Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre Budgetopfølgning pr. 31. oktober Rammeaftalen for det sociale område den faglige udviklingsstrategi for voksenpsykiatri- og handicap Status på Plejeboligområdet pr Styringsprincip (tidsregistrering) i hjemmeplejen Kommissorium for akuttilbud i Pleje & Seniorservice hjemmesygepleje Kommissorium for projekt "Hverdagsrehabilitering i Vesthimmerlands Kommune Politisk mødekalender Lukket - Indgåelse af lejemål Personsag- Lukket punkt - Personsag 265 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Inger Lynge Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre Sagsnr.: 10/12411 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Aftale mellem plejecenter Bøgely og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring /11Åben Aftale mellem plejecenter Gedsted og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Højgaarden og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Kærbo og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Solvang og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Østermarken og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Ulstruplund og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring.doc /11Åben Aftale mellem plejecenter Åglimt og Sundhedsudvalget - Ramme og aftalestyring Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Sundhedsforvaltningens plejecentre har siden januar 2010 været en aktiv medspiller i forhold til indførelse af dialogbaseret aftalestyring på plejecentre. I 2010 har plejecentrenes udfordring været den økonomiske ramme, hvor der for budget 2010 blev udmøntet en ny tildelingsmodel for plejecentre. Tildelingsmodellen har haft stor succes og accept af ledelse og medarbejdere, hvor der mellem budget 2010 og 2011 har været mulighed for overførselsadgang på +/-5 % af godkendt budget. Aftalens tilblivelse på Plejecentre I 2011 har Sundhedsforvaltningens plejecentre arbejdet med udarbejdelse af DBA - aftale for deres plejecentre, hvor aftalens formål, aftalevilkår og en præsentation af plejecentret herunder nøgletal samt daglig ledelse præsenteres. Hvert plejecentre har taget afsæt i : 4

5 De overordnede tre politiske mål Egne mål for hvert plejecenter Fælles for processen er, at hvert plejecenter har arbejdet ihærdigt med målfastsættelse, hvor ledelsen har afviklet dialogmøder med plejecentrets medarbejdergruppe. Efterfølgende har der været en sammenskrivning, og igen har der været afholdt et dialogmøde med medarbejderne, så de har været med i udvælgelsen af målene for Afslutningsvis i aftalen er de økonomiske vilkår og ressourcer indsat, hvor hvert plejecenter præsenterer deres økonomiske vilkår. Økonomien er sammensat på baggrund af den godkendte tildelingsmodel for plejecentre. Dog er budget 2012 ikke indskrevet for nuværende. På sundhedsudvalgets møde den 8. november 2011 præsenterer centerlederne deres aftale med udgangspunkt i det enkelte plejecenters egne mål. Lovgrundlag Lov om kommunalt selvstyre. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender Plejecentrenes DBA - aftaler for Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Sundhedsudvalget opfordrer plejecentrene til i deres implementering af Dialogbaseret aftalestyring at lade sig inspirere af Ældrerådets oplæg Det gode liv som gammel. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 5

6 109. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 Sagsnr.: 11/36147 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Budgetopfølgning pr Sundhedsudvalget /11Åben VIS - Ledelsesinformation - Forvaltningschef - Sundhedsforvaltnigen pr pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Sundhedsforvaltningen har valgt at anvende forbrugstal pr. 31. oktober 2011 for at kvalitetssikre tallene. Med baggrund i rapporteringen pr. 31. august 2011, der blev forelagt Byrådet på budgetseminariet, er der foretaget et fornyet skøn over det forventede regnskab for Budgetopfølgningen skal med som sag på Økonomiudvalgets møde den 16. november Der vil her blive taget stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling for Som det fremgår af vedlagte bilag skønnes der på Sundhedsudvalgets område et mindreforbrug på -19,7 mio. kr., mod -16,7 mio. kr. pr. 31. august Det øgede mindreforbrug skyldes primært et fald i forventet lønforbrug på henholdsvis hjemmepleje og plejecentre. Det er dog ikke muligt at opgøre et præcist forventet lønforbrug, idet andelen af manglende refusioner for så vidt gælder sygefravær og fravær på grund af barsel ikke kendes. Erfaringsmæssigt kan dette give store udsving. Endvidere forventes et yderligere mindreforbrug på -0,5 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering Derudover kan det bemærkes, - at Sundhedsudvalgets budget reduceret med 1,5 mio. kr. vedrørende Byrådsbeslutning - at der forventes en stigning i udgifterne på 1,0 mio. kr. på psykiatriog handicapområdet Lovgrundlag Lov om Kommunalt selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. 6

7 Økonomi Se ovenfor Administrationen indstiller - at budgetopfølgningen og skønnet over det forventede regnskab for 2011 tages til efterretning - at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling / samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet. 7

8 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 8

9 110. Rammeaftalen for det sociale område den faglige udviklingsstrategi for voksenpsykiatri- og handicap Sagsnr.: 11/32026 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Udviklingsstrategi psykiatri og handicapområdet - Social rammeaftale 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Britta Bruun-Schmidt Kommunerne i regionen skal udarbejde en udviklingsstrategi for det samlede specialiserede socialområde. Hver kommunes bidrag samles til en fælles udviklingsstrategi, der på sin side skal danne grundlag for den kommende styringsaftale for I Vesthimmerlands Kommune er det specialiserede socialområde fordelt på 3 udvalgsområder, børn- og skole, social og sundhed. Sundhedsudvalget skal således forholde sig til udviklingen på voksenpsykiatri- og handicap. Når hvert udvalg har besluttet om deres respektive indmeldinger, sendes en samlet indmelding for Vesthimmerlands Kommune. Lovgrundlag Bekendtgørelse 205 af 13. marts 2011 vedr. rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at forslag til udviklingsstrategi godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011

11 111. Status på Plejeboligområdet pr Sagsnr.: 11/36176 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Anmodning om genovervejelse af beslutning om lukning af Hesselvang.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en aktuel status pr. 31. oktober 2011 i forbindelse med lukning af Plejecenter Højgårdens afdeling Hesselvang og etablering af 10 nye plejeboliger for ældre senhjerneskadede ved Højgaarden. Sundhedsforvaltningen har en aktuel venteliste på 64 borgere, som er bevilliget en plejehjemsplads. De 61 borgere har en 1. prioritet til Vesthimmerland Kommune, mens 3 borgere er godkendt til optagelse i en plejebolig med refusion i en anden Kommune. Beboerne på Plejecenter Højgårdens afdeling Hesselvang har tilkendegivet deres ønsker for fremtidig bolig og indgår i opgørelsen pr Flytningen påbegyndes, når der er ledige boliger. For at blive optaget på venteliste til plejebolig skal der være tale om et aktuelt behov og ønske. Ledige boliger tildeles den borger på ventelisten, der aktuelt har det største behov. Aktuel venteliste : Der er 64 ansøgere med følgende prioritering: Venteliste Antal Bøgely 4 Højgaarden 24 Solvang 6 Åglimt 10 Gedsted 3 Ulstruplund 0 Kærbo 0 Østermarken 5 Røde Kors 3 Hjemmet Anden kommune 3 Ansøgere 6 aflastning I alt 64 11

12 Der er 20 aflastningspladser + en stillestue Aflastningspladse r Antal Udskrives til eget hjem efter endt aflastning Bøgely 4 Højgaarden 4 Solvang 6+1 Åglimt 2 Gedsted 3 Røde Kors Hjemmet 1 Ventelisteplads til ledig plejehjemsbolig I alt Aflastning/ventelistepladser Der er 5 borgere, der kan udskrives til egen bolig efter aflastning eks. i forbindelse med en genoptræning. Der er 16 borgere, der bor på en ventelisteplads. Af de 16 borgere på ventelisteplads har 6 borgere afgivet ansøgning til permanent plejebolig, mens de 10 endnu ikke er behandlet. Del Konklusion: Aktuelt er der 5 aflastningspladser til rådighed. Aktuelt er der 16 aflastningspladser, der indgår som ventelistepladser. Stigende udgifter til færdigbehandlede borgere på Regionens Sygehus Der tegner sig en stigning i udgifterne på 25 % til færdigbehandlede somatiske borgere fra 2010 til 2011 fra til cirka kr. Det er en fremskrivning på i forhold til halvårsrapporten Vesthimmerland har de næsthøjeste udgifter til færdigbehandlede i Nordjylland, og det store fald i udgifterne til færdigbehandlede somatiske borger, som ses i de øvrige nordjyske kommuner igennem de seneste år, kan ikke genfindes i Vesthimmerland. Delkonklusion: Sundhedsforvaltningen indgår i dialog med Farsø Sygehus, hvor størstedelen af de færdigbehandlende sager er registret. Dialogen vil dreje si om, hvorfor borgere ikke kunne udskrives til Vesthimmerland Kommune, herunder egen bolig. Der kan ikke åbnes mange pladser for kr , men der kan være en bedre udnyttelse af de eksisterende aflastningspladser. 12

13 Pleje og ældreboliganalyse i 2012 I budget for 2012 er der afsat kr ,- til afdækning af pleje og ældreboliger i Vesthimmerland Kommune. En analyse, som kan bidrage til at opsætte konkrete initiativer frem til Boliganalysen skal afdække, hvor mange plejehjempladser Vesthimmerland Kommune har pr. ældre borger i forhold til andre kommune, så der ses et mere tydeligt billede af, hvorvidt vi er underdimensioneret i forhold til plejeboliger, eller om vi lader for mange friske flytte ind. Forslag til viderebearbejdning: Tildeling af plejeboliger -Visitationskriterierne genvurderes med henblik på justering, så det matcher det antal plejepladser, der er i Vesthimmerland Kommune. Ændringerne forelægges Sundhedsudvalget Der tages initiativ til mere målrettede indsatser herunder rehabiliterende tiltag under ophold på aflastningsplads igennem det tværfaglige samarbejde med gruppelederne, terapeuter, sygeplejen og visitationen Relevante borgere, der er visiteret til en plejebolig, men beboer en aflastningsbolig eller venter på sygehuset, kontaktes med henblik på, at borgere kan flytte hjem i egen bolig i ventetiden. Der er tale om frivillig aftale. Relevante borgere, der er visiteret til en plejebolig, men beboer en aflastningsbolig eller venter på sygehuset, kontaktes med henblik på, at borgere kan flytte hjem i egen bolig i ventetiden. Der er tale om frivillig aftale. Lovgrundlag Efter lov om almene boliger 54 a skal kommunen tilbyde ældre, der har et særligt behov for en almen plejebolig, jfr. 5, stk. 2, eller for en plads på plejehjem, jfr. 192 i Lov om Social Service, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. (Boligen skal være indflytningsklar senest 2 uger efter udløbet af 2 måneders fristen). Stk. 2: Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i 58 a. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomi. Administrationen indstiller 13

14 - at sundhedsudvalget drøfter udfordringerne på plejeboligområdet - at sundhedsudvalget anmoder sundhedsforvaltningen om at bearbejdere forslagene til konkrete handlinger herunder de økonomiske anvisninger - at sundhedsforvaltningen med afsæt i sundhedsudvalgets drøftelser udformer kommissorium for Plejeboliganalyse mhp. antagelse af ekstern konsulentfirma til opgaven Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 14

15 112. Styringsprincip (tidsregistrering) i hjemmeplejen Sagsnr.: 11/36388 Fraværende: Inger Lynge Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard I dag kvitterer medarbejderne på deres PDA, når de kommer på besøg hos en borger, og kvitterer igen på deres PDA når de afslutter besøget hos borgeren. I forbindelse med vores afbureaukratiseringsprojekt kom der mange forslag fra medarbejderne i hjemmeplejen om, at undgå denne tidsregistrering, som de synes er besværlig og bureaukratisk. Når registreringen hidtil har været fastholdt, har det bla. været med baggrund i et ønske om, at kunne følge det antal timer der blev leveret i hjemmeplejen. Kvitteringen har også været en slags dokumentation for at medarbejderen har været i hjemmet, men i praksis kunne medarbejderne kvitterer for alle deres besøg ved dagens afslutning. Det kan supplerende oplyses, at der ikke har været en tilsvarende registrering hos de private leverandører. Denne kvitteringspraksis har givet ekstraarbejde hos driftsplanlæggerne i hjemmeplejen, idet de efter hver vagt har været inde i systemet og kvitteret for de besøg der har stået åbne. Altså besøg som medarbejderne har glemt at få afsluttet på PDA`en. Kvitteringer for de enkelte besøg giver altså samlet en del ekstraopgaver for hhv. medarbejderne og driftsplanlæggerne. Endvidere er sådanne efterkvitteringer ikke valide i forhold til de faktiske forhold. Nyt omsorgssystem Rambøll Care I forbindelse med implementering af det nye omsorgssystem, er der nu mulighed for automatisk at registrere den disponerede tid (de besøg som er planlagt at medarbejderne skal udføre) som den leverede tid, og så skal medarbejderne blot registrerer afvigelser. Forvaltningen vil i den forbindelse anbefale, at mindre afvigelse op til +/- 15 min. ikke registreres som afvigelser, medmindre: der er tale om at dokumenterer et ændret behov i op-/nedadgående retning hos borgeren, som efter en observationsperiode vil udmønte 15

16 sig i en ændret visitering på borgeren der leveres en helt anden ydelse i tilknytning til den ydelse som skulle leveres i hjemmet. Et eksempel på en sådan afvigelse kunne være, når en medarbejder kommer ud til en personlig pleje, og det viser sig at hele sengen er våd, og det derfor er nødvendigt at skifte sengetøj og sætte en vask i gang, altså levering af praktisk hjælp. I praksis vil det betyde: at der anvendes følgende begreber fremover 1. Visiteret tid den tid visitationen giver til de enkelte opgaver 2. Disponeret tid den tid hvor de visiterede opgaver planlægges udført 3. Leveret tid den tid som medarbejderne er planlagt at være hos borgerne +/-registrerede afvigelser at medarbejderne får kørelister på PDA`en, 1 besøgene hos borgerne er indlagt med den visiterede tid 2. der er lagt fri tid ind til kørsel/gang mellem besøgene 3. frokost er indlagt 4. møder er indlagt 5. Eventuel fritid til dokumentation således at kørelisten er en reel arbejdsplan for den enkelte medarbejder at den tid som driftsplanlæggerne har sat af til besøg hos borgeren, er den tid som registreres automatisk som leveret +/- evt. afvigelser, jf. ovennævnte beskrivelse at det påtænkte kontrolnøglesystem udgår, men at midlerne medtænkes i forhold til et mere tidssvarende nøglesystem Kort sagt vi går fra et system med fokus på kontrol til et system med fokus på tillid. Lovgrundlag Lov om Social Service og Lov om kommunalt selvstyre. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. 16

17 Administrationen indstiller - at den ovenfor skitserede fremtidige tidsregistrering forhåndsgodkendes - at den fremtidige tidsregistrering træder i kraft med igangsætning af Care - at der sker høring i relevante MED-organer - at sagen genfremsendes til sundhedsudvalget, hvis høringen giver anledning hertil Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 17

18 113. Kommissorium for akuttilbud i Pleje & Seniorservice hjemmesygepleje Sagsnr.: 11/36313 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Kommissorium for akuttilbud i Pleje og seniorservice hjemmesygepleje Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Sundhedsudvalget deltog sammen med ledelse og medarbejderrepræsentanter på en fælles temadag den 31. august 2011, hvor der blev præsenteret indlæg om akuttilbud fra Viborg Kommune. Forvaltningen har nu arbejdet videre med udarbejdelse af kommissorium. Formålet med etablering af et akutteam har været at forebygge indlæggelser ved at varetage behandling, pleje og observation af borgere med akut opstået sygdom, som efter lægehenvisning kan behandles i kommunalt regi. Den kommunale sundhedsindsats centreres derfor om opbygning af et øget sygeplejefagligt beredskab i kommunen med sygeplejersker med et særligt højt fagligt kompetenceniveau. Det skal understreges, at formålet med tiltagene ikke er at nedbringe antallet af sygehus-indlæggelser i forhold til borgere, der har behov for behandling på hospital, det vil sige patienter, der har behov for lægelig observation, akut iværksættelse af undersøgelser eller speciel medicinsk behandling. De borgere vil fortsat skulle indlægges på et sygehus. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov om sociale Service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Ingen økonomi. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender kommissorium for akuttilbud i Pleje & Seniorservice hjemmesygepleje 18

19 Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Sundhedsudvalget følger implementeringen og de økonomiske konsekvenser heraf. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 19

20 114. Kommissorium for projekt "Hverdagsrehabilitering i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 10/8297 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Kommissorium hverdagsrehab.doc - Kommissorium hverdagsrehab.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Bente Bach Poulsen Sundhedsudvalget fik overført 1,2 millioner kr. fra 2010 til projekt Hverdagsrehabilitering i Vesthimmerlands Kommune I den forbindelse har styregruppen udarbejdet følgende kommissorium for arbejdet med projektet. Kommissoriet forholder sig til: Motivation/baggrund, Formål, Succeskriterier og målemetoder, Projektets produkter, Tidsramme, Bindinger/begrænsninger, Projektets organisering, Økonomi/ressourcer samt Evaluering. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Forslaget bevirker ingen ændringer ift. budget Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender kommissoriet for projekt Hverdagsrehabilitering i Vesthimmerlands Kommune Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 20

21 21 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011

22 115. Politisk mødekalender 2012 Sagsnr.: 11/20662 Fraværende: Inger Lynge Bilag: /11Åben Mødekalender politisk 2012 (af 12. september 2011) til Økonomiudvalg og Byråd Sagsfremstilling Sagsbehandler: Eva Bach Administrationen har udarbejdet forslag til kalender for Byrådets, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs møder i Mødekalenderen er godkendt af forvaltningscheferne i chefmøde den 9. september Forslag til mødekalender 2012 er vedlagt. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at mødeplanen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget onsdag den 18. april flyttes til torsdag den 19. april. Per Bisgaard foreslår, at Byrådsmøderne starter kl Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt. 22

23 Supplerende sagsfremstilling Sundhedsudvalget skal forholde sig til forslag til mødeplan hvad angår deres udvalg. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalgets møder den: flyttes til den flyttes til den flyttes til den flyttes til den flyttes til den Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 23

24 116. Lukket - Indgåelse af lejemål Sagsnr.: 11/36138 Fraværende: Inger Lynge Bilag: 24

25 117. Personsag- Lukket punkt - Personsag Sagsnr.: 11/36229 Fraværende: Inger Lynge Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 25

26 26 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 kl. 18:00 i Plejecenter Åglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 kl. 18:00 i Plejecenter Åglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 kl. 18:00 i Plejecenter Åglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup Indholdsfortegnelse 094. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere