Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Signe Thorup (ST) Alexander Fogh Lauridsen (AFL, ingen stemmeret) Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær) Jesper Schou- Jørgensen (SJ) Dagsorden: 1) Velkommen ved formand Hanne Baandrup 2) Status ved rektor a. Skolestart og klassestørrelse b. Ansættelser c. Status bygninger d. LiB m.m. 3) Elevernes punkt. 4) Campus Skanderborg (bilag: Oplæg til projekt fra Skanderborg Kommune) a) Skanderborg Kommune har iværksat en proces med formålet at udarbejde en masterplan for byrådets fysiske planlægning og investeringer i området. Orientering og drøftelse. 5) Studieretninger a) Bestyrelsen orienteres om udbuddet af studieretninger 6) Økonomi. a. Status og revideret driftsbudget 2013 og forventet årsresultat i) Budgetopfølgning (bilag). 7) Mål og strategiske indsatsområder a. Kort orientering om planerne for arbejdet i skoleåret , indenfor indsatsområderne der er: i) IT i undervisningen ii) Attraktiv arbejdsplads med fokus på forankring af institutionens formål iii) Aktiv deltagelse i udviklingen af Campus Skanderborg iv) Fastholdelse og udvikling på baggrund af trivselsundersøgelser b. Rektors resultatlønskontrakt , herunder yderligere indsatsområder for perioden. (bilag) 8) Rektors resultatlønskontrakt a. Afrapportering 2013 (2 bilag, fuld version samt pixi) 9) Bestyrelsesvalg, sammensætning og selvsupplering

2 a. Bestyrelsesmedlemmer bedes overveje genopstilling. (bilag: vedtægter) 10) Eventuelt Ad pkt.1 - Velkommen ved formand Hanne Baandrup JD redegjorde for det ekstra punkt om studieretningsudbud der var tilføjet dagsordenen. Det blev beklaget at invitationen til startmødet om Skanderborg Kommunes Campus- projekt kom lidt sent ud. Der vil blive indkaldt i god tid til de kommende møder. Ad pkt.2 - Status ved rektor a. Skolestart og klassestørrelse Skolen har i år øget elevoptaget så der er kommet 10 1.g klasser ind. Der sker løbende afgang og tilgang af elever. Det samlede elevtal i 1g ligger lige ved de 280 elever, der svarer til, at alle de 10 nye 1g klasser er fyldt. b. Ansættelser På baggrund af det højere klassetal er der ansat en del nye lærere. Skolen har valgt at fastansætte i det omfang, der har været plads til det. c. Status bygninger Det forventes, at der kommer 9 klasser næste år. Da der går 8 klasser ud, vil det svare til en stigning på en klasse, og det vil lægge yderligere pres på lokalerne, men skolen regner med at det kan løses inden for de eksisterende bygninger. Indretning af arealet mellem skolen og den nye hal er ved at være færdig med nogle ugers forsinkelse. d. Orientering om LiB (Leg i Bolivia) Årets LiB- dag ligger onsdag den 2. oktober. Der har været lærere ovre og se på projektet. Der er skabt en god kontakt med den spejderbevægelse der står for projektet og lavet faste aftaler om samarbejdet. Samtidig er der kontakt til en tidligere elev fra Skanderborg. I forbindelse med projektet arbejdes der med udvikling af elevernes innovations kompetencer, i år har der bl.a. været en foredragsholder fra Kaospiloterne, og der arbejdes på muligheden for et videre samarbejde med Kaospiloterne. e. Tidsregistrering Orientering om værktøjer til tidsregistrering der tilbydes lærerne i forlængelse af den nye overenskomst. Lærerne opfordres til at tidsregistrere. Lærerne er gjort bekendt med den forventede gennemsnitlige fordeling af arbejdstid (et udleveret regnearksværktøj) og er gjort opmærksomme på at de skal registrere hvis der er betydelige ændringer i deres reelle arbejdstid. Det er grundigt drøftet med lærerne at tidsregistrering skal bruges som et dialogredskab. Der tidsregistreres ikke nødvendigvis detaljeret på den enkelte arbejdsopgave, kun hvor det forventes at være relevant. Ad pkt.3 - Elevernes punkt. Der blev orienteret om elevrådets hyttetur. På hytteturen blev udvalgene til årets arbejde dannet. Dannede udvalg: Propagandaministeriet, ministeriet for energi, fællesaktivitetsudvalget. Nedlagte udvalg: rygeudvalget og indretningsudvalg. Der vil i år bl.a. blive fokuseret på at reducere elevernes svineri fra mad og drikke på skolen. 2

3 Hytteturen bruges også til introduktion af de nye 1.g elever til elevrådsarbejdet, og der vil også blive gjort noget for at integrere dem på de første elevrådsmøder. Der mødte flere 1.g er end sidste år. Elevrådet vil også arbejde for at der bliver mere samtale mellem lærere og elever. CB spurgte til hvad der bliver gjort i forbindelse med kommunalvalget for at få eleverne til at gå ned og stemme. Eleverne har diskuteret det. Der vil blive opfordret til at man stemmer i forbindelse med den paneldebat der bliver arrangeret på skolen, men elevrådet synes det er svært fordi mange af eleverne interesserer sig meget lidt for politik. Skolen har også en demokratidag og der er i år startet et nyt initiativ med en debatcafe. Desuden prøver skolen også at synliggøre partierne ved at lade unge politikere stå med boder/flyers i elevområdet. CB opfordrede til at der fortsat blev arbejdet med at støtte arbejdet for at få eleverne til at deltage i demokratiet. Ad pkt. 4 - Campus Skanderborg (bilag: Oplæg til projekt fra Skanderborg Kommune) a. Skanderborg Kommune har iværksat en proces med formålet at udarbejde en masterplan for byrådets fysiske planlægning og investeringer i området. Orientering og drøftelse. Der blev orienteret om Skanderborg Kommunes projekt (bilag), og JD redegjorde for nogle af de initiativer der allerede er gennemført (rundkørsel, busser, halbyggeri ). Skolen er lidt i tvivl om hvad det er kommunen leder efter med det nye projekt, udover det der allerede er talt om. Skolen kunne godt tænke sig at f.eks. en afdeling af UU kunne være på Campus, et hus med ungdomsboliger er der også behov for, et kontor med psykolog og coach ville være fantastisk, måske et mediehus/fælles lokaler. Alle disse ønsker peger mod et behov for byggeri på området. Det ville være oplagt at kommunen købte det gamle indkøbscenter ved parkeringspladsen og udnyttede pladsen der. ST argumenterede for at ungdomsboliger ville gøre det muligt for unge at få et attraktivt sted at bo i forhold til nu hvor det ikke er så let at finde. JD redegjorde for de problemer der er i at få skabt en fælles campus- følelse for alle de studerende på Højvangen på grund af forskellene mellem elevkulturerne på de enkelte uddannelser. Skanderborg Gymnasium spiller meget gerne med i de initiativer der måtte komme, og det kunne fx være spændende at udvikle en fælles første skoledag, en fælles idrætsdag o.lign. CB redegjorde for hvad der ligger i den politiske proces, der er baggrund for kommunens projekt. CB spurgte til om der er et ønske om flere uddannelser på Campus? Et ønske er videregående uddannelser, men det er svært at få til Skanderborg. Ad pkt.5 Studieretninger a. Bestyrelsen orienteres om udbud af studieretninger På baggrund af at der til sommer kommer elever fra Niels Ebbesen Skolen med fransk udbydes en ny studieretning med fransk fortsætter A. Desuden blev det diskuteret hvilke konsekvenser det vil have, at eleverne fremover kan bruge matematik B som deres naturvidenskabelige B- niveau fag, specielt hvad det vil betyde for valg af naturvidenskabelige fag. Herunder blev det diskuteret om studieretningen med engelsk A- matematik B- samfundsfag B skal fjernes fra udbuddet, så eleverne tvinges til enten at vælge studieretning med samfundsfag A eller måske vælger en studieretning med et naturvidenskabeligt B- niveau. 3

4 Ad pkt.6 - Økonomi a. Status og revideret driftsbudget 2013 og forventet årsresultat Indberetninger af elevtal for i år som danner grundlag for tilskuddet er afsluttet så vi kender tilskuddet for i år. Der er sket en nedjustering af tilskuddet i forhold til budgettet fordi der ved maj- revisionen af budgettet blev budgetteret med et større årselevtal end det der faktisk er. Uddannelsesleder Maria Strand deltog under dette punkt og gennemgik enkelte poster og forklarede afvigelser på nogle af de større konti. Herunder blev der gjort rede for at vedligeholdelsesplanen er ved at bliver revideret i forbindelse med skiftet af pedel, og det giver anledning til revision af bygningsbudgettet, ligesom der er en øget udgift til konsulentbistand i forbindelse med revideringen af planen. Renovering af uderealer er udskudt bl.a. fordi vi lige nu har fokus på færdiggørelsen ved hallen. Samlet udligner de sparede udgifter på vedligehold og renovering den reducerede indtægt på grund af det mindre elevtal, så regnskabet alt i alt holder i forhold til det budgetterede. Likviditetsbudget udleveret. Skolens likviditet er fin hen over året, med en bund omkring 2 millioner. Kantinens økonomi: JD redegjorde for kantinens budget, hvor der er et noget større underskud end forudsagt. En af årsagerne er en fejlansættelse i kantinen, som der nu er rettet op på. JD fremhævede at skolen har brug for en kantine, og der er en tro på, at der fremadrettet kan skabes en bedre økonomi. Realistisk set vil der nok alligevel kunne forventes et underskud på om året. Forventningen er at omsætningen kan øges. Bestyrelsen diskuterede hvor realistisk forventningen til en øget omsætning er. Bestyrelsen accepterer at der fortsat arbejdes med at gøre kantinedriften mere rentabel uden at kantinetilbuddet neddrosles, men der skal fortsat holdes godt øje med udviklingen i kantinens økonomi. Ad pkt.7 Mål og strategiske indsatsområder a. Kort orientering om planerne for arbejdet i skoleåret , indenfor indsatsområderne der er: i) IT i undervisningen Der er godt styr på hardware og software, og lærerne har fint greb om anvendelsen af IT. Det handler nu om en forankring af IT- arbejdet, og til det formål er der oprettet et IT- udvalg som bl.a. skal se på hvordan IT- værktøjerne skal anvendes fremover, og undersøge hvilke effekter IT- anvendelsen har på elevernes indlæring. IT- udvalget skal også afklare elevernes forudsætninger når de starter på skolen og på den baggrund vurdere om der skal gøres en indsats der. Desuden vil udvalget klarlægge hvilke behov og forventninger, der er til lærernes IT- kompetencer. ii) Attraktiv arbejdsplads med fokus på forankring af institutionens formål Der er arbejdet med skolens MUS- koncept. I år vil der blive fokuseret på lærernes work- life balance. iii) Aktiv deltagelse i udviklingen af Campus Skanderborg Der vil bl.a. blive arbejdet med en udvidet dialog på lærersiden mellem uddannelserne på Campus 4

5 iv) Fastholdelse og udvikling på baggrund af trivselsundersøgelser De årlige elevtrivselsundersøgelser bliver brugt aktivt ude i klasserne. Det arbejde vil blive fortsat. b. Rektors resultatlønskontrakt , herunder yderligere indsatsområder for perioden Der er sket en ændring i bemyndigelsen fra ministeriet så der er stillet nogle obligatoriske krav til hvordan rektorerne skal arbejde med planlægningen af lærernes arbejdstid og en målrettet indsats mod frafald. Resultatlønskontrakten blev gennemgået med mål og indikatorer. Under punktet Nærværende ledelse ændres vurdering til selvevaluering. Det blev diskuteret, hvor nemt det er at vurdere indsatsen på baggrund af de beskrevne indikatorer. Der blev efterlyst nogle indikatorer der er mere målbare, hvilket affødte en diskussion af hvordan man skal beskrive og måle resultater i en offentlig institution som et gymnasium. Ad pkt.8 Rektors resultatlønskontrakt. a. Afrapportering 2013 Rektors resultatløn blev fastlagt. Ad pkt.9 Bestyrelsesvalg, sammensætning og selvsupplering a. Bestyrelsesmedlemmer bedes overveje genopstilling Der blev spurgt rundt til de eksterne bestyrelsesmedlemmer om deres forventninger til om de fortsætter i bestyrelsen, alle var parat til at fortsætte, men det er forudsat de får fornyet deres mandat. HB har siddet i to perioder og må derfor ikke fortsætte. Forslag til ny bestyrelsesformand blev diskuteret. Terrænet sonderes til næste bestyrelsesmøde. Ad pkt.10 - Eventuelt ER bad om at bestyrelsesmødernes referater og dagsordener bliver lagt ud til lærerne. Det vil der blive sørget for. AFL fremførte et elevønske om at få en dankortterminal til skolens fester. Bestyrelsen er positiv over for ønsket, der vi blive set på hvilken teknisk løsning der kan laves. Næste møde: 26. november kl

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere