Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010."

Transkript

1 Fastsættelse af byggesagsgebyrer Ved af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Fredensborg Kommunes fastsættelse af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til I klagen har du bl.a. anført, at kommunens gebyr vedrørende enfam ilieh u se t idlig ere v ar et fast belø b på kr., men at gebyret i bygningskategorien enfamiliehuse nu er 130 kr./m2. Statsforvaltningen opfatter din klage således, at du gør gældende, at kommunens fastsættelse af byggesagsgebyrer er u lo v lig eft er de reg ler, so m t rådt e i kraft den 1. april 2009, hvorefter kommunerne har pligt til at opgøre omkostningerne ved byggesagsbehandlingen og fordele disse således, at den enkelte kommune kan dokumentere, at indtægterne ikke overstiger omkostningerne inden for hver enkelt bygningskategori. Statsforvaltningen har gennemgået sagen og finder ikke grundlag for at udtale, at Fredensborg Kommunes fastsættelse af byggesagsgebyrer for perioden 1. april 2009 til ultimo 2010 er ulovlig. Nedenfor redegøres nærmere for sagen. Redegørelse for sagen Byrådet i Fredensborg Kommune vedtog ultimo marts 2009 at godkende indtægtsgrundlaget samt gebyrerne for byggesagsbehandling gældende pr. 1. april Det fremgår, at de af Fredensborg Kommune fastsatte gebyrtakster for byggesagsbehandling inden for de fem bygningskategorier pr. 1. april 2009 var følgende: T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E O G R E G I O N S R Å D E T I R E G I O N H O V E D S T A D E N S T A T S F O R V A L T N I N G E N H O V E D S T A D E N B O R U P S A L L É 1 7 7, B L O K D - E K Ø B E N H A V N N V J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : K B R K O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R S E - N R t i l h o s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M a n d a g T i r s d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Å B N I N G S T I D F O R P E R S O N L I G E H E N V E N D E L S E R : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Simple konstruktioner 90 kr./m2 2. Enfamiliehuse 130 kr./m2 3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avlsog driftsbygninger af begrænset kompleksitet 200 kr./m2 4. Andre faste konstruktioner kr./stk.

2 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 200 kr./m2 I brev af 27. januar 2010 til statsforvaltningen har Fredensborg Kommune bl.a. anført: Den budgetterede indtægt for 2009 var 3,0 mio. kroner med indtægten fordelt på de enkelte gebyrkategorier efter det forventede antal sager i Det er vanskeligt at sikre en præcis balance mellem de fastsatte gebyrer og indtægterne fra gebyrerne, fordi indtægterne varierer med antallet af byggesager fra år til år. Det f or ventede antal sager f or 2009 var b aser et p å det f akt i- ske antal sager gennem f ør t i 2008 i ndenf or de enkel te kat e- gorier. Kommunens administrative udgifter ved byggesagsbehandling var i 2009 kr og omfatter bl.a. lønninger til byggesagsb ehandl er e og l edel se, i t- system er sam t scanni ng og drift af det digitale byggesagsarkiv. I forbindelse med budgettet for 2009, var der politisk fokus på at kommunens takster og gebyrer skulle hæves hvor det var muligt, således at der var større balance mellem takster og omkostninger. Med en b udgetter et i ndtægt p å 3, 0 m i o. kr oner har det vær et B yr ådets ønske at dække ca. 75% af udgi f ten ved b yggesagsbehandling. Kommunen er opmærksom på at der kun må opkræves gebyr svar ende ti l de udgi f ter, kom m unen har i nden f or den enkel te bygningskategori. Kommunen vil derfor årligt kontrollere de faktisk realiserede indtægter indenfor de enkelte kategorier og justere fremtidige gebyrer såfremt der er en væsentlig uoverensstemmelse mellem de budgetterede og faktisk realiserede indtægter for det forløbne budgetår. De realiserede indtægter i 2009 var ved årets slutning opgjort til kr , hvilket svarer til ca. 65% af de administrative udgifter. Indtægter ne f r a sagsgeb yr er har sål edes vær et væsentl i gt l a- vere end budgetteret. I brev af 28. april 2010 har Fredensborg Kommune oplyst: Kommunens administrative udgifter ved byggesagsbehandling af alle sagstyper, indtægtsgivende såvel som ikkei ndtægtsgi vende, var i 2009 kr U dgi f ter ne dækker alene lønudgifter til personale i byggesagsafdelingen, lønudgifter til ledelse samt udgifter til IT systemer m.v jævnfør opgørelse fremsendt som bilag til kommunens brev af 27. januar S I D E 2

3 Der i ndkom i 2009 i al t 676 sager, her af var 275 i ndtægtsgivende, hvorved den realiserede indtægt i alt beløb sig til svarende til ca. 65% af den samlede udgift til driften af byggesagsafdelingen. En specifikation af udgifterne til byggesagsbehandling fordelt på de 5 bygningskategorier fremgår af vedlagte skema, idet det tages udgangsp unkt i at udgi f ter ne ti l b ehandl i ng af gebyrgivende sager svarer til indtægterne. Kommunens udgift til byggesagsbehandling er sat til kr. 700 pr. time. I udgiften indgår løn til sagsbehandleren, lønandel til ledelse, drift af it-systemer m.v. I udgiften er ikke medtaget andel i husleje, fælles stabsfunktioner, GIS m.v. Af skemaets kolonne yderst til højre fremgår det hvor mange timer der gennemsnitligt er anvendt pr. sag indenfor de enkel te sagskategor i er. Det anvendte antal ti m er svar er ti l kommunens udgift ved sagsbehandlingen. I sager af mindre kompleksitet hvor ansøgningsmaterialet er f yl destgør ende, vi l de anvendte ti m er ti l sagsb ehandl i ngen være mindre end det angivne gennemsnit. I sager hvor ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende, hvor der kræves dispensation, naboorientering og eventuelt politisk behandling vil sagsbehandlingen være mere omfattende. Kommunen har pt. ikke mulighed for i de anvendte administrative systemer, at uddrage det eksakte antal sager indenfor de enkel te sagskategor i er sam t udgi f ten ved sagsb ehandl i n- gen i hver enkel t sag, i det der i kke f ør es et ti m e- sagsr egnskab. De i skem aet angi vne tal er der f or b er egnet p å gr undl ag af et gennem sni t i ndenf or hver enkel t sagskategor i og b er or p å et kvalificeret skøn. I det omtalte skema har kommunen for hver af de fem bygningskategorier anført tal i fire kolonner med overskrifterne indtægt realiseret, antal sager realiseret, GNS indtægt pr. sag = GNS udgift pr. sag og GNS timer pr. sag = udgift pr sag (udgift sat til kr. 700/time). Det fremgår af skemaet, at kommunen har skønnet, at der til behandling af en sag inden for hver af de fem bygningskategorier anvendes i gennemsnit følgende antal timer: 1. Simple konstruktioner 5 timer 2. Enfamiliehuse 26 timer 3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avlsog driftsbygninger af begrænset kompleksitet 45 timer 4. Andre faste konstruktioner 2 timer 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 55 timer S I D E 3

4 Kommunen har endelig i brev af 31. august 2010 anført følgende: Grundlag for angivelse af et skønnet timetal, som anvendes til b ehandl i ng af b yggesager i ndenf or hver b ygni ngskategor i, er f or etaget ud f r a en konkr et gennem gang af sager f r a 2008 og 2009 samt ud fra en vurdering af det anvendte samlede timeforbrug i byggesagsafdelingen og indsatsen på de enkelte sagsområder. En m eget stor del af b yggesager ne i b ygni ngskategor i 2 ( e n- familiehuse), er ved modtagelsen ikke tilstrækkeligt belyst og kræver en eller flere dispensationer, naboorientering, politisk behandling samt dialog med ansøger om ændringer. Opførelse af b eb oel seshuse i l andzonen henhør er under kategor i 2 og kræver foruden byggetilladelse, tilladelse efter planlovens 35 stk. 1. I mange tilfælde kræver disse sager således et relativt stort timeforbrug til sagsbehandlingen. Fl er e sager i kategor i 2, gennem går en l ang sagsb ehan dl i ng, men ender med et afslag. Disse sager afkaster dermed ikke et sagsgebyr, men belaster det gennemsnitlige timeforbrug indenfor kategorien. Sager i kategori 4 (andre faste konstruktioner), er for de fleste sager s vedkom m ende, af i kke kom p l eks kar akter og kr æver t y- pisk ikke dispensation. I de fleste tilfælde kan disse sager gennemføres med et lavt timeforbrug. Den meget forskellige nødvendige indsats i de to bygningskategorier forklarer forskellen på forskellen i timeforbrug til sagsbehandlingen. Ved opgørelsen af udgifter, som kommunen har henført til behandl i ng af b yggesager i r el ati on ti l f astsættel se af b yggesagsgeb yr, er i kke m edtaget om kostni nger ti l gener el vejl e d- ning og rådgivning af borgerne. S ager der i kke kan henr egnes ti l en af de 5 kategor i er er he l- ler ikke medtaget. Der er således udelukkende tidsforbrug ved behandling af b yggesager i ndenf or de 5 b ygni ngskategor i er der er m edt a- get. Fredensborg Kommune har ikke forud for 2009 registreret opl ysni nger om udgi f ter og i ndtægter ved b yggesagsb ehandl i ng på hver enkelt af de 5 bygningskategorier, der følger af de nye regler pr. 1. april S I D E 4

5 Ved fastsættelsen af taksten for de sidste tre kvartaler af 2009 og for 2010 har kommunen derfor udøvet et skøn. Skønnet har været foretaget på et så kvalificeret grundlag som muligt. Kommunen har fundet det naturligt efter de indledende erfaringer med nyordningen at tilvejebringe et mere kvalificeret erfaringsgrundlag til brug for Byrådets fastsættelse af byggesagsgeb yr er ne p r. 1. januar Det f or ventes, at B yr ådet op r ethol der ønsket om at dække ca. 75 % af udgi f ter ne ved byggesagsbehandlingen og således, at indtægterne ikke overstiger udgifterne inden for den enkelte bygningskategori. Kommunens opgørelse af omkostningerne vil ske i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystem for kommuner", som i afsnit 9.3 indeholder en Vejledning om omkostningskalkulationer. Reglerne er udstedt i medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. (nu nr. 940 af 2/7 2010). Vejledningen angiver de direkte og indirekte udgifter, der kan indgå i omkostningskalkulationen. Kommunen agter i efteråret 2010 at foretage tidsregistrering i en afgrænset og repræsentativ periode, hvor medarbejderne registrerer deres tid i forhold til de fem kategorier og en kategori for ikke-gebyrlagt sagsbehandling. I de indirekte omkostninger vil der ud over de sædvanlige fællesomkostninger tillige indgå ressourceanvendelsen i kommunens øvr i ge af del i nger, hvor b yggesagen har vær et under b e- handling. På det fornyede grundlag er kommunen overbevist om fra og m ed 2011 at kunne dokum enter e ti l b unds, at geb yr i ndtægter ne i nden f or hver enkel t b ygni ngskategor i i kke over sti ger udgifterne til byggesagsbehandling inden for den pågældende bygningskategori. Til kontrol heraf vil kommunen årligt foretage en efterkalkulation og om nødvendigt justere taksterne. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i brev af 12. juli 2010 anført følgende: Lovgivningen Byggelovens 28, stk. 1 bestemmer, at by- og boligministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer for kommunalbestyr el sens b ehandl i ng af an søgni nger i henhol d ti l l oven. Denne bestemmelse indeholder således en generel hjemmel til, at der kan fastsættes nærmere regler for den kommunale opkrævning af byggesagsgebyrer. Disse regler er fastsat i bygni ngsr egl em entets kap , stk. 1-7 og er senest ændr et S I D E 5

6 r egl em entets kap , stk. 1-7 og er senest ændr et ved l ov nr. 514 af 17. juni 2008 om ændr i ng af b yggel oven. Regl er ne trådte i kraft den 1. april BRO8 kap. 1.12, stk. 1 bestemmer herefter, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Bestemmelsens stk. 2 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan b esl utte, at der i kke skal op hæves geb yr er, el l er at der kun skal op kr æves geb yr er f or vi sse sagstyp er. Dette b etyder, at det er op ti l den enkel te kom m une, om den vi l f i nansi er e byggesagsbehandlingen ved opkrævning af gebyrer eller via skatten. Stk. 3 bestemmer, at kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen. I beregningen kan dog alene indgå udgifter, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører området. Stk. 4 bestemmer, at såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal op hæves geb yr, skal der op kr æves sær ski l te geb y- rer for følgende fem bygningskategorier: 1. Simple konstruktioner 2. Enfamiliehuse 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 4. Andre faste konstruktioner 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. Denne bestemmelse skal sikre, at kommunalbestyrelsen kun opkræver et gebyr svarende til de udgifter, kommunen har til at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier. Kommunalbestyrelsen kan vælge at opdele de enkelte kategorier i underkategorier, hvis den vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt. Indførelsen af de fem bygningskategorier, som kommunerne skal opkræve byggesagsgebyrerne efter, havde til formål at skabe øget ensartethed i gebyropkrævningen kommunerne imellem. Formålet var desuden at sikre, at der ikke systematisk ophæves højere gebyrer for de enkelte typer af byggeri end kommunens faktiske omkostninger i forbindelse med sagsb ehandl i ngen af den enkel te typ e af b ygger i. Ændr i ngen har medført, at kommunerne skal foretage en vurdering af, om gebyrerne inden for hver bygningskategori afspejler det res- S I D E 6

7 sourceforbrug, som kommunen har haft ved byggesagsbehandling af netop den type bygninger. Domspraksis I dom m en U H udtal te Højester et, at der ved adm i- nistrationens fastsættelse af størrelsen af gebyrer, som dækker betaling for tilladelser eller lignende fra det offentlige, ikke er noget ti l hi nder f or, at der kan tages hensyn ti l de udgi f ter af mere generel art, som efter et rimeligt skøn medgår til administrationen af det pågældende forvaltningsområde, herunder til kontrolforanstaltninger, som har en naturlig tilknytning til den ydelse, for hvilken gebyret er betaling. Det fremgår af dommen U H, at det ikke af byggelovens 28, stk. I. kan udledes, at gebyret for byggetilladelser skal fastsættes individuelt på grundlag af de udgifter, herunder den anvendte tid, der har været forbundet med den konkrete sags behandling. Højesteret udtaler endvidere, at forholdet mellem indtægterne fra byggesagsgebyrerne og udgifterne på byggesagsområdet nødvendigvis må vurderes over en periode på flere år. Skønsmæssig fastsættelse af byggesagsgebyr Efter Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse, har kommunerne pligt til at opgøre omkostningerne ved byggesagsbehandlingen og fordele disse således, at den enkelte kommune kan dokum enter e, at i ndtægter ne i kke over sti ger om kostni nger ne inden for hver enkelt bygningskategori. Der er i lovgivningen ikke fastsat regler for, hvordan kommunerne skal opgøre deres omkostninger og indtægter, og det er således op til hver enkelt kommune at vælge, hvilken metode den vil anvende til dette formål. Kommunernes byggesagsgebyrer fastsættes på forhånd, idet kommunerne i starten af året skønner, hvor høje gebyrtaksterne skal være. Kommunerne har mulighed for år for år at justere taksterne, således at omkostninger og indtægter kommer til at balancere. Endvidere kan kommunerne indregne udgifter af mere generel art i gebyrerne. Det er p å b aggr und af ovenstående Er hver vs- og B yggestyr elsens opfattelse, at en skønsmæssig opgørelse af, hvorvidt gebyrerne balancerer, er i modstrid med lovgivningen, jf. dog nedenf or p kt. 2 om gr undl aget f or geb yr f astsætte l se i Det skal endvi der e b em ær kes, at det er Er hver vs- og B yggestyrelsens opfattelse, at kommunerne ikke kan medtage omkostninger til generel vejledning og rådgivning af borgerne S I D E 7

8 ved f astsættel sen af b yggesagsgeb yr et, i det di sse ydel ser p å- hviler kommunen i dens egenskab af forvaltningsmyndighed. Kommunernes grundlag for at fastsætte gebyrtakster efter de nye regler pr. 1. april 2009 Ved ikrafttrædelsen af de nye regler for opkrævningen af byggesagsgebyrer, der trådte i kraft den 1. april 2009, var det ikke forudsat, at kommunerne forud for 2009 havde registreret oplysninger om udgiften ved byggesagsbehandling på hver enkelt af de 5 bygningskategorier. Ved fastsættelsen af taksten f or b yggesagsgeb yr er f or de si dste tr e kvar tal er af 2009 sam t f or år et 2010 har kom m uner ne sål edes vær et nødsaget til at foretage et skøn. Dette skøn skal have været foretaget på et kvalificeret grundlag og forventes i øvrigt at blive mere r etvi sende ef ter hånden som den nye geb yr str uktur har vær et gældende i en årrække. Lovgrundlag Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov 1. I byggelovens 2 28, stk. 1, er anført, at by- og boligministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer for kommunalbest yrelsernes beh andling af ansø g ning er i h enh o ld t il loven. I Bygningsreglement 2008 (BR08) 3 er i kapitel 1.12, stk. 1 til 4, anført følgende: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer, eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen. Stk. 4. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, skal der opkræves særskilte gebyrer for følgende kategorier af bebyggelse: 1) Simple konstruktioner. 1 Lovbekendtgørelse nr. 581 af 23. juni Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni Bekendtgørelse nr af 17. december 2008 S I D E 8

9 2) Enfamilieshuse. 3) Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet. 4) Andre faste konstruktioner m.v. 5) Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri. Som vejledning til ovennævnte bestemmelser er i BR08 bl.a. anført: (stk. 4, nr. 1-5) (1.12, stk. 4) For at sikre, at kommunalbestyrelsen kun opkr æver et geb yr svar ende ti l de udgi f ter, kom m unen har ti l at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier, skal gebyrerne opkræves for hver enkelt kategori. Kommunalbestyrelsen kan b esl utte at op del e de enkel te kategor i er i under kategor i- er, hvis den vurderer, at dette er hensigtsmæssigt. I BR08, kapitel 1.10, om forhold til anden lovgivning er i stk. 1 anført følgende: Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldelser, skal kommunalbestyrelsen undersøge, om byggearbejdet er i strid med følgende anden lovgivning:. Under bestemmelsen er bl.a. planloven anført. Statsforvaltningens udtalelse Formålet med de nye regler om gebyrfastsættelse fra 1. april 2009 har været at sikre gennemsigtighed og øget ensartethed i det princip, der ligger til grund for gebyrfastsættelsen ved sagsbehandling af byggesager, bl.a. ved at gebyrerne i højere grad skal afspejle kommunens ressourceforbrug. K rav et o m inddeling i byg ning skat eg o rier eft er de fra 1. april 2009 g æ ldende reg ler h ar endv idere h aft t il h ensig t at bevirke, at der ikke systematisk opkræves et højere gebyr for enkelte typer af byggeri, end hvad kommunens faktiske omkostninger er for sagsbehandlingen af denne type byggeri. De nye regler om gebyrfastsættelse indeholder ikke nærmere bestemmelser om, hvorledes kalkulationen af udgifterne til byggesagsbehandling skal foretages. S et i sam m enh æ ng m ed, at der eft er de indt il 1. april 2009 g æ ldende reg ler ikke v ar krav o m inddeling i bygningskategorier, måtte kommunen således i forbindelse med fastsættelse af gebyrer fra 1. april 2009 foretage et skøn over forventede udgifter og forventede gebyrer inden for hver bygningskategori for en periode, jf. herved dommen U H, og om nødvendigt hen ad vejen justere g ebyrerne. S I D E 9

10 Ved opgørelsen af udgifterne som grundlag for fastsættelse af byggesagsgebyr kan kommunen medregne både direkte og indirekte udgifter, jf. herved dommen U H. Hvad angår udgifter i forbindelse med en vurdering efter anden lovgivning, f.eks. planloven, som er nødvendig for at kunne tage stilling til anmodning om byggetilladelse eller anmeldelser efter byggeloven, jf. BR08, kapitel 1.10, vil sådanne udgifter efter statsforvaltningens opfattelse kunne medregnes. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er hjemmel til at medtage udgifter til behandling af henvendelser vedrørende anden lovgivning, som ikke vedrører byggeloven, og heller ikke hjemmel til at medtage udgifter til generel vejledning vedrørende byggeloven. Kommunen skal opgøre udgifterne inden for hver af bygning skat eg o rierne, m en der er ikke i reg lerne fast sat b e- stemmelser om, hvorledes fordelingen af udgifter på bygningskategorierne skal ske. Gybyrfast sæ t t elsen sker på g ru ndlag af bereg ning af den g ennem snit lig e u dg ift v ed beh andling af en sag inden fo r hver enkelt bygningskategori, og der er ikke krav om sammenhæng mellem udgift og gebyrstørrelse i den konkrete sag. En fordeling efter f.eks. antal kvadratmeter må på den baggrund anses for at være lovlig. Kommunen kan ikke opkræve gebyr for afslag efter byggeloven, jf. modsætningsvist BR08, kapitel 1.12, stk. 1. Vedrørende gebyrfastsættelsen i Fredensborg Kommune fremgår det, at kommunen ikke forud for 2009 havde registreret oplysninger om udgiften ved byggesagsbehandling på hver enkelt af de fem bygningskategorier. Statsforvaltningen finder på det grundlag ikke, at der kunne stilles krav om, at Fredensborg Kommune ved fastsætt elsen af g ebyrerne fra 1. april 2009 sku lle ku nne do k u- mentere, at kommunens forventede indtægter ved byggesagsgebyr inden for hver enkelt af de fem bygningskategorier fra 1. april 2009 o g frem t il u lt im o 2010 ikke v ille overstige de udgifter, som kommunen har til at behandle byggesager inden for den pågældende bygningskategori. Det bemærkes i den forbindelse, at byggesagsgebyret fastsættes for en fremtidig periode, hvor de faktiske indtægter og udgifter vil kunne afvige fra det beregningsgrundlag, som byggesagsgebyrerne blev fastsat ud fra. Ved fastsættelsen af taksten for byggesagsgebyrer for de sidst e t re kv art aler af 2009 sam t fo r året 2010 h ar F r e- S I D E 1 0

11 densborg Kommune således været nødsaget til at foretage et skøn. På den baggrund finder statsforvaltningen ikke grundlag for at udtale, at kommunens fastsættelse af byggesagsgebyrer fra 1. april 2009 og frem til ultimo 2010 er ulovlig. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at kommunen efter de foreliggende oplysninger kun har indregnet udgifter, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører byggesagsbehandlingen ved gebyrfastsættelsen, og at kommunen må anses for at have dokumenteret, at kommunens samlede gebyrindtægter ved byggesagsbehandling fra 1. april 2009 ikke kunne formodes at ville overstige de samlede udgifter til at behandle byggesager. Endvidere har statsforvaltningen lagt vægt på, at kommunen har foretaget en konkret gennemgang af sager fra 2008 og 2009 som grundlag for en skønsmæssig fastsætt else af det t im et al, so m anv endes t il beh andling af byggesager i kommunen inden for hver bygningskategori. Særligt hvad angår bygningskategorien enfamiliehuse, har statsforvaltningen lagt vægt på kommunens beskrivelse af de pro blem st illing er, sag sbeh andling en fo r denne bygningskategori kan indebære, herunder det anførte om, at flere sager i pågældende bygningskategori ender med et afslag, som ikke afkaster et gebyr, men belaster det gennemsnitlige timeforbrug inden for kategorien. Statsforvaltningen finder således, at Fredensborg Kommune ved fastsættelsen af byggesagsgebyrer fra 1. april 2009 m å anses fo r at h av e fo ret ag et et skø n på et kv alificeret grundlag, som giver en formodning for, at kommunens forventede indtægter ved byggesagsgebyr inden for hver enkelt af de fem bygningskategorier fra 1. april 2009 til ultimo 2010 ikke overstiger kommunens udgifter til at behandle byggesager inden for den pågældende bygningskategori. For så vidt angår 2011 har Fredensborg Kommune anført, at kommunen fra og med 2011 kan dokumentere til bunds, at gebyrindtægterne inden for hver enkelt bygningskategori ikke overstiger udgifterne til byggesagsbehandling inden for den pågældende bygningskategori. Det bemærkes, at statsforvaltningen med denne udtalelse ikke har forholdt sig til den fremtidige gebyrfastsættelse i Fredensborg Kommune. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke videre i sagen. S I D E 1 1

12 Kopi af udtalelsen er sendt til Fredensborg Kommune. Udtalelsen vil snarest muligt blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Bo Rasmussen specialko nsu lent S I D E 1 2

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Du har i et brev af 6. juli 2009 med bilag som repræsentant

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Sagsnr Notat om byggesagsgebyrer. Dokumentnr

Sagsnr Notat om byggesagsgebyrer. Dokumentnr Notat om byggesagsgebyrer Fastsættelse og regnskabspraksis for byggesagsgebyr Formålet med notatet er at beskrive grundlag for regnskabsmæssig håndtering af frivillige forskudsindbetalinger af byggesagsgebyrer

Læs mere

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik Byggelovens gebyrregler Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik EMNER - Baggrund og formål med gebyrreglerne - Gebyrvejledningen - Byggelovens 28, stk. 1 - Hvad må man opkræve gebyr for? - Gebyr efter tidsforbrug

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 BRØNDBY KOMMUNE Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 Indhold 1. Byggesagsgebyrer 1.1. Anmeldelsesager 1.2. Øvrigt byggeri 1.3. Øvrige

Læs mere

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Til Fredensborg Kommune

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune 0 1-0 2-2 0 1 0 Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Ved e-mail af 22. oktober 2009 har Fredensborg Kommune anmodet statsforvaltningen om en vejledende

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016 Notat Maj 216 Byggesagsgebyrerne stiger i kommunerne En ny analyse viser, at det gennemsnitlige byggesagsgebyr er vokset fra 62 kr. i 215 til 62 kr. i 216 i de kommuner, der opkræver et byggesagsgebyr.

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Center for Miljø og Teknik januar 2015 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. GRANLY TØMRER OG SNEDKERFOR- RETNING A/S Håndværkervej 11 9690 Fjerritslev Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej Holte

Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej Holte Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej 2 2840 Holte 19-02- 2 0 1 4 S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 6200 A a b e n r a a J O U R N A L N R. : 2 0 1 3-7 1 2 / 9 3 Vi har skrevet til

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

(0 m. cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde

(0 m. cii^røit^?^i)''-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _. 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND. Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde WS101652W slet 27-11-2012 10 43 SEPBARCODE 0U121 cii^rø"it^?^i)'"'-.- STATSFORVALTNINGEN # INDGÅcT ^ _ 2 7 my, 2012 MIDTJYLLAND (0 m Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde 26 11 2012 Vedr. Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Side 1 af 6 Der er

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere