for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker"

Transkript

1 for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

2 J. nr Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-, Roslev-, Ø. Grønning-, Thise- Lyby-, Jebjerg og Vihøj Vandværker og er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort over Breum området Henvendelse vedrørende Indsatsplanen til: Viborg Amt Miljø og Teknik Telefon ISBN

3 Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum Viborg Amt, Miljø og Teknik April

4 Indhold Forord Indledning Hvad er en indsatsplan Sådan er forslag til planen blevet til Det videre arbejde med planen Indsatsområder og følsomme områder Trusler mod drikkevandet Indsatser Oversigt over nødvendige indsatser Redegørelse for indsatserne Indsatsen vedrørende udnyttelse af grundvandsressourcen Indsatsen vedrørende udvikling af Breum by og forureningskilder i byen Indsats for at reducere kvælstofbelastningen Indsats for at sløjfe ubenyttede brønde og boringer Indsatser for at for at forbedre indretning af vaskepladser og anvendelse af pesticider Indsatser vedrørende kampagner Indsatser vedrørende miljøtilsyn Indsatser for at overvåge grundvandet Rammer for administrationen Redegørelse for resultaterne af den geologiske kortlægning Geologien og grundvandsdannelsen - hvor regnvandet siver ned Grundvandsmagasiner - hvor der indvindes vand fra Hvor strømmer grundvandet hen - indvindingsoplande Vandindvindingen, drikkevandskvaliteten og følsomheden Grundvandets kvalitet Redegørelse for resultaterne af den arealmæssige kortlægning Landområderne Breum by Indsatsplanens retsvirkninger

5 Forord Viborg Amt fremlægger hermed en indsatsplan, som skal sikre, at Breum-, Roslev-, Jebjerg-, Ø. Grønning-, Thise- Lyby-, Jebjerg og Vihøj Vandværker fortsat kan levere godt drikkevand til deres forbrugere. Planen skal sikre, at det grundvand, som vandværkerne skal indvinde, beskyttes mod forurening. Det er målet at sikre godt drikkevand til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling og bibeholde en decentral vandforsyningsstruktur i området. Planen omfatter området med særlige drikkevandsinteresser ved Breum (incl. indvindingsoplandene til Roslev-, Breum-, og Vihøj Vandværker) samt indvindingsoplandene til Thise-, Ø. Grønning-, og Lyby Vandværker, se kort 1, side 8. Indsatsplanen er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe bestående af: Helle Dalgaard og Jens Fynne, Sundsøre kommune (Thise og Lyby Vandværker er kommunale vandværker) Hans Jørgen Kristensen, Breum Vandværk Kresten Trærup, Roslev Vandværk Bue Jensen, Jebjerg Vandværk Poul Carlsen, Ø. Grønning Vandværk Anders M. Kristensen, Familielandbruget i Viborg Amt Erik Ringgård, Landboforeningerne i Viborg Amt Ella Dalgård, Borgerforeningen i Breum Claus Holst Iversen, Viborg Amt Ove Nørregaard, Viborg Amt (formand) Jørgen G. Nielsen, Sallingsund kommune, er løbende orienteret og har bidraget til planen Desuden har følgende fra Viborg Amt bidraget til planen: Ellen Petersen, Lay-out Dorthe Elmbo, Information Keld L. Jensen, Foto 5

6 1. Indledning Baggrunden for planen er, at Amterne i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplandene til de fremtidige vandværker skal vurdere sårbarheden af grundvandet i forhold til eventuelle forureningskilder. På den baggrund fastlægges de nødvendige indsatser for at sikre, at vandværkerne også i fremtiden kan levere godt drikkevand til forbrugerne. Viborg Amt har i Regionplan 2005 udpeget en række områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Målet er at sikre, at tiltag som kan forbedre grundvandsbeskyttelsen fremmes, så grundvandet også i fremtiden kan bruges som godt drikkevand. Denne indsatsplan omfatter 4 indsatsområder. Området med særlige drikkevandsinteresser (OSD-området) ved Breum (incl. indvindingsopplandene til Breum-, Roslev-, og Vihøj Vandværker ) samt indvindingsoplandene til Thise, Øster Grønningen og Lyby Vandværker, se kort 1 på side 8. Området med særlige drikkevandsinteresser ved Breum skal sikre den fremtidige indvinding af drikkevand til Roslev, Jebjerg, Vihøj og Breum Vandværker. Området er ca ha stort. De områder der skal beskyttes er de områder, hvor regnvandet siver ned og bliver til drikkevand. Disse områder kaldes de grundvandsdannende oplande. 6 Af vandforsyningslovens 13 fremgår det, at for hvert af de undersøgelsesområder (indsatsområder), der er fastlagt i regionplanen skal amterne vedtage en indsatsplan. Undersøgelsesområderne er fastlagt i Regionplan 2005 for Viborg Amt og omfatter områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til fremtidige vandværker. Der er i planen foretaget justeringer af de områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor Amtet via kortlægningen har fået ny viden. Kravtilindholdetafindsatsplanererfastsati Bekendtgørelsenom indsatsplaner. Det grundvandsdannende opland til Breum Vandværk er ca. 90 ha og til Øster Grønningen og Lyby Vandværker er det grundvandsdannende opland hhv. ca. 9 ha og 13 ha. Roslev Vandværks opland ca. 55 ha stort og er sårbart over for nitrat. Thise Vandværk er ligeledes sårbar over for nitrat og det grundvandsdannende opland er ca. 35 ha. Der er ikke foretaget geologiske undersøgelser eller beregninger vedrørende Jebjerg Vandværks nuværende kildeplads. På grund af den nære beliggenhed ved forureningskilder forventes vandværket at ibrugtage ny kildeplads, når vandkvaliteten på den nuværende kildeplads svigter. Regionplanens generelle retningslinier vil fortsat være gældende for de 4 indsatsområder. Indsatsplanen skal sikre: Den nødvendige besky telse af grundvandetså drikkevandsforsyningen også fremover kan baseres på grundvand af god kvalitet. Atdererbalancemelem drikkevandsre sourcens størrelse og det vand, der i fremtiden skal indvindes. Indvindingen må ikke være så kraftig, at grundvandsstanden sænkes så meget, at vandkvaliteten eller naturforhold bliver forringet. Hovedproblemer i området: Breum byliggerhvorderskerdannelseafgrundvand til de dybe og for drikkevandsforsyningen vigtige grundvandsressourcer. DegrundvandsdannendeoplandetilThiseogRoslev Vandværker er følsomme med hensyn til nitrat, se kortene på side 19 og 20, Jebjergvandværkindvinderfrakorteboringeridet øvre magasin og ligger dårligt i forhold til en større planteskole. Derfor må det påregnes, at vandværket på sigt skal etablere ny kildeplads sydvest for Breum, hvor der ligger et dybt grundvandsmagasin, se kortet på side 12. Om rådetmed særlige drikkevandsintere ser og indvindingsoplandene skal sikres mod forurening fra punktkilder, byudvikling mv. 1.1 Hvad er en indsatsplan Regionplanen angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grundvandsressourcen og indsatsplanen angiver rammerne for de ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre forbrugerne godt drikkevand ogsåpåmegetlangsigt.

7 Indsatsplanen er en handlingsplan, som angiver i hvilke områder, det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at beskytte drikkevandet mod en eventuel forurening. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser og hvornår de skal gennemføres. Indsatsplanen er grundlaget for de private aftaler, som skal indgås for at beskytte grundvandet samt for Amtets og kommunernes administration i området. De indsatser der er beskrevet i denne indsatsplan skal gennemføres gennem frivillige aftaler mellem de berørte parter. Såfremt de nødvendige indsatser ikke kan opnås ved frivillige aftaler, er der i lovgivningen mulighed for at påbyde de nødvendige ændringer og at ekspropriere, se afsnit 8. Planen angiver, hvem der skal betale for at gennemføre de konkrete indsatser. Indsatsplanen er en dynamisk plan, hvor virkningen af de ekstra indsatser og behovet for disse løbende vurderes. Planen vil blive revideret, hvis effekten af de iværksatte indsatser ikke er tilstrækkelige, hvis ny teknologi giver mulighed for bedre og evt. billigere indsatser, hvis ny viden ændrer forudsætningen for de valgte indsatser eller når den ønskede indsats er opnået. 1.2 Sådan er forslag til planen blevet til Forslaget til indsatsplan er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsgruppen, som er omtalt side 5. Der har under Arbejdsgruppen været nedsat 2 undergrupper: En Landbrugsgruppe,som hararbejdetmeddeindsatser der berører landbrugetog en Informationsgruppe,som hararbejdetmedinformationoverfor borgerne. Resultaterne fra undergruppernes arbejde er løbende blevet drøftet i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er nedsat den 10. juni 2003 og der har indtil april 2006 været holdt 9 møder. Gruppens medlemmer har bidraget med informationer om indvindingsbehov, forureningskilder, lokal kendskab til arealudnyttelse mv. Resultaterne af de geologiske og arealmæssige kortlægninger har været drøftet i Arbejdsgruppen. Der har været stor interesse for at drøfte forskellige løsningsforslag og hvordan borgerne bliver inddraget i arbejdet med at passe på drikkevandet. De landmænd, som har arealer inden for indsatsområder med hensyn til nitrat, har været indkaldt til møder. På møderne er undersøgelsesresultaterne blevet gennemgået og de forskellige indsatser er blevet debatteret. Der har været afholdt èt møde for lodsejerne i indvindingsoplandet til Roslev Vandværk og 3 møder for lodsejerne i indvindingsoplandet til Thise Vandværk. Forslag til indsatsplanen har været forlagt Koordinationsforum på mødet den 24. juni Udvalget for Miljø og Teknik besluttede på mødet den 22. september 2005 at sende forslag til indsatsplan i offentlig høring fra den 4. oktober 2005 til den 27. december Der kom 3 bemærkninger til planforslaget. En fra Regionplanudvalget, en fra en kreds af lodsejere fra Thise og en fra Sundsøre kommune. Den reviderede plan har været forelagt Koordinationsforum til orientering i perioden fra den 14. til den 23. marts På baggrund af de bemærkninger der er kommet i høringsfasen og arbejdsgruppens bearbejdning af disse, har udvalget for Miljø og Teknik på mødet den 20. april 2006 besluttet at vedtage planen med følgende ændringer/tilføjelser: Iretningslinienom screeningafudvidelserafhusdyrproduktionen er tilføjet, at hvis et landbrugsareal tidligere har fået tilført husdyrgødning indregnes denne tilførsel ved brugerskifte af arealet uanset om brugerskiftet sker via salg, forpagtning eller gødningsaftale. Påside22,2.spalte,afsnit3 erdersketensproglig præcisering med hensyn til administration af VVM-reglerne, når planens mål er opfyldt. Detertilføjetsom retningslinie,atthisevandværk skal tilstræbe, at beskyttelsen af grundvandet igangsættes snarest. Iforslagettilindsatsplan varnævnt2 alternativer for Thise Vandværk. Det ene var at ytte indvindingen ind i OSD-området, det andet var at blive på den eksisterende kildeplads og så beskytte grundvandet. I planen bevares den nuværende forsyningsstruktur og der er derfor behov for at beskytte drikkevandet ved Thise. 1.3 Det videre arbejde med planen De der har ansvaret for at gennemføre de indsatser, der fremgår af skemaet side arbejder sammen med de involverede parter videre med indsatserne. De der har ansvaret kan indtil 1. januar 2007 få råd og vejledning fra Amtet. Herefter overgår ansvaret for indsatsplanlægningen til Skive kommune. Arbejdsgruppen gør status en gang om året og kan indkaldes, hvis der opstår problemer med at gennemføre de ønskede indsatser. 7

8 8

9 2. Indsatsområder og følsomme områder Området med særlige drikkevandsinteresser ved Breum er på baggrund af den gennemførte kortlægning revideret i Regionplan Indsatsplanen omfatter det reviderede OSD-område ved Breum samt indvindingsoplandene til Thise, Lyby, og Ø. Grønning Vandværker. Områderne er vist på kort 1, side 8. De grundvandsdannende oplande til Thise og Roslev Vandværker er følsomme over for nitrat og er derfor udlagtsom Indsatsområdermedhensyntilnitrat, se kort1,derviserområderneogafsnitetom Indsatser foratreducerekvælstofbelastningen, side18. Grundvandsdannelsen til det dybe magasin i dalen vest for Breum sker i hele OSD-området. I området umiddelbart vest og nord for Breum er der ringe lertykkelse og her sker der en betydelig grundvandsdannelse til det dybe magasin. Området er derfor sårbart med hensyn til punktkildeforurening med miljøfremmede stoffer og pesticider. Indvindingsoplandene til Lyby, Ø. Grønning, Breum og Vihøj Vandværker er ikke følsomme over for nitrat. Det er vigtigt for alle indvindingsområder og OSDområdet, at der ikke ndes eller etableres punktforureninger, som kan udgøre en risiko for at forurene drikkevandet. 3. Trusler mod drikkevandet Der er følgende trusler mod grundvandet i indsatsområderne: For storindvinding fra detvelbesky tede dybe grundvandsmagasin, som ndes vest for Breum. Risiko for nedsivning af forurenede sto fer til grundvandet fra Breum by, virksomheder på landet og fra forurenede grunde. Forkertbrugafsprøjtegifteog kemikalierihaver, på gårdspladser, ved parcelhuse, fortove, mv. Uhensigtsmæ sig indretning afvaske-og fyldepladser til marksprøjter til brug i landbrug, frugtavlere og gartnerier. Forstorbelastningmedkvælstofidegrundvandsdannende oplande til Thise og Roslev Vandværker. Risiko for nedsivning af forurenede sto fer til grundvandet gennem usløjfede brønde og boringer. 4. Indsatser I henhold til Regionplan 2005 skal tiltag, der kan forbedre grundvandsbeskyttelsen fremmes i følgende områder: Iom rådermedsærligedrikkevandsintere ser, I vandværkernesindvindingsoplandeogi 300m zonenom kringvandværksboringer En varig sikring af grundvandet i disse områder skal ske ved, at der her ikke placeres nye potentielle forureningskilder, herunder byudvikling og enkelterhverv. Kommunalbestyrelsen skal ved såvel planlægning som ved behandling af enkeltsager undgå at placere forureningskilder i disse områder. Der skal anvendes den nyeste teknologi og viden for at beskytte drikkevandet. Denne indsatsplan supplerer den generelle beskyttelse af drikkevandet med retningslinier for følgende områder: Udny telseafgrundvandsre sourcen og placering af de fremtidige indvindinger. UdviklingafBreum by. Begrænsningaf forureningskilderfrabyen. Reduktionafkvælstoftildetgrundgvandsdannende opland til Thise Vandværk. Fastholdeelerreducerekvælstofidetgrundvandsdanndende opland til Roslev Vandværk. Hvordaneksisterendeforureningskilderfjernes. Sløjfningafubeny tedebrøndeogboringer. Kom munens,amtetsogprivatesanvendelseafpesticider. Oplysningskampagner. Amtetsog Kom munensadministration afplanloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, landbrugsloven og byggelovgivningen. Overvågningafgrundvandet. De nødvendige indsatser er angivet i følgende skema. 9

10 10

11 4.1 Oversigt over nødvendige indsatser 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 5. Redegørelse for indsatserne I dette afsnit uddybes indsatserne i skema 1 i afsnit 4. Indsatserne for at sikre drikkevandet er fastlagt ud fra de geologiske og ressourcemæssige forhold (beskrevet i afsnit 6), følsomheden af områderne (beskrevet i afsnit 2 og 6.4) og de trusler, der er mod grundvandet (beskrevet i afsnit 3 og 7). 5.1 Indsatsen vedrørende udnyttelse af grundvandsressourcen Den samlede årlige grundvandsdannelse til det primære magasin ved Breum udgør ca m 3 /år. Ca. 1/3 del heraf siver ned til det nedre primære magasin. Der er således m 3 til rådighed i det øvre primære magasin og m 3 til rådighed i det nedre primære magasin, se gur A. øvre primære magasin. Med Jebjerg Vandværks indvinding på m 3 /år og Roslev på m 3 /år Ø. Grønning på m 3 /år og Lyby på m 3 /år indvindes i alt ca fra det øvre primære magasin. Der er således m = m 3 tilbage i det øvre primære magasin. Ca m 3 forventes at skulle bruges til andre indvindingsformål. Dette betyder at der er ca m 3 tilbage i det øvre primære magasin. Ved Thise Vandværk skal belastningen med nitrat reduceres i det grundvandsdannende opland til vandværket, se afsnit 5.3 om indsatser for at reducere kvælstofbelastningen. Indsatsplanen skal sikre, at indvindingen i forhold til grundvandsdannelsen og ressourcens størrelse ikke bliver for stor. En indvinding ud over de m 3 medfører en sænkning af grundvandsspejlet, der kan medføre dårligere vandkvalitet i form af forhøjet indhold af sulfat, nikkel og arsen. Desuden kan en for stor indvinding forringe forholdene i naturområder, der er afhængige af tilførsel af grundvand, f.eks. vandløb, enge, søer og moser. På baggrund af ovennævnte forhold indeholder indsatsplanen retningslinier for: M ængdenafgrundvand,dermåindvindesfraområdet med særlige drikkevandsinteresser. Hvorfremtidigeboringerskalplaceresogihvilken dybde de skal indvinde fra. Figur A. Grundvandsmagasinernes opbygning For Breum og Vihøj Vandværker, som indvinder fra det nedre primære magasin er det skønnede fremtidige behov ca m 3 /år. Grundvandet er derfor stort set udnyttet i denne dybde. Når Jebjerg Vandværk i fremtiden ytter til området sydvest for Breum, skal indvindingen etableres i det Der er fastlagt et område syd for Breum, hvor Jebjerg Vandværk på sigt skal etablere ny kildeplads se kortet side 12. Det vurderes, at der her er mulighed for at indvinde rent velbeskyttet drikkevand. I det fremtidige indvindingsopland ligger der 2 mergelgrave, hvor der kan være henkastet stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet. Amtet vil vurdere dette forhold nærmere. Gennemførelse af planens retningslinier betyder, at der også på længere sigt fås en hensigtsmæssig udnyttelse af de gode velbeskyttede grundvandsressourcer. Af hensyn til Hegnets Mølleå er der en retningslinie om, at der kan meddeles fornyelse af eksisterende indvinding til erhvevsformål, men der meddeles ikke tilladelse til etableringer af nye anlæg. 17

18 5.2 Indsatsen vedrørende udvikling af Breum by og forureningskilder i byen Breum og Vihøj Vandværker indvinder fra det nordsydgående grundvandsmagasin, der ligger vest for Breum by. Det grundvand, der dannes under Breum by strømmer ud i dette magasin. Umiddelbart vest og nord for byen er der ingen beskyttelse af magasinet i form af lerlag. Det er derfor af afgørende betydning at arealanvendelsen i Breum by reguleres, så anvendelsen af stoffer der kan forurene grundvandet undgås. Grundvandsressourcen umiddelbart vest for Breum vurderes at blive påvirket af forureningskilderne fra Breum by. Indvindingen ved Breum og Vihøj Vandværker vurderes dog ikke at blive påvirket af forureningen. På baggrund af ovennævnte forhold er der fastlagt indsatser, som omfatter retningslinier for: UdviklingafBreum bymodvestogsyd. SaneringafkloaksystemetiBreum by. Supplerendeundersøgelserafforureningenfraforurenede grunde. Kampagnerforatbesky tegrundvandet. Overvågningafgrundvandet. M yndighedernesbrugafsprøjtemidlermod ukrudt. Gennemførelse af planens retningslinier betyder, at det dybe velbeskyttede grundvandsmagasin i dalen også fremover kan bruges til drikkevand. Breum og Vihøj Vandværker vil fortsat kunne indvinde fra den eksisterende kildeplads. 5.3 Indsatser for at reducere kvælstofbelastningen Kortlægningen af geologi, grundvandets strømningsforhold, grundvandskemi og indvindingsmuligheder har vist, at indvindingsoplandene til Thise og Roslev Vandværker er følsomme over for nitrat. Derfor er disseområderudpegettil Indsatsområdermed hensyn tilnitrat. Om råderneogindsatserneerbeskrevetidet følgende. Kriterierne for hvornår et område er nitratfølsomt, og hvornår der skal gøres en beskyttende indsats fremgår af faktaboksen. Indsatsen i indvindingsoplandet til Thise Vandværk Det er nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at reducere nitratbelastningen i det grundvandsdannende opland til Thise Vandværk. Beregninger har vist, at 18 Etområdeudpegessom Indsatsområdemedhensyntilnitrat,hvisenbelastning med70mgnitrat/l på landbrugspligtige arealer og 10 mg nitrat/l på øvrige arealer medfører, at det gennemsnitlig nitratindhold i det dybereliggende drikkevand i løbet af 200 år overskrider et nitratindhold på 25 mg/l. Hvis beregningen med den aktuelle belastning med nitrat viser, at det gennemsnitlige indhold af nitrat overstiger 25 mg/ l inden der er gået 200 år, skal der gøres en indsats for at reducere belastningen. Hvor stor en indsats der skal gennemføres afhænger dels af den aktuelle nitratbelastning, dels af hvor meget nitrat der omdannes inden det når grundvandet. Der er usikkerhed om hvor meget nitrat der forsvinder. Derfor er der angivet en minimum indsats, hvor forudsætningen er, at 33 % af nitraten omdannes og en optimal indsats, hvor forudsætningen er, at der ikke omdannes nitrat fra rodzonen til grundvandet. I indsatsområder mht. nitrat hvor beregningen med den aktuelle belastning med nitrat viser, at det gennemsnitlige indhold af nitrat ikke overstiger 25 mg/l inden der er gået 200 år, må belastningen med nitrat ikke stige (se afsnit 5.9 vedrørende screening) og udviklingen i udvaskningen af nitrat skal følges. belastningen med nitrat skal reduceres, for at målsætningen om højst gennemsnitligt 25 mg nitrat i grundvandet kan overholdes. Reduktionen vil svare til, at ha inden for indvindingsoplandet tages ud af intensiv landbrugsdrift. De 18 ha svarer til minimumsindsatsen og de 25 ha til den optimale indsats. Det anbefales, at der arbejdes for, at det på sigt er de arealer, der ligger indenfor den røde streg på kort 4, der tages ud af intensiv landbrugsdrift. Dette skyldes, at det er vandet fra dette område, der først kommer ned til de ltre, hvor drikkevandet indvindes fra. De geologiske og grundvandsmæssige forhold i indvindingsområdet betyder, at det er forsvarligt, at omlægningen af arealanvendelsen kan ske over en længere årrække. Omlægningen kan derfor gennemføres efterhånden som landbrugsarealer indenfor indvindingsoplandet bliver sat til salg. En anden måde at gøre det på er at opkøbe jord uden for indvindingsoplandet samtidig med at der er indgået aftale om jordfordeling med jord, der ligger inden for indvindingsoplandet. Der skal arbejdes på, at minimum 9-13 ha er taget ud af intensiv landbrugsdrift inden 1. januar 2020, og at de resterende 9-12 ha er taget ud inden 1. jan Så-

19 Kort 4: Indsatsområde ved Thise Vandværk fremt vandværket og landbruget nder at det vil være en fordel, at omlægningen af landbrugsproduktionen sker hurtigere end beskrevet ovenfor, er det naturligvis i overensstemmelse med denne indsatsplan og det vil gavne beskyttelsen af drikkevandsressourcen. Det grundvandsdannende opland til Thise Vandværk er 35 ha. Landbrugskonsulenterne har ud fra den aktuelle landbrugsproduktion i området i 2004 beregnet at der udvaskes 60 mg nitrat fra rodzonen. Det medfører, at det gennemsnitlige nitratindhold i drikkevandet overstiger 25 mg/l om 75 år. Det betyder at minimum indsatsen, hvor forudsætningen er at 33 % af nitraten omdannes, svarer til at 18 ha skal udtages af intensiv drift. En optimal indsats, hvor forudsætningen er at der ikke omdannes nitrat fra rodzonen til grundvandet svarer til, at 25 ha skal udtages af intensiv landbrugsdrift. Udviklingen i nitratbelastningen i det grundvandsdannende opland følges ved at landbrugskonsulenterne hvert andet år beregner den gennemsnitlige ni- tratudvaskning i indvindingsoplandet. Beregningerne foretages på grundlag af data fra de aktuelle mark- og gødningsplaner. Data om de enkelte markers afgrøder og gødningsforbrug lægges sammen og ved hjælp af en simpel Simmelsgårdsberegning beregnes nitratudvaskningen fra området. Hvis beregningerne viser at nitratudvaskningen enten stiger eller falder skal arbejdsgruppen vurdere om indsatsplanen skal revideres eller overvågningen skal intensiveres. Thise Vandværk betaler for beregningerne af nitratbelastningen. Kravet til reduktionen af kvælstofbelastningen er angivet som et areal, der skal braklægges. Dette er gjort fordi en permanent braklægning af et afgrænset område vil sikre: enlangsigtetbesky telseafgrundvandet atbetingelserneforden fremtidigelandbrugsdrift er kendte atudgifternetilkontrolminimeres Reduktion af kvælstofbelastningen kan dog også ske ved en generel reduktion af kvælstoftilførslen i et større område. Da der er tid til at planlægge en beskyttelse 19

20 Kort 5: Indsatsområde ved Roslev Vandværk af drikkevandet anbefaler Arbejdsgruppen en permanent braklægning af udvalgte arealer og at eventuelle harmoniproblemer (balance mellem husdyrgødning og udspredningsarealer) løses ved jordfordeling. For at føre beskyttelsen af drikkevandet ud i livet skal der inden 2 år udarbejdes en handlingsplan, som konkret angiver, hvordan beskyttelsen skal gennemføres. Der nedsættes en gruppe til at udarbejde planen. Indsatsen i indvindingsoplandet til Roslev Vandværk: Det grundvandsdannende opland til til Roslev Vandværk er et indsatsområde med hensyn til nitrat. Belastningen med kvælstof i den nuværende landbrugsproduktion er ikke så stor, at der på nuværende tidspunkt er behov for at reducere nitratudvaskningen. Udviklingen i nitratbelastningen i indvindingsoplandet følges ved at landbrugskonsulenterne hver andet år beregner den gennemsnitlige nitratudvaskning i det grundvandsdannende opland. Beregningerne foretages på grundlag af data fra de aktuelle mark- og gødningsplaner. Data om de enkelte markers afgrøder og 20 Det grundvandsdannende opland til Roslev Vandværk er 55 ha. Landbrugskonsulenterne har ud fra den aktuelle landbrugsproduktion i området i 2004 beregnet at der udvaskes 62 mg nitrat pr. liter fra rodzonen. Med denne belastning vil der gå lidt mere end 200 år inden det gennemsnitlige nitratindhold overstiger 25 mg/l. Det er derfor ikke nødvendigt med en indsats for at reducere belastningen på nuværende tidspunkt. gødningsforbrug lægges sammen og ved hjælp af en simpel Simmelsgårdsberegning beregnes nitratudvaskningen fra området. Hvis beregningerne viser at nitratudvaskningen enten stiger eller falder skal arbejdsgruppen vurdere om indsatsplanen skal revideres eller overvågningen skal intensiveres. Roslev Vandværk betaler for beregningerne af nitratbelastningen. Arbejdsgruppen anbefaler, at Roslev Vandværk opkøber og braklægger arealer inden for indvindingsoplandet (se kort 5 inden for den røde streg), hvis der viser sig mulighed for dette.

21 5.4 Indsats for at sløjfe ubenyttede brønde og boringer Brønde og boringer der ikke bliver brugt kan udgøre en risiko for at forurene grundvandet. Faren er at forureninger via de ubenyttede brønde eller boringer siver ned til grundvandet. Det er derfor nødvendigt med en indsats til at sikre, at ubenyttede boringer og brønde sløjfes eller forsegles på forsvarlig og lovlig vis. Der er derfor fastlagt en indsats som omfatter en retningslinie for at sløjfe disse anlæg. Sundsøre Kommune vil sammen med vandværkerne (medunderskrivere) iværksætte sløjfning af de ubenyttede anlæg. Indsatsen tilrettelægges, så der tages et område ad gangen og således, at ubenyttede anlæg vil blive sløjfet i indvindingsområderne til Thise, Roslev, Vihøj, Breum, Ø. Grønning og Lyby Vandværker samt i OSD-området. Der appelleres til grundejere om at sløjfe ubenyttede anlæg. Hvis dette ikke fører til sløjfning af anlæggene vil Kommunen foranstalte, at sløjfningen sker på ejerens bekostning. Sallingsund Kommune har sikret at kendte ubenyttede brønde og boringer i den del af OSD-området som ligger i Sallingsund Kommune er sløjfet. 5.5 Indsatser for at forbedre indretning af vaskepladser og anvendelse af pesticider Undersøgelser viser, at pesticidhåndteringen ved vaske- og fyldepladser, ukorrekt opbevaring af miljøfremmede stoffer og forkert anvendelse af pesticider på landbrugsarealer kan udgøre en alvorlig kilde til grundvandsforurening. Landbrugsorganisationerne vil derfor tilbyde alle ejere af landbrugsejendomme i indvindingsoplandene og OSD-området vejledning i korrekt håndtering og brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Arbejdsgruppen orienteres om resultatet. Breum, Vihøj, Roslev, Lyby, Ø. Grønning, Jebjerg og Thise Vandværker betaler for vejledningen inden for deres indvindingsoplande. 5.6 Indsatser vedrørende kampagner Forbrugerne skal gennem målrettet information gøres opmærksomme på, at de bor oven på deres drikkevand og at de kan være med til at gøre en indsats for at sikre rent drikkevand. Informationsindsatserne er beskrevet i det følgende: Folderom Rentbeskedom ditdrikkevand : Amtethariforbindelsemedprojekt drikkevandog sundhed udarbejdeten skabelon tilen folder.folderen indeholder generelle oplysninger om drikkevand og samtidig er der mulighed for at bruge aktuelle oplysninger, sådan at folderen er tilrettet det enkelte vandværk. Amtet stiller en skabelon til rådighed for vandværkerne i indsatsområdet. Arbejdet med at få folderen trykt og sendt ud til forbrugerne står vandværkerne for. Informere borgerne via vandværkets egen hjemmeside: Det er et mål at vandværkerne på sigt kan informere/ oplyse borgerne via vandværkets hjemmeside. Vandværkerne kan hente hjælp til, at oprette en hjemmeside hos Foreningen af Vandværker i Danmark. Information i forbindelse med byfesten: Borgerforeningen opstillet plancher, der beskriver hvad det betyder, at Breum ligger i et OSD-område. Kampagnen vil først og fremmest rette sig mod folks anvendelse af sprøjtemidler i private haver. 5.7 Indsatser vedrørende miljøtilsyn Kommunen fører tilsyn med landbrugene. Tilsynet omfatter opbevaring og håndtering af husdyrgødning samt pesticider og miljøfremmede stoffer. Tilsynet omfatter som minimum en besigtigelse hvert 6. år. Denne tilsynsfrekvens skal som minimum fastholdes fremover. Inden for indsatsområderne fører kommunen tilsyn med tre automekanikere, to smede, et tømrerværksted, en foderstof, en vognmand, en kloakmester, en busgarage, en Taxi garage, en lastbilvognmand og en vaskehal/benzintank. De 8 virksomheder ligger i Breum by. Kommunen har tilkendegivet, at tilsynene har vist at virksomhederne ikke har givet anledning til forurening af grundvandet. Tilsynshyppigheden for virksomhederne er mellem 3 og 4 år. Denne tilsynsfrekvens skal som minimum fastholdes fremover. Amtet er tilsynsmyndighed for den kommunale materielgård på Syrenvej 24. Amtet fører tilsyn efter behov. 5.8 Indsatser for at overvåge grundvandet For at følge udviklingen i grundvandets kvalitet er det nødvendigt at tage regelmæssige analyser af råvandet i vandværkets indvindingsboringer. Dette giver mulighed for at iværksætte beskyttelsesmæssige indsatser, hvis der viser sig en forringelse i vandkvaliteten i indvindingsboringerne. 21

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sats og tryk: Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen Swing Design Tønder, Laursen Tønder Fotos: Sønderjyllands Amt Adresser: Sønderjyllands Amt Amtsgården Skelbækvej

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner et værktøj til vandværksledelse i samarbejde med kommunen Af Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet»At trække på samme

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Gennemførelse af indsatsplanen Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Grundvandssamarbejder 1. Omfatter samtlige vandværker i den

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune Bilag til indsatsplan Beder April 2013 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Vandvision 2100... 2 2 Resumé... 3 3 Baggrund...

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 14 boringer 1. sep 2015 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere