TTR 400/400 D/500 D BETJENINGSVEJLEDNING ADSORPTIONSTØRRER TRT-BA-TTR D-500D-HS-001-DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TTR 400/400 D/500 D BETJENINGSVEJLEDNING ADSORPTIONSTØRRER TRT-BA-TTR400-400D-500D-HS-001-DA"

Transkript

1 TTR 00/00 D/500 D DA BETJENINGSVEJLEDNING ADSORPTIONSTØRRER TRT-BA-TTR00-00D-500D-HS-00-DA

2 Indholdsfortegnelse. Anvisninger vedrørende brug af manualen... E- Symbolforklaring... E- Gra kker... E-. Leveringsomfang... E-. Garanti... E-. Generelle sikkerhedsanvisninger... E- 5. Tilsigtet anvendelse... E- 6. Generel beskrivelse... E- Funktionsprincip... E- 7. Produktbeskrivelse... E- Opbygning og moduler... E- 8. Opstilling og ibrugtagning... E- Opstilling... E- Installation... E- Standardindstillinger... E- 9. Betjening... E-5 Tilkobling... E-5 Frakobling... E-5 Fjernfunktion... E-5 Luftmængdeindstilling... E-5 0. Transport og opbevaring... E-5 Transport... E-5 Opbevaring... E-5. Pleje og vedligeholdelse... E-5 Pleje... E-5 Vedligeholdelse... E-5 Filterskift... E-6. Skadelige stoffer... E-6. Bortskaffelse... E-7 Affugter... E-7 Emballage... E-7. Service og reparation... E-7 5. Tekniske data... E-7 TTR E-7 TTR 00 D... E-7 TTR 500 D... E-8 Strømdiagram TTR E-9 Strømdiagram TTR 00D... E-0 Strømdiagram 500D... E- 6. Reservedele... E- TTR E- TTR 00D... E- TTR 500D... E- 7. Fejl nding... E-5. Anvisninger vedrørende brug af manualen Denne betjeningsvejledning indeholder alle vigtige informationer, som du skal bruge for at kunne anvende affugteren. Betjeningsvejledningen hjælper dig i forbindelse med brugen af affugteren og ved afhjælpning af eventuelle problemer og indeholder desuden oplysninger vedrørende bortskaffelse og kundeservice. Læs hele denne manual grundigt igennem, inden du bruger affugteren første gang. Opbevar brugsanvisningen i nærheden af affugteren, så du altid har brugsanvisningen ved hånden, hvis du skulle få brug for at slå op i den. Alle sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedrørende anvendelse og pleje i brugsanvisningen skal overholdes. Hvis du giver affugteren videre til andre, bør manualen også følge med. Symbolforklaring Grafikker ADVARSELSSYMBOL. Dette symbol kendetegner advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald og/eller materielle skader. Der står altid et fareord foran advarslen: Fare: Risiko for alvorlig eller dødbringende tilskadekomst Advarsel: Risiko for alvorlig, uoprettelig tilskadekomst Forsigtig: Risiko for materielle skader Yderligere oplysninger, som kan være en hjælp i forbindelse med brugen af affugteren. Alle de henvisninger til grafikker, der er indeholdt i teksten, refererer til billederne i de enkelte kapitler. Hvis kapitlet ikke indeholder billeder, henviser positionsnumrene til grafikkerne i kapitlet "Produktbeskrivelse".. Leveringsomfang Leverancen til affugteren indeholder: Affugter Tilslutningskabel Brugsvejledning Der er også mulighed for at bestille yderligere tilbehør via Trotec-kundeservice.. Garanti Garantiperioden på affugteren er måneder eller i henhold til købekontrakten. Skader på affugteren, der er opstået som følge af, at anvisningerne i denne manual ikke er overholdt, er ikke omfattet af garantien. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af uautoriserede ændringer af affugteren eller dens tilbehør. De øvrige garantibetingelser fremgår af de generelle handelsbetingelser, som du kan finde på vores hjemmeside: DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-

3 . Generelle sikkerhedsanvisninger Eksplosionsfare! Overhold nedenstående sikkerhedsanvisninger! Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det få alvorlige følger for personers helbred eller føre til materielle skader eller skader på miljøet. Affugteren må ikke anvendes i brand- og eksplosionsfarlige omgivelser. Den må heller ikke installeres i sådanne omgivelser. Brugen i og/eller med eksplosiv atmosfære er kun tilladt for affugtere, der er mærket iht. RL 9/9/EF (Atex 95). Brugeren er forpligtet til at kontrollere, hvorvidt affugteren kan anvendes iht. RL 999/9/EF (Atex 7)! Affugteren må ikke placeres på et brændbart underlag. Fjern antændelige materialer og kemikalier fra affugterens umiddelbare omgivelser. Forringelse af funktionen og beskadigelse af affugteren! Placer affugteren, så den står stabilt på et bæredygtigt underlag. Beskyt affugteren mod vejrpåvirkninger. Hold indsugnings- og udblæsningsåbningerne frie. Dæk aldrig affugteren til, når den er i brug. Brug ingen former for kemikalier til rengøring af affugteren. Brug aldrig affugteren til fralægning eller som trin. Risiko for personskader og materielle skader som følge af defekte apparater! Inden du anvender affugteren, skal du altid først kontrollere selve affugteren samt dens tilbehør og tilslutningsdele med henblik på eventuelle skader. Defekte apparater og apparatkomponenter må ikke anvendes. Anvend aldrig affugteren, hvis der er skader på stik og kabler. Defekte strømkabler udgør en alvorlig trussel mod helbredet. Livsfare som følge af elektrisk stød! Affugteren må kun sluttes til teknisk intakte strømkilder. Brug aldrig beskadigede stikkontakter! Træk tilslutningskablet ud af stikkontakten ved at tage fat omkring stikket. Rør aldrig ved elektriske tilslutningsledninger med fugtige hænder! Beskyt de elektriske tilslutningsledninger mod beskadigelse fra f. eks. dyr. Udfør ikke ændringer og reparationer af affugteren! Affugteren må ikke udsættes for væske. Sørg for, at der ikke kommer væske af nogen art ind i selve affugteren. Hvis det alligevel skulle ske, skal du trække netstikket ud og få affugteren efterset og evt. repareret hos Trotec-kundeservice. Affugteren må udelukkende åbnes, rengøres indvendigt og repareres af dertil autoriseret og tilstrækkelig uddannet personale. Risiko for tilskadekomst! Stik ikke genstande ind i affugterens indsugnings- og udblæsningsåbning. Greb og berøringsbeskyttelse må ikke fjernes. Ræk ikke hånden ind i affugterens åbninger. Børn og dyr skal være under opsyn, hvis de opholder sig i nærheden af affugteren, når den er tændt! Brug et hårnet for at undgå, at langt hår trækkes med ind. Tag alle smykker af, inden du tager affugteren i brug. Brug altid beskyttelsesbriller for at undgå beskadigelse af øjnene. Når du har slukket for affugteren, skal du lade den køle ned i 5 minutter, inden du rører ved den, så du undgår forbrændinger. Brug beskyttelseshandsker. 5. Tilsigtet anvendelse Affugteren er udelukkende beregnet til affugtning af atmosfærisk luft. Enhver anden brug anses for at være ikke-tilsigtet. Producenten hæfter ikke for skader, der måtte opstå som resultat heraf. Affugtere må ikke placeres i væske eller indsuge væske (f.eks. fyldte tanke eller kar, oversvømmede flader eller lignende). Den tilsigtede brug omfatter også: overholdelse af alle anvisninger i brugsvejledningen og overholdelse af service- og vedligeholdelsesarbejderne. Alle andre former for anvendelse end dem, der er beskrevet ovenfor, er ikke tilladt! 6. Generel beskrivelse Affugtere, der arbejder ud fra adsorptionsprincippet, anvendes til løsning af tørreopgaver inden for procesteknik, klimateknik, på byggepladser og til affugtning af luften i produktions- og lagerrum, hvor produkter og anordninger kræver særlig lav luftfugtighed. Adsorptionsteknikken tillader lavere dugpunkt og - især ved indsugningstemperatur <0 C eller indsugningsdugpunkt <5 C - en driftssikker affugtning, som af fysiske årsager ikke er mulig med kondensationsaffugtere. Under disse driftsbetingelser er affugterne samtidig også langt mere økonomiske. E- Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

4 Funktionsprincip TTR 00D/500D Adsorptions-affugteren arbejder med en rotor, som er opbygget af flere lag af fladt og bølget nonwoven materiale med kemisk bundet silicagel. På den måde dannes en bicellestruktur med et stort antal aksiale luftkanaler med stor overflade og direkte forbindelse til silicagelens indvendige porestruktur. Takket være rotorens gode mekaniske og fysiske egenskaber udskilles ingen silicagel, og rotoren kan dækkes med mættet luft (00 % rf), men ikke med vanddråber. Den er ikke brændbar. En affugtningsenhed er grundlæggende opbygget på følgende måde: Ventilator(er) til lufttransport Mindst to forskellige sektorer til føring af procesluften (den luft, der skal affugtes) og regenereringsluften (den fugtige afgangsluft) Rotor til affugtning Drivenhed med gearmotor, tandremskive og tandrem Varmeflade til opvarmning af regenereringsluften Under affugtningen roterer rotoren konstant med et langsomt omdrejningstal (alt efter konfiguration til 0 omdr/h). Samtidig tilføres procesluft og regenereringsluft til rotoren via sektorerne, så den hele tiden kan optage og afgive fugtighed. Procesluft Den luft, der skal affugtes, indsuges ved hjælp af en ventilator. Procesluften () passerer gennem rotorens affugtningssektor (). Herved udskilles og bindes (adsorption) den indeholdte fugt ved hjælp af sorptionsmidlet (silicagel). Derved øges den tørre lufts temperatur som følge af fysiske processer. I det videre forløb strømmer den tørrede luft (6) hen til udgangen. Regenereringsluft Regenereringsluften suges ligeledes ind og gennem skyllesektoren () ved hjælp af en ventilator. Under affugtningen opvarmes rotoren som følge af den frigjorte adsorptionsvarme og regenereringsvarmen. Skyllesektoren bruges til varmegenvinding og køling af rotoren, hvilket reducerer energibehovet og forbedrer affugtningen, især ved lavt dugpunkt. Når luften passerer varmefladen (7), varmes luften op til ca C (alt efter indsugningstemperatur), samtlig med at den relative fugtighed nedsættes drastisk. Den således forberedte luft, optager nu den fugtighed, der er bundet i silicagelen (desorption), når den passerer regenereringssektoren (). Derefter ledes den ekstremt fugtige regenereringsluft (8) ud gennem udgangsåbningen til fugtig luft. Fig.: Funktionsprincip TTR 00D/500D TTR 00 Procesluft Den luft, der skal affugtes, indsuges ved hjælp af en ventilator og deles i to luftstrømme. Procesluft () og regenereringsluft (5). Procesluften () passerer derefter rotorens affugtningssektor (). Herved udskilles og bindes (adsorption) den indeholdte fugt ved hjælp af sorptionsmidlet (silicagel). Når luften har passeret sektoren, bliver den nu tørre luft (6) ført tilbage til rummet. Regenereringsluft Den anden luftstrøm (5) ledes gennem skyllesektoren som regenereringsluft. Denne sektor bruges til genvinding af den adsorptionsvarme, der opstår under affugtningen. Samtidig afkøles rotoren, hvilket reducerer energibehovet og forbedrer affugtningen - især ved lavt dugpunkt. Derefter ledes luftstrømmen gennem en varmeflade (7), hvor den varmes op til ca C (alt efter indsugningstemperatur), samtidig med at den relative fugtighed nedsættes drastisk. Den således forberedte luft, optager nu den fugtighed, der er bundet i silicagelen (desorption), når den passerer regenereringssektoren (). Derefter ledes den ekstremt fugtige regenereringsluft (8) ud gennem udgangsåbningen til fugtig luft. Fig.: Funktionsprincip TTR 00 DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-

5 7. Produktbeskrivelse Opbygning og moduler Tilbehør Der findes forskelligt tilbehør til affugteren: Slangeadapter til montering på indsugningsafdækning () Luftfilterboks med rør-/slangetilslutning til Z-Line filter G til F9 Hygrostat med Tuchel-stik til indgangsstik (9) Kombitæller til driftstimer og energiforbrug Vedrørende specifikationer og bestillingsbetingelser bedes du henvende dig til Trotec-kundeservice. 8. Opstilling og ibrugtagning Fig.: Front Bærehåndtag Udgangsåbning til tør luft Fødder Opstilling a) I det rum, der skal affugtes: Affugteren arbejder i cirkulationsluft, hvor den tilførte regenereringsluft skal føres udefra og ind, og regenereringsafgangsluften føres indefra og ud. b) Uden for det rum, der skal affugtes: Affugteren kan sluttes til i cirkulations- eller friskluftfunktion. Her skal der etableres en forbindelse mellem den tørre luft og det rum, der skal affugtes Installation Rørledningerne eller slangerne skal være tilpasset ventilatorernes statiske tryk. Luftslangerne bør føres så lige og udstrakt som muligt. Ledningen til regenererings-afgangsluften skal føres med et lille fald, så evt. kondensvand ikke løber tilbage i affugteren og blokerer for luftstrømmen. Hvis en stigende luftledning er uundgåelig, skal der etableres et kondensatafløb. Afgangsluftrøret kan isoleres forebyggende. For at undgå kortslutning med den fugtige afgangsluft bør den fugtige lufts udgang ved frit indsugende affugtere ledes ud med en min. afstand på ca.,0 m. 5 0 Standardindstillinger Lufttekniske apparater har altid en eller flere ventilatorer, som skal være overdimensionerede for at kunne overvinde modstande som følge af evt. rørledninger eller apparater. Oftest kan disse heller ikke indstilles med hensyn til omdrejningstallet. For nu at kunne indstille de nødvendige luftmængder til brug skal der udføres en hydraulisk udligning ved hjælp af drosselspjæld, der installeres før eller efter ventilatoren. Det indebærer dog en unødig og ofte betydelig øgning af støjniveauet og energiforbruget. Fig.: Bagside Indsugningsafdækning groft støvfilter 5 Udgangsåbning til fugtig luft 6 Netafbryder 7 Omdrejningsregulator tør luft 8 Omdrejningsregulator fugtig luft (TTR 00D/500D) 9 Tilslutning til ekstern hygrostat 0 Driftstimetæller Amperemeter Indsugningsafdækning groft støvfilter Tilslutningskabel E- Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

6 Affugteren har til hver luftstrøm en indbygget omdrejningsregulerbar højeffektiv ventilator, som ved maksimale omdrejninger trods tilsluttede luftslanger (ca. 0 m hver) kan levere de nominelle volumenstrømme for tør luft og regenereringsluft. Desuden har affugteren en indbygget varmeflade til opvarmning af regenereringsluften. Varmefladen producerer sin varme ved hjælp af keramiske PTC-halvlederelementer. Disse har en maksimal overfladetempertur på ca. 0 C, som de forsøger at holde. På grund af den temperaturafhængige modstandsværdi, der som følge af faldende varmeoverførsel øges dratisk fra en værdi (Curie-temperatur), sker der en selvregulering af varmestrømforbruget, dvs. med stigende lufttemperatur og/eller faldende luftmængde reduceres strømforbruget (og omvendt). Derudover er ødelæggelse som følge af overophedning på grund af eksempelvis manglende regenereringsluft, nærmest umulig. For ved en minimal tørluftmængde at kunne nå en så lav udgangsfugtighed som muligt, eller ved en maksimal tørluftmængde at kunne opnå en så høj affugtningseffekt som muligt, er det vigtigt at indstille regenereringsluftmængden korrekt. Luftmængden skal her reguleres, indtil den værdi, der angives som optimal varmestrøm, vises på amperemeteret. Ved alle øvrige anvendelser, hvor der ikke stilles så høje krav til affugtningseffekten og tørluftmængden kan ventilatorens omdrejningstal reduceres, indtil den værdi, der angives som minimal varmestrøm, vises på amperemeteret. På den måde kan man opnå meget gode affugtningsresultater ved minimalt energiforbrug. 9. Betjening Tilkobling Tænd for affugteren ved at trykke på netafbryderen (6). Den integrerede kontrollampe begynder af lyse. Frakobling Sluk for affugteren ved at trykke på netafbryderen (6). Den integrerede kontrollampe slukker. Fjernfunktion Tænd for affugteren ved at trykke på netafbryderen (6). Den integrerede kontrollampe begynder af lyse. Slut en ekstern afbryder eller en ekstern kontaktanordning, f.eks. hygrostat eller timer, til indgangsstikket ved hjælp af passende Tuchel-stik (valgfrit tilbehør). Angivelserne i vedlagte strømdiagram skal ubetinget overholdes! Alle elektriske forbrugere til- og frakobles nu af den eksterne afbryder alt efter behov. Netafbryderens kontrollampe fortsætter med at lyse uafhængigt af kontakttilstanden og signalerer, at styringen er aktiv. I hygrostatfunktionen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at der i stedet for fugtopsamlingen skal foregå en luftcirkulation. I så fald kan ventilatoren konfigureres til konstant drift ved at flytte en stikkontakt på det indbyggede relæ. Dette indgreb må kun udføres af en el-montør. Kontakt venligst Trotec-kundeservice ved behov. Luftmængdeindstilling Med omdrejningsregulatorerne (7) og (8) har du mulighed for at justere ventilatorens omdrejningstal. Luftmængden øges ved at dreje knappen højre om, og luftmængden reduceres ved at dreje knappen venstre om. 0. Transport og opbevaring Transport Opbevaring Forsigtig! Beskadigelse af affugteren som følge af rystelser. Kraftige rystelser kan beskadige affugteren. Beskyt derfor affugteren mod kraftige rystelser under transport, f.eks. ved ikke at sætte det hårdt ned og sørge for, at det ikke kan falde ned. Sørg for at sikre affugteren mod at kunne skride ud under transport. Brug altid de dertil beregnede anordninger, når affugteren skal løftes op eller bæres. Opbevar affugteren tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger. Vælg et støvfrit opbevaringssted. Afbryd altid affugteren fra strømforsyningen, når den ikke bruges. Der kan stables op til affugtere oven på hinanden. Sørg for at sikre de stablede affugtere mod at falde ned.. Pleje og vedligeholdelse Pleje Overfladen på affugterens kabinet er forsynet med en rengøringsvenlig pulverlakering. Snavs har derfor svært ved at sidde fast på overfladen, som er let at rengøre med en fugtig klud. Den indvendige del af affugteren samt indbyggede komponenter må kun rengøres af dertil uddannet personale eller af Trotec-kundeservice. Vedligeholdelse Forsigtig! Beskadigelse af affugteren som følge af ukorrekt rengøring! Det indvendige af affugteren må kun rengøres med en fugtig klud eller med trykluft. Sørg for, at der ikke kommer væske af nogen art ind i selve affugteren! Affugtere fra Trotec er konstrueret, så de har lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. Af hensyn til driftssikkerheden er det nødvendigt, at alle indbyggede komponenter kontrolleres senest efter 6 måneder eller for hver.000 driftstimer og om nødvendigt rengøres, og at beskadigede dele skiftes ud. DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-5

7 Filterskift Forsigtig! Beskadigelse af affugteren som følge af ukorrekt håndtering! Rengørings-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder på elektriske og mekaniske komponenter må kun udføres af dertil uddannet personale eller af Trotec-kundeservice! Hvor hyppigt, der skal skiftes filter, afhænger af luftens tilsmudsningsgrad og af filterets tæthed. Tilsmudsede filtre nedsætter affugterens ydeevne. De bør derfor kontrolleres én gang ugentligt (dagligt på byggepladser) og renses eller skiftes ud efter behov. Fare! Risiko for at komme til skade på ventilatoren! Før luft lteret tages ud, skal affugteren slukkes og sikres mod utilsigtet ibrugtagning, især når ventilatorens indsugningsåbning er frit tilgængelig!. Skadelige stoffer Hvis affugteren anvendes i rum, der er forurenet med bestemte kemiske stoffer, kan der ske varige skader på affugtningsenheden (rotoren). Stofferne forbliver i rotoren og kan bl.a. nedsætte ydeevnen som følge af forstoppelse af silicagelporerne eller resultere i kemiske reaktioner hos silicagelen. På den måde påvirkes affugterens ydelse og levetid på lang sigt. Det skal derfor sikres, at det påførte affugtningsmiddel silicagel ikke kommer i kontakt med skadelige stoffer. Nedenfor finder du en liste over stoffer, som påviseligt har en skadelig virkning på de her anvendte affugtningsrotorer (silicagel). Disse eller lignende stoffer må ikke tilføres, heller ikke i meget små mængder. Anorganiske stoffer Lithiumchlorid LiCl Nedsat ydeevne Natriumhydroxid NaOH Ødelæggelse af silicagelstrukturen Kaliumhydroxid KOH Ødelæggelse af silicagelstrukturen Natriumchlorid NaCl Nedsat ydeevne Kaliumchlorid KCl Nedsat ydeevne Calciumchlorid CaCl Nedsat ydeevne Magnesiumchlorid MgCl Nedsat ydeevne Ammoniak NH Nedsat ydeevne Flussyre HF Ødelæggelse af den mek. styrke Aluminiumchlorid AlCl Nedsat ydeevne Havvand Damp med høj temp. Nedsat ydeevne Ødelæggelse af silicagelstrukturen Blødgøringsmiddel Tilstopning af silicagelporerne Fig.: Udskiftning af luftfilter TTR 00D/500D Filterafdækninger Filtermåtter For at kunne fjerne filtermåtten () skal filterafdækningen () løsnes ved at trække i den med små, hurtige ryk. Affugteren er fra fabrikken udstyret med en filtermåtte (PPI0), der kan anvendes flere gange. Den kan bankes eller vaskes ren. Forsigtig! Beskadigelse af affugteren som følge af væske. Kontrollér, at luft lteret er helt tørt, inden du sætter det i. Ellers er der risiko for, at ventilatoren suger væsken ind og bliver beskadiget af kortslutning Stærke syrer ph... Ødelæggelse af den mek. styrke Baser ph Ødelæggelse af silicagelens sorptionsevne Aminer R-NH Nedsat ydeevne Organiske stoffer Olietåge Tilstopning af silicagelporerne Cyclohexanon C6H0 Nedsat ydeevne Isopropylalkohol (CH8)CHOH Nedsat ydeevne O-xylen C6H(CH) Nedsat ydeevne m-xylen C6H(CH) Nedsat ydeevne p-xylen C6H(CH) Nedsat ydeevne Phenol C6H5OH Nedsat ydeevne O-dichlorobenzen C6HCL Nedsat ydeevne Methylbromid CHBr Nedsat ydeevne Glycerin CH8O Nedsat ydeevne E-6 Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

8 Derudover må den indsugede luft ikke indeholde partikler af stoffer, hvis smeltepunkt er lavere end 00 C! Før affugteren tages i brug, skal følgende betingelser ligeledes opfyldes: Affugteren må kun anvendes i henhold til parametrene i kapitlet "Tekniske data". Sørg for, at luftindtags- og luftudgangsåbningerne (tør og fugtig luft) ikke er dækket til. Kontrollér, at alle filtre er sat i, og at afdækninger og beskyttelsesgitter er sat på og fastgjort. Kontrollér, at alle skruesamlinger er ordentligt spændt.. Bortskaffelse Affugter Elektroniske apparater hører ikke hjemme sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal i henhold til EUROPAPARLAMENTET OG RÅ- DETS direktiv 00/96/EF af 7. januar 00 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr afleveres til miljømæssig korrekt genanvendelse. Når luftrenseren er taget endegyldigt ud af drift, bedes du bortskaffe den i henhold til gældende lovbestemmelser. Emballage Emballagen til affugteren består af pap/papir og kunststof. Emballagen skal bortskaffes i henhold til de lokalt gældende bestemmelser i dertil beregnede beholdere eller afleveres på genbrugsstationer.. Service og reparation Fare! Livsfare som følge af ukorrekt reparation Prøv aldrig selv at udføre reparationer eller ændringer på apparatet. Uautoriserede ændringer kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død. Reparationer må kun udføres af et certi ceret værksted. Reparationer må udelukkende udføres af dertil uddannet fagpersonale! Inden du kontakter vores kundeservice vedrørende et teknisk problem, bedes du først undersøge om der er tale om en fejl som følge af forkert håndtering eller anvendelse. Hvis du har andre spørgsmål vedrørende affugterens funktion og anvendelse eller ønsker oplysninger i tilfælde af fejl eller vedrørende garantien, er vi dig meget gerne behjælpelig. Kontakt venligst: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-555 Heinsberg Tlf.: +9 (0) 5 / Fax.: +9 (0) 5 / Tekniske data TTR 00 Parametre Værdi* Artikelnummer EAN-nummer Affugtningsydelse, kg/t Luftmængde 0-50 m³/t Nom. luftmængde/tryk 50 m³/t / 50 Pa Regenereringsluftmængde 50 m³/t / 80 Pa Indsugningstemperatur -5 C - +5 C Omgivende temperatur -0 C til +0 C Strømtilslutning 0 V, 50/60 Hz Strømforbrug (total),5 kw Strømforbrug (varmesystem),5 kw Min. / opt. / maks. varmestrøm / 5,8 /7,5 A Dybde 00 mm Bredde 50 mm Højde 05 mm Vægt 7 kg Tilslutning, tør luft 5 mm Tilslutning, fugtig luft 80 mm Lydtrykniveau 6 db (A) - afstand m TTR 00 D Parametre Værdi* Artikelnummer EAN-nummer Affugtningsydelse ca.,6 kg/t Luftmængde 0 til 50 m³/t Nom. luftmængde/tryk ca. 50 m³/t / 00 Pa Regenereringsluftmængde ca. 60 m³/t Indsugningstemperatur -5 C til +5 C Omgivende temperatur -0 C til +0 C Strømtilslutning 0 V, 50/60 Hz Strømforbrug (total), kw Strømforbrug (varmesystem),95 kw Min. / opt. / maks. varmestrøm 5,0 / 7,0 / 8,5 A Dybde 00 mm Bredde 50 mm Højde 05 mm DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-7

9 Parametre Vægt Værdi* 0 kg TTR 500 D Parametre Værdi* Artikelnummer EAN-nummer Affugtningsydelse ca., kg/t Luftmængde 80 til 550 m³/t Nom. luftmængde/tryk ca. 80 m³/t / 50 Pa Regenereringsluftmængde ca. 80 m³/t Indsugningstemperatur -5 C til +5 C Omgivende temperatur -0 C til +0 C Strømtilslutning 0 V, 50/60 Hz Strømforbrug (total),0 kw Strømforbrug (varmesystem),7 kw Min. / opt. / maks. varmestrøm 6,5 / 9,0 / 0,0 A Dybde 00 mm Bredde 50 mm Højde 55 mm Vægt 5 kg * i forhold til 0 C/60 % RF E-8 Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

10 Strømdiagram TTR 00 S 5 XS K XB XS. Lin N P h K XS XB XS PE PE P optional Lin Lout N h kwh R r. H. Hygrostat optional Gehäuse / housing M DC out/rd L/bl E/ye M ~ GND/bu N/bu PE/gnye A/wh K A P 0-0/0A Rotorplatte / drawer rotor XB XS C 0,5µF rt E E sw M,5 min- M ~ ge ge sw= schwarz / black rt= rot / red ge= gelb / yellow bl= blau / blue Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Copying of this Document, and giving it to others and the use or communication of the payment of damages. Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Dokumentart Schaltplan Titel Adsorptionstrockner TTR 00 Erstellt Thomas Edelmann Sachnr. Rev. Geprüft Uwe Samplatzki Zeichnr. E-EA-00 Lang. Genehmigt Datum Sheet 0 DE DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-9

11 Strømdiagram TTR 00D S 5 XS K XB XS K P XS XB PE P optional XS PE r. H. Hygrostat optional Lin N h Lin Lout N h kwh R Gehäuse / housing M DC out/rd L/bl E/ye M ~ GND/bu N/bu PE/gnye A/wh K A P 0-0/0A XB XS Rotorplatte / drawer rotor C 0,5µF rt E E sw M,5 min- M ~ T 0 V LN P E ge ge V G -- + G GND V + PWM M M PWM GNDV + sw= schwarz / black rt= rot / red ge= gelb / yellow bl= blau / blue Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Copying of this Document, and giving it to others and the use or communication of the payment of damages. Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Dokumentart Schaltplan Titel Adsorptionstrockner TTR 00 D Erstellt Thomas Edelmann Sachnr. Rev. 0 Geprüft Uwe Samplatzki Zeichnr. E-EA-00 D Lang. DE Genehmigt Datum Sheet - E-0 Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

12 Strømdiagram 500D 500D S S 5 5 0VAC <6A XS XS K K XB XB XS. XS. P P K K XS XS Lin N Lin N h h XB XB XS XS PE PE PE PE P optional P optional Lin Lout N Lin Lout N h kwh h kwh r. H. r. H. Hygrostat optional Hygrostat optional R R R Gehäuse / housing M M DC out/rd DC E/ye out/rd E/ye M M ~ L/bl L/bl GND/bu N/bu GND/bu N/bu PE/gnye A/wh PE/gnye A/wh K K T T 0 V 0 V V V G -- G -- A A P 0-5/0A P 0-5/0A LNP E LNP E XB XB XS XS + + E E Rotorplatte / drawer rotor E E ge ge ge ge C 0,5µF C 0,5µF sw sw M,5 min- M,5 min- rt rt M M ~ G G M bu M GND PWM M M M V + GND V + R PWM R PWM GNDV + PWM R GNDV + vt 0-0V - M + VDC rt sw= schwarz / black sw= schwarz / / black rt= rot / red rt= rot / red ge= gelb / yellow ge= gelb / yellow bl= blau / blue bu= bl= blau / / blue vt= violett/violet Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, Weitergabe soweit sowie nicht Vervielfältigung ausdrücklich dieser zugestanden. Unterlage, Zuwiderhandlungen Verwertung und Mittteilung verpflichten ihres zu Inhalts Schadensersatz. ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Copying Zuwiderhandlungen of this Document, verpflichten and giving zu Schadensersatz. it to others and the use or communication of the payment of damages. Copying of this Document, and giving it to others and the use or communication of the payment of damages. Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Dokumentart Schaltplan Titel Adsorptionstrockner TTR 500 D Erstellt Dokumentart Schaltplan Thomas Edelmann Titel Adsorptionstrockner TTR Rev D Geprüft Erstellt Uwe Thomas Ak Samplatzki Edelmann Zeichnr. Sachnr. Lang. Rev. 0 0 DE Geprüft Genehmigt Uwe Samplatzki Zeichnr. Datum E-EA-500 D Sheet Lang. DE Genehmigt Datum Sheet - - DA DA Betjeningsvejledning Afugter TTR TTR 00/00D/500D E- E-

13 Grundgeh 6. Reservedele TTR Pos. Betegnelse Specifikation Kabinet Låg Paneler Rotorkassette 5 Klaphåndtag 6 Ventilator 7 Relæ 8 Potentiometer 9 Trykafbryder 0 Drejeknap potmeter Afdækning Indgangsstik Beskyttelseshætte Pos. Betegnelse Specifikation Amperemeter 5 Driftstimetæller 6 Kabelgennemføring 7 Filtermåtte PPI 0 8 Gearmotor 9 Tandremskive 0 Spændeanordning Trykfjeder Varmesystem Tandrem Rotor E- Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

14 TTR 00D Pos. Betegnelse Specifikation Kabinet Låg Paneler Rotorkassette 5 Klaphåndtag 6 Ventilator 7 Relæ 8 Strømforsyning 9 Potentiometer 0 Trykafbryder Drejeknap potmeter Afdækning Indgangsstik Beskyttelseshætte Pos. Betegnelse Specifikation 5 Amperemeter 6 Driftstimetæller 7 Kabelgennemføring 8 Filtermåtte PPI 0 REG 9 Filtermåtte PPI 0 ADS 0 Gearmotor Spændeanordning Tandremskive Trykfjeder Varmesystem 5 Tandrem 6 Rotor DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-

15 TTR 500D Pos. Betegnelse Specifikation Kabinet Låg Paneler Rotorkassette 5 Klaphåndtag 6 Ventilator 7 Strømforsyning 8 Relæ 9 Trykafbryder 0 Potentiometer Drejeknap potmeter Afdækning Indgangsstik Beskyttelseshætte Pos. Betegnelse Specifikation 5 Amperemeter 6 Driftstimetæller 7 Kabelgennemføring 8 Filtermåtte PPI 0 REG 9 Filtermåtte PPI 0 ADS 0 Ventilator Gearmotor Spændeanordning Tandremskive Trykfjeder 5 Varmesystem 6 Tandrem 7 Rotor E- Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

16 7. Fejlinding Fejl Diagnose Mulig årsag Afhjælpning Ingen affugtning Den tørre luft viser ingen temperaturøgning Rotordrevet er defekt Kontrollér rotordrevet, og reparér det om nødvendigt Amperemeteret viser stærkt afvigende værdier Amperemeteret viser afvigende værdier Varmesystemet er defekt Regenereringsluftstrømmen er utilstrækkelig Skift varmesystemet ud Kontrollér, at luften kan strømme frit. Kontrollér ventilatoren. Rens luftfilteret, eller skift det ud. DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-5

17 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D-555 Heinsberg

Betjeningsvejledning Adsorptions-affugter

Betjeningsvejledning Adsorptions-affugter TTR 200 / TTR 300 A Betjeningsvejledning Adsorptions-affugter TRT-BA-TTR200-300-RE-003-DA Indholdsfortegnelse 1. Anvisninger vedrørende brug af manualen...2 Symbolforklaring...2 Grafikker...2 2. Leveringsomfang...2

Læs mere

Betjeningsvejledning Adsorptions-affugter

Betjeningsvejledning Adsorptions-affugter TTR 160 / TTR 250 A Betjeningsvejledning Adsorptions-affugter TRT-BA-TTR160-250-RE-002-DA Indholdsfortegnelse 1. Anvisninger vedrørende brug af manualen...2 Symbolforklaring...2 Grafikker...2 2. Leveringsomfang...2

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Betjeningsvejledning Adsorptions-affugter

Betjeningsvejledning Adsorptions-affugter TTR 400 / TTR 400 D / TTR 500 D DA Betjeningsvejledning Adsorptions-affugter TRT-BA-TTR400-400D-500D-RE-002-DA Indholdsfortegnelse 1. Anvisninger vedrørende brug af manualen...2 Symbolforklaring...2 Grafikker...2

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA TDS 30 A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Transport

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053267 Varmekanon IDE 50D Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9053267 Beskrivelse: Varmekanon med direkte forbrænding.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

TEH 20 T / TEH 30 T BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-DA

TEH 20 T / TEH 30 T BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-DA TEH 20 T / TEH 30 T A BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-DA Indholdsfortegnelse 1. Anvisninger vedrørende brug af manualen...1 Symbolforklaring...1 Grafikker...1 2. Leveringsomfang...1

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA TTK 75 ECO A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...05

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS20R-30R-50R-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA TAC 750 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Sikkerhed... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER

Anvendelse Skadeservice Byggetørring Rumaffugtning Tørlagring Vandværker Pumpestationer EGENSKABER AD 1 B BÆRBAR ADSORPTIONSAFFUGTER Funktionsprincip AD 1 B er en robust og kompakt adsorptionsaffugter med en silikagel rotor som standard. Procesluften suges ind i affugteren og gennem rotoren, der langsomt

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 A BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10-20-30-50-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere