Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen"

Transkript

1 Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem generalforsamlingen efter reglerne. Jeg skal på vegne af kredsstyrelsen foreslå Hans Petersen. Jeg vil bede jer alle om at rejse jer op og mindes de medlemmer, der er afgået ved døden siden generalforsamlingen i Det er Holger Jan Fruergaard Jensen, Kurt Lund, Jørgen Ougaard, Børge Fredensborg Hansen og Svend Erik Haase. Den skriftlige beretning har været på hjemmesiden fra den 12. februar. Regnskab og budget blev lagt på hjemmesiden den 2. marts. Den skriftlige og mundtlige beretning skal ses som en helhed og behandles samlet. Beretningerne findes desuden på vores hjemmeside. Jeg vil indlede med nogle overordnede synspunkter på den situation, vi står i nu. Asger Baunsbak Jensen, der tidligere har været undervisningsdirektør i Undervisningsministeriet havde i december en kronik i vores medlemsblad Folkeskolen, hvor han gav udtryk for sine holdninger til Folkeskolens aktuelle situation. Jeg synes, at Asger Baunsbak Jensen rammer hovedet på sømmet. Han skrev bl.a., at den uro, man nu ser på skolerne i hele landet, bunder i, at regeringen valgte, at indføre en folkeskolereform helt uden offentlig debat og uden at inddrage lærere, forældre og elever i processen, derudover har Undervisningsministeren ikke erfarne skolefolk, der kan rådgive hende. Dette samtidig med at man valgte at banke lærerne på plads. Han kunne lige så godt have skrevet, at regeringen har grebet den her folkeskolereform ud af den blå luft. Han skrev endvidere: Vi lever med det anonyme teknokratis elite i ministerierne, som styrer hen over hovedet på folket. Vi har nu at gøre med en endnu farligere indoktrinering. Den er anonym, snigende og ætsende med sine krav om viden og målbare resultater, der skal kvalificere til konkurrencestaten. Jeg tror, at et oprør på vej. Jeg ved ikke om, man kan sige, at der er et oprør på vej, men der er tegn på, at det er ved at gå op for både politikere, nogle journalister og forældre, at denne reform er indført uden at man egentlig har vist, hvad man gjorde. Der er lidt kejserens nye klæder over denne her folkeskolereform, har kejseren = folkeskolereformen i det hele taget noget på, her underforstået er der overhovedet kvalitet i den reform? Jacob Fuglsang, der skriver om uddannelse i Politiken havde følgende som overskrift på en artikel Først laver SR skolereform, og så skal forskerne i gang. Den overskrift er ret 1

2 sigende om den måde, man har taget beslutning om en reform, der får vidtrækkende konsekvenser for en hel generation af unge i Danmark. Der er, som Asger Baunsbak skriver, to elementer i den situation folkeskolerne står i nu. Folkeskolereformen er et element, et andet element er Lov 409. Lov 409 som skal finansiere folkeskolereformen aftalt eller ikke aftalt med regeringen inden KL kørte ud med det store skyts så er den ødelæggende for folkeskolen. Vi ser det tydeligt nu overalt i landet, ikke mindst her lokalt i Tårnby, at sammenblandingen af reform og Lov 409 nærmest er lig en katastrofe for skolerne. Som Jacob Fuglsang skriver i den ovennævnte artikel, så er Tårnby skrækeksemplet på en kommune, der har begået alle de fejl, det er muligt at begå. Jacob henviser i slutningen af artiklen igen til Tårnby. Han citerer en af politikerne fra krisemødet i Tårnby i november for at skolerne står på en brændende platform. og konkluderer herefter Hvis skolereformen går skævt, fordi den mangler forskningsmæssigt belæg, kommer det til at gælde hele den danske folkeskole. Den lader vi stå et øjeblik!!! Vi har desværre en regering, som vil reducere folkeskolen til alene at dreje sig om effektivitet, lidt kreativitet og et mål om at nå nationale og internationale topplaceringer på diverse ranglister. Det er konkurrencestat tankegangen, der lige nu hersker på Christiansborg. Vi er professionelle lærere, vi har derfor et ansvar for de elever, vi underviser hver dag. Vi skal derfor kæmpe for at fastholde, at skolen skal være et både og. Eleverne skal blive dygtigere, de skal have oplevelser. Vi skal forberede dem til at deltage i samfundet, de skal lære at tage medansvar. Derfor er det vigtigt, at skolen også skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, som der i øvrigt så fint står i Folkeskolens formålsparagraf. Der er ingen tvivl om, at regeringsindgrebet med Lov 409 i april 2013 i rigtig mange kommuner har forringet arbejdsmiljøet, og fjernet lærernes mulighed for at arbejde som professionelle lærere. Lærerne kan ikke inden for lovens rammer udføre deres arbejde med samme kvalitet som tidligere. OK15 Jeg går ud fra, at jeres TR på Faglig Klub møder har orienteret om overenskomstresultat. TR har fået materialer dels fra foreningen og dels fra kredsen, som de kunne støtte sig til, når de skulle gennemgå resultatet. Anders Bondo har udsendt et medlemsbrev, hvor han har orienteret jer om forliget, derudover har der op til afstemningen været et indstik i Folkeskolen og Hovedstyrelsen har i samme blad begrundet deres Ja. Kredsstyrelsen har enstemmigt besluttet at anbefale vores medlemmer at stemme ja, hvilket fremgår af det brev, jeg har udsendt til TR til videreformidling til jer på skolerne. 2

3 Vi er lige nu i afstemningsfasen, sidste dag, hvor I har mulighed for at stemme er den 16. marts klokken Det er meget vigtigt, at vi i hele landet får en høj stemmeprocent. Jeg vil derfor kraftigt opfordre alle medlemmer i Kreds 13 til at stemme. På den skole, der har den højeste stemmeprocent, får alle medlemmer påskeæg. Jeg dansede ikke på bordet eller fejrede resultatet med champagne, men jeg kan som Hovedstyrelsen og næsten alle andre kredsformænd i landet se muligheder i det fælles papir om arbejdstid, som DLF og KL er blevet enige om. Det er et godt grundlag og udgangspunkt, det er et skridt på vejen i den rigtige retning. Jeg er også stadig vred og gal på KL og regeringen. Jeg forstår godt, hvis der er nogen, der har det svært med at skulle sætte et kryds ved ja til resultatet, men jeg vælger med den virkelighed vi står i, at anbefale et ja. Jeg har meget svært ved at se, at en konflikt, der kan resultere i en lang strejke og en tur i forligsinstitutionen, vil give os et bedre resultat. I forligsinstitutionen kan vi faktisk ende med at få et dårligere resultat. Nu er det vist på tide, at vi bevæger os fra det mere overordnede til vores lokale forhold, selvom, det kan være vanskeligt at skille ad. Jeg udsendte op til jul en julehilsen til alle medlemmer. I det brev gav jeg en orientering om, hvordan vilkårene har været for lærerne i vores to kommuner igennem det sidste år. I den skriftlige beretning har I desuden kunne læse om nogle af alle de tiltag, der er taget siden sidste generalforsamling. Det fremgik både af min julehilsen og beretningen, at vilkårene for lærerne i de to kommuner har været og er ret forskellige. Jeg vil lige give en kort opsummering af, hvad der er taget af yderligere initiativer. Tårnby Tårnby kommune er nok den kommune i hele landet, der har været mest i medierne i forbindelse med implementeringen af Lov 409 og folkeskolereformen. Stempelurene har især givet overskrifter og heftig aktivitet på de sociale medier. Kommunen er bl.a. blevet nævnt hele fire gange som det dårlige eksempel på lederplads i Politiken. Vi har udført en del lobbyarbejde med kontakt til både medier og lokalpolitikere. Det kan måske opfattes som om, at der slet ikke har været dialog med kommunen, det er ikke et korrekt billede. Kredsen har bl.a. deltaget i et FS-reformudvalg i Tårnby. Vi fra kredsen havde fra starten store forventninger til samarbejdet, men der var desværre ingen form for fremdrift i det udvalgsarbejde. Vi endte med at stå tilbage med en oplevelse af ikke at blive hørt. 3

4 Forvaltningschefen havde næsten kun fokus på de understøttende undervisningstimer og samarbejdet mellem lærere og pædagoger. USU-timerne er dog en meget lille del af den samlede reform. Vi havde derfor et ønske om en meget mere bred dialog om reformen, og de problemer kombinationen af reform og Lov 409 giver. Jeg har desuden haft møder med forvaltningschefen, hvor vores tidligere skolechef også deltog inden han stoppede. Derudover har vi løftet sager til HSU, hvor vi har problematiseret og beklaget beslutninger. Vi har opnået resultater gennem de officielle kanaler for at nævne nogle eksempler: Afklaringer vedr. fix-flekssystemet, det udvidede undervisningsbegreb, at lærerne kan afholde 6. ferieuge, konsulenter og tale-hørelærerne er blevet frigjort for tidsregistreringssystemet og senest en praktikaftale. Via andre kanaler har vi haft kontinuerlig kontakt til enkelte politikere, og kredsens repræsentanter i FS-reform udvalget har holdt en række uofficielle møder med Børne- og skoleudvalget. På flere af møderne deltog der desuden andre lokalpolitikere. Det er min oplevelse, at kontakten til politikerne kombineret med den massive negative presse har påvirket politikernes opfattelse af virkeligheden på skolerne. Det fik jo, som I alle ved den konsekvens, at kommunalbestyrelsen i slutningen af november besluttede at ændre rammevilkårene for lærerne. Undervisningsprocenten blev sænket fra 45 til 43,8% og puljen til individuel forhandling blev hævet fra 3 7 %. Det er ikke prangende, og jeg er stærkt utilfreds med, at der ikke var dialog med kredsen inden man tog den beslutning. Desværre er der åbenbart ikke noget, der kan rykke borgmesterens arrogante nedladende holdninger til lærerne, senest udtrykt i hans nytårshilsen, der blev bragt i de lokale medier. Borgmesteren giver her indirekte udtryk for sin utilfredshed med lærerne, ved at skrive: Jeg har oplevet, at nogle har valgt at se problemer frem for muligheder i forbindelse med de nye arbejdsgange og nye krav til undervisningen. Nej, vi har ikke valgt kun at se problemerne. Det er kommunen, der har skabt problemerne. Vi har derfor også haft massiv opbakning fra kommunens forældre. Vi har i den grad oplevet, at forældrene har udvist en kolossal tillid til, at Tårnbys lærere hver dag går på arbejde med ønsket om at levere den bedst mulige undervisning. En sådan tillid kommer ikke af sig selv. Den er i høj grad et resultat af, at de forældre, der rent faktisk møder os i det daglige ikke har grund til at så tvivl om vores professionalisme. Det kan vi godt tillade os at være stolte af. Vi har fra dag et efter lockouten sluttede ønsket at fortsætte det gode samarbejde, der har været kendetegnende for kredsens og kommunens samarbejde. Vi har taget initiativer og kommet med konstruktive forslag. Vi har konsekvent påpeget, at det er måden kommunen har håndteret hele processen samt beslutninger omkring indførelse af reformen og Lov 409, der giver alle problemerne. 4

5 Kommunen har selv valgt, at den gode dialog og det gode samarbejde skulle erstattes af oppefra dikterede beslutninger. Derfor må kommunen selv tage ansvaret for problemerne. Vi afventer nu kommunalbestyrelsens beslutning om rammerne for kommende skoleår. Der er en forventning om, at beslutningen vil blive taget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. marts. Beslutningen er nemlig pt. skudt til hjørne. En indstilling fra forvaltningen har to gange været til behandling i økonomiudvalget, men politikerne har ikke kunne blive enige. Jeg ved, at der fra politisk side bliver arbejdet på at finde frem til et forslag, man kan være fælles om. Forvaltningen havde på baggrund af en evaluering af FS-reform og Lov 409 indstillet til Økonomiudvalget at fastholde de nuværende rammer. Den indstilling var fuldstændig uforståelig set i lyset af, at evalueringerne viser, at de rammer på alle områder giver store problemer. Hvorfor bruge tid og kræfter på en evaluering, man ikke bruger til noget??? Dragør I Dragør blev vi i slutningen af januar enige om, at forlænge vores arbejdstidsaftale for en to-årig periode gældende for skoleårene 2015/16 og 2016/17. Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. februar tilsluttet sig aftalen. Vi har både ved planlægningen af dette skoleår og kommende skoleår haft en god og konstruktiv dialog med både det politiske og administrative niveau i kommunen. Samarbejdet og den gode dialog betyder, at lærerne i Dragør nu også i de kommende to skoleår kan arbejde under rammer, som vi i gensidighed har aftalt, og som kan medvirke til at skabe arbejdsro på skolerne til gavn for elevernes undervisning. Jeg er klar over, at der også har været og er udfordringer for lærerne i Dragør, men der er en helt anden vilje til og et ønske om at løse dem. Det betyder meget, at de øverste politikere i Dragør har en helt anden holdning til deres medarbejdere på skoleområdet end vi møder i Tårnby. I Dragør har man valgt samarbejde og ros, fremfor mistillid og ris. Jeg oplever det som meget positivt, når formanden for Børne- Fritids og Kulturudvalget ved skoleårets start i et indlæg i Dragør Nyt bl.a. skriver, at man i Dragør har alle muligheder for at skabe fantastiske skoler med et stærkt fagligt personale. Formanden gav i artiklen udtryk for et ønske om samarbejde omkring skolen, hvor personalet på skolerne kommer med faglige argumenter og forklarer og beskriver over for ledelse, politikere og forvaltning, hvilke behov der er i hverdagen for at indfri de skolepolitiske mål. I samme artikel takker han desuden den lokale lærerforening for den konstruktive dialog med kommunen. Det samme har borgmesteren gjort både i kommunalbestyrelsen og i Dragør Nyt. 5

6 Så er det jo man kan undre sig lidt over, at der kan være så stor forskel, men som der skal to til en tango, skal der også to parter til et samarbejde. I Dragør har de også evalueret skolereformen, her har alle dvs. lærere, ledere, forældre, elever m.fl. kunnet bidrage. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af evalueringen besluttet at foretage nogle ændringer i forhold til dette skoleår. Man har i Dragør haft en procentfordeling på 35 % lærere og 65 % pædagoger. I erkendelse af at den fordeling ikke giver en høj faglig kvalitet i USU-timerne, har man besluttet, at der ikke mere skal være firkantede krav. USU-timerne skal fra næste skoleår planlægges, så det giver mening i forhold til at give en god faglig kvalitet i undervisningen. Det er derudover besluttet, at man på alle skoler indfører et times pausebånd midt på dagen. Folkeskolereformen På vores kredsstyrelseskursus i januar 2015 havde vi et gruppearbejde om reformen, der var 3 grupper sammensat på tværs af kommunerne og skolerne. Vores overordnede mål er at komme ind og få indflydelse på implementeringen af både folkeskolereform og Lov 409. Indflydelse kræver viden, hensigten med vores gruppearbejder var derfor at afdække, hvad der giver problemer, og hvad der virker. Vi vil meget gerne på banen med forslag til løsninger og gode ideer. Der var to overordnede spørgsmål: 1. Nævn 3 elementer i Folkeskolereformen, som I synes fungerer rigtig godt 2. Nævn 3 elementer i Folkeskolereformen, som I mener slet ikke fungerer. I grupperne skulle man først lave en form for brain storm og derefter vælge 3 fra hver kategori, som man kunne blive enige om. Svarene fra spørgsmål 1 var: Understøttende undervisning (USU): 1. Morgenbånd, varetaget af lærere, hvor der kan køre henholdsvis faglig læsning, trivsel og læsebånd, eller ingenting tid til fordybelse 2. Sex, story line, morgensang. 3. I det modul der er efter kl. 12, er der lagt 20 min. USU ind, som den lærer, der har klassen i det tidsrum, har ansvaret for. 4. Fordybelsestimer, mulighed for at tale med eleverne, henholdsvis dansk- og matematiklærer. 5. Lektiecafe fungerer fint i klassen, hvis det er en lærer, der varetager den, det skal bare ikke være sen eftermiddag. 6. Tænke bevægelse ind i den daglige undervisning ikke konkrete forslag 7. Vigtigt med god faglig lærerbesætning i USU-timerne, der kan understøtte det faglige. 8. Tidlig sprogstart, forøget timetal i matematik 9. Indskoling samarbejde med pædagoger der har et godt kendskab til inklusionsbørn. 6

7 Samarbejde med andre: 1. Uddannelse og erhverv med forældrebesøg, forældre, der fortæller om deres job 2. Dragør Skole arbejder med en Forældrebank, forældre, der kan noget særligt, kommer ud og underviser, der er ikke tid til samarbejde omkring det. 3. Ungdomsskolen i Dragør fungerer super, kommunen har investeret i grejbank friluftsliv og vand. 4. Ungdomsskolen i Tårnby kører udeskole for udskoling som en forsøgsordning. Pilegårdsskolen har et godt samarbejde med Ældre Sagen og Tårnby Kirke. Projekt Læsevenner. De bruges som ekstra hænder i en hverdag. F.eks. cykelværksted. PCkursus lavet af elever for de ældre! Lokalhistorie via præst. Svarene fra spørgsmål 2 var: 1. FS-reform sat helt på stand by i Tårnby, fordi arbejdstidsloven har overskygget FSreformen. 2. Det er et prøveår der er ikke de store forkromede overvejelser. Der er ikke overskud til at tage initiativer. Det handler om overlevelse. 3. USU: Samarbejde med pædagoger fungerer slet ikke. Pædagogerne er ikke klædt på til at være i folkeskolen. Pædagoger fungerer nogle steder i indskolingen, men på resten af trinene giver det ikke mening. I udskolingen fungerer det slet ikke. Hvis pædagogerne kommer ind på bekostning af en to-lærerordning, er det en forringelse af kvaliteten. 4. Lange skoledage giver meget trætte børn. Også flere børn i klassen er for meget. 5. Pædagoger møder ikke altid op f.eks. om eftermiddagen, hvor der er brug for dem i klassen! 6. Anderledes kommunikation til forældre fra lærere og pædagoger! Også anderledes kritisabelt sprogbrug hos pædagogerne over for eleverne! 7. Pædagoger (medhjælpere) der ikke kender deres arbejdsopgave til varetagelse af USU. 8. USU bliver ikke planlagt, da der mangler tid til samarbejde, relation til eleverne er vigtig. 9. Klasselærerrollen, fællesskabet skal varetage funktionen, men det hænger som regel på enkelte lærere. Når jeg kigger på svarene på spørgsmål 1, kan jeg se at noget af, det bliver peget på som virker, ikke er nyt. Det ved jeg foregik på mange af skolerne inden 1. august Med hensyn til svarene på spørgsmål 2 er svarene ikke overraskende. Det er i stor udstrækning, de samme problemstillinger, som vi har peget på i alle de fora, hvor vi har drøftet folkeskolereformen. Lov 409 Lov 409 var det andet store tema på kredsstyrelsens kursus. I det gruppearbejde var der en Dragør gruppe og to Tårnby grupper. I Dragør gruppen arbejdede vi med det forslag til aftale, vi nu har indgået med kommunen. Gruppearbejdet i Tårnby grupperne var fokuseret på de særlige problemer, det giver at arbejde under næsten Lov 409 vilkår. Fra tilbagemeldingen fra gruppearbejdet bliver der peget på følgende som de store problemer. 7

8 Fagfordeling evt. få aftalt retningslinjer i SU Opgaveoversigten, manglende drøftelse og manglende overblik over sammenhængen mellem undervisning og de øvrige opgaver Manglende tid til opgaverne Tid til samarbejde Mangel på fleksibilitet Tidsregistrering i Tårnby Professionsideal over for lønmodtager, kaldet er forsvundet Lærerarbejdspladser fungerer meget forskelligt fra skole til skole. At kvaliteten i arbejdet bliver forringet Mangel på faglig sparring, fagudvalgene er på nogle skoler gået helt i stå PUC kurser er mangelfulde på samme måde som tilbuddene Skolerne mangler tid til at kompetenceudvikle, tiden til kurser og linjefag svarer ikke til opgavernes omfang. Mødestruktur ændret, på flere skoler er der mindre tid til møder og samarbejde Nogle af de nævnte problemstillinger vil der blive samlet op på med den nye overenskomst, hvis den altså bliver vedtaget. Andre af dem er af mere lokal karakter, men vi skal i vores fremadrettede arbejde have fokus på dem alle. Jeg håber, at I under behandlingen af beretningen vil kommentere og fortælle om jeres erfaringer om de ovennævnte temaer fra jeres arbejdsvirkelighed på skolerne. Jeg vil desuden anbefale, at I sammen med jeres TR benytter vores sammenskrivning fra vores gruppearbejder til drøftelser i jeres Faglig klub. Arbejdsmiljø På kredskontoret har vi aldrig haft så mange henvendelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø som i år. Der har især været henvendelser fra kolleger i Tårnby Kommune, men der har også været enkelte fra Dragør. Lærerne har fået mange flere undervisningstimer nogle endda rigtig mange, og de oplever, at de ikke har tid nok til at forberede en undervisning som har samme kvalitet som under vores tidligere arbejdsvilkår. De oplever desuden en ulige fordeling af opgaverne. Der var i starten af skoleåret meget stor usikkerhed omkring stempeluret i Tårnby. Usikkerheden er ikke blevet mindre med tiden, både TR og AMR fortæller om frustrationer og problemer. Det er dog forskellige problemer fra skole til skole, nogle steder handler det om registreringen andre steder om, hvorvidt man kan stole på tidsregistreringen. Tilstedeværelsen udfordrer. Der er flere skoler, hvor lærerarbejdspladserne er placeret langt fra lærerværelset, nogle steder er lokalerne tæt på områder, hvor der er meget støj. Printere i lærerarbejdslokalerne virker ikke, fordi de stadig ikke er koblet til et netværk. Skabe og hylder er i andre lokaler, så lærerne må løbe rundt på skolen for at hente deres materialer. Den fragmenterede forberedelsestid betyder, at lærerne ikke kan udnytte den tid, de har fået afsat til forberedelsen. 8

9 Nye rammer og ny struktur eks. forskudte pauser påvirker samarbejdet. Det er vanskeligt at finde tid til samarbejde både med ledelse og kollegaer. Derudover mister man følingen med kollegaer, det bliver sværere at fastholde sammenholdet og det sociale samvær på skolerne Lærerne bliver ikke målt på kvaliteten i arbejdet, men kun på tilstedeværelsen. Det er fuldstændig spild af tid. Eleverne bliver ikke dygtigere af, at lærerne sidder på skolerne og forbereder sig. Den her besynderlige cocktail bestående af folkeskolereform og Lov 409 har fået lærerenes sygefravær til at eksplodere. Det har resulteret i rigtig mange sygemeldinger på grund af stress. Vi forsøger at hjælpe med råd og vejledning ved sygefraværssamtalerne, og vi har henvist mange til rådgivningen i DLF. Alligevel har adskillige måttet kaste håndklædet i ringen og opgive deres arbejde. Nogle har fået job andre steder, andre videreuddanner sig og mange er stadig sygemeldt. Kredsen foretog i starten af oktober en undersøgelse af den Sociale Kapital. Resultaterne af undersøgelsen har jeg beskrevet i den skriftlige beretning. Tårnby Kommune foretog desuden senere samme måned en trivselsundersøgelse. Resultaterne af den undersøgelse bliver der arbejdet med på skolerne. Det var desuden kommunens hensigt, at resultaterne skulle indgå i grundlaget for en evaluering af de vedtagne rammer for folkeskoleområdet. Hensigter kan være gode nok, hvis man følger dem, det er bare min oplevelse, at det har kommunen reelt ikke gjort. Afslutning Så er jeg nået til afslutningen. Vi står helt klart fortsat med en række udfordringer. Jeg har det sidste år oplevet, at mange lærere har følt det som om, at det ikke kun har været op af bakke, men som en tur op af et meget stejlt bjerg, og der kan være ret koldt på toppen. For mange er knækket undervejs, som vi har set med de mange sygemeldinger. Jeg kan kun se en vej, det er, at vi samarbejder, er konstruktive og igen og igen påpeger løsninger på vanskelige arbejdsvilkår. Jeg ved, at der er skoler, hvor der er et rigtig godt samarbejde mellem ledelse, TR, AMR og medarbejderne. De gode historier skal vi bruge til at bane vejen for alle. Jeg tror på, at vores nye overenskomst, hvis den bliver vedtaget ved afstemningen, kan give både Kreds og TR er redskaber til at komme ind i maskinrummet. Jeg vil gerne takke og rose vores AMR er og TR er for det store arbejde, I har udført på skolerne i forhold til at forsøge at skabe gode vilkår for jeres kollegaer. Og tak til hele kredsstyrelsen og vores ansatte på kontoret. 9

10 Det er vigtigt, at vi som lærere holder sammen og bevarer sammenholdet, også når det er svært. Alle medlemmer er vigtige medspillere i arbejdet med at skabe den nødvendige pædagogiske og faglige udvikling, der igen kan skabe kvalitet i lærerarbejdet. Inden jeg overgiver beretningerne til generalforsamlingens behandling, vil jeg annoncere to medlemsarrangementer. Kredsstyrelsen har besluttet, at vi i år arrangerer vores eget DHL-løb på Fælleden. Arrangementet bliver for både løbere og klappere, det er altid godt med publikum. Efter afslutningen af løbet bliver der tid til socialt samvær på Traktørstedet ved Naturskolen. Den foreløbige dato er den 14. august. Den september har vi medlemskursus på Frederiksdal. Vi håber, at rigtig mange kollegaer vil deltage i vores arrangementer. 10

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel!

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel! Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Marts 2015 Klapsalver uden jubel! Skal man klappe eller sætte hælene i? Rigtig mange lærere har svært ved at leve med arbejdstidslovgivningen, som KL-arbejdsgiverne

Læs mere