Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen"

Transkript

1 Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem generalforsamlingen efter reglerne. Jeg skal på vegne af kredsstyrelsen foreslå Hans Petersen. Jeg vil bede jer alle om at rejse jer op og mindes de medlemmer, der er afgået ved døden siden generalforsamlingen i Det er Holger Jan Fruergaard Jensen, Kurt Lund, Jørgen Ougaard, Børge Fredensborg Hansen og Svend Erik Haase. Den skriftlige beretning har været på hjemmesiden fra den 12. februar. Regnskab og budget blev lagt på hjemmesiden den 2. marts. Den skriftlige og mundtlige beretning skal ses som en helhed og behandles samlet. Beretningerne findes desuden på vores hjemmeside. Jeg vil indlede med nogle overordnede synspunkter på den situation, vi står i nu. Asger Baunsbak Jensen, der tidligere har været undervisningsdirektør i Undervisningsministeriet havde i december en kronik i vores medlemsblad Folkeskolen, hvor han gav udtryk for sine holdninger til Folkeskolens aktuelle situation. Jeg synes, at Asger Baunsbak Jensen rammer hovedet på sømmet. Han skrev bl.a., at den uro, man nu ser på skolerne i hele landet, bunder i, at regeringen valgte, at indføre en folkeskolereform helt uden offentlig debat og uden at inddrage lærere, forældre og elever i processen, derudover har Undervisningsministeren ikke erfarne skolefolk, der kan rådgive hende. Dette samtidig med at man valgte at banke lærerne på plads. Han kunne lige så godt have skrevet, at regeringen har grebet den her folkeskolereform ud af den blå luft. Han skrev endvidere: Vi lever med det anonyme teknokratis elite i ministerierne, som styrer hen over hovedet på folket. Vi har nu at gøre med en endnu farligere indoktrinering. Den er anonym, snigende og ætsende med sine krav om viden og målbare resultater, der skal kvalificere til konkurrencestaten. Jeg tror, at et oprør på vej. Jeg ved ikke om, man kan sige, at der er et oprør på vej, men der er tegn på, at det er ved at gå op for både politikere, nogle journalister og forældre, at denne reform er indført uden at man egentlig har vist, hvad man gjorde. Der er lidt kejserens nye klæder over denne her folkeskolereform, har kejseren = folkeskolereformen i det hele taget noget på, her underforstået er der overhovedet kvalitet i den reform? Jacob Fuglsang, der skriver om uddannelse i Politiken havde følgende som overskrift på en artikel Først laver SR skolereform, og så skal forskerne i gang. Den overskrift er ret 1

2 sigende om den måde, man har taget beslutning om en reform, der får vidtrækkende konsekvenser for en hel generation af unge i Danmark. Der er, som Asger Baunsbak skriver, to elementer i den situation folkeskolerne står i nu. Folkeskolereformen er et element, et andet element er Lov 409. Lov 409 som skal finansiere folkeskolereformen aftalt eller ikke aftalt med regeringen inden KL kørte ud med det store skyts så er den ødelæggende for folkeskolen. Vi ser det tydeligt nu overalt i landet, ikke mindst her lokalt i Tårnby, at sammenblandingen af reform og Lov 409 nærmest er lig en katastrofe for skolerne. Som Jacob Fuglsang skriver i den ovennævnte artikel, så er Tårnby skrækeksemplet på en kommune, der har begået alle de fejl, det er muligt at begå. Jacob henviser i slutningen af artiklen igen til Tårnby. Han citerer en af politikerne fra krisemødet i Tårnby i november for at skolerne står på en brændende platform. og konkluderer herefter Hvis skolereformen går skævt, fordi den mangler forskningsmæssigt belæg, kommer det til at gælde hele den danske folkeskole. Den lader vi stå et øjeblik!!! Vi har desværre en regering, som vil reducere folkeskolen til alene at dreje sig om effektivitet, lidt kreativitet og et mål om at nå nationale og internationale topplaceringer på diverse ranglister. Det er konkurrencestat tankegangen, der lige nu hersker på Christiansborg. Vi er professionelle lærere, vi har derfor et ansvar for de elever, vi underviser hver dag. Vi skal derfor kæmpe for at fastholde, at skolen skal være et både og. Eleverne skal blive dygtigere, de skal have oplevelser. Vi skal forberede dem til at deltage i samfundet, de skal lære at tage medansvar. Derfor er det vigtigt, at skolen også skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, som der i øvrigt så fint står i Folkeskolens formålsparagraf. Der er ingen tvivl om, at regeringsindgrebet med Lov 409 i april 2013 i rigtig mange kommuner har forringet arbejdsmiljøet, og fjernet lærernes mulighed for at arbejde som professionelle lærere. Lærerne kan ikke inden for lovens rammer udføre deres arbejde med samme kvalitet som tidligere. OK15 Jeg går ud fra, at jeres TR på Faglig Klub møder har orienteret om overenskomstresultat. TR har fået materialer dels fra foreningen og dels fra kredsen, som de kunne støtte sig til, når de skulle gennemgå resultatet. Anders Bondo har udsendt et medlemsbrev, hvor han har orienteret jer om forliget, derudover har der op til afstemningen været et indstik i Folkeskolen og Hovedstyrelsen har i samme blad begrundet deres Ja. Kredsstyrelsen har enstemmigt besluttet at anbefale vores medlemmer at stemme ja, hvilket fremgår af det brev, jeg har udsendt til TR til videreformidling til jer på skolerne. 2

3 Vi er lige nu i afstemningsfasen, sidste dag, hvor I har mulighed for at stemme er den 16. marts klokken Det er meget vigtigt, at vi i hele landet får en høj stemmeprocent. Jeg vil derfor kraftigt opfordre alle medlemmer i Kreds 13 til at stemme. På den skole, der har den højeste stemmeprocent, får alle medlemmer påskeæg. Jeg dansede ikke på bordet eller fejrede resultatet med champagne, men jeg kan som Hovedstyrelsen og næsten alle andre kredsformænd i landet se muligheder i det fælles papir om arbejdstid, som DLF og KL er blevet enige om. Det er et godt grundlag og udgangspunkt, det er et skridt på vejen i den rigtige retning. Jeg er også stadig vred og gal på KL og regeringen. Jeg forstår godt, hvis der er nogen, der har det svært med at skulle sætte et kryds ved ja til resultatet, men jeg vælger med den virkelighed vi står i, at anbefale et ja. Jeg har meget svært ved at se, at en konflikt, der kan resultere i en lang strejke og en tur i forligsinstitutionen, vil give os et bedre resultat. I forligsinstitutionen kan vi faktisk ende med at få et dårligere resultat. Nu er det vist på tide, at vi bevæger os fra det mere overordnede til vores lokale forhold, selvom, det kan være vanskeligt at skille ad. Jeg udsendte op til jul en julehilsen til alle medlemmer. I det brev gav jeg en orientering om, hvordan vilkårene har været for lærerne i vores to kommuner igennem det sidste år. I den skriftlige beretning har I desuden kunne læse om nogle af alle de tiltag, der er taget siden sidste generalforsamling. Det fremgik både af min julehilsen og beretningen, at vilkårene for lærerne i de to kommuner har været og er ret forskellige. Jeg vil lige give en kort opsummering af, hvad der er taget af yderligere initiativer. Tårnby Tårnby kommune er nok den kommune i hele landet, der har været mest i medierne i forbindelse med implementeringen af Lov 409 og folkeskolereformen. Stempelurene har især givet overskrifter og heftig aktivitet på de sociale medier. Kommunen er bl.a. blevet nævnt hele fire gange som det dårlige eksempel på lederplads i Politiken. Vi har udført en del lobbyarbejde med kontakt til både medier og lokalpolitikere. Det kan måske opfattes som om, at der slet ikke har været dialog med kommunen, det er ikke et korrekt billede. Kredsen har bl.a. deltaget i et FS-reformudvalg i Tårnby. Vi fra kredsen havde fra starten store forventninger til samarbejdet, men der var desværre ingen form for fremdrift i det udvalgsarbejde. Vi endte med at stå tilbage med en oplevelse af ikke at blive hørt. 3

4 Forvaltningschefen havde næsten kun fokus på de understøttende undervisningstimer og samarbejdet mellem lærere og pædagoger. USU-timerne er dog en meget lille del af den samlede reform. Vi havde derfor et ønske om en meget mere bred dialog om reformen, og de problemer kombinationen af reform og Lov 409 giver. Jeg har desuden haft møder med forvaltningschefen, hvor vores tidligere skolechef også deltog inden han stoppede. Derudover har vi løftet sager til HSU, hvor vi har problematiseret og beklaget beslutninger. Vi har opnået resultater gennem de officielle kanaler for at nævne nogle eksempler: Afklaringer vedr. fix-flekssystemet, det udvidede undervisningsbegreb, at lærerne kan afholde 6. ferieuge, konsulenter og tale-hørelærerne er blevet frigjort for tidsregistreringssystemet og senest en praktikaftale. Via andre kanaler har vi haft kontinuerlig kontakt til enkelte politikere, og kredsens repræsentanter i FS-reform udvalget har holdt en række uofficielle møder med Børne- og skoleudvalget. På flere af møderne deltog der desuden andre lokalpolitikere. Det er min oplevelse, at kontakten til politikerne kombineret med den massive negative presse har påvirket politikernes opfattelse af virkeligheden på skolerne. Det fik jo, som I alle ved den konsekvens, at kommunalbestyrelsen i slutningen af november besluttede at ændre rammevilkårene for lærerne. Undervisningsprocenten blev sænket fra 45 til 43,8% og puljen til individuel forhandling blev hævet fra 3 7 %. Det er ikke prangende, og jeg er stærkt utilfreds med, at der ikke var dialog med kredsen inden man tog den beslutning. Desværre er der åbenbart ikke noget, der kan rykke borgmesterens arrogante nedladende holdninger til lærerne, senest udtrykt i hans nytårshilsen, der blev bragt i de lokale medier. Borgmesteren giver her indirekte udtryk for sin utilfredshed med lærerne, ved at skrive: Jeg har oplevet, at nogle har valgt at se problemer frem for muligheder i forbindelse med de nye arbejdsgange og nye krav til undervisningen. Nej, vi har ikke valgt kun at se problemerne. Det er kommunen, der har skabt problemerne. Vi har derfor også haft massiv opbakning fra kommunens forældre. Vi har i den grad oplevet, at forældrene har udvist en kolossal tillid til, at Tårnbys lærere hver dag går på arbejde med ønsket om at levere den bedst mulige undervisning. En sådan tillid kommer ikke af sig selv. Den er i høj grad et resultat af, at de forældre, der rent faktisk møder os i det daglige ikke har grund til at så tvivl om vores professionalisme. Det kan vi godt tillade os at være stolte af. Vi har fra dag et efter lockouten sluttede ønsket at fortsætte det gode samarbejde, der har været kendetegnende for kredsens og kommunens samarbejde. Vi har taget initiativer og kommet med konstruktive forslag. Vi har konsekvent påpeget, at det er måden kommunen har håndteret hele processen samt beslutninger omkring indførelse af reformen og Lov 409, der giver alle problemerne. 4

5 Kommunen har selv valgt, at den gode dialog og det gode samarbejde skulle erstattes af oppefra dikterede beslutninger. Derfor må kommunen selv tage ansvaret for problemerne. Vi afventer nu kommunalbestyrelsens beslutning om rammerne for kommende skoleår. Der er en forventning om, at beslutningen vil blive taget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. marts. Beslutningen er nemlig pt. skudt til hjørne. En indstilling fra forvaltningen har to gange været til behandling i økonomiudvalget, men politikerne har ikke kunne blive enige. Jeg ved, at der fra politisk side bliver arbejdet på at finde frem til et forslag, man kan være fælles om. Forvaltningen havde på baggrund af en evaluering af FS-reform og Lov 409 indstillet til Økonomiudvalget at fastholde de nuværende rammer. Den indstilling var fuldstændig uforståelig set i lyset af, at evalueringerne viser, at de rammer på alle områder giver store problemer. Hvorfor bruge tid og kræfter på en evaluering, man ikke bruger til noget??? Dragør I Dragør blev vi i slutningen af januar enige om, at forlænge vores arbejdstidsaftale for en to-årig periode gældende for skoleårene 2015/16 og 2016/17. Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. februar tilsluttet sig aftalen. Vi har både ved planlægningen af dette skoleår og kommende skoleår haft en god og konstruktiv dialog med både det politiske og administrative niveau i kommunen. Samarbejdet og den gode dialog betyder, at lærerne i Dragør nu også i de kommende to skoleår kan arbejde under rammer, som vi i gensidighed har aftalt, og som kan medvirke til at skabe arbejdsro på skolerne til gavn for elevernes undervisning. Jeg er klar over, at der også har været og er udfordringer for lærerne i Dragør, men der er en helt anden vilje til og et ønske om at løse dem. Det betyder meget, at de øverste politikere i Dragør har en helt anden holdning til deres medarbejdere på skoleområdet end vi møder i Tårnby. I Dragør har man valgt samarbejde og ros, fremfor mistillid og ris. Jeg oplever det som meget positivt, når formanden for Børne- Fritids og Kulturudvalget ved skoleårets start i et indlæg i Dragør Nyt bl.a. skriver, at man i Dragør har alle muligheder for at skabe fantastiske skoler med et stærkt fagligt personale. Formanden gav i artiklen udtryk for et ønske om samarbejde omkring skolen, hvor personalet på skolerne kommer med faglige argumenter og forklarer og beskriver over for ledelse, politikere og forvaltning, hvilke behov der er i hverdagen for at indfri de skolepolitiske mål. I samme artikel takker han desuden den lokale lærerforening for den konstruktive dialog med kommunen. Det samme har borgmesteren gjort både i kommunalbestyrelsen og i Dragør Nyt. 5

6 Så er det jo man kan undre sig lidt over, at der kan være så stor forskel, men som der skal to til en tango, skal der også to parter til et samarbejde. I Dragør har de også evalueret skolereformen, her har alle dvs. lærere, ledere, forældre, elever m.fl. kunnet bidrage. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af evalueringen besluttet at foretage nogle ændringer i forhold til dette skoleår. Man har i Dragør haft en procentfordeling på 35 % lærere og 65 % pædagoger. I erkendelse af at den fordeling ikke giver en høj faglig kvalitet i USU-timerne, har man besluttet, at der ikke mere skal være firkantede krav. USU-timerne skal fra næste skoleår planlægges, så det giver mening i forhold til at give en god faglig kvalitet i undervisningen. Det er derudover besluttet, at man på alle skoler indfører et times pausebånd midt på dagen. Folkeskolereformen På vores kredsstyrelseskursus i januar 2015 havde vi et gruppearbejde om reformen, der var 3 grupper sammensat på tværs af kommunerne og skolerne. Vores overordnede mål er at komme ind og få indflydelse på implementeringen af både folkeskolereform og Lov 409. Indflydelse kræver viden, hensigten med vores gruppearbejder var derfor at afdække, hvad der giver problemer, og hvad der virker. Vi vil meget gerne på banen med forslag til løsninger og gode ideer. Der var to overordnede spørgsmål: 1. Nævn 3 elementer i Folkeskolereformen, som I synes fungerer rigtig godt 2. Nævn 3 elementer i Folkeskolereformen, som I mener slet ikke fungerer. I grupperne skulle man først lave en form for brain storm og derefter vælge 3 fra hver kategori, som man kunne blive enige om. Svarene fra spørgsmål 1 var: Understøttende undervisning (USU): 1. Morgenbånd, varetaget af lærere, hvor der kan køre henholdsvis faglig læsning, trivsel og læsebånd, eller ingenting tid til fordybelse 2. Sex, story line, morgensang. 3. I det modul der er efter kl. 12, er der lagt 20 min. USU ind, som den lærer, der har klassen i det tidsrum, har ansvaret for. 4. Fordybelsestimer, mulighed for at tale med eleverne, henholdsvis dansk- og matematiklærer. 5. Lektiecafe fungerer fint i klassen, hvis det er en lærer, der varetager den, det skal bare ikke være sen eftermiddag. 6. Tænke bevægelse ind i den daglige undervisning ikke konkrete forslag 7. Vigtigt med god faglig lærerbesætning i USU-timerne, der kan understøtte det faglige. 8. Tidlig sprogstart, forøget timetal i matematik 9. Indskoling samarbejde med pædagoger der har et godt kendskab til inklusionsbørn. 6

7 Samarbejde med andre: 1. Uddannelse og erhverv med forældrebesøg, forældre, der fortæller om deres job 2. Dragør Skole arbejder med en Forældrebank, forældre, der kan noget særligt, kommer ud og underviser, der er ikke tid til samarbejde omkring det. 3. Ungdomsskolen i Dragør fungerer super, kommunen har investeret i grejbank friluftsliv og vand. 4. Ungdomsskolen i Tårnby kører udeskole for udskoling som en forsøgsordning. Pilegårdsskolen har et godt samarbejde med Ældre Sagen og Tårnby Kirke. Projekt Læsevenner. De bruges som ekstra hænder i en hverdag. F.eks. cykelværksted. PCkursus lavet af elever for de ældre! Lokalhistorie via præst. Svarene fra spørgsmål 2 var: 1. FS-reform sat helt på stand by i Tårnby, fordi arbejdstidsloven har overskygget FSreformen. 2. Det er et prøveår der er ikke de store forkromede overvejelser. Der er ikke overskud til at tage initiativer. Det handler om overlevelse. 3. USU: Samarbejde med pædagoger fungerer slet ikke. Pædagogerne er ikke klædt på til at være i folkeskolen. Pædagoger fungerer nogle steder i indskolingen, men på resten af trinene giver det ikke mening. I udskolingen fungerer det slet ikke. Hvis pædagogerne kommer ind på bekostning af en to-lærerordning, er det en forringelse af kvaliteten. 4. Lange skoledage giver meget trætte børn. Også flere børn i klassen er for meget. 5. Pædagoger møder ikke altid op f.eks. om eftermiddagen, hvor der er brug for dem i klassen! 6. Anderledes kommunikation til forældre fra lærere og pædagoger! Også anderledes kritisabelt sprogbrug hos pædagogerne over for eleverne! 7. Pædagoger (medhjælpere) der ikke kender deres arbejdsopgave til varetagelse af USU. 8. USU bliver ikke planlagt, da der mangler tid til samarbejde, relation til eleverne er vigtig. 9. Klasselærerrollen, fællesskabet skal varetage funktionen, men det hænger som regel på enkelte lærere. Når jeg kigger på svarene på spørgsmål 1, kan jeg se at noget af, det bliver peget på som virker, ikke er nyt. Det ved jeg foregik på mange af skolerne inden 1. august Med hensyn til svarene på spørgsmål 2 er svarene ikke overraskende. Det er i stor udstrækning, de samme problemstillinger, som vi har peget på i alle de fora, hvor vi har drøftet folkeskolereformen. Lov 409 Lov 409 var det andet store tema på kredsstyrelsens kursus. I det gruppearbejde var der en Dragør gruppe og to Tårnby grupper. I Dragør gruppen arbejdede vi med det forslag til aftale, vi nu har indgået med kommunen. Gruppearbejdet i Tårnby grupperne var fokuseret på de særlige problemer, det giver at arbejde under næsten Lov 409 vilkår. Fra tilbagemeldingen fra gruppearbejdet bliver der peget på følgende som de store problemer. 7

8 Fagfordeling evt. få aftalt retningslinjer i SU Opgaveoversigten, manglende drøftelse og manglende overblik over sammenhængen mellem undervisning og de øvrige opgaver Manglende tid til opgaverne Tid til samarbejde Mangel på fleksibilitet Tidsregistrering i Tårnby Professionsideal over for lønmodtager, kaldet er forsvundet Lærerarbejdspladser fungerer meget forskelligt fra skole til skole. At kvaliteten i arbejdet bliver forringet Mangel på faglig sparring, fagudvalgene er på nogle skoler gået helt i stå PUC kurser er mangelfulde på samme måde som tilbuddene Skolerne mangler tid til at kompetenceudvikle, tiden til kurser og linjefag svarer ikke til opgavernes omfang. Mødestruktur ændret, på flere skoler er der mindre tid til møder og samarbejde Nogle af de nævnte problemstillinger vil der blive samlet op på med den nye overenskomst, hvis den altså bliver vedtaget. Andre af dem er af mere lokal karakter, men vi skal i vores fremadrettede arbejde have fokus på dem alle. Jeg håber, at I under behandlingen af beretningen vil kommentere og fortælle om jeres erfaringer om de ovennævnte temaer fra jeres arbejdsvirkelighed på skolerne. Jeg vil desuden anbefale, at I sammen med jeres TR benytter vores sammenskrivning fra vores gruppearbejder til drøftelser i jeres Faglig klub. Arbejdsmiljø På kredskontoret har vi aldrig haft så mange henvendelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø som i år. Der har især været henvendelser fra kolleger i Tårnby Kommune, men der har også været enkelte fra Dragør. Lærerne har fået mange flere undervisningstimer nogle endda rigtig mange, og de oplever, at de ikke har tid nok til at forberede en undervisning som har samme kvalitet som under vores tidligere arbejdsvilkår. De oplever desuden en ulige fordeling af opgaverne. Der var i starten af skoleåret meget stor usikkerhed omkring stempeluret i Tårnby. Usikkerheden er ikke blevet mindre med tiden, både TR og AMR fortæller om frustrationer og problemer. Det er dog forskellige problemer fra skole til skole, nogle steder handler det om registreringen andre steder om, hvorvidt man kan stole på tidsregistreringen. Tilstedeværelsen udfordrer. Der er flere skoler, hvor lærerarbejdspladserne er placeret langt fra lærerværelset, nogle steder er lokalerne tæt på områder, hvor der er meget støj. Printere i lærerarbejdslokalerne virker ikke, fordi de stadig ikke er koblet til et netværk. Skabe og hylder er i andre lokaler, så lærerne må løbe rundt på skolen for at hente deres materialer. Den fragmenterede forberedelsestid betyder, at lærerne ikke kan udnytte den tid, de har fået afsat til forberedelsen. 8

9 Nye rammer og ny struktur eks. forskudte pauser påvirker samarbejdet. Det er vanskeligt at finde tid til samarbejde både med ledelse og kollegaer. Derudover mister man følingen med kollegaer, det bliver sværere at fastholde sammenholdet og det sociale samvær på skolerne Lærerne bliver ikke målt på kvaliteten i arbejdet, men kun på tilstedeværelsen. Det er fuldstændig spild af tid. Eleverne bliver ikke dygtigere af, at lærerne sidder på skolerne og forbereder sig. Den her besynderlige cocktail bestående af folkeskolereform og Lov 409 har fået lærerenes sygefravær til at eksplodere. Det har resulteret i rigtig mange sygemeldinger på grund af stress. Vi forsøger at hjælpe med råd og vejledning ved sygefraværssamtalerne, og vi har henvist mange til rådgivningen i DLF. Alligevel har adskillige måttet kaste håndklædet i ringen og opgive deres arbejde. Nogle har fået job andre steder, andre videreuddanner sig og mange er stadig sygemeldt. Kredsen foretog i starten af oktober en undersøgelse af den Sociale Kapital. Resultaterne af undersøgelsen har jeg beskrevet i den skriftlige beretning. Tårnby Kommune foretog desuden senere samme måned en trivselsundersøgelse. Resultaterne af den undersøgelse bliver der arbejdet med på skolerne. Det var desuden kommunens hensigt, at resultaterne skulle indgå i grundlaget for en evaluering af de vedtagne rammer for folkeskoleområdet. Hensigter kan være gode nok, hvis man følger dem, det er bare min oplevelse, at det har kommunen reelt ikke gjort. Afslutning Så er jeg nået til afslutningen. Vi står helt klart fortsat med en række udfordringer. Jeg har det sidste år oplevet, at mange lærere har følt det som om, at det ikke kun har været op af bakke, men som en tur op af et meget stejlt bjerg, og der kan være ret koldt på toppen. For mange er knækket undervejs, som vi har set med de mange sygemeldinger. Jeg kan kun se en vej, det er, at vi samarbejder, er konstruktive og igen og igen påpeger løsninger på vanskelige arbejdsvilkår. Jeg ved, at der er skoler, hvor der er et rigtig godt samarbejde mellem ledelse, TR, AMR og medarbejderne. De gode historier skal vi bruge til at bane vejen for alle. Jeg tror på, at vores nye overenskomst, hvis den bliver vedtaget ved afstemningen, kan give både Kreds og TR er redskaber til at komme ind i maskinrummet. Jeg vil gerne takke og rose vores AMR er og TR er for det store arbejde, I har udført på skolerne i forhold til at forsøge at skabe gode vilkår for jeres kollegaer. Og tak til hele kredsstyrelsen og vores ansatte på kontoret. 9

10 Det er vigtigt, at vi som lærere holder sammen og bevarer sammenholdet, også når det er svært. Alle medlemmer er vigtige medspillere i arbejdet med at skabe den nødvendige pædagogiske og faglige udvikling, der igen kan skabe kvalitet i lærerarbejdet. Inden jeg overgiver beretningerne til generalforsamlingens behandling, vil jeg annoncere to medlemsarrangementer. Kredsstyrelsen har besluttet, at vi i år arrangerer vores eget DHL-løb på Fælleden. Arrangementet bliver for både løbere og klappere, det er altid godt med publikum. Efter afslutningen af løbet bliver der tid til socialt samvær på Traktørstedet ved Naturskolen. Den foreløbige dato er den 14. august. Den september har vi medlemskursus på Frederiksdal. Vi håber, at rigtig mange kollegaer vil deltage i vores arrangementer. 10

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Facilitator: Jesper Sommer Heibøll Referent: Vælges på mødet. Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?

Facilitator: Jesper Sommer Heibøll Referent: Vælges på mødet. Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? Mødetype: Arbejdsgruppen Kultur Fritid Skole Deltagere, emne, sted og tid: Lars Caspersen, Dorthe Hansen, Henrik Christensen, Jeppe Flarup Krusbæk, Maria Leer, Esben Pedersen, Finn Svit, Jens Lykke, Jesper

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen 2 1 Kredskontorets nyhedsbrev Sommer, 2015 NYHEDSBREV kalenderen Årets sommerkryds er nu på hjemmesiden. Vi sætter tre flasker vin på højkant. Indsend din løsning senest d. 1/9 2015 God fornøjelse Sommerhilsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere