Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl Guldbergsgade 29N 2200 København N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl Guldbergsgade 29N 2200 København N Pkt. Dagsorden Bilag Mødet blev indledt med en rundvisning i KEAs nye bygninger i Guldbergsgade. 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. juni Til underskrift Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée Anja Trier Wang Claus Hensing Jesper Hvidkjær Pedersen Henning Christensen Bo Møller Sørensen Thomas Blom Hansen Laust Joen Jakobsen Hans Schjær-Jacobsen Lena Haraldsson Simon Tøgern Søren Slotsaa Claus Skovsgaard Jensen Afbud fra: Jørgen Juul Rasmussen Allan Holst Mai Witt gad Johansen Henrik Fugmann Tilforordnede: Ingo Østerskov Jesper Rasmussen Charlotte Lundsgaard (referent) Travlhed har medvirket til, at referatet af sidste bestyrelsesmøde er udsendt meget sent. Administrationen beklagede dette. Bestyrelsen godkendte referatet.

2 2. Halvårsregnskab og estimat Halvårsregnskab og estimat 2013 KEA har budgetteret med et resultat i 2013 på 5 mio. kr., og det estimerede resultat ligger på ca. 4,3 mio kr. for 2013, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Resultatet påvirkes negativt af dispositionsbegræns-ningen, som reducerer taxametertilskuddet med ca. 1 mio. kr. På positivsiden er KEA nu kommet endeligt ud af TEC og har modtaget det økonomiske tilgodehavende. På næste møde fremlægges et revideret årshjul for økonomisk rapportering. Likviditet KEAs likviditet er god, og renoveringen af Lygten 16 er således betalt kontant, selvom bestyrelsen gav tilsagn om at låne op til 20 mio. kr. til projektet. I forbindelse med overgangen fra CPHS tømte KEA fakturaflowet, hvilket også har tæret på likviditeten. Takster på finanslovsforslaget 2014 De præcise takster kendes endnu ikke, men fællestak-sterne skæres mærkbart i budgetoverslagsårene som følge af et effektiviseringskrav pba. statens indkøbspro-gram og digitalisering. Desuden reduceres taksterne med 2%, hvilket skal finansiere omstillingsreserven (det vides ikke, om KEA får del i disse midler). Driftsmæssigt er det en generel usikkerhed, at omstillingsreserven løbende skal prioriteres politisk. Ansøgere og optag Der er en fortsat stigning i søgningen til KEAs uddan-nelser. Således har i alt ca studerende søgt ind på KEA, hvilket er en stigning på 27% i forhold til sidste år. Optaget i juli udgjorde ca studerende svarende til en fremgang på 7% siden Mange af de mindre studiemiljøer begynder at få volumen og tyngde, hvilket er glædeligt. Bestyrelsen ønsker dog fortsat fokus på sammenhængen mellem vækst og beskæftigelsesudviklingen, så der er tale om en ansvarlig vækst. På næste bestyrelsesmøde sættes beskæftigelsessituationen på dagsordenen med udgangspunkt i de data, som er mulige at trække fra de officielle statistikker og egne udtræk. Desuden følges op på ministeriets overvejelser om sektorundersøgelser jævnfør processen med KEAs seneste udviklingskontrakt. STÅ 2013 De foreløbige STÅ-tal for 2013 følger det budgetterede. Bestyrelsen tog STÅ-udviklingen til efterretning.

3 3. Status på bygninger, herunder det nye campus og beslutning Status på bygninger Jesper Rasmussen orienterede om status på KEAs bygnin-ger, herunder ibrugtagningen af de nye bygninger i Guld-bergsgade, som gør det muligt at samle KEAs uddannelser på færre adresser. I Guldbergsgade vil mangelgennem-gangen vare resten af 2013, og inventar samt indretning forventes i al væsentlighed at være på plads ved årsskiftet. Lyngbyvej fraflyttes med udgangen af 2013, da det ikke er muligt at forlænge lejemålet. Lersø Parkallé og Frederikke-vej er ligeledes fraflyttet og afventer renovering, mens Landskronagade søges afstået. Det var oprindelig planen, at Lersø Parkallé kun skulle istandsættes nødtørftigt. Imidlertid har det vist sig at være en dårlig investering, og derfor vil bestyrelsen få forelagt et nyt projektforslag på decembermødet. Der er ingen ændringer ift. Bispevej, Ballerup og Lygten 37. I forhold til Frederikkevej er KEA Kompetence blevet bedt om at vurdere, hvad der skal til for at gøre denne lokation til et lønsomt efteruddannelsescenter. Lygten 16 er ibrugtaget efter renovering af forhuset. Des-værre har der været problemer med entreprenøren, idet han blandt andet ikke har været i stand til at sikre ejen-dommen, hvilket har betydet mange tyverier på adressen i perioden med renovering. På næste møde ønsker bestyrelsen en bygningsoversigt, som man tidligere har fået (dec. 2012), herunder en gennemgang af KEAs lokaleanvendelse og en vurdering af fremtidigt lokalebehov. Campusnavnet Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig navneoplægget til det nye campus. Desuden fandt man den forudgående proces meget utilfredsstillende, idet bestyrelse gentagne gange har bedt om alternativer til Empire-arbejdstitlen, uden at dette er sket. Bestyrelsen besluttede, at navnet skal indledes af KEA, og navnet skal signalere en tydelig geografisk forankring. Navnet skal tænkes ind i en samlet navnestruktur/-standard for alle KEAs lokationer, og der skal hyres en ekstern rådgiver, som kommer med forslag til nyt navn.

4 4. Status på hjemtagelse af it og økonomi 5. Nyt fra formanden, herunder nedsættelse af bestyrelses-udvalg (vedtægtsudvalg) Pr. 1. juli hjemtog KEA al IT og økonomi fra CPHS. Hjemta-gelsen af økonomi er gået godt og har været helt smertefri. Ved den samtidige hjemtagelse af IT, var der indledningsvis problemer med det trådløse netværk, hvilket hurtigt blev løst. Desuden har der været udfordringer med det kablede netværk samt printfunktionen sidstnævnte fordi KEA har taget en helt ny løsning i brug. Begge dele er blevet løst gradvist over en periode og er nu bragt i orden. KEA har lagt daglige rapporter på intranettet med information om status på fremdriften. Trods opstartsvanskelighederne kan det dog allerede nu konstateres, at det nye system bliver langt hurtigere og mere driftsikkert, end KEAs hidtidige IT-løsning. Formanden orienterede om rammerne for nedsættelsen af udvalget, som skal udforme vedtægtens regler for sammensætningen af KEAs bestyrelse. Vedtægtsudvalget skal bestå af: formanden for den siddende bestyrelse samt en medarbejderrepræsentant og en studenterrepræsentant fra den siddende bestyrelse. Dertil kommer to eksterne parter, der udpeges af ministeren efter indstilling fra formanden. Det forlyder, at Uddannelsesministeriet udsender nærmere retningslinjer om forventningerne til nedsættelsen af vedtægtsudvalget (herunder om de to eksterne parter), når lovforslaget er førstebehandlet. Når loven foreligger, kan arbejdet reelt gå i gang, og formanden vil kontakte alle bestyrelsesmedlemmer vedrørende deres input til arbejdet. 6. Fusionsdrøftelserne med CBA - Til beslutning Det blev tilkendegivet, at lovforslagets oplæg med 2 medlemmer af bestyrelsen som vælges blandt de stude-rende, og 2 medlemmer som vælges blandt medarbejderne, udgør et højt antal interne medlemmer. Dette skal ses i lyset af ønsket om mindre bestyrelser og en vægt på aftagernes repræsentation. Synspunktet er rejst i Danske Erhvervsakademier, som videregiver det til ministeren. Intern drøftelse

5 7. OK13, herunder lektorkvalificering på KEA Den nye stillingsstruktur med adjunkt, lektor og docent foldes ud på alle erhvervsakademier og professions-højskoler, og Uddannelsesministeriet har i den forbindelse bl.a. igangsat et ledelsesudviklingsinitiativ samt indkaldt kandidater til lektorbedømmelsesudvalgene. Det er bestyrelsens holdning, at der skal erhvervsfolk ind i bedøm-melsesudvalgene. I formidlingen af lektorbedømmelsesopgaven skal erhvervspraksis adresseres særskilt, og det skal fremgå, at relevante forhold drøftes med CSU. Desuden har KEA en opgave med at segmentere de eksisterende undervisere ift. hvor mange, der kan/vil lektorkvalificeres. Lektorkvalificeringen skal ses i sammenhæng med KEAs standardfordeling af opgaver inden for årsnormen. KEAs vejledende norm fastlægger som udgangspunkt følgende opgavefordeling: 30% undervisning, 30% materiale-klargøring, 20% relationsarbejde og 20% forskning & udvikling. Imidlertid vil opgavefordelingen for den enkelte adjunkt/lektor variere afhængig af vedkommendes kompetencer og de konkrete opgaver i programområdet. Med en andel på ca. 30% undervisning er KEA sikret lige så meget undervisning som hidtil. KEA har nedsat en kataloggruppe, som skal udarbejde princippapirer for de forskellige opgavekategorier. Desuden vil tidsregistrering på KEA foregå i Outlook fordelt på de 4 nævnte opgavekategorier. Dette træder i kraft den 1. januar Institutionsakkreditering af KEA Det blev understreget, at KEA ikke skal være en forskningsinstitution, selvom en del af midlerne fra Uddannelsesministeriet er rammesat pba. Frascati-manualens definiti-oner af forsknings- og udviklingsarbejde. KEA vil arbejde for at trække den nyeste viden ud af forskningsmiljøerne og anvende den aktivt i KEAs uddannelser, så vi får praksis på et højt vidensniveau. Dette ændrer dog ikke ved, at KEA skal passe på de undervisere, som er dybt funderet i praksis, og som brænder igennem, når de står i undervis-ningslokalet. Dem skal KEA tage hånd om i den nye stillingsstruktur og opgavefordeling, så forskningsdelen doceres og giver mening for dem. KEA er det eneste erhvervsakademi, som indgår i processen med institutionsakkreditering i I relation til drøftelserne blev der mindet om, at KEA skal revidere den overordnede strategi på næste møde fremlægges et statusnotat på KEAs resultater ift. den eksiste-rende strategi.

6 9. Akkreditering af udd. og udbud Med den nye programstruktur samles KEAs uddannelser i en række familier med beslægtede uddannelser. Nye ud-dannelser og udbud tænkes ind i denne kontekst men også på tværs af programområderne. Imidlertid kan den nye struktur også komme til at betyde nedlæggelse af uddan-nelser, såfremt arbejdsmarkedets behov tilsiger dette. 10. Ny organisering på KEA, herunder nyt ledelseshold 11. Eventuelt Der var ingen bemærkninger. Til oktober søger KEA om prækvalificering af 3 uddannel-ser: Merkantil diplom, Produktionsteknolog på engelsk og Multiplatform, Storytelling and Production. I forbin-delse med sidstnævnte rejste bestyrelsen ønske om et mere enkelt navn, men dette kan ikke umiddelbart ændres, da uddannelsen er godkendt hos VIA, og KEA søger blot om udbud af denne i den eksisterende form. Imidlertid er navneproblematikken en generel udfordring ift. erhvervs-akademi- og professionsbacheloruddannelserne, som i givet fald skal tages op i regi af Danske Erhvervsakademier. Endvidere er der planer om at udvikle en top-up til den eksisterende energiteknolog samt en erhvervsakademiuddannelse inden for sundhedsområdet (KEA har i forvejen akademiuddannelsen i sundhedspraksis). Bestyrelsen udtrykte skepsis ift. uddannelsen inden for sundheds-området, da den ligger på kanten af KEAs kernekompe-tencer. På denne baggrund besluttede bestyrelsen, at udviklingen af uddannelsen ikke skal prioriteres først. Der har været stor interesse for de nye chefstillinger på KEA, og efter en grundig rekrutteringsproces er det nye ledelseshold nu sat. Der er tale om stærke men også meget forskellige profiler.

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi,

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVR-NR: 31 65 62 6 HJEMSTEDSKOMMUNE:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere