for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker"

Transkript

1 for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

2 J. nr Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-, Roslev-, Ø. Grønning-, Thise- Lyby-, Jebjerg og Vihøj Vandværker og er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort over Breum området Henvendelse vedrørende Indsatsplanen til: Viborg Amt Miljø og Teknik Telefon ISBN

3 Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum Viborg Amt, Miljø og Teknik April

4 Indhold Forord Indledning Hvad er en indsatsplan Sådan er forslag til planen blevet til Det videre arbejde med planen Indsatsområder og følsomme områder Trusler mod drikkevandet Indsatser Oversigt over nødvendige indsatser Redegørelse for indsatserne Indsatsen vedrørende udnyttelse af grundvandsressourcen Indsatsen vedrørende udvikling af Breum by og forureningskilder i byen Indsats for at reducere kvælstofbelastningen Indsats for at sløjfe ubenyttede brønde og boringer Indsatser for at for at forbedre indretning af vaskepladser og anvendelse af pesticider Indsatser vedrørende kampagner Indsatser vedrørende miljøtilsyn Indsatser for at overvåge grundvandet Rammer for administrationen Redegørelse for resultaterne af den geologiske kortlægning Geologien og grundvandsdannelsen - hvor regnvandet siver ned Grundvandsmagasiner - hvor der indvindes vand fra Hvor strømmer grundvandet hen - indvindingsoplande Vandindvindingen, drikkevandskvaliteten og følsomheden Grundvandets kvalitet Redegørelse for resultaterne af den arealmæssige kortlægning Landområderne Breum by Indsatsplanens retsvirkninger

5 Forord Viborg Amt fremlægger hermed en indsatsplan, som skal sikre, at Breum-, Roslev-, Jebjerg-, Ø. Grønning-, Thise- Lyby-, Jebjerg og Vihøj Vandværker fortsat kan levere godt drikkevand til deres forbrugere. Planen skal sikre, at det grundvand, som vandværkerne skal indvinde, beskyttes mod forurening. Det er målet at sikre godt drikkevand til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling og bibeholde en decentral vandforsyningsstruktur i området. Planen omfatter området med særlige drikkevandsinteresser ved Breum (incl. indvindingsoplandene til Roslev-, Breum-, og Vihøj Vandværker) samt indvindingsoplandene til Thise-, Ø. Grønning-, og Lyby Vandværker, se kort 1, side 8. Indsatsplanen er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe bestående af: Helle Dalgaard og Jens Fynne, Sundsøre kommune (Thise og Lyby Vandværker er kommunale vandværker) Hans Jørgen Kristensen, Breum Vandværk Kresten Trærup, Roslev Vandværk Bue Jensen, Jebjerg Vandværk Poul Carlsen, Ø. Grønning Vandværk Anders M. Kristensen, Familielandbruget i Viborg Amt Erik Ringgård, Landboforeningerne i Viborg Amt Ella Dalgård, Borgerforeningen i Breum Claus Holst Iversen, Viborg Amt Ove Nørregaard, Viborg Amt (formand) Jørgen G. Nielsen, Sallingsund kommune, er løbende orienteret og har bidraget til planen Desuden har følgende fra Viborg Amt bidraget til planen: Ellen Petersen, Lay-out Dorthe Elmbo, Information Keld L. Jensen, Foto 5

6 1. Indledning Baggrunden for planen er, at Amterne i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandene til de fremtidige vandværker skal vurdere sårbarheden af grundvandet i forhold til eventuelle forureningskilder. På den baggrund fastlægges de nødvendige indsatser for at sikre, at vandværkerne også i fremtiden kan levere godt drikkevand til forbrugerne. Viborg Amt har i Regionplan 2005 udpeget en række områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Målet er at sikre, at tiltag som kan forbedre grundvandsbeskyttelsen fremmes, så grundvandet også i fremtiden kan bruges som godt drikkevand. Denne indsatsplan omfatter 4 indsatsområder. Området med særlige drikkevandsinteresser (OSD-området) ved Breum (incl. indvindingsopplandene til Breum-, Roslev-, og Vihøj Vandværker ) samt indvindingsoplandene til Thise, Øster Grønningen og Lyby Vandværker, se kort 1 på side 8. Området med særlige drikkevandsinteresser ved Breum skal sikre den fremtidige indvinding af drikkevand til Roslev, Jebjerg, Vihøj og Breum Vandværker. Området er ca ha stort. De områder der skal beskyttes er de områder, hvor regnvandet siver ned og bliver til drikkevand. Disse områder kaldes de grundvandsdannende oplande. 6 Af vandforsyningslovens 13 fremgår det, at for hvert af de undersøgelsesområder (indsatsområder), der er fastlagt i regionplanen skal amterne vedtage en indsatsplan. Undersøgelsesområderne er fastlagt i Regionplan 2005 for Viborg Amt og omfatter områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til fremtidige vandværker. Der er i planen foretaget justeringer af de områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor Amtet via kortlægningen har fået ny viden. Kravtilindholdetafindsatsplanererfastsati Bekendtgørelsenom indsatsplaner. Det grundvandsdannende opland til Breum Vandværk er ca. 90 ha og til Øster Grønningen og Lyby Vandværker er det grundvandsdannende opland hhv. ca. 9 ha og 13 ha. Roslev Vandværks opland ca. 55 ha stort og er sårbart over for nitrat. Thise Vandværk er ligeledes sårbar over for nitrat og det grundvandsdannende opland er ca. 35 ha. Der er ikke foretaget geologiske undersøgelser eller beregninger vedrørende Jebjerg Vandværks nuværende kildeplads. På grund af den nære beliggenhed ved forureningskilder forventes vandværket at ibrugtage ny kildeplads, når vandkvaliteten på den nuværende kildeplads svigter. Regionplanens generelle retningslinier vil fortsat være gældende for de 4 indsatsområder. Indsatsplanen skal sikre: Den nødvendige besky telse af grundvandetså drikkevandsforsyningen også fremover kan baseres på grundvand af god kvalitet. Atdererbalancemelem drikkevandsre sourcens størrelse og det vand, der i fremtiden skal indvindes. Indvindingen må ikke være så kraftig, at grundvandsstanden sænkes så meget, at vandkvaliteten eller naturforhold bliver forringet. Hovedproblemer i området: Breum byliggerhvorderskerdannelseafgrundvand til de dybe og for drikkevandsforsyningen vigtige grundvandsressourcer. DegrundvandsdannendeoplandetilThiseogRoslev Vandværker er følsomme med hensyn til nitrat, se kortene på side 19 og 20, Jebjergvandværkindvinderfrakorteboringeridet øvre magasin og ligger dårligt i forhold til en større planteskole. Derfor må det påregnes, at vandværket på sigt skal etablere ny kildeplads sydvest for Breum, hvor der ligger et dybt grundvandsmagasin, se kortet på side 12. Om rådetmed særlige drikkevandsintere ser og indvindingsoplandene skal sikres mod forurening fra punktkilder, byudvikling mv. 1.1 Hvad er en indsatsplan Regionplanen angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grundvandsressourcen og indsatsplanen angiver rammerne for de ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre forbrugerne godt drikkevand ogsåpåmegetlangsigt.

7 Indsatsplanen er en handlingsplan, som angiver i hvilke områder, det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at beskytte drikkevandet mod en eventuel forurening. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser og hvornår de skal gennemføres. Indsatsplanen er grundlaget for de private aftaler, som skal indgås for at beskytte grundvandet samt for Amtets og kommunernes administration i området. De indsatser der er beskrevet i denne indsatsplan skal gennemføres gennem frivillige aftaler mellem de berørte parter. Såfremt de nødvendige indsatser ikke kan opnås ved frivillige aftaler, er der i lovgivningen mulighed for at påbyde de nødvendige ændringer og at ekspropriere, se afsnit 8. Planen angiver, hvem der skal betale for at gennemføre de konkrete indsatser. Indsatsplanen er en dynamisk plan, hvor virkningen af de ekstra indsatser og behovet for disse løbende vurderes. Planen vil blive revideret, hvis effekten af de iværksatte indsatser ikke er tilstrækkelige, hvis ny teknologi giver mulighed for bedre og evt. billigere indsatser, hvis ny viden ændrer forudsætningen for de valgte indsatser eller når den ønskede indsats er opnået. 1.2 Sådan er forslag til planen blevet til Forslaget til indsatsplan er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsgruppen, som er omtalt side 5. Der har under Arbejdsgruppen været nedsat 2 undergrupper: En Landbrugsgruppe,som hararbejdetmeddeindsatser der berører landbrugetog en Informationsgruppe,som hararbejdetmedinformationoverfor borgerne. Resultaterne fra undergruppernes arbejde er løbende blevet drøftet i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er nedsat den 10. juni 2003 og der har indtil april 2006 været holdt 9 møder. Gruppens medlemmer har bidraget med informationer om indvindingsbehov, forureningskilder, lokal kendskab til arealudnyttelse mv. Resultaterne af de geologiske og arealmæssige kortlægninger har været drøftet i Arbejdsgruppen. Der har været stor interesse for at drøfte forskellige løsningsforslag og hvordan borgerne bliver inddraget i arbejdet med at passe på drikkevandet. De landmænd, som har arealer inden for indsatsområder med hensyn til nitrat, har været indkaldt til møder. På møderne er undersøgelsesresultaterne blevet gennemgået og de forskellige indsatser er blevet debatteret. Der har været afholdt èt møde for lodsejerne i indvindingsoplandet til Roslev Vandværk og 3 møder for lodsejerne i indvindingsoplandet til Thise Vandværk. Forslag til indsatsplanen har været forlagt Koordinationsforum på mødet den 24. juni Udvalget for Miljø og Teknik besluttede på mødet den 22. september 2005 at sende forslag til indsatsplan i offentlig høring fra den 4. oktober 2005 til den 27. december Der kom 3 bemærkninger til planforslaget. En fra Regionplanudvalget, en fra en kreds af lodsejere fra Thise og en fra Sundsøre kommune. Den reviderede plan har været forelagt Koordinationsforum til orientering i perioden fra den 14. til den 23. marts På baggrund af de bemærkninger der er kommet i høringsfasen og arbejdsgruppens bearbejdning af disse, har udvalget for Miljø og Teknik på mødet den 20. april 2006 besluttet at vedtage planen med følgende ændringer/tilføjelser: Iretningslinienom screeningafudvidelserafhusdyrproduktionen er tilføjet, at hvis et landbrugsareal tidligere har fået tilført husdyrgødning indregnes denne tilførsel ved brugerskifte af arealet uanset om brugerskiftet sker via salg, forpagtning eller gødningsaftale. Påside22,2.spalte,afsnit3 erdersketensproglig præcisering med hensyn til administration af VVM-reglerne, når planens mål er opfyldt. Detertilføjetsom retningslinie,atthisevandværk skal tilstræbe, at beskyttelsen af grundvandet igangsættes snarest. Iforslagettilindsatsplan varnævnt2 alternativer for Thise Vandværk. Det ene var at ytte indvindingen ind i OSD-området, det andet var at blive på den eksisterende kildeplads og så beskytte grundvandet. I planen bevares den nuværende forsyningsstruktur og der er derfor behov for at beskytte drikkevandet ved Thise. 1.3 Det videre arbejde med planen De der har ansvaret for at gennemføre de indsatser, der fremgår af skemaet side arbejder sammen med de involverede parter videre med indsatserne. De der har ansvaret kan indtil 1. januar 2007 få råd og vejledning fra Amtet. Herefter overgår ansvaret for indsatsplanlægningen til Skive kommune. Arbejdsgruppen gør status en gang om året og kan indkaldes, hvis der opstår problemer med at gennemføre de ønskede indsatser. 7

8 8

9 2. Indsatsområder og følsomme områder Området med særlige drikkevandsinteresser ved Breum er på baggrund af den gennemførte kortlægning revideret i Regionplan Indsatsplanen omfatter det reviderede OSD-område ved Breum samt indvindingsoplandene til Thise, Lyby, og Ø. Grønning Vandværker. Områderne er vist på kort 1, side 8. De grundvandsdannende oplande til Thise og Roslev Vandværker er følsomme over for nitrat og er derfor udlagtsom Indsatsområdermedhensyntilnitrat, se kort1,derviserområderneogafsnitetom Indsatser foratreducerekvælstofbelastningen, side18. Grundvandsdannelsen til det dybe magasin i dalen vest for Breum sker i hele OSD-området. I området umiddelbart vest og nord for Breum er der ringe lertykkelse og her sker der en betydelig grundvandsdannelse til det dybe magasin. Området er derfor sårbart med hensyn til punktkildeforurening med miljøfremmede stoffer og pesticider. Indvindingsoplandene til Lyby, Ø. Grønning, Breum og Vihøj Vandværker er ikke følsomme over for nitrat. Det er vigtigt for alle indvindingsområder og OSDområdet, at der ikke ndes eller etableres punktforureninger, som kan udgøre en risiko for at forurene drikkevandet. 3. Trusler mod drikkevandet Der er følgende trusler mod grundvandet i indsatsområderne: For storindvinding fra detvelbesky tede dybe grundvandsmagasin, som ndes vest for Breum. Risiko for nedsivning af forurenede sto fer til grundvandet fra Breum by, virksomheder på landet og fra forurenede grunde. Forkertbrugafsprøjtegifteog kemikalierihaver, på gårdspladser, ved parcelhuse, fortove, mv. Uhensigtsmæ sig indretning afvaske-og fyldepladser til marksprøjter til brug i landbrug, frugtavlere og gartnerier. Forstorbelastningmedkvælstofidegrundvandsdannende oplande til Thise og Roslev Vandværker. Risiko for nedsivning af forurenede sto fer til grundvandet gennem usløjfede brønde og boringer. 4. Indsatser I henhold til Regionplan 2005 skal tiltag, der kan forbedre grundvandsbeskyttelsen fremmes i følgende områder: Iom rådermedsærligedrikkevandsintere ser, I vandværkernesindvindingsoplandeogi 300m zonenom kringvandværksboringer En varig sikring af grundvandet i disse områder skal ske ved, at der her ikke placeres nye potentielle forureningskilder, herunder byudvikling og enkelterhverv. Kommunalbestyrelsen skal ved såvel planlægning som ved behandling af enkeltsager undgå at placere forureningskilder i disse områder. Der skal anvendes den nyeste teknologi og viden for at beskytte drikkevandet. Denne indsatsplan supplerer den generelle beskyttelse af drikkevandet med retningslinier for følgende områder: Udny telseafgrundvandsre sourcen og placering af de fremtidige indvindinger. UdviklingafBreum by. Begrænsningaf forureningskilderfrabyen. Reduktionafkvælstoftildetgrundgvandsdannende opland til Thise Vandværk. Fastholdeelerreducerekvælstofidetgrundvandsdanndende opland til Roslev Vandværk. Hvordaneksisterendeforureningskilderfjernes. Sløjfningafubeny tedebrøndeogboringer. Kom munens,amtetsogprivatesanvendelseafpesticider. Oplysningskampagner. Amtetsog Kom munensadministration afplanloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, landbrugsloven og byggelovgivningen. Overvågningafgrundvandet. De nødvendige indsatser er angivet i følgende skema. 9

10 10

11 4.1 Oversigt over nødvendige indsatser 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 5. Redegørelse for indsatserne I dette afsnit uddybes indsatserne i skema 1 i afsnit 4. Indsatserne for at sikre drikkevandet er fastlagt ud fra de geologiske og ressourcemæssige forhold (beskrevet i afsnit 6), følsomheden af områderne (beskrevet i afsnit 2 og 6.4) og de trusler, der er mod grundvandet (beskrevet i afsnit 3 og 7). 5.1 Indsatsen vedrørende udnyttelse af grundvandsressourcen Den samlede årlige grundvandsdannelse til det primære magasin ved Breum udgør ca m 3 /år. Ca. 1/3 del heraf siver ned til det nedre primære magasin. Der er således m 3 til rådighed i det øvre primære magasin og m 3 til rådighed i det nedre primære magasin, se gur A. øvre primære magasin. Med Jebjerg Vandværks indvinding på m 3 /år og Roslev på m 3 /år Ø. Grønning på m 3 /år og Lyby på m 3 /år indvindes i alt ca fra det øvre primære magasin. Der er således m = m 3 tilbage i det øvre primære magasin. Ca m 3 forventes at skulle bruges til andre indvindingsformål. Dette betyder at der er ca m 3 tilbage i det øvre primære magasin. Ved Thise Vandværk skal belastningen med nitrat reduceres i det grundvandsdannende opland til vandværket, se afsnit 5.3 om indsatser for at reducere kvælstofbelastningen. Indsatsplanen skal sikre, at indvindingen i forhold til grundvandsdannelsen og ressourcens størrelse ikke bliver for stor. En indvinding ud over de m 3 medfører en sænkning af grundvandsspejlet, der kan medføre dårligere vandkvalitet i form af forhøjet indhold af sulfat, nikkel og arsen. Desuden kan en for stor indvinding forringe forholdene i naturområder, der er afhængige af tilførsel af grundvand, f.eks. vandløb, enge, søer og moser. På baggrund af ovennævnte forhold indeholder indsatsplanen retningslinier for: M ængdenafgrundvand,dermåindvindesfraområdet med særlige drikkevandsinteresser. Hvorfremtidigeboringerskalplaceresogihvilken dybde de skal indvinde fra. Figur A. Grundvandsmagasinernes opbygning For Breum og Vihøj Vandværker, som indvinder fra det nedre primære magasin er det skønnede fremtidige behov ca m 3 /år. Grundvandet er derfor stort set udnyttet i denne dybde. Når Jebjerg Vandværk i fremtiden ytter til området sydvest for Breum, skal indvindingen etableres i det Der er fastlagt et område syd for Breum, hvor Jebjerg Vandværk på sigt skal etablere ny kildeplads se kortet side 12. Det vurderes, at der her er mulighed for at indvinde rent velbeskyttet drikkevand. I det fremtidige indvindingsopland ligger der 2 mergelgrave, hvor der kan være henkastet stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet. Amtet vil vurdere dette forhold nærmere. Gennemførelse af planens retningslinier betyder, at der også på længere sigt fås en hensigtsmæssig udnyttelse af de gode velbeskyttede grundvandsressourcer. Af hensyn til Hegnets Mølleå er der en retningslinie om, at der kan meddeles fornyelse af eksisterende indvinding til erhvevsformål, men der meddeles ikke tilladelse til etableringer af nye anlæg. 17

18 5.2 Indsatsen vedrørende udvikling af Breum by og forureningskilder i byen Breum og Vihøj Vandværker indvinder fra det nordsydgående grundvandsmagasin, der ligger vest for Breum by. Det grundvand, der dannes under Breum by strømmer ud i dette magasin. Umiddelbart vest og nord for byen er der ingen beskyttelse af magasinet i form af lerlag. Det er derfor af afgørende betydning at arealanvendelsen i Breum by reguleres, så anvendelsen af stoffer der kan forurene grundvandet undgås. Grundvandsressourcen umiddelbart vest for Breum vurderes at blive påvirket af forureningskilderne fra Breum by. Indvindingen ved Breum og Vihøj Vandværker vurderes dog ikke at blive påvirket af forureningen. På baggrund af ovennævnte forhold er der fastlagt indsatser, som omfatter retningslinier for: UdviklingafBreum bymodvestogsyd. SaneringafkloaksystemetiBreum by. Supplerendeundersøgelserafforureningenfraforurenede grunde. Kampagnerforatbesky tegrundvandet. Overvågningafgrundvandet. M yndighedernesbrugafsprøjtemidlermod ukrudt. Gennemførelse af planens retningslinier betyder, at det dybe velbeskyttede grundvandsmagasin i dalen også fremover kan bruges til drikkevand. Breum og Vihøj Vandværker vil fortsat kunne indvinde fra den eksisterende kildeplads. 5.3 Indsatser for at reducere kvælstofbelastningen Kortlægningen af geologi, grundvandets strømningsforhold, grundvandskemi og indvindingsmuligheder har vist, at indvindingsoplandene til Thise og Roslev Vandværker er følsomme over for nitrat. Derfor er disseområderudpegettil Indsatsområdermed hensyn tilnitrat. Om råderneogindsatserneerbeskrevetidet følgende. Kriterierne for hvornår et område er nitratfølsomt, og hvornår der skal gøres en beskyttende indsats fremgår af faktaboksen. Indsatsen i indvindingsoplandet til Thise Vandværk Det er nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at reducere nitratbelastningen i det grundvandsdannende opland til Thise Vandværk. Beregninger har vist, at 18 Etområdeudpegessom Indsatsområdemedhensyntilnitrat,hvisenbelastning med70mgnitrat/l på landbrugspligtige arealer og 10 mg nitrat/l på øvrige arealer medfører, at det gennemsnitlig nitratindhold i det dybereliggende drikkevand i løbet af 200 år overskrider et nitratindhold på 25 mg/l. Hvis beregningen med den aktuelle belastning med nitrat viser, at det gennemsnitlige indhold af nitrat overstiger 25 mg/ l inden der er gået 200 år, skal der gøres en indsats for at reducere belastningen. Hvor stor en indsats der skal gennemføres afhænger dels af den aktuelle nitratbelastning, dels af hvor meget nitrat der omdannes inden det når grundvandet. Der er usikkerhed om hvor meget nitrat der forsvinder. Derfor er der angivet en minimum indsats, hvor forudsætningen er, at 33 % af nitraten omdannes og en optimal indsats, hvor forudsætningen er, at der ikke omdannes nitrat fra rodzonen til grundvandet. I indsatsområder mht. nitrat hvor beregningen med den aktuelle belastning med nitrat viser, at det gennemsnitlige indhold af nitrat ikke overstiger 25 mg/l inden der er gået 200 år, må belastningen med nitrat ikke stige (se afsnit 5.9 vedrørende screening) og udviklingen i udvaskningen af nitrat skal følges. belastningen med nitrat skal reduceres, for at målsætningen om højst gennemsnitligt 25 mg nitrat i grundvandet kan overholdes. Reduktionen vil svare til, at ha inden for indvindingsoplandet tages ud af intensiv landbrugsdrift. De 18 ha svarer til minimumsindsatsen og de 25 ha til den optimale indsats. Det anbefales, at der arbejdes for, at det på sigt er de arealer, der ligger indenfor den røde streg på kort 4, der tages ud af intensiv landbrugsdrift. Dette skyldes, at det er vandet fra dette område, der først kommer ned til de ltre, hvor drikkevandet indvindes fra. De geologiske og grundvandsmæssige forhold i indvindingsområdet betyder, at det er forsvarligt, at omlægningen af arealanvendelsen kan ske over en længere årrække. Omlægningen kan derfor gennemføres efterhånden som landbrugsarealer indenfor indvindingsoplandet bliver sat til salg. En anden måde at gøre det på er at opkøbe jord uden for indvindingsoplandet samtidig med at der er indgået aftale om jordfordeling med jord, der ligger inden for indvindingsoplandet. Der skal arbejdes på, at minimum 9-13 ha er taget ud af intensiv landbrugsdrift inden 1. januar 2020, og at de resterende 9-12 ha er taget ud inden 1. jan Så-

19 Kort 4: Indsatsområde ved Thise Vandværk fremt vandværket og landbruget nder at det vil være en fordel, at omlægningen af landbrugsproduktionen sker hurtigere end beskrevet ovenfor, er det naturligvis i overensstemmelse med denne indsatsplan og det vil gavne beskyttelsen af drikkevandsressourcen. Det grundvandsdannende opland til Thise Vandværk er 35 ha. Landbrugskonsulenterne har ud fra den aktuelle landbrugsproduktion i området i 2004 beregnet at der udvaskes 60 mg nitrat fra rodzonen. Det medfører, at det gennemsnitlige nitratindhold i drikkevandet overstiger 25 mg/l om 75 år. Det betyder at minimum indsatsen, hvor forudsætningen er at 33 % af nitraten omdannes, svarer til at 18 ha skal udtages af intensiv drift. En optimal indsats, hvor forudsætningen er at der ikke omdannes nitrat fra rodzonen til grundvandet svarer til, at 25 ha skal udtages af intensiv landbrugsdrift. Udviklingen i nitratbelastningen i det grundvandsdannende opland følges ved at landbrugskonsulenterne hvert andet år beregner den gennemsnitlige ni- tratudvaskning i indvindingsoplandet. Beregningerne foretages på grundlag af data fra de aktuelle mark- og gødningsplaner. Data om de enkelte markers afgrøder og gødningsforbrug lægges sammen og ved hjælp af en simpel Simmelsgårdsberegning beregnes nitratudvaskningen fra området. Hvis beregningerne viser at nitratudvaskningen enten stiger eller falder skal arbejdsgruppen vurdere om indsatsplanen skal revideres eller overvågningen skal intensiveres. Thise Vandværk betaler for beregningerne af nitratbelastningen. Kravet til reduktionen af kvælstofbelastningen er angivet som et areal, der skal braklægges. Dette er gjort fordi en permanent braklægning af et afgrænset område vil sikre: enlangsigtetbesky telseafgrundvandet atbetingelserneforden fremtidigelandbrugsdrift er kendte atudgifternetilkontrolminimeres Reduktion af kvælstofbelastningen kan dog også ske ved en generel reduktion af kvælstoftilførslen i et større område. Da der er tid til at planlægge en beskyttelse 19

20 Kort 5: Indsatsområde ved Roslev Vandværk af drikkevandet anbefaler Arbejdsgruppen en permanent braklægning af udvalgte arealer og at eventuelle harmoniproblemer (balance mellem husdyrgødning og udspredningsarealer) løses ved jordfordeling. For at føre beskyttelsen af drikkevandet ud i livet skal der inden 2 år udarbejdes en handlingsplan, som konkret angiver, hvordan beskyttelsen skal gennemføres. Der nedsættes en gruppe til at udarbejde planen. Indsatsen i indvindingsoplandet til Roslev Vandværk: Det grundvandsdannende opland til til Roslev Vandværk er et indsatsområde med hensyn til nitrat. Belastningen med kvælstof i den nuværende landbrugsproduktion er ikke så stor, at der på nuværende tidspunkt er behov for at reducere nitratudvaskningen. Udviklingen i nitratbelastningen i indvindingsoplandet følges ved at landbrugskonsulenterne hver andet år beregner den gennemsnitlige nitratudvaskning i det grundvandsdannende opland. Beregningerne foretages på grundlag af data fra de aktuelle mark- og gødningsplaner. Data om de enkelte markers afgrøder og 20 Det grundvandsdannende opland til Roslev Vandværk er 55 ha. Landbrugskonsulenterne har ud fra den aktuelle landbrugsproduktion i området i 2004 beregnet at der udvaskes 62 mg nitrat pr. liter fra rodzonen. Med denne belastning vil der gå lidt mere end 200 år inden det gennemsnitlige nitratindhold overstiger 25 mg/l. Det er derfor ikke nødvendigt med en indsats for at reducere belastningen på nuværende tidspunkt. gødningsforbrug lægges sammen og ved hjælp af en simpel Simmelsgårdsberegning beregnes nitratudvaskningen fra området. Hvis beregningerne viser at nitratudvaskningen enten stiger eller falder skal arbejdsgruppen vurdere om indsatsplanen skal revideres eller overvågningen skal intensiveres. Roslev Vandværk betaler for beregningerne af nitratbelastningen. Arbejdsgruppen anbefaler, at Roslev Vandværk opkøber og braklægger arealer inden for indvindingsoplandet (se kort 5 inden for den røde streg), hvis der viser sig mulighed for dette.

21 5.4 Indsats for at sløjfe ubenyttede brønde og boringer Brønde og boringer der ikke bliver brugt kan udgøre en risiko for at forurene grundvandet. Faren er at forureninger via de ubenyttede brønde eller boringer siver ned til grundvandet. Det er derfor nødvendigt med en indsats til at sikre, at ubenyttede boringer og brønde sløjfes eller forsegles på forsvarlig og lovlig vis. Der er derfor fastlagt en indsats som omfatter en retningslinie for at sløjfe disse anlæg. Sundsøre Kommune vil sammen med vandværkerne (medunderskrivere) iværksætte sløjfning af de ubenyttede anlæg. Indsatsen tilrettelægges, så der tages et område ad gangen og således, at ubenyttede anlæg vil blive sløjfet i indvindingsområderne til Thise, Roslev, Vihøj, Breum, Ø. Grønning og Lyby Vandværker samt i OSD-området. Der appelleres til grundejere om at sløjfe ubenyttede anlæg. Hvis dette ikke fører til sløjfning af anlæggene vil Kommunen foranstalte, at sløjfningen sker på ejerens bekostning. Sallingsund Kommune har sikret at kendte ubenyttede brønde og boringer i den del af OSD-området som ligger i Sallingsund Kommune er sløjfet. 5.5 Indsatser for at forbedre indretning af vaskepladser og anvendelse af pesticider Undersøgelser viser, at pesticidhåndteringen ved vaske- og fyldepladser, ukorrekt opbevaring af miljøfremmede stoffer og forkert anvendelse af pesticider på landbrugsarealer kan udgøre en alvorlig kilde til grundvandsforurening. Landbrugsorganisationerne vil derfor tilbyde alle ejere af landbrugsejendomme i indvindingsoplandene og OSD-området vejledning i korrekt håndtering og brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Arbejdsgruppen orienteres om resultatet. Breum, Vihøj, Roslev, Lyby, Ø. Grønning, Jebjerg og Thise Vandværker betaler for vejledningen inden for deres indvindingsoplande. 5.6 Indsatser vedrørende kampagner Forbrugerne skal gennem målrettet information gøres opmærksomme på, at de bor oven på deres drikkevand og at de kan være med til at gøre en indsats for at sikre rent drikkevand. Informationsindsatserne er beskrevet i det følgende: Folderom Rentbeskedom ditdrikkevand : Amtethariforbindelsemedprojekt drikkevandog sundhed udarbejdeten skabelon tilen folder.folderen indeholder generelle oplysninger om drikkevand og samtidig er der mulighed for at bruge aktuelle oplysninger, sådan at folderen er tilrettet det enkelte vandværk. Amtet stiller en skabelon til rådighed for vandværkerne i indsatsområdet. Arbejdet med at få folderen trykt og sendt ud til forbrugerne står vandværkerne for. Informere borgerne via vandværkets egen hjemmeside: Det er et mål at vandværkerne på sigt kan informere/ oplyse borgerne via vandværkets hjemmeside. Vandværkerne kan hente hjælp til, at oprette en hjemmeside hos Foreningen af Vandværker i Danmark. Information i forbindelse med byfesten: Borgerforeningen opstillet plancher, der beskriver hvad det betyder, at Breum ligger i et OSD-område. Kampagnen vil først og fremmest rette sig mod folks anvendelse af sprøjtemidler i private haver. 5.7 Indsatser vedrørende miljøtilsyn Kommunen fører tilsyn med landbrugene. Tilsynet omfatter opbevaring og håndtering af husdyrgødning samt pesticider og miljøfremmede stoffer. Tilsynet omfatter som minimum en besigtigelse hvert 6. år. Denne tilsynsfrekvens skal som minimum fastholdes fremover. Inden for indsatsområderne fører kommunen tilsyn med tre automekanikere, to smede, et tømrerværksted, en foderstof, en vognmand, en kloakmester, en busgarage, en Taxi garage, en lastbilvognmand og en vaskehal/benzintank. De 8 virksomheder ligger i Breum by. Kommunen har tilkendegivet, at tilsynene har vist at virksomhederne ikke har givet anledning til forurening af grundvandet. Tilsynshyppigheden for virksomhederne er mellem 3 og 4 år. Denne tilsynsfrekvens skal som minimum fastholdes fremover. Amtet er tilsynsmyndighed for den kommunale materielgård på Syrenvej 24. Amtet fører tilsyn efter behov. 5.8 Indsatser for at overvåge grundvandet For at følge udviklingen i grundvandets kvalitet er det nødvendigt at tage regelmæssige analyser af råvandet i vandværkets indvindingsboringer. Dette giver mulighed for at iværksætte beskyttelsesmæssige indsatser, hvis der viser sig en forringelse i vandkvaliteten i indvindingsboringerne. 21

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Indsatsplan. for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

Indsatsplan. for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker Indsatsplan VIBORG AMT - Miljø & Teknik for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Forslag til Indsatsplan

Forslag til Indsatsplan Forslag til Indsatsplan VIBORG AMT - Miljø & Teknik for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd J. nr. 8-52-2-761-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand ved

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT - Miljø & Teknik. for at sikre forsyningen af drikkevand ved Rødding - Lem - Lihme (OSD - Spøttrup)

Indsatsplan. VIBORG AMT - Miljø & Teknik. for at sikre forsyningen af drikkevand ved Rødding - Lem - Lihme (OSD - Spøttrup) Indsatsplan VIBORG AMT - Miljø & Teknik for at sikre forsyningen af drikkevand ved Rødding - Lem - Lihme (OSD - Spøttrup) J. nr. 8-52-2-781-1-03 Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Rødding

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre for at sikre drikkevandet ved Glyngøre J. nr. 8-52-2-777-1-03 Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

VIBORG AMT - Miljø & Teknik. Indsatsplan. for at sikre forsyningen af drikkevand i dele af Sydthy

VIBORG AMT - Miljø & Teknik. Indsatsplan. for at sikre forsyningen af drikkevand i dele af Sydthy VIBORG AMT - Miljø & Teknik Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand i dele af Sydthy J. nr. 8-52-2-785-1-06 Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand i dele af Sydthy er udarbejdet

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm

Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm Forslag Oversigtskort over området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Skive - Stoholm, indvindingsoplande for vandværkerne samt private

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 33 Vandværkerne: Lindholm Nr. Uttrup Aalborg Kommunale Vandforsyning Hvorup Syd Aalborg Kaserne Oktober 2005 T E K N I K

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner

Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner Geolog: Claus Holst Iversen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS Program Kl. 8.30 Indledning - præsentation

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 17 - Hals Maj 2010 Omfatter vandværkerne: Vester Hassing, Gandrup, Skindbjerg, Ulsted, Ulsted-Ålebæk og Gettrup Forord Aalborg

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Indsatsplan for Hobro området

Indsatsplan for Hobro området Indsatsplan for Hobro området En plan for beskyttelse af drikkevandet i Hobro indsatsområde December 2013 Indsatsplan for Hobroområdet 1 Indhold DEL 1 Forord... 3 Læsevejledning... 3 Indledning... 4 Screening

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38 Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 2 1 / 38 Planens indhold Find dit vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø Det overordnede formål med grundvandskortlægningen

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk L E M V I G K O M M U N E Indsatsområdet ved Klosterheden INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk Juni

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen Forslag til Indsatsplan for vandindvindingsopland syd for Skagen Udarbejdet af gruppe D007 på baggrund af rapporten Vandforsyning til Skagen Efterårssemester 2009 2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere