Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre Budgetopfølgning pr. 31. oktober Rammeaftalen for det sociale område den faglige udviklingsstrategi for voksenpsykiatri- og handicap Status på Plejeboligområdet pr Styringsprincip (tidsregistrering) i hjemmeplejen Kommissorium for akuttilbud i Pleje & Seniorservice hjemmesygepleje Kommissorium for projekt "Hverdagsrehabilitering i Vesthimmerlands Kommune Politisk mødekalender Lukket - Indgåelse af lejemål Personsag- Lukket punkt - Personsag 265 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Inger Lynge Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre Sagsnr.: 10/12411 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Aftale mellem plejecenter Bøgely og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring /11Åben Aftale mellem plejecenter Gedsted og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Højgaarden og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Kærbo og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Solvang og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Østermarken og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Ulstruplund og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Åglimt og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Sundhedsforvaltningens plejecentre har siden januar 2010 været en aktiv medspiller i forhold til indførelse af dialogbaseret aftalestyring på plejecentre. I 2010 har plejecentrenes udfordring været den økonomiske ramme, hvor der for budget 2010 blev udmøntet en ny tildelingsmodel for plejecentre. Tildelingsmodellen har haft stor succes og accept af ledelse og medarbejdere, hvor der mellem budget 2010 og 2011 har været mulighed for overførselsadgang på +/-5 % af godkendt budget. Aftalens tilblivelse på Plejecentre I 2011 har Sundhedsforvaltningens plejecentre arbejdet med udarbejdelse af DBA - aftale for deres plejecentre, hvor aftalens formål, aftalevilkår og en præsentation af plejecentret herunder nøgletal samt daglig ledelse præsenteres. Hvert plejecentre har taget afsæt i : 4

5 De overordnede tre politiske mål Egne mål for hvert plejecenter Fælles for processen er, at hvert plejecenter har arbejdet ihærdigt med målfastsættelse, hvor ledelsen har afviklet dialogmøder med plejecentrets medarbejdergruppe. Efterfølgende har der været en sammenskrivning, og igen har der været afholdt et dialogmøde med medarbejderne, så de har været med i udvælgelsen af målene for Afslutningsvis i aftalen er de økonomiske vilkår og ressourcer indsat, hvor hvert plejecenter præsenterer deres økonomiske vilkår. Økonomien er sammensat på baggrund af den godkendte tildelingsmodel for plejecentre. Dog er budget 2012 ikke indskrevet for nuværende. På sundhedsudvalgets møde den 8. november 2011 præsenterer centerlederne deres aftale med udgangspunkt i det enkelte plejecenters egne mål. Lovgrundlag Lov om kommunalt selvstyre. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender Plejecentrenes DBA - aftaler for Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Sundhedsudvalget opfordrer plejecentrene til i deres implementering af Dialogbaseret aftalestyring at lade sig inspirere af Ældrerådets oplæg Det gode liv som gammel. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 5

6 109. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 Sagsnr.: 11/36147 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Budgetopfølgning pr Sundhedsudvalget /11Åben VIS - Ledelsesinformation - Forvaltningschef - Sundhedsforvaltnigen pr pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Sundhedsforvaltningen har valgt at anvende forbrugstal pr. 31. oktober 2011 for at kvalitetssikre tallene. Med baggrund i rapporteringen pr. 31. august 2011, der blev forelagt Byrådet på budgetseminariet, er der foretaget et fornyet skøn over det forventede regnskab for Budgetopfølgningen skal med som sag på Økonomiudvalgets møde den 16. november Der vil her blive taget stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling for Som det fremgår af vedlagte bilag skønnes der på Sundhedsudvalgets område et mindreforbrug på -19,7 mio. kr., mod -16,7 mio. kr. pr. 31. august Det øgede mindreforbrug skyldes primært et fald i forventet lønforbrug på henholdsvis hjemmepleje og plejecentre. Det er dog ikke muligt at opgøre et præcist forventet lønforbrug, idet andelen af manglende refusioner for så vidt gælder sygefravær og fravær på grund af barsel ikke kendes. Erfaringsmæssigt kan dette give store udsving. Endvidere forventes et yderligere mindreforbrug på -0,5 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering Derudover kan det bemærkes, - at Sundhedsudvalgets budget reduceret med 1,5 mio. kr. vedrørende Byrådsbeslutning - at der forventes en stigning i udgifterne på 1,0 mio. kr. på psykiatriog handicapområdet Lovgrundlag Lov om Kommunalt selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. 6

7 Økonomi Se ovenfor Administrationen indstiller - at budgetopfølgningen og skønnet over det forventede regnskab for 2011 tages til efterretning - at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling / samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet. 7

8 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 8

9 110. Rammeaftalen for det sociale område den faglige udviklingsstrategi for voksenpsykiatri- og handicap Sagsnr.: 11/32026 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Udviklingsstrategi psykiatri og handicapområdet - Social rammeaftale 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Britta Bruun-Schmidt Kommunerne i regionen skal udarbejde en udviklingsstrategi for det samlede specialiserede socialområde. Hver kommunes bidrag samles til en fælles udviklingsstrategi, der på sin side skal danne grundlag for den kommende styringsaftale for I Vesthimmerlands Kommune er det specialiserede socialområde fordelt på 3 udvalgsområder, børn- og skole, social og sundhed. Sundhedsudvalget skal således forholde sig til udviklingen på voksenpsykiatri- og handicap. Når hvert udvalg har besluttet om deres respektive indmeldinger, sendes en samlet indmelding for Vesthimmerlands Kommune. Lovgrundlag Bekendtgørelse 205 af 13. marts 2011 vedr. rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at forslag til udviklingsstrategi godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011

11 111. Status på Plejeboligområdet pr Sagsnr.: 11/36176 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Anmodning om genovervejelse af beslutning om lukning af Hesselvang.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en aktuel status pr. 31. oktober 2011 i forbindelse med lukning af Plejecenter Højgårdens afdeling Hesselvang og etablering af 10 nye plejeboliger for ældre senhjerneskadede ved Højgaarden. Sundhedsforvaltningen har en aktuel venteliste på 64 borgere, som er bevilliget en plejehjemsplads. De 61 borgere har en 1. prioritet til Vesthimmerland Kommune, mens 3 borgere er godkendt til optagelse i en plejebolig med refusion i en anden Kommune. Beboerne på Plejecenter Højgårdens afdeling Hesselvang har tilkendegivet deres ønsker for fremtidig bolig og indgår i opgørelsen pr Flytningen påbegyndes, når der er ledige boliger. For at blive optaget på venteliste til plejebolig skal der være tale om et aktuelt behov og ønske. Ledige boliger tildeles den borger på ventelisten, der aktuelt har det største behov. Aktuel venteliste : Der er 64 ansøgere med følgende prioritering: Venteliste Antal Bøgely 4 Højgaarden 24 Solvang 6 Åglimt 10 Gedsted 3 Ulstruplund 0 Kærbo 0 Østermarken 5 Røde Kors 3 Hjemmet Anden kommune 3 Ansøgere 6 aflastning I alt 64 11

12 Der er 20 aflastningspladser + en stillestue Aflastningspladse r Antal Udskrives til eget hjem efter endt aflastning Bøgely 4 Højgaarden 4 Solvang 6+1 Åglimt 2 Gedsted 3 Røde Kors Hjemmet 1 Ventelisteplads til ledig plejehjemsbolig I alt Aflastning/ventelistepladser Der er 5 borgere, der kan udskrives til egen bolig efter aflastning eks. i forbindelse med en genoptræning. Der er 16 borgere, der bor på en ventelisteplads. Af de 16 borgere på ventelisteplads har 6 borgere afgivet ansøgning til permanent plejebolig, mens de 10 endnu ikke er behandlet. Del Konklusion: Aktuelt er der 5 aflastningspladser til rådighed. Aktuelt er der 16 aflastningspladser, der indgår som ventelistepladser. Stigende udgifter til færdigbehandlede borgere på Regionens Sygehus Der tegner sig en stigning i udgifterne på 25 % til færdigbehandlede somatiske borgere fra 2010 til 2011 fra til cirka kr. Det er en fremskrivning på i forhold til halvårsrapporten Vesthimmerland har de næsthøjeste udgifter til færdigbehandlede i Nordjylland, og det store fald i udgifterne til færdigbehandlede somatiske borger, som ses i de øvrige nordjyske kommuner igennem de seneste år, kan ikke genfindes i Vesthimmerland. Delkonklusion: Sundhedsforvaltningen indgår i dialog med Farsø Sygehus, hvor størstedelen af de færdigbehandlende sager er registret. Dialogen vil dreje si om, hvorfor borgere ikke kunne udskrives til Vesthimmerland Kommune, herunder egen bolig. Der kan ikke åbnes mange pladser for kr , men der kan være en bedre udnyttelse af de eksisterende aflastningspladser. 12

13 Pleje og ældreboliganalyse i 2012 I budget for 2012 er der afsat kr ,- til afdækning af pleje og ældreboliger i Vesthimmerland Kommune. En analyse, som kan bidrage til at opsætte konkrete initiativer frem til Boliganalysen skal afdække, hvor mange plejehjempladser Vesthimmerland Kommune har pr. ældre borger i forhold til andre kommune, så der ses et mere tydeligt billede af, hvorvidt vi er underdimensioneret i forhold til plejeboliger, eller om vi lader for mange friske flytte ind. Forslag til viderebearbejdning: Tildeling af plejeboliger -Visitationskriterierne genvurderes med henblik på justering, så det matcher det antal plejepladser, der er i Vesthimmerland Kommune. Ændringerne forelægges Sundhedsudvalget Der tages initiativ til mere målrettede indsatser herunder rehabiliterende tiltag under ophold på aflastningsplads igennem det tværfaglige samarbejde med gruppelederne, terapeuter, sygeplejen og visitationen Relevante borgere, der er visiteret til en plejebolig, men beboer en aflastningsbolig eller venter på sygehuset, kontaktes med henblik på, at borgere kan flytte hjem i egen bolig i ventetiden. Der er tale om frivillig aftale. Relevante borgere, der er visiteret til en plejebolig, men beboer en aflastningsbolig eller venter på sygehuset, kontaktes med henblik på, at borgere kan flytte hjem i egen bolig i ventetiden. Der er tale om frivillig aftale. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger 54 a skal kommunen tilbyde ældre, der har et særligt behov for en almen plejebolig, jfr. 5, stk. 2, eller for en plads på plejehjem, jfr. 192 i Lov om Social Service, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. (Boligen skal være indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af 2 måneders fristen). Stk. 2: Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i 58 a. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomi. Administrationen indstiller 13

14 - at sundhedsudvalget drøfter udfordringerne på plejeboligområdet - at sundhedsudvalget anmoder sundhedsforvaltningen om at bearbejdere forslagene til konkrete handlinger herunder de økonomiske anvisninger - at sundhedsforvaltningen med afsæt i sundhedsudvalgets drøftelser udformer kommissorium for Plejeboliganalyse mhp. antagelse af ekstern konsulentfirma til opgaven Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 14

15 112. Styringsprincip (tidsregistrering) i hjemmeplejen Sagsnr.: 11/36388 Fraværende: Inger Lynge Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard I dag kvitterer medarbejderne på deres PDA, når de kommer på besøg hos en borger, og kvitterer igen på deres PDA når de afslutter besøget hos borgeren. I forbindelse med vores afbureaukratiseringsprojekt kom der mange forslag fra medarbejderne i hjemmeplejen om, at undgå denne tidsregistrering, som de synes er besværlig og bureaukratisk. Når registreringen hidtil har været fastholdt, har det bla. været med baggrund i et ønske om, at kunne følge det antal timer der blev leveret i hjemmeplejen. Kvitteringen har også været en slags dokumentation for at medarbejderen har været i hjemmet, men i praksis kunne medarbejderne kvitterer for alle deres besøg ved dagens afslutning. Det kan supplerende oplyses, at der ikke har været en tilsvarende registrering hos de private leverandører. Denne kvitteringspraksis har givet ekstraarbejde hos driftsplanlæggerne i hjemmeplejen, idet de efter hver vagt har været inde i systemet og kvitteret for de besøg der har stået åbne. Altså besøg som medarbejderne har glemt at få afsluttet på PDA`en. Kvitteringer for de enkelte besøg giver altså samlet en del ekstraopgaver for hhv. medarbejderne og driftsplanlæggerne. Endvidere er sådanne efterkvitteringer ikke valide i forhold til de faktiske forhold. Nyt omsorgssystem Rambøll Care I forbindelse med implementering af det nye omsorgssystem, er der nu mulighed for automatisk at registrere den disponerede tid (de besøg som er planlagt at medarbejderne skal udføre) som den leverede tid, og så skal medarbejderne blot registrerer afvigelser. Forvaltningen vil i den forbindelse anbefale, at mindre afvigelse op til +/- 15 min. ikke registreres som afvigelser, medmindre: der er tale om at dokumenterer et ændret behov i op-/nedadgående retning hos borgeren, som efter en observationsperiode vil udmønte 15

16 sig i en ændret visitering på borgeren der leveres en helt anden ydelse i tilknytning til den ydelse som skulle leveres i hjemmet. Et eksempel på en sådan afvigelse kunne være, når en medarbejder kommer ud til en personlig pleje, og det viser sig at hele sengen er våd, og det derfor er nødvendigt at skifte sengetøj og sætte en vask i gang, altså levering af praktisk hjælp. I praksis vil det betyde: at der anvendes følgende begreber fremover 1. Visiteret tid den tid visitationen giver til de enkelte opgaver 2. Disponeret tid den tid hvor de visiterede opgaver planlægges udført 3. Leveret tid den tid som medarbejderne er planlagt at være hos borgerne +/-registrerede afvigelser at medarbejderne får kørelister på PDA`en, 1 besøgene hos borgerne er indlagt med den visiterede tid 2. der er lagt fri tid ind til kørsel/gang mellem besøgene 3. frokost er indlagt 4. møder er indlagt 5. Eventuel fritid til dokumentation således at kørelisten er en reel arbejdsplan for den enkelte medarbejder at den tid som driftsplanlæggerne har sat af til besøg hos borgeren, er den tid som registreres automatisk som leveret +/- evt. afvigelser, jf. ovennævnte beskrivelse at det påtænkte kontrolnøglesystem udgår, men at midlerne medtænkes i forhold til et mere tidssvarende nøglesystem Kort sagt vi går fra et system med fokus på kontrol til et system med fokus på tillid. Lovgrundlag Lov om Social Service og Lov om kommunalt selvstyre. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. 16

17 Administrationen indstiller - at den ovenfor skitserede fremtidige tidsregistrering forhåndsgodkendes - at den fremtidige tidsregistrering træder i kraft med igangsætning af Care - at der sker høring i relevante MED-organer - at sagen genfremsendes til sundhedsudvalget, hvis høringen giver anledning hertil Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 17

18 113. Kommissorium for akuttilbud i Pleje & Seniorservice hjemmesygepleje Sagsnr.: 11/36313 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Kommissorium for akuttilbud i Pleje og seniorservice hjemmesygepleje Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Sundhedsudvalget deltog sammen med ledelse og medarbejderrepræsentanter på en fælles temadag den 31. august 2011, hvor der blev præsenteret indlæg om akuttilbud fra Viborg Kommune. Forvaltningen har nu arbejdet videre med udarbejdelse af kommissorium. Formålet med etablering af et akutteam har været at forebygge indlæggelser ved at varetage behandling, pleje og observation af borgere med akut opstået sygdom, som efter lægehenvisning kan behandles i kommunalt regi. Den kommunale sundhedsindsats centreres derfor om opbygning af et øget sygeplejefagligt beredskab i kommunen med sygeplejersker med et særligt højt fagligt kompetenceniveau. Det skal understreges, at formålet med tiltagene ikke er at nedbringe antallet af sygehus-indlæggelser i forhold til borgere, der har behov for behandling på hospital, det vil sige patienter, der har behov for lægelig observation, akut iværksættelse af undersøgelser eller speciel medicinsk behandling. De borgere vil fortsat skulle indlægges på et sygehus. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov om sociale Service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Ingen økonomi. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender kommissorium for akuttilbud i Pleje & Seniorservice hjemmesygepleje 18

19 Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Sundhedsudvalget følger implementeringen og de økonomiske konsekvenser heraf. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 19

20 114. Kommissorium for projekt "Hverdagsrehabilitering i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 10/8297 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Kommissorium hverdagsrehab.doc - Kommissorium hverdagsrehab.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Bente Bach Poulsen Sundhedsudvalget fik overført 1,2 millioner kr. fra 2010 til projekt Hverdagsrehabilitering i Vesthimmerlands Kommune I den forbindelse har styregruppen udarbejdet følgende kommissorium for arbejdet med projektet. Kommissoriet forholder sig til: Motivation/baggrund, Formål, Succeskriterier og målemetoder, Projektets produkter, Tidsramme, Bindinger/begrænsninger, Projektets organisering, Økonomi/ressourcer samt Evaluering. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Forslaget bevirker ingen ændringer ift. budget Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender kommissoriet for projekt Hverdagsrehabilitering i Vesthimmerlands Kommune Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 20

21 21 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011

22 115. Politisk mødekalender 2012 Sagsnr.: 11/20662 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Mødekalender politisk 2012 (af 12. september 2011) til Økonomiudvalg og Byråd Sagsfremstilling Sagsbehandler: Eva Bach Administrationen har udarbejdet forslag til kalender for Byrådets, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs møder i Mødekalenderen er godkendt af forvaltningscheferne i chefmøde den 9. september Forslag til mødekalender 2012 er vedlagt. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at mødeplanen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget onsdag den 18. april flyttes til torsdag den 19. april. Per Bisgaard foreslår, at Byrådsmøderne starter kl Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. 22

23 Supplerende sagsfremstilling Sundhedsudvalget skal forholde sig til forslag til mødeplan hvad angår deres udvalg. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalgets møder den: flyttes til den flyttes til den flyttes til den flyttes til den flyttes til den Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 23

24 116. Lukket - Indgåelse af lejemål Sagsnr.: 11/36138 Fraværende: Inger Lynge Bilag: 24

25 117. Personsag- Lukket punkt - Personsag Sagsnr.: 11/36229 Fraværende: Inger Lynge Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 25

26 26 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere