Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012."

Transkript

1 Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra Fast bidrag I budgettet er regnet med stik. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 576 kr. ekskl. moms. Det faste bidrag fra 2013 til 2014 er fremskrevet med 2 %, hvorved det faste bidrag i 2014 er fastsat til kr 163,20 kr ekskl. Moms. Tilslutningsbidrag I budgettet er der indregnet indtægter svarende til 288 tilslutningsbidrag fra nye kunder, der tilsluttes jf. spildevandsplanen. Øvrige indtægter Vejbidrag Vejbidrag udgør 8 % af anlægsomkostningerne (ekskl. investeringer på renseanlæg) Hertil kommer indtægter fra statsvejene. Tømningsordning Der er regnet med indtægter fra tømning af tanke. Variabel takst Den variable takst er fremskrevet med 2 %. Hertil kommer yderligere 0,22 kr./m3 (ekskl. moms), som konsekvens at ny lovbestemt trappemodel i 2014, se nedenstående. Endvidere er indregnet en ekstraordinær takststigning på 2 kr/m3 (ekskl. moms) pga. nye pålagte opgaver med klimatilpasning og kommende krav til vandplaner. Der er i investeringsbudgettet fra indregnet 87,9 mio til bassiner og øvrige klimatilpasningsprojekter. Tillægget på 2 kr/m3 forudsættes ved låneoptagelse at kunne finansiere de ekstraordinære investeringsprojekter til og med Trappemodel Den variable betaling for vandafledning er ændret, idet der lovbestemt er indført en trappemodel, hvor opkrævningen nedsættes i forhold til forbruget, hvis dette er større end 500 m3. Betingelsen for reduktion er, at der drives erhverv fra ejendommen på markedsmæssige vilkår. Ansøgning skal sendes til Naturstyrelsen, som spildevandforsyningen modtager data fra.

2 År Trin 1 til og med 500 m3 Trin 2 over 500 m m3 Trin 3 over m3 Kubikmetertaksten er Kubikmetertaksten er 2014 Ingen reduktion i bidraget 4 % lavere ende trin 1 12 % lavere ende trin Ingen reduktion i bidraget 8 % lavere ende trin 1 24 % lavere ende trin Ingen reduktion i bidraget 12 % lavere ende trin 1 36 % lavere ende trin Ingen reduktion i bidraget 16 % lavere ende trin 1 48 % lavere ende trin Ingen reduktion i bidraget 20 % lavere ende trin 1 60 % lavere ende trin 1 I budgettet er de indregnet m3 på trin 2 og m3på trin baseret på udtræk fra Naturstyrelsen. Taksten for trin 2 og 3 i budget 2014 er følgende: Trin 2, pr. m3 Trin 3, pr. m3 Kr. 37,44 incl moms Kr. 34,32 incl moms Tilslutningsbidrag Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand bliver i 2014: kr. (ekskl. moms) Særbidrag Indtægten fra det generelle særbidrag er indregnet til kr. Drifts- og administrationsomkostningerne for 2014 er reduceret med 2,1 % i forhold til regnskab 2012, som set sammen med en generel prisstigning på 2 % per år, svarer til i alt en omkostningsreduktion på 6,1 %. Driftsomkostninger er i overslagsperiodens første 4 år fremskrevet med 0 % og herefter med 1%, hvilket for perioden forventes at svare til en yderligere effektivisering på ca 13 %. Anlægsudgifter er fremskrevet med 2 % Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nye lån er indregnet med en rente på 3,5 % (inklusiv kommunal lånegaranti på 0,75 %.) Investeringer Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til Spildevandsplanen, hvor der er afsat 56,6 mio kr. til kloakering af ejendomme i det åbne land i Kloakfornyelse hvor der i perioden fra er afsat 94,0 mio kr. Bassiner til klimatilpasning og overholdelse af vandplan krav samt øvrige klimatilpasningsprojekter til 87,9 mio kr i perioden fra

3 I de øvrige overslagsår er der fastholdt et højt investeringsniveau for at rumme øgede aktiviteter vedr. renseanlægsstruktur og klimatiltag, i takt med at der træffes beslutning om dette Låneoptagelse Der optages lån for 48 mio kr. i 2014 og yderligere 220 mio kr. i overslagsårene. Med de skitserede takst og investeringsniveauer vil gæld til realkredit være øget med 35 mio. kr. i 2023 set i forhold til Prisloft/indtægtsramme Forsyningssekretariatet har udsendt et udkast til prisloft for Svendborg Spildevand A/S, der udmønter sig i en indtægtsramme på kr Prisloft Budget Drift : Finansielle Investering Overdækning Total Underdækning i 2014 vedrørende finansielle poster og 1:1, kan opkræves i Driftsomkostningerne er ekskl. afskrivninger. Investeringstillægget er en sum af investeringer, afdrag på lån fratrukket indtægter fra tilslutningsbidrag og provenu fra låneoptagelse. Budgettet overholder den udmeldte indtægtsramme, der fremgår af til prisloft Takstpotentialet er ikke udnyttet. Der kan i 2013 opkræves yderligere 4,3 mio kr. Prisloftet vil evt. blive luft -korrigeret af konkurrencestyrelsen, jf. påtale fra konkurrenceankenævnet. Såfremt dette bliver aktuelt vil det alt andet lige give et højere prisloft. Udmelding fra Konkurrencestyrelsen for dette udestår pt.

4 Vand A/S Vandsalg Der er forudsat solgt m³, fastsat med baggrund i realiseret salg i Faste bidrag Der forudsættes at kunne opkræves faste bidrag i Tilslutningsbidrag Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 61 tilslutninger i Øvrige indtægter Provenuet for takstopkrævningen er fremskrevet med 2,0 % hvilket vil resultere i et variabelt bidrag på 9,82 kr/m³(ekskl. moms) og et fast bidrag på 490,00 kr. (ekskl. moms). Tilslutningsbidrag Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette medfører at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger fra kr til kr (ekskl. moms). Drifts- og administrationsomkostningerne for 2014 er reduceret med 6 % i forhold til regnskab Hertil kommer den generelle prisudvikling på ca. 4 % fra 2012 til 2014, hvorved den samlede omkostningsreduktion i budget 2014 udgør 10 %. Driftsomkostninger er fremskrevet med 0 % i overslagsperiodens første 4 år, og herefter med 1%, hvilket for perioden svarer til en yderligere effektivisering på ca. 13%. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nye lån er indregnet med en rente på 3,5 % (inklusiv kommunal lånegaranti på 0,75 %.) Investeringer Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i UR-planen (udbygnings-og renoveringsplanen) samt strukturanalysen for fremtidens vand. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2014 på 22,7 mio. kr. og yderligere 203,7 mio kr. i overslagsårene. Låneoptagelse Der optages lån for 11mio. kr. i 2014 og yderligere 126 mio. kr. i overslagsårene. Med de skitserede takst og investeringsniveauer vil gæld til realkredit være øget med 88 mio. kr. i 2023 set i forhold til 2013

5 Prisloft/indtægtsramme Forsyningssekretariatet har udsendt et udkast til prisloft for Svendborg Vand A/S, der udmønter sig i en indtægtsramme på kr Prisloft Budget Drift : Finansielle Investering Underdækning Total Underdækning i 2014 vedrørende finansielle poster og 1:1, kan opkræves i Driftsomkostningerne er ekskl. afskrivninger. Investeringstillægget er en sum af investeringer, afdrag på lån fratrukket indtægter fra tilslutningsbidrag og provenu fra låneoptagelse. Budgettet overholder den udmeldte indtægtsramme, der fremgår af udmeldt prisloft Prisloftet vil evt. blive luft korrigeret af Konkurrencestyrelsen, jf. påtale fra konkurrenceankenævnet. Såfremt dette bliver aktuelt vil det alt andet lige medføre et højere prisloft. Udmelding fra Konkurrencestyrelsen angående dette udestår pt.

6 Affald A/S Tømningsbidrag Beregnet ud fra nuværende antal tilmeldte beholdere (24.027) samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte takster fra Svendborg Kraftvarme A/S Boligbidrag Beregnet ud fra helårsbeboelser, 532 værelser og 758 sommerhuse. Bidraget dækker de samlede udgifter til alle øvrige ordninger dvs. Storskrald (dog ikke sommerhuse), Genbrugsstationerne, Miljøstationer og Farlig affald Salg af genanvendelige materialer Priserne på genanvendelige materialer er stabile men generelt lavere end tidligere. Driftsgebyr, erhverv På baggrund af de indhøstede erfaringer samt udtalt ønske fra ny og gamle kunder, udvides erhvervsordningen med en abonnementsordning fra Abonnementsordningen har tre takster afhængig af køretøjets størrelse og virksomhederne skal købe et abonnement pr. bil/år. Der skal betales separat for farligt affald uanset ordning, hvilket er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Det samlede budget for erhverv forudsættes at være uændret. Administrationsgebyr, erhverv Der er forudsat at virksomheder indgår i ordningen, der finansierer erhvervsaffaldskonsulentordningen og administration vedr. erhvervsaffald. Takster På baggrund af ny praksis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen blev en andel af egenkapitalen omklassificeret til overdækning i regnskab 2011; I alt er kr. opgjort som overdækning ultimo I budgettet er boligbidraget fastsat således at overdækningen udlignes over 3 år. Boligdraget stiger med 3,3 %. I overslagsårene er taksterne fremskrevet med 2 %. Boligbidraget fastsættes, så der ikke opbygges over- eller underdækning. Tømningsbidraget stiger med i alt 1,8 % som følge af stigning i forbrændingsafgiften. De samlede drifts- og administrationsomkostninger øges fra regnskab 2012 til budget 2014 med 9 % primært pga. stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsagelig forbrænding. Fra budget 2013 til budget 2014 øges omkostningerne med 0,5 %, hvilket er 1,5% under end den forventede prisudvikling på 2,0% I overslagsårene er driftsomkostninger er fremskrevet med 1,0 % Fremskrivningen er beregnet pris og lønfremskrivning på 2,0 % fratrukket 1 % i effektivisering.

7 Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer Der er budgetteret med i alt 1,5 mio. kr. til renovering på genbrugsstationen i Hesselager, asfaltering, skiltning samt mandskabsfaciliteter og generel containerudskiftning.

8 Forsyningsservice A/S en er budgetteret på baggrund af regnskab 2012 og forventninger til regnskab en dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser. ne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2012 og 2013 og er på niveau med 2013 dog med forventede øgede omkostninger til Sam Aqua i form af indkøbs- og IT-ydelser, hvor disse er en forudsætning for de indregnede besparelser i driftsselskaberne. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer På IT-siden er der i 2014 planlagt investering i nyt ERP-system i samarbejde med Sam Aqua. Investeringer i biler vil fremover ske i driftsselskaberne, da reguleringen af vand og spildevandsselskaber tilgodeser dette. Låneoptagelse Det er ikke nødvendigt at optage lån til finansiering af investeringerne.

9 Forsyning A/S Udloddet udbytte fra Forsyningsservice er budgetteret ud fra estimeret omkostningsniveau. Der er alene indregnet omkostninger til revision.

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere