TTR 400/400 D/500 D BETJENINGSVEJLEDNING ADSORPTIONSTØRRER TRT-BA-TTR D-500D-HS-001-DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TTR 400/400 D/500 D BETJENINGSVEJLEDNING ADSORPTIONSTØRRER TRT-BA-TTR400-400D-500D-HS-001-DA"

Transkript

1 TTR 00/00 D/500 D DA BETJENINGSVEJLEDNING ADSORPTIONSTØRRER TRT-BA-TTR00-00D-500D-HS-00-DA

2 Indholdsfortegnelse. Anvisninger vedrørende brug af manualen... E- Symbolforklaring... E- Gra kker... E-. Leveringsomfang... E-. Garanti... E-. Generelle sikkerhedsanvisninger... E- 5. Tilsigtet anvendelse... E- 6. Generel beskrivelse... E- Funktionsprincip... E- 7. Produktbeskrivelse... E- Opbygning og moduler... E- 8. Opstilling og ibrugtagning... E- Opstilling... E- Installation... E- Standardindstillinger... E- 9. Betjening... E-5 Tilkobling... E-5 Frakobling... E-5 Fjernfunktion... E-5 Luftmængdeindstilling... E-5 0. Transport og opbevaring... E-5 Transport... E-5 Opbevaring... E-5. Pleje og vedligeholdelse... E-5 Pleje... E-5 Vedligeholdelse... E-5 Filterskift... E-6. Skadelige stoffer... E-6. Bortskaffelse... E-7 Affugter... E-7 Emballage... E-7. Service og reparation... E-7 5. Tekniske data... E-7 TTR E-7 TTR 00 D... E-7 TTR 500 D... E-8 Strømdiagram TTR E-9 Strømdiagram TTR 00D... E-0 Strømdiagram 500D... E- 6. Reservedele... E- TTR E- TTR 00D... E- TTR 500D... E- 7. Fejl nding... E-5. Anvisninger vedrørende brug af manualen Denne betjeningsvejledning indeholder alle vigtige informationer, som du skal bruge for at kunne anvende affugteren. Betjeningsvejledningen hjælper dig i forbindelse med brugen af affugteren og ved afhjælpning af eventuelle problemer og indeholder desuden oplysninger vedrørende bortskaffelse og kundeservice. Læs hele denne manual grundigt igennem, inden du bruger affugteren første gang. Opbevar brugsanvisningen i nærheden af affugteren, så du altid har brugsanvisningen ved hånden, hvis du skulle få brug for at slå op i den. Alle sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedrørende anvendelse og pleje i brugsanvisningen skal overholdes. Hvis du giver affugteren videre til andre, bør manualen også følge med. Symbolforklaring Grafikker ADVARSELSSYMBOL. Dette symbol kendetegner advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald og/eller materielle skader. Der står altid et fareord foran advarslen: Fare: Risiko for alvorlig eller dødbringende tilskadekomst Advarsel: Risiko for alvorlig, uoprettelig tilskadekomst Forsigtig: Risiko for materielle skader Yderligere oplysninger, som kan være en hjælp i forbindelse med brugen af affugteren. Alle de henvisninger til grafikker, der er indeholdt i teksten, refererer til billederne i de enkelte kapitler. Hvis kapitlet ikke indeholder billeder, henviser positionsnumrene til grafikkerne i kapitlet "Produktbeskrivelse".. Leveringsomfang Leverancen til affugteren indeholder: Affugter Tilslutningskabel Brugsvejledning Der er også mulighed for at bestille yderligere tilbehør via Trotec-kundeservice.. Garanti Garantiperioden på affugteren er måneder eller i henhold til købekontrakten. Skader på affugteren, der er opstået som følge af, at anvisningerne i denne manual ikke er overholdt, er ikke omfattet af garantien. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af uautoriserede ændringer af affugteren eller dens tilbehør. De øvrige garantibetingelser fremgår af de generelle handelsbetingelser, som du kan finde på vores hjemmeside: DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-

3 . Generelle sikkerhedsanvisninger Eksplosionsfare! Overhold nedenstående sikkerhedsanvisninger! Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det få alvorlige følger for personers helbred eller føre til materielle skader eller skader på miljøet. Affugteren må ikke anvendes i brand- og eksplosionsfarlige omgivelser. Den må heller ikke installeres i sådanne omgivelser. Brugen i og/eller med eksplosiv atmosfære er kun tilladt for affugtere, der er mærket iht. RL 9/9/EF (Atex 95). Brugeren er forpligtet til at kontrollere, hvorvidt affugteren kan anvendes iht. RL 999/9/EF (Atex 7)! Affugteren må ikke placeres på et brændbart underlag. Fjern antændelige materialer og kemikalier fra affugterens umiddelbare omgivelser. Forringelse af funktionen og beskadigelse af affugteren! Placer affugteren, så den står stabilt på et bæredygtigt underlag. Beskyt affugteren mod vejrpåvirkninger. Hold indsugnings- og udblæsningsåbningerne frie. Dæk aldrig affugteren til, når den er i brug. Brug ingen former for kemikalier til rengøring af affugteren. Brug aldrig affugteren til fralægning eller som trin. Risiko for personskader og materielle skader som følge af defekte apparater! Inden du anvender affugteren, skal du altid først kontrollere selve affugteren samt dens tilbehør og tilslutningsdele med henblik på eventuelle skader. Defekte apparater og apparatkomponenter må ikke anvendes. Anvend aldrig affugteren, hvis der er skader på stik og kabler. Defekte strømkabler udgør en alvorlig trussel mod helbredet. Livsfare som følge af elektrisk stød! Affugteren må kun sluttes til teknisk intakte strømkilder. Brug aldrig beskadigede stikkontakter! Træk tilslutningskablet ud af stikkontakten ved at tage fat omkring stikket. Rør aldrig ved elektriske tilslutningsledninger med fugtige hænder! Beskyt de elektriske tilslutningsledninger mod beskadigelse fra f. eks. dyr. Udfør ikke ændringer og reparationer af affugteren! Affugteren må ikke udsættes for væske. Sørg for, at der ikke kommer væske af nogen art ind i selve affugteren. Hvis det alligevel skulle ske, skal du trække netstikket ud og få affugteren efterset og evt. repareret hos Trotec-kundeservice. Affugteren må udelukkende åbnes, rengøres indvendigt og repareres af dertil autoriseret og tilstrækkelig uddannet personale. Risiko for tilskadekomst! Stik ikke genstande ind i affugterens indsugnings- og udblæsningsåbning. Greb og berøringsbeskyttelse må ikke fjernes. Ræk ikke hånden ind i affugterens åbninger. Børn og dyr skal være under opsyn, hvis de opholder sig i nærheden af affugteren, når den er tændt! Brug et hårnet for at undgå, at langt hår trækkes med ind. Tag alle smykker af, inden du tager affugteren i brug. Brug altid beskyttelsesbriller for at undgå beskadigelse af øjnene. Når du har slukket for affugteren, skal du lade den køle ned i 5 minutter, inden du rører ved den, så du undgår forbrændinger. Brug beskyttelseshandsker. 5. Tilsigtet anvendelse Affugteren er udelukkende beregnet til affugtning af atmosfærisk luft. Enhver anden brug anses for at være ikke-tilsigtet. Producenten hæfter ikke for skader, der måtte opstå som resultat heraf. Affugtere må ikke placeres i væske eller indsuge væske (f.eks. fyldte tanke eller kar, oversvømmede flader eller lignende). Den tilsigtede brug omfatter også: overholdelse af alle anvisninger i brugsvejledningen og overholdelse af service- og vedligeholdelsesarbejderne. Alle andre former for anvendelse end dem, der er beskrevet ovenfor, er ikke tilladt! 6. Generel beskrivelse Affugtere, der arbejder ud fra adsorptionsprincippet, anvendes til løsning af tørreopgaver inden for procesteknik, klimateknik, på byggepladser og til affugtning af luften i produktions- og lagerrum, hvor produkter og anordninger kræver særlig lav luftfugtighed. Adsorptionsteknikken tillader lavere dugpunkt og - især ved indsugningstemperatur <0 C eller indsugningsdugpunkt <5 C - en driftssikker affugtning, som af fysiske årsager ikke er mulig med kondensationsaffugtere. Under disse driftsbetingelser er affugterne samtidig også langt mere økonomiske. E- Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

4 Funktionsprincip TTR 00D/500D Adsorptions-affugteren arbejder med en rotor, som er opbygget af flere lag af fladt og bølget nonwoven materiale med kemisk bundet silicagel. På den måde dannes en bicellestruktur med et stort antal aksiale luftkanaler med stor overflade og direkte forbindelse til silicagelens indvendige porestruktur. Takket være rotorens gode mekaniske og fysiske egenskaber udskilles ingen silicagel, og rotoren kan dækkes med mættet luft (00 % rf), men ikke med vanddråber. Den er ikke brændbar. En affugtningsenhed er grundlæggende opbygget på følgende måde: Ventilator(er) til lufttransport Mindst to forskellige sektorer til føring af procesluften (den luft, der skal affugtes) og regenereringsluften (den fugtige afgangsluft) Rotor til affugtning Drivenhed med gearmotor, tandremskive og tandrem Varmeflade til opvarmning af regenereringsluften Under affugtningen roterer rotoren konstant med et langsomt omdrejningstal (alt efter konfiguration til 0 omdr/h). Samtidig tilføres procesluft og regenereringsluft til rotoren via sektorerne, så den hele tiden kan optage og afgive fugtighed. Procesluft Den luft, der skal affugtes, indsuges ved hjælp af en ventilator. Procesluften () passerer gennem rotorens affugtningssektor (). Herved udskilles og bindes (adsorption) den indeholdte fugt ved hjælp af sorptionsmidlet (silicagel). Derved øges den tørre lufts temperatur som følge af fysiske processer. I det videre forløb strømmer den tørrede luft (6) hen til udgangen. Regenereringsluft Regenereringsluften suges ligeledes ind og gennem skyllesektoren () ved hjælp af en ventilator. Under affugtningen opvarmes rotoren som følge af den frigjorte adsorptionsvarme og regenereringsvarmen. Skyllesektoren bruges til varmegenvinding og køling af rotoren, hvilket reducerer energibehovet og forbedrer affugtningen, især ved lavt dugpunkt. Når luften passerer varmefladen (7), varmes luften op til ca C (alt efter indsugningstemperatur), samtlig med at den relative fugtighed nedsættes drastisk. Den således forberedte luft, optager nu den fugtighed, der er bundet i silicagelen (desorption), når den passerer regenereringssektoren (). Derefter ledes den ekstremt fugtige regenereringsluft (8) ud gennem udgangsåbningen til fugtig luft. Fig.: Funktionsprincip TTR 00D/500D TTR 00 Procesluft Den luft, der skal affugtes, indsuges ved hjælp af en ventilator og deles i to luftstrømme. Procesluft () og regenereringsluft (5). Procesluften () passerer derefter rotorens affugtningssektor (). Herved udskilles og bindes (adsorption) den indeholdte fugt ved hjælp af sorptionsmidlet (silicagel). Når luften har passeret sektoren, bliver den nu tørre luft (6) ført tilbage til rummet. Regenereringsluft Den anden luftstrøm (5) ledes gennem skyllesektoren som regenereringsluft. Denne sektor bruges til genvinding af den adsorptionsvarme, der opstår under affugtningen. Samtidig afkøles rotoren, hvilket reducerer energibehovet og forbedrer affugtningen - især ved lavt dugpunkt. Derefter ledes luftstrømmen gennem en varmeflade (7), hvor den varmes op til ca C (alt efter indsugningstemperatur), samtidig med at den relative fugtighed nedsættes drastisk. Den således forberedte luft, optager nu den fugtighed, der er bundet i silicagelen (desorption), når den passerer regenereringssektoren (). Derefter ledes den ekstremt fugtige regenereringsluft (8) ud gennem udgangsåbningen til fugtig luft. Fig.: Funktionsprincip TTR 00 DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-

5 7. Produktbeskrivelse Opbygning og moduler Tilbehør Der findes forskelligt tilbehør til affugteren: Slangeadapter til montering på indsugningsafdækning () Luftfilterboks med rør-/slangetilslutning til Z-Line filter G til F9 Hygrostat med Tuchel-stik til indgangsstik (9) Kombitæller til driftstimer og energiforbrug Vedrørende specifikationer og bestillingsbetingelser bedes du henvende dig til Trotec-kundeservice. 8. Opstilling og ibrugtagning Fig.: Front Bærehåndtag Udgangsåbning til tør luft Fødder Opstilling a) I det rum, der skal affugtes: Affugteren arbejder i cirkulationsluft, hvor den tilførte regenereringsluft skal føres udefra og ind, og regenereringsafgangsluften føres indefra og ud. b) Uden for det rum, der skal affugtes: Affugteren kan sluttes til i cirkulations- eller friskluftfunktion. Her skal der etableres en forbindelse mellem den tørre luft og det rum, der skal affugtes Installation Rørledningerne eller slangerne skal være tilpasset ventilatorernes statiske tryk. Luftslangerne bør føres så lige og udstrakt som muligt. Ledningen til regenererings-afgangsluften skal føres med et lille fald, så evt. kondensvand ikke løber tilbage i affugteren og blokerer for luftstrømmen. Hvis en stigende luftledning er uundgåelig, skal der etableres et kondensatafløb. Afgangsluftrøret kan isoleres forebyggende. For at undgå kortslutning med den fugtige afgangsluft bør den fugtige lufts udgang ved frit indsugende affugtere ledes ud med en min. afstand på ca.,0 m. 5 0 Standardindstillinger Lufttekniske apparater har altid en eller flere ventilatorer, som skal være overdimensionerede for at kunne overvinde modstande som følge af evt. rørledninger eller apparater. Oftest kan disse heller ikke indstilles med hensyn til omdrejningstallet. For nu at kunne indstille de nødvendige luftmængder til brug skal der udføres en hydraulisk udligning ved hjælp af drosselspjæld, der installeres før eller efter ventilatoren. Det indebærer dog en unødig og ofte betydelig øgning af støjniveauet og energiforbruget. Fig.: Bagside Indsugningsafdækning groft støvfilter 5 Udgangsåbning til fugtig luft 6 Netafbryder 7 Omdrejningsregulator tør luft 8 Omdrejningsregulator fugtig luft (TTR 00D/500D) 9 Tilslutning til ekstern hygrostat 0 Driftstimetæller Amperemeter Indsugningsafdækning groft støvfilter Tilslutningskabel E- Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

6 Affugteren har til hver luftstrøm en indbygget omdrejningsregulerbar højeffektiv ventilator, som ved maksimale omdrejninger trods tilsluttede luftslanger (ca. 0 m hver) kan levere de nominelle volumenstrømme for tør luft og regenereringsluft. Desuden har affugteren en indbygget varmeflade til opvarmning af regenereringsluften. Varmefladen producerer sin varme ved hjælp af keramiske PTC-halvlederelementer. Disse har en maksimal overfladetempertur på ca. 0 C, som de forsøger at holde. På grund af den temperaturafhængige modstandsværdi, der som følge af faldende varmeoverførsel øges dratisk fra en værdi (Curie-temperatur), sker der en selvregulering af varmestrømforbruget, dvs. med stigende lufttemperatur og/eller faldende luftmængde reduceres strømforbruget (og omvendt). Derudover er ødelæggelse som følge af overophedning på grund af eksempelvis manglende regenereringsluft, nærmest umulig. For ved en minimal tørluftmængde at kunne nå en så lav udgangsfugtighed som muligt, eller ved en maksimal tørluftmængde at kunne opnå en så høj affugtningseffekt som muligt, er det vigtigt at indstille regenereringsluftmængden korrekt. Luftmængden skal her reguleres, indtil den værdi, der angives som optimal varmestrøm, vises på amperemeteret. Ved alle øvrige anvendelser, hvor der ikke stilles så høje krav til affugtningseffekten og tørluftmængden kan ventilatorens omdrejningstal reduceres, indtil den værdi, der angives som minimal varmestrøm, vises på amperemeteret. På den måde kan man opnå meget gode affugtningsresultater ved minimalt energiforbrug. 9. Betjening Tilkobling Tænd for affugteren ved at trykke på netafbryderen (6). Den integrerede kontrollampe begynder af lyse. Frakobling Sluk for affugteren ved at trykke på netafbryderen (6). Den integrerede kontrollampe slukker. Fjernfunktion Tænd for affugteren ved at trykke på netafbryderen (6). Den integrerede kontrollampe begynder af lyse. Slut en ekstern afbryder eller en ekstern kontaktanordning, f.eks. hygrostat eller timer, til indgangsstikket ved hjælp af passende Tuchel-stik (valgfrit tilbehør). Angivelserne i vedlagte strømdiagram skal ubetinget overholdes! Alle elektriske forbrugere til- og frakobles nu af den eksterne afbryder alt efter behov. Netafbryderens kontrollampe fortsætter med at lyse uafhængigt af kontakttilstanden og signalerer, at styringen er aktiv. I hygrostatfunktionen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at der i stedet for fugtopsamlingen skal foregå en luftcirkulation. I så fald kan ventilatoren konfigureres til konstant drift ved at flytte en stikkontakt på det indbyggede relæ. Dette indgreb må kun udføres af en el-montør. Kontakt venligst Trotec-kundeservice ved behov. Luftmængdeindstilling Med omdrejningsregulatorerne (7) og (8) har du mulighed for at justere ventilatorens omdrejningstal. Luftmængden øges ved at dreje knappen højre om, og luftmængden reduceres ved at dreje knappen venstre om. 0. Transport og opbevaring Transport Opbevaring Forsigtig! Beskadigelse af affugteren som følge af rystelser. Kraftige rystelser kan beskadige affugteren. Beskyt derfor affugteren mod kraftige rystelser under transport, f.eks. ved ikke at sætte det hårdt ned og sørge for, at det ikke kan falde ned. Sørg for at sikre affugteren mod at kunne skride ud under transport. Brug altid de dertil beregnede anordninger, når affugteren skal løftes op eller bæres. Opbevar affugteren tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger. Vælg et støvfrit opbevaringssted. Afbryd altid affugteren fra strømforsyningen, når den ikke bruges. Der kan stables op til affugtere oven på hinanden. Sørg for at sikre de stablede affugtere mod at falde ned.. Pleje og vedligeholdelse Pleje Overfladen på affugterens kabinet er forsynet med en rengøringsvenlig pulverlakering. Snavs har derfor svært ved at sidde fast på overfladen, som er let at rengøre med en fugtig klud. Den indvendige del af affugteren samt indbyggede komponenter må kun rengøres af dertil uddannet personale eller af Trotec-kundeservice. Vedligeholdelse Forsigtig! Beskadigelse af affugteren som følge af ukorrekt rengøring! Det indvendige af affugteren må kun rengøres med en fugtig klud eller med trykluft. Sørg for, at der ikke kommer væske af nogen art ind i selve affugteren! Affugtere fra Trotec er konstrueret, så de har lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. Af hensyn til driftssikkerheden er det nødvendigt, at alle indbyggede komponenter kontrolleres senest efter 6 måneder eller for hver.000 driftstimer og om nødvendigt rengøres, og at beskadigede dele skiftes ud. DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-5

7 Filterskift Forsigtig! Beskadigelse af affugteren som følge af ukorrekt håndtering! Rengørings-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder på elektriske og mekaniske komponenter må kun udføres af dertil uddannet personale eller af Trotec-kundeservice! Hvor hyppigt, der skal skiftes filter, afhænger af luftens tilsmudsningsgrad og af filterets tæthed. Tilsmudsede filtre nedsætter affugterens ydeevne. De bør derfor kontrolleres én gang ugentligt (dagligt på byggepladser) og renses eller skiftes ud efter behov. Fare! Risiko for at komme til skade på ventilatoren! Før luft lteret tages ud, skal affugteren slukkes og sikres mod utilsigtet ibrugtagning, især når ventilatorens indsugningsåbning er frit tilgængelig!. Skadelige stoffer Hvis affugteren anvendes i rum, der er forurenet med bestemte kemiske stoffer, kan der ske varige skader på affugtningsenheden (rotoren). Stofferne forbliver i rotoren og kan bl.a. nedsætte ydeevnen som følge af forstoppelse af silicagelporerne eller resultere i kemiske reaktioner hos silicagelen. På den måde påvirkes affugterens ydelse og levetid på lang sigt. Det skal derfor sikres, at det påførte affugtningsmiddel silicagel ikke kommer i kontakt med skadelige stoffer. Nedenfor finder du en liste over stoffer, som påviseligt har en skadelig virkning på de her anvendte affugtningsrotorer (silicagel). Disse eller lignende stoffer må ikke tilføres, heller ikke i meget små mængder. Anorganiske stoffer Lithiumchlorid LiCl Nedsat ydeevne Natriumhydroxid NaOH Ødelæggelse af silicagelstrukturen Kaliumhydroxid KOH Ødelæggelse af silicagelstrukturen Natriumchlorid NaCl Nedsat ydeevne Kaliumchlorid KCl Nedsat ydeevne Calciumchlorid CaCl Nedsat ydeevne Magnesiumchlorid MgCl Nedsat ydeevne Ammoniak NH Nedsat ydeevne Flussyre HF Ødelæggelse af den mek. styrke Aluminiumchlorid AlCl Nedsat ydeevne Havvand Damp med høj temp. Nedsat ydeevne Ødelæggelse af silicagelstrukturen Blødgøringsmiddel Tilstopning af silicagelporerne Fig.: Udskiftning af luftfilter TTR 00D/500D Filterafdækninger Filtermåtter For at kunne fjerne filtermåtten () skal filterafdækningen () løsnes ved at trække i den med små, hurtige ryk. Affugteren er fra fabrikken udstyret med en filtermåtte (PPI0), der kan anvendes flere gange. Den kan bankes eller vaskes ren. Forsigtig! Beskadigelse af affugteren som følge af væske. Kontrollér, at luft lteret er helt tørt, inden du sætter det i. Ellers er der risiko for, at ventilatoren suger væsken ind og bliver beskadiget af kortslutning Stærke syrer ph... Ødelæggelse af den mek. styrke Baser ph Ødelæggelse af silicagelens sorptionsevne Aminer R-NH Nedsat ydeevne Organiske stoffer Olietåge Tilstopning af silicagelporerne Cyclohexanon C6H0 Nedsat ydeevne Isopropylalkohol (CH8)CHOH Nedsat ydeevne O-xylen C6H(CH) Nedsat ydeevne m-xylen C6H(CH) Nedsat ydeevne p-xylen C6H(CH) Nedsat ydeevne Phenol C6H5OH Nedsat ydeevne O-dichlorobenzen C6HCL Nedsat ydeevne Methylbromid CHBr Nedsat ydeevne Glycerin CH8O Nedsat ydeevne E-6 Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

8 Derudover må den indsugede luft ikke indeholde partikler af stoffer, hvis smeltepunkt er lavere end 00 C! Før affugteren tages i brug, skal følgende betingelser ligeledes opfyldes: Affugteren må kun anvendes i henhold til parametrene i kapitlet "Tekniske data". Sørg for, at luftindtags- og luftudgangsåbningerne (tør og fugtig luft) ikke er dækket til. Kontrollér, at alle filtre er sat i, og at afdækninger og beskyttelsesgitter er sat på og fastgjort. Kontrollér, at alle skruesamlinger er ordentligt spændt.. Bortskaffelse Affugter Elektroniske apparater hører ikke hjemme sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal i henhold til EUROPAPARLAMENTET OG RÅ- DETS direktiv 00/96/EF af 7. januar 00 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr afleveres til miljømæssig korrekt genanvendelse. Når luftrenseren er taget endegyldigt ud af drift, bedes du bortskaffe den i henhold til gældende lovbestemmelser. Emballage Emballagen til affugteren består af pap/papir og kunststof. Emballagen skal bortskaffes i henhold til de lokalt gældende bestemmelser i dertil beregnede beholdere eller afleveres på genbrugsstationer.. Service og reparation Fare! Livsfare som følge af ukorrekt reparation Prøv aldrig selv at udføre reparationer eller ændringer på apparatet. Uautoriserede ændringer kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død. Reparationer må kun udføres af et certi ceret værksted. Reparationer må udelukkende udføres af dertil uddannet fagpersonale! Inden du kontakter vores kundeservice vedrørende et teknisk problem, bedes du først undersøge om der er tale om en fejl som følge af forkert håndtering eller anvendelse. Hvis du har andre spørgsmål vedrørende affugterens funktion og anvendelse eller ønsker oplysninger i tilfælde af fejl eller vedrørende garantien, er vi dig meget gerne behjælpelig. Kontakt venligst: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-555 Heinsberg Tlf.: +9 (0) 5 / Fax.: +9 (0) 5 / Tekniske data TTR 00 Parametre Værdi* Artikelnummer EAN-nummer Affugtningsydelse, kg/t Luftmængde 0-50 m³/t Nom. luftmængde/tryk 50 m³/t / 50 Pa Regenereringsluftmængde 50 m³/t / 80 Pa Indsugningstemperatur -5 C - +5 C Omgivende temperatur -0 C til +0 C Strømtilslutning 0 V, 50/60 Hz Strømforbrug (total),5 kw Strømforbrug (varmesystem),5 kw Min. / opt. / maks. varmestrøm / 5,8 /7,5 A Dybde 00 mm Bredde 50 mm Højde 05 mm Vægt 7 kg Tilslutning, tør luft 5 mm Tilslutning, fugtig luft 80 mm Lydtrykniveau 6 db (A) - afstand m TTR 00 D Parametre Værdi* Artikelnummer EAN-nummer Affugtningsydelse ca.,6 kg/t Luftmængde 0 til 50 m³/t Nom. luftmængde/tryk ca. 50 m³/t / 00 Pa Regenereringsluftmængde ca. 60 m³/t Indsugningstemperatur -5 C til +5 C Omgivende temperatur -0 C til +0 C Strømtilslutning 0 V, 50/60 Hz Strømforbrug (total), kw Strømforbrug (varmesystem),95 kw Min. / opt. / maks. varmestrøm 5,0 / 7,0 / 8,5 A Dybde 00 mm Bredde 50 mm Højde 05 mm DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-7

9 Parametre Vægt Værdi* 0 kg TTR 500 D Parametre Værdi* Artikelnummer EAN-nummer Affugtningsydelse ca., kg/t Luftmængde 80 til 550 m³/t Nom. luftmængde/tryk ca. 80 m³/t / 50 Pa Regenereringsluftmængde ca. 80 m³/t Indsugningstemperatur -5 C til +5 C Omgivende temperatur -0 C til +0 C Strømtilslutning 0 V, 50/60 Hz Strømforbrug (total),0 kw Strømforbrug (varmesystem),7 kw Min. / opt. / maks. varmestrøm 6,5 / 9,0 / 0,0 A Dybde 00 mm Bredde 50 mm Højde 55 mm Vægt 5 kg * i forhold til 0 C/60 % RF E-8 Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

10 Strømdiagram TTR 00 S 5 XS K XB XS. Lin N P h K XS XB XS PE PE P optional Lin Lout N h kwh R r. H. Hygrostat optional Gehäuse / housing M DC out/rd L/bl E/ye M ~ GND/bu N/bu PE/gnye A/wh K A P 0-0/0A Rotorplatte / drawer rotor XB XS C 0,5µF rt E E sw M,5 min- M ~ ge ge sw= schwarz / black rt= rot / red ge= gelb / yellow bl= blau / blue Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Copying of this Document, and giving it to others and the use or communication of the payment of damages. Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Dokumentart Schaltplan Titel Adsorptionstrockner TTR 00 Erstellt Thomas Edelmann Sachnr. Rev. Geprüft Uwe Samplatzki Zeichnr. E-EA-00 Lang. Genehmigt Datum Sheet 0 DE DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-9

11 Strømdiagram TTR 00D S 5 XS K XB XS K P XS XB PE P optional XS PE r. H. Hygrostat optional Lin N h Lin Lout N h kwh R Gehäuse / housing M DC out/rd L/bl E/ye M ~ GND/bu N/bu PE/gnye A/wh K A P 0-0/0A XB XS Rotorplatte / drawer rotor C 0,5µF rt E E sw M,5 min- M ~ T 0 V LN P E ge ge V G -- + G GND V + PWM M M PWM GNDV + sw= schwarz / black rt= rot / red ge= gelb / yellow bl= blau / blue Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Copying of this Document, and giving it to others and the use or communication of the payment of damages. Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Dokumentart Schaltplan Titel Adsorptionstrockner TTR 00 D Erstellt Thomas Edelmann Sachnr. Rev. 0 Geprüft Uwe Samplatzki Zeichnr. E-EA-00 D Lang. DE Genehmigt Datum Sheet - E-0 Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

12 Strømdiagram 500D 500D S S 5 5 0VAC <6A XS XS K K XB XB XS. XS. P P K K XS XS Lin N Lin N h h XB XB XS XS PE PE PE PE P optional P optional Lin Lout N Lin Lout N h kwh h kwh r. H. r. H. Hygrostat optional Hygrostat optional R R R Gehäuse / housing M M DC out/rd DC E/ye out/rd E/ye M M ~ L/bl L/bl GND/bu N/bu GND/bu N/bu PE/gnye A/wh PE/gnye A/wh K K T T 0 V 0 V V V G -- G -- A A P 0-5/0A P 0-5/0A LNP E LNP E XB XB XS XS + + E E Rotorplatte / drawer rotor E E ge ge ge ge C 0,5µF C 0,5µF sw sw M,5 min- M,5 min- rt rt M M ~ G G M bu M GND PWM M M M V + GND V + R PWM R PWM GNDV + PWM R GNDV + vt 0-0V - M + VDC rt sw= schwarz / black sw= schwarz / / black rt= rot / red rt= rot / red ge= gelb / yellow ge= gelb / yellow bl= blau / blue bu= bl= blau / / blue vt= violett/violet Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, Weitergabe soweit sowie nicht Vervielfältigung ausdrücklich dieser zugestanden. Unterlage, Zuwiderhandlungen Verwertung und Mittteilung verpflichten ihres zu Inhalts Schadensersatz. ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Copying Zuwiderhandlungen of this Document, verpflichten and giving zu Schadensersatz. it to others and the use or communication of the payment of damages. Copying of this Document, and giving it to others and the use or communication of the payment of damages. Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Dokumentart Schaltplan Titel Adsorptionstrockner TTR 500 D Erstellt Dokumentart Schaltplan Thomas Edelmann Titel Adsorptionstrockner TTR Rev D Geprüft Erstellt Uwe Thomas Ak Samplatzki Edelmann Zeichnr. Sachnr. Lang. Rev. 0 0 DE Geprüft Genehmigt Uwe Samplatzki Zeichnr. Datum E-EA-500 D Sheet Lang. DE Genehmigt Datum Sheet - - DA DA Betjeningsvejledning Afugter TTR TTR 00/00D/500D E- E-

13 Grundgeh 6. Reservedele TTR Pos. Betegnelse Specifikation Kabinet Låg Paneler Rotorkassette 5 Klaphåndtag 6 Ventilator 7 Relæ 8 Potentiometer 9 Trykafbryder 0 Drejeknap potmeter Afdækning Indgangsstik Beskyttelseshætte Pos. Betegnelse Specifikation Amperemeter 5 Driftstimetæller 6 Kabelgennemføring 7 Filtermåtte PPI 0 8 Gearmotor 9 Tandremskive 0 Spændeanordning Trykfjeder Varmesystem Tandrem Rotor E- Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

14 TTR 00D Pos. Betegnelse Specifikation Kabinet Låg Paneler Rotorkassette 5 Klaphåndtag 6 Ventilator 7 Relæ 8 Strømforsyning 9 Potentiometer 0 Trykafbryder Drejeknap potmeter Afdækning Indgangsstik Beskyttelseshætte Pos. Betegnelse Specifikation 5 Amperemeter 6 Driftstimetæller 7 Kabelgennemføring 8 Filtermåtte PPI 0 REG 9 Filtermåtte PPI 0 ADS 0 Gearmotor Spændeanordning Tandremskive Trykfjeder Varmesystem 5 Tandrem 6 Rotor DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-

15 TTR 500D Pos. Betegnelse Specifikation Kabinet Låg Paneler Rotorkassette 5 Klaphåndtag 6 Ventilator 7 Strømforsyning 8 Relæ 9 Trykafbryder 0 Potentiometer Drejeknap potmeter Afdækning Indgangsstik Beskyttelseshætte Pos. Betegnelse Specifikation 5 Amperemeter 6 Driftstimetæller 7 Kabelgennemføring 8 Filtermåtte PPI 0 REG 9 Filtermåtte PPI 0 ADS 0 Ventilator Gearmotor Spændeanordning Tandremskive Trykfjeder 5 Varmesystem 6 Tandrem 7 Rotor E- Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D DA

16 7. Fejlinding Fejl Diagnose Mulig årsag Afhjælpning Ingen affugtning Den tørre luft viser ingen temperaturøgning Rotordrevet er defekt Kontrollér rotordrevet, og reparér det om nødvendigt Amperemeteret viser stærkt afvigende værdier Amperemeteret viser afvigende værdier Varmesystemet er defekt Regenereringsluftstrømmen er utilstrækkelig Skift varmesystemet ud Kontrollér, at luften kan strømme frit. Kontrollér ventilatoren. Rens luftfilteret, eller skift det ud. DA Betjeningsvejledning Afugter TTR 00/00D/500D E-5

17 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D-555 Heinsberg

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

2014/2015 AFFUGTERE OG BLÆSERE. MCS GROUP www.mcsworld.com

2014/2015 AFFUGTERE OG BLÆSERE. MCS GROUP www.mcsworld.com 2014/2015 AFFUGTERE OG BLÆSERE MCS GROUP www.mcsworld.com Hvorfor vælge Master luftaffugtere? SPAR TID Med affugtere er det muligt at fremskynde flere renoverings- og byggearbejder REDUCER INVESTERINGSOMKOSTNINGER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere