SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning og Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland, Fyrkildevej 7,1. Sal, 9220 Aalborg Ø. Tlf / Mobil Forskningsleder, lektor, ph.d. Martin Bach Jensen, Forskningsenheden for almen praksis i Region Nordjylland, Fyrkildevej 7,1. Sal, 9220 Aalborg Ø. Mobil Fremlæggelse af j projekt et onsdag den T. Madsen, forskertræningsopgave

2 Indledning Smerter i skulderen er en hyppig årsag til at patienter henvender sig til deres alment praktiserende læge. Ifølge undersøgelser havde hver tredje person som kontaktede egen læge med muskuloskeletale smerter netop skuldersmerter og man fandt at ni ud af ti patienter med skuldersmerter blev behandlet i primær sektoren og kun 10% sendt videre til sekundær sektoren 3,5,8-9,11,57 Antal af patienter i Danmark med aktionsdiagnosen skulderlidelser ( defineret ved ICD10 diagnoserne DM75 og DS460) som blev behandlet i sekundær sektor i 2010 var Et problem ved behandling af patienter med gener fra skulderen er, at det ofte er vanskeligt at stille en præcis diagnose på baggrund af sygehistorie og klinisk undersøgelse af skulderleddet 5,8,12-18,21,33,52. Internationale publikationer har påvist ringe overensstemmelse mellem undersøgerne, når forskellige læger laver klinisk undersøgelse af skulderen 12,13,16-21,55. Den store variation i interessen for skulderlidelser mellem alment praktiserende læger har nok også bidraget til en stor variation i behandlingsstrategi og forbrug af supplerende undersøgelser hos praktiserende læger 8,8,13,16,56. Skulderleddet er generelt velegnet til ultralyd (UL) undersøgelse som kan påvise mere præcise patoanatomiske diagnoser sammenlignet med klinisk undersøgelse fx rotatorcuff patologi, bursitis, labrumlæsioner og forkalkninger i sener 2,5,8,21-26,53,54,58. Der foreligger en del undersøgelser, hvor der anbefales UL-scanning til patienter der ikke fik effekt af primært behandlingen 29,36-46,48,52,57,58. Litteraturen beskriver stort set samme sensitivitet og specificitet for UL- og MR-scanning i relation til diagnostik af impingementsyndrom og rotator cuff-syndrom 2. Fordelen ved UL-scanningen er at man kan lave dynamisk undersøgelse (f.eks. scanning medens patienten løfter armen) og der er mulighed for at sammenligne den afficerede skulder med den raske side. En klinisk UL-undersøgelse af skulderen tager minutter og kan bidrage til at patienten hurtigt kommer videre i behandlingsforløbet. UL- scanning kan potentielt hjælpe den alment praktiserende læge til en mere præcis diagnose og derved bedre håndtering af skulderproblemer 14,16,21,54,57,58,. Desuden kan UL-scannere bruges til en mere præcis placering af steroidinjektion, såfremt behandling vælges. Der foreligger ikke studier, der i relation til almen praksis belyser nytten af tidlig UL scanning. Sammenfattende kan det anføres at skuldersmerter er hyppige og samtidig er det vanskeligt for den praktiserende læge at stille en specifik diagnose på baggrund af anamnese og klinisk undersøgelse og målrette behandlingen til patoanatomiske ændringer i rotator cuffen. Et stigende antal praktiserende læger bruger UL i deres praksis, men der foreligger ikke videnskabelige studier der belyser om det er hensigtsmæssigt for alment praktiserende læger at foretage UL scanninger af skuldre på patienter. Formål At forberede et forskningsprojekt om effekten af praktiserende lægers UL scanning af patienter med skuldergener. Der udarbejdes protokol og dataregistreringsark og efterfølgende pilottestes projektet. I projektet inkluderes patienter, der henvender sig i almen praksis på grund af skuldergener, med henblik på at vurdere i hvilket omfang diagnose og behandlingsplan ændres, når anamnese og klinisk undersøgelse suppleres med UL undersøgelse. Samtidig beskrives patientbaggrund og sygdomsforløb hos de patienter, der søger almen praksis med skuldergener og de følges via spørgeskemaer 3 måneder efter den første kontakt. Metode T. Madsen, forskertræningsopgave

3 Udarbejdelse af protokol (appendix 1) Protokollen er opbygget som traditionel forskningsprotokol med følgende afsnit: Indledning, formål, metode, undersøgelsesdesign, patientforløb, kvalitetssikring, etiske aspekter, databehandling. Der blev foretaget en litteratursøgning i september-oktober 2014, samt tidligere i omfattende flere forskellige kilder, bland anden PubMed, EMBase, Cochrane Library, sprog engelsk og dansk, søgeord var de engelske, latinske, danske navne på muskler i rotator cuff, UL scanning af skulder, skulderlidelser i almen praksis, smerter i skulderen, sygdomme i skulderen. Desuden har der været afholdt møder med ekspert ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, møde i Ultralydgruppen SONORD, region Nord. Spørgeskema( appendix 2) Med udgangspunkt i et tidligere anvendt registreringsark, blev der opbygget et registreringsskema, som udfyldes af lægen. Det indeholder oplysninger om: inklusionskriterier, arbejde,uddannelse, erhvervsmæssig stilling, sygdommens forløb og baggrundsbeskrivelse af gener, den kliniske undersøgelse, ultralydscanningundersøgelse, tidsforbrug, diagnose efter den kliniske undersøgelse og diagnose efter UL scanningen af skulderen, behandlingsplan ved diagnose 1 og diagnose 2. Det er planen at data fra registreringsarket indtastes i Epidata m.h.p. videre bearbejdning. Informationsmaterial til patienter og lægeklinikker, hvor undersøgelsen vil foregå (appendix 3). Materialet til udlevering til patienter og klinikker er udarbejdet og pilotafprøvet. Pilotafprøvning (appendix 4) Procedurer og spørgeskema er pilotafprøvet i én klinik hos et mindre antal patienter mhp. evaluering og justering inden anmeldelse og start på selve projektet Tidsregistrering Der blev rutinemæssigt afsat 1 time til information om projektet, at give skriftlig accept til at deltage i projektet, informations indsamling, den kliniske undersøgelse, UL scanning og information om sygdommen med behandlingsmuligheder samt supplerende undersøgelser. Desuden blev der ved hver konsultation foretaget en tidsregistrering for at vurdere det reelle tidsforbrug. Resultater T. Madsen, forskertræningsopgave

4 Deltagere i pilotafprøvningen Pilotafprøvningen omfattede 7 patienter ( 3 mænd og 4 kvinder) mellem 15 og 57 år i perioden fra den Selve dataopsamlingen er evalueret på 5 patienter. Det bemærkes at én af patienterne var 15 år gammel og således ikke opfyldte inklusionskriterier og at en af patienterne var svært overvægtig ( BMI 40). Vurdering og forslag til justering af informationsmateriale Spørgeskema. Det nemt for patienterne at udfylde skemaet. Det var svært for patienterne at differentiere mellem natlige- og hvile smerter, samt smerter ved brug af armen, svært at beskrive føle forstyrrelser. Men de fleste beskrev udstråling af smerterne. En af patienterne tog fejl af om det var den højre eller venstre skulder han har haft problemer med tidligere og det tog ekstra tid at gennemgå patientens journal. 1 af patienterne har haft ligeværdige smerter i begge skuldre, derfor blev patientens mappe udfyldt 2 gange. Klinisk undersøgelse Den kliniske undersøgelse fungerede godt og tog omkring 5 minutter. De fleste patienter i projektet har haft traumer i anamnesen, hvor man har haft behov for at undersøge stabiliteten i skulderen med sulcus test, apprehension test blev ikke foretaget. Ultralydsundersøgelse Der skulle tages alt for mange målinger, som har tvivlsom klinisk betydning. Det tager ekstra tid for at gemme de bedste Billeder til supervision under scanningen frem for at fokusere på strukturelle ændringer i rotator cuff. Neovaskularisering i vævet var i alle tilfælde minimal, selv om man tydeligt kan se bursitis eller tendinitis. Desuden blev der brugt ekstra tid efter undersøgelsen til at sætte de aftalte målinger på de gemte billeder, samt fjernelse( kassering) af de dårligste gemte billeder, som skal bruges til supervision. UL scanningundersøgelse på alle patienter blev gemt på USB memorystick med henblik supervision. Behandlingsrådgivning 1.Det blev altid alt for lidt tid til information om sygdommen, de fleste ( 4 ud fra 5) fik henvisning til videregående undersøgelser ( behov for extra tid for henvisning er nødvendig). 2.Uklart øvelsesprogram fra Sundhedsstyrelsens vejledning Forekomst af impingementsyndrom/rotator cuffsyndrom og traumatisk rotator cuff ruptur. Del 2: Faglige visitationsretningslinjer. November 2011:10,14,32,36. T. Madsen, forskertræningsopgave

5 Derfor blev der brugt information fra sportnetdoc.dk og øvelser med elastikken fra bogen All Round Fitness af spec.læge i ortopædi, dr.med.ole Simonsen. Tidsregistrering Der blev registreret tidsforbrug ved UL scanningen på alle patienter( gennemsnit var 15,9 min. per patient). Der blev foretaget evaluering af forståelighed samt arbejdsgange. Diskussion Denne pilotafprøvning har vist at det var nødvendigt at justere protokol og patientens dataregistreringsskema forud for igangsættelse af et klinisk studie. De stærke sider af projektet en grundig klinisk undersøgelse samt avanceret UL scanning af patientens påvirkede skulder, spørgeskema angående sygdomsforløb og ekstra information om patienterne indebærer samtidigt de svage sider: Projektet blev alt for tungt til at gennemgås i almen praksis, hvor man i gennemsnit kun har 15 min. per patient. Således er forskning pludseligt blevet langt væk fra det reelle liv i praksis. Ideen om at lave dette projekt kom i 2011, hvor der blev udarbejdet protokol, samt der blev gennemgået litteratur søgning. Den gang var vi originale med vores ide. Ny litteratur søgning i 2014 påviste, at der blev lavet flere interessante forskningsprojekter omkring brug af UL scannings undersøgelse i almen praksis. Alligevel omfatter dette forskningsprojekt, flere typer af skulder gener tidligt i sygdommens forløb, samt vurderer om det giver mening at bruge UL scannings undersøgelse for at stille mere præcise diagnoser og for at planlægge behandling i almen praksis. Hvis undersøgelsen viser at det giver mening at anvende UL scanning ved skulderlidelser i almen praksis vil den kunne være basis for fremtidig forskning i behandlingsstrategier for forkellige skulderlidelsers behandling i almen praksis. Konklusion Protokol og informationsmateriale blev pilotafprøvet. Efter mindre justeringer af protokol, patientinformation og dataopsamlingsark skulle projektet være klar til udførelse og vil kunne bidrage med væsentlig viden til almen praksis. Referencer Se Protokol for referencer Appendix 1 Skuldergener_protokol til forskningstræning.pdf T. Madsen, forskertræningsopgave

6 Appendix 2 patientens mappe -appendix 2.pdf Appendix 3 Information om projektet appendix 3.pdf Information til pt-appendix 3.pdf T. Madsen, forskertræningsopgave

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER 2011 Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur Sundhedsstyrelsen

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD.

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD. Kandidatspeciale Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos af Louise Støier Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 253/2012

Læs mere

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende indsats hos ældre Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre Samarbejdsprojekt mellem Gentofte

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Vejle og Fyns Amter. Registertilsynet er orienteret om projektet.

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Vejle og Fyns Amter. Registertilsynet er orienteret om projektet. Pilotprojekt Har zoneterapeutisk behandling virkning på museskader 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Resumé 3. Baggrund 4. Problemstilling og formål 5. Materiale og metode 5.1 Zoneterapeutisk behandling

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte.

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS LITTERATURGENNEMGANG, EPIDEMIOLOGI OG SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Laura Marie Mabeck Hansted Marie-Louise Sjøhart Lund Torsten Theil Konishi Vejleder: Hans Christian

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#!

!#$%&'(&)*&+%+)+%,#! Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt!!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#! -#./01."0&"(23(4".%5%#*$)6"$#"&(+$167".(,6(',420%8#&! 9,$+"#(:#."$&"#( ;8$"#("#&(?@#."$688$.( =,$&'#%#6&"#7"."#(/,$(:04"#(A$8'&%&!

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling 52 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling The contact person system How does it work? A study at a children

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Bente Kirkeby, Birthe Søndergaard, Anna Bira Larsen, Lene Sørensen, Else

Læs mere