Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styret vækst. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December. A/S Dantherm Holding"

Transkript

1 Styret vækst Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December A/S Dantherm Holding Årsrapport 2004

2 Dantherm Koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm Koncernen er en betydende international aktør på markedet for industriel luftbehandling. Koncernen udbyder produkter og installationer til industriel køling, opvarmning, affugtning, ventilation og luftrensning - herunder mobilt luftbehandlingsudstyrogelektroniskstyringsteknologi. Koncernen har fabrikker og salgsselskaber i en række europæiske lande samt i USA og Asien. I Danmark er Koncernen en markedsledende teknikentreprenør, der udfører opgaver inden for alle tekniske installationsfag - herunder ventilation, el, VVS, sprinkling, køling og tilhørende service. Forretningsområder & datterselskaber Med industriel luftbehandling som gennemgående idégrundlag opererer Koncernen inden for 3 forretningsområder: Produkter til luftbehandling Produkter & styringsteknologi til brug for industriel luftbehandling Komfortventilation & teknik Projektering, tekniske installationer & service til byggeri Datterselskabet Glenco A/S har med virkning fra 1. januar 2005 købt hovedaktiviteten i Siemens Technology Services A/S, hvorved Glenco A/S bliver blandt de førende teknikentreprenører i Danmark. Siemens Technology Services A/S (Hovedaktivitet) Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Dantherm A/S (DK, US, CH, SE, N, UK og PL) T&O Stelectric A/S Glenco A/S Venair A/S AB Venair Procesventilation Ventilatorverken AB Forretningsområder Datterselskaber & forretningsområder DISA Air Gruppen (DK, US, PL, TH, DE, F, UK, FI og N) 1

3 Procesventilation Projektudvikling, produkter, installation & service til industrielle virksomheder Dantherm Koncernen har med virkning fra 1. januar 2005 købt DISA Air Gruppen af A. P. Møller Mærsk Gruppen. Købet vil styrke forretningsområdet procesventilation betydeligt; specifikt inden for segmentet luftrensning. Koncernen fremstår fra 2005 som en væsentlig anderledes og omtrent dobbelt så stor virksomhed, hvor omsætningen vil være ligeligt fordelt på de 3 forretningsområder. Forretningssegmenter & kundegrupper Koncernen afsætter primært sine produkter og løsninger til udbydere af telenetværk, til byggesektoren og til virksomheder i procesindustrien. Desuden udgør forsvarets mobile indsatsstyrker og de internationale hjælpeorganisationer et væsentligt kundesegment. Forretningsområder & balancesummer Omtrentlige balancesummer primo 2005 for de 3 forretningsområder er illustreret i modstående diagram. Strategi Koncernen vil gennem organisk og akkvisitiv vækst udvikle eksisterende og nye forretningsområder inden for industriel luftbehandling og derigennem supplere det nuværende produktprogram, skabe risikospredning og mulighed for at realisere synergier. Finansielle målsætninger Den fortsat styrede vækst vil ske under hensyntagen til Koncernens kapitalisering, således at egenkapitalandelen i nye aktiviteter er mere end 30%. Koncernens vækstmål er en omsætning for i niveau MDKK med et EBIT-resultat på 6-8%. Som følge af forskel i kapitalbehov har Koncernen differentierede EBIT-mål for de 3 forretningsområder: Produkter til luftbehandling 7-9% Komfortventilation & teknik 3-5% Procesventilation 6-8%. Telenetværksudbydere Industrielle virksomheder Forsvarets mobile indsatstyrker Byggesektoren Produkter til luftbehandling 620 MDKK Komfortventilation & teknik 215 MDKK Industrielle virksomheder Procesventilation 460 MDKK Kundegrupper & forretningsområder Balancesummer primo 2005 & forretningsområder 2

4 Året i hovedtræk Omsætningen blev MDKK, hvilket er en vækst på 6,1% i forhold til sidste år Resultatet før skat blev 46 MDKK mod 45 MDKK sidste år Resultatet ligger fuldt på højde med de seneste udmeldte forventninger, hvor ledelsen estimerede et årsresultat før skat i intervallet MDKK Efter skat blev resultatet 25,3 MDKK, hvilket er 7,2 MDKK mere end sidste år Årets cash flow fra driften udgjorde 91 MDKK Der blev i 2004 foretaget investeringer og tilkøb af dattervirksomheder og aktiviteter for 176 MDKK I løbet af 2004 og pr. 1. januar 2005 er der foretaget fire væsentlige virksomhedsopkøb, som samlet set vil fordoble Koncernens omsætning og antallet af medarbejdere: 2005-omsætningen vil være omtrent ligeligt fordelt på de 3 forretningsområder: - Produkter til luftbehandling - Komfortventilation og teknik til byggeri - Procesventilation og filtrering Den samlede børsværdi af A/S Dantherm Holdings aktier er i 2004 steget fra 420 MDKK til 593 MDKK; en stigning på 41% fra kurs 63,00 pr. 31. december 2003 til kurs 88,88 pr. 31. december 2004 Efter afslutningen af regnskabsåret har A/S Dantherm Holding gennemført en rettet aktieemission, idet købet af DISA Air Gruppen delvist er betalt ved udstedelse af nye aktier nom. 26,2 MDKK Efter nævnte virksomhedsopkøb og gennemførelse af kapitaludvidelse primo 2005 vil Koncernens soliditet ligge på omkring 30% Overtagelse Virksomhed Omsætningsniveau 1. januar 2004 Kontrollelektronik AB 40 MDKK 3. juli 2004 Thoustrup & Overgaard a/s (Koncernens ejerandel er 40%) 50 MDKK 1. januar 2005 DISA Air Gruppen 900 MDKK 1. januar 2005 Siemens Technology Services A/S (Hovedaktivitet) 400 MDKK Estimeret udvikling i omsætning 3500 MDKK MDKK E Estimeret resultatudvikling E Tilkøbene vil inden for de eksisterende forretningsområder komplementere Dantherm Koncernens forretningsgrundlag samt medføre risikospredning, mindsket afhængighed af OEM-kunder og en styrket international repræsentation for Koncernen Ledelsen forventer i 2005 en koncernomsætning i intervallet MDKK og et resultat før skat i intervallet MDKK. Estimatet afspejler den usikkerhed, som vil være forbundet med integration af de nytilkøbte virksomheder. De anførte beløb er gældende ved regnskabsaflæggelse efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Bestyrelsen vil på selskabets ordinære generalforsamling indstille til, at der udbetales et udbytte på 0,90 DKK pr. aktie eller i alt 6,5 MDKK Ordinær generalforsamling afholdes den 14. april 2005 hos datterselskabet Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive. Estimeret udvikling i gns. antal medarbejdere E 3

5 Dantherm Koncernen globalt 2005 USA Kina Thailand Finland Danmark/Norge/Sverige UK Tyskland Polen Frankrig Produkter til luftbehandling Komfortventilation & teknik Procesventilation 4

6 Hoved- og nøgletal for Koncernen 2000* 2001* 2002* HOVEDTAL TDKK Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger Primært resultat (EBIT) Resultat af finansielle poster** Resultat før skat Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Balancesum Egenkapital Investeret kapital Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate 0,3% 39,3% 36,0% 43,1% 6,1% Overskudsgrad -7,7% -4,1% 1,4% 6,1% 4,6% Afkast af investeret kapital -50,4% -55,1% 6,4% 19,2% 13,8% Egenkapitalandel 34,8% 35,5% 38,3% 42,6% 38,0% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS) -6,50-14,67 1,03 2,45 3,30 Cash flow pr. aktie -10,60-63,97-14,35 3,71 2,80 Udbytte pr. aktie 0,00 0,00 0,00 0,75 0,90 Indre værdi ultimo 69,4 53,2 51,9 54,3 57,6 Børskurs ultimo 45,0 30,0 62,0 63,0 88,9 K/IV 0,66 0,56 1,23 1,16 1,54 Price/Earning (P/E) ,08 25,69 26,89 Antal 1000 aktier ultimo á DKK * Frem til 30/ omfatter tallene udelukkende Dansk Industri Invest A/S ** Finansielle poster inkluderer nedskrivning af de indirekte aktiebesiddelser i Royal Scandinavia A/S Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner side 72 5

7 Ledelsens beretning Styret vækst med strategiske tilkøb 2004 har fra årets start og helt frem til årsskiftet været præget af udfordringer og aktiviteter, som har understøttet strategien om styret vækst i Dantherm Koncernen. Samlet set slutter Koncernen sit regnskabsår med et resultat før skat på 46 MDKK, hvilket ligger fuldt på højde med de seneste udmeldte forventninger, hvor ledelsen estimerede et årsresultat før skat i intervallet MDKK. Som led i en styret strategisk proces har Dantherm Koncernen i 2004 og pr. 1. januar 2005 gennemført fire væsentlige tilkøb af virksomheder: Overtagelse Virksomhed Omsætningsniveau 1. januar 2004 Kontrollelektronik AB 40 MDKK 3. juli 2004 Thoustrup & Overgaard a/s 50 MDKK 1. januar 2005 DISA Air Gruppen 900 MDKK 1. januar 2005 Siemens Technology Services A/S 400 MDKK (Hovedaktivitet) Motiverne for de enkelte tilkøb har været, som følger: Opkøbet af Kontrollelektronik AB i Söderköping komplementerer Dantherm A/S produktområde for leverance til teleindustrien; specielt med tilføjelse af produkter for de såkaldte indoor base stations, som i modsætning til udendørs base stations er med integrerede kabinetter Efter gennemførelse af en fusion mellem Stelectric A/S og elektronikvirksomheden Thoustrup & Overgaard a/s fremstår Koncernen med en væsentlig klarere profil i forhold til udvikling af styringsteknologi og automation til det industrielle marked Med opkøb af hovedaktiviteten fra Siemens Technologi Services A/S bliver datterselskabet Glenco A/S komplet teknikleverandør til byggeriet i Danmark, og Glenco A/S bliver med ventilation som indgangsvinkel i stand til at opfylde kundernes ønske om såkaldt onestop-shopping. Dette gælder ikke mindst på serviceområdet, som herved også komplementeres Opkøbet af DISA Air Gruppen betyder, at Dantherm Koncernen bliver Europas største virksomhed inden for området procesventilation og filtrering. Og for A/S Dantherm Holding udbygges dette forretningsområde til ligevægtigt at komplementere Koncernens to hovedforretningsområder: produkter til luftbehandling og komfortventilation & teknik. Tilkøbene vil inden for de eksisterende forretningsområder komplementere Dantherm Koncernens forretningsgrundlag og medføre risikospredning, mindsket afhængighed af OEMkunder og en styrket international repræsentation for Koncernen. 6

8 Med dette fremtidige udgangspunkt har Koncernen nået en vigtig milepæl, og ledelsen ser virksomhedstilkøbene som en væsentlig styrkelse af Koncernens forretningsposition. Den samlede effekt af tilkøbene vil først komme til udtryk i regnskaberne fra Produktionsvirksomhederne inden for produkter til luftbehandling 2004 blev året, hvor Koncernen fik et gennembrud for leverancer af udstyr til det nye 3. generations mobiltelefonnetværk til teleindustrien. For teleindustriens vedkommende har der generelt været en større markedsfremgang end forudset ved indgangen til Efter nogle års stagnation oplever Koncernen store stigninger i hele mobiltelefonområdet og dermed øgede krav til udbygning af mobilnetværket. Salget af udstyr til det danske og internationale forsvar og til de internationale hjælpeorganisationer gik som ventet noget tilbage efter en meget stor efterspørgsel i Disse aktiviteter har dog hen mod årets slutning igen vist en stigende tendens. Salget af produkter inden for ventilation og affugtning har samlet set været næsten uændret i forhold til tidligere. Aktiviteterne inden for serviceområdet har endnu engang vist fremgang, hvilket bekræfter den positive trend, som Koncernen ser for serviceområdet på både kort og langt sigt. På det kinesiske marked har der været fremgang i salget af teleprodukter, som er Dantherm Koncernens væsentligste forretningssegment på dette marked. Koncernen har endnu ikke opnået et volumenmæssigt afgørende gennembrud i Kina, men forventer break-even i Dantherm Koncernen har udnyttet sin tilstedeværelse i Kina ved i 2004 at etablere en oversøisk sourcingfunktion på dette interessante marked. Bag dette nye, strategiske tiltag ligger en målsætning om, at Koncernen opnår de lavest mulige indkøbsomkostninger - især på løntunge komponenter. 7

9 Ledelsens beretning Pr. 1. januar 2004 blev A/S Dantherm og Dantherm HMS A/S fusioneret med Dantherm A/S som det fortsættende firmanavn. Sammenføringen af de to produktionsvirksomheder er gennemført over de sidste tre år i en fortsættende proces, som er forløbet meget tilfredsstillende. Fabrikken på Marienlystvej i Skive er i 2004 blevet udbygget med m 2, og fra årsskiftet 2004/2005 udgår samtlige aktiviteter herfra. I forbindelse med indkøringen af den nye fabrik er der under ledelse af en intern projektgruppe implementeret et nyt ERP-system (Axapta). Koncernens elektronikvirksomhed, Stelectric A/S, er med virkning fra juli 2004 fusioneret med Thoustrup & Overgaard a/s. Det forsættende selskab, T&O Stelectric A/S, er herefter blandt de førende virksomheder i Danmark med speciale inden for elektronisk styring og automation. I forbindelse med fusionen er de to virksomheder ved årsskiftet 2004/2005 flyttet sammen i et nybygget domicil i Randers, og Stelectrics tidligere fabrik i Randers er solgt pr. 1. februar Entreprisevirksomhederne inden for komfortventilation & teknik Efter flere års utilfredsstillende resultater i enterprisevirksomhederne blev 2004 et indtjeningsmæssigt vendepunkt, idet disse virksomheder samlet set opnåede et resultat på break even. Udviklingen i byggeindustrien i Danmark har i 2004 været behersket men dog samtidig præget af et voksende aktivitetsniveau, idet tilbudsmængden og interessen for nye kontrakter har været stigende gennem hele året. Glenco A/S har i årets løb befæstet sin position i Danmark som en førende teknikentreprenør, der kan rådgive om og udføre alle installationsopgaver inden for ventilation, el, VVS, sprinkling, køling og service på tekniske installationer. Virksomheden vinder i stigende omfang store byggeopgaver som totalentreprenør på grund af den voksende andel af tekniske installationer i nybyggerier og ved renoveringer. Dette gælder også inden for renrumsteknologi, hvor Glenco A/S er blandt de få danske virksomheder med dokumenteret spidskompetence. Blandt nogle af de vellykkede opgaver, som Glenco i 2004 har været involveret i, er fx alle de tekniske installationer i Nordeuropas største indkøbscenter, Fields, i Ørestad. I samme område arbejder Glenco A/S med den meget komplicerede ventilationsopgave i Danmarks Radios nye koncertsal i den nye TV-By. Organisatorisk har Glenco A/S gennemført en række aktiviteter for medarbejderne, som skal motivere og ruste dem til at arbejde mere tværfagligt med fokus på service og effektivitet. I tilknytning hertil har Glenco indført såkaldt ny 8

10 løn, som giver serviceteknikerne funktionærlignende vilkår, når det gælder ansættelse og løn. Endelig har Glenco opgraderet sine servicebiler med IT, hvilket skal sikre yderligere effektivitet, bedre opfølgning og service. Venair A/S har reduceret sin organisation med henblik på at gennemføre et samtidigt kompetenceløft. Resultaterne viser sig, idet Venair A/S i stigende omfang vinder opgaver, der stiller større videnkrav. Det er målet for Venair at bevæge sig fra det prisfølsomme licitationsmarked til aftalemarkedet og dermed få opgaver med et større indhold af rådgivning og udvikling, som er mindre prisfølsomt. Blandt de prestigefyldte opgaver, som Venair A/S i 2004 har været involveret i, er Atrium - det nye hovedkontor og domicil i København for Deloitte - samt en krævende ventilationsopgave for A.P. Møller - Mærsk A/S, som har udvidet sit hovedsæde på Esplanaden med et moderne kontorhus. Med en omfattende turn around fik AB Venair på meget tilfredsstillende vis vendt det dårlige resultat i 2003 til et positivt resultat i 2004 og går ud af regnskabsåret med en større ordrebeholdning end tidligere. AB Venair har bl.a. indgået aftale om en ventilationsopgave til en udbygning af Telias hovedkontor i Stockholm. I forbindelse med en udbygning af det eksklusive Grand Hotel Stockholm er AB Venair også valgt til at udføre komfortventilation. Denne opgave vil strække sig over flere år. Produktions- og entreprisevirksomhederne inden for procesventilation Ventilatorverken AB havde et vanskeligt år i Bl.a. var markedet svagt i første halvdel af året, hvor det også blev besluttet at lukke fabriksenheden i Torsby. Dette er gennemført fra 1. oktober 2004, og alle omkostninger hertil indgår som en del af driftsresultatet for Ventilatorverken AB vil fra 2005 kommercielt indgå i DISA Air Gruppen og således være repræsentanten på det svenske marked for Koncernens samlede aktiviteter inden for procesventilation. Ventilatorverkens spidskompetence inden for luftbehandling til den grafiske industri vil samtidig kunne komme de øvrige selskaber i DISA Air Gruppen til gode. Royal Scandinavia Desværre fortsatte de dårlige resultater for Royal Scandinavia A/S i regnskabsåret 2003/2004. Derfor har A/S Dantherm Holding valgt at nedskrive værdien af sin indirekte aktiepost i selskabet med et beløb på 10,8 MDKK, omtrentligt svarende til Koncernens andel af det samlede underskud efter skat for regnskabsåret. Det er fortsat A/S Dantherm Holdings ønske af afhænde aktieposten. 9

11 Ledelsens beretning Fremtiden Ved indgangen til 2005 fremstår Dantherm Koncernen større og styrket, men også som en væsentlig anderledes virksomhed. Tre næsten lige store forretningsområder udgør nu forretningsgrundlaget for Koncernen. Disse forretningsområder er fortsat inden for det prioriterede idégrundlag - industriel luftbehandling. De tre forretningsområder vil i det kommende år hver især repræsentere en omsætning på omkring MDKK. Inden for produkter til luftbehandling forventer koncernledelsen fremgang i omsætningen, men også en stigende konkurrence med pressede marginaler og stadig skærpet global konkurrence; specielt inden for teleindustrien. For byggeriet i Danmark forventer ledelsen en lille fremgang i 2005 og dermed også en fremgang i omsætningen for Koncernens virksomheder inden for forretningsområdet komfortventilation & teknik. Efter en indkøringsperiode af aktiviteterne fra Siemens Technology Services i 2005 forventer Koncernen, at dette forretningsområde vil opnå en forbedret indtjening frem mod den målsatte overskudsgrad (EBIT) på 3-5%. For Koncernens virksomheder indenfor procesventilation forventer ledelsen en omsætningsstigning på ca. 5% (set historisk i forhold til de tilkøbte virksomheders omsætning). Denne forventning er baseret på en større ordrebeholdning end normalt ved årets begyndelse. Samlet forventer Koncernen en omsætning i 2005 i størrelsesorden MDKK og et resultat før skat på MDKK, hvilket er uændret i forhold til de tidligere udmeldte forventninger. Estimatet afspejler den usikkerhed, som vil være forbundet med integration af nytilkøbte virksomheder. De anførte beløb er gældende ved regnskabsaflæggelse efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Koncernens vækstmål er en omsætning for i niveau MDKK med et EBIT-resultat på 6-8%. A/S Dantherm Holding vil fortsætte sin nuværende kommunikationspolitik og en åben dialog med investormarkedet. Selskabet vil i 2005 udbygge sine kvartårlige regnskabsmeddelelser med informationer om Koncernens forskellige forretningsområder. I 2004 er der indgået en marketmaker aftale med HSH Gudme i et forsøg på at skabe større interesse omkring selskabets aktier. For A/S Dantherm Holding er det et essentielt mål at skabe vækst og værdi for virksomhedens ejere. Selskabet ønsker at skabe shareholder value over tid, men helst også på det korte sigt. Det er derfor meget glædeligt, at den samlede børsværdi af A/S Dantherm Holdings aktier i 2004 er steget fra 420 MDKK til 593 MDKK; en stigning på 41% fra kurs 63,00 pr. 31. december 2003 til kurs 88,88 pr. 31. december

12 11

13 Aktionærinformation Kursudvikling i Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Relativ kursudvikling i forhold til KFX-Index og SmallCap+ A/S Dantherm Holding KFX-Index SmallCap+ Markedsværdien af selskabets aktier ved regnskabsårets udløb den 31. december 2004 var 592,5 MDKK mod 420,0 MDKK den 31. december Kursen på selskabets aktier var ved begyndelsen af regnskabsåret ,0 og ved udgangen 88,88 - svarende til en stigning på 41% (Kilde: CSE). Aktiekapital Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 31. december DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK. Pr. 7. januar 2005 blev selskabets aktiekapital udvidet gennem en rettet emission. Aktiekapitalen er herefter DKK, og der er nu noteret stk. aktier á nom. 50 DKK. De nyudstedte aktier giver ret til fuldt udbytte. Aktionærsammensætning A/S Dantherm Holding har ca. 600 navnenoterede aktionærer. Af den samlede aktiekapital i A/S Dantherm Holding er ca. 95% navnenoteret. Heraf er følgende aktionærer optaget i selskabets fortegnelse i henhold til aktieselskabslovens 26B. De anførte ejerandele er selskabets seneste notering. Dantherm Fonden 18,6% Pensionskasser administreret af PKA A/S 12,2% Nils R. Olsen 11,6% Hans R. Olsen 11,2% Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab 10,9% Lønmodtagernes Dyrtidsfond 9,3% A. P. Møller - Mærsk A/S 7,3% 26B i alt 81,1% Egne aktier 0,7% Øvrige aktionærer 18,2% 100% Navnenotering A/S Dantherm Holding opfordrer alle aktionærer til at lade deres aktier notere på navn, da navnenoterede aktionærer automatisk modtager alle vigtige informationer fra selskabet direkte - herunder alle delårsmeddelelser og andre relevante fondsbørsmeddelelser, selskabets årsrapport, indkaldelse til generalforsamling m.v. 12

14 På selskabets hjemmeside på er det muligt for alle interesserede at bestille automatisk elektronisk information fra og om selskabet. Denne service gælder således ikke kun aktionærer. Udbyttepolitik Det er A/S Dantherm Holdings udbyttepolitik, at ca. 30% af årets resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensyntagen til Koncernens ekspansionsplaner samt finansielle og likviditetsmæssige stilling. Københavns Fondsbørs A/S Dantherm Holding har i slutningen af 2004 præsenteret tre webcasts på Københavns Fondsbørs - herunder også et informationsmøde for aktionærer, analytikere og pressen. Præsentationerne er tilgængelige på under Investor Relations /Præsentationer. Desuden har A/S Dantherm Holding deltaget i flere informationsmøder og præsentationer for investorer og analytikere arrangeret af selskabets samarbejdspartnere og aktieanalytikere. Også i det kommende år vil A/S Dantherm Holding med passende intervaller formidle nyheder og information om selskabet via webcasts fra Københavns Fondsbørs og deltage i andre arrangementer for at gøre investorinformationerne tilgængelige for et større publikum. Hjemmeside Aktieanalytikere Følgende analytikere vurderer løbende A/S Dantherm Holdings aktiviteter: HSH Gudme Kevin Ehnhuus Iermiin Telefon EIK BANK Claus W. Jensen Telefon Sparbank Vest A/S Ulrik Jensen Telefon

15 Aktionærinformation Finanskalender for marts 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for året april 2005 Generalforsamling 12. maj 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvt august 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvt november 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvt Fondsbørsmeddelelser I 2004 har A/S Dantherm Holding sendt følgende meddelelser til Københavns Fondsbørs og til de navnenoterede aktionærer. 29. januar Finanskalender 29. januar Meddelelse om salg af egne aktier 3. februar Meddelelse om fusion af A/S Dantherm og Dantherm HMS A/S 29. marts Årsregnskabsmeddelelse for marts Opkøb af Kontrollelektronik AB, Sverige 31. marts Stelectric A/S påtænker fusion med Thoustrup & Overgaard a/s 14. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling 27. april Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 28. april Kvartalsrapport 1. kvt april Forløb ordinær generalforsamling 27. maj Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 24. august Halvårsrapport 22. september Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 23. november Kvartalsrapport 3. kvt december Meddelelse om køb af hovedaktiviteten i Siemens Technology Systems via datterselskabet Glenco A/S 20. december Meddelelse om køb af DISA Air Gruppen af A. P. Møller Mærsk A/S 22. december Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Fondsbørsmeddelelser i januar Meddelelse om kapitalforhøjelse i forbindelse med køb af DISA Air Gruppen 25. januar Finanskalender for januar Ændret finanskalender for

16 Investor relations politik Det er målsætningen for A/S Dantherm Holding at føre en åben og aktiv informationspolitik i forhold til alle eksterne interessenter - herunder at fremme dialogen med investorer, fondsmæglere, analytikere og andre stakeholders. Ved at tilstræbe et højt informationsniveau om selskabets aktiviteter, strategier, forventninger og risikoforhold vil A/S Dantherm Holding sikre aktiemarkedet et objektivt grundlag for prisdannelsen på selskabets aktier. Ledelsen har fastlagt principper for Koncernens kommunikation, således at de interne og eksterne relationer er sikret lige adgang til aktuel og retvisende information om selskabet, dets aktuelle stilling og forventningerne til fremtiden. For at informere selskabets aktionærer og interessenterne på det finansielle marked vil ledelsen som minimum sørge for kvartalsvis information via Københavns Fondsbørs. For at opfylde formelle og uformelle forpligtelser over for aktiemarkedet (herunder Københavns Fondsbørs) vil ledelsen herudover straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på aktierne i A/S Dantherm Holding. Navnenoterede aktionærer i A/S Dantherm Holding vil automatisk få tilsendt selskabets kvartalsmeddelelser, årsrapporten og indkaldelse til generalforsamlinger, og - ligesom alle medarbejdere i Koncernen - vil de navnenoterede aktionærer automatisk modtage Koncernens magasin, Connection, 3-4 gange om året. Selskabets hjemmeside på bliver løbende opdateret og udbygget med relevant information og markedsopdatering, som er med til at give en ajourført profilering af selskaberne i Dantherm Koncernen. Ledelsen deltager i og planlægger gerne møder med investorer, fondsmæglere, aktieanalytikere, finansjournalister m.fl. for at orientere om selskabets strategi og aktiviteter. Af hensyn til overholdelse af oplysningsforpligtigelserne ønsker A/S Dantherm Holding dog ikke at medvirke i investormøder i en periode på 3 uger før offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Ved en indgået marketmakeraftale har A/S Dantherm Holding sikret, at der for selskabets aktier altid sættes en købs- og en salgskurs med et beskedent spread, og at der endvidere altid er sikret handelsmulighed for mindre aktieportioner. Dantherm Fonden er underlagt samme begrænsninger i handel med selskabets aktier som selskabet og dets bestyrelse. 15

17 Corporate Governance Bestyrelsen tager sin forretningsorden op til revision én gang om året. Bestyrelsen består af 11 medlemmer. De honoreres med et fast beløb for det løbende, normale arbejde. Bestyrelsen oppebærer ikke tantieme, bonus eller aktieoptioner. For 2004 er der som faste bestyrelseshonorarer udgiftsført i alt TDKK. Dette beløb er fordelt således (TDKK). Bestyrelsesformand 250 Næstformand 150 Generalforsamlingsvalgte medlemmer 500 Medarbejderrepræsentanter Bestyrelsen og koncernledelsen i A/S Dantherm Holding vurderer løbende, om selskabets overordnede ledelsesforhold er tilrettelagt hensigtsmæssigt. Her indgår også overvejelser og erfaringer om god international og dansk praksis og de løbende anbefalinger om Corporate Governance. A/S Dantherm Holdings ledelse har generelt besluttet at følge hovedprincipperne i anbefalingerne fra Nørby-udvalget og Fondsbørsens komité for god selskabsledelse. Disse anbefalinger omfatter følgende otte hovedområder: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 3. Åbenhed og gennemsigtighed 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 5. Bestyrelsens sammensætning 6. Aflønning af bestyrelse og direktion 7. Risikostyring 8. Revision Selskabets direktion og bestyrelse har taget stilling til og har fastlagt retningslinjer og politikker i forhold til de enkelte punkter i anbefalingerne ud fra de reelle behov og faktiske forhold i A/S Dantherm Holding og virksomhederne i Dantherm Koncernen. Bestyrelsens arbejdsgrundlag er samlet i Bestyrelseshåndbogen Resultaterne af ledelsens arbejde med Corporate Governance er samlet i Bestyrelseshåndbog for A/S Dantherm Holding, som løbende bliver revideret og ajourført. Håndbogen er frem for alt et internt værktøj for selskabets ledelse, idet den bl.a. indeholder Forretningsorden for bestyrelse og direktion og en række Interne regler - bl.a. om overholdelse af oplysningsforpligtelserne for selskabet, for handel med selskabets aktier, sikring af viden og rettigheder (IPR), for ledelsens og andre betroede medarbejderes handel med selskabets aktier m.v. Selvevaluering Med udgangspunkt i de krav, som virksomhedens aktuelle situation stiller, evaluerer bestyrelsen regelmæssigt sin sammensætning og den måde, hvorpå bestyrelsen fungerer. Selvevalueringen foregår med basis i spørgeskemaer, hvis besvarelse er genstand for debat i bestyrelsen. Selskabets og ledelsens forpligtelser i forhold til aktionærer og eksterne interessenter Dantherm Koncernen har en målsætning om at have en aktiv og åben dialog med aktionærer og alle eksterne interessenter, hvilket er formuleret i Koncernens Investor Relationpolitik, som er omtalt under Aktionærinformation side

18 Markedet Generelt har der i 2004 været en positiv stabilisering på de fleste af Dantherm Koncernens markedssegmenter. Undtaget er alene luftbehandlingsudstyr til forsvaret og internationale hjælpeorganisationer samt ventilationsprodukter, hvor omsætningen har været på niveau med eller lidt lavere end Produkter til luftbehandling For produktionsvirksomhederne forventer ledelsen på ny fremgang i 2005 inden for mobilt udstyr, ligesom der er forventning om en fremgang på servicemarkedet. For teleindustriens vedkommende har der været en større markedsfremgang end forudset ved indgangen til De fleste af netværksindustriens leverandører forudså ved indgangen til 2004 et nogenlunde fladt marked, og i forhold hertil har markedet udviklet sig uventet positivt. For teleindustrien forventer koncernledelsen fortsat vækst i Det globale salg af mobiltelefoner forventes at stige og aflede behov for udbygning af sendekapacitet og dermed udbygning af netværk, ligesom udbygningen af 3G-netværk ser ud til at komme op på et væsentligt højere niveau end hidtil. På denne baggrund er der positive forventninger til en stigende efterspørgsel efter Koncernens produkter til teleindustrien. Komfortventilation & teknik Udviklingen i byggeindustrien i Danmark har i 2004 været behersket men dog samtidig præget af stigende aktivitetsniveau, idet tilbudsmængden og interessen for nye kontrakter har været stigende gennem hele året. I 2005 forventer koncernledelsen en behersket vækst i byggeindustrien (ca. 2-5%). Med udgangspunkt i Glencos udvidede aktivitets- og kompetenceområde som totalentreprenør inden for alle tekniske installationsfag vil Dantherm Koncernen gå året i møde med en styrket markedsposition. Koncernen vil samtidig koncentrere sin indsats om at udnytte markedsmulighederne for udvalgte nicher som fx service, renrum og sprinkling. Procesventilation Det industrielle marked har med opkøbet af DISA Air Gruppen fået en mere central betydning for Dantherm Koncernen. Baseret på bl.a. en større ordreportefølje i DISA Air Gruppen ved årets start end tidligere år forventer Koncernen (set historisk i forhold til de tilkøbte virksomheder) en omsætningsstigning i 2005 med en nogenlunde uændret omsætning til Vesteuropa og en stigende omsætning til de nye markeder i Østeuropa og USA. 17

19 Viden og ressourcer De enkelte selskaber i Dantherm Koncernen har hver især fastlagte rutiner og procedurer til at vedligeholde og videreudvikle medarbejdernes og ledernes kompetencer - bl.a. gennem forskellige interne og eksterne uddannelsesprogrammer. Desuden er selskabernes bonusprogrammer i videst muligt omfang med til at beskytte selskabernes viden og rettigheder (IPR) for at sikre kontinuiteten og den fortsatte udvikling. Projektlederuddannelse igangsat i 2004 På basis af et udtrykt ønske om at optimere projektstyringen i Koncernens virksomheder blev der i 2004 igangsat en projektlederuddannelse. Forløbet blev tilpasset krav og ønsker fra både produktions- og entreprisevirksomhederne, og følgende succeskriterier blev opstillet for uddannelsen: Opnåelse af bedre faglige kundskaber inden for projektledelse Anvendelse af talentressourcer Opnåelse af øgede synergier mellem virksomhederne i Dantherm Koncernen Tværorganisatorisk videndeling Synlighed på bundlinjen Uddannelsen sikrede, at der blev mulighed for at udnytte synergier, således at samspillet og fleksibiliteten mellem virksomhederne blev styrket. Tværorganisatorisk videndeling inden for netop dette område blev også muliggjort. Deltagerne udarbejdede et problemkatalog, som indeholdt kendte problemstillinger, årsager, værktøjer til løsning, prioritering, omkostninger til løsning af problemet samt termin. Dette problemkatalog vil danne basis for en løbende opfølgning, der direkte vil kunne måle på forbedringerne. Øget fokus på produktudvikling Ingen af selskaberne i Dantherm Koncernen beskæftiger sig med egentlig forskning. Men på udviklingsområdet har de enkelte virksomheder omfattende aktiviteter, som alle har til formål at sikre fortsat udvikling af produkter og koncepter inden for de forretningsmæssige fokusområder. Det gælder specielt produktudvikling inden for Dantherm Koncernens spidskompetencer: Klimaanlæg til teleindustrien Mobile luftbehandlingssystemer til militær og hjælpeorganisationer Varme-, kølings- og ventilationssystemer og udstyr til bygninger Ventilation og luftrensningssystemer og -løsninger til procesindustrien Systemer til klimastyring og overvågning og specialområder inden for ventilationsentrepriser - herunder såkaldte renrum og laboratoriemiljøer Udvikling og produktion af elektroniske løsninger og komponenter til bl.a. klimakontrol, elektronisk overvågning, automation og prøvning etc. Det sker ved at udnytte den nyeste viden og teknologiudviklingen inden for mange sektorer på nye, intelligente måder. Dette arbejde resulterer løbende i udvikling og lancering af nye, banebrydende løsninger inden for selskabernes spidskompetencer - og skræddersyede specialløsninger, som selskaberne udvikler i samarbejde med kunderne. 18

20 Miljø Dantherm Koncernen ønsker i enhver sammenhæng at fremstå som en ansvarlig virksomhed og lever derfor op til alle myndighedskrav og de eventuelle branchestandarder, som gælder for de enkelte virksomheder i Koncernen. Det er målsætningen for virksomhederne i Dantherm Koncernen at være i front inden for miljøområdet herunder også at være på forkant, når det gælder potentielle miljøforbedringer. Det gælder både det interne og det eksterne miljø og i forhold til at sikre ressourceoptimering i bred forstand. Dantherm Koncernens overordnede miljøpolitik skal sikre, at de enkelte virksomheder i Koncernen vælger de mest rationelle og miljøvenlige fremstillingsmetoder - og udstyr, som tager hensyn til både miljøet og virksomhedernes lønsomhed og konkurrenceevne. I den forbindelse har Dantherm Koncernen bl.a. besluttet ikke at flytte miljøbelastende processer til udlandet for på den måde at reducere miljøbelastningen i Danmark. Tilsvarende tilstræber virksomhederne i Dantherm Koncernen kun at anvende produkter og materialer - herunder også designs, emballager og andet - som kan genanvendes og har en livs- cyklus, der som minimum er i overensstemmelse med de internationalt anerkendte miljønormer. Certificeringer Dantherm A/S i Skive er miljøcertificeret efter ISO standarden. Dantherm A/S har i det forløbne år arbejdet på at implementere arbejdsmiljøledelsesstandarden OHSAS og forventer at afslutte implementeringen i Miljøcertificeringerne indeholder en løbende, integreret fokusering på at sikre både generelle og specifikke forbedringer i det interne og det eksterne miljø herunder også arbejdsmiljøet i de certificerede virksomheder. De ikke certificerede virksomheder følger Koncernens overordnede miljøpolitik. De danske produktionsvirksomheder i Dantherm Koncernen er certificeret efter ISO 9001 standarden. Desuden er DISA Cattinair i Frankrig og DISA Airmaster i England ISO 9000 certificerede 19

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2006.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere