Fjernvarmedistributionsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmedistributionsanlæg"

Transkript

1 Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af:

2 Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : Projekt : Hjulmagervej, Bov Udarbejdet af : Tjæreborg Industri A/S Kærvej Tjæreborg Tlf

3 Side 3 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REDEGØRELSE FOR PROJEKTET 1.1 Formål 1.2 Projektansøger 1.3 Hjemmel 1.4 Arealforhold 1.5 Normer og standarder 2 ANLÆGBESKRIVELSE 2.1 Varmebehov 2.2 Anlæg 2.3 Tidsplan 3 DRIFTFORHOLD 4 SELSKABSØKONOMI 5 SAMFUNDSØKONOMI 6 BRUGERFORHOLD 7 FORBRUGERØKONOMI 8 MILJØFORFOLD BILAGSFORTEGNELSE Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Bilag G Oversigtsplan for området Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Brugerøkonomiske beregninger Årlige emissioner Beregning af det forøgede varmebehov måned for måned. Fordeling af det forøgede varmebehov på produktionssteder

4 Side 4 af 9 1. REDEGØRELSE FOR PROJEKTET Efter henvendelse fra Aabenraa Almene Boligselskab som ønsker at skifte fra individuel opvarmning med naturgas til opvarmning med fjernvarme i deres rækkehuse på Hjulmagervej i Bov, ansøger hermed Aabenraa Kommune om godkendelse til at udvide fjernvarmeværkets forsyningsområde til også at omfatte det i bilag A skraverede område i Bov. Naturgaskedlerne i boligerne er ved at nå en alder, hvor en udskiftning er påkrævet, så derfor ønsker man at overgå til fjernvarme. Udvidelsen af forsyningsområdet sker i henhold til bilag A. 1.1 Formål Det er projektets formål er at forsyne det omtalte område i Bov med fjernvarme fra. 1.2 Projektansøger Ansøger for projektet er: Tlf Driftsleder: Jørn Jensen 1.3 Hjemmel Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 347 af 17. Maj Bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr af 13 december Arealforhold Anlæggets hovedledninger bliver anlagt i offentligt og privat vejareal efter gæsteprincippet. Stikledninger vil blive anlagt på de enkelte matrikler i henhold varmeværkets bestemmelser.

5 Side 5 af Normer og standarder Anlægget vil blive etableret i henhold til gældende standarder og normer indenfor fjernvarmeforsyning. Her kan specielt fremhæves: DS 253 Præisolerede fjernvarmeledninger til lægning i jord. DS 448 Norm for fjernvarmeledninger. DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord under hensyntagen til omgivelserne. 1. ANLÆGSBESKRIVELSE I dette afsnit er der gjort rede for anlæggets tekniske opbygning og de anlægstekniske forudsætninger. 2.1 Varmebehov Efter opslag på OIS er der konstateret at de 15 boliger har arealer fra 65 til 95 m2, på i alt 1215 m2. Da deres nuværende naturgasforbrug ikke er kendt, vil et årligt varmebehov blive sat til 0,12 MWh/m2 boligareal, altså til ca. 146 MWh om året. De 15 tilslutninger vil svare til forbrug på Varmetabet i hoved- og stikledninger er beregnet til Bruttovarmebehovet udgør således = ca. 146 MWh/år = ca. 36 MWh/år = ca. 182 MWh/år 2.2 Anlæg Som det ses på bilag G, kan det forøgede varmebehov dækkes af varme fra Stadtwerke, uden brug af s egne oliekedler. For at forsyne de enkelte bebyggelser fremføres stikledninger. Stikledningerne til de enkelte forbrugere udføres i præisolerede rør med medierør af kobber. Stikledninger etableres ved nedgravning. Omfanget af ledningsanlægget er i tracé meter er opgjort som følger: Stikledninger Hoved- og fordelingsledninger 125 meter 215 meter 2.3 Tidsplan Der vil blive satset meget på at Hjulmagervej kan komme på fjernvarme inden den kommende vinter.

6 Side 6 af 9 3. DRIFTSFORHOLD, er gennem en transmissionsledning fra Stadtwerke Flensburg GmbH forsynet med op til 18 MW varme. Som spids- og reservelast råder Padborg Fjernvarme over ca. 14 MW oliekedler. I dag har ca tilsluttede forbrugere. Værket køber og producerer årligt ca MWh, hvilket svarer til et varmesalg på ca MWh Varmeleverandøren Stadtwerke, er et kraftvarmeværk som fremstiller el og varme på kul, svær olie, let olie og på biomasseaffald. For tiden er værket i en ombygningsfase, hvor der bliver installeret en ny naturgaskedel (Nr. 12) og samtidig vil en af de gamle kedler blive ombygget til naturgas, så i store træk vil merforbruget i, grundet udvidelsen af forsyningsområdet i Frøslev, fra 2014 blive forsynet med varme fra disse naturgaskedler. Hvorledes merproduktionen i forbindelse med denne udvidelse i Frøslev fremskaffes, vises i Bilag F og i Bilag G. Som det ses, vil der under normal drift ikke være nødvendigt med varme fra oliekedlerne for at forsyne udvidelsen. 4. SELSKABSØKONOMI Der er udført selskabsøkonomisk beregning for marginalomkostninger ved etablering af fjernvarmeforsyning. Se bilag B Marginalomkostninger til varmeproduktion udgør. Varme fra Stadtwerke: Varme fra oliekedler : Vand og kemi : 322,00 kr./mwh 850,00 kr./mwh 6,00 kr./mwh Aabenraa Almene Boligselskab skal betale ,00 kr. + moms for tilslutning af de 15 boliger. I henhold til DS/EN 253 pkt , forventes levetiden på fjernvarmerør at være over 50 år ved en temperatur på under 115⁰, så derfor indregnes en scrapværdi efter analyseperiodens udløb på de 20 år.

7 Side 7 af 9 Resultatet viser ud fra ovennævnte betingelser, at dette giver et selskabsøkonomisk positivt resultat på Kr ,00 set over en 20-årig periode. Hertil skal nævnes at energisparreaktiviteterne i projektet også har en værdi. 5. SAMFUNDSØKONOMI På baggrund af modellen for selskabsøkonomi og de deri benyttede forudsætninger, er der ligeledes udført samfundsøkonomiske beregninger. Disse er vedlagt i bilag C Brændselsomkostningerne er taget fra Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 Tabel 6 Da der her er tale om at erstatte varme fra gamle naturgaskedler med fjernvarme, er der udført en samfundsøkonomisk beregning på alternativet, at erstatte de gamle naturkedler med nye kondenserende kedler, hvor årsvirkningsgraden er sat til 100%. Investeringer i forbindelse med udskiftning af de gamle naturgaskedler til kondenserende kedler vurderes til ca ,00 pr bolig = ,00 + moms. Investeringerne i forbindelse med omstilling til fjernvarme vurderes til: Omkostning til hoved- og stikledninger ,00 Varmemålere 15 * 2.800, ,00 Omkobling ( Se under brugerøkonomi ) ,00 I alt = ,00 + moms. Da investeringerne både virksomhedsøkonomisk og brugerøkonomisk er positive og samtidig vurderes at ville medføre flere arbejdspladser og at holde hjulene i gang kan de derfor vurderes som samfundsøkonomisk meget fornuftige. De samfundsøkonomiske beregninger på de to opvarmningsformer fra bilag C, giver følgende resultat: Værdier i T.Kr. set over en periode på 20 år i NUTIDSVÆRDI: Fjernvarme Fortsat naturgas Projektfordel Produktionsomkostninger Afgiftsforvridningseffekt CO2 omkostninger NOx omkostninger SO2 omkostninger I alt = 188 Altså en samfundsøkonomisk fordel for opvarmning med fjernvarme, kontra fortsat individuel opvarmning med naturgas.

8 6 BRUGERFORHOLD Side 8 af 9 I dette afsnit er forbrugernes økonomi beregnet og sat i forhold til den hidtidige omkostning ved opvarmning med naturgas. Da der i store træk er tale om gamle naturgasfyr, udføres beregningen på at de erstattes med nye kondenserende naturgaskedler med en årsvirkningsgrad på 100%. Generelt er fjernvarmeforsyning en enkel og driftssikker opvarmningsform, der ikke medfører gener for forbrugeren i form af rengøring, støj, regulering og drift. 7 BRUGERØKONOMI Ud fra s tariffer er der i bilag D udført beregninger på alle 15 boliger. Med de valgte forudsætninger vil fjernvarmforsyning, være den billigste opvarmningsform i forhold til individuel opvarmning med naturgas. I beregning af omkostningen til naturgasopvarmning er følgende basispris lagt til grund. Dongs Forsyningstarif for august 2012 Kroner pr. m³ Gaspris inkl. transmission 3,213 Moms 0,803 Gaspris inkl. moms 4,016 Naturgasafgift 2,353 CO 2 -afgift 0,364 NOx-afgift 0,040 Transport i vores forsyningsområde (distributionstarif) 1,213 Moms på afgifter og transport 0,993 Pris i alt 8,979 Abonnementet for Forsyningstarif er 150,00 kroner om året inklusiv moms. Investeringerne vurderes til: Omstilling til fjernvarme: Omkostning for tilslutning til fjernvarme ,00 Frakobling af naturgas 15 * 6.300, ,00 Nedtagning af gasmåler 15 * 600, ,00 Udskiftning af kedel med fjernvarmeunit 15 * , ,00 I alt = ,00 Incl. moms = ,00 Udskiftning til kondenserende naturgaskedler = ,00 incl. moms

9 Side 9 af 9 8 MILJØFORHOLD Miljøforholdene ved fjernvarmeforsyning er vurderet for en række emissionsværdier og sammenlignet med alternativet, individuel naturgasfyring. Som det ses vil miljøbelastningen i store træk være den samme uanset valget af forsyningsform. Beregninger fremgår af bilag E.

10

11 Side 1 Standart Projekt Hjulmagervej Rente på lån % 4 Kun felter med grå udfyldes Selskabsøkonomisk beregning Bilag B Antal år 20 For Tjæreborg Industri År Nettovarmebehov: MWh Tilslutninger stk BBR Boligareal m Ledningstab: MWh Samlet varmeproduktion: MWh Stadtwerke Flensburg MWh MWh Oliekedler MWh Investeringer: kr Ledningsnet kr Scrapværdi efter 20 år = Emergimålere kr kr Tilslutningsafgift kr Lån: kr Salgspriser: Varmepris kr/mwh Målerleje kr/stk Fast afgift kr/m Indtægter: kr Variabel varmepris kr Målerafgift kr Fast afgift kr Produktionspriser: Stadtwerke Flensburg kr / MWh kr / MWh Oliekedler kr / MWh El, vand og kemikalier mv. kr / MWh Produktionsomkostn.: kr Stadtwerke Flensburg kr kr Oliekedler kr El, vand og kemikalier mv. kr Dækningsbidrag I kr Financiering: Afskrivning af lån kr Ultimo saldo på lån kr Forrentning kr Dækningsbidrag II: kr Kr Samlet selskabsøkonomisk resultat i NUITIDSKRONER over 20 år Standart

12 Side 1 Standart Hjulmagervej Samfundsøkonomisk beregning Grundoplysninger Bilag C1 Skatteforvridningsfaktor 20 % Efter Energistyrelsens forudsætninger Tjæreborg Industri Nettoafgiftsfaktor 17 % Efter Energistyrelsens forudsætninger Brændselspriser : Energistyrelsens Appendiks, april 2011, Tabel 6 Samfundsmæssig kalk.rente 5% Efter Energistyrelsens forudsætninger Prisindeks 105 Brændselsprisforudsætningerne er på 2009 niveau År Brændselspriser: Stadtwerke naturgas kr / GJ 67,10 72,20 77,40 78,60 79,80 81,00 82,10 83,30 84,10 84,90 85,80 86,60 87,40 88,10 88,80 89,50 90,20 90,90 90,90 90,90 Indekseret kr / GJ 70,46 75,81 81,27 82,53 83,79 85,05 86,21 87,47 88,31 89,15 90,09 90,93 91,77 92,51 93,24 93,98 94,71 95,45 95,45 95,45 Omregnet 115% kr / MWh 253,64 272,92 292,57 297,11 301,64 306,18 310,34 314,87 317,90 320,92 324,32 327,35 330,37 333,02 335,66 338,31 340,96 343,60 343,60 343,60 Brændselspriser an værk olie kr / GJ 107,60 112,50 117,50 119,20 121,00 122,70 124,50 126,30 127,50 128,70 130,00 131,20 132,40 133,40 134,50 135,50 136,50 137,50 137,50 137,50 Indekseret kr / GJ 112,98 118,13 123,38 125,16 127,05 128,84 130,73 132,62 133,88 135,14 136,50 137,76 139,02 140,07 141,23 142,28 143,33 144,38 144,38 144,38 Omregnet kr / MWh 406,73 425,25 444,15 450,58 457,38 463,81 470,61 477,41 481,95 486,49 491,40 495,94 500,47 504,25 508,41 512,19 515,97 519,75 519,75 519,75 kr / MWh El, vand og kemikalier mv. kr / MWh 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Brændselspriser an forb. gas kr / GJ 75,20 80,30 85,60 86,80 88,00 89,10 90,30 91,50 92,30 93,10 93,90 94,80 95,60 96,30 97,00 97,70 98,40 99,10 99,10 99,10 Indekseret kr / GJ 78,96 84,32 89,88 91,14 92,40 93,56 94,82 96,08 96,92 97,76 98,60 99,54 100,38 101,12 101,85 102,59 103,32 104,06 104,06 104,06 Omregnet 100% kr / MWh 284,26 303,53 323,57 328,10 332,64 336,80 341,33 345,87 348,89 351,92 354,94 358,34 361,37 364,01 366,66 369,31 371,95 374,60 374,60 374,60 Afgifter: Afgiftsprovenu naturgas DK kr / MWh 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 Afgiftsprovenu naturgas D kr / MWh 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 Værdisætning af emissioner : Nox = kr 50,00 kr / kg ( I bymæssig bebyggelse ) SO2= kr 121,00 kr / kg ( I bymæssig bebyggelse ) CO2 = kr./ton 113,40 126,30 139,30 155,40 172,10 180,20 188,40 196,50 204,70 212,80 217,30 221,80 226,20 230,70 235,20 239,70 244,20 248,60 253,10 257,60 CO2 Indekseret = kr./ton 119,07 132,62 146,27 163,17 180,71 189,21 197,82 206,33 214,94 223,44 228,17 232,89 237,51 242,24 246,96 251,69 256,41 261,03 265,76 270,48 Varmebehov: Varmebehov i beboelserne MWh Varmetab: MWh Samlet varmebehov: MWh Heraf fra Stadtwerke MWh Heraf varme fra olie MWh MWh Standart

13 Side 2 Standart Hjulmagervej Samfundsøkonomisk beregning Bilag C2 Beregning og resultater Tjæreborg Industri År Fjernvarmeforsyning Produktionsomkostninger: kr Varme fra Stadtwerke kr Varme fra olie kr El, vand og kemikalier mv. kr Samlede produktionsomk. kr Samlede produktionsomkost I NUTIDSVÆRDI over 20 år incl. 5% kalkulationsrente + nettoafgiftsfaktor på 17% Afgiftsforvridningseffekt: kr Afgift i Tyskland kr Samlet afgiftsprovenu kr Samlet afgiftsprovenu kr Afgiftsforvridningseffekt kr I NUTIDSVÆRDI over 20 år incl. 5% kalkulationsrente + nettoafgiftsfaktor på 17% CO2 emission Årlig udledning Ton Omkostning CO2 emission kr Samlet omkostning CO I NUTIDSVÆRDI over 20 år incl. 5% kalkulationsrente + nettoafgiftsfaktor på 17% NOx emission Årlig udledning kg Omkostning NOx emission kr Samlet omkostning Nox I NUTIDSVÆRDI over 20 år incl. 5% kalkulationsrente + nettoafgiftsfaktor på 17% SO2 emission Årlig udledning kg Omkostning SO2 emission kr Samlet omkostning SO2 347 I NUTIDSVÆRDI over 20 år incl. 5% kalkulationsrente + nettoafgiftsfaktor på 17% Naturgasforsyning Varme fra naturgaskedler kr Service og vedligehold kr Samlede produktionsomkost I NUTIDSVÆRDI over 20 år incl. 5% kalkulationsrente + nettoafgiftsfaktor på 17% Afgiftsprovenu kr Samlet afgiftsprovenu Afgiftsforvridningseffekt I NUTIDSVÆRDI over 20 år incl. 5% kalkulationsrente + nettoafgiftsfaktor på 17% CO2 emission Årlig udledning Ton Omkostning CO2 emission kr Samlet omkostning CO I NUTIDSVÆRDI over 20 år incl. 5% kalkulationsrente + nettoafgiftsfaktor på 17% NOx emission Årlig udledning kg Omkostning NOx emission kr Samlet omkostning Nox I NUTIDSVÆRDI over 20 år incl. 5% kalkulationsrente + nettoafgiftsfaktor på 17% Standart

14 Side 1 Standart Hjulmagervej Bilag D Brugerøkonomisk beregning: Der optages lån i husene 4% over 30 år. Areal: m Varmebehov MWh 146,0 Antal boliger 15 Fjernvarme: Investering i ledningsnet og fjernvarmeunits incl. moms = ,00 Afskrivning og forrentning ,00 Fast afgift kr/m2 16,00 incl. moms = 20, ,00 Målerleje kr./måler 310,00 incl. moms = 387, ,50 Variabel afgift kr/mwh 405,00 incl. moms = 506, ,50 Årlig udgift til fjernvarme inkl. moms: ,00 Gasfyring (alternativ til fjernvarme, beregnet med nye kedler) Udskiftning til 15 kondenserende naturgaskedel incl. moms = ,00 Naturgasforbrug: (100% virkningsgrad) m ,00 Afskrivning og forrentning ,00 Naturgasudgift: 8,979 kr/m3 incl. moms ,99 Årligt abonnement 150,00 kr incl. moms 15 boliger 2.250,00 Service og ELO m.v. 995 kr incl. moms 15 boliger ,00 Årlig udgift til naturgas inkl. moms: ,99 Årlig besparelse ved opvarmning med fjernvarme = , Tjæreborg Industri Standart

15 Side 1 Standart Hjulmagervej Bilag E Årlige emmisioner fjernvarme kontra eget naturgasfyr : Fjernvarme Naturgasfyr Fjernvarmeproduktion Stadtwerke Sum Sum Produktion MWh/år Virkningsgrad % Energiforbrug, varme MWh/år CO2 kg/mwh SO2 g/mwh NOx g/mwh Partikler g/mwh CO2 kg/år SO2 kg/år NOx kg/år Partikler kg/år Tjæreborg Industri Værdier fra Tabel 8, Appendiks, april 2011 * 3,6 for at få omregnet til MWh Ændringsblad tabel 8 fra d. 2. september Standart

16 Projekt Hjulmagervej Bilag F Styringstabel Beregning af varmebehov over året fordelt efter graddage Der er tale om 15 rækkehuse med en samlet størrelse på ca m2 og med et forbrug på 0,12 MWh/m2 giver det I alt = ca. 146 MWh om året Ultimo Forventet forbrug MWh Total Måned % Forbrug Ledningstab MWh Juli 2, Aug. 2, Sep. 4, Okt. 7, Nov. 10, Dec. 13, Jan. 14, Feb. 13, Marts 13, April 9, Maj 5, Juni 2, I alt 100, Ledningstabet vurderes som værende næsten konstant året igennem Tjæreborg Industri

17 Fordeling af merproduktionen vedr. Projekt Hjulmagervej Produktionssteder Mulig produktion Bilag G MWh/md Prioritet Stadtwerke Ca. 18 MW Oliekedler Ca. 14 MW Tjæreborg Industri I ALT Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Produktionsbudget 2014 Stadtwerke Flensburg Oliekedler I alt Merproduktion ved udvidelsen Stadtwerke Flensburg Oliekedler I alt Mersalg ved udvidelsen Stadtwerke Flensburg Oliekedler I alt

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere