Uge februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uge 8 2015 19. februar 2015"

Transkript

1 Ny NYHEDSBREV Uge februar Tak for velkomst 2. Ny vikar 3. Ny fordeling af personalet 4. Samtaler vedrørende tidsregistrering 5. Orientering om emner til drøftelse fra ledelsesmøder 6. Nyt rengøringsfirma 7. Synlig læring som løftestang for alle elevers læring 1. Tak for velkomst Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for velkomsten til alle medarbejdere og elever ved Faaborg Gymnasium. Jeg har på nuværende tidspunkt haft gode og konstruktive møder med ca. halvdelen af medarbejderne, som har givet et meget fint indblik i det, I er glade for ved at arbejde på Faaborg Gymnasium og de udfordringer og løsningsmuligheder, som I ser i forhold til at sikre kvaliteten i undervisningen og Faaborg Gymnasium som skole i fremtiden. Når hele samtalerunden er gennemført vil jeg sammenfatte og drøfte hovedpointerne med jer alle ved et personalemøde onsdag d. 18. marts. Jeg har desuden indtil videre været på besøg i et par klasser, hvor jeg har bedt eleverne om at komme med deres bud på den bedst mulige gymnasietid med den bedst mulige læring. Jeg kommer til at besøge alle klasser i løbet af den kommende tid. Elevernes pointer omkring, hvordan Faaborg Gymnasium er et godt sted at være og et godt sted at lære, vil jeg ligeledes sammenfatte og kommunikere ved personalemødet. Indtil videre er I alle velkomne til at kigge ind på mit kontor og se elevernes foreløbige bud på emner som skriftlige opgaver, lærerstøtte i læringsprocessen, elevernes bevidsthed om deres egen læringsproces, den gode undervisning og den gode skole. Som I kan se på billederne, har eleverne enten tegnet eller bygget deres svar på disse spørgsmål. Legoklodserne er indkøbt til skolen og kan lånes fra kontoret til anvendelse i undervisningen.

2 Alle disse input og vores drøftelser af de forskellige pointer kommer til at indgå i en proces med at udarbejde en fremadrettet udviklingsplan for Faaborg Gymnasium. Der vil i forbindelse med processen med at udarbejde en fremadrettet udviklingsplan blive nedsat en udviklingsgruppe. Vigtige kompetenceudviklingselementer i relation til denne proces med at udarbejde en fremadrettet udviklingsplan for Faaborg Gymnasium vil være: Synlig læring (se nærmere i uddybende forklaring i slutningen af nyhedsbrevet) o SH, TS, PG, SB, SD, JM og SHS deltager i de udmeldte netværksseminarer om synlig læring og evidensbaseret skoleudvikling i februar, marts og april o Det almenpædagogiske samarbejde har udbudt et 1-dags-kursus om synlig læring 8. april, som afvikles på Nyborg Gymnasium alle interesserede bedes snarest rette henvendelse til JM Målrettet arbejde med skriftlighed, feedback og rette-strategier (se beskrivelse af Netværksprojekt med SDU, ) o Hver af faggrupperne dansk, matematik, samfundsfag og engelsk bedes udpege en repræsentant, som har lyst til at deltage i dette netværksprojekt i det kommende skoleår derudover deltager SD og SHS FIP - faggruppeudvikling i praksis: matematik (se vedlagt invitation til FIP) o Matematik faggruppen bedes udpege 1-2 repræsentanter til dette udviklingsforløb arrangeret af UVM som opfølgning på SIP skoleudvikling i praksis SHS 2. Ny vikar Som I sikkert har bemærket har vi fået en ny vikar i huset, Andreas Kambskard, som skal dække Marias skema resten af året. Foruden at varetage undervisningen i samfundsfag på to hold, tager Andreas en god part af AT-eksamens vejledningen, hvor han har god opbakning og sparring med samfundsfagsgruppen. Andreas har jo på glimrende vis præsenteret sig selv på Lectio i sin søger efter logi, men jeg kan tilføje at han tidligere har været fuldtidsvikar på Ikast-Brande Gymnasium. Velkommen til Andreas der har fundet logi! JM 3. Ny fordeling af personalet Vi har efter Sophies tiltrædelse lavet en ny fordeling af skolens samlede personale. Sophie tager sig af ledelsen og den øvrige administration. Det har betydet, at der nogle lærere har været nødsaget til at få en anden nærmeste leder. Fordelingen fremgår af vedhæftede, som vil blive lagt i Lectio under Administration og ledelse. Det er fortsat rektor, der har det samlede overordnede personaleansvar. Den nærmeste leder er i løbende dialog med den enkelte om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for arbejdstiden og nærmeste leder følger og godkender tidsregistreringen. Desuden afholder nærmeste leder MUS. SHS/JM

3 4. Samtaler vedr. tidsregistrering Som tidligere udmeldt har vi i år valgt den procedure, at det nu i stedet er jer, der kan bede om en samtale, såfremt I vurderer det relevant. Eksempelvis hvis der et større misforhold mellem jeres tidsforbrug og det forventede tidsforbrug, som ikke umiddelbart kan forklares med periodens større eller mindre omfang af opgaver. Kun i særlige tilfælde kan det komme på tale, at nærmeste leder indkalder til en samtale. Til almindelig orientering er det gennemsnitlige tidsforbrug ved udgangen af uge 7: En på fuldtid: 1014 timer En på aldersreduktion: 908 timer En på nedsat tid (80 %): 811 timer En på nedsat tid (80 %) og aldersreduktion: 726 timer I er naturligvis meget velkomne til at rette henvendelse til undertegnede, hvis der tvivl, spørgsmål eller andet. JM Orientering om emner til drøftelse Vi har i ledelsen besluttet, at emner til drøftelse fra de ugentlige Ledelsesmøder kan findes i Lectio, og dermed læses af alle medarbejdere, som ønsker at holde sig orienteret om aktuelle emner og udfordringer i relation til skolens liv. Lectio: Dokumenter > Indbyggede grupper > Alle lærere > Ledelsesmøder > Skoleåret SHS/JM Nyt rengøringsfirma pr. 1. marts Vi har haft vor rengøring i udbud (den gamle aftale udløber 28. februar 2015). Det har betydet, at ISS overtager rengøringen fra Rengøringscompagniet. Vi ved endnu ikke, om nogle af vore nuværende rengøringsassistenter fortsætter hos ISS. EL Synlig læring som løftestang for alle elevers læring Hovedformålet med at synliggøre læringen på Faaborg Gymnasium er, at vi skal have den bedst mulige læring for alle vores elever, dvs. både for dem med ringe motivation og for de allermest talentfulde og ambitiøse elever. Den uddannelsespolitiske målsætning om: at alle børn og unge skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan, lægger netop vægt på, at alle elever skal løftes uanset deres faglige og sociale udgangspunkt. Dermed bliver den bedst mulige læring forskellig fra elev til elev afhængigt af den enkeltes udgangspunkt. Samtidig har den kvantitative uddannelsespolitiske 95% målsætning for unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse medført en meget stor spredning i elevmassen. Begge disse uddannelsespolitiske målsætninger rejser en række udfordringer for såvel lærerne som ledelsen på Faaborg Gymnasium, der både skal rumme en stor spredning, løfte alle elever og samtidig søge for at fastholde og prioritere kvaliteten i undervisningen. John Hatties synlig lærings undersøgelse præsenterer en syntese af en række forskningsbaserede resultater fra hele verden i forhold til, hvad der gør en positiv forskel for elevernes læring. Et af de væsentligste omdrejningspunkter i synlig læring er, at eleverne er aktive deltagere og ansvarlige i deres egen

4 læringsproces og udvikler de kvaliteter, der kendetegner evalueringskompetente elever. Evalueringskompetente elever kender læringsmål og succeskriterier. De kan forklare, hvor de befinder sig i læringsprocessen og forstår de evalueringsredskaber, vi anvender. Evalueringskompetente elever ved, hvad evalueringsresultaterne betyder for deres læring, så de kan planlægge deres næste læringstrin. Professor John Hattie har igennem en 20årig periode samlet og syntetiseret forskningsresultater fra studier over hele verden, der har haft fokus på at afdække, hvad der gør en forskel i forhold til elevers læring. Herved har undervisningssektoren fået samlet et forskningsbaseret grundlag, hvor tendensen inden for sektoren ellers har været at alt ser ud til at virke, så det er bare at prøve sig frem og krydse fingre for et godt resultat i modsætning til andre sektorer som fx medicin, hvor man har en længere tradition for at basere de lægefaglige beslutninger og metoder på den foreliggende evidens, end man har i undervisningssektoren (Fullan, Hill, & Crévola, 2006, s. 50). Ved at tage afsæt i John Hatties metaanalyser af disse forskningsresultater og selv indsamle data omkring elevernes resultater, kan vi som undervisere og ledere ved Faaborg Gymnasium træffe datainformerede beslutninger og fokusere vores indsats og ressourcer og have pædagogiske diskussioner om netop de tiltag, som har en stor positiv indvirkning på elevernes læring i netop vores skolekontekst. De forskellige undersøgelser, der har indgået i John Hatties metaanalyser, har målt forbedringer over tid eller forskelle mellem forskellige aspekter med betydning for elevernes præstationer. Undersøgelserne har haft forskellige måleenheder, som Hattie har omregnet til effektstørrelser for at kunne placere dem på en fælles skala, så resultaterne bliver sammenlignelige. Ifølge Hattie er den gode nyhed, at 90% af alle effektstørrelserne inden for undervisning har en effekt over nulpunktet på en normalfordelingskurve. Den gennemsnitlige effektstørrelse er 0.4, som kan ses som udtryk for den gennemsnitlige indvirkning af et års skolegang på elevernes præstationer, hvorfor vi med fordel kan fokusere vores indsats omkring de tiltag, der har en større indvirkning end gennemsnittet på 0.4 (Hattie, 2009, s. 7-20). Den enkelteffekt, som Hattie har fundet, der har den størst mulige positive indvirkning på elevernes præstationer, er, når eleverne kan evaluere deres eget arbejde med en effektstørrelse på 1,44. Dvs. når eleverne kan give sig selv karakterer og evaluere deres eget arbejde op mod synlige evalueringskriterier, så opnår de også høje forventninger til deres egen læring og læringspotentiale. I forlængelse heraf er noget af det vigtigste, vi som lærere og ledere kan gøre for at høje præstationerne og læringen hos vores elever, således at sikre at eleverne bliver evalueringskompetente, og at de herved ser sig selv som deres egne lærere. Vi kan som lærere understøtte denne proces ved at gøre læringen synlig for eleverne ved at se undervisningen gennem elevernes øjne (Hattie, 2009, s. 238). SOLO-taksonomien er et nyttigt redskab til at synliggøre de forskellige trin i læringsprocessen for eleverne. Vi kan som lærere understøtte denne proces ved at gøre læringen synlig for eleverne ved at formulere tydelige læringsmål og klare succeskriterier. Eleverne skal herigennem gøres i stand til at overvåge deres egen læring ved at kunne svare på disse centrale spørgsmål: Hvad er jeg i gang med at lære? Hvordan klarer jeg mig i læreprocessen? Hvad er mit næste læringstrin? Baglæns design af undervisningen hjælper læreren med at kunne synliggøre læringsmålene og succeskriterierne for eleverne. Følgende fire trin (Hattie, 2013, s. 152) kan anvendes som udgangspunkt for baglæns undervisningsplanlægning:

5 1. Læreren og eleverne må kende de ønskede resultater/mål hvad skal eleven lære? dvs. starte undervisningsplanlægningen med slutmålet 2. Læreren må kende elevernes udgangspunkt. Hvordan er elevens læringsmæssige og faglige udgangspunkt (hvordan er elevens syn på læring, hvad er elevens faglige forforståelse, hvor er de enkelte elever fra nybegynder over øvet til kompetent) 3. Læreren skal kende kriterierne for målopfyldelse og kunne forklare eleverne disse succeskriterier på elevsprog på en måde, så eleverne ved, hvad der kendetegner præstationen på de forskellige niveauer. Denne synliggørelse hjælper også eleverne med at blive motiverede for at lære 4. Læreren skal vide, hvad der skal til for, at eleverne kan komme til at opfylde læringsmålene. Design af øvelser og opgaver skal sikre, at eleverne bliver bevidste om deres fremskridt og opnår viden og kompetencer fra overfladeniveau til dyb viden og begrebslig forståelse i relation til læringsmålene Et vigtigt budskab hos Hattie er således ikke at vælge en top undervisningsmetode, men vælge og variere sit valg af metoder tilpasset undervisningskonteksten, og så evaluere sin egen indvirkning som lærer på elevernes læring. Det handler altså om at diagnosticere, intervenere og evaluere sin indvirkning på elevernes læring for på den måde at træffe evidensinformerede beslutninger på elev-, klasse-, lærer-, ledelses- og skoleniveau. Andre interessante effektstørrelser fra Hatties synlig læringsundersøgelse, som kan danne afsæt for valg af fokuspunkter i relation til den kommende udviklingsplan for Faaborg Gymnasium kan være: SHS Sørge for at indhente formativ evaluering af egen indvirkning på elevernes læring fx når læreren modtager tilbagemeldinger om sit undervisningsprogram og klasserumsledelse og undersøger progressionen i elevernes resultater - enten af sig selv eller med kollega/leder (0.90) Micro-teaching hvor lærere blandt andet benytter videooptagelser og/eller kollegial supervision til at analysere egen undervisning og indvirkning på elevernes læring (0.88) Klasserumsdiskussioner der udbygger og udfordrer elevernes forståelse - dvs. hvor eleverne taler og ræsonnerer, og hvor læreren stiller uddybende og afklarende spørgsmål og læreren selv taler mindre (0,82) Feedback - når eleverne modtager effektiv feedback om deres læring, der gør det klart for eleven, hvor eleven er på vej hen, hvor eleven er i sin læringsproces, og hvad næste læringstrin er (0.75) Lærer-elevrelation - når relationen er god og respektfuld udviser eleverne mindre negativ adfærd i klasserummet (0.72) Metakognitive strategier som er strategier til at reflektere over sin egen tænkning og læring (0.69) Kreative programmer fx arbejde med innovation, der fremmer kreativ tænkning og problemløsning som led i en bevidst læringsproces med indsamling af informationer/opbygning af viden, hvorefter forståelse udbygges og mening skabes inden viden anvendes til at frembringe innovative løsningsforslag på virkelige eller faglige problemstillinger (0.65) Studiefærdigheder som træning af opgaverelaterede færdigheder som at tage noter og opsummere samt selvregulerende færdigheder som at planlægge og overvåge sit eget arbejde (0.63) Arbejdseksempler der viser eleverne, hvordan en god elevbesvarelse ser ud. Sagt på en anden måde så synliggøres problemet og de trin der indgår for at løse problemet. Eleverne kan dermed selvevaluere deres eget udkast i forhold til en eksemplarisk løsning - kan fx være første trin i en skriftlig aflevering (0.57) CL - når elever lærer i samarbejde - styrker elevernes evne til at løse problemer gennem samarbejde med klassekammerater (0.40)

Uge 12 2015 20. marts 2015

Uge 12 2015 20. marts 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 12 2015 20. marts 2015 1. Tak for deltagelse i personalemødet og ønske om deltagelse i udviklingsgruppe 2. Deltagelse i kompetenceudvikling koblet til processen med at udarbejde en udviklingsplan

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere