Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010."

Transkript

1 Fastsættelse af byggesagsgebyrer Ved af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Fredensborg Kommunes fastsættelse af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til I klagen har du bl.a. anført, at kommunens gebyr vedrørende enfam ilieh u se t idlig ere v ar et fast belø b på kr., men at gebyret i bygningskategorien enfamiliehuse nu er 130 kr./m2. Statsforvaltningen opfatter din klage således, at du gør gældende, at kommunens fastsættelse af byggesagsgebyrer er u lo v lig eft er de reg ler, so m t rådt e i kraft den 1. april 2009, hvorefter kommunerne har pligt til at opgøre omkostningerne ved byggesagsbehandlingen og fordele disse således, at den enkelte kommune kan dokumentere, at indtægterne ikke overstiger omkostningerne inden for hver enkelt bygningskategori. Statsforvaltningen har gennemgået sagen og finder ikke grundlag for at udtale, at Fredensborg Kommunes fastsættelse af byggesagsgebyrer for perioden 1. april 2009 til ultimo 2010 er ulovlig. Nedenfor redegøres nærmere for sagen. Redegørelse for sagen Byrådet i Fredensborg Kommune vedtog ultimo marts 2009 at godkende indtægtsgrundlaget samt gebyrerne for byggesagsbehandling gældende pr. 1. april Det fremgår, at de af Fredensborg Kommune fastsatte gebyrtakster for byggesagsbehandling inden for de fem bygningskategorier pr. 1. april 2009 var følgende: T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E O G R E G I O N S R Å D E T I R E G I O N H O V E D S T A D E N S T A T S F O R V A L T N I N G E N H O V E D S T A D E N B O R U P S A L L É 1 7 7, B L O K D - E K Ø B E N H A V N N V J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : K B R K O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R S E - N R t i l h o s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M a n d a g T i r s d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Å B N I N G S T I D F O R P E R S O N L I G E H E N V E N D E L S E R : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Simple konstruktioner 90 kr./m2 2. Enfamiliehuse 130 kr./m2 3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avlsog driftsbygninger af begrænset kompleksitet 200 kr./m2 4. Andre faste konstruktioner kr./stk.

2 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 200 kr./m2 I brev af 27. januar 2010 til statsforvaltningen har Fredensborg Kommune bl.a. anført: Den budgetterede indtægt for 2009 var 3,0 mio. kroner med indtægten fordelt på de enkelte gebyrkategorier efter det forventede antal sager i Det er vanskeligt at sikre en præcis balance mellem de fastsatte gebyrer og indtægterne fra gebyrerne, fordi indtægterne varierer med antallet af byggesager fra år til år. Det f or ventede antal sager f or 2009 var b aser et p å det f akt i- ske antal sager gennem f ør t i 2008 i ndenf or de enkel te kat e- gorier. Kommunens administrative udgifter ved byggesagsbehandling var i 2009 kr og omfatter bl.a. lønninger til byggesagsb ehandl er e og l edel se, i t- system er sam t scanni ng og drift af det digitale byggesagsarkiv. I forbindelse med budgettet for 2009, var der politisk fokus på at kommunens takster og gebyrer skulle hæves hvor det var muligt, således at der var større balance mellem takster og omkostninger. Med en b udgetter et i ndtægt p å 3, 0 m i o. kr oner har det vær et B yr ådets ønske at dække ca. 75% af udgi f ten ved b yggesagsbehandling. Kommunen er opmærksom på at der kun må opkræves gebyr svar ende ti l de udgi f ter, kom m unen har i nden f or den enkel te bygningskategori. Kommunen vil derfor årligt kontrollere de faktisk realiserede indtægter indenfor de enkelte kategorier og justere fremtidige gebyrer såfremt der er en væsentlig uoverensstemmelse mellem de budgetterede og faktisk realiserede indtægter for det forløbne budgetår. De realiserede indtægter i 2009 var ved årets slutning opgjort til kr , hvilket svarer til ca. 65% af de administrative udgifter. Indtægter ne f r a sagsgeb yr er har sål edes vær et væsentl i gt l a- vere end budgetteret. I brev af 28. april 2010 har Fredensborg Kommune oplyst: Kommunens administrative udgifter ved byggesagsbehandling af alle sagstyper, indtægtsgivende såvel som ikkei ndtægtsgi vende, var i 2009 kr U dgi f ter ne dækker alene lønudgifter til personale i byggesagsafdelingen, lønudgifter til ledelse samt udgifter til IT systemer m.v jævnfør opgørelse fremsendt som bilag til kommunens brev af 27. januar S I D E 2

3 Der i ndkom i 2009 i al t 676 sager, her af var 275 i ndtægtsgivende, hvorved den realiserede indtægt i alt beløb sig til svarende til ca. 65% af den samlede udgift til driften af byggesagsafdelingen. En specifikation af udgifterne til byggesagsbehandling fordelt på de 5 bygningskategorier fremgår af vedlagte skema, idet det tages udgangsp unkt i at udgi f ter ne ti l b ehandl i ng af gebyrgivende sager svarer til indtægterne. Kommunens udgift til byggesagsbehandling er sat til kr. 700 pr. time. I udgiften indgår løn til sagsbehandleren, lønandel til ledelse, drift af it-systemer m.v. I udgiften er ikke medtaget andel i husleje, fælles stabsfunktioner, GIS m.v. Af skemaets kolonne yderst til højre fremgår det hvor mange timer der gennemsnitligt er anvendt pr. sag indenfor de enkel te sagskategor i er. Det anvendte antal ti m er svar er ti l kommunens udgift ved sagsbehandlingen. I sager af mindre kompleksitet hvor ansøgningsmaterialet er f yl destgør ende, vi l de anvendte ti m er ti l sagsb ehandl i ngen være mindre end det angivne gennemsnit. I sager hvor ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende, hvor der kræves dispensation, naboorientering og eventuelt politisk behandling vil sagsbehandlingen være mere omfattende. Kommunen har pt. ikke mulighed for i de anvendte administrative systemer, at uddrage det eksakte antal sager indenfor de enkel te sagskategor i er sam t udgi f ten ved sagsb ehandl i n- gen i hver enkel t sag, i det der i kke f ør es et ti m e- sagsr egnskab. De i skem aet angi vne tal er der f or b er egnet p å gr undl ag af et gennem sni t i ndenf or hver enkel t sagskategor i og b er or p å et kvalificeret skøn. I det omtalte skema har kommunen for hver af de fem bygningskategorier anført tal i fire kolonner med overskrifterne indtægt realiseret, antal sager realiseret, GNS indtægt pr. sag = GNS udgift pr. sag og GNS timer pr. sag = udgift pr sag (udgift sat til kr. 700/time). Det fremgår af skemaet, at kommunen har skønnet, at der til behandling af en sag inden for hver af de fem bygningskategorier anvendes i gennemsnit følgende antal timer: 1. Simple konstruktioner 5 timer 2. Enfamiliehuse 26 timer 3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avlsog driftsbygninger af begrænset kompleksitet 45 timer 4. Andre faste konstruktioner 2 timer 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 55 timer S I D E 3

4 Kommunen har endelig i brev af 31. august 2010 anført følgende: Grundlag for angivelse af et skønnet timetal, som anvendes til b ehandl i ng af b yggesager i ndenf or hver b ygni ngskategor i, er f or etaget ud f r a en konkr et gennem gang af sager f r a 2008 og 2009 samt ud fra en vurdering af det anvendte samlede timeforbrug i byggesagsafdelingen og indsatsen på de enkelte sagsområder. En m eget stor del af b yggesager ne i b ygni ngskategor i 2 ( e n- familiehuse), er ved modtagelsen ikke tilstrækkeligt belyst og kræver en eller flere dispensationer, naboorientering, politisk behandling samt dialog med ansøger om ændringer. Opførelse af b eb oel seshuse i l andzonen henhør er under kategor i 2 og kræver foruden byggetilladelse, tilladelse efter planlovens 35 stk. 1. I mange tilfælde kræver disse sager således et relativt stort timeforbrug til sagsbehandlingen. Fl er e sager i kategor i 2, gennem går en l ang sagsb ehan dl i ng, men ender med et afslag. Disse sager afkaster dermed ikke et sagsgebyr, men belaster det gennemsnitlige timeforbrug indenfor kategorien. Sager i kategori 4 (andre faste konstruktioner), er for de fleste sager s vedkom m ende, af i kke kom p l eks kar akter og kr æver t y- pisk ikke dispensation. I de fleste tilfælde kan disse sager gennemføres med et lavt timeforbrug. Den meget forskellige nødvendige indsats i de to bygningskategorier forklarer forskellen på forskellen i timeforbrug til sagsbehandlingen. Ved opgørelsen af udgifter, som kommunen har henført til behandl i ng af b yggesager i r el ati on ti l f astsættel se af b yggesagsgeb yr, er i kke m edtaget om kostni nger ti l gener el vejl e d- ning og rådgivning af borgerne. S ager der i kke kan henr egnes ti l en af de 5 kategor i er er he l- ler ikke medtaget. Der er således udelukkende tidsforbrug ved behandling af b yggesager i ndenf or de 5 b ygni ngskategor i er der er m edt a- get. Fredensborg Kommune har ikke forud for 2009 registreret opl ysni nger om udgi f ter og i ndtægter ved b yggesagsb ehandl i ng på hver enkelt af de 5 bygningskategorier, der følger af de nye regler pr. 1. april S I D E 4

5 Ved fastsættelsen af taksten for de sidste tre kvartaler af 2009 og for 2010 har kommunen derfor udøvet et skøn. Skønnet har været foretaget på et så kvalificeret grundlag som muligt. Kommunen har fundet det naturligt efter de indledende erfaringer med nyordningen at tilvejebringe et mere kvalificeret erfaringsgrundlag til brug for Byrådets fastsættelse af byggesagsgeb yr er ne p r. 1. januar Det f or ventes, at B yr ådet op r ethol der ønsket om at dække ca. 75 % af udgi f ter ne ved byggesagsbehandlingen og således, at indtægterne ikke overstiger udgifterne inden for den enkelte bygningskategori. Kommunens opgørelse af omkostningerne vil ske i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystem for kommuner", som i afsnit 9.3 indeholder en Vejledning om omkostningskalkulationer. Reglerne er udstedt i medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. (nu nr. 940 af 2/7 2010). Vejledningen angiver de direkte og indirekte udgifter, der kan indgå i omkostningskalkulationen. Kommunen agter i efteråret 2010 at foretage tidsregistrering i en afgrænset og repræsentativ periode, hvor medarbejderne registrerer deres tid i forhold til de fem kategorier og en kategori for ikke-gebyrlagt sagsbehandling. I de indirekte omkostninger vil der ud over de sædvanlige fællesomkostninger tillige indgå ressourceanvendelsen i kommunens øvr i ge af del i nger, hvor b yggesagen har vær et under b e- handling. På det fornyede grundlag er kommunen overbevist om fra og m ed 2011 at kunne dokum enter e ti l b unds, at geb yr i ndtægter ne i nden f or hver enkel t b ygni ngskategor i i kke over sti ger udgifterne til byggesagsbehandling inden for den pågældende bygningskategori. Til kontrol heraf vil kommunen årligt foretage en efterkalkulation og om nødvendigt justere taksterne. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i brev af 12. juli 2010 anført følgende: Lovgivningen Byggelovens 28, stk. 1 bestemmer, at by- og boligministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer for kommunalbestyr el sens b ehandl i ng af an søgni nger i henhol d ti l l oven. Denne bestemmelse indeholder således en generel hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler for den kommunale opkrævning af byggesagsgebyrer. Disse regler er fastsat i bygni ngsr egl em entets kap , stk. 1-7 og er senest ændr et S I D E 5

6 r egl em entets kap , stk. 1-7 og er senest ændr et ved l ov nr. 514 af 17. juni 2008 om ændr i ng af b yggel oven. Regl er ne trådte i kraft den 1. april BRO8 kap. 1.12, stk. 1 bestemmer herefter, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Bestemmelsens stk. 2 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan b esl utte, at der i kke skal op hæves geb yr er, el l er at der kun skal op kr æves geb yr er f or vi sse sagstyp er. Dette b etyder, at det er op ti l den enkel te kom m une, om den vi l f i nansi er e byggesagsbehandlingen ved opkrævning af gebyrer eller via skatten. Stk. 3 bestemmer, at kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen. I beregningen kan dog alene indgå udgifter, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører området. Stk. 4 bestemmer, at såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal op hæves geb yr, skal der op kr æves sær ski l te geb y- rer for følgende fem bygningskategorier: 1. Simple konstruktioner 2. Enfamiliehuse 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 4. Andre faste konstruktioner 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. Denne bestemmelse skal sikre, at kommunalbestyrelsen kun opkræver et gebyr svarende til de udgifter, kommunen har til at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier. Kommunalbestyrelsen kan vælge at opdele de enkelte kategorier i underkategorier, hvis den vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt. Indførelsen af de fem bygningskategorier, som kommunerne skal opkræve byggesagsgebyrerne efter, havde til formål at skabe øget ensartethed i gebyropkrævningen kommunerne imellem. Formålet var desuden at sikre, at der ikke systematisk ophæves højere gebyrer for de enkelte typer af byggeri end kommunens faktiske omkostninger i forbindelse med sagsb ehandl i ngen af den enkel te typ e af b ygger i. Ændr i ngen har medført, at kommunerne skal foretage en vurdering af, om gebyrerne inden for hver bygningskategori afspejler det res- S I D E 6

7 sourceforbrug, som kommunen har haft ved byggesagsbehandling af netop den type bygninger. Domspraksis I dom m en U H udtal te Højester et, at der ved adm i- nistrationens fastsættelse af størrelsen af gebyrer, som dækker betaling for tilladelser eller lignende fra det offentlige, ikke er noget ti l hi nder f or, at der kan tages hensyn ti l de udgi f ter af mere generel art, som efter et rimeligt skøn medgår til administrationen af det pågældende forvaltningsområde, herunder til kontrolforanstaltninger, som har en naturlig tilknytning til den ydelse, for hvilken gebyret er betaling. Det fremgår af dommen U H, at det ikke af byggelovens 28, stk. I. kan udledes, at gebyret for byggetilladelser skal fastsættes individuelt på grundlag af de udgifter, herunder den anvendte tid, der har været forbundet med den konkrete sags behandling. Højesteret udtaler endvidere, at forholdet mellem indtægterne fra byggesagsgebyrerne og udgifterne på byggesagsområdet nødvendigvis må vurderes over en periode på flere år. Skønsmæssig fastsættelse af byggesagsgebyr Efter Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse, har kommunerne pligt til at opgøre omkostningerne ved byggesagsbehandlingen og fordele disse således, at den enkelte kommune kan dokum enter e, at i ndtægter ne i kke over sti ger om kostni nger ne inden for hver enkelt bygningskategori. Der er i lovgivningen ikke fastsat regler for, hvordan kommunerne skal opgøre deres omkostninger og indtægter, og det er således op til hver enkelt kommune at vælge, hvilken metode den vil anvende til dette formål. Kommunernes byggesagsgebyrer fastsættes på forhånd, idet kommunerne i starten af året skønner, hvor høje gebyrtaksterne skal være. Kommunerne har mulighed for år for år at justere taksterne, således at omkostninger og indtægter kommer til at balancere. Endvidere kan kommunerne indregne udgifter af mere generel art i gebyrerne. Det er p å b aggr und af ovenstående Er hver vs- og B yggestyr elsens opfattelse, at en skønsmæssig opgørelse af, hvorvidt gebyrerne balancerer, er i modstrid med lovgivningen, jf. dog nedenf or p kt. 2 om gr undl aget f or geb yr f astsætte l se i Det skal endvi der e b em ær kes, at det er Er hver vs- og B yggestyrelsens opfattelse, at kommunerne ikke kan medtage omkostninger til generel vejledning og rådgivning af borgerne S I D E 7

8 ved f astsættel sen af b yggesagsgeb yr et, i det di sse ydel ser p å- hviler kommunen i dens egenskab af forvaltningsmyndighed. Kommunernes grundlag for at fastsætte gebyrtakster efter de nye regler pr. 1. april 2009 Ved ikrafttrædelsen af de nye regler for opkrævningen af byggesagsgebyrer, der trådte i kraft den 1. april 2009, var det ikke forudsat, at kommunerne forud for 2009 havde registreret oplysninger om udgiften ved byggesagsbehandling på hver enkelt af de 5 bygningskategorier. Ved fastsættelsen af taksten f or b yggesagsgeb yr er f or de si dste tr e kvar tal er af 2009 sam t f or år et 2010 har kom m uner ne sål edes vær et nødsaget til at foretage et skøn. Dette skøn skal have været foretaget på et kvalificeret grundlag og forventes i øvrigt at blive mere r etvi sende ef ter hånden som den nye geb yr str uktur har vær et gældende i en årrække. Lovgrundlag Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov 1. I byggelovens 2 28, stk. 1, er anført, at by- og boligministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer for kommunalbest yrelsernes beh andling af ansø g ning er i h enh o ld t il loven. I Bygningsreglement 2008 (BR08) 3 er i kapitel 1.12, stk. 1 til 4, anført følgende: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer, eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen. Stk. 4. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, skal der opkræves særskilte gebyrer for følgende kategorier af bebyggelse: 1) Simple konstruktioner. 1 Lovbekendtgørelse nr. 581 af 23. juni Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni Bekendtgørelse nr af 17. december 2008 S I D E 8

9 2) Enfamilieshuse. 3) Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet. 4) Andre faste konstruktioner m.v. 5) Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. Som vejledning til ovennævnte bestemmelser er i BR08 bl.a. anført: (stk. 4, nr. 1-5) (1.12, stk. 4) For at sikre, at kommunalbestyrelsen kun opkr æver et geb yr svar ende ti l de udgi f ter, kom m unen har ti l at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier, skal gebyrerne opkræves for hver enkelt kategori. Kommunalbestyrelsen kan b esl utte at op del e de enkel te kategor i er i under kategor i- er, hvis den vurderer, at dette er hensigtsmæssigt. I BR08, kapitel 1.10, om forhold til anden lovgivning er i stk. 1 anført følgende: Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldelser, skal kommunalbestyrelsen undersøge, om byggearbejdet er i strid med følgende anden lovgivning:. Under bestemmelsen er bl.a. planloven anført. Statsforvaltningens udtalelse Formålet med de nye regler om gebyrfastsættelse fra 1. april 2009 har været at sikre gennemsigtighed og øget ensartethed i det princip, der ligger til grund for gebyrfastsættelsen ved sagsbehandling af byggesager, bl.a. ved at gebyrerne i højere grad skal afspejle kommunens ressourceforbrug. K rav et o m inddeling i byg ning skat eg o rier eft er de fra 1. april 2009 g æ ldende reg ler h ar endv idere h aft t il h ensig t at bevirke, at der ikke systematisk opkræves et højere gebyr for enkelte typer af byggeri, end hvad kommunens faktiske omkostninger er for sagsbehandlingen af denne type byggeri. De nye regler om gebyrfastsættelse indeholder ikke nærmere bestemmelser om, hvorledes kalkulationen af udgifterne til byggesagsbehandling skal foretages. S et i sam m enh æ ng m ed, at der eft er de indt il 1. april 2009 g æ ldende reg ler ikke v ar krav o m inddeling i bygningskategorier, måtte kommunen således i forbindelse med fastsættelse af gebyrer fra 1. april 2009 foretage et skøn over forventede udgifter og forventede gebyrer inden for hver bygningskategori for en periode, jf. herved dommen U H, og om nødvendigt hen ad vejen justere g ebyrerne. S I D E 9

10 Ved opgørelsen af udgifterne som grundlag for fastsættelse af byggesagsgebyr kan kommunen medregne både direkte og indirekte udgifter, jf. herved dommen U H. Hvad angår udgifter i forbindelse med en vurdering efter anden lovgivning, f.eks. planloven, som er nødvendig for at kunne tage stilling til anmodning om byggetilladelse eller anmeldelser efter byggeloven, jf. BR08, kapitel 1.10, vil sådanne udgifter efter statsforvaltningens opfattelse kunne medregnes. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er hjemmel til at medtage udgifter til behandling af henvendelser vedrørende anden lovgivning, som ikke vedrører byggeloven, og heller ikke hjemmel til at medtage udgifter til generel vejledning vedrørende byggeloven. Kommunen skal opgøre udgifterne inden for hver af bygning skat eg o rierne, m en der er ikke i reg lerne fast sat b e- stemmelser om, hvorledes fordelingen af udgifter på bygningskategorierne skal ske. Gybyrfast sæ t t elsen sker på g ru ndlag af bereg ning af den g ennem snit lig e u dg ift v ed beh andling af en sag inden fo r hver enkelt bygningskategori, og der er ikke krav om sammenhæng mellem udgift og gebyrstørrelse i den konkrete sag. En fordeling efter f.eks. antal kvadratmeter må på den baggrund anses for at være lovlig. Kommunen kan ikke opkræve gebyr for afslag efter byggeloven, jf. modsætningsvist BR08, kapitel 1.12, stk. 1. Vedrørende gebyrfastsættelsen i Fredensborg Kommune fremgår det, at kommunen ikke forud for 2009 havde registreret oplysninger om udgiften ved byggesagsbehandling på hver enkelt af de fem bygningskategorier. Statsforvaltningen finder på det grundlag ikke, at der kunne stilles krav om, at Fredensborg Kommune ved fastsætt elsen af g ebyrerne fra 1. april 2009 sku lle ku nne do k u- mentere, at kommunens forventede indtægter ved byggesagsgebyr inden for hver enkelt af de fem bygningskategorier fra 1. april 2009 o g frem t il u lt im o 2010 ikke v ille overstige de udgifter, som kommunen har til at behandle byggesager inden for den pågældende bygningskategori. Det bemærkes i den forbindelse, at byggesagsgebyret fastsættes for en fremtidig periode, hvor de faktiske indtægter og udgifter vil kunne afvige fra det beregningsgrundlag, som byggesagsgebyrerne blev fastsat ud fra. Ved fastsættelsen af taksten for byggesagsgebyrer for de sidst e t re kv art aler af 2009 sam t fo r året 2010 h ar F r e- S I D E 1 0

11 densborg Kommune således været nødsaget til at foretage et skøn. På den baggrund finder statsforvaltningen ikke grundlag for at udtale, at kommunens fastsættelse af byggesagsgebyrer fra 1. april 2009 og frem til ultimo 2010 er ulovlig. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at kommunen efter de foreliggende oplysninger kun har indregnet udgifter, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører byggesagsbehandlingen ved gebyrfastsættelsen, og at kommunen må anses for at have dokumenteret, at kommunens samlede gebyrindtægter ved byggesagsbehandling fra 1. april 2009 ikke kunne formodes at ville overstige de samlede udgifter til at behandle byggesager. Endvidere har statsforvaltningen lagt vægt på, at kommunen har foretaget en konkret gennemgang af sager fra 2008 og 2009 som grundlag for en skønsmæssig fastsætt else af det t im et al, so m anv endes t il beh andling af byggesager i kommunen inden for hver bygningskategori. Særligt hvad angår bygningskategorien enfamiliehuse, har statsforvaltningen lagt vægt på kommunens beskrivelse af de pro blem st illing er, sag sbeh andling en fo r denne bygningskategori kan indebære, herunder det anførte om, at flere sager i pågældende bygningskategori ender med et afslag, som ikke afkaster et gebyr, men belaster det gennemsnitlige timeforbrug inden for kategorien. Statsforvaltningen finder således, at Fredensborg Kommune ved fastsættelsen af byggesagsgebyrer fra 1. april 2009 m å anses fo r at h av e fo ret ag et et skø n på et kv alificeret grundlag, som giver en formodning for, at kommunens forventede indtægter ved byggesagsgebyr inden for hver enkelt af de fem bygningskategorier fra 1. april 2009 til ultimo 2010 ikke overstiger kommunens udgifter til at behandle byggesager inden for den pågældende bygningskategori. For så vidt angår 2011 har Fredensborg Kommune anført, at kommunen fra og med 2011 kan dokumentere til bunds, at gebyrindtægterne inden for hver enkelt bygningskategori ikke overstiger udgifterne til byggesagsbehandling inden for den pågældende bygningskategori. Det bemærkes, at statsforvaltningen med denne udtalelse ikke har forholdt sig til den fremtidige gebyrfastsættelse i Fredensborg Kommune. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke videre i sagen. S I D E 1 1

12 Kopi af udtalelsen er sendt til Fredensborg Kommune. Udtalelsen vil snarest muligt blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Bo Rasmussen specialko nsu lent S I D E 1 2

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Du har i et brev af 6. juli 2009 med bilag som repræsentant

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere