Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen"

Transkript

1 Afrapportering lønskontrakt for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens opgavevaretagelse og medvirke til at sikre, at skolen løser sine opgaver på en måde, der er præget af høj kvalitet og innovative metoder. lønskontrakten skal endvidere medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed om skolens prioriteringer, bl.a. ved at den er tilgængelig for medarbejdere og offentlighed på skolens hjemmeside. Parter og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF ved formand Ole Gram Olesen og rektor Kirsten Jensen. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2013 til 31. juli På HvG indgår rektor resultatlønskontrakter med samme strategiske mål med vicerektor og pædagogiske ledere. mål Undervisningsministeriet har pr. 4. juni 2013 udsendt forslag til ny bemyndigelse for brugen af resultatkontrakter samt retningslinjer herfor. Den foreliggende kontrakt følger de udstukne retningslinjer, og tager afsæt i skolens strategiske målsætninger og heraf følgende indsatsområder. Der er desuden taget afsæt i sidste års mål, for så vidt som en videreførsel er relevant ift strategi og indsatsområder. Strategiske udfordringer A. Den største og vigtigste udfordring er at tiltrække flere primæransøgere. B. Den anden udfordring er fortsatte initiativer mhp fastholdelse af elever. C. Endelig er det en særlig udfordring, at implementere OK-13 for lærerne i en åben og dialogbaseret proces, præget af tillid, som sikrer højt engagement og arbejdsglæde, og samtidig sigter mod at udvikle undervisningen, løfte og udfordre eleverne fagligt bl.a. ved mere tid sammen med lærerne i undervisning, vejledning eller andre læringsaktiviteter. Indsatsområder Indsatsområderne udspringer af de strategiske udfordringer og tager hver især sigte på at imødegå en eller alle særlige udfordringer. Basisramme 1. Fortsat udbygning af lokalt samarbejde med især folkeskolerne i Hvidovre Kommune. (Vægt 20%) Ungdomsårgangene i lokalområdet er faldende. Samtidig må vi konstatere, at en ikke ubetydelig del af de unge i især Hvidovre, som søger gymnasiet, vælger at søge andre 1

2 gymnasier som deres primære ønske. Vores mål er at tiltrække flere unge som primæransøgere. Indikator: Der skal afholdes en vellykket naturvidenskabsfestival for elever fra de lokale folkeskoler i sept Der skal udvikles og gennemføres flere samarbejdsprojekter med lokale folkeskoler. Antallet af primæransøgere til stx skal være 10% højere i 2014 end i Der blev for andet år i træk afholdt naturvidenskabsfestival med deltagelse af ca. 250 elever fra lokale folkeskoler i Hvidovre. Vi kunne med glæde konstatere, at fra naturvidenskabsfestivalens program blev offentliggjort for Hvidovre Kommunes folkeskoler, gik der mindre end et døgn, før alt var udsolgt. Der var mere end dobbelt så mange interesserede, som det var muligt at have med. Der har igen været afviklet et såkaldt afklaringsforløb for elever i 10. klasse, som muligvis er egnede til en gymnasial uddannelse. Det startede som et samarbejde med Hvidovre Kommunes 10. klasse skole, og der er nu etableret et tilsvarende samarbejde med Brøndby Kommunes 10. klasse skole. Gymnasiets matematiklærere har igen undervist elever fra talentholdet i matematik fra Hvidovre Kommunes folkeskoler. Som noget nyt er der i efteråret etableret samarbejde på ledelsesniveau med Hvidovre Kommunes folkeskoler. Alle kommunens skoleledere incl. embedsmænd fra forvaltningen afholdt et ledelsesmøde på HVG i efteråret Det var en succes, og der var enighed om at gøre det til en fast tradition. Desuden er der planer om nye projekter i støbeskeen, f.eks. om MasterClass til Island. Antallet af primæransøgere til stx er ikke 10% højere i 2014 end i Det er faktisk lidt lavere. Dog er der fortsat gode tendenser i den forstand, at der er færre ansøgere, som er ikke-uddannelsesparate. På HF var der en lille stigning i antal af primæransøgere. Det er især bemærkelsesværdigt i betragtning af, at der på landsplan og herunder også hovedstadsområdet var et markant fald i antal ansøgere til HF. Samlet målopfyldelse er vurderet til 50%. 2. Implementering af ny overenskomst for lærerne i en proces, som sikrer højt engagement og arbejdsglæde samt fortsat udvikling af undervisningen. (Vægt: 40%) A. Implementering af OK-13. Den hidtidige aftaleret samt akkordsystemet afløses af specifikke opgaveportefølger for hver enkelt lærer samt tidsregistrering Der gennemføres to MUS-samtaler med hver enkelt lærer i hhv efterår 2013 og forår 2014 med fokus på opgaver, fokuspunkter for udvikling, faktisk arbejdstid samt oplevelsen af den nye overenskomst i det daglige arbejde. 2

3 B. Kompetenceudvikling af lærerne og skolens øvrige personale i overensstemmelse med de prioriterede indsatsområder- fortsat arbejde på at løfte elevernes skrivekompetencer, klasserumsledelse samt talentudvikling. Det er et mål, at lærerne i gennemsnit bruger fire arbejdsdage på efteruddannelse og kompetenceudvikling, intern eller ekstern. Herunder intern afholdelse af pædagogiske dage med fokus på skriftlighed samt på klasserumsledelse. Kompetenceudvikling af sekretærer samt ledelse og øvrigt teknisk-administrativt personale. Fortsat udvikling og gennemførelse af talentudviklingsprojekter. C. Der er traditionelt et lavt sygefravær, og da det gennemsnitlige sygefravær afspejler engagement, arbejdsglæde og ansvarlighed ift arbejdet, er det et mål fortsat at have et lavt sygefravær. Opgørelse over lærerfravær fordelt på årsager. Lærernes sygefravær må max. være på 7%. Ad. A. Forberedelserne til implementeringen af OK-13 i foråret 2014 er foregået i en åben og dialogbaseret proces, hvor det erklærede ledelsesmæssige mål har været at sikre et fortsat tillidsfuldt samarbejde, den selvledede lærer samt fortsat udvikling af undervisningen. Det har været afgørende ledelsesmæssigt at imødegå usikkerhed og tvivl blandt lærere, så vi fortsat har kunnet sikre godt arbejdsmiljø og udvikling af undervisningen. Midt i forårets proces blev der gennemført en upv og mtu/medarbejdertrivselsundersøgelse, og vi kunne glædeligvis konstatere høj medarbejdertilfredshed og tillid til lederen. Der blev gennemført to runder af MUS-samtaler i året, den ene efterår 2013 og den anden forår Efter første runde med referat af alle samtaler blev der afholdt et ledelsesseminar, som mundede ud i forskellige retningslinjer. Ved skoleårets afslutning blev der ledelsesmæssigt igen opsamlet erfaringer, og udmeldt retningslinjer efter dialog med tillidsrepræsentanter. Ad. B. Kompetenceudvikling af lærerne og skolens øvrige personale. Lærerne har i gennemsnit anvendt godt og vel 4 dage på efteruddannelse og kompetenceudvikling. Herunder har der været afholdt en pædagogisk eftermiddag med fokus på klasserumsledelse, og med Dorte Aagaard som inspirerende ekstern oplægsholder. For det teknisk-administrative personale har fokus i kompetenceudviklingen været knyttet op på det administrative fællesskab, som HvG er med i sammen med tre andre gymnasier. Der har været afholdt en fælles erfa-dag med fælles oplæg ved ekstern oplægsholder samt arbejde i relevante erfa-grupper. Efra-grupperne har efterfølgende afholdt møder mhp erfaringsudveksling om bl.a. best praktice. Arbejdet med talentudvikling af elever er fortsat og videreudviklet. Talentprojektet med workshops for HvGs Skrivetalenter er videreført med succes, og baseret på tidligere erfaringer er det opdelt i to grupper, nemlig en for journalistisk interesserede og en for de interesserede i at skrive fiktion. To elever og en lærer har deltaget i MasterClass til Jerusalem sammen med elever og lærere fra otte andre gymnasier. Eleverne har efter hjemkomst skrevet stor skriftlig opgave om problemstillinger vedr. Israel-Palæstina konflikten. Igen har en gruppe elever med engelsk på A-niveau været på udvekslingsrejse til North 3

4 Carolina, USA. Igen har en gruppe elever med spansk på A-niveau været på sprogskole i Madrid en uge. Som noget nyt har otte elever og en lærer været på MasterClass i Island sammen med elever og lærere fra to andre gymnasier, Evalueringen har været entydigt positiv og danner nu afsæt for udvikling af et lokalt samarbejdsprojekt. Et andet nyt projekt har været at sende en gruppe elever og to lærere på ophold i Hong Kong og Kina. En dansk gæsteprofessor var kontaktperson, og eleverne deltog bl.a. i forelæsninger på engelsk om international politik på et kinesisk universitet. HvG har haft genbesøg af en kinesisk professor, den danske gæsteprofessor samt kinesiske studerende sommer Ad. C. Lærerfravær fordelt på årsager Egen sygdom Delvis sygdom Barn syg dag Barsel ,54% 0.00% 0,43% 3,27% ,98% 0,79% 0,40% 2,08% ,17% 0,00% 0,42% 2,51% Igen i skoleåret kan vi konstatere et meget lavt sygefravær blandt lærerne, nemlig 1,54% svarende til ca. 3 dage på et år i gennemsnit. Samlet målopfyldelse er vurderet til 100% Ekstraramme 3. Fortsat udvikling af tiltag til imødegåelse af frafald. (Vægt: 20%) I fastholdelsesvejledningen udvikles og afprøves nye modeller for vejlednings- og fastholdelsessamtaler. Andelen af optagne elever, der gennemfører den påbegyndte stx- eller HF-uddannelse, skal være på minimum 75%. Gennemførselsprocenten måles i antal elever (ikke cpr. numre). Udgangspunkt er første elevoptælling i 1g og 1HF primo september Ved elevoptælling primo september 2014 må frafaldet i 2g klasserne max. være på 20% i gnst, og i 2.HF på 25% i gnst. Frafaldet i 3g klasserne må i gnst. være på 25% ved elevoptælling i sept (Ved elevoptælling primo september 2015 må frafaldet i 3g klasserne i gnst. være på 25%.) Der er i indført en ny, supplerende praksis i studievejledning. Den retter sig mod elever med stort fravær og har som mål at fastholde dem. Der er gennemført WATCH (What alternatives thinking, cooping, hoping) vejledninger af elever i grupper, sammensat på tværs 4

5 af klasser. I evalueringer bliver udbyttet vurderet som uhyre positivt af eleverne. Efterfølgende opsamling har vist, at en del af elever faktisk fastholdes, mens andre glider tilbage til det gamle fraværsmønster. Frafald blandt elever: Sept Sept Frafald i pct. 1g: 154 2g: ,6% 2g: 133 3g: ,5% 1.HF: 82 2.HF: 62 24,3% Vi kan konstatere en positiv udvikling ift , hvor årgangenes frafald alle var mellem 21% og knap 25%. Samlet målopfyldelse er vurderet til 100%. 4. Målrettet indsats for at tilrettelægge lærernes arbejdstid, så eleverne har mere tid med lærere til undervisning, vejledning eller anden undervisningsrelateret aktivitet med det dobbelte formål at løfte eleverne fagligt og imødegå frafald blandt eleverne. (Vægt: 20%) Som noget nyt blev det i besluttet at lægge et fast ugentligt skrivemodul i dansk ind i skemaet i alle 1g- og 1.HF-klasser. Den enkelte klasses dansklærer underviser og vejleder i at skrive opgaver i dansk, og der arbejdes med en såkaldt ekstrem stilladsseringsmodel, udviklet af dansklærere på skolen. På baggrund af en meget positiv evaluering fra såvel elever som dansklærere udvides konceptet til at gælde for både 1g, 2g, 1.HF og 2.HF i Der skal udvikles modeller for skemalagte moduler med opgaveløsning i matematik, under vejledning af matematiklærere. Til vejledning i store skriftlige opgaver i såvel stx som HF skemalægges vejledningslektioner for hver enkelt elev. Skrivemoduler og brug af stilladsseringsmodeller i skriftlig dansk videreføres, og er blevet en indarbejdet praksis for alle dansklærere. Inspireret af projektet i skriftlig dansk er der for alle større skriftlige opgaver i stx og HF udarbejdet metodevejledninger med stilladsseringsmodeller. For den enkelte elev, der skal arbejde med en stor skriftlig opgave, bliver der lavet konkrete vejledningsplaner. I matematik har lærere gjort forskellige forsøg med omlagt elevtid, dvs. eleverne laver skriftlige opgaver sammen på skolen under vejledning af deres lærer, i stedet for at få opgaverne med hjem som lektie. Lærerne har forsøgt sig med kriterier for opdeling af udvælgelse af eleverne til disse opgaveløsningslektioner med det mål at sikre bedst mulig læring for den enkelte elev. Hele faggruppen i matematik har været på inspirationsbesøg på et gymnasium, der har stor 5

6 succes med at løfte eleverne skriftligt. På den baggrund har to lærere udarbejdet en model for elevdifferentering i 1.HF matematik med det sigte, at løfte alle elever fagligt. Samlet målopfyldelse er vurderet til 100% vurdering og evaluering Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. Det forgangne års resultatopfyldelse drøftes i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden afhandler og udmåler kontraktens økonomiske ramme med rektor. Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra rektor, i hvilken udstrækning målene er opnået eller vil kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad. Kontraktændringer Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Helle M. Adelborg Bestyrelsesformand Kirsten Jensen Rektor Samlet målopfyldelse Indsatsområde Vægt Opfyldelse Point 1 Lokalt samarbejde 20% Implementering af ny overenskomst i konstruktiv proces 40% Tiltag mhp reduktion af frafald 20% Indsats mhp at eleverne har mere tid med lærerne 20% Samlet målopfyldelse 90 6

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere