Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding"

Transkript

1 Styret vækst Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December A/S Dantherm Holding Årsrapport 2004

2 Dantherm Koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm Koncernen er en betydende international aktør på markedet for industriel luftbehandling. Koncernen udbyder produkter og installationer til industriel køling, opvarmning, affugtning, ventilation og luftrensning - herunder mobilt luftbehandlingsudstyrogelektroniskstyringsteknologi. Koncernen har fabrikker og salgsselskaber i en række europæiske lande samt i USA og Asien. I Danmark er Koncernen en markedsledende teknikentreprenør, der udfører opgaver inden for alle tekniske installationsfag - herunder ventilation, el, VVS, sprinkling, køling og tilhørende service. Forretningsområder & datterselskaber Med industriel luftbehandling som gennemgående idégrundlag opererer Koncernen inden for 3 forretningsområder: Produkter til luftbehandling Produkter & styringsteknologi til brug for industriel luftbehandling Komfortventilation & teknik Projektering, tekniske installationer & service til byggeri Datterselskabet Glenco A/S har med virkning fra 1. januar 2005 købt hovedaktiviteten i Siemens Technology Services A/S, hvorved Glenco A/S bliver blandt de førende teknikentreprenører i Danmark. Siemens Technology Services A/S (Hovedaktivitet) Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Dantherm A/S (DK, US, CH, SE, N, UK og PL) T&O Stelectric A/S Glenco A/S Venair A/S AB Venair Procesventilation Ventilatorverken AB Forretningsområder Datterselskaber & forretningsområder DISA Air Gruppen (DK, US, PL, TH, DE, F, UK, FI og N) 1

3 Procesventilation Projektudvikling, produkter, installation & service til industrielle virksomheder Dantherm Koncernen har med virkning fra 1. januar 2005 købt DISA Air Gruppen af A. P. Møller Mærsk Gruppen. Købet vil styrke forretningsområdet procesventilation betydeligt; specifikt inden for segmentet luftrensning. Koncernen fremstår fra 2005 som en væsentlig anderledes og omtrent dobbelt så stor virksomhed, hvor omsætningen vil være ligeligt fordelt på de 3 forretningsområder. Forretningssegmenter & kundegrupper Koncernen afsætter primært sine produkter og løsninger til udbydere af telenetværk, til byggesektoren og til virksomheder i procesindustrien. Desuden udgør forsvarets mobile indsatsstyrker og de internationale hjælpeorganisationer et væsentligt kundesegment. Forretningsområder & balancesummer Omtrentlige balancesummer primo 2005 for de 3 forretningsområder er illustreret i modstående diagram. Strategi Koncernen vil gennem organisk og akkvisitiv vækst udvikle eksisterende og nye forretningsområder inden for industriel luftbehandling og derigennem supplere det nuværende produktprogram, skabe risikospredning og mulighed for at realisere synergier. Finansielle målsætninger Den fortsat styrede vækst vil ske under hensyntagen til Koncernens kapitalisering, således at egenkapitalandelen i nye aktiviteter er mere end 30%. Koncernens vækstmål er en omsætning for i niveau MDKK med et EBIT-resultat på 6-8%. Som følge af forskel i kapitalbehov har Koncernen differentierede EBIT-mål for de 3 forretningsområder: Produkter til luftbehandling 7-9% Komfortventilation & teknik 3-5% Procesventilation 6-8%. Telenetværksudbydere Industrielle virksomheder Forsvarets mobile indsatstyrker Byggesektoren Produkter til luftbehandling 620 MDKK Komfortventilation & teknik 215 MDKK Industrielle virksomheder Procesventilation 460 MDKK Kundegrupper & forretningsområder Balancesummer primo 2005 & forretningsområder 2

4 Året i hovedtræk Omsætningen blev MDKK, hvilket er en vækst på 6,1% i forhold til sidste år Resultatet før skat blev 46 MDKK mod 45 MDKK sidste år Resultatet ligger fuldt på højde med de seneste udmeldte forventninger, hvor ledelsen estimerede et årsresultat før skat i intervallet MDKK Efter skat blev resultatet 25,3 MDKK, hvilket er 7,2 MDKK mere end sidste år Årets cash flow fra driften udgjorde 91 MDKK Der blev i 2004 foretaget investeringer og tilkøb af dattervirksomheder og aktiviteter for 176 MDKK I løbet af 2004 og pr. 1. januar 2005 er der foretaget fire væsentlige virksomhedsopkøb, som samlet set vil fordoble Koncernens omsætning og antallet af medarbejdere: 2005-omsætningen vil være omtrent ligeligt fordelt på de 3 forretningsområder: - Produkter til luftbehandling - Komfortventilation og teknik til byggeri - Procesventilation og filtrering Den samlede børsværdi af A/S Dantherm Holdings aktier er i 2004 steget fra 420 MDKK til 593 MDKK; en stigning på 41% fra kurs 63,00 pr. 31. december 2003 til kurs 88,88 pr. 31. december 2004 Efter afslutningen af regnskabsåret har A/S Dantherm Holding gennemført en rettet aktieemission, idet købet af DISA Air Gruppen delvist er betalt ved udstedelse af nye aktier nom. 26,2 MDKK Efter nævnte virksomhedsopkøb og gennemførelse af kapitaludvidelse primo 2005 vil Koncernens soliditet ligge på omkring 30% Overtagelse Virksomhed Omsætningsniveau 1. januar 2004 Kontrollelektronik AB 40 MDKK 3. juli 2004 Thoustrup & Overgaard a/s (Koncernens ejerandel er 40%) 50 MDKK 1. januar 2005 DISA Air Gruppen 900 MDKK 1. januar 2005 Siemens Technology Services A/S (Hovedaktivitet) 400 MDKK Estimeret udvikling i omsætning 3500 MDKK MDKK E Estimeret resultatudvikling E Tilkøbene vil inden for de eksisterende forretningsområder komplementere Dantherm Koncernens forretningsgrundlag samt medføre risikospredning, mindsket afhængighed af OEM-kunder og en styrket international repræsentation for Koncernen Ledelsen forventer i 2005 en koncernomsætning i intervallet MDKK og et resultat før skat i intervallet MDKK. Estimatet afspejler den usikkerhed, som vil være forbundet med integration af de nytilkøbte virksomheder. De anførte beløb er gældende ved regnskabsaflæggelse efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Bestyrelsen vil på selskabets ordinære generalforsamling indstille til, at der udbetales et udbytte på 0,90 DKK pr. aktie eller i alt 6,5 MDKK Ordinær generalforsamling afholdes den 14. april 2005 hos datterselskabet Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive. Estimeret udvikling i gns. antal medarbejdere E 3

5 Dantherm Koncernen globalt 2005 USA Kina Thailand Finland Danmark/Norge/Sverige UK Tyskland Polen Frankrig Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Procesventilation 4

6 Hoved- og nøgletal for Koncernen 2000* 2001* 2002* HOVEDTAL TDKK Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger Primært resultat (EBIT) Resultat af finansielle poster** Resultat før skat Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Balancesum Egenkapital Investeret kapital Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate 0,3% 39,3% 36,0% 43,1% 6,1% Overskudsgrad -7,7% -4,1% 1,4% 6,1% 4,6% Afkast af investeret kapital -50,4% -55,1% 6,4% 19,2% 13,8% Egenkapitalandel 34,8% 35,5% 38,3% 42,6% 38,0% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS) -6,50-14,67 1,03 2,45 3,30 Cash flow pr. aktie -10,60-63,97-14,35 3,71 2,80 Udbytte pr. aktie 0,00 0,00 0,00 0,75 0,90 Indre værdi ultimo 69,4 53,2 51,9 54,3 57,6 Børskurs ultimo 45,0 30,0 62,0 63,0 88,9 K/IV 0,66 0,56 1,23 1,16 1,54 Price/Earning (P/E) ,08 25,69 26,89 Antal 1000 aktier ultimo á DKK * Frem til 30/ omfatter tallene udelukkende Dansk Industri Invest A/S ** Finansielle poster inkluderer nedskrivning af de indirekte aktiebesiddelser i Royal Scandinavia A/S Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner side 72 5

7 Ledelsens beretning Styret vækst med strategiske tilkøb 2004 har fra årets start og helt frem til årsskiftet været præget af udfordringer og aktiviteter, som har understøttet strategien om styret vækst i Dantherm Koncernen. Samlet set slutter Koncernen sit regnskabsår med et resultat før skat på 46 MDKK, hvilket ligger fuldt på højde med de seneste udmeldte forventninger, hvor ledelsen estimerede et årsresultat før skat i intervallet MDKK. Som led i en styret strategisk proces har Dantherm Koncernen i 2004 og pr. 1. januar 2005 gennemført fire væsentlige tilkøb af virksomheder: Overtagelse Virksomhed Omsætningsniveau 1. januar 2004 Kontrollelektronik AB 40 MDKK 3. juli 2004 Thoustrup & Overgaard a/s 50 MDKK 1. januar 2005 DISA Air Gruppen 900 MDKK 1. januar 2005 Siemens Technology Services A/S 400 MDKK (Hovedaktivitet) Motiverne for de enkelte tilkøb har været, som følger: Opkøbet af Kontrollelektronik AB i Söderköping komplementerer Dantherm A/S produktområde for leverance til teleindustrien; specielt med tilføjelse af produkter for de såkaldte indoor base stations, som i modsætning til udendørs base stations er med integrerede kabinetter Efter gennemførelse af en fusion mellem Stelectric A/S og elektronikvirksomheden Thoustrup & Overgaard a/s fremstår Koncernen med en væsentlig klarere profil i forhold til udvikling af styringsteknologi og automation til det industrielle marked Med opkøb af hovedaktiviteten fra Siemens Technologi Services A/S bliver datterselskabet Glenco A/S komplet teknikleverandør til byggeriet i Danmark, og Glenco A/S bliver med ventilation som indgangsvinkel i stand til at opfylde kundernes ønske om såkaldt onestop-shopping. Dette gælder ikke mindst på serviceområdet, som herved også komplementeres Opkøbet af DISA Air Gruppen betyder, at Dantherm Koncernen bliver Europas største virksomhed inden for området procesventilation og filtrering. Og for A/S Dantherm Holding udbygges dette forretningsområde til ligevægtigt at komplementere Koncernens to hovedforretningsområder: produkter til luftbehandling og komfortventilation & teknik. Tilkøbene vil inden for de eksisterende forretningsområder komplementere Dantherm Koncernens forretningsgrundlag og medføre risikospredning, mindsket afhængighed af OEMkunder og en styrket international repræsentation for Koncernen. 6

8 Med dette fremtidige udgangspunkt har Koncernen nået en vigtig milepæl, og ledelsen ser virksomhedstilkøbene som en væsentlig styrkelse af Koncernens forretningsposition. Den samlede effekt af tilkøbene vil først komme til udtryk i regnskaberne fra Produktionsvirksomhederne inden for produkter til luftbehandling 2004 blev året, hvor Koncernen fik et gennembrud for leverancer af udstyr til det nye 3. generations mobiltelefonnetværk til teleindustrien. For teleindustriens vedkommende har der generelt været en større markedsfremgang end forudset ved indgangen til Efter nogle års stagnation oplever Koncernen store stigninger i hele mobiltelefonområdet og dermed øgede krav til udbygning af mobilnetværket. Salget af udstyr til det danske og internationale forsvar og til de internationale hjælpeorganisationer gik som ventet noget tilbage efter en meget stor efterspørgsel i Disse aktiviteter har dog hen mod årets slutning igen vist en stigende tendens. Salget af produkter inden for ventilation og affugtning har samlet set været næsten uændret i forhold til tidligere. Aktiviteterne inden for serviceområdet har endnu engang vist fremgang, hvilket bekræfter den positive trend, som Koncernen ser for serviceområdet på både kort og langt sigt. På det kinesiske marked har der været fremgang i salget af teleprodukter, som er Dantherm Koncernens væsentligste forretningssegment på dette marked. Koncernen har endnu ikke opnået et volumenmæssigt afgørende gennembrud i Kina, men forventer break-even i Dantherm Koncernen har udnyttet sin tilstedeværelse i Kina ved i 2004 at etablere en oversøisk sourcingfunktion på dette interessante marked. Bag dette nye, strategiske tiltag ligger en målsætning om, at Koncernen opnår de lavest mulige indkøbsomkostninger - især på løntunge komponenter. 7

9 Ledelsens beretning Pr. 1. januar 2004 blev A/S Dantherm og Dantherm HMS A/S fusioneret med Dantherm A/S som det fortsættende firmanavn. Sammenføringen af de to produktionsvirksomheder er gennemført over de sidste tre år i en fortsættende proces, som er forløbet meget tilfredsstillende. Fabrikken på Marienlystvej i Skive er i 2004 blevet udbygget med m 2, og fra årsskiftet 2004/2005 udgår samtlige aktiviteter herfra. I forbindelse med indkøringen af den nye fabrik er der under ledelse af en intern projektgruppe implementeret et nyt ERP-system (Axapta). Koncernens elektronikvirksomhed, Stelectric A/S, er med virkning fra juli 2004 fusioneret med Thoustrup & Overgaard a/s. Det forsættende selskab, T&O Stelectric A/S, er herefter blandt de førende virksomheder i Danmark med speciale inden for elektronisk styring og automation. I forbindelse med fusionen er de to virksomheder ved årsskiftet 2004/2005 flyttet sammen i et nybygget domicil i Randers, og Stelectrics tidligere fabrik i Randers er solgt pr. 1. februar Entreprisevirksomhederne inden for komfortventilation & teknik Efter flere års utilfredsstillende resultater i enterprisevirksomhederne blev 2004 et indtjeningsmæssigt vendepunkt, idet disse virksomheder samlet set opnåede et resultat på break even. Udviklingen i byggeindustrien i Danmark har i 2004 været behersket men dog samtidig præget af et voksende aktivitetsniveau, idet tilbudsmængden og interessen for nye kontrakter har været stigende gennem hele året. Glenco A/S har i årets løb befæstet sin position i Danmark som en førende teknikentreprenør, der kan rådgive om og udføre alle installationsopgaver inden for ventilation, el, VVS, sprinkling, køling og service på tekniske installationer. Virksomheden vinder i stigende omfang store byggeopgaver som totalentreprenør på grund af den voksende andel af tekniske installationer i nybyggerier og ved renoveringer. Dette gælder også inden for renrumsteknologi, hvor Glenco A/S er blandt de få danske virksomheder med dokumenteret spidskompetence. Blandt nogle af de vellykkede opgaver, som Glenco i 2004 har været involveret i, er fx alle de tekniske installationer i Nordeuropas største indkøbscenter, Fields, i Ørestad. I samme område arbejder Glenco A/S med den meget komplicerede ventilationsopgave i Danmarks Radios nye koncertsal i den nye TV-By. Organisatorisk har Glenco A/S gennemført en række aktiviteter for medarbejderne, som skal motivere og ruste dem til at arbejde mere tværfagligt med fokus på service og effektivitet. I tilknytning hertil har Glenco indført såkaldt ny 8

10 løn, som giver serviceteknikerne funktionærlignende vilkår, når det gælder ansættelse og løn. Endelig har Glenco opgraderet sine servicebiler med IT, hvilket skal sikre yderligere effektivitet, bedre opfølgning og service. Venair A/S har reduceret sin organisation med henblik på at gennemføre et samtidigt kompetenceløft. Resultaterne viser sig, idet Venair A/S i stigende omfang vinder opgaver, der stiller større videnkrav. Det er målet for Venair at bevæge sig fra det prisfølsomme licitationsmarked til aftalemarkedet og dermed få opgaver med et større indhold af rådgivning og udvikling, som er mindre prisfølsomt. Blandt de prestigefyldte opgaver, som Venair A/S i 2004 har været involveret i, er Atrium - det nye hovedkontor og domicil i København for Deloitte - samt en krævende ventilationsopgave for A.P. Møller - Mærsk A/S, som har udvidet sit hovedsæde på Esplanaden med et moderne kontorhus. Med en omfattende turn around fik AB Venair på meget tilfredsstillende vis vendt det dårlige resultat i 2003 til et positivt resultat i 2004 og går ud af regnskabsåret med en større ordrebeholdning end tidligere. AB Venair har bl.a. indgået aftale om en ventilationsopgave til en udbygning af Telias hovedkontor i Stockholm. I forbindelse med en udbygning af det eksklusive Grand Hotel Stockholm er AB Venair også valgt til at udføre komfortventilation. Denne opgave vil strække sig over flere år. Produktions- og entreprisevirksomhederne inden for procesventilation Ventilatorverken AB havde et vanskeligt år i Bl.a. var markedet svagt i første halvdel af året, hvor det også blev besluttet at lukke fabriksenheden i Torsby. Dette er gennemført fra 1. oktober 2004, og alle omkostninger hertil indgår som en del af driftsresultatet for Ventilatorverken AB vil fra 2005 kommercielt indgå i DISA Air Gruppen og således være repræsentanten på det svenske marked for Koncernens samlede aktiviteter inden for procesventilation. Ventilatorverkens spidskompetence inden for luftbehandling til den grafiske industri vil samtidig kunne komme de øvrige selskaber i DISA Air Gruppen til gode. Royal Scandinavia Desværre fortsatte de dårlige resultater for Royal Scandinavia A/S i regnskabsåret 2003/2004. Derfor har A/S Dantherm Holding valgt at nedskrive værdien af sin indirekte aktiepost i selskabet med et beløb på 10,8 MDKK, omtrentligt svarende til Koncernens andel af det samlede underskud efter skat for regnskabsåret. Det er fortsat A/S Dantherm Holdings ønske af afhænde aktieposten. 9

11 Ledelsens beretning Fremtiden Ved indgangen til 2005 fremstår Dantherm Koncernen større og styrket, men også som en væsentlig anderledes virksomhed. Tre næsten lige store forretningsområder udgør nu forretningsgrundlaget for Koncernen. Disse forretningsområder er fortsat inden for det prioriterede idégrundlag - industriel luftbehandling. De tre forretningsområder vil i det kommende år hver især repræsentere en omsætning på omkring MDKK. Inden for produkter til luftbehandling forventer koncernledelsen fremgang i omsætningen, men også en stigende konkurrence med pressede marginaler og stadig skærpet global konkurrence; specielt inden for teleindustrien. For byggeriet i Danmark forventer ledelsen en lille fremgang i 2005 og dermed også en fremgang i omsætningen for Koncernens virksomheder inden for forretningsområdet komfortventilation & teknik. Efter en indkøringsperiode af aktiviteterne fra Siemens Technology Services i 2005 forventer Koncernen, at dette forretningsområde vil opnå en forbedret indtjening frem mod den målsatte overskudsgrad (EBIT) på 3-5%. For Koncernens virksomheder indenfor procesventilation forventer ledelsen en omsætningsstigning på ca. 5% (set historisk i forhold til de tilkøbte virksomheders omsætning). Denne forventning er baseret på en større ordrebeholdning end normalt ved årets begyndelse. Samlet forventer Koncernen en omsætning i 2005 i størrelsesorden MDKK og et resultat før skat på MDKK, hvilket er uændret i forhold til de tidligere udmeldte forventninger. Estimatet afspejler den usikkerhed, som vil være forbundet med integration af nytilkøbte virksomheder. De anførte beløb er gældende ved regnskabsaflæggelse efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Koncernens vækstmål er en omsætning for i niveau MDKK med et EBIT-resultat på 6-8%. A/S Dantherm Holding vil fortsætte sin nuværende kommunikationspolitik og en åben dialog med investormarkedet. Selskabet vil i 2005 udbygge sine kvartårlige regnskabsmeddelelser med informationer om Koncernens forskellige forretningsområder. I 2004 er der indgået en marketmaker aftale med HSH Gudme i et forsøg på at skabe større interesse omkring selskabets aktier. For A/S Dantherm Holding er det et essentielt mål at skabe vækst og værdi for virksomhedens ejere. Selskabet ønsker at skabe shareholder value over tid, men helst også på det korte sigt. Det er derfor meget glædeligt, at den samlede børsværdi af A/S Dantherm Holdings aktier i 2004 er steget fra 420 MDKK til 593 MDKK; en stigning på 41% fra kurs 63,00 pr. 31. december 2003 til kurs 88,88 pr. 31. december

12 11

13 Aktionærinformation Kursudvikling i Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Relativ kursudvikling i forhold til KFX-Index og SmallCap+ A/S Dantherm Holding KFX-Index SmallCap+ Markedsværdien af selskabets aktier ved regnskabsårets udløb den 31. december 2004 var 592,5 MDKK mod 420,0 MDKK den 31. december Kursen på selskabets aktier var ved begyndelsen af regnskabsåret ,0 og ved udgangen 88,88 - svarende til en stigning på 41% (Kilde: CSE). Aktiekapital Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 31. december DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK. Pr. 7. januar 2005 blev selskabets aktiekapital udvidet gennem en rettet emission. Aktiekapitalen er herefter DKK, og der er nu noteret stk. aktier á nom. 50 DKK. De nyudstedte aktier giver ret til fuldt udbytte. Aktionærsammensætning A/S Dantherm Holding har ca. 600 navnenoterede aktionærer. Af den samlede aktiekapital i A/S Dantherm Holding er ca. 95% navnenoteret. Heraf er følgende aktionærer optaget i selskabets fortegnelse i henhold til aktieselskabslovens 26B. De anførte ejerandele er selskabets seneste notering. Dantherm Fonden 18,6% Pensionskasser administreret af PKA A/S 12,2% Nils R. Olsen 11,6% Hans R. Olsen 11,2% Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab 10,9% Lønmodtagernes Dyrtidsfond 9,3% A. P. Møller - Mærsk A/S 7,3% 26B i alt 81,1% Egne aktier 0,7% Øvrige aktionærer 18,2% 100% Navnenotering A/S Dantherm Holding opfordrer alle aktionærer til at lade deres aktier notere på navn, da navnenoterede aktionærer automatisk modtager alle vigtige informationer fra selskabet direkte - herunder alle delårsmeddelelser og andre relevante fondsbørsmeddelelser, selskabets årsrapport, indkaldelse til generalforsamling m.v. 12

14 På selskabets hjemmeside på er det muligt for alle interesserede at bestille automatisk elektronisk information fra og om selskabet. Denne service gælder således ikke kun aktionærer. Udbyttepolitik Det er A/S Dantherm Holdings udbyttepolitik, at ca. 30% af årets resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensyntagen til Koncernens ekspansionsplaner samt finansielle og likviditetsmæssige stilling. Københavns Fondsbørs A/S Dantherm Holding har i slutningen af 2004 præsenteret tre webcasts på Københavns Fondsbørs - herunder også et informationsmøde for aktionærer, analytikere og pressen. Præsentationerne er tilgængelige på under Investor Relations /Præsentationer. Desuden har A/S Dantherm Holding deltaget i flere informationsmøder og præsentationer for investorer og analytikere arrangeret af selskabets samarbejdspartnere og aktieanalytikere. Også i det kommende år vil A/S Dantherm Holding med passende intervaller formidle nyheder og information om selskabet via webcasts fra Københavns Fondsbørs og deltage i andre arrangementer for at gøre investorinformationerne tilgængelige for et større publikum. Hjemmeside Aktieanalytikere Følgende analytikere vurderer løbende A/S Dantherm Holdings aktiviteter: HSH Gudme Kevin Ehnhuus Iermiin Telefon EIK BANK Claus W. Jensen Telefon Sparbank Vest A/S Ulrik Jensen Telefon

15 Aktionærinformation Finanskalender for marts 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for året april 2005 Generalforsamling 12. maj 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvt august 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvt november 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvt Fondsbørsmeddelelser I 2004 har A/S Dantherm Holding sendt følgende meddelelser til Københavns Fondsbørs og til de navnenoterede aktionærer. 29. januar Finanskalender 29. januar Meddelelse om salg af egne aktier 3. februar Meddelelse om fusion af A/S Dantherm og Dantherm HMS A/S 29. marts Årsregnskabsmeddelelse for marts Opkøb af Kontrollelektronik AB, Sverige 31. marts Stelectric A/S påtænker fusion med Thoustrup & Overgaard a/s 14. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling 27. april Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 28. april Kvartalsrapport 1. kvt april Forløb ordinær generalforsamling 27. maj Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 24. august Halvårsrapport 22. september Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 23. november Kvartalsrapport 3. kvt december Meddelelse om køb af hovedaktiviteten i Siemens Technology Systems via datterselskabet Glenco A/S 20. december Meddelelse om køb af DISA Air Gruppen af A. P. Møller Mærsk A/S 22. december Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Fondsbørsmeddelelser i januar Meddelelse om kapitalforhøjelse i forbindelse med køb af DISA Air Gruppen 25. januar Finanskalender for januar Ændret finanskalender for

16 Investor relations politik Det er målsætningen for A/S Dantherm Holding at føre en åben og aktiv informationspolitik i forhold til alle eksterne interessenter - herunder at fremme dialogen med investorer, fondsmæglere, analytikere og andre stakeholders. Ved at tilstræbe et højt informationsniveau om selskabets aktiviteter, strategier, forventninger og risikoforhold vil A/S Dantherm Holding sikre aktiemarkedet et objektivt grundlag for prisdannelsen på selskabets aktier. Ledelsen har fastlagt principper for Koncernens kommunikation, således at de interne og eksterne relationer er sikret lige adgang til aktuel og retvisende information om selskabet, dets aktuelle stilling og forventningerne til fremtiden. For at informere selskabets aktionærer og interessenterne på det finansielle marked vil ledelsen som minimum sørge for kvartalsvis information via Københavns Fondsbørs. For at opfylde formelle og uformelle forpligtelser over for aktiemarkedet (herunder Københavns Fondsbørs) vil ledelsen herudover straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på aktierne i A/S Dantherm Holding. Navnenoterede aktionærer i A/S Dantherm Holding vil automatisk få tilsendt selskabets kvartalsmeddelelser, årsrapporten og indkaldelse til generalforsamlinger, og - ligesom alle medarbejdere i Koncernen - vil de navnenoterede aktionærer automatisk modtage Koncernens magasin, Connection, 3-4 gange om året. Selskabets hjemmeside på bliver løbende opdateret og udbygget med relevant information og markedsopdatering, som er med til at give en ajourført profilering af selskaberne i Dantherm Koncernen. Ledelsen deltager i og planlægger gerne møder med investorer, fondsmæglere, aktieanalytikere, finansjournalister m.fl. for at orientere om selskabets strategi og aktiviteter. Af hensyn til overholdelse af oplysningsforpligtigelserne ønsker A/S Dantherm Holding dog ikke at medvirke i investormøder i en periode på 3 uger før offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Ved en indgået marketmakeraftale har A/S Dantherm Holding sikret, at der for selskabets aktier altid sættes en købs- og en salgskurs med et beskedent spread, og at der endvidere altid er sikret handelsmulighed for mindre aktieportioner. Dantherm Fonden er underlagt samme begrænsninger i handel med selskabets aktier som selskabet og dets bestyrelse. 15

17 Corporate Governance Bestyrelsen tager sin forretningsorden op til revision én gang om året. Bestyrelsen består af 11 medlemmer. De honoreres med et fast beløb for det løbende, normale arbejde. Bestyrelsen oppebærer ikke tantieme, bonus eller aktieoptioner. For 2004 er der som faste bestyrelseshonorarer udgiftsført i alt TDKK. Dette beløb er fordelt således (TDKK). Bestyrelsesformand 250 Næstformand 150 Generalforsamlingsvalgte medlemmer 500 Medarbejderrepræsentanter Bestyrelsen og koncernledelsen i A/S Dantherm Holding vurderer løbende, om selskabets overordnede ledelsesforhold er tilrettelagt hensigtsmæssigt. Her indgår også overvejelser og erfaringer om god international og dansk praksis og de løbende anbefalinger om Corporate Governance. A/S Dantherm Holdings ledelse har generelt besluttet at følge hovedprincipperne i anbefalingerne fra Nørby-udvalget og Fondsbørsens komité for god selskabsledelse. Disse anbefalinger omfatter følgende otte hovedområder: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 3. Åbenhed og gennemsigtighed 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 5. Bestyrelsens sammensætning 6. Aflønning af bestyrelse og direktion 7. Risikostyring 8. Revision Selskabets direktion og bestyrelse har taget stilling til og har fastlagt retningslinjer og politikker i forhold til de enkelte punkter i anbefalingerne ud fra de reelle behov og faktiske forhold i A/S Dantherm Holding og virksomhederne i Dantherm Koncernen. Bestyrelsens arbejdsgrundlag er samlet i Bestyrelseshåndbogen Resultaterne af ledelsens arbejde med Corporate Governance er samlet i Bestyrelseshåndbog for A/S Dantherm Holding, som løbende bliver revideret og ajourført. Håndbogen er frem for alt et internt værktøj for selskabets ledelse, idet den bl.a. indeholder Forretningsorden for bestyrelse og direktion og en række Interne regler - bl.a. om overholdelse af oplysningsforpligtelserne for selskabet, for handel med selskabets aktier, sikring af viden og rettigheder (IPR), for ledelsens og andre betroede medarbejderes handel med selskabets aktier m.v. Selvevaluering Med udgangspunkt i de krav, som virksomhedens aktuelle situation stiller, evaluerer bestyrelsen regelmæssigt sin sammensætning og den måde, hvorpå bestyrelsen fungerer. Selvevalueringen foregår med basis i spørgeskemaer, hvis besvarelse er genstand for debat i bestyrelsen. Selskabets og ledelsens forpligtelser i forhold til aktionærer og eksterne interessenter Dantherm Koncernen har en målsætning om at have en aktiv og åben dialog med aktionærer og alle eksterne interessenter, hvilket er formuleret i Koncernens Investor Relationpolitik, som er omtalt under Aktionærinformation side

18 Markedet Generelt har der i 2004 været en positiv stabilisering på de fleste af Dantherm Koncernens markedssegmenter. Undtaget er alene luftbehandlingsudstyr til forsvaret og internationale hjælpeorganisationer samt ventilationsprodukter, hvor omsætningen har været på niveau med eller lidt lavere end Produkter til luftbehandling For produktionsvirksomhederne forventer ledelsen på ny fremgang i 2005 inden for mobilt udstyr, ligesom der er forventning om en fremgang på servicemarkedet. For teleindustriens vedkommende har der været en større markedsfremgang end forudset ved indgangen til De fleste af netværksindustriens leverandører forudså ved indgangen til 2004 et nogenlunde fladt marked, og i forhold hertil har markedet udviklet sig uventet positivt. For teleindustrien forventer koncernledelsen fortsat vækst i Det globale salg af mobiltelefoner forventes at stige og aflede behov for udbygning af sendekapacitet og dermed udbygning af netværk, ligesom udbygningen af 3G-netværk ser ud til at komme op på et væsentligt højere niveau end hidtil. På denne baggrund er der positive forventninger til en stigende efterspørgsel efter Koncernens produkter til teleindustrien. Komfortventilation & teknik Udviklingen i byggeindustrien i Danmark har i 2004 været behersket men dog samtidig præget af stigende aktivitetsniveau, idet tilbudsmængden og interessen for nye kontrakter har været stigende gennem hele året. I 2005 forventer koncernledelsen en behersket vækst i byggeindustrien (ca. 2-5%). Med udgangspunkt i Glencos udvidede aktivitets- og kompetenceområde som totalentreprenør inden for alle tekniske installationsfag vil Dantherm Koncernen gå året i møde med en styrket markedsposition. Koncernen vil samtidig koncentrere sin indsats om at udnytte markedsmulighederne for udvalgte nicher som fx service, renrum og sprinkling. Procesventilation Det industrielle marked har med opkøbet af DISA Air Gruppen fået en mere central betydning for Dantherm Koncernen. Baseret på bl.a. en større ordreportefølje i DISA Air Gruppen ved årets start end tidligere år forventer Koncernen (set historisk i forhold til de tilkøbte virksomheder) en omsætningsstigning i 2005 med en nogenlunde uændret omsætning til Vesteuropa og en stigende omsætning til de nye markeder i Østeuropa og USA. 17

19 Viden og ressourcer De enkelte selskaber i Dantherm Koncernen har hver især fastlagte rutiner og procedurer til at vedligeholde og videreudvikle medarbejdernes og ledernes kompetencer - bl.a. gennem forskellige interne og eksterne uddannelsesprogrammer. Desuden er selskabernes bonusprogrammer i videst muligt omfang med til at beskytte selskabernes viden og rettigheder (IPR) for at sikre kontinuiteten og den fortsatte udvikling. Projektlederuddannelse igangsat i 2004 På basis af et udtrykt ønske om at optimere projektstyringen i Koncernens virksomheder blev der i 2004 igangsat en projektlederuddannelse. Forløbet blev tilpasset krav og ønsker fra både produktions- og entreprisevirksomhederne, og følgende succeskriterier blev opstillet for uddannelsen: Opnåelse af bedre faglige kundskaber inden for projektledelse Anvendelse af talentressourcer Opnåelse af øgede synergier mellem virksomhederne i Dantherm Koncernen Tværorganisatorisk videndeling Synlighed på bundlinjen Uddannelsen sikrede, at der blev mulighed for at udnytte synergier, således at samspillet og fleksibiliteten mellem virksomhederne blev styrket. Tværorganisatorisk videndeling inden for netop dette område blev også muliggjort. Deltagerne udarbejdede et problemkatalog, som indeholdt kendte problemstillinger, årsager, værktøjer til løsning, prioritering, omkostninger til løsning af problemet samt termin. Dette problemkatalog vil danne basis for en løbende opfølgning, der direkte vil kunne måle på forbedringerne. Øget fokus på produktudvikling Ingen af selskaberne i Dantherm Koncernen beskæftiger sig med egentlig forskning. Men på udviklingsområdet har de enkelte virksomheder omfattende aktiviteter, som alle har til formål at sikre fortsat udvikling af produkter og koncepter inden for de forretningsmæssige fokusområder. Det gælder specielt produktudvikling inden for Dantherm Koncernens spidskompetencer: Klimaanlæg til teleindustrien Mobile luftbehandlingssystemer til militær og hjælpeorganisationer Varme-, kølings- og ventilationssystemer og udstyr til bygninger Ventilation og luftrensningssystemer og -løsninger til procesindustrien Systemer til klimastyring og overvågning og specialområder inden for ventilationsentrepriser - herunder såkaldte renrum og laboratoriemiljøer Udvikling og produktion af elektroniske løsninger og komponenter til bl.a. klimakontrol, elektronisk overvågning, automation og prøvning etc. Det sker ved at udnytte den nyeste viden og teknologiudviklingen inden for mange sektorer på nye, intelligente måder. Dette arbejde resulterer løbende i udvikling og lancering af nye, banebrydende løsninger inden for selskabernes spidskompetencer - og skræddersyede specialløsninger, som selskaberne udvikler i samarbejde med kunderne. 18

20 Miljø Dantherm Koncernen ønsker i enhver sammenhæng at fremstå som en ansvarlig virksomhed og lever derfor op til alle myndighedskrav og de eventuelle branchestandarder, som gælder for de enkelte virksomheder i Koncernen. Det er målsætningen for virksomhederne i Dantherm Koncernen at være i front inden for miljøområdet herunder også at være på forkant, når det gælder potentielle miljøforbedringer. Det gælder både det interne og det eksterne miljø og i forhold til at sikre ressourceoptimering i bred forstand. Dantherm Koncernens overordnede miljøpolitik skal sikre, at de enkelte virksomheder i Koncernen vælger de mest rationelle og miljøvenlige fremstillingsmetoder - og udstyr, som tager hensyn til både miljøet og virksomhedernes lønsomhed og konkurrenceevne. I den forbindelse har Dantherm Koncernen bl.a. besluttet ikke at flytte miljøbelastende processer til udlandet for på den måde at reducere miljøbelastningen i Danmark. Tilsvarende tilstræber virksomhederne i Dantherm Koncernen kun at anvende produkter og materialer - herunder også designs, emballager og andet - som kan genanvendes og har en livs- cyklus, der som minimum er i overensstemmelse med de internationalt anerkendte miljønormer. Certificeringer Dantherm A/S i Skive er miljøcertificeret efter ISO standarden. Dantherm A/S har i det forløbne år arbejdet på at implementere arbejdsmiljøledelsesstandarden OHSAS og forventer at afslutte implementeringen i Miljøcertificeringerne indeholder en løbende, integreret fokusering på at sikre både generelle og specifikke forbedringer i det interne og det eksterne miljø herunder også arbejdsmiljøet i de certificerede virksomheder. De ikke certificerede virksomheder følger Koncernens overordnede miljøpolitik. De danske produktionsvirksomheder i Dantherm Koncernen er certificeret efter ISO 9001 standarden. Desuden er DISA Cattinair i Frankrig og DISA Airmaster i England ISO 9000 certificerede 19

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding

Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding Styret vækst Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December A/S Dantherm Holding Årsrapport 2004 Indhold Dantherm Koncernens profil 1 Året i hovedtræk 3 Dantherm Koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Præsentation af Dantherm koncernen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2006 1

Præsentation af Dantherm koncernen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2006 1 Præsentation af Dantherm koncernen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2006 1 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2006 2 Agenda Udvikling i koncernens hovedtal Forventninger til 2006 Strategiske

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2006.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Årsrapport CVR nr.:

Årsrapport CVR nr.: Årsrapport 2005 CVR nr.: 30 21 43 15 Indhold D A N T H E R M K O N C E R N E N S P R O F I L 3 ÅRET I HOVEDTRÆK OG FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER 4 D A N T H E R M K O N C E R N E N G L O B A LT 6 H O V E D

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Dantherm realiserede en omsætningsvækst på 31% i 3. kvartal 2011. Driftsresultatet i 3. kvartal blev på DKK 10,7 mio. I årets første ni måneder realiseredes

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2013 en omsætning på DKK 119 mio., som dermed er 5 % højere end i 1. kvartal 2012. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere