Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen."

Transkript

1 Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Afbud: Claus Christensen (næstformand), Merete Ipsen, Marianne Ping Huang, Peter Bonfils og Karoline Würtz Viktor. Referent: Peter Cederstrøm Dagsorden: A. Velkommen til nyt medlem af Bestyrelsen: Marianne Ping Huang fra Aarhus Universitet B. Godkendelse af referat af møde 30 med underskrift af dette C. Økonomi: 1. Kvartalsrapport 1, april Informationer i.f.m. kvartalsrapporter: ønskes ændringer? D. Samling af VUC Aarhus: 3. Aktstykke til Finansudvalget (lukket punkt) 4. Financiering af Dalgas Avenue 2 (lukket punkt) E. Driftssager: 5. Opfølgning på Elevtilfredshedsundersøgelse 6. Aktuelle søgetal til alle skolens uddannelser 7. Driftsoverenskomster FVU og OBU (lukket punkt) 8. Aktiviteten på Samsø årlig drøftelse F. Meddelelser a) Rektorstilling, incl. velkomstreception b) MTU forår 2013 c) OK 13: forventede konsekvenser d) Strakspåbud: rapport til AT e) SU-reform: forventede konsekvenser f) Den kommunale dækningsafgift g) Boulevarden 2013 h) Nye retningslinjer for tildeling af resultatløn (nyt punkt) G. Temadrøftelse Strategiplan 2016:

2 9. Status vedr a) Oversigt over initiativer b) Enkelte initiativer præsenteres: AVU StudieBussen,,v/ Astrid Kjær Nielsen, HF Talblinde-/ordblinde-/læse-undervisning, v/guri Braad og Leif Sørensen, virtuel undervisning v/hf-lærer c) Drøftelse af strategiplan H. Eventuelt:

3 Velkommen til nyt medlem af Bestyrelsen: A. Marianne Ping Huang fra Aarhus Universitet Grundet afbud fra Marianne Ping Huang, blev velkomst udsat til næste møde. B. Godkendelse af referat af møde 30 med underskrift af dette Referat fra BS 30 blev godkendt og underskrevet

4 C. Økonomi: 1. Kvartalsrapport 1, april 2013 Sagsfremstilling I budgettet for 1. kvartal 2013 forventedes et driftsresultat før feriepengeforpligtelsen på ca. kr. 33 mio. Resultatet blev på ca. kr. 36,3 mio., svarende til en stigning på ca. kr. 3,3 mio. En del af denne stigning skyldes periodeforskydninger. Antallet af årskursister for skolen som helhed var 1 årskursist lavere end budgetteret, men med forbedring på 20 årskursister på HF og en nedgang på 21 årskursister på AVU. Det forventes ikke at denne nedgang er en periodeforskydning, men kan delvist tilskrives nye og strammere fraværsprocedurer. På den anden side forventes det ikke at slå tilsvarende igennem i årets øvrige 3 kvartaler. Stigningen i driftsresultatet skyldes dermed næsten udelukkende mindre omkostninger i såvel de pædagogiske afdelinger som i Serviceafdelingen. Der er i et vist omfang tale om periodeforskydninger i Øvrige omkostninger og lønomkostninger, således at 1. kvartal ikke giver forventninger om væsentlige ændring i årets budgetterede resultat. Det skal bemærkes at lockouten i forbindelse med OK 13 ingen indflydelse har på 1. kvartals indtægter og omkostninger. For andet kvartals vedkommende vil der formentlig være tale om et lille mindreforbrug på lærerløn Med forventninger om ønsker fra brugergrupperne vedr. indflytningen på DA 2, vil ledelsen nøje følge udviklingen i årskursisttallet og omkostningsforbruget i alle tre afdelinger. Ledelsen anser resultatet som tilfredsstillende. Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender kvartalsrapporten Drøftelse Per Lund orienterede om kvartalsrapport 1. Michael Sandberg supplerede sagsfremstillingen med bemærkning om, at nedgangen i AVU er usædvanlig. Der er flere årsager, bl.a. langtidsinvesteringen ved strammere fraværsprocedurer samt ophør af turbohold i efteråret. Michael Sandberg oplyste på baggrund af spørgsmål herom, at skolen ikke kender antallet af kursister der blev tabt i lockouten. Dette tal kendes, når eksamen er afsluttet i august. Endvidere blev det oplyst, at det endnu er uvist, om der opnås fuldt tilskud fra perioden med lockout. Men lockouten vil alt andet lige - medføre omkostninger for både kursister og skolen.

5 Beslutning Bestyrelsen godkendte kvartalsrapporten. VUC Aarhus 2. Informationer i.f.m. kvartalsrapporter: ønskes ændringer? Sagsfremstilling På møde nr. 30 efterlyste dele af bestyrelsen supplerende oplysninger/kolonner i kvartalsrapporterne. Ledelsen og regnskabsafdelingen har udarbejdet alternative oplysninger/kolonner. Forslag vedlagt som bilag. Ledelsen og regnskabsafdelingen vurdere, at det vil være muligt at supplere med én kolonne yderligere, uden at rapporterne mister den nuværende overskuelighed. Mulighederne kan som udgangspunkt opdeles i tre forklaringstyper: % -vise afvigelser/forbrug Sammenligninger med budget/forbrug samme kvartal året før Sammenligninger med budget/regnskab året før Ledelsen indstiller at bestyrelsen drøfter mulighederne og evt. fastlægger ny opstilling for kvartalsrapporterne fremadrettet Drøftelse Per Lund orienterede og bestyrelsen drøftede muligheder for opstilling af kvartalsrapporterne. Beslutning Bestyrelsen besluttede, at kolonnen med Årsbudget og foregående års regnskabstal skal indgå i fremtidige kvartalsrapporter.

6 D. Samling af VUC Aarhus: 3. Aktstykke til Finansudvalget (lukket punkt) Drøftet og ledelsens indstilling taget til efterretning. Lukket punkt og drøftelse uden for referat. 4. Financiering af Dalgas Avenue 2 (lukket punkt) Drøftet og ledelsens indstilling taget til efterretning. Lukket punkt og drøftelse uden for referat.

7 E. Driftssager: 5. Opfølgning på Elevtilfredshedsundersøgelse Sagsfremstilling: I efteråret 2012 gennemførte vi den lovpligtige ElevTilfredshedsUndersøgelse. ETU gennemføres hvert andet år. Herefter påbegyndte vi en opfølgningsproces, der har strakt sig hen over dette forår. Undersøgelsen er gennemført som en stikprøveundersøgelse blandt en repræsentativ gruppe på 800 kursister fordelt på alle skolens tilbud (undtagen Flex). Der var en flot svarprocent på 75. Den gennemsnitlige tilfredshed er høj, d.v.s.meget tilfredsstillende, og ligger på indeks 72, hvilket er 3 points højere end ved sidste undersøgelse for to år siden. Fordelingen imellem afdelingerne er ret jævn: AVU: 72, HF-klasser:75, HF-Enkeltfag 72, GS 70. Der er i konklusionen fra Ennova udpeget to indsatsområder, som bør prioriteres, fordi de vurderes relativt lavt og en forbedring samtidig vil have en stor effekt: organisering (62) og undervisning (68). Det skal dog bemærkes, at begge forhold befinder sig på niveauer inden for kategorien tilfredsstillende. Endvidere anbefaler Ennova, at vi udpeger undervisere som et indsatsområde, hvor der skal ske vedligeholdelse. Hen over foråret har vi dykket ned i resultaterne sammen med underviserne i de pædagogiske afdelinger, og vi har iværksat en række initiativer her. Serviceafdelingen har bidraget med deres input. Og vi har drøftet undersøgelsen med en fokusgruppe af kursister. I vedhæftede rapport samler vi op på disse tiltag. Ledelsen indstiller: at ledelsen inddrager resultaterne i organiseringen og indretningen af den nye skole samt at vi iværksætter initiativer, der forbedrer kursisternes trivsel i de to sidste år i de nuværende bygninger. Drøftelse Susanne Dombernowsky orienterede. Der er gennemført både MTU og ETU i indeværende skoleår. Kursisterne svarer bl.a., at de er meget tilfredse med deres underviseres engagement og faglige dygtighed. Der gives tillige udtryk for, at der ønskes en lidt strammere opfølgning omkring studieaktivitet samt bedring af de fysiske forhold. Som direkte følge af ETU en er vejledningsindsatsen blevet øget. Opfølgningen i AVU afdelingen genoptages i det kommende skoleår da lockouten bremsende dele af opfølgningen. Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning.

8 6. Aktuelle søgetal til alle skolens uddannelser Punktet uden sagsfremstilling og indstilling fra dagsordensudsendelse. Orientering på mødet om aktuelle søgetal til skolens uddannelser. Drøftelse Mette Jespersen og Michael Sandberg orienterede om de aktuelle søgetal. AVU har været alvorligt bekymrede omkring det kommende skoleår grundet lockouten, men de seneste uger er der indhentet mere end ventet. Det er forventningen at budget holder, men der er altid risiko for, at nogle af de små hold ikke bliver til noget. I HF er Flex og GS en lille smule bagud sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, og enkeltfag lidt foran. På HF-2 oprettes 6 klasser, hvilket er det samme som i indeværende skoleår, men én mindre end budgetteret Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9 7. Driftsoverenskomster FVU og OBU (lukket punkt) Drøftet og ledelsens indstilling taget til efterretning. Lukket punkt og drøftelse uden for referat.

10 8. Aktiviteten på Samsø Sagsfremstilling: I vedhæftede rapport vedrørende vores undervisningsaktiviteter på Samsø gives en fyldig beskrivelse af de vanskelige vilkår for at bedrive kompetencegivende undervisning i et lille ø- samfund. Vores medarbejdere på Samsø gør et fremragende stykke arbejde for til stadighed at stille de undervisningstilbud til rådighed, som befolkningen på Samsø har brug for. Vi deltager i projekter og har mange opsøgende aktiviteter. Svært er det dog, når befolkningstallet er så kraftigt vigende, som det er tilfældet. Vi forsøger først og fremmest at dække lærerbehovet med lokale kræfter, dernæst at kombinere en tilrejsende lærers tilstedeværelse med virtuel undervisning. Det lykkes delvist, men hos kursisterne er det ikke optimalt, da de har vanskeligt ved at klare sig med hjælp fra læreren via nettet. Vi må dog nok erkende, at det vil være virkeligheden fremover. En mindre antal kursister formår at tage fag på Flex i Aarhus. Ifølge det interne regnskab for Samsø for 2012 har aktiviteten omfattet 16,6 årskursister, og resultatet er kr Årskursisttallet er dalet i forhold til de to forudgående år med 2, og resultatet svarer stort set til dette fald, taget i betragtning at vi nu modtager kr i tilskud til huslejen fra Samsø Kommune. Ser man på årskursisttallet for foråret 2013, ligger det på ca 7, og hvis efteråret 2013 bliver som efteråret 2012, vil dette give 7, altså 14 årskursister, hvilket igen er et fald i forhold til Faldet i aktiviteten må nødvendigvis give anledning til overvejelser om det langsigtede perspektiv i at drive undervisning på Samsø. Ledelsen indstiller: at Bestyrelsen drøfter situationen på Samsø og pålægger ledelsen fortsat at holde et skarpt øje med aktivitetens omfang, samt at sagen tages op igen i foråret Drøftelse Susanne Dombernowsky orienterede om punktet samt den udsendte fyldige rapport og det interne regnskab. Sagsfremstillingen blev suppleret med bemærkning om, at en stor del af aktiviteten fra den ældre kursistgruppe blev tabt som konsekvens af foregående regerings genopretningsplan. Personalet på Samsø leverer en rigtig flot arbejdsindsats trods hårde vilkår. Det er svært at sige, hvor grænsen er for opretholdelse af driften på Samsø, men skolen er indstillet på at holde fast og se udviklingen næste år. Frits Andersen bemærkede, at

11 det er klart at der er en grænse for opretholdelse af tilbud, men at det er flot, at VUC Aarhus holder ved. Der håbes på et opsving i grundlaget. Beslutning Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning og pålagde ledelsen at holde et skarpt øje med omfanget af aktivitet frem til, at sagen drøftes i foråret 2014.

12 F. Meddelelser: a.rektorstilling, incl. velkomstreception Vi har 2. runde ansættelsessamtaler den 23. maj, hvorfor vi først på mødet kan redegøre for resultatet. Hans Halvorsen gav bestyrelsen en kort orientering om status (lukket punkt). b. MTU forår 2013 Vi har for kort tid siden modtaget rapporterne fra Ennova på forårets medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Den gennemsnitlige tilfredshed er på samme niveau som i 2011: indeks 71, hvilket er meget tilfredsstillende. Tallet dækker over udsving i de tre afdelinger. Indsatsområder er ifølge medarbejderne skolens omdømme, med indeks 66, og det daglige arbejde bør vedligeholdes. Ennova anbefaler at vi arbejder med følgende forhold: - Omdømme 11. VUC Aarhus har et godt image (prioriter) 15. VUC Aarhus opfattes som en veldrevet organisation (prioriter) 13. Andre opfatter VUC Aarhus som et godt sted at være ansat (vedligehold) - Det daglige arbejde 45. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job (prioriter) 46. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt (prioriter) 43. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde (vedligehold) 48. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer (vedligehold) APV en: Denne er ikke tolket af Ennova. Der skal ikke her fremlægges en tolkning af undersøgelsen, idet dette ligger i hænderne på Arbejdsmiljøudvalget. Men det er vigtigt allerede ved en første gennemgang at pointere, at i gennemsnit 6% af medarbejderne har følt sig udsat for mobning eller chikane, og at 8% har oplevet truende eller voldelige episoder (foranlediget af kursister). Disse tal er foruroligende, og vi ledere ser på dette med den allerstørste alvor. Såvel Arbejdsmiljøudvalg som SU har netop tilrettelagt en opfølgningsproces for efteråret Der planlægges en proces med opfølgning frem til årsskiftet med orientering af Bestyrelsen i december. Der er desværre 6 procent af medarbejderne der har anført, at de har været udsat for mobning/chikane og 8 procent der anfører, at de har oplevet vold/trusler fra kursister. Ledelsen finder, at det er bekymrende mange hvorfor det tages yderst alvorligt. Der er lagt en plan for opfølgningen på kort og lang sigt således at arbejdet med opfølgning vedr. mobning/chikane indledes straks. Derudover er der allerede iværksat initiativer vedr. vold og trusler jf. Arbejdstilsynets

13 strakspåbud. Det påtænkes, at der laves en trivselspolitik som en del af skolens personalepolitik. c. OK 13: forventede konsekvenser Med lockout i 4 uger har AVU-kursisterne ikke haft mulighed for at indhente al den mistede undervisning, men vi har kunnet erstatte en hel del. Michael Sandberg gør nærmere rede for situationen på mødet, ligesom Mette Jespersen gør rede for de forventede konsekvenser på GL-området i forhold til effektivisering og indførelse af tidsregistrering. 52 af skolens 60 undervisere i AVU har været lockoutet. Der er brugt megen energi på at få både kursister og undervisere tilbage på skolen, samt blevet tilbudt bl.a. kompenserende undervisning. Der træder ikke ny overenskomst i kraft for AVUafdelingen før august Niels Jørgen Andreasen (underviser i AVU) bemærkede, at det har været en god måde VUC Aarhus har håndteret lockouten på og fået underviserne godt tilbage på. Mette Jespersen orienterede om, at skolen har fået aftaleret på arbejdstid på HFområdet med den nye overenskomst. Der er givet forholdsvis store lønstigninger til underviserne, hvilket medfører, at der skal ske effektiviseringer i planlægningen. Der indgås ikke en ny lokal aftale om arbejdstid. Som en del af overenskomsten indføres et system til løbende registrering af arbejdstiden. Det er en stor udfordring med mange nye forhold. d. Strakspåbud: rapport til AT Den 14. juni skal vi indrapportere vores opfølgning på strakspåbudet fra AT. På mødet gør Susanne Dombernowsky rede for indholdet i den endelige rapport, som vil være udarbejdet efter rådgivning af en arbejdsmiljøkonsulent. Rapport afleveres den 14. juni. Herefter kommer der et uanmeldt tilsyn. Alle medarbejdere skal være inde i diverse instrukser og planer m.v. og have svar på rede hånd, hvis AT-konsulenten spørger. e. SU-reform: forventede konsekvenser Vi må forvente et fald i GS-aktiviteten fra sommeren 2014 på grund af SU-besparelserne på dette område. Man skal stadig have mulighed for at supplere i forhold til de videregående uddannelsers optagelseskrav, men man kan fra dette tidspunkt kun få SU til meget koncentrerede forløb af 3-6 ugers varighed, ligesom det ikke længere vil være muligt at få SU til faglig supplering på HF-enkeltfag. Forslaget om maksimalt 5 uddannelser med SU er også blevet vedtaget. Vi kender endnu ikke konsekvenserne heraf. Skolen afventer at se konsekvenserne af reformen. Vi kommer til at miste nogle enkeltfagskursister, da der ikke fremover ydes SU til faglig supplering på HF-E. f. Den kommunale dækningsafgift En række Aarhus-gymnasier har anlagt privat søgsmål mod Aarhus Kommune for at få klarlagt, om Kommunen fortsat kan opkræve dækningsafgift af de selvejende uddannelsesinstitutioner. Vi afventer udfaldet af sagen.

14 g. Boulevarden 2013 Vi udsender Boulevarden 2013 i en forkortet udgave, idet vi skønner at det vil være nyttigt at kunne sende vores resultater ud i vores omverden. Dog indeholder dette års udgave ikke de baggrundsartikler, vi plejer at have, og som vi har været stolte over at kunne præsentere. Omdeling af foreløbig udgave samt kort orientering. h. Nye retningslinjer for tildeling af resultatløn (nyt punkt) Ministeriet har varslet, at der udsendes nye retningslinjer for tildeling af resultatløn inden sommerferien. Skolen afventer retningslinjerne.

15 G. Temadrøftelse Strategiplan 2016: 9. Status vedr a. Oversigt over initiativer: Afdelingsledelserne præsenterer de overordnede initiativer i dette års handlingsplan. b. Enkelte initiativer præsenteres: AVU StudieBussen,,v/ Astrid Kjær, HF ordblinde- /læse-undervisning, v/guri Braad og Leif Sørensen, virtuel undervisning v/hflærer c. Drøftelse af Strategiplan a. Kort præsentation som oplæg til pkt. b. b. Præsentation. Guri Braad orienterede om læsevejledning i HF-afdelingen. (På grund af lovgivningen er der en lille forskel i den måde, vi griber det an på i de to afdelinger). Alle kursister på HFdanskhold screenes for læsefærdigheder med opfølgende test for eventuel ordblindhed hvis screeningen indikerer behov herfor. Læsevejledningen yder støtte til den enkelte kursist, men også til holdet. Der er mulighed for, at den enkelte HF- kursist kan få en IT-rygsæk fra SUstyrelsen. Rygsækken indeholder diverse hjælpemidler som elektroniske udgaver af bøger og edb programmer så kursisten bl.a. kan få læst tekst op samt. Det er vigtigt i indsatsen med støtte til de kursister med udfordringer vedr. læsning, at der tillige er et godt samarbejde mellem læsevejledere og studievejlederne. Nogle tosprogede kan have særlige udfordringer. Derfor ydes tillige støtte hvis der er læsevanskeligheder, som tilskrives en to-sprogs-problematik. Der kan gives dispensation til ordblinde i forbindelse med eksamen. Leif Frede Sørensen fortalte om dyskalkuli talblindhed. Der er forskellige tests som anvendes i afklaringen af eventuel dyskalkuli. En kort og en lang test. Erfaringen er, at en del kunne have behov for støtte til matematik, men desværre er der en del som vælger det fra. Resultaterne med de kursister der indgår i et forløb er rigtig gode. Der har desværre været en del frafald blandt de kursister der har deltaget, men de tilbageværende har vist stor progression. Pauli Johansen bemærkede, at talblindhed er overset i Danmark, hvorfor det kunne være spændende at skolen arbejder videre med projektet. Astrid Kjær berettede om Studiebussen. Den samler nogle af de kursister op, der ikke trives på andre hold og som derfor falder fra fx turboholdene. Der testes i dansk, engelsk og matematik. Der er 3 ugers prøvetid, fast skema samt dobbeltlærer i halvdelen af tiden.

16 Kursisterne har behov for en tæt opfølgning og det vil blive prioriteret endnu højere det kommende år. Klassen har et fast lokale, der tillige er indrettet lidt anderledes med både sækkestole og skabe. IT anvendes i stor udstrækning, ligesom fast struktur og tydelige planer er en væsentlig del af dagligdagen. I næste skoleår udvides niveauet fra G-niveau til også F- E-D niveauerne, hvor der så tilknyttes både primære og sekundære undervisere. Der arbejdes også med fælles ture og udflugter. Kursisterne er begejstrede og har givet gode evalueringer. Næste år søges inspiration fra bl.a. dem, der arbejder med AKT (Adfærd, kontakt, trivsel). Elisabeth Gjesse og Rasmus Braad Christensen fortalte om arbejdet med virtuel undervisning og viste eksempler herpå. Jf. bekendtgørelsen for HF, kan der anvendes indtil 5 procent virtuel undervisning. Der er udviklet undervisningsmoduler på 2 gange 2 til hvert fag. Fokus har været på metode og proces frem for produkt. Dermed anvendes net-mediet som andet end blot internetplatform. Produkterne er et ressourcerum, underviserne kan bruge til inspiration. Der er arbejdet med at linke op tværfagligt og lave pakker der kan fungere uden lærerens tilstedeværelse. Nogle af underviserne kan bruge modulerne direkte, mens andre har behov for lidt støtte til at komme i gang.

17 H. Eventuelt:

18 Underskriftsblad for BS 31 til BS 32: I bestyrelsen: Hans Halvorsen (formand) Claus Christensen (Stedfortrædende næstformand) Mogens Birkebæk Merete Ipsen Peter Bonfils Pauli Johansen Marianne Ping Huang (stedfortræder for Carsten Riis) Frits Andersen Dorte Stockfisch Niels Jørgen Andreasen Karoline Würtz Viktor Susanne Dombernowsky (konstitueret rektor)

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. BS møde 32 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Marianne Ping Huang, Peter Hegner Bonfils, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, og Daniel Olling. Fra

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 3 Overenskomster... 2 3.1 GL overenskomst... 2 3.2 AVU overenskomst... 3 4 HF2... 3 5 Fastholdelses konference... 3 6 VUC Erhverv... 4 7 VEU... 4 8 Personale,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Fredag den 27. marts 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Mette

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. VUC Aarhus BS 24 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Pauli Johansen, Merete Ipsen, Claus Christensen, Frits Andersen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, Fra ledelsen:

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken 15.00 17.00 på VUC i Holstebro Holstebro den 12. marts 2013 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af årsrapport og revisorprotokol Årsregnskabet

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

Peter Kay Mortensen, Inge Voller (uddannelseschef), Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Nedim Yasar (kursistrepræsentant).

Peter Kay Mortensen, Inge Voller (uddannelseschef), Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Nedim Yasar (kursistrepræsentant). Til stede: Afbud: Ikke til stede: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant, Rasmus Rifsdal (ressourcechef) og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 27. maj 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn (pkt. 7-16), Søren Gubi

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Dagsorden for mødet den 09-06-2015 Kl. 16.00 18:30 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 09-06-2015 Kl. 16.00 18:30 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 23. oktober 2015 Dagsorden for mødet den 09-06-2015 Kl. 16.00 18:30 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser 4) Opfølgning

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 48 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 48 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af regnskab 2016... 2 2 Status på kursister... 2 3 Uddannelsesudvalget... 2 4 FU. Ny forberedende uddannelse på bedding... 2 5 Øvrige uddannelsestiltag... 3 5.1 Driftsoverenskomster...

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Tirsdag den 27. maj 2008 kl. 15-18 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand) (pkt. 1 til og med pkt. 6.c), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Sidsel Homann (pkt. 1 til og med

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Henrik Hugo Pedersen, ældrechef, Brønderslev Kommune Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Onsdag den 28. januar 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Børge

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC 1.9.2011. tirsdag den 6. september 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC 1.9.2011. tirsdag den 6. september 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC 1.9.2011 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 6. september 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro Holstebro den 18. marts 2014 Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken 15.00 17.00, herefter spisning på Støberiet i Holstebro Mødet foregår på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN. Møde den 6. juni kl. 17.00-19.00. Referat

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN. Møde den 6. juni kl. 17.00-19.00. Referat Møde den 6. juni kl. 17.00-19.00 Referat I mødet deltager medlemmerne Kjeld Møllgård (formand)(kjm), Sven Karnov (næstformand) (SvK), Lone Rønnemoes (LoR), Jannah Guldbrandsen(JG), Ole Vesterlund Nielsen

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Hans Halvorsen (formand), Pauli Johansen og Merete Ipsen.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Hans Halvorsen (formand), Pauli Johansen og Merete Ipsen. Referat Deltagelse: Til stede: Carsten Riis (næstformand), Mogens Birkebæk, Claus Christensen, Frits Andersen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, Rune Bak Hansen og Daniel Olling.

Læs mere

Fra ledelsen: Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen (ledelsesrepræsentant fra HFafdelingen i Susanne Dombernowskys fravær).

Fra ledelsen: Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen (ledelsesrepræsentant fra HFafdelingen i Susanne Dombernowskys fravær). BS 28 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Merete Ipsen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, Karoline Würtz Viktor

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Afbud: Sanne Bjørn, Berit Eika, Bente Steffensen, Jan Ankerstjerne og Poul Lautrup

Afbud: Sanne Bjørn, Berit Eika, Bente Steffensen, Jan Ankerstjerne og Poul Lautrup Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 31. maj 2016 kl. 14.00-16.00 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Søren Gubi Axelsen, Karin

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol REFERAT fra bestyrelsesmøde i Mandag den klokken 16.30 Blad nr. 111 Mødet blev indledt med en kirkegårdsvandring først på Trinitatis kirkes kirkegård og derefter på Sct. Michaelis kirkes kirkegård. Driftsleder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 30. oktober 2012 Mødedato: 23. oktober 2012 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Deltagere: Afbud: Referent: Kopi til: Medlemmer af Uddannelsesrådet

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt.

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 12. december klokken 15.00 18.00 i mødelokalet på VUC i Holstebro. Der serveres en let traktement klokken 17.00. Afbud: Asbjørn Heide Holstebro den 5. december 2012

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere