efaktura faktura / invoice format version marts 2012 Dokumentversion 4.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1"

Transkript

1 efaktura faktura / invoice format version marts 2012 Dokumentversion 4.1

2 Indholdsfortegnelse - Content 1. DANSK BESKRIVELSE (DANISH DESCRIPTION) FAKTURAFORMATET Specielle tegn Prolog, stylesheet og skema Definition af fakturaformatet VALIDERINGER CHECKSUM MODULUS10-KONTROL FORMATÆNDRINGER Version Version Tidligere versioner ENGLISH DESCRIPTION (ENGELSK BESKRIVELSE) THE INVOICE FORMAT Special characters Prologue, stylesheet and schema Definition of the invoice format VALIDATIONS CHECKSUM MODULUS10-CONTROL FORMAT CHANGES Version Version Former versions FORMATBESKRIVELSE (DANISH) - FORMAT DESCRIPTION (ENGLISH) INVOICES (N=1, MANDATORY) DOCUMENT HEADER DOCUMENT_HEAD REMARK BILLED_FROM SOLD_FROM SELL_TO BILL_TO SHIP_TO ADDRESS CURRENCY LINE ITEM_INFO AMOUNT PAYMENT_TERMS TOTALAMOUNT CHARGE Side e faktura faktura / invoice format Side i

3 DELIVERY_TERMS PAYMENT_MEANS FIK P_MESSAGE P_CREDITOR_ADDRESS P_ALTERNATE_SENDER DIRECT_DEBIT FACTORING_INFO EKSEMPLER - EXAMPLES XML FAKTURA/INVOICE I FORMATVERSION FROM SENDER XML FAKTURA/INVOICE I FORMATVERSION FROM SENDER SKEMA - SCHEMA (XSD) effaktura faktura / invoice format Side ii

4 Dokumenthistorik Version Dato Ændringer danish Changes - english Firmanavn og logo PBS erstattet med Nets Company name and logo PBS replaced by Nets Direct_debet (tekst rettet) Direct_debet (text corrected) P_AMOUNT: Beløb til betaling i valgt valuta Alle landekode ISO standard er nu valide. Hvis landekode er forskellig fra DK, skal betalingstypen Direct debet benyttes med Direct debet type OTHER Alle valuta koder (ISO Standard) er nu valide Ny valideringsregler Quantity Antal kan være lig med nul Ny valideringsregler Receipt to Feltet skal være i XML en, men uden værdi Filstørrelse for bundter er ændret til: Kan sende fakturabundter i unzipped format indtil 45 MB Kan sende fakturabundter i zipped format indtil 100 MB En faktura kan indholde 1000 sider Skema (xsd) er ændret på flg. 2 områder: DESCRIPTION_1 på linje niveau kan indeholde mellemrumstegn som eneste tegn Flg. mht. COUNTRY_CODE: o COUNTRY_CODE kan indeholde alle landekoder. o Landekoder er case insensitive. o Landekoden i BILL_TO kan fortsat kun være DK Antal decimaler er udvidet på flg. Felter: - QUANTITY, - UNIT_PRICE, - NET_PRICE, - QTY_PER_UNIT_OF_MEAS Amount for payment in selected currency. Country code ISO standard If country code is different from DK, please use payment type Direct debit with Direct debit type OTHER All curency codes (ISO Standard) is now valid. New validation rule Quantity Quantity can be zero New validation rule Receipt to The tags shall be in the XML, but without any value. File size for bundles are changed to: Can send invoice bundles up to 45 MB in unzipped format Can send invoices up to size 100 MB in zipped format One invoice can contain only 1000 documents Modified the schema(xsd) to incorporate the following: DESCRIPTION_1 on line level can contain spaces as the only value COUNTRY_CODE can contain any country code, except for the BILL_TO address section (where the value DK is still mandatory). COUNTRY_CODE in the invoice is now case insensitive. Number of decimals are expanded on the following tags: - QUANTITY, - UNIT_PRICE, - NET_PRICE, effaktura faktura / invoice format Side iii

5 URE, - TOTAL_DOCUMENT_CHEC KSUM og - CHECKSUM. Eksempel er opdateret. Det nye antal decimaler kan anvendes fra og med 1. februar QTY_PER_UNIT_OF_MEAS URE, - TOTAL_DOCUMENT_CHEC KSUM and - CHECKSUM. Example is updated. The new number of decimals can be used from the 1. of February Redaktionelle ændringer: Editorial changes: - Præciseret, hvordan checksum - Clarified how to calculate checksum if beregnes, når der ikke anvendes FIK is not used FIK. - Elaborated the use of tags where N=1 - Uddybende forklaring af felter - allowed difference in amounts and med N=1 totals is described - Tilladt afvigelse på beløber og - Changed allowed size for invoices and totaler er angivet bundles - Ændret tilladt størrelse på - Clarified that it is not a requirement faktura og fakturabundt that P_MESSAGE is entered for card - Præciseret, at P_MESSAGE type 73 and 75. ikke er et krav for kortart 73 og Der indføres formatændringer, som træder i kraft 12. maj Flg. ændringer: Format changes are introduced with effect the 12. of may Following changes are introduced: - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM ændres til at hedde FIK. - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM is changed and called FIK. - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM_VERSION ændres til at hedde PAYMENT_MEANS_VERSI ON - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM_VERSION is changed and called PAYMENT_MEANS_VERSI ON - Alle V-felter ændres til M (Mandatory) - All V-tags are changed to M (mandatory) - Version og payment-version er fortsat Version and payment version is still Længden på REFERENCE er ændret. - The length of REFERENCE has been changed Der indføres formatændringer, som træder i kraft 12. maj Flg. ændringer: Format changes are introduced with effect the 12. of may Following changes are introduced: - Version og payment-version ændres fra v til Version and payment-version updated from v to Betalingsdelen er ændret - Payment section is updated grundlæggende - Possible to have order number - Mulighed for ordrenummer på on the line effaktura faktura / invoice format Side iv

6 linjen - Only format changes in version - Kun formatændringer i version and are described og beskrives Det er beskrevet, at modtager kan identificeres ved kundenummer. Denne funktionalitet træder i kraft i version 2.15 af e faktura HUB. It is described that the the receiver can be identified by the customer number. This functionality does not work before version 2.15 of the e faktura HUB Der indføres formatændringer i Format changes are introduced. forbindelse med e faktura HUBløsningen. VERSION changes from version to version Formatændringerne træder i kraft 1. The change in format becomes effective marts Versionen af formatet er nu March 1 st Beskrivelse af P_ACCOUNT_NO og P_REG_NO er korrigeret tilbage til den oprindelige beskrivelse. Description of P_ACCOUNT_NO and P_REG_NO is changed back to the original description Der indføres formatændringer. Format changes are introduced. VERSION og FACTORING_VERSION VERSION and skifter fra version til version Formatændringen træder i kraft 1. februar FACTORING_VERSION changes from version to version The change in format becomes effective February 1 st See the document Introduktion til e- faktura integration on handling multiple versions of the e-faktura format, if necessary. Se evt. dokumentet Introduktion til e- faktura integration mht. håndtering af flere versioner af e-faktura fakturaformatet e faktura A/S er erstattet af PBS A/S og PBS logo er indsat på forsiden XML-eksempel for e-faktura (version 1.0.0) opdateret. e faktura A/S replaced by PBS A/S and PBS logo inserted on the front page. XML example for e-faktura (version 1.0.0) updated Dokument færdiggjort. Document completed Dokumenthistorik er tilføjet. Det er angivet hvilket tag, amount er afhængigt (dependent) af, samt bedre beskrivelse af, hvad kolonnen N betyder. Document history added. It is specified which tag amount is dependent on, plus a better description of what the column N means. effaktura faktura / invoice format Side v

7 1. Dansk beskrivelse (Danish Description) Nærværende dokument gennemgår XML-formatet, som en faktura skal overholde samt et eksempel på en faktura. 1.1 Fakturaformatet Formatet angives i encoding ISO Formatet for en faktura kan ikke ændres uden samtykke fra Nets Denmark. Nets vil varsle formatændringer med minimum tre måneders varsel Specielle tegn Der accepteres ikke ikke-printbare tegn i filformatet. Følgende tegn må ikke indgå i formatet: < > & Dette bevirker, at ERP-systemerne skal konvertere tegnene iht. nedenstående tabel, inden tegnene sendes til e faktura. På tilsvarende måde skal tegnene konverteres ved modtagelse. Tegn Konvertering i ERP DTD entitet < < <!ENTITY lt "&#60;"> > > <!ENTITY gt ">"> & & <!ENTITY amp "&#38;"> &apos; <!ENTITY apos "&#39;"> " <!ENTITY quot """> Prolog, stylesheet og skema Alle XML-filer skal have flg. xml-deklaration som første linje: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> Det første tag (root) i selve XML-delen, skal indeholde en reference til skema-definitionen og det aktuelle skema, og skal anføres således: <INVOICES xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xsi:nonamespaceschemalocation="efaktura.xsd"> Når e faktura fremsender en faktura til fakturamodtager, vil XML-filen s anden linje referere lokalt til det medsendte stylesheet: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oinnn..nn.xsl"?> Bemærk, da der anvendes unikke filnavne, vil filnavn-referencen være forskellig, hver gang der modtages en faktura fra e faktura. Fakturaafsender skal ikke inkludere en stylesheet-reference. Kun e faktura påsætter denne. e faktura faktura / invoice format Side 1

8 1.1.3 Definition af fakturaformatet Fakturaformatet beskrives i tabelform i afsnit 3 Formatbeskrivelse. Kolonnerne i tabellerne har følgende betydning: Navn Name: Angiver start og slut på tagget. Beskrivelse: Kort beskrivelse af, hvilken information tagget indeholder. Description: Engelsk beskrivelse Requirement: Hvis værdien af tagget ligger fast, er krav til værdien beskrevet her. Type: Angiver hvilken type information, tagget indeholder; f.eks. om det er tekst eller dato. Såfremt der står sub level i kolonnen, er det fordi tagget har et niveau, der er beskrevet i en anden tabel med samme navn som tagget. Value: Angiver antallet af karakterer, informationen kan indeholde. A(20) betyder, at den kan indeholde 20 karakterer. Hvis der yderligere er tilføjet altid, eksempelvis A(4) altid, betyder dette, at informationen altid skal være på 4 karakterer. Såfremt typen er decimal, kan værdien eksempelvis være 20.3, hvilket betyder at tallet kan være på 20 cifre før kommaseparatoren og 3 cifre efter kommaseparatoren. C/M/D/V: Angiver hvorvidt informationen er conditional, mandatory, dependent eller mandatory fra og med en bestemt version af formatet. Et conditional tag må gerne være der, selvom det ikke er udfyldt. Et mandatory tag skal være der og skal være udfyldt. Et dependent tag skal være der, hvis det tag, det er afhængigt af, er udfyldt. Dog, såfremt N = 1 skal tagget være med, tagget kan dog være tomt, såfremt det tag det er afhængigt af, ikke er udfyldt. Vs: Angiver, at tagget er mandatory fra og med det angivne versionsnummer. N: Angiver hvor mange gange tagget kan være i formatet. N = 1 betyder, at tagget altid skal være med 1 gang, det kan dog være tomt. Bemærk, at selvom et tag ikke er mandatory, kan N godt stå til 1, og så vil tagget i DTD en være defineret som mandatory. N = 0..1 betyder, at tagget kan være med, eller det kan udelades. N = betyder, at tagget kan være med gange. Dependent: Angiver det tag, som dette tag er afhængigt af. Dependent af angives kun, når C/M/D/V er D. History: Her angives historik for eventuelle ændringer til tagget. Hvis der er tale om et nyt tag, angives f.eks. versionsnummer for oprettelse i formatet; er der tale om en ændring af et tag s definition, angives den tidligere definition samt det versionsnummer, hvori tagget blev ændret. e faktura faktura / invoice format Side 2

9 1.2 Valideringer e faktura foretager flg. valideringer: At der ikke er tale om en dublet. Undersøges ved at sikre, at kombinationen af service-leverandør, fakturaafsender af den første faktura i bundtet og bundt-referencenummer er unik inden for indeværende år. At afsender er kendt af e faktura At checksum er korrekt At alle øvrige landekoder er i overensstemmelse med ISO-standard ISO (2 karaktersvarianten) At postnumre er gyldige danske postnumre, hvis landekode = DK At momsprocenten er korrekt, hvis linjetotaler angiver, at der er moms At momsprocenten på linjer, gebyrer og fakturarabat svarer til enten 0 eller 25 % At alle totaler er korrekte At på linjer med antal og beløb, skal der være udfyldt mindst et varenummer At XML-filen er valid og overholder fakturaformatet mht. struktur (mandatory, conditional etc.) samt feltdefinitioner, f.eks. maximalt 3 decimaler på beløb mv. Flg. regler gælder: For mandatory tags Tagget skal være til stede i XML-filen Tagget skal have et validt indhold For conditional tags med N=0..1(1000) Tagget behøver ikke være tilstede i XML-filen Er tagget tilstede, skal det enten være tomt eller have et validt indhold For conditional/dependent tags med N=1 Tagget skal være til stede i XML-filen Tagget skal enten være tomt eller have et validt indhold Tagget skal have en værdi, hvis det felt det er afhængigt af, er tilstede og har en værdi. For conditional tag med mandatory underniveau Hvis et conditional tag er tilstede, så gælder reglerne for mandatory tags for evt. mandatory under-niveau. Hvis f.eks. tagget REMARK er til stede i XML-filen, så skal der være minimum et korrekt REMARK_TXT og med en valid værdi Andre regler: Et enkelt mellemrum er ikke et validt indhold for et felt, med mindre præcis dette er specificeret for feltet. Bemærk, for alle valideringer på beløb og totaler gælder det, at der accepteres en afvigelse på højst 50 ører. Er valideringerne ikke overholdt, vil en faktura blive afvist. e faktura faktura / invoice format Side 3

10 1.3 Checksum Formålet med checksummen er at sikre, at en faktura ikke er blevet ændret fra afsenderens ERP-system til modtagerens ERP-system. Når et ERP-system skal afsende en faktura, beregnes en checksum. Checksummen følger fakturaen, således at man ved modtagelse kan beregne checksummen ud fra fakturaen og sammenligne den beregnede checksum med den modtagne checksum. Derved undgår man at indlæse en forkert eller beskadiget faktura. Checksummen fremkommer ved brug af tre typer af oplysninger på en faktura: Fakturamodtagernavn, Sum af fakturalinjernes beløb uden moms og FIK/GIRO-nummeret. Her er et eksempel på indholdet af et CHECKSUM-tag: <CHECKSUM> ,000</CHECKSUM> Alle ERP-systemer skal således generere en checksum. Checksummen bliver beregnet på samme måde ved afsendelse af en kreditnota. Ved modtagelse skal ERP-systemet kontrollere, om checksummen stemmer overens med fakturaen. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal brugeren (fakturamodtager) af ERP-systemet have en fejlmeddelelse. Sådan opbygges checksummen: Checksum = <BILL_TO>.<NAME_1> + <P_FIK_NO> + alle <NET_PRICE> Den første del efter lighedstegnet er det fakturamodtagernavn, der står i NAME_1 under <BILL_TO>segmentet. Hvis ikke segmenterne findes, medgår de ikke i checksummen. Checksummen i den første del, <BILL_TO>.<NAME_1>, beregnes ved hjælp af ASCII-værdierne, som fremgår af nedenstående tabeller. Der benyttes samme ASCII-værdi, uanset om det vedrører store eller små bogstaver. Såfremt der er bogstaver i tagget, som ikke findes i nedenstående tabel, udelades de pågældende bogstaver fra beregningen af checksummen. Tegn Værdi Tegn A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Værdi Checksummen i den anden og tredje del, <P_FIK_NO> + alle <NET_PRICE>, er blot de cifre, der indgår i disse tag, jf. eksemplet nedenfor. e faktura faktura / invoice format Side 4

11 <BILL_TO> <NAME_1>ABC 234</NAME_1> delchecksum = 351 </BILL_TO> <P_FIK_NO> </P_FIK_NO> delchecksum = <NET_PRICE>9000,000</NET_PRICE> <NET_PRICE>1000,000</NET_PRICE> <NET_PRICE>0,000</NET_PRICE> delchecksum = Checksum = = ,000 Anvendes FIK-delen ikke i en faktura, har P_FIK_NO værdien 0 i beregningen af checksum. Checksummen angives i faktura-formatet. e faktura faktura / invoice format Side 5

12 1.4 Modulus10-kontrol Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus10 efter følgende model: 1. Gang det sidste ciffer med 2, det næstsidste med 1, osv. jf. vægttallene i nedenstående eksempel. 2. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen, således at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anvendes som tæller. 4. Tælleren divideres med 10 - modulus. 5. Kontrolcifret er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er nul, bliver kontrolcifret "0". Eksempel: Der er 16 positioner i feltet, hvilket betyder, at der ved udprintning af hele OCR-linjen skal være en blank karakter enten foran eller bagved betalingsidentifikationen. Hvis kortart-koden og kreditornummeret er fortrykt, skal betalingsidentifikationens 15 cifre printes midt i felt 2. Hvis man f.eks. har betalingsident (uden checkciffer) kan man beregne sig frem til cifferet på følgende måde: Step 1 og 2: Betalingsident Vægttal: Delberegning (step 1) Tværsumstal (step 2) Step 3: Tæller: = 62 Step 4: Tæller/modulus: 62/10 = 6,2 dvs. rest = 2 Step 5: Kontrolciffer 10-2 = 8 e faktura faktura / invoice format Side 6

13 1.5 Formatændringer Dette kapitel beskriver de indførte formatændringer i de enkelte versioner. For hver version beskrives følgende: Tilføjede tags Ændrede tags Version Tilføjede tags Nyt tag HEADER/PAYMENT_MEANS_V ERSION C/M/D/V Type Værdi Vs M Text A(10) DOCUMENT/PAYMENT_MEANS M Sub-level DOCUMENT/PAYMENT_ MEANS /PAYMENT_TYPE M Text A(20) Beskrivelse Version af XML-format til brug for OfficeBanking Betalingsmåder Betalingsmåde. Se valgtabel 8 DOCUMENT/PAYMENT_ MEANS /DIRECT_DEBIT PAYMENT_ MEANS /DIRECT_DEBIT/P_DIRECT_DEB IT_TYPE M Sub-level M Text A(20) Direct debet betalingsoplysninger. Direct debit type. Se valgtabel 9. PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_CURR ENCY_CODE PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_AMO UNT PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_TRAN SFER_DATE PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_REG_ NO PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT /P_ACCOUNT_NO M Text A(3) M Decimal 20.2 M Text A(10)altid M Text A(4) M Text A(10) Valutakode. Beløb til betaling i DKK. Dato for overførslen af penge. Skal være en bank-dag. Beløbsafsenders reg.nr Beløbsafsenders kontonr. e faktura faktura / invoice format Side 7

14 Nyt tag PAYMENT_ MEANS/FIK LINE/ORDER_NO Nye Valgtabeller C/M/D/V Type Værdi Vs M Sub-level C Text A(20) Beskrivelse FIK betalingsoplysninger. Blev før kaldet PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM. Ordrenummer på linjeniveau Valgtabel 8 Choice Table 8 Beskrivelse FIK FIK betalingsoplysninger. DIRECT_DEBIT Direct debet betalingsoplysninger. Valgtabel 9 Choice Table 9 Beskrivelse BS BetalingsService LS LeverandørService PBS OTHER PBS National Clearing. Kan kun anvendes af Nets. Anden type Ændrede tags I nedenstående tabel, refererer kolonnen med overskriften Tabel-kolonne til, hvilke(t) af nedenstående definitioner, der er ændret i under formatbeskrivelsen. Hvis der f.eks. er tale om, at et felt er udvidet, angives det, at det er Værdi, som er ændret: Navn Beskrivelse Krav Type Værdi C/M/D/V Vs N Dependent af Ændret tag Tabel-kolonne Værdi før Værdi nu /HEADER/VERSION Krav Angives som Angives som e faktura faktura / invoice format Side 8

15 X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /INVOICES/REFERENCE Værdi A(20) A(40) Fjernede muligheder Flg. tag kan ikke mere benyttes: Nyt tag DOCUMENT/ PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM HEADER / PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM_VERSION C/M/D/V Type Værdi Vs Sub-level M Text A(10) Beskrivelse Betalingsoplysninger. Er erstattet af FIK. Version af XML-format til brug for OfficeBanking. Er erstattet af PAYMENT_MEANS_VERSION Version Tilføjede tags Nyt tag INVOICES /INVOICES/REFERENCE /HEADER/RECEIPT_NO C/M/D/V Type Værdi Vs M Under-niveau M Text A(20) M Text A(20) Beskrivelse Nyt niveau til at håndtere flere fakturaer i én XML-fil. Referencenummer til denne afsendelse Kvitteringsnummer genereret af det afsendende økonomisystem. Det skal være unikt for afsender. Kvitteringsnummeret bliver returneret i kvitteringer fra e faktura til brug for ERP-systemets opdatering af status på de enkelte fakturaer. Tidligere lå dette nummer i en særskilt.req fil. Feltet ligger nu i stedet direkte i XML-formatet. /HEADER/CHECKSUM M Checksum. Se afsnit 1.3 Checksum e faktura faktura / invoice format Side 9

16 Nyt tag /DOCUMENT_HEAD/ACCOUNT_ CODE C/M/D/V Beskrivelse Type Værdi Vs Decimal 20.3 Tidligere lå dette nummer i en særskilt.req fil. Feltet ligger C Text A(35) nu i stedet direkte i XML-formatet. DimensionsKontoStreng til brug for fakturering af offentlige institutioner. Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jf. lov om offentlige betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen /LINE/ACCOUNT_CODE C Text A(35) Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Såfremt de enkelte fakturalinjer skal bogføres med forskellige DimensionsKontoStrenge, skal dette angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" DimensionsKontoStreng til brug for fakturering af offentlige institutioner. Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jf. lov om offentlige betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng på linjeniveau. /LINE/FINAL_CUSTOMER_TYPE C Text A(3) /LINE/FINAL_CUSTOMER C Text /INVOICES/TOTAL_DOCUMENT _CHECKSUM A(20) M Decimal 20.3 Angiver hvordan endelig kunde er identificeret. Se valgtabel 6. Anvendes til at angive eventuel endelig kunde. Anvendes f.eks. inden for det kommunale område til at angive cpr-nr på ydelsesmodtager. Sum af checksum en under alle dokumenterne /INVOICES/NO_OF_DOCUMENT S Nye Valgtabeller M Text A(4) Antal faktura og kreditnotaer i denne afsendelse Valgtabel 6 Beskrivelse e faktura faktura / invoice format Side 10

17 Valgtabel 6 CPR TLF CVR EAN PNO DUN Beskrivelse CPR-nummer Telefonummer CVR-nummer EAN-lokationsnummer P-nummer DUNS-nummer Ændrede tags I nedenstående tabel, refererer kolonnen med overskriften Tabel-kolonne til, hvilke(t) af nedenstående definitioner, der er ændret i under formatbeskrivelsen. Hvis der f.eks. er tale om, at et felt er udvidet, angives det, at det er Værdi, som er ændret: Navn Beskrivelse Krav Type Værdi C/M/D/V Vs N Dependent af Ændret tag Tabel-kolonne Værdi før Værdi nu /HEADER/VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /HEADER/ PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VE RSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af betalings-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, e faktura faktura / invoice format Side 11

18 denne version anvendes. /HEADER/FACTORING_VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /DOCUMENT_HEAD/EXTERNAL_DOCUMENT_ Value A(20) A(40) NO såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af factoring-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes Fjernede muligheder Snabel-a skal ikke konverteres inden ind- og udlæsning. Dvs. snabel-a skrives direktes i XMLfilen. Tegn Konvertering i ERP DTD &at; <!ENTITY at Tidligere versioner Version 1.1.0, kun anvendt med e faktura version 1.0 Version 1.0.0, kun anvendt med e faktura version 1.0 e faktura faktura / invoice format Side 12

19 2. English description (Engelsk beskrivelse) This document goes through the format of the invoice and an example of an invoice. 2.1 The invoice format The format is specified in encoding ISO The format for an invoice cannot be changed without consent from Nets Denmark A/S. Nets will give notice of changes in the format with a minimum of three months notice Special characters No non-printable characters are accepted in the file format. None of the following characters must be part of the format: < > & The ERP systems must convert any characters in the table below, before the characters are sent. The characters are to be converted correspondingly upon reception. Character Conversion in the ERP DTD entity < < <!ENTITY lt "&#60;"> > > <!ENTITY gt ">"> & & <!ENTITY amp "&#38;"> &apos; <!ENTITY apos "&#39;"> " <!ENTITY quot """> Prologue, stylesheet and schema All XML-files must have a xml-declaration as the first line, stated like this: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> The first XML-tag (root) in the XML-file must have a reference to the schema definition and the e faktura schema and must be stated like this: <INVOICES xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xsi:nonamespaceschemalocation="efaktura.xsd"> When e faktura sends an invoice to the recipient the second line in the XML-file will have a local reference to the stylesheet that is send along with the invoice and will be stated like this: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oinnn..nn.xsl"?> Notice, that as unique filnames are used, the stylesheet reference will be different every time an invoice is received from e faktura. The original legal sender of the invoice shall not include a reference to a stylesheet. e faktura faktura / invoice format Side 13

20 2.1.3 Definition of the invoice format The invoice format from e faktura is described in tabular form in section 4 format description The columns in the table have the following meaning: Navn Name: Defines the beginning and end of the tag Beskrivelse: Description in Danish Description: A brief description of which information the tag contains. Requirement: If the value of the tag is established, a requirement to the value is described here. This column is only included for the description of HEADER. Type: Specifies which type of information the tag contains; e.g. whether it is text or a date. Provided it says sublevel in the column, the tag has a level that is described in another table with the same name as the tag Value: Specifies the amount of characters, the information can contain. A(20) means that it can contain 20 characters. If altid (always) is added, for example A(4) altid, this means that the information must always be 4 characters long. Should the type be decimal, the value can be 20.3, which means that the number can be 20 digits before the decimal comma 1 and 3 digits after the decimal comma. C/M/D/V: Specifies whether the information is conditional, mandatory, dependent or mandatory for a certain version of the format A conditional tag may be there, even though it is not filled out A mandatory field must be there and has to be filled out A dependent tag must be there, if the tag it is dependent on, is filled out. In case of N = 1, the tag has to be there, though if the tag,it is dependent on is not filled out, the tag can be left empty. Vs: Specifies whether the tag is mandatory from the specified version number. N: Specifies how many times the tag can be in the format. N = 1 means the tag has a minimum & maximum occurrence of 1 N = 0..1 means the tag can occur a minimum of 0 and maximum of 1 N = means the tag can occur a minimum of 0 and maximum of 100 Dependent: Specifies the tag, that this tag is dependent on. Dependent on is only specified, when usage is D (dependant). History: The history of changes to the tag is specified here. If it is a new tag, e.g. the version number, for creation in the format, should be specified; if it is changes of a tags definition, the former definition and the version number, in which the tag was changed, is specified. e faktura faktura / invoice format Side 14

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk Versionnr. 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

News and Improvements 8.00.1

News and Improvements 8.00.1 News and Improvements 8.00.1 Visma Software International AS Indhold 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse... 3 Introduktion...4 Visma application compatibility... 4 Visma Document Center 8.00.1...5 Forbedringer...

Læs mere

Projekt 1 - Database. Indholdsfortegnelse. Intro...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...5 Problem felt...6 Problem formulering...

Projekt 1 - Database. Indholdsfortegnelse. Intro...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...5 Problem felt...6 Problem formulering... 1 Projekt 1 - Database Fakatark Indholdsfortegnelse Faktaark...3 Intro...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...5 Problem felt...6 Problem formulering...6 Projekt title Database projekt 1 Klasse CLmul-b12e

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Account Pro. Brugerhåndbog

Account Pro. Brugerhåndbog Account Pro Brugerhåndbog I Account Pro Indhold 1 Forord 2 2 Generel information / Licensering 4 1 Generel information... om ACCOUNT PRO 4 2 Networking 3 Registrering... 4... 5 4 Licens aftale... 5 3 Oprette

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20 ktober 2001 Nr 8, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.racleekspert.dk #8 UGDK 23 DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Møde: 14. november 2001 kl. 13:30 Developer SIG

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frontpage kursus Dag 1 Dag 2 Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frames Formularer Mere grafik Hvordan kommer man UD Web-bots Generelt "Regler" for gode hjemmesider

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 309/2010 (2. afdeling) Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat Kasper Mortensen) mod Saab AB (advokat Carsten

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV Ændrings log Juli 2014 CMGT 1.21 Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21... 5 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere