Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen."

Transkript

1 Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Afbud: Claus Christensen (næstformand), Merete Ipsen, Marianne Ping Huang, Peter Bonfils og Karoline Würtz Viktor. Referent: Peter Cederstrøm Dagsorden: A. Velkommen til nyt medlem af Bestyrelsen: Marianne Ping Huang fra Aarhus Universitet B. Godkendelse af referat af møde 30 med underskrift af dette C. Økonomi: 1. Kvartalsrapport 1, april Informationer i.f.m. kvartalsrapporter: ønskes ændringer? D. Samling af VUC Aarhus: 3. Aktstykke til Finansudvalget (lukket punkt) 4. Financiering af Dalgas Avenue 2 (lukket punkt) E. Driftssager: 5. Opfølgning på Elevtilfredshedsundersøgelse 6. Aktuelle søgetal til alle skolens uddannelser 7. Driftsoverenskomster FVU og OBU (lukket punkt) 8. Aktiviteten på Samsø årlig drøftelse F. Meddelelser a) Rektorstilling, incl. velkomstreception b) MTU forår 2013 c) OK 13: forventede konsekvenser d) Strakspåbud: rapport til AT e) SU-reform: forventede konsekvenser f) Den kommunale dækningsafgift g) Boulevarden 2013 h) Nye retningslinjer for tildeling af resultatløn (nyt punkt) G. Temadrøftelse Strategiplan 2016:

2 9. Status vedr a) Oversigt over initiativer b) Enkelte initiativer præsenteres: AVU StudieBussen,,v/ Astrid Kjær Nielsen, HF Talblinde-/ordblinde-/læse-undervisning, v/guri Braad og Leif Sørensen, virtuel undervisning v/hf-lærer c) Drøftelse af strategiplan H. Eventuelt:

3 Velkommen til nyt medlem af Bestyrelsen: A. Marianne Ping Huang fra Aarhus Universitet Grundet afbud fra Marianne Ping Huang, blev velkomst udsat til næste møde. B. Godkendelse af referat af møde 30 med underskrift af dette Referat fra BS 30 blev godkendt og underskrevet

4 C. Økonomi: 1. Kvartalsrapport 1, april 2013 Sagsfremstilling I budgettet for 1. kvartal 2013 forventedes et driftsresultat før feriepengeforpligtelsen på ca. kr. 33 mio. Resultatet blev på ca. kr. 36,3 mio., svarende til en stigning på ca. kr. 3,3 mio. En del af denne stigning skyldes periodeforskydninger. Antallet af årskursister for skolen som helhed var 1 årskursist lavere end budgetteret, men med forbedring på 20 årskursister på HF og en nedgang på 21 årskursister på AVU. Det forventes ikke at denne nedgang er en periodeforskydning, men kan delvist tilskrives nye og strammere fraværsprocedurer. På den anden side forventes det ikke at slå tilsvarende igennem i årets øvrige 3 kvartaler. Stigningen i driftsresultatet skyldes dermed næsten udelukkende mindre omkostninger i såvel de pædagogiske afdelinger som i Serviceafdelingen. Der er i et vist omfang tale om periodeforskydninger i Øvrige omkostninger og lønomkostninger, således at 1. kvartal ikke giver forventninger om væsentlige ændring i årets budgetterede resultat. Det skal bemærkes at lockouten i forbindelse med OK 13 ingen indflydelse har på 1. kvartals indtægter og omkostninger. For andet kvartals vedkommende vil der formentlig være tale om et lille mindreforbrug på lærerløn Med forventninger om ønsker fra brugergrupperne vedr. indflytningen på DA 2, vil ledelsen nøje følge udviklingen i årskursisttallet og omkostningsforbruget i alle tre afdelinger. Ledelsen anser resultatet som tilfredsstillende. Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender kvartalsrapporten Drøftelse Per Lund orienterede om kvartalsrapport 1. Michael Sandberg supplerede sagsfremstillingen med bemærkning om, at nedgangen i AVU er usædvanlig. Der er flere årsager, bl.a. langtidsinvesteringen ved strammere fraværsprocedurer samt ophør af turbohold i efteråret. Michael Sandberg oplyste på baggrund af spørgsmål herom, at skolen ikke kender antallet af kursister der blev tabt i lockouten. Dette tal kendes, når eksamen er afsluttet i august. Endvidere blev det oplyst, at det endnu er uvist, om der opnås fuldt tilskud fra perioden med lockout. Men lockouten vil alt andet lige - medføre omkostninger for både kursister og skolen.

5 Beslutning Bestyrelsen godkendte kvartalsrapporten. VUC Aarhus 2. Informationer i.f.m. kvartalsrapporter: ønskes ændringer? Sagsfremstilling På møde nr. 30 efterlyste dele af bestyrelsen supplerende oplysninger/kolonner i kvartalsrapporterne. Ledelsen og regnskabsafdelingen har udarbejdet alternative oplysninger/kolonner. Forslag vedlagt som bilag. Ledelsen og regnskabsafdelingen vurdere, at det vil være muligt at supplere med én kolonne yderligere, uden at rapporterne mister den nuværende overskuelighed. Mulighederne kan som udgangspunkt opdeles i tre forklaringstyper: % -vise afvigelser/forbrug Sammenligninger med budget/forbrug samme kvartal året før Sammenligninger med budget/regnskab året før Ledelsen indstiller at bestyrelsen drøfter mulighederne og evt. fastlægger ny opstilling for kvartalsrapporterne fremadrettet Drøftelse Per Lund orienterede og bestyrelsen drøftede muligheder for opstilling af kvartalsrapporterne. Beslutning Bestyrelsen besluttede, at kolonnen med Årsbudget og foregående års regnskabstal skal indgå i fremtidige kvartalsrapporter.

6 D. Samling af VUC Aarhus: 3. Aktstykke til Finansudvalget (lukket punkt) Drøftet og ledelsens indstilling taget til efterretning. Lukket punkt og drøftelse uden for referat. 4. Financiering af Dalgas Avenue 2 (lukket punkt) Drøftet og ledelsens indstilling taget til efterretning. Lukket punkt og drøftelse uden for referat.

7 E. Driftssager: 5. Opfølgning på Elevtilfredshedsundersøgelse Sagsfremstilling: I efteråret 2012 gennemførte vi den lovpligtige ElevTilfredshedsUndersøgelse. ETU gennemføres hvert andet år. Herefter påbegyndte vi en opfølgningsproces, der har strakt sig hen over dette forår. Undersøgelsen er gennemført som en stikprøveundersøgelse blandt en repræsentativ gruppe på 800 kursister fordelt på alle skolens tilbud (undtagen Flex). Der var en flot svarprocent på 75. Den gennemsnitlige tilfredshed er høj, d.v.s.meget tilfredsstillende, og ligger på indeks 72, hvilket er 3 points højere end ved sidste undersøgelse for to år siden. Fordelingen imellem afdelingerne er ret jævn: AVU: 72, HF-klasser:75, HF-Enkeltfag 72, GS 70. Der er i konklusionen fra Ennova udpeget to indsatsområder, som bør prioriteres, fordi de vurderes relativt lavt og en forbedring samtidig vil have en stor effekt: organisering (62) og undervisning (68). Det skal dog bemærkes, at begge forhold befinder sig på niveauer inden for kategorien tilfredsstillende. Endvidere anbefaler Ennova, at vi udpeger undervisere som et indsatsområde, hvor der skal ske vedligeholdelse. Hen over foråret har vi dykket ned i resultaterne sammen med underviserne i de pædagogiske afdelinger, og vi har iværksat en række initiativer her. Serviceafdelingen har bidraget med deres input. Og vi har drøftet undersøgelsen med en fokusgruppe af kursister. I vedhæftede rapport samler vi op på disse tiltag. Ledelsen indstiller: at ledelsen inddrager resultaterne i organiseringen og indretningen af den nye skole samt at vi iværksætter initiativer, der forbedrer kursisternes trivsel i de to sidste år i de nuværende bygninger. Drøftelse Susanne Dombernowsky orienterede. Der er gennemført både MTU og ETU i indeværende skoleår. Kursisterne svarer bl.a., at de er meget tilfredse med deres underviseres engagement og faglige dygtighed. Der gives tillige udtryk for, at der ønskes en lidt strammere opfølgning omkring studieaktivitet samt bedring af de fysiske forhold. Som direkte følge af ETU en er vejledningsindsatsen blevet øget. Opfølgningen i AVU afdelingen genoptages i det kommende skoleår da lockouten bremsende dele af opfølgningen. Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning.

8 6. Aktuelle søgetal til alle skolens uddannelser Punktet uden sagsfremstilling og indstilling fra dagsordensudsendelse. Orientering på mødet om aktuelle søgetal til skolens uddannelser. Drøftelse Mette Jespersen og Michael Sandberg orienterede om de aktuelle søgetal. AVU har været alvorligt bekymrede omkring det kommende skoleår grundet lockouten, men de seneste uger er der indhentet mere end ventet. Det er forventningen at budget holder, men der er altid risiko for, at nogle af de små hold ikke bliver til noget. I HF er Flex og GS en lille smule bagud sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, og enkeltfag lidt foran. På HF-2 oprettes 6 klasser, hvilket er det samme som i indeværende skoleår, men én mindre end budgetteret Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9 7. Driftsoverenskomster FVU og OBU (lukket punkt) Drøftet og ledelsens indstilling taget til efterretning. Lukket punkt og drøftelse uden for referat.

10 8. Aktiviteten på Samsø Sagsfremstilling: I vedhæftede rapport vedrørende vores undervisningsaktiviteter på Samsø gives en fyldig beskrivelse af de vanskelige vilkår for at bedrive kompetencegivende undervisning i et lille ø- samfund. Vores medarbejdere på Samsø gør et fremragende stykke arbejde for til stadighed at stille de undervisningstilbud til rådighed, som befolkningen på Samsø har brug for. Vi deltager i projekter og har mange opsøgende aktiviteter. Svært er det dog, når befolkningstallet er så kraftigt vigende, som det er tilfældet. Vi forsøger først og fremmest at dække lærerbehovet med lokale kræfter, dernæst at kombinere en tilrejsende lærers tilstedeværelse med virtuel undervisning. Det lykkes delvist, men hos kursisterne er det ikke optimalt, da de har vanskeligt ved at klare sig med hjælp fra læreren via nettet. Vi må dog nok erkende, at det vil være virkeligheden fremover. En mindre antal kursister formår at tage fag på Flex i Aarhus. Ifølge det interne regnskab for Samsø for 2012 har aktiviteten omfattet 16,6 årskursister, og resultatet er kr Årskursisttallet er dalet i forhold til de to forudgående år med 2, og resultatet svarer stort set til dette fald, taget i betragtning at vi nu modtager kr i tilskud til huslejen fra Samsø Kommune. Ser man på årskursisttallet for foråret 2013, ligger det på ca 7, og hvis efteråret 2013 bliver som efteråret 2012, vil dette give 7, altså 14 årskursister, hvilket igen er et fald i forhold til Faldet i aktiviteten må nødvendigvis give anledning til overvejelser om det langsigtede perspektiv i at drive undervisning på Samsø. Ledelsen indstiller: at Bestyrelsen drøfter situationen på Samsø og pålægger ledelsen fortsat at holde et skarpt øje med aktivitetens omfang, samt at sagen tages op igen i foråret Drøftelse Susanne Dombernowsky orienterede om punktet samt den udsendte fyldige rapport og det interne regnskab. Sagsfremstillingen blev suppleret med bemærkning om, at en stor del af aktiviteten fra den ældre kursistgruppe blev tabt som konsekvens af foregående regerings genopretningsplan. Personalet på Samsø leverer en rigtig flot arbejdsindsats trods hårde vilkår. Det er svært at sige, hvor grænsen er for opretholdelse af driften på Samsø, men skolen er indstillet på at holde fast og se udviklingen næste år. Frits Andersen bemærkede, at

11 det er klart at der er en grænse for opretholdelse af tilbud, men at det er flot, at VUC Aarhus holder ved. Der håbes på et opsving i grundlaget. Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning og pålagde ledelsen at holde et skarpt øje med omfanget af aktivitet frem til, at sagen drøftes i foråret 2014.

12 F. Meddelelser: a.rektorstilling, incl. velkomstreception Vi har 2. runde ansættelsessamtaler den 23. maj, hvorfor vi først på mødet kan redegøre for resultatet. Hans Halvorsen gav bestyrelsen en kort orientering om status (lukket punkt). b. MTU forår 2013 Vi har for kort tid siden modtaget rapporterne fra Ennova på forårets medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Den gennemsnitlige tilfredshed er på samme niveau som i 2011: indeks 71, hvilket er meget tilfredsstillende. Tallet dækker over udsving i de tre afdelinger. Indsatsområder er ifølge medarbejderne skolens omdømme, med indeks 66, og det daglige arbejde bør vedligeholdes. Ennova anbefaler at vi arbejder med følgende forhold: - Omdømme 11. VUC Aarhus har et godt image (prioriter) 15. VUC Aarhus opfattes som en veldrevet organisation (prioriter) 13. Andre opfatter VUC Aarhus som et godt sted at være ansat (vedligehold) - Det daglige arbejde 45. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job (prioriter) 46. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt (prioriter) 43. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde (vedligehold) 48. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer (vedligehold) APV en: Denne er ikke tolket af Ennova. Der skal ikke her fremlægges en tolkning af undersøgelsen, idet dette ligger i hænderne på Arbejdsmiljøudvalget. Men det er vigtigt allerede ved en første gennemgang at pointere, at i gennemsnit 6% af medarbejderne har følt sig udsat for mobning eller chikane, og at 8% har oplevet truende eller voldelige episoder (foranlediget af kursister). Disse tal er foruroligende, og vi ledere ser på dette med den allerstørste alvor. Såvel Arbejdsmiljøudvalg som SU har netop tilrettelagt en opfølgningsproces for efteråret Der planlægges en proces med opfølgning frem til årsskiftet med orientering af Bestyrelsen i december. Der er desværre 6 procent af medarbejderne der har anført, at de har været udsat for mobning/chikane og 8 procent der anfører, at de har oplevet vold/trusler fra kursister. Ledelsen finder, at det er bekymrende mange hvorfor det tages yderst alvorligt. Der er lagt en plan for opfølgningen på kort og lang sigt således at arbejdet med opfølgning vedr. mobning/chikane indledes straks. Derudover er der allerede iværksat initiativer vedr. vold og trusler jf. Arbejdstilsynets

13 strakspåbud. Det påtænkes, at der laves en trivselspolitik som en del af skolens personalepolitik. c. OK 13: forventede konsekvenser Med lockout i 4 uger har AVU-kursisterne ikke haft mulighed for at indhente al den mistede undervisning, men vi har kunnet erstatte en hel del. Michael Sandberg gør nærmere rede for situationen på mødet, ligesom Mette Jespersen gør rede for de forventede konsekvenser på GL-området i forhold til effektivisering og indførelse af tidsregistrering. 52 af skolens 60 undervisere i AVU har været lockoutet. Der er brugt megen energi på at få både kursister og undervisere tilbage på skolen, samt blevet tilbudt bl.a. kompenserende undervisning. Der træder ikke ny overenskomst i kraft for AVUafdelingen før august Niels Jørgen Andreasen (underviser i AVU) bemærkede, at det har været en god måde VUC Aarhus har håndteret lockouten på og fået underviserne godt tilbage på. Mette Jespersen orienterede om, at skolen har fået aftaleret på arbejdstid på HFområdet med den nye overenskomst. Der er givet forholdsvis store lønstigninger til underviserne, hvilket medfører, at der skal ske effektiviseringer i planlægningen. Der indgås ikke en ny lokal aftale om arbejdstid. Som en del af overenskomsten indføres et system til løbende registrering af arbejdstiden. Det er en stor udfordring med mange nye forhold. d. Strakspåbud: rapport til AT Den 14. juni skal vi indrapportere vores opfølgning på strakspåbudet fra AT. På mødet gør Susanne Dombernowsky rede for indholdet i den endelige rapport, som vil være udarbejdet efter rådgivning af en arbejdsmiljøkonsulent. Rapport afleveres den 14. juni. Herefter kommer der et uanmeldt tilsyn. Alle medarbejdere skal være inde i diverse instrukser og planer m.v. og have svar på rede hånd, hvis AT-konsulenten spørger. e. SU-reform: forventede konsekvenser Vi må forvente et fald i GS-aktiviteten fra sommeren 2014 på grund af SU-besparelserne på dette område. Man skal stadig have mulighed for at supplere i forhold til de videregående uddannelsers optagelseskrav, men man kan fra dette tidspunkt kun få SU til meget koncentrerede forløb af 3-6 ugers varighed, ligesom det ikke længere vil være muligt at få SU til faglig supplering på HF-enkeltfag. Forslaget om maksimalt 5 uddannelser med SU er også blevet vedtaget. Vi kender endnu ikke konsekvenserne heraf. Skolen afventer at se konsekvenserne af reformen. Vi kommer til at miste nogle enkeltfagskursister, da der ikke fremover ydes SU til faglig supplering på HF-E. f. Den kommunale dækningsafgift En række Aarhus-gymnasier har anlagt privat søgsmål mod Aarhus Kommune for at få klarlagt, om Kommunen fortsat kan opkræve dækningsafgift af de selvejende uddannelsesinstitutioner. Vi afventer udfaldet af sagen.

14 g. Boulevarden 2013 Vi udsender Boulevarden 2013 i en forkortet udgave, idet vi skønner at det vil være nyttigt at kunne sende vores resultater ud i vores omverden. Dog indeholder dette års udgave ikke de baggrundsartikler, vi plejer at have, og som vi har været stolte over at kunne præsentere. Omdeling af foreløbig udgave samt kort orientering. h. Nye retningslinjer for tildeling af resultatløn (nyt punkt) Ministeriet har varslet, at der udsendes nye retningslinjer for tildeling af resultatløn inden sommerferien. Skolen afventer retningslinjerne.

15 G. Temadrøftelse Strategiplan 2016: 9. Status vedr a. Oversigt over initiativer: Afdelingsledelserne præsenterer de overordnede initiativer i dette års handlingsplan. b. Enkelte initiativer præsenteres: AVU StudieBussen,,v/ Astrid Kjær, HF ordblinde- /læse-undervisning, v/guri Braad og Leif Sørensen, virtuel undervisning v/hflærer c. Drøftelse af Strategiplan a. Kort præsentation som oplæg til pkt. b. b. Præsentation. Guri Braad orienterede om læsevejledning i HF-afdelingen. (På grund af lovgivningen er der en lille forskel i den måde, vi griber det an på i de to afdelinger). Alle kursister på HFdanskhold screenes for læsefærdigheder med opfølgende test for eventuel ordblindhed hvis screeningen indikerer behov herfor. Læsevejledningen yder støtte til den enkelte kursist, men også til holdet. Der er mulighed for, at den enkelte HF- kursist kan få en IT-rygsæk fra SUstyrelsen. Rygsækken indeholder diverse hjælpemidler som elektroniske udgaver af bøger og edb programmer så kursisten bl.a. kan få læst tekst op samt. Det er vigtigt i indsatsen med støtte til de kursister med udfordringer vedr. læsning, at der tillige er et godt samarbejde mellem læsevejledere og studievejlederne. Nogle tosprogede kan have særlige udfordringer. Derfor ydes tillige støtte hvis der er læsevanskeligheder, som tilskrives en to-sprogs-problematik. Der kan gives dispensation til ordblinde i forbindelse med eksamen. Leif Frede Sørensen fortalte om dyskalkuli talblindhed. Der er forskellige tests som anvendes i afklaringen af eventuel dyskalkuli. En kort og en lang test. Erfaringen er, at en del kunne have behov for støtte til matematik, men desværre er der en del som vælger det fra. Resultaterne med de kursister der indgår i et forløb er rigtig gode. Der har desværre været en del frafald blandt de kursister der har deltaget, men de tilbageværende har vist stor progression. Pauli Johansen bemærkede, at talblindhed er overset i Danmark, hvorfor det kunne være spændende at skolen arbejder videre med projektet. Astrid Kjær berettede om Studiebussen. Den samler nogle af de kursister op, der ikke trives på andre hold og som derfor falder fra fx turboholdene. Der testes i dansk, engelsk og matematik. Der er 3 ugers prøvetid, fast skema samt dobbeltlærer i halvdelen af tiden.

16 Kursisterne har behov for en tæt opfølgning og det vil blive prioriteret endnu højere det kommende år. Klassen har et fast lokale, der tillige er indrettet lidt anderledes med både sækkestole og skabe. IT anvendes i stor udstrækning, ligesom fast struktur og tydelige planer er en væsentlig del af dagligdagen. I næste skoleår udvides niveauet fra G-niveau til også F- E-D niveauerne, hvor der så tilknyttes både primære og sekundære undervisere. Der arbejdes også med fælles ture og udflugter. Kursisterne er begejstrede og har givet gode evalueringer. Næste år søges inspiration fra bl.a. dem, der arbejder med AKT (Adfærd, kontakt, trivsel). Elisabeth Gjesse og Rasmus Braad Christensen fortalte om arbejdet med virtuel undervisning og viste eksempler herpå. Jf. bekendtgørelsen for HF, kan der anvendes indtil 5 procent virtuel undervisning. Der er udviklet undervisningsmoduler på 2 gange 2 til hvert fag. Fokus har været på metode og proces frem for produkt. Dermed anvendes net-mediet som andet end blot internetplatform. Produkterne er et ressourcerum, underviserne kan bruge til inspiration. Der er arbejdet med at linke op tværfagligt og lave pakker der kan fungere uden lærerens tilstedeværelse. Nogle af underviserne kan bruge modulerne direkte, mens andre har behov for lidt støtte til at komme i gang.

17 H. Eventuelt:

18 Underskriftsblad for BS 31 til BS 32: I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Claus Christensen (Stedfortrædende næstformand) Mogens Birkebæk Merete Ipsen Peter Bonfils Pauli Johansen Marianne Ping Huang (stedfortræder for Carsten Riis) Frits Andersen Dorte Stockfisch Niels Jørgen Andreasen Karoline Würtz Viktor Susanne Dombernowsky (konstitueret rektor)

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 2.1 FL2014... 2 3 VUC Erhverv... 2 3.1 Ebeltoft aktivitet... 3 4 Fastholdelsespolitik... 3 5 Personale, LUKKET... 3 6 APV opfølgning... 3 7 Bygninger...

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. tirsdag den 12. juni 2012 kl. 16.00

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. tirsdag den 12. juni 2012 kl. 16.00 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC tirsdag den 12. juni 2012 kl. 16.00 I mødet deltog: Jonna Jensen, Torben Henriksen, Ole Mynster Herold, Stig Kristensen, Anny Overgaard, Bjarne Frits Pedersen.

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet for Herning HF og VUC. Tirsdag den 4. juni 2013

Referat af bestyrelsesmødet for Herning HF og VUC. Tirsdag den 4. juni 2013 Referat af bestyrelsesmødet for Herning HF og VUC Tirsdag den 4. juni 2013 I mødet deltog: Jonna Jensen, Anny Overgaard, Bjarne Frits Pedersen, Ole Mynster Herold, Rikke S. Pedersen, Bastian R. Madsen.

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Referat. Bestyrelsesmøde Dagsorden / Referat Den 28.november 2012 kl. 16.00-18.00 i Ringsted Ahorn Alle 1

VUC Vestsjælland Syd. Referat. Bestyrelsesmøde Dagsorden / Referat Den 28.november 2012 kl. 16.00-18.00 i Ringsted Ahorn Alle 1 Referat Bestyrelsesmøde Dagsorden / Referat Den 28.november 2012 kl. 16.00-18.00 i Ringsted Ahorn Alle 1 Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Leif Nielsen, Tom Andersen,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC Sted: TH-Langs HF & VUC Tid: Tirsdag den 13. september 2011 Referent: Susanne Hansen Deltagere: Vagn Larsen Ulla Westergaard Frederiksen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

VUC Aarhus 2.0 på IHA

VUC Aarhus 2.0 på IHA VUC Aarhus 2.0 på IHA 1. Skolens værdigrundlag Med den nye bygning, som vi tager i brug i august 2015, får vi mulighed for at gentænke VUC Aarhus ind i vores skolegrundlag: mission, vision og værdier:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen

BESLUTNINGSREFERAT. Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 5/2012 Sted : Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Niels

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere