+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for , med evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering"

Transkript

1 + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for , med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser og Vejledning til bekendtgørelse nr. 23 af 11. Januar 2005 (BEK nr. 23 af 11/01/2005). Kvalitetsudviklingssystemet skal understøtte 2 formål: 1. sikring af kvalitet 2. udvikling af praksis Systemet skal være brugbart for gymnasiets elever, ansatte, ledelse og bestyrelse. Organisering Ledelsen skal sikre, at der opstilles mål og handleplan, for såvel kortsigtede som langsigtede indsatsområder. Disse diskuteres og justeres i bestyrelsen og på PR-møder. Mål og handleplan evalueres fremadrettet. Gymnasiets organisationsstruktur er indrettet til en løbende og åben debat om indsatsområdernes implementering, resultater og målopfyldelse. Kommunikationsgangen involverer aktørerne så direkte som muligt, idet der tages hensyn til ansvarsfordelingen. Strategiske plan Ledelse, bestyrelse Ledelse, bestyrelse Taktiske plan SSU, SU, PR EL-møder Udøvende/operationelle plan Lærere, team Elever, elevråd Organisationens aktører Bestyrelse: 8 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Repræsentant for eleverne. Repræsentant for lærerne. Rektor. Ledelse: Rektor og vicerektor SSU: Samtlige teamledere, pædagogisk og faglig koordinator, TR og formand for PR SU: Rektor, vicerektor, TR, formand for PR, Arbejdsmiljørepræsentant, sekretær PR: Rektor, vicerektor, lærerkollegiet EL-møder: Rektor, vicerektor, elevrådsformand, elevrådsnæstformand Team: 9 klasseteam med 2-3 lærere i hvert Elevråd: 20 elever, 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver klasse

2 Overordnede evalueringsområder Arbejdspladsvurdering (APV) Finder sted hvert tredje år. Alle ansatte medvirker. Gennemføres af Arbejdsmiljøorganisationen. Evalueres af SU. Præsenteres på PR med udarbejdet opfølgningsplan. Lægges på hjemmesiden. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) Finder sted hvert tredje år. Alle elever medvirker. Gennemføres af studievejledningen. Evalueres af Elevråd og PR. Præsenteres på morgensamling med udarbejdet opfølgningsplan. Lægges på hjemmesiden. Grundforløbsvurdering (GV) Finder sted hvert år. Alle 1.g-elever medvirker. Gennemføres af studievejledningen. Evalueres af AP- og NV-lærerne. Præsenteres på PR med justeringer til det kommende grundforløb. Lægges på hjemmesiden. Opgaveporteføljesamtale (OS) Finder sted hvert år som led i lærernes tidsregistrering. Gennemføres af ledelsen. Evalueres af ansatte og ledelse. Regulerer lærernes opgaveportefølje. OS kan derudover afholdes på opfordring. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Finder sted hvert år. Alle ansatte medvirker. Gennemføres af ledelsen. Evalueres af ansatte og ledelse. Skriftlige referater udarbejdes af ledelsen. Faggruppeudviklingssamtaler (GRUS) Finder sted hvert år. Alle faggrupper medvirker. Gennemføres af ledelsen. Evalueres af faggrupperne og ledelsen. Skriftlige referater udarbejdes af faggrupperepræsentanterne. Personalehåndbogen Justeres årligt indholdsmæssigt. Henvender sig til alle ansatte. Redigeres af ledelse, TR og sekretariat. Evalueres ved skoleårets slutning. Langsigtede indsatsområder: 1. Klasserumskultur og kommunikation i undervisningen 2. Læsevejledning og screening (sprog, matematik, eksamenstræning) 3. Brøndby Modellen (idræt) 4. Digitalisering og videndeling på alle niveauer 5. Skriftlighed og fælles rettemodel Målefaktorer for de langsigtede indsatsområder: - karakterer - frafald - optagetal

3 - intern kursusvirksomhed - it-kompetencebevis - tilfredshedsundersøgelser (bl.a. UMV) - lektieværkstedsaktiviteter Indsatsområder : Tid til faglig fordybelse. Indsatsområderne er som sidste år styrende for dette skoleårs aktiviteter. Temaet er Tid til faglig fordybelse. Positiv gennemførelse, bedst mulige karakterer og nye pædagogiske veje er fortsat i centrum. Dels gennem en undervisning og vejledning, der sikrer aktiv rekruttering af elever, positiv gennemførsel og bedst mulige karakterniveau. Dels - og lige så vigtigt med en faglig-kollegial sparring omkring organisation, nye pædagogiske veje og klasserumskultur. Vi stikker spaden dybere ned => teamets indsats og opgaver er dels styrket med bl.a. Studiebøger i 1.g dels forenklet. Det betyder i et ledelsesmæssigt perspektiv et større fokus på tæt-på-ledelse. Vi skal følge teamenes arbejde tættere og styrke teamenes indbyrdes relationer. Teamene skal opleve, at deres arbejde har betydning og anerkendes. Ledelsen skal derfor tættere på for at forstå teamenes dispositioner og udfordringer. OG ikke mindst for at kunne servicere teamene med tid, rammer og sparring. For at teamene ikke skal føle sig som isolerede øer, men som en del af en samarbejdskultur skal ledelsen bekymre sig om teamenes muligheder for at samarbejde og styrke relationerne mellem hinanden. Det kan være på samme niveau, f.eks. 1.g-niveau eller på tværs af klassetrin indenfor studieretningen. SSU er et velegnet forum for erfaringsudveksling og pædagogiske diskussioner. Teamenes opgaver understøtter BGs bestræbelser på at styrke elev-lærer-relationen gennem optimering af rammerne til fremme af en hurtig reaktion på både positive og negative situationer. SM (vicerektor) skal sidde i SSU. Fordelingen af team mellem rektor og vicerektor er aftalt med 1.g-team til rektor og 2.g-team til vicerektor. 3.g erne inddrages ikke med samme tætte følgeskab fra ledelsen. Indsatsområdet Nye pædagogiske veje, vil indeholde supervision, ny skriftlighed og arbejde med omlægning af skriftlige opgaver, faggruppediskussioner, flerfaglige forløb, studieretningsdidaktik og teamfokus. Det vil være præget af dynamik og nytænkning. Samtidig, som et stabiliserende element, har vi fået etableret en transparent videndelingskultur med arbejdet omkring årsplanen som et godt eksempel på den fælles bestræbelse på at skabe overblik og sammenhæng. Denne dynamiske stabilitet gør BG i stand til både at omstille sig med de krav ministeriet og moderniseringsstyrelsen stiller til moderne velfærdsledelse og at sikre Brøndby Modellen som vores måde at gøre og perfektionere tingene på. Digital didaktisk diskussionsklub modnes fra at være en frivillig diskussionsklub til en studiekreds med især overvejelser om feedback, feedforward, respons og evaluering (inspireret af Hatie) på programmet. Denne studiekreds suppleres af studiekreds om

4 bevægelse. Bevægelse vil blive undersøgt ift. 1. At udholde det stillesiddende arbejde, 2. At skabe lyst til deltagelse, 3. At være direkte forbundet med faglig udfoldelse og 4. feedback værktøj. Master Class (MC) 2.0 med Brøndbystrand Skole (BSS) er en fortsættelse af samarbejdet mellem lærere fra BSS og BG. Temaet er overgangsdidaktik som udtryk for en pædagogisk tilgang, der skal lette skiftet fra folkeskole til gymnasium. ibøgernes muligheder for at få ellers læsesvage elever godt i gang kan afprøves som led i projektets eksperimenteren med sproglige udfordringer og tekstlæsning. Oprettelsen af holdet 1.e (nyskabelse) er resulteret i 14 elever, der i skoleåret skal undervises i matematik B og engelsk B, 2 såkaldte turboforløb, der almindeligvis strækker sig over 2 år. Undervisningen er virtuel og 3 af holdets elever er i udlandet i hele perioden. De øvrige kan deltage fysisk efter aftale med de to undervisere. De pædagogisk-didaktiske rammer er udviklet under hensyntagen til holdets målgruppe, som er meget talentfulde og/eller professionelle elitesportsudøvere i alderen år. Erfaringerne med de virtuelle forløb kan/skal indgå i de øvrige klassers undervisning. Målefaktorer: Positiv gennemførelse - årgang 2012s gennemførselsprocent skal være på 100%. Alle aflyste moduler skal erstattes af anden faglig aktivitet. Alle tilbageleveringer af skriftlige opgaver skal ske til tiden/og eller inden næste aflevering i pågældende fag. Bedst mulige karakterer - dette års gennemsnit på 6,7 skal øges til 6,9. Løfteevnen i samfundsfag og dansk skal fastholdes. Der skal skabes løfteevne i matematik og engelsk. Nye pædagogiske veje - evaluering af Årsplanen, studiebøger, studiekredsene (DDD og Læring i bevægelse), supervision, Skæg med ord, MC 2.0 og 1.e. Evaluering af indsatsområde Positiv gennemførelse. - Gennemførelsesprocent: 69 var indstillet til studentereksamen. Af de 69 bestod 68, mens en enkelt skal til 2 sygeeksamener til august Vi er altså tæt på en gennemførelsesprocent på Fravær og manglende afleveringer => 3 elever skulle til eksamen i alle skriftlige afsluttende fag og 1 elev skulle til eksamen både mundtlig og skriftlig i de afsluttende fag. Bedst mulige karakterer. - SRP-karakteren i : 7,4 ( : 6,9) - Studentereksamensgennemsnit : 7 ( : 6,6) - Løfteevne kan først vurderes, når ministeriet offentliggør beregningerne.

5 Nye pædagogiske veje. - Årsplanen evalueredes på personalemødet 25. Juni - Studiebøger fortsættes i kommende skoleår. De indgår i en handleplan for grundforløbet. Team og studievejledere skal arbejde i dybden med værktøjet. Der tilføjes en kontaktlærerordning. Evalueres i UMV Studiekredsen DDD fungerede rigtig godt og har dannet afsæt for nye initiativer bl.a. flipped classroom og synlig læring. - Læring i bevægelse blev ikke oprettet. Muligheden for at arbejde med udvikling af Idræt A overtog initiativet. - Skæg med ord har medført omlægning af skriftlighed i dansk, engelsk og matematik i 1.g samt i andre fag og årgange efter ønske. Der arbejdes videre med skriftlighed. - MC 2.0 blev en stor succes. Udarbejdet rapport og følgeforskningsresultater. Indflydelse på afklaringsforløb i 9. klasse og vores viden om, hvad der skaber overgangsproblemer. - 1.e: konklusionen er at de to fag forløb meget forskelligt resultatmæssigt. En B: 4,9 og 4,9 mens Ma B 1,2 (skr.) og 2,4 (mdl). Men begge forløb var præget af meget ringe fremmøde og forberedelse. Kun 8 elever ud af 14 afsluttede 1.e-forløbet med eksamen, svarende til knap 43%. Sammenhængskraften på holdet var for ringe og bort set fra for 3 elever var motivationen meget begrænset for resten. Holdet er nedlagt. Gode erfaringer med ulemper/fordele ved rene e-læringsforløb.

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere