Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00."

Transkript

1 Indenrigs- og Socialministeriet Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl A PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Projektets/aktivitetens titel: Skriv titel her: Indførelse af redskaber til optimering af anvendelsen af de personalemæssige ressourcer på plejecentrene i Nordfyns Kommune. B I hvilken kommune har projektet postadresse i? Skriv kommunenavn her: Nordfyns Kommune C Ansøger: Sæt kryds: x Kommunal (skal indsende ansøgning til kommunen, som vurderer projekterne og sender dem til Indenrigs- og Socialministeriet med en positiv eller negativ indstilling) Selvejende institution (skal indsende ansøgning til kommunen, som vurderer projekterne og sender dem til Indenrigs- og Socialministeriet med en positiv eller negativ indstilling) Privat leverandør (skal indsende ansøgning direkte til Indenrigs- og Socialministeriet) (Private leverandører skal være godkendt som leverandør i den kommune, projektet tænkes gennemført i, og det skal dokumenteres ved en aktuel kontrakt med kommunen. Kopi af kontrakten skal vedlægges) Ansøgers identifikation: Udfyld kun dette felt, hvis I ikke har et CVR-nummer: CVR-nummer: eller Tilskudsansvarliges CPR-nummer: Ansøgers* navn Nordfyns Kommunes plejecentre Gadenavn, nr. Vesterled 8 Postnr. & By 5471 Søndersø Telefonnummer *En ansøger defineres her som kommune, selvejende institution eller privat leverandør Navn på kontaktperson Lis Kjeldstrup Hansen Gadenavn, nr. Vesterled 8 Postnr. & By 5471 Søndersø Telefonnummer D Tilskudsansvarliges* underskrift: Undertegnede forpligter sig til at ville overholde betingelserne for et eventuelt tilskud. Lis Kjeldstrup Hansen 25/ Dato Underskrift Tilskudsansvarliges navn - maskinskrevet eller blokbogstaver

2 E tet, der gives tilskud til. Hvilket beløb søges der om fra puljen? Udfyldes kun for perioder i overensstemmelse med projektperioden. Se afsnit om projektperiode i vejledningen. Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År *Et projektår defineres her som 12 måneders periode. Specificeret budget skal udfyldes ved hjælp af regnearket, som er omtalt i vejledningens afsnit Budget i Praktiske oplysninger. F Er der til samme projekt søgt om tilskud fra andre af ministeriets puljer eller fra andre tilskudsgivere? Hvis ja, angiv nedenstående: Indenrigs- og Socialministeriets puljer. Puljenavn: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. J.nr.: Andre tilskudsgivere: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. G Har ansøgeren tidligere søgt om midler fra denne pulje? Hvis ja, skriv j.nr.: Evt modtaget tilskud H Privat leverandør: Private leverandører skal være godkendt som leverandør i den kommune, projektet tænkes gennemført i. Det skal dokumenteres ved en aktuel kontrakt, jfr. vejledning pkt. 3. Kopi af kontrakten skal vedlægges. Kopi af kontrakt er vedlagt Ja PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Tema for projektet (kryds af) Hjælp til selvhjælp i ældreplejen Skabe den bedste kontakt mellem ældre, pårørende og personale x Øget koordinering mellem omsorgs- og sundhedsindsats Få mest ud af tiden fokus på organisering og arbejdstilrettelæggelse

3 Projektet formål er at indføre et ens redskab på alle kommunens plejecentre. Redskabet skal skabe synlighed over den enkelte beboers behov for pleje- omsorgs ydelser både for beboeren selv, de pårørende og personalet. Desuden skal redskabet give medarbejderne og lederne på plejecentrene et overblik over arbejdsopgaver og mulighed for bedre udnyttelse over de tildelte ressourcer Nordfyns Kommune har ikke tidligere laves visitationer på plejecentrene via central visitation, men i stedet organiseret det ved, at gruppelederne på plejecentrene selv bevilgede ydelserne til borgerne. Plejecentrene har derfor flere niveauer, flere metoder og en række kulturer for, hvordan ressourcerne udnyttes. Projektets formål er at sikre, at medarbejderne på alle kommunes plejecentre arbejder ud fra samme metode og med de samme redskaber. Nordfyns kommune vil skabe et samarbejde mellem den centrale visitation og medarbejderne i plejeboligerne. Formålet er at skabe en synlig rød tråd fra det politiske fastlagte serviceniveau ned gennem visitation og endelig være synligt i den individuelle plan, der udarbejdes for borgeren ud fra visitators bevilling. Modellen skal kunne fungere i en BUMstruktur og understøtte personalets faglige opgaveløsninger med fokus på borgeren og være så lidt administrativt belastende som muligt. Den røde tråd binder følgende processer sammen: Grundlaget (det politisk fastlagte serviceniveau: Kvalitetsstandarder og kriterier) Visitation (Tildelingen, Redskaber: funktionsvurdering, målsætning, ressourcestyringsmodel) Handleplanen (Udmøntning af mål og oplæg til døgnplan) Opfølgning og tilsyn (Evaluering): eventuel revurdering af ressourcer og mål Projektet sætter fokus og afsæt i nedenstående: Fokus på borgeren. Gennem en helhedsvurdering, der udarbejdes af plejepersonalet og visitatorerne, af borgerens funktionsniveau og ressourcer, skabes der mulighed for faglig dialog om hvilke ressourcer, der er behov for, for at sikre borgeren en god og faglig forsvarlig pleje. Visitatorerne som faglige sparringspartnere. Visitatorerne skal have en opgave i forhold til at sætte retningsgivende mål og mål for de væsentlige indsatsområder for borgeren. Herved skabes basis for en faglig udvikling hos plejepersonalet. Dialog mellem visitatorer og plejepersonale. Plejepersonalet skal lære at arbejde med funktionsudredninger og får hermed et redskab til at dele viden om borgeren med andre. Samtidig holder de fokus på borgeren, fordi vedligeholdelsen af funktionsvurderingen sker her. Får beboeren den rette ydelse. Er der sammenhæng mellem borgerens mål og pleje? Der udarbejdes en handleplan, der er tværfaglig og som rummer hele døgnet. Ens service. Overholder vi kvalitetsstandarden? Der udarbejdes derfor tillige et oplæg for hver borger med tidsforbrug hen over døgnet umiddelbart efter visitationen. Ressourcerne følger borgeren. Er plejehjemmet bemandet korrekt og er fordelingen mellem afdelingerne rigtig? Når alle oplæg om tid lægges sammen og sammenholdes med borgerprofilerne, der viser tyngden, kan der tages diskussioner om bemanding ud fra en faglig platform. Rummelighed. Ressourcestyringsmodellen skal være smidig og sikre en rolig og stabil drift. Det er ikke ønskeligt at etablere en model, der giver store udsving med uro og manglende stabilitet for borgeren som konsekvens. Konkret skal projektet arbejde med følgende områder: 1. Harmonisering og udvikling af fælles visitationsredskab med udgangspunkt i den politiske vedtagne kvalitetsstandard med det formål at sikre borgernes retssikkerhed på plejecentre og en ensartet ydelsestildeling på alle kommunens plejecentre. 2. Implementering af fælles visitationsredskab og pleje/handleplan i samspil med myndighed og udfører. 3. Skabe helhed og sammenhæng til de værktøjer og rutiner, der udvikles i projektet, således at der etableres og udvikles en ny og bærende praksis med udgangspunkt i visitations redskab og pleje/handleplan. 4. Udvikling af en dialog skabende praksis mellem myndighed og udfører. Nordfyns Kommune vil indgå et samarbejde med Institut for serviceudvikling A/S som har erfaringen for gennemførelse af nyt visitationskoncept på plejecentre fra andre kommuner. ISU er valgt som samarbejdspartner, da deres fremgangsmåde og grundholdning er at sikre projektet gennemføres med maksimal medarbejderindflydelse

4 2 Projektets målgruppe: Beskriv kort og præcist de personer, der er omfattet af projektet. Se afsnit om målgruppen i vejledningen. Målgruppen for projektet er således: Indirekte 237 beboere på Nordfyns kommunes plejecentre. Direkte 250 medarbejdere, der arbejder med målgruppen. Direkte visitatorerne, der arbejder i den fælles visitation. 3 Antal forskellige brugere*: Angiv hvor mange forskellige brugere, der forventes at være omfattet af projektet. Projektår** Fra Til Antal forskellige brugere Dag Md. År Dag Md. År I perioden *En bruger defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. **Et projektår defineres her som 12 måneders periode, som tælles fra projektets starttidspunkt. 4 Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort? I skal beskrive, hvordan I systematisk vil opgøre antallet af brugere. F. eks. ved registrering. Der bliver foretaget registrering ved hver kursusafholdelse. 5 Køn: Er projektet målrettet? Se afsnit køn skal tænkes ind i projekterne i vejledningen Sæt kryds: Kvinder Mænd

5 6 Projektets SMART-sikre mål på brugerniveau: Det SMART sikrede mål er en konkretisering af projektets formål og skal bruges til at styre projektet. Se afsnit Kriterier for fordeling af støtte i vejledningen. Faser Aktivitet Præcisering af metodetilgang Fase 1. Projektledelse og styring Fase 2. Igangsætning Fase 3. Undervisning Fase 4. Opgavedage - funktionsvurdering Fase 5. Udvikling af pakker og kriterier Projektledelse og deltagelse i arbejds- /styregruppe a. Information af det politiske niveau b. Information af gruppeledere c. Informationsmøde for medarbejdere d. Tidsregistrering e. Tilpasning af kvalitetsstandarder a. Visitatorer dialogbaseret BUM. b. Funktionsvurderinger plejecenterpersonale (nøglepersoner) a. Udarbejdelse af funktionsvurderinger b. Retning og tilbagemeldinger på funktionsvurderinger a. Pakker beskrives b. Prissætning af pakkerne ISU varetager i samarbejde med Nordfyns Kommune styringen af projektet. Arbejds-/styregruppen kommer med input til processen og overser, at projektet skrider frem som planlagt. A. Det politiske niveau introduceres til tankegangen i pakkerne og den dialogbaserede BUM model. Der vil være en efterfølgende informationsdag, når pakkerne er sammensat og borgertyngden er kendt. B. Gruppelederne informeres i detaljer om projektet og de forventninger og arbejdsopgaver der må være deri C. Der afholdes informationsmøder for alle involverede medarbejdere. På møderne vil medarbejderne blive introduceret til tidsregistreringsskemaet. D. Der foretages en tidsregistrering over 14 dage, hvor der både opgøres på medarbejder og på borger E. Kvalitetsstandarderne tilpasses over et seminarforløb over 4 dage, hvor medarbejderne er hovedkraften A. Undervisning i vurderingsskala og brugen af mål til at skræddersy pakken individuelt B. Undervisning i at udarbejde funktionsvurderinger, scoringer og opsætning af mål. A. Plejecenterpersonalet udarbejder funktionsvurderinger på egne borgere. B. Underviser gennemgår og giver feedback på udvalgte funktionsvurderinger. A. Pakkerne defineres ud fra kvalitetsstanderne og ud fra tidsog opgaveregistreringerne. B. Tidsregistreringen bruges dels til at fastlægge korrekt pris, dels til at følge udvalgte borgeres opgavesammensætning.

6 Fase 6. Test og ti lretning af pakker a. Tilpasning af pakker b. Tilpasning af kriterier A. Der foretages test ud fra funktionsdiagrammerne B. Der foretages en test af tildelingen i forhold til borgergrupper a. Udpakning/plejeplaner plejecenterpersonale (nøglepersoner) A. Plejecenterpersonalet undervises i pakketildeling og udpakning af pakker i plejeplaner Fase 7. Undervisning Fase 8. Opg avedage -u d- pakning Fase 9. Afslutning a. Udpakning af pakker b. Retning og tilbagemeldinger på plejeplaner a. Opsamling - visitatorer og plejecenterpersonale (nøglepersoner) b. Manualer og vejledninger c. Ressourcestyring gruppeledere d. Information af det politiske niveau e. Informationsdage på plejecentre A. Alle borgere udpakkes i mål, understøttende handlinger og tid over døgnet. B. Der gives feedback på udvalgte plejeplaner A. Der samles op på funktionsvurderinger og plejeplaner. Særligt interessante cases gennemgås og der er god tid til spørgsmål. B. Samlet gennemskrivning af konceptet og finpudsning af vejledninger C. Gruppeledere oplæres i at bruge pakkerne og udpakninger til ressourcestyring. Det drejer sig bl.a. om planlægning af vagtlag ud fra borgernes tyngde og udpakningen. D. Det politiske niveau informeres om projektets resultater herunder borgertyngden, sammensætningen af pakkerne og den bagvedliggende økonomi. E. Efter 2 måneders drift af visitationskonceptet afholdes dagene for at sikre, at der ikke er nogen løse ender i samarbejdet mellem visitatorer og plejepersonale.

7 7 Dokumentation af opnåelse af målene/resultaterne: Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, hvilke resultater I opnår. Der er udarbejdet et fælles ydelseskatalog med ens tidsrammer for alle plejecentrene i Nordfyns Kommune. Der er etableret et samarbejde mellem den centrale visitation og plejepersonalet omkring arbejdsgange omkring udarbejdelsen af funktionsvurderinger og ydelsestildeling til beboere på plejecentrene. 100 medarbejdere på plejecentrene og i den fælles visitation kan udarbejde en funktionsvurdering. Resten af medarbejderne ved, hvordan en funktionsvurdering skal læses. Hos samtlige beboere på plejecentrene i Nordfyns Kommune er udarbejdet en skriftlig funktionsvurdering med udgangspunkt i Fælles Sprog 2 samt en plejeplan med ydelsestildeling. Samtlige beboere på Nordfyns kommunes plejecentre har fået tildelt en individuelt tilpasset ressourceramme i form af en ydelsespakke. 8 Aktiviteter og tidsplan: For at opnå målene/resultaterne, skal I iværksætte forskellige aktiviteter. Beskriv kort de centrale aktiviteter, som projektet vil gennemføre. Beskriv sammenhængen mellem aktiviteterne, og hvordan aktiviteterne bidrager til opnåelsen af målene/resultaterne. Tidsplanen for aktiviteter skal udarbejdes. Se afsnit Kriterier for fordeling af støtte i vejledningen. Ativitetsbeskrivelse: Projektledelse og deltagelse i arbejds-/styregruppe: ISU varetager projektledelsen sammen med Nordfyns Kommune. Der nedsættes en styre- eller arbejdsgruppe, der blandt andet kan deltage Det anslås, at der skal afholdes i alt 6 møder med arbejds-/styregruppe af en halv dags varighed. Detaljeret projektplan Løbende monitorering af projektet 3.2 Fase 2 (Oktober/ november 2009) Informationsmøder: Det politiske niveau præsenteres for hele projektplanen og ideerne bag pakke- og visitationskonceptet. Varighed: ½ dag Et afgørende element i en succesfuld implementering er opbakning fra gruppelederene. De modtager derfor en grundig indføring i projektet og de opgaver det medfører samt hvad det kan have af betydning for fremtidige arbejdsgange. Varighed: ½ dag Der afholdes et informationsmøde på hvert plejecenter, hvor medarbejderne introduceres til tankegangen i det nye visitationskoncept og skemaet til tidsregistreringen. Der er afsat en halv dag på hvert plejecenter til denne introduktion. Varighed: ½ dag pr. plejecenter Tidsregistrering: Der foretages en tidsregistrering over 14 dage, hvor der både opgøres på medarbejder og på borger. Dette giver et aktuelt billede tidsforbrug og fordeling af tidsanvendelsen (ydelser). Dette billede bruges til at afdække den nuværende ydelsesstruktur i praksis og til at sammenholde nye pakker med nuværende serviceniveau og politik. Der følges tæt op på tidsregistreringen, således at der er sikkerhed for en ensartet tolkning af data efterfølgende. Der er hotline under tidsregistreringen, således at spørgsmål kan afklares løbende. Indtastning af skemaer og kvalitetssikring varetages af ISU. Data bearbejdes i samarbejde med Greve Kommune. Data benyttes til beregning af nyt pakkesystem.

8 hvor medarbejderne er hovedkraften. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe specifikt til dette formål. De skal blandt andet beskrive deres arbejdsområder samt sikre, at alle arbejdsområder er beskrevet. Det er vigtigt, at der skabes ejerskab til kvalitetsstandarderne, således at de efterfølgende bliver et arbejdsredskab i dagligdagen for visitatorerne og de udførende enheder. Det sker ved at basere opbygning af kvalitetsstandarderne på medarbejdernes input, som sættes sammen til en decideret kvalitetshåndbog, der samler alle væsentlige lovhenvisninger og cirkulærehenvisninger i et dokument. Kvalitetsstandarderne bruges fremadrettet i udarbejdelsen af pakkerne, da serviceniveauet herfra afspejles i pakkernes sammensætning. Igennem hele forløbet vil ISU fungere som tovholder på processen og varetage de praktiske opgaver omkring indsamling af data og opstilling af selve kvalitetshåndbogen. Varighed: 4 seminardage Datagrundlag til pakkeberegninger Tilpassede kvalitetsstandarder 3.3 Fase 3 (December 2009/ Januar 2010) Dialogbaseret visitation - visitatorer: Visitatorer undervises i samme emner som personalet i plejecentrene. Vægten lægges dog især på vurderingsskalaen og på brugen af mål til at skræddersy pakken individuelt, samt på at indgå i dialog med plejepersonalet i forhold til visitationerne. Varighed: 2 dage med 3 halvdagsmøder efterfølgende. De efterfølgende halvdagsmøder bruges til sparring med visitatorer omkring plejecenterpersonalets funktionsvurderinger og plejeplaner. Funktionsvurderinger plejecentrepersonale (nøglepersoner): Nøglepersoner blandt plejepersonalet, inklusiv gruppeledere, undervises i at udarbejde funktionsvurderinger, scoringer og opsætning af mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Sprog II, hvor plejepersonalet lærer de grundlæggende principper. Ydermere lærer de gennem casearbejde at lave funktionsvurderinger af borgerne samt score dem i det farvelagte funktionsdiagram. Funktionsvurderingerne indgår efterfølgende som et redskab for plejepersonalet til at systematisere deres tilbagemeldinger til visitationen i forbindelse med behov for revisitationer. Formålet med denne undervisning er at sikre, at medarbejderne har forståelse for betydningen af funktionsvurderingen, når der sættes ydelser på efterfølgende. Undervisningen foregår på to hold af maksimalt 25 deltagere på hvert hold. 1 Varighed: 2*2 dage Visitatorerne har et gennemgående kendskab til vurderingsskalaen og kan derved fungere som sparringspartnere for plejecenterpersonalet Plejecenterpersonalet kan funktionsvurdere borgerne 3.4 Fase 4 (Februar- april 2010) Opgavedage funktionsvurdering: På opgavedagene laver plejecentrepersonalet funktionsvurderinger på egne borgere. Det forventes, at deltagerne arbejder sammen to og to om opgaverne. Scoringerne bruges efterfølgende til at tildele ressourcerne. ISU står til rådighed med hotlinefunktion. Anslået tidsforbrug for personale: 3-4 dage Retning og tilbagemeldinger på funktionsvurderinger: Hvert par sender 3 funktionsvurderinger elektronisk til underviser. Underviser gennemgår dem og giver feedback elektronisk på hver enkelt vurdering. Feedbacken gives på

9 hvorvidt, der er en rød tråd fra beskrivelser af funktioner og ressourcer over til scoringen og hvorvidt der er en ensartet opfattelse af vurderingsredskabet. Efterfølgende kvalificerer visitatorerne scoringerne for at sikre at der etableres et fælles niveau. Datagrundlag til test af pakker Plejecenterpersonalet er fortroligt med redskaberne i pakkekonceptet 3.5 Fase 5 (ultimo april juni 2010) Udvikling af pakker og tildelingskriterier: Nye pakker beskrives. Pakkerne defineres ud fra kvalitetsstanderne og ud fra tids- og opgaveregistreringerne. Drøftelser om pakkens opbygning og sammensætning (ledelse, drift, administration, dokumentation etc). Prissætning af pakkerne. Tidsregistreringen bruges dels til at fastlægge korrekt pris, dels til at følge udvalgte borgeres opgavesammensætning. Der udarbejdes en manual til pakkekonceptet. Der bør nedsættes en økonomisk/politisk arbejdsgruppe, der kan indgå i arbejdet med pakkeberegninger. Gruppen skal blandt andet afgøre pakkernes økonomiske indhold samt bidrage til test af pakkerne (se mere herom i fase 6). Der forventes i denne fase, at den økonomisk/politiske arbejdsgruppe skal mødes 2 hele dage. Et første udkast til pakkernes opbygning 3.6 Fase 6 (juni 2010) Test og tilretning af pakker: Udmåling af budget ud fra funktionsdiagrammerne. Tilpasning af pakker. Der foretages en test af tildeling i forhold til brugergrupper. Herefter finpudses de endelige pakker og tildelingsmodel (kriterier for tildeling). Der forventes i denne fase, at den økonomisk/politiske arbejdsgruppe skal mødes 1 hel dag. De endelige pakker foreligger 3.7 Fase 7 (juni- august 2010) Udpakning/plejeplaner plejecenterpersonale (nøglepersoner): Nøglepersoner i plejepersonalet undervises i pakketildeling og udpakning af pakker. Alt sammen på grundlag af de funktionsvurderinger af borgerne, de har lavet. Undervisningen indeholder tillige oplæg og diskussioner om livsformer og livsvilkår, etik og værdier i forhold til de dilemmaer, som plejecentrepersonalet sættes i, når der sættes mål med udgangspunkt i borgerens ønsker og livsstil. Det er de samme to hold, der går igen fra undervisningen i funktionsvurderinger. Varighed: 2*2 dage Plejecenterpersonalet er i stand til at udpakke borgernes pakke individuelt 3.8 Fase 8 (august 2010) Opgavedage udpakning/plejeplaner: Alle borgerne udpakkes i mål, understøttende handlinger og tid over døgnet. Pakken udpakkes ud fra funktionsvurderingerne og ud fra målene samt den tildelte pakke i plejeplaner. Det for-

10 Anslået tidsforbrug for personale: 3-4 dage Retning og tilbagemeldinger på udpakninger: Hvert par sender 3 plejeplaner/udpakninger elektronisk til underviser og der gives feedback elektronisk. Efterfølgende kvalificeres udpakningen af egne gruppeledere. Samtlige borgere er udpakket efter det nye pakkekoncept 3.9 Fase 9 (September 2010) Opsamling - visitatorer og plejecenterpersonale (nøglepersoner): Der samles op på funktionsvurderinger, udpakninger og plejeplaner. Særligt interessante cases gennemgås og der er god tid til spørgsmål. Fokus lægges på brugen af diagram og udpakningsskema som styringsværktøjer. Varighed: 2*1 dag. Manualer og vejledninger: Der foretages en samlet gennemskrivning af konceptet og en finpudsning af vejledningerne. Ressourcestyring gruppeledere: Gruppeledere oplæres i at bruge pakkerne og udpakninger til ressourcestyring. Det drejer sig bl.a. om planlægning af vagtlag ud fra borgernes tyngde og udpakningen. Varighed: 1 dag Information af det politiske niveau: Det politiske niveau informeres om projektets resultater herunder borgertyngden, sammensætningen af pakkerne og den bagvedliggende økonomi. Varighed: ½ dag Informationsdage på plejecentrene: Cirka 2 måneder efter, at det nye visitationskoncept sættes endeligt i drift afholdes der informationsdage på plejecentrene hvor nøglepersoner og visitatorer deltager. Her sikres det, at samarbejdet mellem parterne fungerer optimalt, og at der ikke er nogen løse ender, når projektet afsluttes. Varighed: 2 timer pr. plejecenter Det endelige visitationskoncept er indarbejdet. Der foreligger vejledninger til konceptet Alle relevante interessenter er velinformerede om det nye visitationskoncept 9 Dokumentation af aktiviteter: Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, at aktiviteterne blev gennemført. Der bliver foretaget registrering over deltagernes mødedato og emnet for mødet. Der vil blive udarbejdet en manual for brug af metoden. Der foreligger funktionsvurderinger og pleje/ handleplaner på samtlige beboere på kommunens plejecentre.

11 10 Projektets organisation og ledelse: Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. hvor mange ansatte er der i projektet, projektlederens rolle, hvem har det overordnede ansvar for projektet, projektets samarbejdsparter, og hvad disse bidrager med. ISU varetager i samarbejde med Ældrechef Lis Kjeldsen og Myndighedskonsulent Judith Poulsen den overordnede styring af projektet. ISU skal fungere som projektleder og sikre at projektet gennemføres som beskrevet. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 1 medarbejderrepræsentant fra hvert plejecenter, 1 gruppeleder fra hvert plejecenter og 1 repræsentant fra den centrale visitation. 11 Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb: Beskriv kort, hvis I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Efter projektet gennemførelse vil Nordfyns Kommune bruge redskabet til individuel tilpasset ydelsestildeling til beboerne på plejecentrene

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Socialministeriet Puljen Sundhed til socialt udsatte / opsøgende sundhedsindsatser Ansøgning sendes til: Servicestyrelsen, att. Sara Lindhardt, sli@servicestyrelsen.dk Til drøftelse i ministeriet GENERELLE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udbud af plejecenter Søhusparken

Udbud af plejecenter Søhusparken Udbud af plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet... 5 2 Konkurrencebetingelser... 6 2.1 Ordregivende myndighed... 6 2.2

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Center for Ældre Analyse af samarbejdet mellem bestiller og udfører og udfører og modtager samt kortlægning af vagtplanlægningsmodeller i hjemmeplejen December 2014 Ældrepuljen

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere