Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter"

Transkript

1 Click icon to add picture Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter 2014 v/ René Søeborg og Henrik Steffensen, Revision. Skat. Rådgivning.

2 s arbejde med gennemgang af projekter Vi har efter aftale med Landbrug og Fødevarer (L&F) gennemgået de projekter indenfor Landdistriktsordningen, som har modtaget støtte i perioden Gennemgangen er sket på stikprøvevis basis, og vort arbejde har været udført i perioden ultimo december 2013 til Resultatet af nærværende gennemgang er baseret på dels egne undersøgelser og dels meddelte oplysninger fra medarbejdere og ledelse i L&F. Undersøgelsens resultater og oplysninger i øvrigt er fortrolige. Efter aftale må disse udleveres til NaturErhvervstyrelsen. København den 2014 Henrik Steffensen Rene Søeborg Partner Partner, statsautoriseret revisor 2

3 Indholdet i præsentationen Præsentationen indeholder følgende bestanddele: 1.Baggrund for vores arbejde 2.Sådan har vi udført vores gennemgang 3.Resultaterne af vores gennemgang Lønrelaterede forhold Eksterne omkostninger Særligt om den rullende afprøvning Øvrige observationer 4. Overblik over effekt af fundne fejl på det totale antal projekter 5. Konsekvenser af for meget udbetalt støtte 3

4 1. Baggrund for vores arbejde Formålet med vores gennemgang har været på stikprøvevis basis at vurdere, hvorvidt en række projekter hos L&F, som har modtaget støtte i perioden , indeholder væsentlige fejl og mangler i forhold til de regler, der gælder for udbetaling af EU-støtte. Opgaven løses i forlængelse af, at en privat revisor (Deloitte) på vegne af EU-kommissionen har fundet et antal fejl i to af de regnskaber, som L&F/Videncenter for Svineproduktion (VSP) har modtaget tilskud til. Af Rigsrevisionens konklusion fremgår bl.a.: I Danmark varetager en privat revisor på Kommissionens vegne revisionen af Landdistriktsfonden og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (herefter Landbrugsgarantifonden). Ved revisionen af det ene af de 2 regnskaber for Landdistriktsfonden blev der konstateret fejl i 30 af de 111 udvalgte stikprøver og beløbsmæssige fejl pa 9,6 mio. kr. Den private revisor har estimeret den forventede fejl pa hele det undersøgte område til 26,7 mio. kr. ud af 321,6 mio. kr., svarende til 8,3 %. EU accepterer en fejlprocent pa 2, svarende til ca. 6 mio. kr. Den private revisor tog derfor forbehold for denne del af regnskabet. NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at næsten 2/3 af de beløbsmæssigt opgjorte fejl kan forklares med mangelfuld skiltning hos støttemodtagerne om medfinansieringen fra EU. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er uklart, hvor alvorligt den manglende skiltning skal sanktioneres. Den private revisor valgte på grund af manglende EUretningslinjer at vurdere den samlede sanktion til 100 % af støttebeløbet. NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at styrelsen mener, at sanktionen bør være mere pro-portional i forhold til forseelsen. Rigsrevisionen støtter op om dette synspunkt og finder, at der primært er tale om formelle fejl, som ikke har betydning for, om tilskuddene anvendes til formålet. 4

5 2. Sådan har vi udført vores gennemgang (1) Vi har af L&F fået frie hænder til at gennemføre de undersøgelser, som vi har skønnet er nødvendige. Vi har gennemført vores undersøgelser ved at gennemlæse (på stikprøvevis basis) relevant materiale vedrørende de enkelte projekter. I tilknytning til gennemlæsningen har vi gennemført interviews med de relevante afdelingschefer og direktør Nicolaj Nørgaard, VSP. På den baggrund har vi kunnet vurdere, hvorvidt de observationer, vi har gjort, er relevante, og samtidig har interviewene givet os yderligere viden om, hvor vi har kunnet finde fejl. 5

6 2. Sådan har vi udført vores gennemgang (2) Der er i alt oprettet 49 projekter i perioden i L&F s interne systemer. Heraf er 15 projekter enten slutafregnet (11 projekter) eller har modtaget acontobetalinger (4 projekter). Vores gennemgang er afgrænset til de 15 projekter. De gennemgåede 15 projekter har bogført samlede lønudgifter for ca. MDKK 60 og eksterne omkostninger for ca. MDKK 40. Der er i alt tilsagn om støtte på ca. MDKK 59 fra Landdistriktsfonden på disse projekter. I flere af projekterne foreligger der en kontrolrapport fra myndigheden uden væsentlige bemærkninger. Vi har udarbejdet en tjekliste pr. projekt, som samler op på gennemgangen. Vi har oplevet en stor arbejdsindsats og imødekommenhed fra L&F og VSP, herunder fra den interne økonomi- og regnskabsfunktion. 6

7 2. Sådan har vi udført vores gennemgang (3) Løn: Vi har for de 15 projekter fået L&F til at udarbejde en oversigt over VSP ansattes faktiske timepris til brug for genberegning fra anvendte standardsatser til faktiske afholdte omkostninger. Derved har vi kunnet konstatere en eventuel overkompensering vedrørende løn. Eksterne omkostninger: Vi har for de 15 projekter fået lavet et udtræk på eksterne omkostninger over TDKK 10, som hver enkelt afdelingsansvarlig i VSP sammen med projektlederen er blevet bedt om at gennemgå og kommentere. Formålet er her at få en fornyet faglig vurdering af, hvorvidt omkostningerne er korrekt placeret på det pågældende projekt. Det skal understreges, at en del af de omkostninger, som har vist sig at være fejlplaceret, formentlig vil være støtteberettiget via andre projekter. Vi har ikke lavet vurderingen af, om disse omkostninger ville have været støtteberettigede i andre projekter. (fortsættes) 7

8 2. Sådan har vi udført vores gennemgang (4) (eksterne omkostninger fortsat): Med henblik på at kvalitetssikre de vurderinger, som projektlederne og afdelingscheferne efterfølgende har foretaget, har vi afholdt møder med de pågældende og drøftet resultatet af gennemgangen. På møderne er der givet tilbagemelding på udtrækket, ligesom vores supplerende spørgsmål og andre forhold er gennemgået. De eksterne omkostninger er for hvert projekt fordelt i fire kategorier: Kategori 1 omkostninger er korrekt placeret ingen fejl. Kategori 2 formelle fejl. Kategori 3 indenfor generelt formål men aktivitet ikke med i bevilling. Kategori 4 omkostningen hører ikke hjemme på projektet. Kategorierne er nærmere forklaret på de følgende sider. 8

9 2. Sådan har vi udført vores gennemgang (5) Samtlige eksterne omkostninger over TDKK 10 er som nævnt fordelt i følgende fire kategorier: Kategori 1 omkostningen er i overensstemmelse med projektbeskrivelsen i ansøgningen og/eller slutrapporten. Eksempelvis gennemførelse af et beskrevet forsøg hos en besætning, der er nævnt i ansøgning/slutrapporten. Kategori 2 omkostningen er i overensstemmelse med ansøgningen, men der er formelle mangler. Eksempelvis gennemførelse af et beskrevet forsøg hos en besætning, men hvor besætningen ikke er nævnt. Kategori 3 omkostningen er i overensstemmelse med ansøgningens mål men en ekstra aktivitet i forhold til, hvad der oprindeligt har været forudsat/beskrevet. Eksempelvis en aktivitet gennemført hos en besætning, der ikke er med i projektet. Kategori 4 omkostningen er ikke indenfor ansøgningens mål og Landbrug budget. & Fødevarer Eksempelvis - gennemgang fejlkontering af eller EU ikke-støtteberettiget 9

10 3. Resultaterne af vores gennemgang (1) Lønrelaterede forhold Der er i ca. halvdelen af de 15 projekter anvendt en standardsats vedrørende timelønnen i stedet for den faktisk løn ved opgørelsen af de støtteberettigede lønomkostninger. Der er i ansøgninger og tilsagn anvendt en normtid på årligt, hvor kommissionens revisor mener det måske bør være derved bliver den beregnede gennemsnitlige timesats for høj. Det er vores indtryk, at de timer årligt har været accepteret af de danske myndigheder. En stikprøvevis beregning af de faktiske lønomkostninger ved en norm på timer giver en højere støtteberettiget omkostning, end hvis en normtid på 1648 timer er benyttet. Imidlertid overstiger de faktiske timesatser de maksimale timesatser i tilsagnet. 10

11 3. Resultaterne af vores gennemgang (2) Lønrelaterede forhold Særligt om vurderingen af normtiden på timer: De timer benyttes som normtid pr. år pr. medarbejder. Det svarer til ca. 110 timer pr. måned. Vi har undersøgt, hvorvidt medarbejderne på de enkelte projekter har mere end 110 timer konteret på projektet. Er det tilfældet, kan det hævdes, at der sker en overkompensering opgjort på månedsbasis. I vejledningerne findes imidlertid ingen regler om, hvorvidt opgørelsen skal ske på månedsbasis eller på årsbasis. Foretages opgørelsen på månedsbasis dvs. om medarbejderne har mere end 110 timer på de enkelte projekter på månedsbasis fører dette formentlig til en højere fejlandel, end hvis opgørelsen foretages på årsbasis. Vi har i det følgende foretaget vurderingen på månedsbasis. 11

12 3. Resultaterne af vores gennemgang (3) Lønrelaterede forhold En opgørelse med faktisk korrekt lønsats indenfor tilsagnet og maks. 110 timer/måned viser, at der i stikprøven (3 projekter) er medtaget ca. 5% for meget løn som støtteberettiget lønomkostning i stikprøven. Det skal bemærkes, at vi ikke har lavet en kørsel med henblik på afdække, om medarbejdere har haft mere end 110 timer pr. måned på flere projekter, f.eks. 60 timer på projekt 1 og 60 timer på projekt 2. Vi har alene lavet opgørelsen indenfor det enkelte projekt. Vi har ikke taget stilling til, hvorvidt de medarbejdere, der indgår i projekterne, er placeret i de korrekte lønkategorier. 12

13 3. Resultaterne af vores gennemgang (4) Lønrelaterede forhold I et enkelt projekt ( Bedre Ben ) har vi konstateret, at der er foretaget omkontering tilbage i tid af 409 timer for 4 medarbejdere fra ledelsessekretariatet i VSP til projektløn på dagen for aflæggelse af projektregnskabet. Der mangler tidsregistrering herpå, og omkostningen på TDKK 136 vurderes derfor som ikke støtteberettiget. Denne observation vedrørende Bedre Ben har medført, at vi har søgt efter et tilsvarende mønster for omkonteringer tilbage i tid i de øvrige projekter. Sådanne omkonteringer har vi imidlertid ikke fundet i de øvrige 14 projekter. 13

14 3. Resultaterne af vores gennemgang (5) Eksterne omkostninger De eksterne omkostninger over TDKK 10 er af repræsentanter fra VSP fordelt på de fire kategorier. Denne revurdering af omkostningerne har udgjort MDKK 29.5 ud af ca. MDKK 40 i eksternt afholdte omkostninger. Kategori 1 opsamler de eksterne omkostninger, som er fuldt berettigede. Vedrørende de øvrige kategorier er vores observationer følgende: Kategori 2 (formelle fejl) ca. MDKK 1.5 (5%) selvom der er tale om formelle fejl, kan myndighederne risikere at anse omkostningerne som ikke-støtteberettigede. Kategori 3 (indenfor generelt formål men aktivitet ikke med i bevilling) ca. MDKK 2.3 (8%) vurderes ikke at være støtteberettigede omkostninger. Kategori 4 (omkostningen hører ikke hjemme på projektet) ca. MDKK 2.2 (8%) i kategori 4, som ikke er støtteberettigede omkostninger. 14

15 3. Resultaterne af vores gennemgang (6) Eksterne omkostninger Det er vores vurdering, at eftersom fordelingen af de eksterne omkostninger over TDKK 10 ned på de fire kategorier er foretaget af de relevante projektmedarbejdere og afdelingschefer, må det antages, at de fundne resultater næppe vil være for høje. Der er en risiko for, at nogle omkostninger måske er anset som korrekte (kategori 1), selvom en mere nær gennemgang kunne begrunde en anden klassifikation. Det kan omvendt ikke forventes, at omkostninger er blevet klassificeret som fejlagtige (kategori 2-4), hvis dette ikke reelt også er tilfældet. På den baggrund er det vores vurdering, at de fundne resultater må anses som minimumsresultater. Fejlandelen i de gennemgåede eksterne omkostninger må derfor anses for minimum at udgøre de procentsatser, der er angivet på den foregående side. 15

16 3. Resultaterne af vores gennemgang (7) Særligt om den rullende afprøvning I forbindelse med vores gennemgang af eksterne omkostninger er vi stødt på ca. MDKK 7-8, som er blevet udbetalt i kompensation til landmænd, der deltager i den rullende afprøvning. Det kan f.eks. være omkostninger til særindretninger i en stald, hvori der pågår forsøg. Vores gennemgang har ikke givet anledning til at tro, at disse omkostninger ikke skulle være støtteberettigede. I forbindelse med vores gennemgang har vi følgende fire observationer: Afregningen af tilskuddene til landmændene sker ved udstedelse af kreditnota fra L&F og ikke ved en faktura fra landmanden. EUkommissionens revisor har generelt rejst spørgsmålstegn ved denne afregningsform, selvom modellen er i overensstemmelse med bogføringslovens regler. Lønafregning til landmændene er sket til standardsatser og standardtid uden bagvedliggende tidsregistrering. (fortsættes) 16

17 3. Resultaterne af vores gennemgang (8) Særligt om den rullende afprøvning (Den rullende afprøvning fortsat): Der er risiko for, at der ikke foreligger tilstrækkeligt med bagvedliggende dokumentation for kompensation til landmændene for dennes afholdelse af eksterne omkostninger. Vi har enkelte gange bedt om at se denne dokumentation og konstateret enkelte fejl. Der er risiko for, at der ikke foreligger tilstrækkeligt med bagvedliggende dokumentation for kompensation til landmænd for driftstab mv. Det skyldes, at der i sagens natur er tale om skønsrelaterede poster, f.eks. omkring mer-dødelighed, hvor kravene til dokumentationen kan være vanskelige at fastlægge præcist. 17

18 3. Resultaterne af vores gennemgang (9) Øvrige observationer I vores gennemgang er vi stødt på omkostninger i projekterne, som kan henføres til fakturaer, der er udstedt fra laboratorier m.v., som er en del af VSP-organisationen. Der er derfor tale om interne fakturaer. Omkostninger til laboratorieprøver og lign. må anses for alene at være støtteberettigede, i den udstrækning der er omkostninger til (tidsregistrerede) timer og eksternt afholdte omkostninger. En intern faktura, som dækker mere end disse omkostninger, må anses for ikke at være støtteberettiget. Vi har konstateret interne fakturaer fra Kjellerup, Grønhøj og Skejby: - Kjellerup ca. MDKK Grønhøj ca. MDKK Landbrug Skejby & Fødevarer < MDKK gennemgang af EU 18

19 3. Resultaterne af vores gennemgang (10) Øvrige observationer Vi har konstateret enkelte yderligere forhold: Manglende anvendelse af scrapværdi på større anskaffelser ved afslutning af projektet. Det betyder, at der kan være opnået støtte til en restværdi på de anvendte aktiver. I flere tilfælde foreligger der imidlertid dokumentation for, at myndighederne har godkendt DKK 0 i restværdi. I enkelte tilfælde er det svært at dokumentere ansøgning og tilladelse til budgetændringer. Det betyder, at der er risiko for, at merforbruget underkendes af myndighederne. Manglende oplysninger om støtte fra EU eller angivelse af EU logo på udgivet materiale. 19

20 4. Overblik over effekt af fundne fejl på det totale antal projekter (1) I det følgende har vi foretaget en ekstrapolering af de observationer, vi har gjort vedrørende lønrelaterede poster og eksterne omkostninger. Derved har vi søgt at opskalere vores observationer til alle 15 projekter. En sådan ekstrapolering forudsætter, at de fejl vi har fundet i vores gennemgang, uden videre kan overføres til den del af projekterne, som vi ikke har gennemgået: Det forudsættes derfor, at stikprøven på lønningerne (3 projekter) kan ekstrapoleres til alle projekternes lønomkostninger. Det forudsættes endvidere, at de konstaterede fejlrater på de gennemgåede eksterne omkostninger over TDKK 10 kan ekstrapoleres til alle projektets eksterne omkostninger. Der er i sagens natur væsentlig usikkerhed på denne beregning. Vi har ikke medtaget den rullende afprøvning og øvrige observationer i vores opgørelse, bortset fra omkostninger til laboratorium, forsøgsgård m.v. 20

21 4. Overblik over effekt af fundne fejl på det totale antal projekter (2) Grundlag for ekstrapoleringen (alle tal er ca.tal): Lønomkostninger i alt i de 15 projekter MDKK 60 Eksterne omkostninger i alt i de 15 projekter MDKK 40 Opsummering af vores observationer (alle tal er ca.tal): Fejlprocent løn ca. 5% Fejlprocent kategori 2ca. 5% Fejlprocent kategori 3ca. 8% Fejlprocent kategori 4ca. 8% Omkostninger til interne enheder MDKK

22 4. Overblik over effekt af fundne fejl på det totale antal projekter (3) Opgørelse af samlet påvirkning under forudsætning af, at vores observationer kan anses som repræsentative for alle 15 projekter alle tal er ca.tal): Løn 5% af MDKK 60 = MDKK 3.0 Kategori 3 8% af MDKK 40 = MDKK 3.2 Kategori 4 8% af MDKK 40 = MDKK 3.2 Omkostninger til interne enheder = MDKK 1.3 I alt = MDKK 10.7 heraf vedrører ca. 50% for meget støtte fra NaturErhvervstyrelsen og ca. 50% fra Svineafgiftsfonden. Såfremt også kategori 2 fejlene (formelle fejl) skulle indgå, udgør det samlede tal i stedet MDKK Formelle fejl udgør 5% af MDKK

23 5. Konsekvenser af for meget modtaget støtte (1) Ved for meget udbetalt støtte skal der som udgangspunkt ske tilbagebetaling af det for meget modtagne støttebeløb. Det følgende afsnit er alene udarbejdet med henblik på at illustrere, hvorledes vi skønner, at tilbagebetalingsreglerne fungerer under forudsætning af, at vores fundne fejl dels kan ekstrapoleres til alle projekter, og under forudsætning af, at disse fejl også udløser tilbagebetaling. Afgørelsen af tilbagebetalingspligten ligger hos NaturErhvervstyrelsen. Det er vores vurdering, at det for meget udbetalte beløb kan kræves tilbagebetalt. Hvis det for meget udbetalte beløb udgør mere end 3% af den samlede udbetalte støtte (opgjort pr. projekt), er der risiko for, at der udløses en sanktion på op til 100%. Der må endvidere forventes krav om rente af tilbagebetalingskravet, som i henhold til landdistriktslovens 7, stk. 3, regnes fra tidspunktet for fremsættelse af krav om tilbagebetaling. 23

24 5. Konsekvenser af for meget modtaget støtte (2) Tilbagebetalingskravet kan opgøres således: Tilbage til NAER 50% af MDKK 10.7 = MDKK 5.35 Svineafgiftsfonden 50% af MDKK 10.7 = MDKK 5.35 I alt = MDKK 10.7 Såfremt også kategori 2 fejl (formelle fejl) skulle indgå i tilbagebetalingskravet, udgør det samlede tilbagebetalingskrav MDKK Hertil kommer risikoen for en sanktion som følge af, at der er tale om en fejlrate på over 3%. Denne sanktion kan udgøre op til 100% af de for meget udbetalte støttebeløb, som er opnået fra NAER. 24

25 5. Konsekvenser af for meget modtaget støtte (3) Vi har af L&F modtaget en opgørelse over, hvor stor en andel af det samlede tilskud, som skal tilbagebetales til Svineafgiftsfonden, som Svineafgiftsfonden i perioden har modtaget fra Promilleafgiftsfonden. Svineafgiftsfonden har i perioden modtaget støtte fra Promilleafgiftsfonden på 38.4% af det samlede støttebeløb. Under forudsætning af, at denne procentandel kan overføres direkte til de 15 undersøgte projekter, skal Svineafgiftsfonden der som nævnt er skønnet til at modtage ca. MDKK 5.35 fra VSP aflevere ca. MDKK 2.1 til Promilleafgiftsfonden. 25

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Notat om ikkegodkendte. i VSPundersøgelsen

Notat om ikkegodkendte. i VSPundersøgelsen NaturErhvervstyrelsen Notat om ikkegodkendte udgifter i VSPundersøgelsen og hvorvidt der er tegn på forsætlige uregelmæssigheder 2 Indholdsfortegnelse Resume 3 Baggrund 6 Opgaven og materiale til brug

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Fjerkræafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for revision

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver.

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver. Pkt.nr. 4 Revisionsberetning nr. 147. Revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 samt etablerede forretningsgange i forbindelse med løbende registering af fysiske aktiver mv. 490777 Indstilling: Økonomisk

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet.

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet. Randers Kommune Ole Andersen Jobcenter Regimentvej 10 8930 Randers NØ Tilsagn fra puljen 14.62.09.10 Målrettet beskæftigelsesindsats til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse, j.nr.1071-005.

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Ringsted Kommune Susanne Frydenlund Nørregade 100 4100 Ringsted Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 Etablering af midlertidige boliger til flygtninge, j.nr.1072-002. Dato: 1-7-2016 Ansøgningen om støtte til

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv 1. Generelle vilkår for tilskuddet Skattepligt

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Holstebro Kommune Aase Espersen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tilsagn fra puljen 14.62.06.10 til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre, j.nr. 1059-023 Ansøgningen om

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen Regional- og Socialfonden 2014-2020 hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen INNOVATIONSSAMARBEJDER Retter sig i mod samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter September 2015 1. Generelt om Produktionsafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen

Regional- og Socialfonden hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen Regional- og Socialfonden 2014-2020 hvad kan støttes? Specialkonsulent Jakob Gyldendorf Holt, Erhvervsstyrelsen UNDERVISNING I IVÆRKSÆTTERI Projektet skal motivere de studerende til at blive selvstændigt

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere