprotokollat. Det skal indeholde en fortegnelse over eventuelle udestående enkeltregnskaber eller regnskaber med forbehold fra revisor i Danmark. Rammeregnskabet skal desuden være ledsaget af en regnskabsberetning. Beretningen skal med udgangspunkt i regnskabet beskrive større budgetmæssige omallokeringer og regnskabsmæssige forklaringer på afvigelser. Der skal endvidere kommenteres på eventuelle revisionsforbehold, dels i rammeregnskab, dels i enkeltregnskaber samt på udestående enkeltregnskaber, herunder redegørelse for planlagte tiltag for løsning af eventuelle problemer og udeståender. Regnskabsprincipper for rammeregnskabet fastlægges af rammeorganisationen i samråd med revisor. II. Årsregnskab for rammeorganisationen Så snart rammeorganisationens almindelige organisationsregnskab er revideret og godkendt af rammeorganisationens forretningsudvalg eller kompetente forsamling og senest 15. september skal det sammen med tilhørende revisionsprotokollat indsendes til Udenrigsministeriet, således at ministeriet kan danne sig et indtryk af rammeorganisationens generelle virksomhed og økonomiske status. Ved udarbejdelse af organisationsregnskabet skal der udover oplysninger om rammebevillingen også medtages oplysninger om eventuelle udviklingsaktiviteter, humanitære indsatser m.v., der finansieres fra andre statslige tilskudsområder, eller fra internationale organisationer (EU, Verdensbanken, FN-systemet m.fl.). 13 S i d e

17 12. Revision Rammeregnskabet og rammeorganisationens almindelige organisationsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. Rammeorganisationens revisor har også det overordnede tilsyn med den lokale revision af udgifter i udlandet. Revisorskift skal meddeles Udenrigsministeriet med angivelse af årsag hertil. Som led i sit tilsyn med rammeorganisationernes forvaltning stiller Udenrigsministeriet særlige krav til omfanget og karakteren af den revision, der skal finde sted af de statslige rammemidler. Disse krav er indeholdt i revisionsinstruksen i bilag 9. Det påhviler rammeorganisationen at sørge for, at organisationens revisor skriftligt bekræfter at ville følge instruksens anvisninger, og at revisor ved sin påtegning på regnskabet attesterer, at revisionen er udført i overensstemmelse hermed. Rammeorganisationens udgifter til revision i Danmark og på eventuelle landekontorer budgetteres særskilt og dækkes uden for administrationsvederlaget. Hvis revisionen af aktiviteterne i udlandet udføres lokalt i modtagerlandet, skal den udføres af et anerkendt revisionsfirma, og efter internationalt anerkendte standarder, jf. 1 og 2 i revisionsinstruksen. Som led i sit overordnede tilsyn med revisionen i udlandet skal den danske revisor vurdere omfanget og kvaliteten af den revision, der er udført af de udenlandske revisorer. Rigsrevisionen og Udenrigsministeriet har som led i revision og tilsyn ret til at få adgang til alle dokumenter, rapporter, evalueringer, budget- og regnskabsmateriale m.v., der vedrører forvaltningen af rammemidlerne. 13. Rammeorganisationens interne administration Til vejledning ved rammeorganisationens tilrettelæggelse af sin interne administration af rammemidlerne vedlægges som bilag 10 en række administrative tjeklister, der i relevant omfang bør lægges til grund for det administrative arbejde med rammemidlerne. Rammeorganisationen skal ved besættelse af stillinger i forbindelse med rammeaktiviteterne sikre, at dette sker ved anvendelse af åbne stillingsopslag og transparente udvælgelsesprocedurer. Undtaget herfra er stillingsbesættelse som led i rotation. Ved udvælgelsen af kandidater må der ikke diskrimineres mod race, handicap, køn, eller politisk og religiøst tilhørsforhold. Rammeorganisationen skal endvidere sikre, at medarbejdere, konsulenter m.fl., der arbejder i tilknytning til rammeaktiviteterne, ikke har løn- og ansættelsesvilkår, der overstiger vilkårene for rådgivere udsendt af Udenrigsministeriet, 14 S i d e

18 flyrejser i tilknytning til rammeaktiviteterne foregår på økonomiklasse og på billigste rute til rådighed, bonuspoints fra flyselskaber, der optjenes på rejser som led i rammesamarbejdet, ikke anvendes privat af rammeorganisationens medarbejdere, men medgår til billiggørelse af andre tjenesterejser. Rammeorganisationens vedtægter er af betydning for Udenrigsministeriets vurdering af de overordnede formål og folkelige forankring. Det påhviler derfor rammeorganisationen at underrette Udenrigsministeriet om påtænkte vedtægtsændringer. 14. Udenrigsministeriets tilsyn Udenrigsministeriets løbende tilsyn med rammeorganisationernes opfyldelse af de generelle krav (jf. kapitel 3) og med forvaltningen af tilskudsmidlerne sker gennem vurderingen af rammeorganisationens årlige rapportering og regnskabsaflæggelse samt gennem forvaltningsmæssige tilsynsbesøg, hvor organisationens økonomi og relaterede forhold drøftes, og hvor specifikke dele af program- og projektadministrationen gøres til genstand for grundigere gennemgang, bl.a. gennem stikprøvevis kontrol. Tilsynet kan endvidere ske gennem stikprøvevis besigtigelse af rammeorganisationens forvaltningspraksis i samarbejdslande, enten ved besøg fra København eller ved ambassadens foranstaltning, samt ad hoc samtaler med rammeorganisationens ledelse og rammeorganisationens revisor efter aftale med organisationen. Udenrigsministeriet gennemfører herudover med jævne mellemrum kapacitetsanalyser af rammeorganisationerne og deres aktiviteter. Der afholdes formelle konsultationer mellem Udenrigsministeriet og rammeorganisationerne hvert andet år (jf. kapitel 6). 15. Oversigt over rapporterings- og regnskabsterminer Med henblik på at følge de tidsfrister for rapportering, regnskabsaflæggelse m.v., der er indeholdt i rammeaftalen og i disse retningslinjer, vedlægges som bilag 11 en oversigt med angivelse af terminer i årets løb. 15 S i d e

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Formål 1 3. Generelle krav til administrationen

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsoversigt Bilagsoversigt... 3 1. Indledning... 4 2. Rammeordningens overordnede formål...

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet 1 S i d e Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. PARTNERSKABSORDNINGENS OVERORDNEDE FORMÅL

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

DUFs Antikorruptionskodeks

DUFs Antikorruptionskodeks DUFs Antikorruptionskodeks Dette adfærdskodeks lægger en linje med nul tolerance over for korruption. Det vejledende princip er, at vi stiller høje krav til faglig etik samt til hver persons og organisations

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre December 2011 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre Januar 2009 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier

Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier Januar 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinjer for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere